Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2022. Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2022 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Proġett ta' mobilità għall-istudenti u l-persunal tal-edukazzjoni għolja

Din l-azzjoni tappoġġa l-mobbiltà fiżika u mħallta tal-istudenti tal-edukazzjoni għolja fi kwalunkwe qasam u ċiklu ta’ studju (ċiklu qasir, baċċellerat, livell ta’ masters u dottorat). L-istudenti jistgħu jew jistudjaw barra minn pajjiżhom f’istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja sieħba jew iwettqu traineeship f’intrapriża, f’istitut ta’ riċerka, f’laboratorju, f’organizzazzjoni jew fi kwalunkwe post tax-xogħol ieħor rilevanti barra minn pajjiżhom. L-istudenti jistgħu jikkombinaw ukoll perjodu ta’ studju barra minn pajjiżhom ma’ traineeship, u b’hekk ikomplu jtejbu l-eżiti tal-apprendiment u l-iżvilupp ta’ ħiliet trasversali. Filwaqt li l-mobbiltà fiżika fit-tul hija mħeġġa ħafna, din l-azzjoni tirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġi offrut tul ta’ żmien ta’ mobbiltà fiżika aktar flessibbli biex jiġi żgurat li l-programm ikun aċċessibbli għal studenti minn kull sfond, ċirkostanzi u oqsma ta’ studju.

Din l-azzjoni tappoġġa wkoll it-tagħlim tal-edukazzjoni għolja u l-persunal amministrattiv biex jieħdu sehem f’attivitajiet ta’ żvilupp professjonali barra mill-pajjiż kif ukoll il-persunal mid-dinja tax-xogħol biex jgħallem u jħarreġ lil studenti jew persunal f’istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja. Dawn l-attivitajiet jistgħu jikkonsistu f’perjodi ta’ tagħlim kif ukoll ta’ taħriġ (bħal job shadowing, perjodi ta’ osservazzjoni, korsijiet ta’ taħriġ).

Barra minn hekk, din l-azzjoni tappoġġa programmi Intensivi mħallta, li jippermettu lil gruppi ta’ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jiżviluppaw kurrikuli u attivitajiet ta’ mobbiltà mħallta b’mod konġunt għall-istudenti kif ukoll għall-persunal akkademiku u amministrattiv.

GĦANIJIET TAL-AZZJONI

L-għan ta’ din l-azzjoni huwa li tikkontribwixxi għall-istabbiliment ta’ Żona Ewropea tal-Edukazzjoni kif ukoll li ssaħħaħ ir-rabta bejn l-edukazzjoni u r-riċerka, biex trawwem il-ħiliet ta’ ħsieb kritiku ta’ studenti mid-dixxiplini kollha, u fil-livelli kollha (inklużi l-livelli ta’ baċellerat, masters u dottorat). L-għan huwa li jitrawwmu wkoll l-impjegabbiltà, l-inklużjoni soċjali, l-impenn ċiviku, l-innovazzjoni u s-sostenibbiltà ambjentali fl-Ewropa u lil hinn minnha billi tippermetti li kwalunkwe student ikollu l-opportunità li jistudja jew jitħarreġ barra mill-pajjiż bħala parti mill-istudji tiegħu sabiex:

 • l-istudenti jiġu esposti għal fehmiet, għarfien, metodi ta’ tagħlim u riċerka differenti kif ukoll prattiki tax-xogħol fil-qasam tal-istudju tagħhom;
 • jiġu żviluppati l-ħiliet trasversali tagħhom bħall-komunikazzjoni, il-lingwa, is-soluzzjoni tal-problemi, il-ħiliet interkulturali u l-ħiliet fir-riċerka;
 • jiġu żviluppati l-ħiliet tagħhom li jħarsu ’l quddiem, bħall-ħiliet diġitali, li jippermettulhom jindirizzaw l-isfidi tal-lum u ta’ għada;
 • jiġi ffaċilitat l-iżvilupp personali bħall-kapaċità li wieħed jadatta għal sitwazzjonijiet ġodda u li wieħed ikollu fiduċja fih innifsu.

L-għan huwa wkoll li kwalunkwe membru tal-persunal, inkluż persunal minn intrapriżi, ikun jista’ jgħallem jew jitħarreġ barra mill-pajjiż bħala parti mill-iżvilupp professjonali tagħhom sabiex:

 • jaqsmu l-għarfien espert tagħhom;
 • jesperjenzaw ambjenti ġodda ta’ tagħlim;
 • jiksbu ħiliet ġodda pedagoġiċi u fit-tfassil tal-kurrikulu u dawk diġitali;
 • jingħaqdu ma’ sħabhom barra mill-pajjiż biex jiżviluppaw attivitajiet komuni biex jintlaħqu l-għanijiet tal-programm;
 • jiskambjaw prattiki tajba u jsaħħu l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja;
 • iħejju aħjar lill-istudenti għad-dinja tax-xogħol billi jinvolvu l-persunal minn intrapriżi fil-korsijiet.

Barra minn hekk, l-għan huwa li jitrawwem l-iżvilupp ta’ kurrikuli tranżnazzjonali u transdixxiplinarji kif ukoll modi innovattivi ta’ apprendiment u tagħlim, inklużi kollaborazzjoni online, apprendiment ibbażat fuq ir-riċerka u approċċi bbażati fuq l-isfidi bil-għan li jiġu indirizzati l-isfidi tas-soċjetà.

KIF TAĊĊESSA L-OPPORTUNITAJIET TA’ MOBBILTÀ TA’ ERASMUS?

L-organizzazzjonijiet applikanti kollha, inkluż il-konsorzji tal-mobbiltà, iridu jkunu bbażati f’Pajjiż tal-Programm u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja (HEIs) parteċipanti jridu jkunu ngħataw il-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE)[1] qabel ma japplikaw għal proġett ta’ mobbiltà mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Erasmus+ tagħhom. Meta jiffirmaw il-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jimpenjaw ruħhom li jipprovdu l-appoġġ kollu meħtieġ lill-parteċipanti mobbli, inkluż it-tħejjija lingwistika. Biex jiġu appoġġati, l-appoġġ lingwistiku online huwa implimentat għall-attivitajiet kollha ta’ mobbiltà bejn il-Pajjiżi tal-Programm u fejn possibbli, il-Pajjiżi Sħab. Dan isir disponibbli mill-Kummissjoni Ewropea għall-parteċipanti eliġibbli sabiex itejbu l-kompetenzi tagħhom fil-lingwi barranin qabel u/jew matul il-mobbiltà.

Skont il-prijoritajiet tal-programm il-ġdid, il-prinċipji tal-karta ġew imsaħħa. Fost l-oħrajn, il-karta tinvolvi impenn biex jiġi żgurat li l-eżiti minn perjodu ta’ apprendiment barra mill-pajjiż fil-livell tal-edukazzjoni għolja f’Pajjiż wieħed tal-Programm jiġu rikonoxxuti awtomatikament u bis-sħiħ fl-oħrajn, jew kif miftiehem fil-Ftehim ta’ Apprendiment u kkonfermati fit-Traskrizzjoni tar-Rekords, jew skont l-eżiti tal-apprendiment tal-moduli kompluti barra mill-pajjiż, kif deskritt fil-Katalogu tal-Kors, f’konformità mas-Sistema Ewropea għall-Akkumulazzjoni u t-Trasferiment ta’ Krediti (ECTS). Il-karta tinkludi wkoll impenn għall-implimentazzjoni ta’ prattiki sostenibbli meta jiġu implimentati proġetti ta’ mobbiltà u għall-implimentazzjoni tal-ġestjoni tal-mobbiltà diġitali f’konformità mal-istandards tal-Inizjattiva tal-Kard Ewropea tal-Istudenti.

L-HEI parteċipanti għandha tagħżel parteċipanti prospettivi u tagħti għotjiet b’mod ġust, trasparenti, koerenti u ddokumentat, f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-ftehim ta’ għotja tagħha mal-Aġenzija Nazzjonali. Għandha tiżgura tali proċeduri ġusti u trasparenti matul l-istadji kollha tal-mobbiltà u fil-proċess ta’ rispons għal mistoqsijiet/ilmenti mill-parteċipanti.

L-ECHE hija kkomplementata mil-linji gwida tal-ECHE[2], dokument li jappoġġa lill-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja fl-implimentazzjoni tal-prinċipji tal-ECHE u li għandu jiġi kkonsultat bir-reqqa għal dan il-għan. L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja għandhom jirrispettaw kif xieraq l-ECHE u l-linji gwida ta’ appoġġ tagħha filwaqt li jimplimentaw l-azzjonijiet kollha li jeħtieġu din l-akkreditazzjoni.

Għalkemm l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja ta’ Pajjiżi Sħab mhumiex eliġibbli biex jiffirmaw l-ECHE, dawn għandhom jirrispettaw il-prinċipji tal-ECHE. Għalhekk, id-dettalji bħall-appoġġ lingwistiku, ir-rikonoxximent tal-eżiti tal-apprendiment u l-appoġġ kollu meħtieġ offrut lill-parteċipanti mobbli jridu jsiru espliċiti fil-ftehim interistituzzjonali.

L-ISTABBILIMENT TA’ PROĠETT

L-organizzazzjoni applikanti tapplika għall-għotja tal-proġett ta’ mobbiltà, tiffirma u tiġġestixxi l-ftehim tal-għotja u r-rapportar. Dan jinkludi l-possibbiltà li wieħed japplika għall-finanzjament biex jiġu organizzati programmi intensivi mħallta, jinstabu sħab biex jitwettaq il-programm intensiv imħallat u jiġu rrapportati l-eżiti.

L-organizzazzjonijiet parteċipanti involuti fil-proġett ta’ mobbiltà jassumu r-rwoli u l-kompiti li ġejjin:

 • Organizzazzjoni li tibgħat: inkarigata biex tagħżel l-istudenti/il-persunal u tibgħathom barra l-pajjiż. Dan jinkludi wkoll il-pagamenti tal-għotja (għal dawk fil-Pajjiżi tal-Programm), it-tħejjija, il-monitoraġġ u r-rikonoxximent awtomatiku marbutin mal-perjodu ta’ mobbiltà.
 • Organizzazzjoni li tilqa’: inkarigata biex tilqa’ lill-istudenti/persunal minn barra l-pajjiż u toffrilhom programm ta’ studju/traineeship jew programm ta’ attivitajiet ta’ taħriġ, jew li jibbenefikaw minn attività ta’ tagħlim.
 • Organizzazzjoni intermedjarja: din hi organizzazzjoni attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u tal-ħidma fil-qasam taż-żgħażagħ fil-Pajjiż tal-Programm. Tista’ tkun membru f’konsorzju tal-mobbiltà, iżda ma tkunx organizzazzjoni li tibgħat. Ir-rwol tagħha jista’ jkun li taqsam u tiffaċilita l-proċeduri amministrattivi tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja li jibagħtu u li tqabbel aħjar il-profili tal-istudenti mal-ħtiġijiet tal-intrapriżi f’każ ta’ traineeships u tħejji b’mod konġunt lill-parteċipanti.

L-organizzazzjonijiet li jibagħtu u li jilqgħu, flimkien mal-istudenti/il-persunal, iridu jkunu qablu fuq l-attivitajiet li se jitwettqu mill-istudenti - fi “Ftehim tal-Apprendiment” - jew minn membri tal-persunal - fi “Ftehim tal-mobbiltà” - qabel ma jibda l-perjodu ta’ mobbiltà. Dawn il-ftehimiet jiddefinixxu l-eżiti ta’ apprendiment fil-mira għall-perjodu ta’ apprendiment barra l-pajjiż u jispeċifikaw d-dispożizzjonijiet ta’ rikonoxximent formali ta’ kull parti. Id-drittijiet u l-obbligi huma stabbiliti fil-ftehim tal-għotja. Meta l-attività tkun bejn żewġ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja (mobbiltà tal-istudenti għall-istudji li jinkludu mobbiltà mħallta u mobbiltà tal-persunal biex jgħallem), għandu jkun hemm stabbilit “ftehim interistituzzjonali” bejn l-istituzzjonijiet li jibagħtu u li jilqgħu qabel ma jkunu jistgħu jibdew l-iskambji.

Il-mobbiltà mill-Pajjiżi tal-Programm Erasmus+ lejn Pajjiżi Sħab

L-għan tal-mobbiltà mill-Pajjiżi tal-Programm għall-Pajjiżi Sħab huwa doppju. L-ewwel nett, din tipprovdi aktar opportunitajiet lill-istudenti u lill-persunal biex ikollhom esperjenza internazzjonali kif ukoll biex jiksbu ħiliet rilevanti li jħarsu ’l quddiem u oħrajn madwar id-dinja. It-tieni, dan jippermetti lill-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja mill-Pajjiżi tal-Programm jistabbilixxu kooperazzjoni internazzjonali sostenibbli fit-tul ma’ istituzzjonijiet sħab minn Pajjiżi Sħab.

