Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2023. gada vadlīnijas.

Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2023. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

Mobilitātes projekts augstākās izglītības studentiem un personālam

Šis augstākās izglītības mobilitātes pasākums atbalsta visu studiju jomu un ciklu (īsais cikls, bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras līmeņa) augstākās izglītības studentu fizisko un jaukto mobilitāti. Studenti var studēt augstākās izglītības partneriestādē vai stažēties uzņēmumā, pētniecības institūtā, laboratorijā, organizācijā vai jebkurā citā atbilstīgā darbavietā ārzemēs. Tāpat studenti var apvienot studiju periodu ārzemēs ar stažēšanos, tādējādi papildus stiprinot mācīšanās rezultātus un apgūstot transversālas prasmes. Lai arī tiek stingri mudināts īstenot ilgtermiņa fizisko mobilitāti, šis pasākums atzīst nepieciešamību piedāvāt elastīgāku fiziskās mobilitātes ilgumu, lai nodrošinātu programmas piekļūstamību visiem studentiem neatkarīgi no to izcelsmes, apstākļiem un studiju jomas.

Tāpat šis pasākums atbalsta augstākās izglītības pedagogu un administratīvā personāla iesaistīšanos profesionālās attīstības darbībās ārzemēs, kā arī sniedz iespēju darba pasaules personālam pasniegt mācības un apmācīt studentus vai personālu augstākās izglītības iestādēs. Šīs darbības var veidot mācīšanas un apmācības periodi (piemēram, “ēnošana” darbā, novērošanas periodi, apmācības kursi).

Turklāt šis pasākums atbalsta jaukta tipa intensīvās programmas, dodot iespēju augstākās izglītības iestāžu grupām kopīgi izstrādāt studentiem, akadēmiskajam un administratīvajam personālam jauktas mobilitātes mācību programmas un darbības.

Pasākuma mērķi

Šā pasākuma mērķis ir sniegt ieguldījumu tādas Eiropas izglītības telpas izveidē, kam ir starptautiska ietekme, un stiprināt saikni starp izglītību un pētniecību.

Pasākuma mērķis ir sekmēt nodarbināmību, sociālo iekļaušanu, pilsonisko iesaistīšanos, inovāciju un vidisko ilgtspēju Eiropā un ārpus tās, nodrošinot visu studiju jomu studentiem visos studiju ciklos iespēju studiju ietvaros studēt vai gūt apmācību ārvalstīs. Pasākuma mērķis ir panākt, lai:

 • viņi nonāktu saskarē ar citu veidu viedokļiem, zināšanām, mācīšanas un pētniecības metodēm, kā arī darba praksi savā studiju jomā Eiropas un starptautiskā kontekstā,
 • viņi attīstītu tādas transversālās prasmes kā saziņas prasmes, valodu prasmes, kritiskā domāšana, problēmu risināšana, starpkulturālās un pētniecības prasmes,
 • viņi attīstītu tādas uz nākotni vērstās prasmes kā digitālās un zaļās prasmes, kuras viņus padarīs spējīgus stāties pretī šodienas un rītdienas problēmām,
 • veicinātu personisko attīstību, piemēram, spēju pielāgoties jaunām situācijām, un pašapziņu.

Tāpat mērķis ir iedrošināt personālu, tostarp uzņēmumu personālu, mācīt un apmācīt ārzemēs savas profesionālās attīstības ietvaros, lai:

 • apmainītos ar zinātību,
 • gūtu pieredzi jaunā mācīšanas vidē,
 • iegūtu jaunas, inovatīvas pedagoģiskās un izglītības programmu izstrādes prasmes, kā arī digitālās prasmes,
 • sazinātos ar kolēģiem kopīgu darbību veidošanas nolūkā, lai sasniegtu programmas mērķus,
 • apmainītos ar labu praksi un stiprinātu augstākās izglītības iestāžu savstarpējo sadarbību,
 • labāk sagatavotu studentus darba pasaulei.

Turklāt mērķis ir veicināt transnacionālu un starpdisciplināru mācību programmu un inovatīvu mācīšanās un mācīšanas veidu izstrādi, tostarp tiešsaistes sadarbību, izpētē balstītu mācīšanos un problēmu risināšanā balstītas pieejas, lai risinātu sabiedrības problēmas.

Kā piekļūt programmas “Erasmus+” augstākās izglītības mobilitātes iespējām?

Individuālas organizācijas akreditācija — “Erasmus” Augstākās izglītības harta

Augstākās izglītības iestādēm (AII) ir jābūt ieguvušām tiesības parakstīt “Erasmus” Augstākās izglītības hartu (ECHE)1 , pirms tās piesakās mobilitātes projektam “Erasmus+” valsts aģentūrā. Parakstot “Erasmus” Augstākās izglītības hartu, augstākās izglītības iestādes apņemas sniegt mobilitātes dalībniekiem visu nepieciešamo atbalstu, tostarp lingvistisko sagatavošanu. Lai tās atbalstītu, visām mobilitātes darbībām tiek nodrošināts tiešsaistes valodas atbalsts. Eiropas Komisija to nodrošina atbilstīgajiem dalībniekiem, lai uzlabotu viņu svešvalodu kompetences pirms mobilitātes un/vai tās laikā.

