Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2022. Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2022 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Pass 3: Ivverifika l-kundizzjonijiet finanzjarji

Forom ta’ għotja

L-għotja tista’ tieħu l-forma li ġejja:

 • rimborż ta’ proporzjon speċifikat tal-ispejjeż eliġibbli attwalment imġarrba: eż. l-ammont mogħti skont l-Azzjoni Ewlenija 1 tal-azzjonijiet ta’ mobbiltà biex jiġu koperti l-ispejjeż għall-għoti ta’ garanzija finanzjarja.
 • rimborż fuq il-bażi tal-ispejjeż unitarji, li jkopru l-kategoriji kollha jew ċerti kategoriji speċifiċi ta’ spejjeż eliġibbli li huma identifikati b’mod ċar bil-quddiem permezz ta’ referenza għal ammont għal kull unità: eż. l-ammont mogħti għall-appoġġ individwali fil-qafas ta’ proġetti ta’ mobbiltà fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ;
 • somom f’daqqa, li f’termini globali jkopru l-kategoriji speċifiċi kollha tal-ispejjeż eliġibbli jew uħud minnhom li jkunu identifikati b’mod ċar minn qabel: eż. l-ammont mogħti biex jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni ta’ Proġetti ta’ sħubija fuq skala żgħira.
 • finanzjament b’rata fissa, li jkopri kategoriji speċifiċi ta’ spejjeż eliġibbli, li huma identifikati b’mod ċar minn qabel, billi jiġi applikat perċentwal: eż. l-ammont mogħti biex ikopri l-iżvilupp tas-Sistema u l-attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni fi proġetti ta’ mobbiltà tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ;
 • taħlita ta’ dawn t’hawn fuq.

Il-mekkaniżmu ta’ finanzjament applikat taħt il-Programm Erasmus+ fil-biċċa l-kbira tal-każijiet jipprovdi għotjiet ibbażati fuq ir-rimborż fuq il-bażi tal-ispejjeż unitarji jew somom f’daqqa. Dawn it-tipi ta’ għotjiet jgħinu lill-applikanti biex jikkalkulaw b’mod faċli l-ammont tal-għotja mitlub u biex jiffaċilitaw ippjanar finanzjarju realistiku tal-proġett.

Biex issir taf liema tip ta’ għotja hija applikata għal kull element ta’ finanzjament skont kull Azzjoni ta’ Erasmus+ koperta minn din il-Gwida, jekk jogħġbok irreferi għal Parti B.

PRINĊIPJI LI JAPPLIKAW GĦALL-GĦOTJIET TAL-UE

Nonretroattività

Ma tista’ tingħata l-ebda għotja mill-UE b’mod retroattiv għal proġetti li diġà tlestew.

Tista’ tingħata għotja tal-UE għal proġett li jkun diġà beda, biss fejn l-applikant jista’ juri, fil-proposta tal-proġett, il-ħtieġa li jibda l-proġett qabel ma jkun ġie ffirmat il-ftehim tal-għotja. F’każijiet bħal dawn, l-ispejjeż eliġibbli għall-finanzjament ma għandhomx ikunu ġġarbu qabel id-data ta’ sottomissjoni tal-applikazzjoni tal-għotja.

Jekk l-applikant jibda jimplimenta l-proġett qabel ma jiġi ffirmat il-ftehim tal-għotja, dan isir b’riskju għall-applikant.

Sottomissjonijiet multipli

F’każ ta’ aktar minn sottomissjoni waħda tal-istess applikazzjoni fl-istess sensiela ta’ għażla lill-istess Aġenzija Nazzjonali jew l-Aġenzija Eżekuttiva, l-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva dejjem se jikkunsidraw valida l-aħħar verżjoni sottomessa qabel ma tkun skadiet id-data ta’ skadenza.

Għal azzjonijiet immexxija mill-Aġenziji Nazzjonali, fil-każ ta’ sottomissjonijiet multipli tal-istess applikazzjoni mill-istess applikant għal Aġenziji differenti, l-applikazzjonijiet kollha jiġu miċħuda. Jekk jiġu sottomessi applikazzjonijiet kważi identiċi jew simili mill-istess applikant jew applikanti differenti għall-istess Aġenziji jew Aġenziji differenti, dawn kollha jkunu soġġetti għal valutazzjoni speċifika u jistgħu jiġu miċħuda kollha.