Sa 20 % tal-fondi mogħtija lil kull proġett ta’ mobbiltà tal-edukazzjoni għolja jistgħu jintużaw biex jiffinanzjaw il-mobbiltà tal-istudenti u tal-persunal minn istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja li jinsabu fil-Pajjiżi tal-Programm għal kwalunkwe Pajjiż Sieħeb fid-dinja (Reġjuni 1-14). Dawn l-opportunitajiet huma maħsuba biex iħeġġu organizzazzjoni f’Pajjiż tal-Programm biex tiżviluppa attivitajiet ta’ mobilità ħierġa ma’ bosta Pajjiżi Sħab u huma mistennija li jkopru l-aktar kamp ta’ applikazzjoni ġeografiku wiesa’ possibbli.

L-inklużjoni u d-diversità fil-mobbiltà fl-edukazzjoni għolja

Sabiex l-aċċess għall-mobbiltà tal-istudenti u tal-persunal ikun faċli kemm jista’ jkun, f’konformità mal-prinċipji tal-ECHE, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jridu jiżguraw aċċess u opportunitajiet ugwali u ekwi għall-parteċipanti attwali u prospettivi minn kull sfond. Dan ifisser li jiġu inklużi parteċipanti b’inqas opportunitajiet, bħal parteċipanti b’kundizzjonijiet fiżiċi, mentali u relatati mas-saħħa, studenti bit-tfal, studenti li jaħdmu jew li huma atleti professjonali u studenti mill-oqsma kollha ta’ studju li mhumiex rappreżentati biżżejjed fil-mobbiltà. Id-definizzjoni ta’ proċeduri ta’ għażla interna li jqisu l-ekwità u l-inklużjoni u jivvalutaw il-mertu u l-motivazzjoni tal-applikanti b’mod olistiku hija essenzjali biex jiġi rrispettat dan il-prinċipju. Barra minn hekk, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja huma mħeġġin jistabbilixxu opportunitajiet ta’ mobbiltà inkorporati, bħal twieqi ta’ mobbiltà fil-kurrikuli tagħhom biex jgħinu jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tal-istudenti mill-oqsma kollha tal-istudju. F’dan ir-rigward, il-mobbiltà mħallta tista’ tgħin biex jiġu offruti opportunitajiet addizzjonali li jistgħu jkunu aktar xierqa għal xi individwi jew gruppi ta’ studenti. F’dan il-kuntest, il-preżenza ta’ uffiċjali tal-inklużjoni f’dawk l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tgħin biex jiġu indirizzati l-inklużjoni u d-diversità. L-uffiċjali tal-inklużjoni jistgħu pereżempju jgħinu biex iqajmu sensibilizzazzjoni, jiddefinixxu strateġiji għall-komunikazzjoni u s-sensibilizzazzjoni, jiżguraw appoġġ adegwat matul il-mobbiltà f’kooperazzjoni mal-kollegi rilevanti u jgħinu biex jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn il-persunal rilevanti fl-istituzzjoni b’għarfien espert fil-qasam tal-inklużjoni u d-diversità.

Is-sostenibbiltà ambjentali u l-prattiki ekoloġiċi fil-mobbiltà fl-edukazzjoni għolja

F’konformità mal-prinċipji tal-ECHE, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jridu jippromwovu prattiki li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent fl-attivitajiet kollha relatati mal-Programm. Dan ifisser il-promozzjoni tal-użu ta’ mezzi sostenibbli ta’ trasport għall-mobbiltà, it-teħid ta’ passi attivi fl-organizzazzjoni ta’ avvenimenti, konferenzi u laqgħat relatati mal-mobbiltà tal-Erasmus+ b’mod li jagħmel inqas ħsara lill-ambjent, u s-sostituzzjoni ta’ proċessi amministrattivi bbażati fuq il-karti bi proċessi diġitali (skont l-istandards tal-Inizjattiva tal-Kard Ewropea tal-Istudenti). L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja għandhom iqajmu wkoll sensibilizzazzjoni fost il-parteċipanti kollha dwar diversi miżuri li jistgħu jieħdu waqt li jkunu barra minn pajjiżhom biex inaqqsu l-impronti tal-karbonju u ambjentali tal-mobbiltajiet tagħhom u jimmonitorjaw il-progress lejn il-kisba ta’ mobbiltà aktar sostenibbli tal-istudenti u l-persunal.

Id-diġitalizzazzjoni u l-edukazzjoni u l-ħiliet diġitali fil-mobbiltà fl-edukazzjoni għolja

F’konformità mal-prinċipji tal-ECHE, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja għandhom jimplimentaw il-ġestjoni diġitali tal-mobbiltà tal-istudenti f’konformità mal-istandards tekniċi tal-Inizjattiva tal-Kard Ewropea tal-Istudenti. Dan ifisser li l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja li jipparteċipaw fil-programm iridu jingħaqdu man-Network ta’ Erasmus mingħajr Karti sabiex jiskambjaw data dwar il-mobbiltà u jiġġestixxu ftehimiet ta’ apprendiment online u ftehimiet interistituzzjonali diġitali hekk kif dawn il-karatteristiċi jsiru operattivi għall-attivitajiet differenti ta’ mobbiltà bejn il-Pajjiżi tal-Programm u bejn il-Pajjiżi tal-Programm u dawk Sħab. L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jistgħu jużaw il-fondi ta’ appoġġ organizzattiv tagħhom għall-implimentazzjoni tal-ġestjoni tal-mobbiltà diġitali. L-istituzzjonijiet għandhom jippromwovu l-mobbiltà mħallta, il-kombinazzjoni ta’ mobbiltà fiżika ma’ komponent virtwali, fi ħdan l-istituzzjoni tagħhom biex joffru formati ta’ mobbiltà aktar flessibbli u jsaħħu aktar l-eżiti tal-apprendiment u l-impatt tal-mobbiltà fiżika. L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jridu jiżguraw il-kwalità tal-attivitajiet ta’ mobbiltà mħallta u r-rikonoxximent formali għall-parteċipazzjoni f’mobbiltà mħallta, inkluż il-komponent virtwali. L-istituzzjonijiet għandhom iqajmu wkoll sensibilizzazzjoni fost l-istudenti u l-persunal tagħhom dwar l-opportunitajiet fi ħdan il-programm biex jiksbu u jiżviluppaw aktar il-ħiliet diġitali rilevanti fl-oqsma kollha tal-istudju, inklużi Traineeships għall-Opportunitajiet Diġitali għall-istudenti u l-gradwati reċenti biex ikomplu jiżviluppaw jew jiksbu ħiliet diġitali[3]. L-għalliema u l-persunal amministrattiv jistgħu jibbenefikaw ukoll minn programmi ta’ taħriġ tal-ħiliet diġitali biex jiksbu ħiliet diġitali rilevanti biex jagħmlu użu minn teknoloġiji diġitali f’korsijiet u għad-diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjoni.

Deskrizzjoni tal-attivitajiet u l-kriterji speċifiċi

Il-mobbiltà tal-istudenti

Il-mobbiltà tal-istudenti tista’ tkun minn u lejn kwalunkwe Pajjiż tal-Programm jew Pajjiż Sieħeb u fi kwalunkwe qasam u ċiklu ta’ studju (ċiklu qasir/baċellerat/masters/dottorat). Sabiex tiżgura attivitajiet ta’ mobbiltà ta’ kwalità għolja bl-akbar impatt possibbli fuq l-istudenti, l-attività ta’ mobbiltà għandha tkun kompatibbli mal-ħtiġijiet ta’ apprendiment relatat mal-lawrja u l-iżvilupp personali tal-istudent.

L-istudenti jistgħu jwettqu l-attivitajiet deskritti hawn taħt:

 • Perjodu ta’ studju barra l-pajjiż f’istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja sieħba. Il-perjodu ta’ studju barra l-pajjiż irid ikun parti mill-programm ta’ studju tal-istudent biex ilesti lawrja fi kwalunkwe ċiklu ta’ studju. Perjodu ta’ studju barra l-pajjiż jista’ jinkludi wkoll perjodu ta’ traineeship. Tali kombinazzjoni toħloq sinerġiji bejn l-esperjenza akkademika u professjonali barra l-pajjiż.
 • Traineeship (esperjenza prattika ta’ xogħol) barra l-pajjiż f’intrapriża, f’istitut ta’ riċerka, f’laboratorju, f’organizzazzjoni jew fi kwalunkwe post tax-xogħol rilevanti ieħor. It-traineeships barra l-pajjiż huma appoġġati matul l-istudji fi kwalunkwe ċiklu ta’ studju u għal gradwati reċenti. Dan jinkludi wkoll assistantships għat-tagħlim għal għalliema studenti u assistantships għar-riċerka għal studenti u kandidati għal dottorat fi kwalunkwe faċilità ta’ riċerka rilevanti. Sabiex ikomplu jissaħħu s-sinerġiji ma’ Orizzont Ewropa, din il-mobbiltà tista’ sseħħ ukoll fil-kuntest ta’ proġetti ta’ riċerka ffinanzjati minn Orizzont Ewropa, b’rispett sħiħ tal-prinċipju li ma jkunx hemm finanzjament doppju tal-UE tal-attivitajiet. Kull meta jkun possibbli, it-traineeships għandhom ikunu parti integrata tal-programm ta’ studju tal-istudent.
 • Mobbiltà għal dottorat

Biex jiġu ssodisfati aħjar il-ħtiġijiet differenti ta’ apprendiment u taħriġ tal-kandidati għal dottorat u biex jiġu żgurati opportunitajiet indaqs, il-kandidati għal dottorat u l-gradwati reċenti (“post-docs”)[4] jistgħu jwettqu studju fiżiku għal żmien qasir jew għal perjodu twil ta’ żmien jew perjodi ta’ mobbiltà ta’ traineeship barra minn pajjiżhom. Huwa mħeġġeġ li jiżdied komponent virtwali mal-mobbiltà fiżika.

 • Mobbiltà mħallta

Kull perjodu ta’ studju jew traineeship barra l-pajjiż ta’ kwalunkwe durata, inkluż il-mobbiltà għal dottorat, jista’ jsir bħala mobbiltà mħallta. Il-mobbiltà mħallta hija taħlita ta’ mobbiltà fiżika b’komponent virtwali li jiffaċilita skambju kollaborattiv ta’ apprendiment online u xogħol f’tim. Pereżempju, il-komponent virtwali jista’ jgħaqqad lill-istudenti online minn pajjiżi u oqsma ta’ studju differenti biex isegwu korsijiet online jew jaħdmu b’mod kollettiv u simultanjament fuq inkarigi li huma rikonoxxuti bħala parti mill-istudji tagħhom.

Kwalunkwe student jista’ jwettaq ukoll mobbiltà mħallta billi jipparteċipa fi programm imħallat intensiv.

Barra minn hekk, studenti (ċiklu qasir/baċċellerat/masters) li ma jistgħux jipparteċipaw fi studju fiżiku fit-tul jew mobbiltà għal traineeship, pereżempju, minħabba l-qasam ta’ studju tagħhom jew minħabba li għandhom inqas opportunitajiet ta’ parteċipazzjoni, se jkunu jistgħu jwettqu mobbiltà fiżika fuq medda qasira ta’ żmien billi din tingħaqad ma’ komponent virtwali obbligatorju.

 • Mobbiltà tal-persunal

Il-mobbiltà tal-persunal tista’ titwettaq minn kwalunkwe Pajjiż tal-Programm għal kwalunkwe Pajjiż ieħor tal-Programm jew kwalunkwe Pajjiż Sieħeb. Sabiex jiġu żgurati attivitajiet ta’ mobbiltà ta’ kwalità għolja bl-akbar impatt, l-attività ta’ mobbiltà għandha tkun relatata mal-iżvilupp personali tal-istudent u tindirizza l-ħtiġijiet ta’ apprendiment u l-iżvilupp personali tagħhom.

