Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

“Erasmus+” Skolotāju Akadēmijas

Padomes 2019. gada Rezolūcijā par Eiropas izglītības telpas turpmāku attīstīšanu1  Komisija tiek aicināta “izstrādāt jaunus veidus, kā apmācīt un atbalstīt kompetentus, motivētus un augsti kvalificētus skolotājus, apmācītājus, pedagogus un skolu vadītājus un kā veicināt viņu nepārtrauktu profesionālo izaugsmi un kvalitatīvu un uz pētniecību balstītu skolotāju izglītību”2 , 3 .

2020. gada maija Padomes secinājumos par Eiropas skolotājiem un pasniedzējiem nākotnei4  ir atkārtoti norādīts, ka skolotāji ir Eiropas izglītības telpas balsti, un ir pausts aicinājums arī turpmāk nodrošināt atbalstu skolotāju karjeras un kompetenču attīstībai, kā arī labjutību visos to karjeras posmos. Secinājumos ir uzsvērti skolotāju mobilitātes ieguvumi un nepieciešamība iestrādāt mobilitāti skolotāju sākotnējā un tālākajā izglītībā. Turklāt secinājumos Komisija tiek aicināta atbalstīt ciešāku sadarbību starp skolotāju izglītības nodrošinātājiem skolotāju profesionālās attīstības gaitā.

2020. gada Komisijas paziņojumā par Eiropas Izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam5  ir atzīta skolotāju un pasniedzēju svarīgā loma un ir noteikta vīzija par augsti kompetentiem un motivētiem izglītotājiem, kuri var izmantot dažādas atbalsta un profesionālās attīstības iespējas visā to daudzveidīgās karjeras gaitā. Tajā ir ierosināti vairāki pasākumi, lai risinātu problēmas, ar kurām pedagogu profesija saskaras mūsdienās, tostarp plāns uzsākt “Erasmus+” skolotāju akadēmiju darbību.

Komisijas Digitālās izglītības rīcības plānā (2021–2027)6  ir uzsvērta nepieciešamība nodrošināt, lai visiem skolotājiem un pasniedzējiem būtu pārliecība un kompetence efektīvi un radoši izmantot tehnoloģijas nolūkā iesaistīt un motivēt savus izglītības apguvējus, kā arī nodrošināt, lai visi izglītības apguvēji attīstītu savas digitālās kompetences, lai mācītos, dzīvotu un strādātu arvien digitalizētākā pasaulē.

Padomes Rezolūcijā par stratēģisku satvaru Eiropas sadarbībai izglītības un mācību jomā ceļā uz Eiropas izglītības telpu un turpmāk (2021–2030) ir minēts “Erasmus+” skolotāju akadēmiju potenciāls atvieglot tīklošanos, zināšanu apmaiņu un mobilitāti un nodrošināt skolotājiem un pasniedzējiem mācīšanās iespējas visos skolotāja un pasniedzēja karjeras posmos.

Ir jāuzlabo šīs profesijas pievilcība: ES valstīs, kuras piedalās ESAO TALIS apsekojumā, vidēji mazāk nekā 20% pamatskolas skolotāju uzskatīja, ka sabiedrība novērtē viņu profesiju. Skolotāju novecošana rada bažas, jo gaidāmie pensionēšanās viļņi varētu izraisīt mācībspēku trūkumu valstī. 2019. gada Izglītības un apmācības pārskatā7  ir arī norādīts, ka vairākās Eiropas valstīs ir ievērojams skolotāju trūkums visos priekšmetos vai atsevišķos priekšmetos, piemēram, dabaszinātnēs, vai noteiktās specializācijās, piemēram, audzēkņu ar īpašām vajadzībām mācīšanā.

Lai gan pastāv plašs tālākās profesionālās attīstības piedāvājums, kā liecina ESAO TALIS apsekojums, skolotāji ziņo par profesionālās attīstības iespēju trūkumu. Neraugoties uz mobilitātes ieguvumiem, tā joprojām faktiski nav iestrādāta skolotāju izglītībā daudzu praktisku šķēršļu dēļ, kuri būtu jānovērš, izmantojot konsekventāku politiku.