L-applikazzjonijiet kollha għal proġetti u akkreditazzjonijiet iridu jinkludu kontenut oriġinali miktub mill-applikant jew minn organizzazzjonijiet oħra li japplikaw b’mod konġunt għal għotja. L-ebda organizzazzjoni oħra jew individwu estern ma jista’ jitħallas għall-abbozzar tal-applikazzjoni.

Għotja mhux kumulattiva

Kull proġett iffinanzjat mill-UE għandu dritt li jirċievi għotja waħda biss mill-baġit tal-UE lil kwalunkwe benefiċjarju. Taħt l-ebda ċirkostanza l-istess spejjeż ma għandhom jiġu ffinanzjati darbtejn mill-baġit tal-Unjoni.

Biex jiġi evitat ir-riskju ta’ finanzjament doppju, l-applikant irid jindika s-sorsi u l-ammonti ta’ kull finanzjament ieħor li rċieva jew li applika għalih fis-sena, kemm jekk għall-istess proġett kif ukoll għal kwalunkwe proġett ieħor, inklużi l-għotjiet operattivi. Għal azzjonijiet ġestiti mill-Aġenziji Nazzjonali, dan se jiġi indikat fil-formola tal-applikazzjoni. Għal azzjonijiet ġestiti mill-Aġenzija Eżekuttiva, dan se jiġi vverifikat permezz tad-Dikjarazzjoni tal-Unur.

Ebda Profitt

Għotja ffinanzjata mill-baġit tal-Unjoni ma għandux ikollha l-għan jew l-effett li tipproduċi profitt fi ħdan il-qafas tal-proġett imwettaq mill-benefiċjarju. Il-profitt huwa ddefinit bħala s-surplus ikkalkulat mal-pagament tal-bilanċ, tal-irċevuti fuq il-kostijiet eliġibbli tal-azzjoni jew tal-programm ta’ ħidma, fejn l-irċevuti huma limitati għall-għotja mill-Unjoni u għad-dħul iġġenerat minn dik l-azzjoni jew mill-programm ta’ ħidma[1]. Il-prinċipju tan-nuqqas ta’ profitt ma japplikax għall-għotjiet mogħtija fil-forma ta’ spiża unitarja, somma f’daqqa jew finanzjament b’rata fissa, inklużi boroż ta’ studju, u lanqas għal talbiet għal għotjiet li ma jaqbżux EUR 60 000.

Fejn isir profitt, il-Kummissjoni għandha tkun intitolata tirkupra l-perċentwal tal-profitt li jikkorrispondi għall-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-kostijiet eliġibbli li fil-fatt iġġarrbu mill-benefiċjarju meta wettaq l-azzjoni jew il-programm ta’ ħidma.

Għall-fini li jiġi kkalkulat il-profitt iġġenerat mill-għotja, mhux se jitqies il-kofinanzjament f’għamla ta’ kontribuzzjonijiet in natura.

Kofinanzjament

Barra minn hekk, għotja tal-UE hija inċentiv biex jitwettaq proġett li ma jkunx fattibbli mingħajr l-appoġġ finanzjarju tal-UE, u hija bbażata fuq il-prinċipju ta’ kofinanzjament. Il-kofinanzjament jimplika li l-għotja tal-UE jaf ma tiffinanzjax l-ispejjeż sħaħ tal-proġett; il-proġett għandu jiġi ffinanzjat minn sorsi ta’ kofinanzjament barra l-għotja tal-UE (eż. riżorsi tal-benefiċjarju stess, introjtu ġġenerat mill-azzjoni, kontribuzzjonijiet finanzjarji minn partijiet terzi).

Meta l-għotja tal-UE tiġi pprovduta fil-forma ta’ spiża unitarja, somma f’daqqa jew finanzjament b’rata fissa - dan huwa l-każ għall-biċċa l-kbira tal-Azzjonijiet koperti minn din il-Gwida - il-prinċipji ta’ ebda qligħ u kofinanzjament huma żgurati mill-Kummissjoni għall-Azzjoni kollha kemm hi bil-quddiem meta tiddefinixxi r-rati jew il-perċentwali ta’ tali unitajiet, somom f’daqqa u rati fissi. Wieħed ġeneralment jassumi l-ħarsien tal-prinċipji ta’ nuqqas ta’profitt u tal-kofinanzjament u għalhekk, l-applikanti la għandhom għalfejn jipprovdu informazzjoni dwar sorsi ta’ finanzjament għajr l-għotja tal-UE, u lanqas jiġġustifikaw l-ispejjeż imġarrba mill-proġett.