L-istudenti jistgħu jwettqu kwalunkwe waħda mill-attivitajiet deskritti hawn taħt:

 • Perjodu ta’ tagħlim barra l-pajjiż f’istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja sieħba. Il-perjodu ta’ tagħlim barra l-pajjiż jippermetti lil kwalunkwe persunal tat-tagħlim f’istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja jew persunal minn intrapriżi biex jgħallem f’istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja sieħba barra l-pajjiż. Il-mobbiltà tal-persunal biex jgħallem tista’ sseħħ fi kwalunkwe qasam ta’ studju.
 • Perjodu ta’ taħriġ barra l-pajjiż f’istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja sieħba, intrapriża jew kwalunkwe post tax-xogħol ieħor rilevanti. Il-perjodu ta’ taħriġ barra l-pajjiż jippermetti lil kwalunkwe persunal f’istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja biex jieħu sehem f’attività ta’ taħriġ barra l-pajjiż li tkun rilevanti għax-xogħol ta’ kuljum tiegħu fl-istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja. Dan jista’ jkun fil-forma ta’ avvenimenti ta’ taħriġ jew ta’ job shadowing.

Perjodu ta’ mobbiltà tal-persunal barra l-pajjiż jista’ jikkombina attivitajiet ta’ tagħlim u ta’ taħriġ. Kwalunkwe perjodu ta’ tagħlim jew taħriġ barra l-pajjiż jista’ jsir bħala mobbiltà mħallta.

Kriterji Ġenerali tal-Eliġibbiltà

Proġett ta’ mobbiltà għall-edukazzjoni għolja jrid jirrispetta l-kriterji formali li ġejjin hawn taħt sabiex ikun eliġibbli għal għotja ta’ Erasmus+. Il-kriterji ġenerali tal-eliġibbiltà jindirizzaw ir-rekwiżiti ġenerali fil-livell tal-proġett, filwaqt li l-kriterji speċifiċi elenkati fit-taqsimiet li ġejjin jindirizzaw ir-rekwiżiti għall-implimentazzjoni ta’ attivitajiet speċifiċi.

Attivitajiet eliġibbli

L-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja (HEIs) jistgħu jimplimentaw attività waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

 • Mobbiltà tal-istudenti għall-finijiet ta’ studju
 • Mobbiltà tal-istudenti għal traineeships
 • Mobbiltà tal-persunal biex jgħallem
 • Mobbiltà tal-persunal għall-finijiet ta’ taħriġ
 • Programmi intensivi mħallta

Dawn l-attivitajiet ta’ mobbiltà jistgħu jseħħu bejn il-Pajjiżi tal-Programm jew minn Pajjiż tal-Programm għal kwalunkwe Pajjiż Sieħeb fid-dinja (reġjuni 1-14).

Min jista’ japplika?

L-organizzazzjonijiet bl-akkreditazzjoni li ġejja jistgħu japplikaw għal għotja:

 • Għal applikazzjoni bħala HEI individwali: l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja stabbiliti f’Pajjiż tal-Programm u mogħtija Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE).
 • Għal applikazzjoni bħala konsorzju tal-mobbiltà: l-organizzazzjonijiet li jikkoordinaw stabbiliti f’Pajjiż tal-Programm u li jikkoordinaw konsorzju mogħti akkreditazzjoni tal-Erasmus għall-konsorzji tal-mobbiltà tal-edukazzjoni għolja. L-organizzazzjonijiet li ma jkollhomx akkreditazzjoni valida tal-konsorzju jistgħu japplikaw għal din l-akkreditazzjoni f’isem konsorzju tal-mobbiltà matul l-istess sejħa bħal meta japplikaw għal għotja ta’ proġett ta’ mobbiltà jew sejħa preċedenti. L-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja kollha involuti minn Pajjiżi tal-Programm irid ikollhom Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE). Dawn l-organizzazzjonijiet se jkunu eliġibbli għal proġett ta’ mobbiltà biss jekk l-applikazzjoni tagħhom għall-akkreditazzjoni ta’ konsorzju tiġi aċċettata.

L-istudenti u l-persunal tal-edukazzjoni għolja ma jistgħux japplikaw direttament għal għotja; il-kriterji tal-għażla għall-parteċipazzjoni fl-attivitajiet ta’ mobbiltà u fi programmi intensivi mħallta huma ddefiniti mill-istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja li fiha jistudjaw jew huma impjegati.

Pajjiżi eliġibbli

Għall-parteċipazzjoni fl-attivitajiet:

 • kwalunkwe Pajjiż tal-Programm
 • kwalunkwe Pajjiż Sieħeb

Numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti

In-numru ta’ organizzazzjonijiet fil-formola tal-applikazzjoni hu wieħed (l-applikant). Dan ikun jew HEI individwali jew koordinatur ta’ konsorzju tal-mobbiltà stabbilit f’Pajjiż tal-Programm.

Waqt l-implimentazzjoni tal-proġett ta’ mobbiltà, għandhom jiġu involuti minimu ta’ żewġ organizzazzjonijiet (tal-anqas organizzazzjoni waħda li tibgħat u tal-anqas organizzazzjoni waħda li tilqa’) minn Pajjiżi tal-Programm differenti.

Għall-programmi intensivi mħallta: minbarra l-applikant, mill-inqas żewġ HEIs minn żewġ Pajjiżi tal-Programm oħra għandhom ikunu involuti fl-organizzazzjoni tal-programm intensiv imħallat.

Durata tal-proġett

26-il xahar

Fejn napplika?

 • Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun stabbilita l-organizzazzjoni applikanti.

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sal-11 ta’ Mejju f’12:00:00 (nofsinhar tal-ħin ta’ Brussell) għal proġetti li jibdew fl-1 ta’ Settembru tal-istess sena

Kif napplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta’ din il-Gwida għal dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

Kriterji oħra meħtieġa

HEI tista’ tapplika għall-għotjiet mal-Aġenzija Nazzjonali tagħha b’żewġ mezzi differenti:

 • direttament bħala HEI individwali,
 • permezz ta’ konsorzju tal-mobbiltà li tkun koordinatur/membru tiegħu.

HEI tista’ tapplika darba biss għal kull rawnd tal-għażla għal proġett ta’ mobbiltà bħala HEI individwali u/jew bħala l-HEI li tikkoordina ta’ konsorzju partikolari. Madankollu, HEI tista’ tkun parti minn jew tikkoordina bosta konsorzji ta’ mobbiltà differenti li japplikaw fl-istess ħin.

Iż-żewġ mezzi (applikazzjoni individwali u applikazzjoni ta’ konsorzju) jistgħu jintużaw fl-istess ħin. Madankollu, l-HEI tibqa’ responsabbli biex tevita il-finanzjament doppju ta’ parteċipant meta ż-żewġ mezzi jintużaw fl-istess sena akkademika.

Il-proġett ta’ mobbiltà għandu jimplimenta l-Inizjattiva Kard Ewropea tal-Istudenti biex jiffaċilita l-ġestjoni online taċ-ċiklu tal-mobbiltà u approċċi oħra li jirrispettaw aktar l-ambjent u inklużivi f’konformità mal-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE) u l-linji gwida tal-ECHE.

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Kriterji tal-Eliġibbiltà Speċifiċi għall-Mobbiltà tal-Istudenti

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

 • Mobbiltà tal-istudenti għall-finijiet ta’ studju:

L-organizzazzjonijiet kollha parteċipanti tal-Pajjiż tal-Programm (kemm l-organizzazzjoni li tibgħat kif ukoll dik li tilqa’) iridu jkunu istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja (HEIs) li jkunu ngħataw ECHE. L-organizzazzjonijiet kollha li jilqgħu tal-Pajjiż Sieħeb iridu jkunu HEIs rikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti u jridu jkunu ffirmaw ftehimiet interistituzzjonali mas-sħab tal-Pajjiż tal-Programm tagħhom qabel isseħħ il-mobbiltà.

 • Mobbiltà tal-istudenti għall-finijiet ta’ traineeships:

L-organizzazzjoni li tibgħat trid tkun HEI ta’ Pajjiż tal-Programm li tkun ingħatat ECHE.

F’każ ta’ mobbiltà tal-istudenti għal finijiet ta’ traineeships, l-organizzazzjoni li tilqa’ tista’ tkun[5]:

 • kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata minn Pajjiż tal-Programm jew minn Pajjiż Sieħeb attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, tat-taħriġ, taż-żgħażagħ, tar-riċerka u l-innovazzjoni. Pereżempju, tali organizzazzjoni tista’ tkun:
 • intrapriża pubblika jew privata, żgħira, ta’ daqs medju jew kbira (inkluż l-intrapriżi soċjali);
 • korp pubbliku fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;
 • ambaxxati jew uffiċċji konsulari tal-Pajjiż tal-Programm li jibgħat;
 • sieħeb soċjali jew rappreżentant ieħor tal-ħajja tax-xogħol, inklużi kmamar tal-kummerċ, assoċjazzjonijiet tas-snajja’/professjonali u trade unions;
 • istitut tar-riċerka;
 • fondazzjoni;
 • skola/istitut/ċentru edukattiv (fi kwalunkwe livell, mill-edukazzjoni preprimarja sa edukazzjoni sekondarja tat-tieni livell, u bl-inklużjoni tal-edukazzjoni vokazzjonali u l-edukazzjoni għall-adulti);
 • organizzazzjoni, assoċjazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ, NGO;
 • korp li jipprovdi gwida għall-karriera, servizzi ta’ konsulenza professjonali u ta’ informazzjoni;
 • HEI ta’ Pajjiż tal-Programm li tkun ingħatat ECHE, jew HEI ta’ Pajjiż Sieħeb rikonuxxuta mill-awtoritajiet kompetenti li tkun iffirmat ftehimiet interistituzzjonali mas-sħab tal-Pajjiż tal-Programm tagħhom qabel isseħħ il-mobbiltà.

Durata tal-attività

Mobbiltà tal-istudenti għall-finijiet ta’ studju: minn xahrejn (jew terminu akkademiku wieħed jew trimestru) sa 12-il xahar. Dan jista’ jinkludi perjodu ta’ traineeship kumplimentari, jekk ippjanat, u jista’ jiġi organizzat b’modi differenti skont il-kuntest: jew attività waħda wara l-oħra jew it-tnejn fl-istess ħin. Il-kombinazzjoni ssegwi r-regoli ta’ finanzjament u t-tul ta’ żmien minimu tal-mobbiltà għall-istudju

Mobbiltà tal-istudenti għall-finijiet ta’ traineeships: minn xahrejn sa 12-il xahar.

Kwalunkwe student, b’mod partikolari dawk li ma jkunux jistgħu jipparteċipaw f’mobbiltà fiżika fit-tul għal studji jew għal traineeships, jistgħu jikkombinaw mobbiltà fiżika iqsar ma’ komponent virtwali. Barra minn hekk, kwalunkwe student jista’ jipparteċipa fi programmi intensivi mħallta. F’dawn il-każijiet, il-mobbiltà fiżika trid iddum bejn 5 ijiem u 30 jum u tkun ikkombinata ma’ komponent virtwali obbligatorju li jiffaċilita l-iskambju kollaborattiv ta’ apprendiment online u ħidma f’tim. Il-mobbiltà mħallta għall-istudji trid tagħti minimu ta’ 3 krediti tal-ECTS.

Mobbiltà għal studji u/jew traineeships għall-kandidati għal dottorat: minn 5 ijiem sa 30 jum jew minn xahrejn sa 12-il xahar (mobbiltà għal studju tista’ tinkludi perjodu ta’ taħriġ kumplimentari, jekk ikun ippjanat).

Tul ta’ żmien totali eliġibbli għal kull ċiklu ta’ studju:

L-istess student jista’ jipparteċipa f’perjodi ta’ mobbiltà li jammontaw għal massimu ta’ 12-il xahar[6] ta’ mobbiltà fiżika għal kull ċiklu ta’ studju[7], inidpendentement min-numru u mit-tip ta’ attivitajiet ta’ mobbiltà:

 • waqt l-ewwel ċiklu ta’ studju (grad ta’ Baċċelerat jew ekwivalenti) inkluż iċ-ċiklu l-qasir (il-livelli 5 u 6 tal-QEK);
 • waqt it-tieni ċiklu ta’ studju (Master jew ekwivalenti - il-livell 7 tal-QEK); kif ukoll
 • waqt it-tielet ċiklu ta’ studju bħala kandidat għal dottorat (livell ta’ dottorat jew il-livell 8 tal-QEK).

It-tul ta’ żmien tat-traineeships minn gradwati reċenti jgħodd lejn il-massimu ta’ 12-il xahar taċ-ċiklu li matulu japplikaw għat-traineeship.

Post(ijiet) tal-attività

L-istudenti jridu ijwettqu l-attività ta’ mobbiltà fiżika tagħhom f’Pajjiż tal-Programm jew f’Pajjiż Sieħeb differenti mill-pajjiż tal-organizzazzjoni li tibgħat u tal-pajjiż fejn l-istudent kellu l-akkomodazzjoni tiegħu matul l-istudji tiegħu[8].