“Erasmus+” skolotāju akadēmijas risinās šos jautājumus, papildinās citu darbu izglītības telpas izveidē un palīdzēs izmantot rezultātus valsts un reģionālā līmeņa politikas veidošanai un, visbeidzot, skolotāju izglītības un skolu atbalsta nodrošināšanai. To pamatā būs inovācijas un lietderīgā prakse, kas pastāv skolotāju izglītības jomā valstu līmenī, un Eiropas sadarbība, un tās nodrošinātu turpmāku attīstību minētajās jomās. Īpaša uzmanība tiks pievērsta lietderīgas prakses izplatīšanai un izmantošanai visās valstīs un skolotāju izglītības nodrošinātāju darbības ietvaros, kā arī atgriezeniskās saites un ietekmes nodrošināšanai arī politikas līmenī.

Pasākuma mērķi

šā pasākuma vispārējais mērķis ir veidot skolotāju izglītības un apmācību sniedzēju partnerības Eiropas mērogā, lai izveidotu “Erasmus+” skolotāju akadēmijas, kuras attīstīs Eiropas un starptautisko skatījumu skolotāju izglītības jomā. Šīs akadēmijas ietvers daudzvalodību, izpratni par valodu un kultūru daudzveidību, attīstīs skolotāju izglītību saskaņā ar ES prioritātēm izglītības politikas jomā, kā arī sniegs ieguldījumu Eiropas izglītības telpas mērķu sasniegšanā.

“Erasmus+” skolotāju akadēmijas atbildīs šādiem mērķiem:

 • veicināt skolotāju izglītības politikas un prakses uzlabošanu Eiropā, izveidojot skolotāju izglītības tīklus un prakses kopienas, kuras apvieno skolotāju sākotnējās izglītības nodrošinātājus (iepriekšēja izglītība topošiem skolotājiem) un tālākas profesionālās attīstības nodrošinātājus (izglītība darbavietā), citus attiecīgos dalībniekus, piemēram, skolotāju apvienības, ministrijas, un ieinteresētās personas, lai izstrādātu un pārbaudītu stratēģijas un programmas attiecībā uz mācībām profesionālajā jomā, kuras ir iedarbīgas, piekļūstamas un izmantojamas citos kontekstos,
 • uzlabot Eiropas dimensiju un skolotāju izglītības internacionalizāciju, īstenojot inovatīvu un praktisku sadarbību ar skolotāju izglītotājiem un skolotājiem citās Eiropas valstīs un apmainoties ar pieredzi turpmākai attīstībai skolotāju izglītības jomā Eiropā. Šī sadarbība būs vērsta uz galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm, piemēram, mācībām digitālajā pasaulē, ilgtspēju, taisnīgumu un iekļaušanu, arī piedāvājot kursus skolotājiem, moduļus un citas mācīšanās iespējas par šiem tematiem,
 • izstrādāt un kopīgi pārbaudīt dažādus mobilitātes modeļus (virtuālā, fiziskā un jaukta mobilitāte) skolotāju sākotnējā izglītībā un tālākajā skolotāju profesionālajā attīstībā, lai uzlabotu mobilitātes kvalitāti un apjomu, kā arī padarītu mobilitāti par neatņemamu skolotāju izglītības nodrošināšanas sastāvdaļu Eiropā,
 • attīstīt ilgtspējīgu sadarbību starp skolotāju izglītības nodrošinātājiem, lai uzlabotu Eiropā sniegtās skolotāju izglītības kvalitāti un lai papildinātu skolotāju izglītības rīcībpolitikas Eiropas un valsts līmenī.

Atbilstības kritēriji

Lai varētu saņemt “Erasmus+” dotāciju, “Erasmus+” skolotāju akadēmiju projekta priekšlikumiem ir jāatbilst šādiem kritērijiem.

Kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura valsts mērogā atzīta organizācija (kurai ir tālāk minētās dalīborganizācijas iezīmes), kas izveidota ES dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto dalīborganizāciju vārdā.

Kāda veida organizācijas var piedalīties projektā?