Madankollu, il-ħlas tal-għotja abbażi tar-rimborż fuq il-bażi ta’ spejjeż unitarji, somom f’daqqa, jew finanzjament b’rata fissa huwa mingħajr preġudizzju għad-dritt ta’ aċċess għar-rekords statutorji tal-benefiċjarji. Jekk kontroll jew awditu jiżvelaw li ma jkunx seħħ l-avveniment ta’ ġenerazzjoni (eż. attivitajiet ta’ proġett li ma twettqux kif approvat fl-istadju ta’ applikazzjoni, parteċipanti li ma ħadux sehem fl-attivitajiet, eċċ.) u jkun sar pagament mhux dovut lill-benefiċjarju fuq għotja bbażata fuq ir-rimborż abbażi tal-kontribuzzjoni għall-ispejjeż unitarji, somom f’daqqa, jew finanzjament b’rata fissa, l-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva għandu jkollha dritt li tirkupra l-ammont tal-għotja. Bl-istess mod, jekk l-attivitajiet imwettqa jew l-outputs prodotti ma jiġux implimentati jew jiġu implimentati ħażin (inkluż in-nuqqas ta’ konformità ma’ obbligu kuntrattwali), l-għotja tista’ titnaqqas, filwaqt li jitqies il-punt sa fejn l-azzjoni tkun tlestiet. Barra minn hekk, għal finijiet ta’ statistika u monitoraġġ, il-Kummissjoni Ewropea tista’ twettaq stħarriġ fuq kampjuni tal-benefiċjarji li għandhom l-għan li jikkwantifikaw l-ispejjeż reali mġarrba fil-proġetti ffinanzjati abbażi tar-rimborż fuq il-bażi tal-kontribuzzjoni għall-ispejjeż unitarji, is-somom f’daqqa, jew finanzjament b’rata fissa.

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI LI JAPPLIKAW GĦAL GĦOTJIET IMĦALLSA ABBAŻI TA’ RIMBORŻ TA’ PORZJON SPEĊIFIKAT TAL-ISPEJJEŻ ELIĠIBBLI

Meta l-għotja tal-UE tiġi pprovduta bħala rimborż ta’ porzjon speċifikat tal-ispejjeż eliġibbli, japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin[2]:

Spejjeż eliġibbli

L-għotja tal-UE ma għandhiex taqbeż l-ammont globali li huwa stabbilit meta ssir l-għażla tal-proġett abbażi tal-ispejjeż eliġibbli stmati indikati fl-anness baġitarju. L-ispejjeż eliġibbli huma spejjeż fil-fatt imġarrba mill-benefiċjarju ta’ għotja li jissodisfaw il-kriterji kollha li ġejjin:

 • jiġġarrbu matul il-ħajja tal-proġett, bl-eċċezzjoni tal-ispejjeż relatati mar-rapporti finali u ċ-ċertifikati tal-awditjar;
 • huma indikati fil-baġit globali stmat tal-proġett;
 • ikunu neċessarji għall-implimentazzjoni tal-proġett li jkun is-suġġett tal-għotja;
 • ikunu identifikabbli u verifikabbli, u b’mod partikolari jkunu rreġistrati fir-rekords kontabilistiċi tal-benefiċjarju u determinati skont l-istandards tal-kontabbiltà applikabbli tal-pajjiż fejn il-benefiċjarju jkun stabbilit u skont il-prattiki komuni tal-kontabbiltà tal-ispejjeż tal-benefiċjarju;
 • jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni fiskali u soċjali applikabbli;

ikunu raġonevoli, ġustifikati, u jikkonformaw mal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, b’mod partikolari rigward l-ekonomija u l-effiċjenza.

Il-kostijiet eliġibbli jistgħu jkunu diretti jew indiretti.