Parteċipanti eliġibbli

L-istudenti rreġistrati f’HEI u miktubin fi studji li jwasslu għal lawrja rikonoxxuta jew kwalifika ta’ livell terzjarju rikonoxxuta oħra (sa u inkluż il-livell tad-dottorat). Fil-każ tal-mobbiltà għal dottorat, il-parteċipant irid ikun fil-livell 8 tal-QEK.

Gradwati reċenti b’lawrja f’edukazzjoni għolja jistgħu jipparteċipaw f’mobbiltà għal skop ta’ traineeships. L-organizzazzjoni benefiċjarja tista’ ma tiħux sehem fi traineeships għal gradwati reċenti. Gradwati reċenti jridu jintgħażlu mill-HEI tagħhom fl-aħħar sena ta’ studju tagħhom, u jridu jwettqu u jlestu t-traineeships tagħhom barra l-pajjiż fi żmien sena minn meta jiggradwaw[9].

Kriterji oħra meħtieġa

Il-mobbiltà tal-istudenti tista’ tkun fi kwalunkwe qasam ta’ studju. Il-mobbiltà tal-istudenti tista’ tkun perjodu ta’ studju kkombinat ma’ traineeship qasir (ta’ inqas minn xahrejn) filwaqt li titqies bħala perjodu ta’ studju globali. L-istudent, l-organizzazzjoni li tibgħat u dik li tilqa’ jridu jiffirmaw ftehim ta’ apprendiment.

Il-perjodu ta’ studju barra l-pajjiż irid ikun parti mill-programm ta’ studju tal-istudent biex jikseb lawrja. Kull meta jkun possibbli, it-traineeships għandhom ikunu parti integrata mill-programm ta’ studju tal-istudent.

L-insegwiment ta’ korsijiet f’istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja ma jistax jitqies bħala traineeship.

Fil-każ ta’ mobbiltà mħallta tal-istudenti, l-attivitajiet jistgħu jinkludu l-parteċipazzjoni fil-korsijiet offruti f’format ta’ apprendiment imħallat fi kwalunkwe HEI sieħba, taħriġ online u inkarigi ta’ xogħol jew parteċipazzjoni fi programmi intensivi mħallta.

Kriterji tal-Eliġibbiltà Speċifiċi għall-Mobbiltà tal-Persunal

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

 • Mobbiltà tal-persunal biex jgħallem:

L-organizzazzjoni li tibgħat trid tkun:

 • HEI ta’ Pajjiż tal-Programm mogħtija ECHE, jew
 • fil-każ ta’ persunal mistieden biex jgħallem fl-HEI: kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata (li ma ngħatatx ECHE) f’Pajjiż tal-Programm attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni. Pereżempju, tali organizzazzjoni tista’ tkun:
 • intrapriża pubblika jew privata, żgħira, ta’ daqs medju jew kbira (inkluż l-intrapriżi soċjali);
 • korp pubbliku fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;
 • sieħeb soċjali jew rappreżentant ieħor tal-ħajja tax-xogħol, inklużi kmamar tal-kummerċ, assoċjazzjonijiet tas-snajja’/professjonali u trade unions;
 • istitut tar-riċerka;
 • fondazzjoni;
 • skola/istitut/ċentru edukattiv (fi kwalunkwe livell, mill-edukazzjoni preprimarja sa edukazzjoni sekondarja tat-tieni livell, u bl-inklużjoni tal-edukazzjoni vokazzjonali u l-edukazzjoni għall-adulti);
 • organizzazzjoni, assoċjazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ, NGO;
 • korp li jipprovdi gwida għall-karriera, servizzi ta’ konsulenza professjonali u ta’ informazzjoni.

L-organizzazzjoni li tilqa’ trid tkun HEI ta’ Pajjiż tal-Programm li tkun ingħatat ECHE jew HEI ta’ Pajjiż Sieħeb rikonoxxuta mill-awtoritajiet kompetenti u li tkun iffirmat ftehim interistituzzjonali mas-sieħeb tal-Pajjiż tal-Programm li jibgħat qabel isseħħ il-mobbiltà. Fil-każ ta’ persunal mistieden minn intrapriżi, l-organizzazzjoni li tilqa’ għandha tkun HEI f’Pajjiż tal-Programm.

 • Mobbiltà tal-persunal għall-finijiet ta’ taħriġ:

L-organizzazzjoni li tibgħat trid tkun HEI ta’ Pajjiż tal-Programm li tkun ingħatat ECHE.

L-organizzazzjoni li tilqa’ trid tkun:

 • HEI ta’ Pajjiż tal-Programm li tkun ingħatat ECHE, jew HEI ta’ Pajjiż Sieħeb rikonuxxuta mill-awtoritajiet kompetenti li tkun iffirmat ftehimiet interistituzzjonali mas-sħab tal-Pajjiż tal-Programm tagħhom qabel isseħħ il-mobbiltà, jew
 • kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata minn Pajjiż tal-Programm jew minn Pajjiż Sieħeb attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, tat-taħriġ, taż-żgħażagħ, tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Durata tal-attività

Mobbiltà tal-persunal għall-finijiet ta’ tagħlim u taħriġ:

Bejn jumejn u xahrejn, minbarra ż-żmien tal-ivvjaġġar. Fil-każ ta’ mobbiltà mill-Pajjiżi tal-Programm għall-Pajjiżi Sħab, it-tul ta’ żmien irid ikun bejn 5 ijiem u xahrejn. Fiż-żewġ każijiet, il-jiem minimi jridu jkunu konsekuttivi.

Fil-każ ta’ persunal mistieden minn intrapriżi, it-tul ta’ żmien minimu huwa ta’ ġurnata.

Attività ta’ tagħlim għandha tinkludi minimu ta’ 8 sigħat ta’ tagħlim kull ġimgħa (jew kwalunkwe perjodu iqsar ta’ soġġorn). Jekk il-mobbiltà ddum aktar minn ġimgħa, in-numru minimu ta’ sigħat ta’ tagħlim għal ġimgħa mhux kompluta għandu jkun proporzjonali għat-tul ta’ dik il-ġimgħa. L-eċċezzjonijiet li ġejjin japplikaw:

 • Ma hemmx numru minimu ta’ sigħat ta’ tagħlim għall-persunal mistieden mill-intrapriżi.
 • Jekk l-attività ta’ tagħlim tingħaqad ma’ attività ta’ taħriġ matul perjodu wieħed barra l-pajjiż, in-numru minimu ta’ sigħat ta’ tagħlim kull ġimgħa (jew kwalunkwe perjodu iqsar ta’ soġġorn) jitnaqqas għal 4 sigħat.

Post(ijiet) tal-attività

Il-membri tal-persunal iridu jwettqu l-attività tal-mobbiltà fiżika tagħhom fi kwalunkwe Pajjiż tal-Programm jew Pajjiż Sieħeb differenti mill-pajjiż tal-organizzazzjoni li tibgħat u l-pajjiż tar-residenza tal-persunal.

Parteċipanti eliġibbli

Mobbiltà tal-persunal biex jgħallem:

 • Persunal li jaħdem f’HEI f’Pajjiż tal-Programm.
 • Persunal minn intrapriżi mistieden biex jgħallem f’HEI f’Pajjiż tal-Programm, minn kwalunkwe intrapriża li taħdem f’organizzazzjoni pubblika jew privata tal-Programm (li ma ngħatatx ECHE) attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni (inklużi kandidati impjegati li qed jagħmlu dottorat).

Mobbiltà tal-persunal għall-finijiet ta’ taħriġ: Persunal li jaħdem f’HEI f’Pajjiż tal-Programm.

Kriterji oħra meħtieġa

Il-mobbiltà tal-persunal tista’ tkun perjodu ta’ tagħlim flimkien ma’ perjodu ta’ taħriġ filwaqt li titqies bħala perjodu ta’ tagħlim globali. Mobbiltà ta’ tagħlim jew taħriġ tista’ sseħħ f’aktar minn organizzazzjoni waħda li tilqa’ fl-istess pajjiż, filwaqt li titqies bħala perjodu wieħed ta’ tagħlim jew taħriġ bit-tul minimu ta’ soġġorn applikabbli.

Il-mobbiltà għat-tagħlim tista’ tkun fi kwalunkwe qasam ta’ studju.

Il-mobbiltà għat-tagħlim tista’ tinkludi l-għoti ta’ taħriġ għall-iżvilupp tal-HEI sieħba.

Il-membru tal-persunal, l-organizzazzjoni li tibgħat u dik li tilqa’ jridu jiffirmaw ftehim ta’ mobbiltà.

Programmi intensivi mħallta

Dawn huma programmi qosra u intensivi li jużaw modi innovattivi ta’ apprendiment u tagħlim, inkluż permezz ta’ kooperazzjoni online. Il-programmi jistgħu jinkludu apprendiment ibbażat fuq l-isfidi fejn timijiet tranżnazzjonali u transdixxiplinarji jaħdmu flimkien biex jindirizzaw l-isfidi pereżempju dawk marbuta mal-għanijiet ta’ żvilupp sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti jew sfidi oħra tas-soċjetà identifikati mir-reġjuni, l-ibliet jew il-kumpaniji. Il-programm għandu jkollu valur miżjud meta mqabbel ma’ korsijiet jew taħriġ eżistenti offruti mill-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja parteċipanti u jista’ jkun pluriennali. Billi jippermettu formati ta’ mobbiltà ġodda u aktar flessibbli li jikkombinaw il-mobbiltà fiżika ma’ parti virtwali, il-programmi intensivi mħallta għandhom l-għan li jilħqu t-tipi kollha ta’ studenti minn kull sfond, qasam u ċiklu ta’ studju.

Gruppi ta’ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja se jkollhom l-opportunità li jorganizzaw programmi intensivi mħallta qosra ta’ apprendiment, tagħlim u taħriġ għall-istudenti u l-persunal. Matul dawn il-programmi intensivi mħallta, il-gruppi ta’ studenti jew il-persunal se jwettqu mobbiltà fiżika għal żmien qasir barra l-pajjiż flimkien ma’ komponent virtwali obbligatorju li jiffaċilita l-iskambju kollaborattiv ta’ apprendiment online u xogħol f’tim. Il-komponent virtwali jrid jgħaqqad flimkien lill-istudenti online biex jaħdmu b’mod kollettiv u simultanju fuq inkarigi speċifiċi li huma integrati fil-programm intensiv imħallat u jgħoddu mal-eżiti ġenerali tal-apprendiment.

Barra minn hekk, il-programmi intensivi mħallta jistgħu jkunu miftuħa għall-istudenti u l-persunal minn istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja barra mis-sħubija. Il-programmi intensivi mħallta jibnu l-kapaċità għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ prattiki innovattivi ta’ tagħlim u apprendiment fl-HEIs parteċipanti.

Kriterji Speċifiċi ta’ Eliġibbiltà għal Programmi Intensivi Mħallta

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Programm intensiv imħallat għandu jiġi żviluppat u implimentat minn tal-inqas 3 istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja (HEIs) li jkunu ngħataw ECHE li jkunu ġejjin minn tal-inqas 3 Pajjiżi tal-Programm. Barra minn hekk, tista’ tipparteċipa kwalunkwe HEI jew organizzazzjoni oħra li tinsab f’Pajjiż tal-Programm. HEIs minn Pajjiżi Sħab jistgħu jipparteċipaw u jistgħu jibagħtu lill-parteċipanti bi spejjeż tagħhom stess. Il-parteċipanti minn Pajjiżi Sħab ma jgħoddux għar-rekwiżiti minimi.

L-organizzazzjoni li tikkoordina trid tkun HEI li tkun ingħatat ECHE. Din l-HEI hija jew l-HEI applikanti jew HEI membru tal-konsorzju tal-mobbiltà applikanti.

L-organizzazzjoni li tibgħat/tirċievi studenti u persunal biex jieħdu sehem fi programmi intensivi mħallta għandha tkun HEI tal-Pajjiż tal-Programm li ngħatat l-ECHE. Għall-persunal tat-tagħlim u tat-taħriġ involut fit-twettiq tal-programm, din tista’ tkun kwalunkwe organizzazzjoni tal-Pajjiż tal-Programm (ara l-parteċipanti eliġibbli).

Durata tal-attività

Mobbiltà fiżika minn 5 ijiem sa 30 jum tat-tul tal-programm. L-ebda kriterju ta’ eliġibbiltà ma huwa stabbilit għat-tul tal-komponent virtwali iżda l-mobbiltà virtwali u fiżika kkombinata trid tagħti minimu ta’ 3 krediti tal-ECTS lill-istudenti.