Cita starpā ECHE principi paredz, ka iesaistītajai AII ir jāīsteno mobilitāte studiju un mācīšanas mērķiem vienīgi tādu iepriekšēju nolīgumu ietvaros, kas noslēgti starp iestādēm, un jāatlasa potenciālie dalībnieki un jāpiešķir mobilitātes dotācijas taisnīgā, pārredzamā, saskaņotā un dokumentētā veidā saskaņā ar noteikumiem dotācijas nolīgumā, kas noslēgts ar valsts aģentūru. Tai būtu jānodrošina taisnīgas un pārredzamas procedūras visos mobilitātes posmos, kā arī atbilžu sniegšanas procesā uz dalībnieku jautājumiem/sūdzībām. Tai jānodrošina, lai kredītpunktu mobilitātes gadījumā uzņemtajiem mobilitātes studentiem netiktu piemērota maksa par mācībām, reģistrāciju, eksāmeniem vai piekļuvi laboratoriju un bibliotēku aprīkojumam. Pēc mobilitātes perioda iestādei arī jānodrošina, ka tā automātiski un pilnīgi atzīst ārvalstīs pavadītā mācību perioda rezultātus.

ECHE papildina ECHE vadlīnijas2  — tas ir dokuments, kas augstākās izglītības iestādēm palīdz īstenot ECHE principus. Īstenojot visus pasākumus, kuriem ir nepieciešama šī akreditācija, augstākās izglītības iestādēm ir pienācīgi jāievēro ECHE un to papildinošās vadlīnijas. Šajā nolūkā ir darīts pieejams ECHE pašnovērtējums3  kas palīdz augstākās izglītības iestādēm novērtēt, kā tām veicas ECHE principu īstenošanā un kurās jomās ir iespējams uzlabojums, un iesaka, kā panākt turpmākus uzlabojumus.

Lai arī Programmas neasociēto trešo valstu augstākās izglītības iestādes nav tiesīgas parakstīt ECHE, tām ir jāievēro ECHE principi. Tādēļ iestāžu starptautiskās mobilitātes nolīgumā ir skaidri jāizklāsta tādi jautājumi kā taisnīga un pārredzama dalībnieku atlase, mācīšanās rezultātu atzīšana un viss nepieciešamais atbalsts, kas tiek piedāvāts mobilitātes dalībniekiem.

Grupas akreditācija — “Erasmus” akreditācija augstākās izglītības mobilitātes konsorcijiem

Pieteikties augstākās izglītības mobilitātes projektu finansējumam var ne tikai atsevišķas AII, bet arī AII grupas. Šādu grupu sauc par mobilitātes konsorciju.

ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts organizācijai, kas mobilitātes konsorcija vārdā iesniedz “Erasmus+” dotācijas saņemšanas pieteikumu, jābūt derīgai “Erasmus” akreditācijai augstākās izglītības mobilitātes konsorcijiem. Minēto akreditāciju piešķir tā pati valsts aģentūra, kas novērtē pieprasījumu par finansējuma piešķiršanu augstākās izglītības mobilitātes projektam. Akreditācijas un mobilitātes projektu dotāciju pieprasījumus var iesniegt viena uzaicinājuma ietvaros. Taču dotācija mobilitātes projektiem tiek piešķirta tikai tām AII grupām un organizācijām, kas sekmīgi izturējušas akreditācijas procesu. Lai iegūtu mobilitātes konsorcija akreditāciju, jābūt izpildītiem turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem.

Atbilstības kritēriji

Atbilstīgās dalīborganizācijas

Augstākās izglītības mobilitātes konsorciju var veidot šādas dalīborganizācijas:

 • augstākās izglītības iestādes, kurām ir spēkā esoša “Erasmus” Augstākās izglītības harta,
 • jebkura publiska vai privāta organizācija, kas darbojas darba tirgū vai izglītības, apmācības un jaunatnes jomā.

Visām dalīborganizācijām jābūt izveidotām tajā pašā ES dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī. Mobilitātes konsorciji nevar būt izveidoti Programmas neasociētajās trešās valstīs.

Kas var iesniegt pieteikumu?

Jebkura atbilstīga dalīborganizācija var darboties kā koordinators un iesniegt pieteikumu visu konsorcijā iesaistīto organizāciju vārdā.

Dalīborganizāciju skaits

Mobilitātes konsorcijā jābūt vismaz trim atbilstīgām dalīborganizācijām, tostarp divām nosūtītājām AII.

Visas mobilitātes konsorcija dalīborganizācijas jānorāda brīdī, kad tiek iesniegts pieteikums mobilitātes konsorcija akreditācijas saņemšanai.

Konsorcija akreditācijas darbības ilgums

Viss programmas periods.

Kur pieteikties?

Tās valsts aģentūrā, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Kad pieteikties?

Akreditācijas pieteikumi jāiesniedz līdz 23. februāra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) par projektiem, kas sākas tā paša gada vai nākamo gadu 1. jūnijā.

