Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

3. Pamatpasākums. Atbalsts politikas izstrādei un sadarbībai

3. pamatpasākums atbalsta politikas sadarbību Eiropas Savienības līmenī, tādējādi veicinot spēkā esošās politikas īstenošanu un jaunas politikas izstrādi, kas var rosināt modernizāciju un reformas, Eiropas Savienības un sistēmu līmenī izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā.

Pasākumiem, kurus īsteno šā pamatpasākuma ietvaros, ir šādi mērķi:

 • sagatavot un atbalstīt ES politikas programmas īstenošanu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā, veicinot atvērto koordinācijas metožu pārvaldību un funkcionēšanu,
 • veikt Eiropas politikas eksperimentus, kurus vada augsta līmeņa publiskās iestādes un kuros veic politikas pasākumu izmēģinājumus uz vietas vairākās valstīs, pamatojoties uz pārdomātām izvērtēšanas metodēm,
 • vākt pierādījumus un zināšanas par valsts un Eiropas līmeņa izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomas sistēmām un politiku pārdomātas politikas veidošanas nolūkā,
 • veicināt prasmju un kvalifikāciju pārredzamību un atzīšanu, kā arī kredītpunktu pārnesi, veicināt kvalitātes nodrošināšanu un digitālo apliecinājuma dokumentu izmantošanu, atbalstīt neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanu, prasmju pārvaldību un karjeras konsultēšanu,
 • veicināt politisko dialogu ar ieinteresētajām personām Eiropas Savienībā un ārpus tās konferenču, pasākumu un citu darbību veidā, iesaistot izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomas politikas veidotājus, praktiķus un citas ieinteresētās personas, lai veicinātu informētību par attiecīgajām Eiropas politikas programmām un popularizētu Eiropu kā izcilu studiju un pētniecības galamērķi,
 • uzlabot programmas īstenošanas kvalitatīvos aspektus, veicinot zināšanu un prakses nodošanu valsts aģentūru starpā, nodrošinot valsts aģentūrām un Komisijai “domnīcas” resursus, kas ļauj izstrādāt darbības un stratēģijas, lai īstenotu programmu ciešākā saistībā ar politikas attīstību, sniedzot instrumentus sinerģijas un papildināmības potenciāla pilnvērtīgākai izmantošanai,
 • sniegt jebkura gadagājuma cilvēkiem iespējas iegūt mācību pieredzi ārvalstīs to zinātības jomā, piemēram, publiskajā pārvaldībā, lauksaimniecībā un lauku attīstībā, jaunajās tehnoloģijās, uzņēmējdarbībā utt.,
 • ļaut programmas “Erasmus+” īstenošanas struktūrām rīkoties kā veicinātājiem “Erasmus+” projektu paplašināšanai, lai sniegtu dotāciju pieteikumus vai attīstītu sinerģiju, izmantojot Eiropas strukturālo un investīciju fondu atbalstu, kuru pārvaldība tiek veikta valsts un reģionālā līmenī, Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas atbalstu un ar migrāciju, drošību, tiesiskumu un pilsoniskumu, veselību un kultūru saistītu programmu atbalstu,
 • atbalstīt pasākumus, kampaņas un citas darbības, kas informēs pilsoņus un organizācijas par programmu “Erasmus+” un Eiropas Savienības politiku izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā,
 • veicināt atbalstītajos projektos izmantotās labas prakses, kā arī veiksmes stāstu konstatēšanu un izplatīšanu, lai padarītu tos pamanāmākus un paplašinātu tos vietējā, valsts un Eiropas līmenī.

Kādi pasākumi tiek atbalstīti?

 Atbilstoši šīm programmas vadlīnijām tiek īstenots šāds pasākums:

 • “Eiropas jaunatne kopā”.

Šo pasākumu pārvalda Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

3. pamatpasākums aptver daudzus citus pasākumus politikas reformu atbalstam izglītības, apmācības un jaunatnes jomās; tos īsteno tieši Eiropas Komisija vai organizējot īpašus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, ko pārvalda Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra. Šie pasākumi tiek grupēti šādās kategorijās:

 • atbalsts Eiropas politikas attīstībai,
 • atbalsts Savienības instrumentiem un pasākumiem, kas veicina prasmju, kompetenču un kvalifikāciju kvalitāti, pārredzamību un atzīšanu,
 • politiskais dialogs un sadarbība ar galvenajām ieinteresētajām personām un starptautiskām organizācijām,
 • pasākumi, kas veicina programmas kvalitatīvu un iekļaujošu īstenošanu,
 • sadarbība ar citiem Savienības instrumentiem un atbalsts citām Savienības politikas jomām,
 • izplatīšanas un izpratnes veicināšanas darbības.

Plašāka informācija par atbalstītajiem pasākumiem ir pieejama Eiropas Komisijas un izpildaģentūras tīmekļa vietnēs.