Post(ijiet) tal-attività

L-attività fiżika tista’ sseħħ fl-HEI li tilqa’ jew fi kwalunkwe post ieħor fil-pajjiż tal-HEI li tilqa’.

Parteċipanti eliġibbli

Studenti:

L-istudenti rreġistrati f’HEI u miktubin fi studji li jwasslu għal lawrja rikonoxxuta jew kwalifika ta’ livell terzjarju rikonoxxuta oħra (sa u inkluż il-livell tad-dottorat).

Persunal: Persunal li jaħdem f’HEI f’Pajjiż tal-Programm.

Persunal ta’ tagħlim u ta’ taħriġ involut fit-twettiq tal-programm:

 • Persunal li jaħdem f’HEI f’Pajjiż tal-Programm.
 • Persunal minn intrapriżi mistieden biex jgħallem f’HEI f’Pajjiż tal-Programm minn kwalunkwe intrapriża li taħdem f’Pajjiż tal-Programm, organizzazzjoni pubblika jew privata (li ma ngħatatx ECHE) attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni (inklużi kandidati impjegati li qed jagħmlu dottorat).

Kriterji oħra meħtieġa

Il-programmi intensivi mħallta għall-istudenti u l-persunal iridu jinkludu mobbiltà fiżika għal żmien qasir barra l-pajjiż flimkien ma’ komponent virtwali obbligatorju li jiffaċilita skambju kollaborattiv ta’ apprendiment online u ħidma f’tim. Il-komponent virtwali jrid jgħaqqad flimkien lill-istudenti online biex jaħdmu b’mod kollettiv u simultanju fuq inkarigi speċifiċi li huma integrati fil-programm intensiv imħallat u jgħoddu mal-eżiti ġenerali tal-apprendiment.

Il-programmi intensivi mħallta għandhom jagħtu mill-inqas 3 krediti tal-ECTS lill-istudenti.

L-għadd minimu ta’ parteċipanti fi programm intensiv imħallat huwa ta’ 15 (li ma jinkludix il-persunal tat-tagħlim/taħriġ involut fit-twettiq tal-programm) sabiex il-programm ikun eliġibbli għall-finanzjament.

L-appoġġ individwali u, fejn applikabbli, l-appoġġ għall-ivvjaġġar lill-parteċipanti għall-attività fiżika jiġu pprovduti mill-organizzazzjoni li tibgħat (u l-HEI li tilqa’ fil-każ ta’ persunal mistieden mill-intrapriżi).

KRITERJI GĦALL-GĦOTI

Ma teżisti l-ebda valutazzjoni kwalitattiva (il-kwalità ġiet ivvalutata fil-fażi tal-applikazzjoni tal-ECHE jew meta kien qed jintgħażel il-konsorzju tal-mobbiltà) u għaldaqstant ma jeżisti l-ebda kriterju għall-għoti.

Kwalunkwe applikazzjoni għal għotja eliġibbli (wara li tkun għaddiet mill-verifika tal-eliġibbiltà) tingħata finanzjament.

L-ammont massimu tal-għotja jiddependi fuq għadd ta’ elementi:

 • l-għadd ta’ mobbiltajiet applikati għalihom;
 • il-prestazzjoni tal-imgħoddi tal-applikant f’termini ta’ għadd ta’ perjodi ta’ mobbiltà, kwalità tajba fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet u tal-ġestjoni finanzjarja soda, f’każ li l-applikant ikun irċieva għotja simili fis-snin ta’ qabel;
 • l-għadd ta’ programmi intensivi mħallta applikati għalihom;
 • il-baġit nazzjonali totali allokat għall-Azzjoni tal-mobbiltà.

AKKREDITAZZJONI TAL-ERASMUS GĦAL KONSORZJI TAL-MOBBILTÀ TAL-EDUKAZZJONI GĦOLJA

Organizzazzjoni minn Pajjiż tal-Programm, li tapplika f’isem konsorzju tal-mobbiltà għal għotja tal-Erasmus+, irid ikollha akkreditazzjoni ta’ konsorzju tal-mobbiltà fl-edukazzjoni għolja valida. Din l-akkreditazzjoni tingħata mill-istess Aġenzija Nazzjonali li tivvaluta t-talba għal finanzjament għal proġett ta’ mobbiltà fl-edukazzjoni għolja. It-talbiet għal akkreditazzjoni u għal għotjiet għall-proġetti ta’ mobbiltà jistgħu jsiru taħt l-istess sejħa. Madankollu, l-għotja għall-proġetti ta’ mobbiltà tingħata biss lil dawk l-HEIs u organizzazzjonijiet li jkollhom suċċess fi tmiem il-proċess ta’ akkreditazzjoni. Sabiex tinkiseb l-akkreditazzjoni ta’ konsorzju, iridu jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

Kriterji ta’ Eliġibbiltà

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Konsorzju tal-mobbiltà fl-edukazzjoni għolja jista’ jkun magħmul mill-organizzazzjonijiet parteċipanti li ġejjin:

 • istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja li għandhom Karta Erasmus valida għall-Edukazzjoni għolja;
 • kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ.

Kull organizzazzjoni parteċipanti trid tkun stabbilita fl-istess Pajjiż tal-Programm.

Min jista’ japplika?

Kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti eliġibbli tista’ tagħmilha ta’ koordinatur u tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet kollha involuti fil-konsorzju.

Numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti

Konsorzju tal-mobbiltà jrid jinkludi minimu ta’ tliet organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli, inklużi żewġ HEIs li jibagħtu.

L-organizzazzjonijiet membri kollha tal-konsorzju tal-mobbiltà jridu jiġu identifikati meta japplikaw għal akkreditazzjoni ta’ konsorzju.

Tul ta’ żmien tal-akkreditazzjoni ta’ konsorzju

Il-perjodu kollu tal-programm.

Fejn napplika?

 • Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun stabbilita l-organizzazzjoni applikanti.

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal akkreditazzjoni tagħhom sal-11 ta’ Mejju f’12:00:00 (f’nofsinhar, ħin ta’ Brussell) għal proġetti li jibdew fl-1 ta’ Settembru tal-istess sena jew ta’ snin ta’ wara.

Kif napplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta’ din il-Gwida għal dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

Kriterji għall-Għoti

L-applikazzjoni għal akkreditazzjoni hija vvalutata skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-konsorzju

(punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Ir-rilevanza tal-proposta għal dan li ġej:
 • l-għanijiet tal-azzjoni;
 • il-ħtiġijiet u l-għanijiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti fil-konsorzju u tal-parteċipanti individwali.
 • Kemm il-proposta hi adattata għal dan li ġej:
 • għall-produzzjoni ta’ eżiti ta’ kwalità għolja fil-qasam tal-apprendiment għall-parteċipanti;
 • għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet u l-kamp ta’ applikazzjoni internazzjonali tal-organizzazzjonijiet parteċipanti fil-konsorzju;
 • għall-kisba ta’ valur miżjud fil-livell tal-UE permezz ta’ riżultati li ma jkunux jistgħu jinkisbu b’attivitajiet imwettqin minn kull HEI individwali.

Il-kwalità tal-kompożizzjoni tal-konsorzju u l-arranġamenti ta’ kooperazzjoni

(punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Il-punt sa fejn:
 • il-konsorzju jinvolvi kompożizzjoni xierqa ta’ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja li jibagħtu, fejn rilevanti, ma’ organizzazzjonijiet kumplimentari parteċipanti minn setturi soċjoekonomiċi oħrajn bil-profil, l-esperjenza u l-għarfien espert meħtieġa biex iwettqu b’suċċess l-aspetti kollha tal-proġett;
 • il-koordinatur tal-konsorzju għandu esperjenza preċedenti fil-ġestjoni ta’ konsorzju jew tip ta’ proġett simili;
 • id-distribuzzjoni tar-rwoli, tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti/riżorsi hi ddefinita sew u turi l-impenn u l-kontribuzzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha;
 • il-kompiti/ir-riżorsi jinġabru flimkien u jiġu kondiviżi;
 • ir-responsabbiltajiet huma ċari għal kwistjonijiet kuntrattwali u ta’ ġestjoni finanzjarja;
 • il-konsorzju jinvolvi organizzazzjonijiet ġodda u b’inqas esperjenza għall-azzjoni.

Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-attività tal-konsorzju

(punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-fażijiet kollha ta’ proġett ta’ mobbiltà (it-tħejjija, l-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ mobbiltà, u s-segwitu);
 • Il-kwalità tal-arranġamenti prattiċi, il-ġestjoni u l-modalitajiet ta’ appoġġ (eż. is-sejba ta’ organizzazzjonijiet li jilqgħu, it-tlaqqigħ, l-informazzjoni, l-appoġġ lingwistiku u interkulturali, il-monitoraġġ);
 • Il-kwalità tal-kooperazzjoni, tal-koordinazzjoni u tal-komunikazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, kif ukoll ma’ partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn;
 • Fejn rilevanti, il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipanti, kif ukoll l-użu konsistenti tal-għodod Ewropej għat-trasparenza u r-rikonoxximent;
 • Jekk applikabbli, kemm il-miżuri huma xierqa biex jintgħażlu l-parteċipanti fl-attivitajiet ta’ mobbiltà u biex jiġu promossi l-persuni b’inqas opportunitajiet biex jipparteċipaw fl-attivitajiet ta’ mobbiltà.

Impatt u tixrid

(punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tal-eżiti tal-attivitajiet immexxijin mill-konsorzju;
 • L-impatt potenzjali tal-proġett:
 • fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti matul u wara l-ħajja tal-proġett;
 • lil hinn mill-organizzazzjonijiet u l-individwi li jipparteċipaw b’mod dirett fil-proġett, fil-livell istituzzjonali, lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.
 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri mmirati lejn it-tixrid tal-eżiti tal-attivitajiet immexxijin mill-konsorzju fi ħdan u barra mill-organizzazzjonijet u s-sħab parteċipanti.

Biex jintgħażlu għall-akkreditazzjoni, il-proposti jridu jiksbu mill-inqas 60 punt b’kollox. Barra minn hekk, dawn iridu jġibu tal-anqas nofs il-punti massimi għal kull kriterju għall-għoti.

A) Regoli ta’ finanzjament li japplikaw għall-attivitajiet kollha ta’ mobbiltà fl-edukazzjoni għolja

Il-kategorija tal-baġit

L-ispejjeż eliġibbli u r-regoli applikabbli

Ammont

Appoġġ Organizzazzjonali

Spejjeż marbuta b’mod dirett mal-implimentazzjoni ta’ attivitajiet ta’ mobbiltà (bl-esklużjoni tas-sussistenza u l-ivvjaġġar għall-parteċipanti).

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-ispejjeż unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tan-numru ta’ parteċipanti fil-mobbiltà.

Sal-100 parteċipant: EUR 400 għal kull parteċipant, u lil hinn mill-100 parteċipant: EUR 230 għal kull parteċipant addizzjonali

Appoġġ għall-inklużjoni

Spejjeż relatati mal-organizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ mobbiltà għal parteċipanti b’inqas opportunitajiet li jirrikjedu appoġġ addizzjonali bbażat fuq spejjeż reali.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-ispejjeż unitarji

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tal-għadd ta’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet li jirċievu appoġġ addizzjonali bbażat fuq spejjeż reali permezz tal-kategorija ta’ appoġġ għall-inklużjoni.

EUR 100 għal kull parteċipant

Spejjeż addizzjonali direttament relatati ma’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet, li ma jistgħux jiġu koperti permezz tal- ammont ta’ żieda għal appoġġ individwali għal parteċipanti b’inqas opportunitajiet. B’mod partikolari, dawn l-ispejjeż għandhom l-għan li jkopru l-appoġġ finanzjarju addizzjonali meħtieġ għall-parteċipanti b’kundizzjonijiet fiżiċi, mentali jew relatati mas-saħħa biex jippermettu l-parteċipazzjoni tagħhom fil-mobilità kif ukoll fi żjarat preparatorji u għall-persuni li jakkumpanjawhom (inklużi spejjeż relatati mal-ivvjaġġar u s- sussistenza, jekk dan ikun iġġustifikat u sakemm ma jkunx kopert permezz tal-kategoriji tal-baġit “appoġġ għall-ivvjaġġar” u “appoġġ individwali” għal dawn il-parteċipanti).

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: spejjeż reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali.