Kā pieteikties?

Sīkāku informāciju par to, kā pieteikties, skatīt šo vadlīniju C daļā.

Piešķiršanas kritēriji

Akreditācijas pieteikums tiek izvērtēts atbilstoši turpmāk norādītajiem kritērijiem.

Konsorcija atbilstība - (maksimālais rezultāts — 30 punkti)

 • Priekšlikuma atbilstība:
  • pasākuma mērķiem,
  • konsorcijā iesaistīto organizāciju un individuālo dalībnieku vajadzībām un mērķiem.
 • Tas, kādā mērā priekšlikums ir piemērots:
  • augstas kvalitātes mācīšanās rezultātu radīšanai dalībniekiem,
  • konsorcijā iesaistīto organizāciju spēju un starptautiskās darbības jomas stiprināšanai,
  • pievienotās vērtības radīšanai ES līmenī, gūstot rezultātus, kas netiktu sasniegti ar katras atsevišķās AII īstenotām darbībām.

Konsorcija sastāva kvalitāte un sadarbības mehānisms - (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

 • Tas, kādā mērā:
  • konsorcijam ir atbilstošs nosūtītāju augstākās izglītības iestāžu sastāvs, kas attiecīgā gadījumā papildināts ar dalīborganizācijām no citām sociālekonomikas nozarēm ar nepieciešamo specializāciju, pieredzi un zinātību, lai sekmīgi īstenotu visus projekta aspektus,
  • konsorcija koordinatoram ir iepriekšēja pieredze konsorcija vai līdzīga veida projekta vadīšanā,
  • pienākumu, atbildības jomu un uzdevumu/resursu sadalījums ir pienācīgi noteikts un apliecina visu dalīborganizāciju apņemšanos un aktīvu līdzdalību,
  • ir nodrošināta uzdevumu/resursu apvienošana un kopīga izmantošana,
  • ir skaidri noteiktas atbildības jomas līgumiskos un finanšu pārvaldības jautājumos,
  • konsorcijs pasākumā iesaista jaunpienācējas un mazāk pieredzējušas organizācijas.

Konsorcija darbību izstrādes un īstenošanas kvalitāte - (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

 • Visu mobilitātes projekta posmu (sagatavošanās, mobilitātes darbību īstenošana un pēcpasākumi) skaidrība, pabeigtība un kvalitāte.
 • Praktisko pasākumu, pārvaldības un atbalsta kārtības kvalitāte (piemēram, uzņēmējorganizāciju atrašana, piemeklēšana, informēšana, lingvistiskais un starpkultūru atbalsts, pārraudzība).
 • Tas, cik kvalitatīva ir sadarbība, koordinācija un saziņa starp dalīborganizācijām un ar citām attiecīgajām ieinteresētajām personām.
 • Attiecīgā gadījumā — dalībnieku mācīšanās rezultātu atzīšanas un validēšanas kārtības kvalitāte, kā arī Eiropas pārredzamības un atzīšanas instrumentu izmantošanas konsekvence.
 • Ja piemērojams — tas, cik piemēroti ir dalībnieku atlases pasākumi mobilitātes darbībām un pasākumi, kuru mērķis ir veicināt personu, kam ir mazāk iespēju, piedalīšanos mobilitātes darbībās.

Ietekme un izplatīšana - (maksimālais rezultāts — 30 punkti)

 • Konsorcija vadīto darbību iznākumu izvērtēšanas pasākumu kvalitāte.
 • Projekta iespējamā ietekme:
  • uz dalībniekiem un dalīborganizācijām projekta darbības laikā un pēc tam,
  • ārpus organizācijām un privātpersonām, kas tieši piedalās projektā, iestādes, vietējā, reģionālā, valsts un/vai starptautiskā līmenī.
 • To pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt konsorcija vadīto darbību iznākumus iesaistīto partneru un dalīborganizāciju vidū un ārpus tām.

Lai konsorcijs tiktu akreditēts, priekšlikumiem vērtējuma kopsummā jāiegūst vismaz 60 punkti. Turklāt katrā no piešķiršanas kritērijiem jāiegūst vismaz puse no maksimāli piešķiramā punktu skaita.

Projekta izveide

Pieteikuma iesniedzēja organizācija iesniedz pieteikumu mobilitātes projekta dotācijas saņemšanai, paraksta un pārvalda dotācijas nolīgumu un sagatavo ziņojumu. Pieteikuma iesniedzējai organizācijai jāatrodas ES dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī un jābūt derīgai augstākās izglītības akreditācijai. Tā var iesniegt pieteikumu kā atsevišķa AII, kurai jāparaksta ECHE, vai mobilitātes konsorcija vārdā, kuram nepieciešama konsorcija akreditācija.

Mobilitātes projektā iesaistītās dalīborganizācijas pilda turpmāk izklāstītos pienākumus un uzdevumus.