Tālāk minētās organizācijas, kas izveidotas ES dalībvalstīs un Programmas asociētajās trešās valstīs (sk. sadaļu “Atbilstošās valstis” šo vadlīniju A daļā), var tikt iesaistītas kā pilntiesīgi partneri vai asociētie partneri:

 • skolotāju izglītības iestādes (koledžas, institūti, universitātes, kas nodrošina skolotāju sākotnējo izglītību un/vai tālāku profesionālo attīstību) skolotājiem ISCED 1.–3. līmenī, tostarp PIA skolotājiem,
 • ministrijas vai līdzīgas publiskas struktūras, kas atbildīgas par skolu izglītības politiku,
 • publiskas (vietējas, reģionālas vai valsts) un privātas struktūras, kas atbildīgas par politikas un skolotāju izglītības piedāvājuma izstrādi, kā arī skolotāju kvalifikāciju standartu noteikšanu,
 • skolotāju apvienības vai citi valsts mērogā atzīti skolotāju izglītības un tālākas profesionālās attīstības nodrošinātāji,
 • iestādes, kas atbildīgas par skolotāju izglītību un apmācību un to tālākas profesionālās attīstības un kvalifikāciju uzraudzību,
 • skolas, kas strādā ar skolotāju izglītības nodrošinātājiem, lai sniegtu praktiskās apmācības iespēju skolotāju izglītības ietvaros,
 • citas skolas (no sākumskolas līdz sākotnējās PIA līmenim) vai citas organizācijas (piemēram, NVO, skolotāju apvienības), kas ir saistītas ar projektu.

Dalīborganizāciju skaits un specializācija

“Erasmus+” skolotāju akadēmijā ir jābūt vismaz trim pilntiesīgiem partneriem no vismaz trim ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm (tostarp vismaz divām ES dalībvalstīm), tostarp:

 • vismaz diviem valsts mērogā atzītiem skolotāju sākotnējās izglītības nodrošinātājiem no divām dažādām ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm un
 • vismaz vienam valsts mērogā atzītam skolotāju tālākas profesionālās attīstības nodrošinātājam (apmācība darbavietā).

Turklāt partnerībās kā pilntiesīgam partnerim vai asociētam partnerim jābūt ietvertai arī vismaz vienai prakses / profesionāli tehniskajai skolai.

Partnerībā kā pilntiesīgi partneri vai asociētie partneri var ietilpt arī citas organizācijas, kurām ir attiecīgā zinātība skolotāju izglītības jomā, un/vai struktūras, kuras nosaka standartus, kvalifikācijas vai kvalitātes nodrošināšanu skolotāju izglītībai.

Darbību norises vieta

Visām “Erasmus+” skolotāju akadēmijas darbībām jānotiek ES dalībvalstīs un Programmas asociētajās trešās valstīs.

Projekta ilgums

Trīs gadi.

Kur pieteikties?

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 7. septembra plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas, pamatojoties uz attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

Projekta izveide

Katra “Erasmus+” skolotāju akadēmija īstenos saskaņotu un vispusīgu darbību kopumu, piemēram:

 • sadarbosies un izveidos tīklus un prakses kopienas ar skolotāju izglītības nodrošinātājiem, skolotāju apvienībām, publiskām organizācijām, kuras piedalās skolotāju izglītībā, un citiem attiecīgajiem dalībniekiem, lai izstrādātu inovatīvas stratēģijas un programmas attiecībā uz sākotnējo un tālāko profesionālo attīstību skolotājiem un skolām,
 • izstrādās un īstenos kopīgus, inovatīvus un produktīvus skolotāju izglītības mācību moduļus un skolotāju kompetences attiecībā uz vispārēji nozīmīgiem problemātiskiem un/vai jauniem pedagoģiskiem jautājumiem. Tie atbilst pedagoģijas studentu (sākotnējās izglītības ietvaros) un strādājošo skolotāju (tālākās profesionālās attīstības ietvaros) atšķirīgajām vajadzībām,
 • izstrādās kopīgu mācību piedāvājumu ar spēcīgu Eiropas dimensiju, kas ietver visu veidu mobilitātes darbības, piemēram, vasaras skolu izveidi, izpētes vizītes studentiem un skolotājiem, kā arī citus sadarbības veidus starp universitāšu pilsētiņām gan fiziski, gan virtuāli,
 • noteiks efektīvus veidus, kā likvidēt mobilitātes šķēršļus, un noteiks apstākļus, tostarp praktiskus aspektus un mācību atzīšanu, lai palielinātu mobilitātes gadījumu skaitu un kvalitāti un tās iekļaušanu kā skolotāju sākotnējās un tālākās apmācības piedāvājuma neatņemamu sastāvdaļu,
 • iesaistīs skolas un jo īpaši profesionāli tehniskās skolas, lai eksperimentētu un dalītos ar jauniem mācīšanas paņēmieniem (tostarp attiecībā uz tālmācības un jaukta tipa mācīšanas un mācīšanās pieejām),
 • saskaņā ar šā uzaicinājuma mērķiem veiks pētījumus, izpēti un/vai apsekojumus vai apkopojumus par lietderīgu praksi, lai sagatavotu kopsavilkumus, apspriežu dokumentus, ieteikumus u. c. ar mērķi veicināt apspriešanu un sniegt informāciju politikas veidotājiem izglītības jomā,
 • veicinās un dos priekšroku esošiem “Erasmus+” rīkiem, piemēram, eTwinning un School Education Gateway, lai nodrošinātu virtuālo mobilitāti, sadarbību, komunikāciju pārbaudēm un rezultātu izplatīšanu.

Gaidāmā ietekme

Paredzēts, ka “Erasmus+” skolotāju akadēmiju attīstība uzlabos pedagogu profesijas pievilcību un nodrošinās kvalitatīvu sākotnējo izglītību un tālāko profesionālo attīstību skolotājiem, izglītotājiem un skolu vadītājiem.

Tiek sagaidīts, ka “Erasmus+” skolotāju akadēmijas uzlabos Eiropas dimensiju un skolotāju izglītības internacionalizāciju, izveidojot skolotāju izglītības un apmācību nodrošinātāju partnerības Eiropas mērogā. Ciešā sadarbība starp attiecīgajiem dalībniekiem pāri Eiropas robežām paredz inovatīvu Eiropas mēroga sadarbību un ievērojamu skolotāju izglītības politikas un prakses attīstību, balstoties uz esošajām inovācijām un efektīvo praksi valstu skolotāju izglītības sistēmu ietvaros un uz iesaistītajiem skolotājiem rīkoto mācību kopīgu piedāvājumu. Paredzams, ka šī pieeja pavērs ceļu tam, lai mobilitāte kļūtu par skolotāju izglītības neatņemamu sastāvdaļu Eiropā, novēršot faktiskos mobilitātes šķēršļus un nosakot apstākļus sekmīgām mobilitātes stratēģijām un programmām.

Darbojoties valstu un Eiropas līmenī, “Erasmus+” skolotāju akadēmijas veidos stipras un ilgstošas partnerības starp skolotāju sākotnējās izglītības un tālākās profesionālās attīstības nodrošinātājiem. Tās nodrošinās ciešāku sadarbību starp skolotāju izglītības nodrošinātājiem, radot iespēju strukturālām partnerībām un kopīgām programmām starp iestādēm. Tādējādi “Erasmus+” skolotāju akadēmijas nodrošinās kvalitatīvu un produktīvu sākotnējo un tālāko profesionālo attīstību un sasniegs rezultātus, kurus būtu grūti panākt, neīstenojot zināšanu apmaiņu un lietderīgu sadarbību.

Izmantojot dažādus izplatīšanas kanālus transnacionālā, valstu un/vai reģionālā līmenī, kā arī ieviešot ilgtermiņa rīcības plānu pakāpeniskai projekta rezultātu ieviešanai, paredzams, ka projektos piedalīsies attiecīgās ieinteresētās personas dalīborganizācijās un ārpus tām un tiks nodrošināta ilgstoša ietekme pēc projekta darbības laika.