100 % tal-ispejjeż eliġibbli

Spejjeż eċċezzjonali

Spejjeż għall-għoti ta’ garanzija finanzjarja, jekk l-Aġenzija Nazzjonali titlob dan.

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: spejjeż reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali

Spejjeż għal garanzija finanzjarja: 80 % tal-ispejjeż eliġibbli

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar: 80 % tal-ispejjeż eliġibbli tal-ivvjaġġar

Għotja għal appoġġ organizzazzjonali għall-benefiċjarju (istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jew konsorzji):

L-għotja għal appoġġ organizzazzjonali hi kontribuzzjoni għal kwalunkwe spiża mġarrba mill-istituzzjonijiet b’rabta ma’ attivitajiet ta’ appoġġ għall-mobbiltà ta’ studenti u membri tal-persunal, kemm dawk li ġejjin kif ukoll dawk li sejrin, biex tinżamm konformità mal-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja f’Pajjiżi tal-Programm, u mal-prinċipji tal-ECHE kif riflessi fil-ftehimiet interistituzzjonali li sar qbil dwarhom fil-każ ta’ istituzzjonijiet minn Pajjiżi Sħab. Pereżempju:

 • arranġamenti organizzazzjonali ma’ istituzzjonijiet sħab, inkluż żjarat lejn sħab potenzjali, biex jintlaħaq qbil dwar it-termini tal-ftehimiet interistituzzjonali għall-għażla, it-tħejjija, l-ospitabilità u l-integrazzjoni tal-parteċipanti mobbli; u biex dawn il-ftehimiet interistituzzjonali jinżammu aġġornati;
 • il-forniment ta’ katalogi aġġornati tal-korsijiet għall-istudenti internazzjonali;
 • l-għoti ta’ informazzjoni u għajnuna lill-istudenti u l-persunal;
 • l-għażla tal-istudenti u l-persunal;
 • it-tħejjija tal-ftehimiet tal-apprendiment biex jiġi żgurat ir-rikonoxximent sħiħ tal-komponenti edukattivi tal-istudenti; it-tħejjija u r-rikonoxximent tal-ftehimiet ta’ mobbiltà għall-persunal;
 • it-tħejjija lingwistika u interkulturali pprovduta kemm lill-istudenti u lill-persunal deħlin u dawk ħerġin, komplementarja għall-Appoġġ Lingwistiku Online ta’ Erasmus+;
 • l-iffaċilitar tal-integrazzjoni ta’ parteċipanti mobbli li jkunu ġejjin fl-HEI;
 • l-iżgurar ta’ arranġamenti ta’ mentoraġġ u superviżjoni effiċjenti tal-parteċipanti mobbli;
 • arranġamenti speċifiċi biex tiġi żgurata l-kwalità tat-traineeships tal-istudenti fl-intrapriżi/l-organizzazzjonijiet li jilqgħu;
 • l-iżgurar tar-rikonoxximent tal-komponenti edukattivi u l-krediti relatati, bil-ħruġ ta’ traskrizzjonijiet ta’ rekords u supplimenti ta’ diplomi;
 • l-appoġġ għar-riintegrazzjoni tal-parteċipanti mobbli u li jkomplu jiġu żviluppati l-kompetenzi l-ġodda li jkunu kisbu għall-benefiċċju tal-HEI u l-pari;
 • l-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Kard Ewropea tal-Istudenti (diġitalizzazzjoni tal-ġestjoni tal-mobbiltà);
 • il-promozzjoni ta’ modi ta’ mobbiltà li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u proċeduri amministrattivi aktar ekoloġiċi;
 • il-promozzjoni u l-ġestjoni tal-parteċipazzjoni ta’ individwi b’inqas opportunitajiet;
 • l-identifikazzjoni u l-promozzjoni ta’ attivitajiet ta’ involviment ċiviku u l-monitoraġġ tal-parteċipazzjoni f’tali attivitajiet;
 • il-promozzjoni u l-ġestjoni tal-mobbiltà mħallta u/jew internazzjonali.

L-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja jimpenjaw ruħhom li jikkonformaw mal-prinċipji kollha tal-Karta biex jiżguraw mobbiltà ta’ kwalità għolja, inklużi dawn: “jiżguraw li l-parteċipanti mobbli li jitilqu jkunu ppreparati sew għall-attivitajiet tagħhom barra mill-pajjiż, inkluża l-mobbiltà mħallta, billi jwettqu attivitajiet biex jiksbu l-livell meħtieġ ta’ profiċjenza lingwistika u jiżviluppaw il-kompetenzi interkulturali tagħhom” u “jipprovduappoġġ lingwistiku xieraq lill-parteċipanti mobbli li jidħlu”. Jista’ jittieħed vantaġġ minn faċilitajiet eżistenti fl-istituzzjonijiet għat-taħriġ fil-lingwi. Dawk l-HEIs li jkunu jistgħu jipprovdu mobbiltà ta’ kwalità għolja lill-istudenti u lill-persunal, inkluż appoġġ lingwistiku, bi prezz irħas (jew minħabba li jkun iffinanzjat minn sorsi oħra li mhumiex finanzjament mill-UE) ikollhom il-possibbiltà li jittrasferixxu sehem tal-għotja tal-appoġġ organizzazzjonali ħalli jiffinanzjaw aktar attivitajiet ta’ mobbiltà. Il-ftehim tal-għotja jispeċifika l-livell ta’ flessibbiltà f’dan ir-rigward.

Fil-każijiet kollha, il-benefiċjarji se jkunu obbligati kuntrattwalment li jipprovdu tali servizzi ta’ kwalità għolja u l-prestazzjoni tagħhom se tkun issorveljata u kkontrollata mill-Aġenziji Nazzjonali, filwaqt li jitqiesu wkoll ir-rapporti tal-parteċipanti pprovduti mill-istudenti u l-persunal u dak direttament aċċessibbli għall-Aġenziji Nazzjonali u għall-Kummissjoni.

L-għotja ta’ appoġġ organizzazzjonali hija kkalkolata fuq in-numru tal-parteċipanti mobbli appoġġati li sejrin kollha (inklużi parteċipanti mobbli b’għotja żero mill-fondi tal-UE tal-Erasmus+ għall-perjodu kollu tal-mobbiltà – ara taħt) u persunal li ġej minn intrapriżi ta’ tagħlim f’HEI, li hija l-benefiċjarju jew membru tal-konsorzju ta’ mobbiltà. Il-parteċipanti mobbli b’għotja żero mill-Fondi Erasmus+ tal-UE għall-perjodu kollu tal-mobbiltà jgħoddu bħala parteċipanti mobbli appoġġati peress li jibbenefikaw mill-qafas ta’ mobbiltà u mill-attivitajiet organizzazzjonali. Għalhekk jitħallas ukoll appoġġ organizzazzjonali għal dawn il-parteċipanti mobbli.

Fil-każ ta’ konsorzji ta’ mobbiltà nazzjonali, din l-għotja tista’ tinqasam bejn il-membri kollha skont ir-regoli li jkunu qablu bejniethom.

Parteċipanti mobbli b’għotja żero mill-fondi Erasmus+ tal-UE

L-istudenti u l-persunal b’għotja żero mill-fondi Erasmus+ tal-UE huma parteċipanti mobbli li ma jirċivux għotja ta’ Erasmus+ tal-UE relatata mal-ivvjaġġar u s-sussistenza, iżda li jissodisfaw b’mod ieħor il-kriterji kollha ta’ mobbiltà tal-istudenti u l-persunal u li jibbenefikaw mill-vantaġġi kollha billi huma studenti u persunal ta’ Erasmus+. Dawn jistgħu jirċievu fond tal-UE mhux ta’ Erasmus+ (FSE, eċċ.), nazzjonali, reġjonali jew tip ieħor ta’ għotja bħala kontribuzzjoni għall-ispejjeż ta’ mobbiltà tagħhom. In-numru ta’ parteċipanti mobbli b’għotja żero mill-fondi tal-UE tal-Erasmus+ għall-perjodu ta’ mobbiltà kollu jgħodd fl-istatistika għall-indikatur tal-prestazzjoni użat biex jalloka l-baġit tal-UE bejn il-pajjiżi.

Appoġġ għall-inklużjoni

Persuna b’inqas opportunitajiet hi parteċipant potenzjali li l-kundizzjoni personali, fiżika, mentali jew dik relatata mas-saħħa tagħha tkun tali li l-parteċipazzjoni tagħha fl-azzjoni tal-proġett/mobbiltà ma tkunx possibbli mingħajr appoġġ finanzjarju supplimentari jew appoġġ ieħor. L-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja li jkunu għażlu studenti u/jew persunal b’inqas opportunitajiet jistgħu japplikaw għal appoġġ ta’ għotja addizzjonali mal-Aġenzija Nazzjonali sabiex ikopru l-ispejjeż supplimentari għall-parteċipazzjoni tagħhom fl-attivitajiet ta’ mobbiltà. Għal parteċipanti b’inqas opportunitajiet, b’mod partikolari dawk b’kundizzjonijiet fiżiċi, mentali jew relatati mas-saħħa, l-appoġġ għall-għotja jista’ għalhekk ikun ogħla mill-ammonti massimi ta’ għotja individwali stabbiliti hawn taħt. L-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja se jiddeskrivu fuq is-sit web tagħhom kif l-istudenti u l-persunal b’inqas opportunitajiet jistgħu jitolbu u jiġġustifikaw tali appoġġ ta’ għotja addizzjonali.

Finanzjament addizzjonali għall-istudenti u l-persunal b’inqas opportunitajiet jista’ jiġi pprovdut ukoll minn sorsi oħra fil-livell lokali, reġjonali u/jew nazzjonali.

Fir-rigward tal-akkumpanjaturi ta’ studenti u persunal b’inqas opportunitajiet, huma intitolati li jirċievu kontribuzzjoni bbażata fuq l-ispejjeż reali.

Kull istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja, bl-iffirmar tal-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja, timpenja ruħha li tiżgura aċċess u opportunitajiet ugwali għall-parteċipanti minn kull sfond. Għaldaqstant, l-istudenti u l-persunal b’inqas opportunitajiet jistgħu jibbenefikaw mis-servizzi ta’ appoġġ li l-istituzzjoni li tilqa’ toffri lill-istudenti u lill-persunal lokali tagħha.

Spejjeż eċċezzjonali għal vjaġġar għali

Il-parteċipanti eliġibbli biss għal appoġġ għall-ivvjaġġar li qed jieħdu sehem f’mobbiltà huma eliġibbli għall-ispejjeż eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għali:

Il-benefiċjarji tal-proġetti ta’ mobbiltà se jitħallew jitolbu appoġġ finanzjarju għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar għali tal-parteċipanti skont l-intestatura tal-baġit “spejjeż eċċezzjonali” (80 % tal-ispejjeż totali eliġibbli). Dan ikun permess sakemm il-benefiċjarji jkunu jistgħu jiġġustifikaw li r-regoli tal-finanzjament (ibbażati fuq l-ispejjeż unitarji għal kull medda ta’ distanza tal-ivvjaġġar) ma jkoprux tal-anqas 70 % tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti. Jekk jingħataw, l-ispejjeż eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għali jissostitwixxu l-appoġġ għall-ivvjaġġar.

Sorsi oħra ta’ finanzjament

Apparti l-għotja Erasmus+ tal-UE, jew minflok l-għotja tal-UE (parteċipanti mobbli b’għotja żero mill-fondi tal-UE), l-istudenti u l-persunal jistgħu jirċievu għotja reġjonali, nazzjonali jew ta’ kwalunkwe tip ieħor, immaniġġjata minn organizzazzjoni oħra li mhijiex l-Aġenzija Nazzjonali (eż. Ministeru jew awtoritajiet reġjonali). L-għotjiet Erasmus+ tal-UE jistgħu jiġu ssostitwiti wkoll minn fondi oħra mill-baġit tal-UE (FSE, eċċ.). Dawn it-tipi ta’ għotjiet ipprovduti minn sorsi oħra ta’ finanzjament apparti l-baġit tal-UE mhumiex soġġetti għall-ammonti u l-meded minimi/massimi stabbiliti f’dan id-dokument.

B) Appoġġ ta’ għotjiet għall-mobbiltà tal-istudenti

Appoġġ individwali għall-mobbiltà fiżika

L-istudenti jistgħu jirċievu għotja ta’ appoġġ individwali bħala kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar u s-sussistenza tagħhom relatati mal-perjodu ta’ studju jew it-traineeships barra l-pajjiż.