 • Nosūtītājorganizācija — atbild par studentu/personāla atlasi un nosūtīšanu uz ārvalstīm. Tas ietver arī dotāciju maksājumus (personām ES dalībvalstīs un Programmas asociētajās trešās valstīs), sagatavošanu, pārraudzību un automātisku atzīšanu saistībā ar mobilitātes periodu.
 • Uzņēmējorganizācija — atbild par studentu/personāla uzņemšanu no ārvalstīm un studiju/stažēšanās programmas, apmācības darbību programmas piedāvāšanu viņiem vai labuma gūšanu no mācīšanas darbības. Tas ietver arī dotāciju maksājumus (personām Programmas neasociētajās trešās valstīs).
 • Starpniekorganizācija — organizācija, kas darbojas ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts darba tirgū vai izglītības, apmācības un darba ar jaunatni jomā. Tā var būt mobilitātes konsorcija partnere, bet nevar būt nosūtītājorganizācija. Tās pienākums var būt kopīgot un atvieglot nosūtītāju augstākās izglītības iestāžu administratīvās procedūras un labāk saskaņot studentu specializācijas ar uzņēmumu vajadzībām stažēšanās gadījumā, kā arī kopīgi sagatavot dalībniekus.

Nosūtītājorganizācijām un uzņēmējorganizācijām kopā ar studentiem/personālu pirms mobilitātes perioda sākšanas jāvienojas par darbībām, kas jāveic studentiem (“mācību līgumā”) vai personāla locekļiem (“mobilitātes līgumā”). Minētajos līgumos nosaka ārvalstīs pavadītā mobilitātes perioda saturu un katras puses formālās atzīšanas noteikumus. Tiesības un pienākumi ir izklāstīti dotācijas nolīgumā. Ja darbību savstarpēji īsteno divas augstākās izglītības iestādes (studentu mobilitāte, tostarp jaukta mobilitāte, studiju nolūkos un personāla mobilitāte mācīšanas nolūkos), nosūtītājiestādei un uzņēmējiestādei pirms apmaiņas sākšanas jānoslēdz iestāžu līgums.

Izstrādājot mobilitātes projektu, ir jāstiprina šādas horizontālās dimensijas.

Horizontālās dimensijas

Iekļaušana un daudzveidība augstākās izglītības mobilitātē

Lai studentu un personāla mobilitāte būtu pēc iespējas vienkāršāk pieejama, augstākās izglītības iestādēm saskaņā ar ECHE principiem ir jānodrošina pašreizējajiem un potenciālajiem dalībniekiem vienlīdzīga un taisnīga piekļuve un iespējas neatkarīgi no viņu izcelsmes. Tas nozīmē tādu dalībnieku, kuriem ir mazāk iespēju, piemēram, dalībnieku ar fiziskās, garīgās vai cita veida veselības traucējumiem, studentu ar bērniem, strādājošu vai profesionālajā sportā iesaistītu studentu, kā arī visu mobilitātē nepietiekami pārstāvēto studiju jomu studentu iekļaušanu. Šā principa ievērošanā liela nozīme ir tādu iekšējo atlases procedūru noteikšanai, kurās tiek ņemts vērā taisnīgums un iekļaušana, kā arī visaptveroši tiek novērtēti pieteikumu iesniedzēju sasniegumi un motivācija. Turklāt augstākās izglītības iestādes tiek aicinātas izveidot savās studiju programmās iepriekšnoteiktas mobilitātes iespējas, piemēram, mobilitātes “logus”, lai palīdzētu veicināt visu studiju jomu studentu iesaistīšanos. Šajā ziņā jaukta mobilitāte var piedāvāt papildu iespējas, kuras var būt labāk piemērotas noteiktām personām vai studentu grupām. Šajā kontekstā iekļautības speciālistu iecelšana augstākās izglītības iestādēs palīdz risināt iekļaušanas un daudzveidības jautājumus. Iekļautības speciālisti var, piemēram, sadarbībā ar attiecīgajiem kolēģiem veicināt izpratni, nākt klajā ar saziņas un iesaistes stratēģijām, nodrošināt pietiekamu atbalstu visā mobilitātes periodā, kā arī veicināt iestādes attiecīgā personāla ar zinātību sadarbību iekļaušanas un daudzveidības jomā.

Vidiskā ilgtspēja un videi draudzīga prakse augstākās izglītības mobilitātē

Saskaņā ar ECHE principiem augstākās izglītības iestādēm ir jāpopularizē videi draudzīga prakse visās ar programmu saistītajās darbībās. Tas nozīmē ilgtspējīgu transporta veidu izmantošanas popularizēšanu, aktīvu rīcību, organizējot programmas “Erasmus+” mobilitātei veltītus pasākumus, konferences un sanāksmes videi draudzīgākā veidā, kā arī papīra formāta administratīvo procesu aizstāšanu ar digitalizētiem procesiem (saskaņā ar Eiropas studenta kartes iniciatīvas standartiem un laika grafiku). Tāpat augstākās izglītības iestādēm ir jāveicina izpratne visu dalībnieku vidū par dažādiem pasākumiem, kurus tie var veikt, esot ārvalstīs, lai samazinātu savas mobilitātes radīto oglekļa un vides pēdas nospiedumu un pārraudzītu progresu virzībā uz ilgtspējīgākas studentu un personāla mobilitātes sasniegšanu.