Piešķiršanas kritēriji

Projekta atbilstība (maksimālais rezultāts — 35 punkti)

 • Saikne ar politiku: tas, kādā mērā ar priekšlikumu izveido un attīsta skolotāju izglītības un apmācību nodrošinātāju partnerības Eiropas mērogā “Erasmus+” skolotāju akadēmiju izveidei ar novatorisku mācību piedāvājumu skolotājiem,
 • konsekvence: tas, kādā mērā priekšlikums ir balstīts uz vajadzību pienācīgu analīzi; skaidri noteikti un reālistiski mērķi, kas vērsti uz jautājumiem, kuri ir būtiski dalīborganizācijām un pasākumam,
 • novatoriska pieeja: priekšlikumā ir ņemtas vērā mūsdienīgas metodes un paņēmieni, un tajā iecerēts sasniegt inovatīvus rezultātus un risinājumus attiecīgajā jomā kopumā vai ģeogrāfiskajā kontekstā, kurā projekts tiek īstenots (piemēram, saturs, radītie rezultāti, izmantotās darba metodes un organizācijas un personas, kuras ir iesaistītas pasākumos vai uz kurām tie ir vērsti),
 • sadarbība un partnerības: tas, kādā mērā priekšlikums ir piemērots, lai izveidotu tādas stipras un ilgstošas attiecības gan vietējā, gan valstu un transnacionālā līmenī starp skolotāju sākotnējās izglītības nodrošinātājiem (iepriekšēja izglītība topošiem skolotājiem) un tālākās profesionālās attīstības nodrošinātājiem (izglītība darbavietā), kuru ietvaros sadarbība ir abpusēja un savstarpēji izdevīga,
 • Eiropas pievienotā vērtība: priekšlikums nepārprotami rada pievienoto vērtību individuālā (izglītības apguvēju un/vai personāla), institucionālā un sistēmas līmenī, un šo pievienoto vērtību veido rezultāti, kurus partneriem būtu grūti sasniegt bez Eiropas mēroga sadarbības. Priekšlikumā ir izmantoti un ar to tiek veicināti esošie ES līmeņa rīki, piemēram, eTwinning un School Education Gateway, lai nodrošinātu sadarbību, komunikāciju un rezultātu pārbaudi un izplatīšanu,
 • internacionalizācija: priekšlikums skaidri apliecina ieguldījumu skolotāju izglītības starptautiskajā dimensijā, ieskaitot kopīgu mobilitātes modeļu (virtuālā, fiziskā un jaukta mobilitāte) un cita mācību piedāvājuma izstrādi skolotāju sākotnējās izglītības un skolotāju tālākās profesionālās attīstības jomā,
 • digitālās prasmes: tas, kādā mērā priekšlikumā ir paredzētas darbības, kas saistītas ar digitālo prasmju attīstību (piemēram, inovatīvas mācību programmas un mācīšanas metodika, efektīvi mācību moduļi u. c.),
 • zaļās prasmes: tas, kādā mērā priekšlikumā ir paredzētas darbības (piemēram, inovatīvas mācību programmas un mācīšanas metodika, efektīvi mācību moduļi u. c.), kas saistītas ar Eiropas prioritātēm vidiskās ilgtspējas jomā un pāreju uz aprites un zaļāku ekonomiku,
 • sociālais aspekts: priekšlikumā visos dažādajos pasākumos ir ietvertas horizontālas rūpes par daudzveidības jautājumiem un kopīgu vērtību, līdztiesības, nediskriminēšanas un sociālās iekļaušanas veicināšanu, tostarp cilvēkiem, kuriem ir īpašas vajadzības / mazāk iespēju un kuri strādā daudzvalodu un multikulturālā vidē,
 • dzimumsensitivitāte: tas, kādā mērā priekšlikumā ir ņemta vērā dzimumu līdztiesība un tas palīdz rast risinājumus, lai efektīvi veicinātu dzimumsensitīvu mācīšanu skolās.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (maksimālais rezultāts — 25 punkti)