Spejjeż diretti eliġibbli

L-ispejjeż diretti eliġibbli għall-azzjoni huma dawk l-ispejjeż li, b’kunsiderazzjoni xierqa tal-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà msemmija hawn fuq, ikunu identifikabbli bħala spejjeż speċifiċi marbuta direttament mat-twettiq tal-azzjoni u li għalhekk jistgħu jiġu assenjati direttament lilha. Minbarra l-ispejjeż diretti eliġibbli li se jiġu indikati fis-sejħa għall-proposti, il-kategoriji ta’ spejjeż li ġejjin huma kkunsidrati eliġibbli wkoll:

 • spejjeż relatati ma’ garanzija ta’ prefinanzjament ippreżentata mill-benefiċjarju tal-għotja, meta dik il-garanzija tkun meħtieġa mill-Aġenzija Nazzjonali;
 • spejjeż relatati maċ-ċertifikati tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji u rapporti ta’ verifika dwar l-operat fejn ċertifikati u rapporti bħal dawn huma meħtieġa bħala appoġġ tat-talbiet għall-pagamenti mill-Aġenzija Nazzjonali;

spejjeż ta’ deprezzament, dment li dawn ikunu effettivament iġġarrbu mill-benefiċjarju.

Il-proċeduri interni kontabilistiċi u tal-awditjar tal-benefiċjarju għandhom jippermettu rikonċiljazzjoni diretta tal-ispejjeż u tad-dħul iddikjarati fir-rigward tal-proġett mar-rapporti korrispondenti tal-kontabbilità u d-dokumenti ta’ sostenn.

Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT)

It-taxxa fuq il-valur miżjud se titqies bħala kost eliġibbli biss jekk din ma tkunx rekuperabbli skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli dwar il-VAT[3][2]. L-unika eċċezzjoni hija relatata ma’ attivitajiet jew tranżazzjonijiet li fihom l-istati, l-awtoritajiet tal-gvern reġjonali u lokali u korpi pubbliċi oħra jkunu involuti bħala awtoritajiet pubbliċi[4][3]. Barra minn hekk:

 • il-VAT deduċibbli li effettivament ma titnaqqasx (minħabba l-kundizzjonijiet nazzjonali jew it-traskuraġni tal-benefiċjarji) mhix eliġibbli;
 • id-Direttiva dwar il-VAT ma tapplikax għall-pajjiżi mhux tal-UE. Organizzazzjonijiet minn Pajjiżi Sħab jistgħu jiġu eżentati mit-taxxi (inkluża l-VAT), dazji u tariffi, jekk ikun ġie ffirmat ftehim bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Pajjiż Sieħeb fejn tkun stabbilita l-organizzazzjoni.

Spejjeż indiretti eliġibbli

Il-kostijiet indiretti huma kostijiet li ma jkunux marbuta direttament mal-implimentazzjoni tal-azzjoni u għaldaqstant ma jistgħux jiġu attribwiti direttament għaliha.

Għal ċerti tipi ta’ proġetti (għad-dettalji dwar ir-regoli dwar il-finanzjament għall-Azzjonijiet, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti B ta’ din il-Gwida), huwa eliġibbli ammont b’rata fissa li ma jaqbiżx is-7 % tal-ispejjeż diretti eliġibbli tal-proġett taħt l-ispejjeż indiretti, li jirrappreżentaw l-ispejjeż amministrattivi ġenerali tal-benefiċjarju li mhumiex diġà koperti bl-ispejjeż diretti eliġibbli (eż. il-kontijiet tad-dawl jew tal-Internet, l-ispiża għall-bini, eċċ.) iżda li jistgħu jitqiesu bħala attribwibbli għall-proġett.

L-ispejjeż indiretti jistgħu ma jinkludux l-ispejjeż li jiddaħħlu taħt kategorija baġitarja oħra. L-ispejjeż indiretti mhumiex eliġibbli meta l-benefiċjarju diġà jkun qed jirċievi għotja operattiva mill-baġit tal-Unjoni (pereżempju fil-qafas tas-sejħa għal proposti dwar il-Kooperazzjoni tas-Soċjetà Ċivili taħt il-Programm Erasmus+).