Digitalizācija un digitālā izglītība un prasmes augstākās izglītības mobilitātē

Ievērojot ECHE principus, augstākās izglītības iestādēm būtu jāievieš digitalizēta studentu mobilitātes pārvaldība saskaņā ar Eiropas studenta kartes iniciatīvas tehniskajiem standartiem. Tas nozīmē, ka programmā iesaistītajām augstākās izglītības iestādēm ir jāpieslēdzas “Erasmus” bezpapīra darbplūsmas tīklam, lai apmainītos ar mobilitātes datiem un pārvaldītu tiešsaistes mācību līgumus un digitālos iestāžu līgumus, tiklīdz šīs funkcijas sāks darboties4 . Augstākās izglītības iestādes var izmantot savu organizatoriskā atbalsta finansējumu digitalizētās mobilitātes pārvaldības īstenošanai. Iestādēm savos ietvaros ir jāpopularizē jaukta mobilitāte (fiziskās mobilitātes kombinēšana ar virtuālo komponentu), lai piedāvātu vēl elastīgākus mobilitātes formātus, turpinot uzlabot mācīšanās rezultātus un fiziskās mobilitātes ietekmi. Augstākās izglītības iestādēm ir jānodrošina jauktas mobilitātes darbību kvalitāte un dalības jauktā mobilitātē, tostarp virtuālā komponenta, formāla atzīšana. Tāpat iestādēm ir jāveicina izpratne savu studentu un personāla vidū par programmā pieejamajām iespējām apgūt un turpināt attīstīt attiecīgās digitālās prasmes visās studiju jomās, tostarp par iespēju studentiem un neseniem absolventiem stažēties programmā “Digitālā iespēja”, lai iegūtu vai turpinātu attīstīt digitālās prasmes5 . Arī skolotāji un administratīvais personāls var gūt labumu no digitālo prasmju apmācības, lai iegūtu kursos izmantoto digitālo tehnoloģiju izmantošanai un administrācijas digitalizācijai attiecīgi nepieciešamās digitālās prasmes.

Darbību apraksts

Studentu mobilitāte

Studentu mobilitāti var īstenot ikvienā studiju jomā un ciklā (īsais cikls, bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras līmeņa cikls). Lai nodrošinātu augstas kvalitātes mobilitātes darbības ar maksimālu ietekmi uz studentiem, mobilitātes darbībai jāatbilst studenta ar grādu saistītajām mācību un personiskās attīstības vajadzībām.

Studenti var īstenot turpmāk izklāstītās darbības.

 • Studiju periods ārvalstīs augstākās izglītības partneriestādē. Studiju periodam ārvalstīs ir jāveido daļa no studenta studiju programmas, kuru pabeidzot, tiek iegūts grāds jebkurā studiju ciklā. Studiju periods ārvalstīs var ietvert arī stažēšanās periodu. Šāds apvienojums veido sinerģiju starp ārvalstīs iegūto akadēmisko un profesionālo pieredzi.
 • Stažēšanās (norīkojums darbā, prakse) uzņēmumā, pētniecības institūtā, laboratorijā, organizācijā vai jebkurā citā atbilstīgā darbavietā ārzemēs. Stažēšanās ārvalstīs tiek atbalstīta jebkura studiju cikla laikā, kā arī neseniem absolventiem. Tā ietver arī mācīšanas asistēšanu pedagoģijas studentiem un pētniecības asistēšanu studentiem un doktora grāda kandidātiem jebkurā atbilstīgajā pētniecības objektā. Lai turpinātu stiprināt sinerģiju ar programmu “Apvārsnis Eiropa”, šīs mobilitātes darbības var norisēt arī “Apvārsnis Eiropa” finansēto pētniecības projektu kontekstā, pilnībā ievērojot principu, ka ES darbības nedrīkst saņemt dubultu finansējumu. Kad vien iespējams, stažēšanās jāiekļauj studenta studiju programmā kā neatņemama tās sastāvdaļa.
 • Doktorantūras mobilitāte

Lai labāk apmierinātu doktora grāda kandidātu dažādās mācību un apmācības vajadzības un sniegtu tādas pašas iespējas kā personām, kurām ir augstākās izglītības personāla statuss, doktora grāda kandidāti un neseni absolventi (pēcdoktoranti)6  var uzņemties īstermiņa vai ilgtermiņa fiziskus mācību vai stažēšanās mobilitātes periodus ārvalstīs. Fiziskajai mobilitātei tiek aicināts pievienot virtuālo elementu.

 • Jaukta mobilitāte

Ikvienu studiju vai stažēšanās periodu ārvalstīs, tostarp doktorantūras mobilitāti, neatkarīgi no ilguma var īstenot jauktas mobilitātes veidā. Jaukta mobilitāte ir fiziska mobilitāte ar virtuālo komponentu, kas tiešsaistē nodrošina sadarbīgu kopīgu mācīšanos vai darbu grupā Piemēram, virtuālais komponents var pulcēt tiešsaistē izglītības apguvējus no dažādām valstīm un studiju jomām, lai tie piedalītos tiešsaistes kursos un kopīgi un vienlaikus pildītu uzdevumus, kas ir atzīti kā viņu studiju daļa.