Għall-mobbiltà bejn il-Pajjiżi tal-Programm u lejn Pajjiżi Sħab mir-Reġjuni 5 u 14, l-ammonti ta’ kull xahar se jiġu definiti mill-Aġenziji Nazzjonali bi qbil mal-Awtoritajiet Nazzjonali, u/jew l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja abbażi ta’ kriterji oġġettivi u trasparenti kif deskritt hawn taħt. L-ammonti eżatti se jiġu ppubblikati fuq is-siti web tal-Aġenziji Nazzjonali u tal-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja.

Il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab mir-Reġjuni 5 u 14[10] huma maqsuma fit-tliet gruppi li ġejjin:

Grupp 1

Pajjiżi b’għoli tal-ħajja ogħla

Id-Danimarka, il-Finlandja, l-Iżlanda, l-Irlanda, il-Liechtenstein, il-Lussemburgu, in-Norveġja, l-Iżvezja.

Pajjiżi sħab mir-Reġjun 14.

Grupp 2

Pajjiżi b’għoli tal-ħajja medju

L-Awstrija, il-Belġju, Ċipru, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Italja, Malta, in-Netherlands, il-Portugall, Spanja.

Pajjiżi sħab mir-Reġjun 5.

Grupp 3

Pajjiżi b’għoli tal-ħajja aktar baxx

Il-Bulgarija, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Serbja, is-Slovakkja, is-Slovenja, ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq, it-Turkija.

L-għotja ta’ appoġġ individwali tal-Erasmus+ tal-UE li tingħata lill-istudenti se tiddependi fuq il-fluss tal-mobbiltà tagħhom bejn il-pajjiżi li jibagħtu u dawk li jilqgħu tal-istudent, kif ġej:

 • il-mobbiltà lejn pajjiż b’għoli tal-ħajja simili: l-istudenti se jirċievu l-għotja tal-UE ta’ medda medja;
 • il-mobbiltà lejn pajjiż b’għoli tal-ħajja ogħla: l-istudenti se jirċievu l-għotja tal-UE ta’ medda ogħla;
 • il-mobbiltà lejn pajjiż b’għoli tal-ħajja aktar baxx: l-istudenti se jirċievu l-għotja tal-UE ta’ medda baxxa.

L-ammonti ddefiniti mill-Aġenziji Nazzjonali se jkunu stabbiliti fil-meded minimi u massimi li ġejjin:

 • Għotja tal-UE tal-medda medja: medda medja, bejn EUR 260 u EUR 540 fix-xahar, se tapplika għall-attivitajiet ta’ mobbiltà lejn pajjiż b’għoli tal-ħajja simili: a) mill-Grupp 1 lejn il-Grupp 1, b) mill-Grupp 2 lejn il-Grupp 2 u c) mill-Grupp 3 lejn il-Grupp 3.
 • Għotja tal-UE tal-medda ogħla: tikkorrispondi għall-medda medja applikata mill-Aġenzija Nazzjonali flimkien ma’ mill-inqas EUR 50 u bejn EUR 310 u EUR 600 fix-xahar. Din tapplika għall-attivitajiet ta’ mobbiltà lejn pajjiż b’għoli tal-ħajja ogħla: a) pajjiżi tal-Grupp 2 lejn il-Grupp 1 u b) pajjiżi tal-Grupp 3 lejn il-Grupp 1 u l-Grupp 2.
 • Għotja tal-UE ta’ medda baxxa: tikkorrispondi għall-medda medja applikata mill-Aġenzija Nazzjonali bi tnaqqis ta’ mill-inqas EUR 50 u bejn EUR 200 u EUR 490 fix-xahar. Din tapplika għall-attivitajiet ta’ mobbiltà lejn pajjiż b’għoli tal-ħajja aktar baxx: a) pajjiżi mill-Grupp 1 lejn il-Grupp 2 u 3 u b) mill-Grupp 2 lejn il-Grupp 3.

Meta jiġu ddefiniti l-ammonti li għandhom jiġu applikati mill-benefiċjarji f’pajjiżhom, l-Aġenziji Nazzjonali se jikkunsidraw żewġ kriterji speċifiċi:

 • id-disponibbiltà u l-livell ta’ sorsi oħra ta’ kofinanzjament minn korpi privati jew pubbliċi fuq livell lokali, reġjonali jew nazzjonali biex jissupplimentaw l-għotja tal-UE;
 • il-livell ġenerali tad-domanda tal-istudenti li beħsiebhom jistudjaw jew jirċievu taħriġ barra l-pajjiż.

Għall-attivitajiet ta’ mobbiltà bejn il-Pajjiżi tal-Programm u lejn il-Pajjiżi Sħab mir-Reġjuni 5 u 14, l-Aġenziji Nazzjonali jistgħu jiddeċiedu li jagħtu flessibbiltà lill-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja tagħhom billi jistabbilixxu meded minflok ammonti fil-livell nazzjonali. Dan għandu jkun ibbażat fuq raġunijiet iġġustifikati, pereżempju f’pajjiżi fejn ikun disponibbli kofinanzjament fil-livell reġjonali jew istituzzjonali.

L-istudenti u l-gradwati reċenti b’inqas opportunitajiet - ammont supplimentari għall-appoġġ individwali

L-istudenti u l-gradwati reċenti b’inqas opportunitajiet jirċievu ammont supplimentari għall-appoġġ individwali tal-għotja Erasmus+ tal-UE tagħhom b’ammont ta’ EUR 250 fix-xahar. Il-kriterji li għandhom jiġu applikati huma ddefiniti fil-livell nazzjonali mill-Aġenziji Nazzjonali bi ftehim mal-Awtoritajiet Nazzjonali.

L-istudenti u l-gradwati reċenti fuq traineeships - ammont supplimentari għall-appoġġ individwali

L-istudenti u l-gradwati reċenti li jwettqu traineeships se jirċievu ammont supplimentari addizzjonali mal-appoġġ individwali mill-għotja Erasmus+ tal-UE b’ammont ta’ EUR 150 fix-xahar. L-istudenti u l-gradwati reċenti b’inqas opportunitajiet li jieħdu sehem fi traineeships huma intitolati li jirċievu l-ammont supplimentari għall-istudenti u l-gradwati reċenti b’inqas opportunitajiet u l-ammont supplimentari għat-traineeships.

Studenti u gradwati reċenti minn reġjuni ultraperiferiċi u PTEE

B’kunsiderazzjoni tar-restrizzjonijiet imposti mid-distanza minn Pajjiżi oħra tal-Programm u l-livell ekonomiku, l-istudenti u l-gradwati reċenti li jkunu qed jistudjaw jew li jkunu studjaw f’istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja li jinsabu fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Istati Membri tal-UE, u Pajjiżi u Territorji extra-Ewropej (PTEE) assoċjati mal-Istati Membri tal-UE se jirċievu l-ammonti ogħla li ġejjin għal appoġġ individwali:

Minn

Sa

Ammont

Ir-reġjuni ultraperiferiċi u l-PTEE

Pajjiżi tal-Programm u Pajjiżi Sħab mir-Reġjuni 5 u 14.

EUR 700 fix-xahar

L-ammonti supplimentari għall-istudenti u l-gradwati reċenti b’inqas opportunitajiet u għat-traineeships mhux se japplikaw f’dan il-każ.

L-istudenti u l-gradwati reċenti fuq mobbiltà mill-Pajjiżi tal-Programm lejn Pajjiżi Sħab (“mobbiltà internazzjonali”)

L-ammont bażi għall-appoġġ individwali huwa stabbilit kif ġej:

Minn

Sa

Ammont

Pajjiżi tal-Programm

Pajjiżi Sħab mir-Reġjuni 1-4 u 6-13.

EUR 700 fix-xahar

Pajjiżi tal-Programm

Pajjiżi Sħab mir-Reġjuni 5 u 14.

Kif deskritt hawn fuq fit-taqsima “Appoġġ ta’ għotja għall-mobbiltà tal-istudenti – Appoġġ individwali għall-mobbiltà fiżika”

F’dan il-każ se japplika l-ammont supplimentari għall-istudenti u l-gradwati reċenti b’inqas opportunitajiet.

L-ammont supplimentari għat-traineeships mhux se japplika fil-każ ta’ mobbiltà lejn Pajjiżi Sħab mir-Reġjuni 1-4 u 6-13.

Il-Pajjiżi tal-Programm jinkludu r-reġjuni ultraperiferiċi u l-PTEE.

L-istudenti u l-gradwati reċenti fuq mobbiltà fiżika fuq perjodu qasir ta’ żmien (mobbiltà mħallta u mobbiltà fuq perjodu ta’ żmien qasir għal dottorat)

L-ammonti bażi għall-appoġġ individwali huma stabbiliti kif ġej:

Durata tal-attività fiżika

Ammont (kwalunkwe Pajjiż tal-Programm jew Pajjiż Sieħeb)

Sal-14-il jum tal-attività

EUR 70 kuljum

mill-15 sat-30 jum tal-attività

EUR 50 kuljum

Jum ta’ vjaġġar wieħed qabel l-attività u jum ta’ vjaġġar wieħed wara l-attività jistgħu jiġu koperti wkoll mill-appoġġ individwali.

L-istudenti u l-gradwati reċenti b’inqas opportunitajiet - ammont supplimentari għall-appoġġ individwali għall-mobbiltà fiżika fuq perjodu ta’ żmien qasir

L-istudenti u l-gradwati reċenti b’inqas opportunitajiet jirċievu ammont supplimentari għall-appoġġ individwali mill-għotja Erasmus+ tal-UE tagħhom ta’ ammont ta’ EUR 100 għal perjodu ta’ attività ta’ mobbiltà fiżika ta’ bejn 5 ijiem u 14-il jum u EUR 150 għal dak ta’ bejn 15 u 30 jum. Il-kriterji li għandhom jiġu applikati huma ddefiniti fil-livell nazzjonali mill-Aġenziji Nazzjonali bi ftehim mal-Awtoritajiet Nazzjonali.

L-ammont supplimentari għat-traineeships mhux se japplika f’dan il-każ.

Il-Pajjiżi tal-Programm jinkludu r-reġjuni ultraperiferiċi u l-PTEE.

L-istudenti u l-gradwati reċenti li ma jirċevux appoġġ għall-ivvjaġġar - ammont supplimentari għall-appoġġ individwali għall-ivvjaġġar ekoloġiku

L-istudenti u l-gradwati riċenti li ma jirċevux appoġġ għall-ivvjaġġar jistgħu jagħżlu vjaġġar ekoloġiku. F’dan il-każ, dawn se jirċievu kontribuzzjoni unika ta’ EUR 50 bħala ammont supplimentari għall-appoġġ individwali u sa 4 ijiem ta’ appoġġ individwali addizzjonali biex ikopru l-jiem tal-ivvjaġġar għal vjaġġ ta’ ritorn, jekk rilevanti.

Appoġġ għall-ivvjaġġar

Il-parteċipanti li ġejjin jistgħu jirċievu l-ammonti ta’ appoġġ għall-ivvjaġġar ta’ hawn taħt biex jappoġġawhom biex ikopru l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tagħhom:

 • studenti u gradwati reċenti li jistudjaw jew li studjaw f’istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja li jinsabu fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Istati Membri tal-UE, Ċipru, l-Iżlanda, Malta, u Pajjiżi u Territorji Ekstra-Ewropej (OCTs) assoċjati mal-Istati Membri tal-UE u li sejrin lejn Pajjiżi tal-Programm jew Pajjiżi Sħab mir-Reġjuni 5 jew 14;
 • studenti u gradwati reċenti b’inqas opportunitajiet fuq mobbiltà fuq perjodu ta’ żmien qasir; kif ukoll
 • l-istudenti u l-gradwati riċenti li sejrin lejn Pajjiżi Sħab ħlief lejn Pajjiżi Sħab mir-Reġjuni 5 u 14.

Distanzi tal-ivvjaġġar[11]

F’każ ta’ vjaġġar standard

F’każ ta’ vjaġġar ekoloġiku

Bejn 10 u 99 KM:

EUR 23 għal kull parteċipant

 

Bejn 100 u 499 KM:

EUR 180 għal kull parteċipant

EUR 210 għal kull parteċipant

Bejn 500 u 1999 KM:

EUR 275 għal kull parteċipant

EUR 320 għal kull parteċipant

Bejn 2000 u 2999 KM:

EUR 360 għal kull parteċipant

EUR 410 għal kull parteċipant

Bejn 3000 u 3999 KM:

EUR 530 għal kull parteċipant

EUR 610 għal kull parteċipant

Bejn 4000 u 7999 KM:

EUR 820 għal kull parteċipant

 

8000 KM jew aktar:

EUR 1 500 għal kull parteċipant

 

L-istudenti u l-gradwati riċenti li jagħżlu vjaġġar ekoloġiku se jirċievu sa 4 ijiem ta’ appoġġ individwali addizzjonali biex ikopru l-jiem tal-ivvjaġġar għal vjaġġ ta’ ritorn, jekk rilevanti.