 • Saskaņotība: projekta vispārējā struktūra nodrošina konsekvenci starp projekta mērķiem, darbībām un ierosināto budžetu. Priekšlikumā ir atspoguļots saskaņots un vispusīgs atbilstošu darbību un pakalpojumu kopums, kas atbilst apzinātajām vajadzībām un palīdz gūt iecerētos rezultātus,
 • metodika: ierosinātās metodikas kvalitāte un pamatotība un tās atbilstība iecerēto rezultātu sasniegšanai,
 • struktūra: darba programmas, tostarp attiecīgo sagatavošanās, īstenošanas, pārraudzības, izmantošanas, izvērtēšanas un izplatīšanas posmu, saprotamība, pabeigtība un kvalitāte,
 • pārvaldība: paredzēta stingra pārvaldības kārtība. Termiņi, organizācija, uzdevumi un pienākumi ir skaidri noteikti un reālistiski. Priekšlikums paredz piešķirt attiecīgus resursus katrai darbībai,
 • budžets: budžetā ir paredzēti atbilstoši resursi, kas vajadzīgi panākumu gūšanai, un tas nav novērtēts ne pārāk augstu, ne pārāk zemu,
 • riska pārvaldība: projekta problēmas/riski ir skaidri noteikti, un ir pienācīgi ņemti vērā riska mazināšanas pasākumi,
 • kvalitātes nodrošināšana: ir pienācīgi ieviesti kontroles pasākumi (nepārtraukta kvalitātes izvērtēšana, profesionālizvērtēšana, salīdzinoša izvērtēšana utt.),
 • pārraudzības instrumenti: rādītāji ir noteikti, lai nodrošinātu, ka projekts tiek īstenots augstā kvalitātē un izmaksefektīvi.

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

 • Konfigurācija: projektā ir iesaistīts tādu savstarpēji papildinošu dalīborganizāciju kopums, kurām ir vajadzīgā specializācija, kompetences, pieredze un zinātība, lai veiksmīgi īstenotu visus projekta aspektus,
 • augšupēja konverģence: tas, ciktāl partnerība izveido tīklus un prakses kopienas ar skolotāju izglītības nodrošinātājiem, publiskām iestādēm, kuras piedalās skolotāju izglītībā, un citiem attiecīgajiem dalībniekiem un sniedz iespēju rezultatīvi veikt zinātības un zināšanu apmaiņu starp minētajiem partneriem,
 • ģeogrāfiskais aspekts: tas, kādā mērā partnerība ietver atbilstīgus partnerus no dažādiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem, kā arī tas, kādā mērā pieteikuma iesniedzējs ir pamatojis partnerības ģeogrāfisko sastāvu un parādījis tā piemērotību “Erasmus+” skolotāju akadēmiju mērķu sasniegšanai, kā arī tas, cik plašs un atbilstošs attiecīgo dalībnieku klāsts ietilpst partnerībā vietējā un reģionālā līmenī,
 • virtuālā sadarbība un mobilitāte: tas, kādā mērā sadarbība ir saistīta ar esošiem “Erasmus+” rīkiem, piemēram, eTwinning un School Education Gateway,
 • apņēmība: pienākumu un uzdevumu sadalījums ir skaidrs, atbilstošs un apliecina visu dalīborganizāciju apņemšanos un aktīvu līdzdalību atbilstīgi to īpašajai zinātībai un spējām,
 • uzdevumi: koordinators apliecina spēju kvalitatīvi pārvaldīt un koordinēt transnacionālus tīklus un uzņemties vadību sarežģītā vidē. Individuāli uzdevumi tiek piešķirti, balstoties uz specifisku katra partnera zinātību,
 • sadarbība: ir ierosināts efektīvs mehānisms, kā nodrošināt labu koordināciju, lēmumu pieņemšanu un saziņu starp dalīborganizācijām, dalībniekiem un jebkuru citu ieinteresēto personu.