Tāpat ikviens students var piedalīties jauktā mobilitātē, piedaloties jaukta tipa intensīvajā programmā saskaņā ar šajās vadlīnijās aprakstītajiem konkrētajiem atbilstības kritērijiem jaukta tipa intensīvajām programmām.

Turklāt studentiem (īsā, bakalaura, maģistrantūras cikla), kuri nevar piedalīties ilgtermiņa fiziskā mācību vai stažēšanās mobilitātē, piemēram, savas studiju jomas dēļ vai tādēļ, ka viņiem ir mazāk iesaistīšanās iespēju, būs iespēja īstenot īstermiņa fizisko mobilitāti, apvienojot to ar obligāto virtuālo komponentu.

 • Personāla mobilitāte

Personāla mobilitāti var īstenot jebkāds augstākās izglītības personāls vai uzaicināts personāls, kas nestrādā AII. Lai nodrošinātu augstas kvalitātes mobilitātes darbības ar maksimālu ietekmi, mobilitātes darbībai jābūt saistītai ar personāla profesionālo attīstību un jāatbilst tā mācību un personiskās attīstības vajadzībām.

Personāls var īstenot jebkuru no turpmāk izklāstītajām darbībām.

 • Mācīšanas periods ārvalstīs augstākās izglītības partneriestādē. Mācīšanas periods ārvalstīs sniedz iespēju ikvienam augstākās izglītības iestādes pedagogam vai uzņēmuma personāla loceklim pasniegt partnervalsts augstākās izglītības iestādē ārvalstīs. Personāla mobilitāti mācīšanas nolūkos var īstenot jebkurā studiju jomā.
 • Apmācības periods ārvalstīs augstākās izglītības partneriestādē, uzņēmumā vai jebkurā citā atbilstīgā darbavietā. Apmācības periods ārvalstīs sniedz iespēju augstākās izglītības iestādes personālam piedalīties tādās apmācības darbībās ārvalstīs, kuras ir saistītas ar tā ikdienas darbu savā augstākās izglītības iestādē. Šī apmācība var tikt īstenota ar apmācības pasākumiem (izņemot konferences) vai “ēnošanas” un novērošanas darbā periodiem.

Personāla ārvalstīs pavadīts mobilitātes periods var apvienot mācīšanas un apmācības darbības. Ikviens mācīšanas vai apmācības periods ārvalstīs var tikt īstenots kā jaukta mobilitāte.

Jaukta tipa intensīvās programmas

Tās ir īsas intensīvas programmas, kurās pielieto inovatīvas mācīšanās un mācīšanas pieejas, tostarp īsteno sadarbību tiešsaistē. Programmas var ietvert problēmu risināšanā balstītu mācīšanos, transnacionālām un starpdisciplinārām grupām strādājot kopā, lai atrisinātu tādas problēmas kā ANO ilgtermiņa attīstības mērķus vai citas reģionos, pilsētās vai komercuzņēmumos identificētās sabiedrības problēmas. Intensīvajai programmai jārada pievienotā vērtība salīdzinājumā ar pastāvošajiem kursiem vai apmācību, ko piedāvā iesaistītās augstākās izglītības iestādes, un tā var būt daudzgadēja. Veicinot jaunus un elastīgākus mobilitātes formātus, kuri apvieno fizisko mobilitāti ar virtuālo komponentu, jaukta tipa intensīvo programmu mērķis ir uzrunāt visu veidu studentus neatkarīgi no to izcelsmes, studiju jomas un cikla.

Augstākās izglītības iestāžu grupām būs iespēja organizēt studentiem un personālam īstermiņa jaukta tipa intensīvās mācību, mācīšanas un apmācības programmas. Jaukta tipa intensīvo programmu laikā studentu vai personāla (izglītības apguvēju statusā) grupas piedalīsies īstermiņa fiziskajā mobilitātē ārvalstīs, kas apvienota ar obligātu virtuālo komponentu, kurš tiešsaistē nodrošina sadarbīgu kopīgu mācīšanos vai darbu grupā. Virtuālajam komponentam jāpulcē izglītības apguvēji tiešsaistē, lai tie visi reizē kopīgi strādātu ar konkrētiem uzdevumiem, kuri ir integrēti jaukta tipa intensīvajā programmā un tiek iekļauti vispārējos mācīšanās rezultātos.

Turklāt jaukta tipa intensīvās programmas var būt atvērtas tādu augstākās izglītības iestāžu studentiem un personālam, kuras nav iekļautas partnerībā. Jaukta tipa intensīvās programmas veido inovatīvas mācīšanas un mācīšanās prakses izstrādes un īstenošanas spēju iesaistītajās AII.