Għall-mobbiltà mill-Pajjiżi tal-Programm għall-Pajjiżi Sħab, ħlief ir-Reġjuni 5 u 14, l-istudenti u l-gradwati reċenti b’inqas opportunitajiet iridu jirċievu appoġġ għall-ivvjaġġar. Il-benefiċjarji jistgħu jagħżlu li ma jipprovdux appoġġ għall-ivvjaġġar għall-istudenti l-oħra kollha u għall-gradwati riċenti f’mobbiltà mill-Pajjiżi tal-Programm għall-Pajjiżi Sħab, ħlief għar-Reġjuni 5 u 14.

C) appoġġ tal-għotja għall-mobbiltà tal-persunal

Il-persunal se jirċievi għotja mill-UE bħala kontribut għall-ispejjeż tiegħu għall-ivvjaġġar u s-sussistenza matul il-perjodu barra l-pajjiż kif ġej:

Il-kategorija tal-baġit

L-ispejjeż eliġibbli u r-regoli applikabbli

Ammont

Appoġġ għall-ivvjaġġar

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, mill-post ta’ oriġini tagħhom għall-post tal-attività u lura.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-ispejjeż unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar għal kull parteċipant. L-applikant irid jindika d-distanza bejn il-post tal-oriġini u l-post tal-attività[12] billi juża l-kalkulatur tad-distanza appoġġat mill-Kummissjoni Ewropea[13].

Distanza tal-ivvjaġġar

Vjaġġar standard

Vjaġġar ekoloġiku

0 – 99 km

EUR 23

 

100 – 499 km

EUR 180

EUR 210

500 – 1999 km

EUR 275

EUR 320

2000 – 2999 km

EUR 360

EUR 410

3000 – 3999 km

EUR 530

EUR 610

4000 – 7999 km

EUR 820

 

8000 km jew aktar

EUR 1500

 

Appoġġ individwali

Spejjeż marbutin direttament mas-sussistenza tal-parteċipanti matul l-attività.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-ispejjeż unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: fuq il-bażi tat-tul tas-soġġorn għal kull parteċipant (jekk ikun hemm bżonn, inkluż ukoll jum ta’ vjaġġar wieħed qabel l-attività u jum ta’ vjaġġar ieħor wara l-attività)

Il-persunal li jagħżel l-ivvjaġġar ekoloġiku se jirċievi sa erbat ijiem ta’ appoġġ individwali addizzjonali biex ikopri l-jiem tal-ivvjaġġar għal vjaġġ ta’ ritorn, jekk rilevanti.

Sal-14-il jum tal-attività: tabella A1.1, għal kull jum għal kull parteċipant

bejn il-15 u s-60 jum tal-attività: 70 % tat-tabella A1.1, għal kull jum għal kull parteċipant

Tabella A – Appoġġ individwali (ammonti f’eruo għal kull jum)

L-ammonti jiddependu fuq il-pajjiż li jilqa’. Dawn l-ammonti jiġu stabbiliti fil-firxiet minimi u massimi pprovduti fit-tabella ta’ hawn taħt. Meta jiġu ddefiniti l-ammonti li għandhom jiġu applikati mill-benefiċjarji f’pajjiżhom, l-Aġenziji Nazzjonali, bi qbil mal-Awtoritajiet Nazzjonali, se jikkunsidraw żewġ kriterji speċifiċi:

 • id-disponibbiltà u l-livell ta’ sorsi oħra ta’ kofinanzjament minn korpi privati jew pubbliċi fuq livell lokali, reġjonali jew nazzjonali biex jissupplimentaw l-għotja tal-UE;
 • il-livell ġenerali tad-domanda tal-persunal li għandu l-ħsieb li jgħallem jew jirċievi taħriġ barra l-pajjiż.

L-istess perċentwal fil-medda għandu jiġi applikat għall-pajjiżi destinatarji kollha. Mhuwiex possibbli li jingħata l-istess ammont għall-pajjiżi destinatarji kollha.

 

Persunal mill-Pajjiżi li jilqgħu

Pajjiż li jilqa’

Min-Mass (għal kull jum)

 

A1.1

In-Norveġja, id-Danimarka, il-Lussemburgu, ir-Renju Unit, l-Iżlanda, l-Iżvezja, l-Irlanda, il-Finlandja, il-Liechtenstein

Pajjiżi Sħab mir-Reġjun 14

80-180

In-Netherlands, l-Awstrija, il-Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, Spanja, Ċipru, il-Greċja, Malta, il-Portugall

Pajjiżi Sħab mir-Reġjun 5

70-160

Is-Slovenja, l-Estonja, il-Latvja, il-Kroazja, is-Slovakkja, ir-Repubblika Ċeka, il-Litwanja, it-Turkija, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija, il-Bulgarija, ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq, is-Serbja

60-140

Pajjiżi Sħab mir-Reġjuni 1-4 u 6-13

180

Għall-attivitajiet ta’ mobbiltà bejn il-Pajjiżi tal-Programm u lejn il-Pajjiżi Sħab mir-Reġjuni 5 u 14, l-Aġenziji Nazzjonali jistgħu jiddeċiedu li jagħtu flessibbiltà lill-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja tagħhom billi jistabbilixxu meded minflok ammonti fil-livell nazzjonali. Dan għandu jkun ibbażat fuq raġunijiet iġġustifikati, pereżempju f’pajjiżi fejn ikun disponibbli kofinanzjament fil-livell reġjonali jew istituzzjonali. L-ammonti eżatti se jiġu ppubblikati fuq is-sit web ta’ kull Aġenzija Nazzjonali u istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja.

D) Livell ta’ appoġġ finanzjarju għall-istudenti u l-persunal definit mill-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u l-konsorzji tal-mobbiltà

Fil-każijiet kollha, l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u l-konsorzji tal-mobbiltà se jkunu meħtieġa jirrispettaw il-prinċipji u l-kriterji li ġejjin meta jiddefinixxu u/jew japplikaw ir-rati tal-UE fi ħdan l-istituzzjoni tagħhom:

 • Ladarba r-rati jkunu ġew iddefiniti mill-istituzzjonijiet/il-konsorzji, dawn għandhom jibqgħu l-istess matul it-tul ta’ żmien tal-proġett ta’ mobbiltà. Mhuwiex possibbli li jitnaqqas jew jiżdied il-livell ta’ għotjiet fl-istess proġett.
 • Ir-rati jridu jiġu ddefiniti u/jew applikati b’mod oġġettiv u trasparenti, filwaqt li jitqiesu l-prinċipji kollha u l-metodoloġija deskritta hawn fuq (jiġifieri b’kunsiderazzjoni tal-fluss tal-mobbiltà kif ukoll il-finanzjament speċifiku addizzjonali).
 • L-istess livell ta’ għotja jrid jingħata lill-istudenti kollha li jmorru fl-istess grupp ta’ pajjiżi għall-istess tip ta’ mobbiltà – studji jew traineeships (ħlief studenti u gradwati reċenti b’inqas opportunitajiet jew minn Pajjiżi tal-Programm, reġjuni u PTEE ultraperiferiċi).

E) Programmi intensivi mħallta

Il-kategorija tal-baġit

L-ispejjeż eliġibbli u r-regoli applikabbli

Ammont

Appoġġ Organizzazzjonali

Spejjeż marbuta b’mod dirett mal-organizzazzjoni tal-programmi intensivi (bl-esklużjoni tal-ispejjeż tas-sussistenza u l-ivvjaġġar għall-parteċipanti).

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-ispejjeż unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tan-numru ta’ parteċipanti tal-mobbiltà, mingħajr ma jitqiesu l-għalliema/il-ħarrieġa involuti fit-twettiq tal-programm.

L-istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja li tikkoordina tapplika għall-appoġġ tal-organizzazzjoni f’isem il-grupp ta’ istituzzjonijiet li jorganizzaw b’mod konġunt il-programm intensiv imħallat.

EUR 400 għal kull parteċipant, b’minimu ta’ 15-il parteċipant u massimu ta’ 20 parteċipant iffinanzjat.

 1. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_mt

 2. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_mt

 3. Kwalunkwe traineeship għall-istudenti se jitqies bħala “traineeship fil-ħiliet diġitali” meta waħda jew aktar mill-attivitajiet li ġejjin tiġi pprattikata mit-trainee: il-kummerċjalizzazzjoni diġitali (pereżempju l-ġestjoni tal-midja soċjali, l-analitika tal-web); disinn grafiku, mekkaniku jew arkitettoniku diġitali; l-iżvilupp ta’ applikazzjonijiet, software, skripts, jew siti web; l-installazzjoni, il-manutenzjoni u l-ġestjoni tas-sistemi u n-networks tal-IT; iċ-ċibersigurtà; l-analitika tad-data, l-estrazzjoni u l-viżwalizzazzjoni; l-ipprogrammar u t-taħriġ tar-robots u l-applikazzjonijiet tal-intelliġenza artifiċjali. L-appoġġ ġeneriku tal-klijent, it-twettiq tal-ordni, id-dħul tad-data jew il-kompiti tal-uffiċċju ma jitqisux f’din il-kategorija.

 4. Il-post-docs jistgħu jipparteċipaw fi traineeships bl-istess rekwiżiti bħal kwalunkwe gradwat reċenti ieħor fi żmien 12-il xahar minn meta jkunu gradwaw. Għal dawk il-pajjiżi li fihom il-gradwati jridu jirreġistraw f’servizz militari jew fis-servizz ċivili obbligatorju wara li jkunu ggradwaw, il-perjodu ta’ eliġibbiltà għall-gradwati reċenti se jiġi estiż bid-durata ta’ dak is-servizz.

 5. It-tipi ta’ organizzazzjonijiet li ġejjin mhumiex eliġibbli bħala organizzazzjonijiet li jilqgħu għall-mobbiltà tal-istudenti għat-traineeships:

  Istituzzjonijiet tal-UE u korpi oħra tal-UE inklużi aġenziji speċjalizzati (il-lista eżawrjenti tagħhom hija disponibbli fuq is-sit web - http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_mt); organizzazzjonijiet li jiġġestixxu l-programmi tal-UE bħall-Aġenziji Nazzjonali Erasmus+ (sabiex jiġi evitat kunflitt possibbli ta’ interessi u/jew finanzjament doppju).

 6. L-esperjenza preċedenti taħt il-Programm Erasmus+ u/jew bħala detenturi ta’ boroż ta’ studju ta’ Erasmus Mundus tgħodd mat-12-il xahar għal kull ċiklu ta’ studju.

 7. Fi programmi ta’ studju ta’ ċiklu wieħed, bħall-mediċina, l-istudenti jistgħu jkunu mobbli sa 24 xahar.

 8. Fil-każ ta’ fergħat ta’ kampusijiet li jiddependu mill-istituzzjoni prinċipali u li huma koperti bl-istess ECHE, il-pajjiż li fih tinsab l-istituzzjoni prinċipali se jitqies bħala l-pajjiż li jibgħat. Għalhekk, mhuwiex possibbli li jiġu organizzati mobilitajiet ta’ Erasmus+ bejn fergħat ta’ kampusijiet u l-istituzzjoni prinċipali koperti mill-istess ECHE.

 9. għal dawk il-pajjiżi li fihom il-gradwati jridu jirreġistraw f’servizz militari jew fis-servizz ċivili obbligatorju wara li jkunu ggradwaw, il-perjodu ta’ eliġibbiltà għall-gradwati reċenti se jiġi estiż bid-durata ta’ dak is-servizz.

 10. Il-Pajjiżi Sħab mir-Reġjuni 5 u 14 huma pajjiżi li jilqgħu biss.

 11. Abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar għal kull parteċipant. Id-distanzi tal-ivvjaġġar iridu jiġu kkalkulati billi jintuża l-kalkulatur tad-distanza appoġġat mill-Kummissjoni Ewropea (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). Id-distanza ta’ vjaġġ f’direzzjoni waħda trid tintuża biex jiġi kkalkulat l-ammont tal-għotja tal-UE li se tappoġġa l-vjaġġ ’l hemm u lura.

 12. Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) qed tieħu sehem f’attività li qed issir f’Ruma (l-Italja), l-applikant se jikkalkula d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365,28 KM) u mbagħad jagħżel il-medda tad-distanza tal-ivvjaġġar applikabbli (jiġifieri bejn 500 u 1 999 km).    

 13. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_mt.htm