Spejjeż ineliġibbli

L-ispejjeż li ġejjin ma għandhomx jitqiesu bħala eliġibbli:

 • id-dħul minn kapital u d-dividendi mħallsa minn benefiċjarju;
 • id-dejn u t-tariffi tas-servizz tad-dejn;
 • id-dispożizzjonijiet għat-telf jew għad-djun;
 • l-imgħax dovut;
 • id-djun dubjużi;
 • it-telf mill-kambju;
 • il-kostijiet iddikjarati mill-benefiċjarju skont azzjoni oħra li tirċievi għotja ffinanzjata mill-baġit tal-Unjoni
 • nefqa eċċessiva jew imprudenti;
 • il-kontribuzzjonijiet in natura minn partijiet terzi;
 • f’każ ta’ kiri jew il-lokazzjoni ta’ tagħmir, l-ispiża ta’ kwalunkwe opzjoni ta’ akkwiżizzjoni fi tmiem il-perjodu ta’ lokazzjoni jew kiri;
 • l-ispejjeż għall-ftuħ u t-tħaddim ta’ kontijiet tal-bank (inklużi l-ispejjeż tat-trasferimenti minn jew lill-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva imposti mill-bank tal-benefiċjarju).
 • il-VAT, meta titqies bħala rekuperabbli skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli dwar il-VAT (ara l-paragrafu ta’ fuq dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud);

Sorsi ta’ finanzjament

Fil-formola ta’ applikazzjoni tiegħu l-applikant għandu jindika l-kontribuzzjoni minn sorsi oħra differenti mill-għotja tal-UE. Il-kofinanzjament estern jista’ jieħu l-forma tar-riżorsi proprji tal-benefiċjarju, kontribuzzjonijiet finanzjarji minn partijiet terzi jew introjtu ġġenerat mill-proġett. Jekk, meta jsir ir-rapport finali u t-talba għall-pagament tal-bilanċ, ikun hemm evidenza li hemm eċċess tal-introjtu (ara t-taqsima dwar Nuqqas ta’ Profitt u Kofinanzjament) fuq l-ispejjeż eliġibbli mġarrba mill-proġett, l-Aġenzija Nazzjonali jew l-Aġenzija Eżekuttiva hija intitolata tirkupra l-perċentwal tal-profitt li jikkorrispondi għall-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-ispejjeż eliġibbli mġarrba effettivament mill-benefiċjarju biex iwettaq il-proġett. Din id-dispożizzjoni ma tapplikax għal proġetti li jitolbu għotja li ma taqbiżx EUR 60 000.

Il-kontribuzzjonijiet in natura minn partijiet terzi mhumiex ikkunsidrati bħala sors possibbli ta’ kofinanzjament.

 1. Għal dan il-għan, l-irċevuti huma limitati għall-introjtu ġġenerat mill-proġett, kif ukoll għall-kontribuzzjonijiet finanzjarji assenjati speċifikament mid-donaturi għall-finanzjament tal-ispejjeż eliġibbli. Imbagħad, il-profitt (jew it-telf) kif iddefinit hawn fuq huwa d-differenza bejn:

  • l-ammont tal-għotja aċċettat b’mod proviżorju u l-introjtu ġġenerat mill-azzjoni u
  • l-ispejjeż eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarju.

  Barra minn hekk, kull meta jsir profitt, dan jiġi rkuprat. L-Aġenzija Nazzjonali jew l-Aġenzija Eżekuttiva huma intitolati li jirkupraw il-perċentwal tal-profitt li jikkorrispondi mal-kontribuzzjoni mill-Unjoni għall-kostijiet eliġibbli effettivament imġarrba mill-benefiċjarju biex iwettaq l-azzjoni. Se jiġu pprovduti aktar kjarifiki dwar il-kalkolu tal-profitt għal azzjonijiet li l-għotjiet tagħhom ikunu fl-għamla ta’ rimborż għal proporzjon speċifikat tal-ispejjeż eliġibbli.

 2. Għal azzjonijiet ġestiti mill-Aġenzija Eżekuttiva, id-dispożizzjonijiet finanzjarji applikabbli dettaljati huma ppreżentati fil-Mudell tal-Ftehim ta’ Għotja ppubblikat fil-Portal dwar l-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti.

 3. [2] Fl-Istati Membri, il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-VAT tittrasponi d-Direttiva 2006/112/KE dwar il-VAT.

 4. [3] Ara l-Artikolu 13(1) tad-Direttiva.