Starptautiskā mobilitāte, kurā piedalās programmas neasociētās trešās valstis

Augstākās izglītības mobilitātes pasākums galvenokārt attiecas uz atbalstu mobilitātes darbībām starp ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm, proti, Eiropas dimensijai. Papildus tam pasākums atbalsta starptautisko dimensiju ar divām mobilitātes darbību sadaļām, kurās iesaistītas Programmas neasociētās trešās valstis visā pasaulē. Viena sadaļa atbalsta mobilitāti uz visām Programmas neasociētajām trešām valstīm (1.–14. reģions7 ), un tā tiek finansēta no ES iekšpolitikas fondiem8 . Otra sadaļa atbalsta mobilitāti uz Programmas neasociētajām trešām valstīm (izņemot 13. un 14. reģionu) un no tām, un tā tiek finansēta, izmantojot ES ārējās darbības instrumentus (sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā).

Abām starptautiskās mobilitātes sadaļām ir dažādi, tomēr papildinoši mērķi, kuri atspoguļo attiecīgo finansējuma avotu politikas prioritātes.

Starptautiskā izejošā mobilitāte, ko atbalsta iekšpolitikas fondi.

Prioritāte tiek piešķirta ES dalībvalstīs un Programmas asociētajās trešās valstīs esošu augstākās izglītības iestāžu studentu un personāla uz nākotni vērstu un citu atbilstīgu prasmju attīstīšanai. Darbības, kas saistītas ar starptautisko mobilitāti uz neasociētām valstīm, tiek finansētas no dotācijas, kas piešķirta mobilitātes projektiem. Dotāciju saņēmēji var izmantot līdz 20 % no pēdējās piešķirtās dotācijas izejošai mobilitātei uz neasociētām valstīm visā pasaulē (1.–14. reģions). Šīs iespējas ir paredzētas tam, lai rosinātu ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts organizācijas izstrādāt izejošās mobilitātes darbības ar vairākām Programmas neasociētajām trešām valstīm, un tiek sagaidīts, ka tām būs pēc iespējas plašāks ģeogrāfiskais tvērums.

Starptautiskā izejošā un ienākošā mobilitāte, ko atbalsta ārpolitikas fondi.

 Šis pasākums atbilst ES ārpolitikas prioritātēm. Līdz ar to ir noteikti vairākas mērķvērtības un noteikumi sadarbībai ar 12 atbilstīgajiem reģioniem (1.–12. reģions); tie ir izklāstīti sīkāk sadaļā “Papildu informācija mobilitātes projektiem, kuri saņem atbalstu no ārpolitikas fondiem”.

Ja nav norādīts citādi, šā pasākuma ietvaros aprakstītās starptautiskās mobilitātes darbības attiecas uz abām sadaļām.

Kādi kritēriji ir jāievēro, piesakoties mobilitātes projektam un to īstenojot?

Vispārējie atbilstības kritēriji mobilitātes projektiem

Augstākās izglītības mobilitātes projektam jāatbilst turpmāk izklāstītajiem formālajiem kritērijiem, lai tas varētu saņemt programmas “Erasmus+” dotāciju. Vispārējie atbilstības kritēriji ietver vispārējās prasības projekta līmenī savukārt turpmākajās sadaļās izklāstītie īpašie kritēriji attiecas uz konkrēto darbību īstenošanas prasībām. 

Atbilstīgās darbības

Augstākās izglītības iestādes (AII) var īstenot vienu vai vairākas no šīm darbībām:

 • studentu mobilitāte studiju nolūkos,
 • studentu mobilitāte stažēšanās nolūkos,
 • personāla mobilitāte mācīšanas nolūkos,
 • personāla mobilitāte apmācības nolūkos,
 • jaukta tipa intensīvas programmas (nav paredzētas mobilitātes projektiem, kuri saņem atbalstu no ārpolitikas fondiem).

Atbilstīgās mobilitātes darbību plūsmas:

 • mobilitātes projektiem, kuri saņem atbalstu no iekšpolitikas fondiem: no ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm uz jebkuru pasaules valsti (ES dalībvalstis un Programmas asociētās trešās valstis un Programmas neasociētās trešās valstis no 1.–14. reģiona),
 • mobilitātes projektiem, kuri saņem atbalstu no ārpolitikas fondiem: starp ES dalībvalstīm vai Programmas asociētajām trešām valstīm un Programmas neasociētajām trešām valstīm (izņemot 13. un 14. reģionu).

Kas var iesniegt pieteikumu?

Dotācijai var pieteikties organizācijas ar turpmāk norādīto akreditāciju.

 • Ja pieteikumu iesniedz individuāla AII — augstākās izglītības iestādes, kas izveidotas ES dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī un ir ieguvušas tiesības parakstīt “Erasmus” Augstākās izglītības hartu (ECHE).
 • Ja pieteikumu iesniedz mobilitātes konsorcijs — koordinētājas organizācijas, kas izveidotas ES dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī un koordinē konsorciju, kuram piešķirta “Erasmus” akreditācija augstākās izglītības mobilitātes konsorcijiem. Organizācijas, kurām nav spēkā esošas konsorcija akreditācijas, var pieteikties akreditācijai mobilitātes konsorcija vārdā vienlaikus ar pieteikuma iesniegšanu mobilitātes projekta dotācijas saņemšanai vai pieteikuma iesniegšanu iepriekšējā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus. Visām iesaistītajām augstākās izglītības iestādēm no ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm jābūt parakstījušām “Erasmus” Augstākās izglītības hartu (ECHE). Šīs organizācijas ir tiesīgas piedalīties mobilitātes projektā tikai tad, ja tiek apstiprināts to pieteikums mobilitātes konsorcija akreditēšanai.