Ietekme (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

 • Izmantošana: priekšlikumā ir parādīts, kā projekta iznākumus izmantos partneri un citas ieinteresētās personas. Tajā ir paredzēti paņēmieni izmantošanas novērtēšanai projekta darbības laikā un pēc tam,
 • izplatīšana: priekšlikums paredz skaidru plānu projekta darbības laikā un pēc projekta beigām rezultātu izplatīšanai un ietver attiecīgas mērķvērtības, darbības, piemērotu laiku, rīkus un kanālus, lai nodrošinātu rezultātu un ieguvumu efektīvu izplatīšanu ieinteresētajām personām, politikas veidotājiem, skolotāju izglītības nodrošinātājiem, publiskām iestādēm utt. projekta darbības laikā un pēc tam. Priekšlikumā arī norāda, kurš partneris būs atbildīgs par rezultātu izplatīšanu, un norāda attiecīgo pieredzi, kas viņam ir izplatīšanas darbībās. Priekšlikumā ir noteikts izplatīšanas veids, priekšroku dodot “Erasmus+” rīkiem, piemēram, eTwinning un School Education Gateway,
 • ietekme: priekšlikumā ir izklāstīta projekta iespējamā ietekme:
  • uz dalībniekiem un dalīborganizācijām projekta darbības laikā un pēc tam,
  • ārpus organizācijām un privātpersonām, kas tieši piedalās projektā, vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas līmenī.
 • Priekšlikums ietver līdzekļus, kā arī mērķvērtības un rādītājus progresa pārraudzībai un iecerētās (īstermiņa un ilgtermiņa) ietekmes novērtēšanai,
 • ilgtspēja un nepārtrauktība: priekšlikumā ir izskaidrots, kā tiks veikta “Erasmus+” skolotāju akadēmiju ieviešana un turpmāka attīstība. Priekšlikums ietver ilgtermiņa rīcības plāna izstrādi pakāpeniskai projekta rezultātu ieviešanai pēc projekta beigām. Šis plāns balstīsies uz ilgstošām partnerībām starp skolotāju sākotnējās izglītības nodrošinātājiem (iepriekšēja izglītība topošiem skolotājiem) un tālākās profesionālās attīstības nodrošinātājiem (izglītība darbavietā). Tajā jāiekļauj atbilstošu pārvaldības struktūru identifikācija, kā arī plāni mērogojamībai un finansiālajai ilgtspējai, tostarp finanšu resursu identifikācija (Eiropas, valsts un privāto), lai nodrošinātu sasniegto rezultātu un ieguvumu ilgtermiņa ilgtspēju.

Lai pretendētu uz finansējumu, pieteikumam jāiegūst vismaz 60 punktu (no pavisam 100 punktiem), ņemot vērā arī katrā no četriem piešķiršanas kritērijiem iegūstamo minimālo pietiekamo punktu skaitu: vismaz 18 punkti kritērijā “Projekta atbilstība”, 13 punkti kategorijā “Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte” un 11 punkti kategorijās “Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte” un “Ietekme”. Vienādu rezultātu gadījumā prioritāte tiks piešķirta projektiem ar lielāko punktu skaitu kritērijā “Projekta atbilstība” un pēc tam — “Ietekme”.

Kādi ir finansējuma noteikumi?

ES dotācijas ir ieguldījums projekta radītajās faktiskajās izmaksās (reālo izmaksu finansējuma modelis). Tikai attiecināmās izmaksas un izmaksas, kas dotācijas saņēmējam faktiski radušās projekta īstenošanas laikā (nevis budžetā paredzētās izmaksas).

Maksimālā ES dotāciju summa par projektu ir 1,5 miljoni EUR.

Turklāt:

 • dotācijas nolīgumā tiks noteikti sīki izstrādāti dotācijas parametri,
 • ES finansiālais ieguldījums nedrīkst pārsniegt 80 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, 
 • piešķirtā dotācija var būt mazāka par pieprasīto summu.

Plašāka informācija ir izklāstīta dotācijas nolīguma paraugā, kas pieejams Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP).

 • 1 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13298-2019-INIT/lv/pdf.
 • 2 2019. gada Izglītības un apmācības pārskats, 28. lpp.
 • 3 2019. gada 8. novembris, 13298/19, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13298-2019-INIT/lv/pdf.
 • 4 https://www.consilium.europa.eu/media/44115/st08269-en20.pdf.
 • 5 https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/eea-communication-sept2020_en.
 • 6 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_lv.
 • 7 https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-2019-executive-summary_en.
Tagged in:  Skolu pedagogi