Augstākās izglītības studenti un personāls nevar pieteikties dotācijai tiešā veidā — atlases kritērijus dalībai mobilitātes darbībās un jaukta tipa intensīvajās programmās nosaka augstākās izglītības iestāde, kurā studē vai strādā minētās personas.

Atbilstīgās valstis

Dalībai darbībās:

 • jebkura ES dalībvalsts vai Programmas asociētā trešā valsts,
 • jebkura Programmas neasociētā trešā valsts (informāciju par iespējamajiem nosacījumiem mobilitātes projektos, kuri saņem atbalstu no ārpolitikas fondiem, skatiet šā pasākuma apraksta sadaļā “Papildu informācija mobilitātes projektiem, kuri saņem atbalstu no ārpolitikas fondiem” un A daļas sadaļā “Atbilstīgās valstis”).

Dalīborganizāciju skaits

Pieteikuma veidlapā ir norādīta viena organizācija (pieteikuma iesniedzējs). Tā ir ES dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī izveidota atsevišķa AII vai mobilitātes konsorcija koordinators.

Mobilitātes projekta īstenošanas laikā jābūt iesaistītām vismaz divām organizācijām (vismaz vienai nosūtītājorganizācijai un vismaz vienai uzņēmējorganizācijai). Mobilitātes projektos, kuri saņem atbalstu no ārpolitikas fondiem, jābūt iesaistītai vismaz vienai organizācijai no neasociētas trešās valsts.

Jaukta tipa intensīvām programmām mobilitātes projektos, kuri saņem atbalstu no iekšpolitikas fondiem: projekta īstenošanas laikā papildus pieteikuma iesniedzējam (pieteikuma iesniedzēja AII vai AII pieteikumu iesniedzošā mobilitātes konsorcijā) jaukta tipa intensīvās programmas organizēšanā jābūt iesaistītām vismaz divām AII no divām citām ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm. 

Projekta ilgums

Mobilitātes projekti, kuri saņem atbalstu no iekšpolitikas fondiem: 26 mēneši.

Mobilitātes projekti, kuri saņem atbalstu no ārpolitikas fondiem: 24 vai 36 mēneši.

Kur pieteikties?

Tās valsts aģentūrā, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 23. februāra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) gan par projektiem, kas tiek finansēti no iekšpolitikas fondiem un kas sākas tā paša gada 1. jūnijā, gan par projektiem, kas tiek finansēti, izmantojot ārējās darbības instrumentus, un kas sākas tā paša gada 1. augustā.

Kā pieteikties?

Sīkāku informāciju par to, kā pieteikties, skatīt šo vadlīniju C daļā.

Citi obligāti izpildāmie kritēriji

AII dotācijas pieteikumu var iesniegt valsts aģentūrā divos veidos:

 • kā individuāla AII,
 • kā mobilitātes konsorcija koordinatore/partnere.

AII var pieteikties tikai vienreiz vienā atlases kārtā mobilitātes projektam kā individuāla AII un/vai kā attiecīgā konsorcija koordinējošā AII. Taču AII var būt vairāku dažādu mobilitātes konsorciju dalībniece, kas vienlaikus iesniedz pieteikumu, vai koordinēt šādus konsorcijus.

Abus pieteikšanās veidus (individuālo un konsorcija sastāvā) var izmantot vienlaikus. Taču attiecīgajai AII joprojām ir pienākums novērst dalībnieka divkāršu finansēšanu, ja abus iepriekš minētos veidus izmanto vienā un tajā pašā akadēmiskajā gadā.

Mobilitātes projektā ir jāīsteno Eiropas studenta kartes iniciatīva, lai veicinātu mobilitātes cikla pārvaldību tiešsaistē un citu videi draudzīgāku un iekļaujošāku pieeju īstenošanu saskaņā ar “Erasmus” Augstākās izglītības hartu (ECHE) un tās vadlīnijām.

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas, pamatojoties uz attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

Konkrētie atbilstības kritēriji studentu mobilitātei

Atbilstīgās dalīborganizācijas

Studentu mobilitāte studiju nolūkos

Visām ES dalībvalstu vai Programmas asociēto trešo valstu dalīborganizācijām (gan nosūtītājorganizācijām, gan uzņēmējorganizācijām) jābūt augstākās izglītības iestādēm (AII), kam piešķirtas tiesības parakstīt ECHE. Visām Programmas neasociēto trešo valstu organizācijām (gan nosūtītājorganizācijām, gan uzņēmējorganizācijām) jābūt kompetentu iestāžu atzītām AII, un pirms mobilitātes īstenošanas tām jābūt parakstījušām iestāžu līgumus ar partneriem no ES dalībvalstīm vai Programmas asociētajām trešām valstīm.

Studentu mobilitāte stažēšanās nolūkos

Nosūtītājorganizācijai jābūt ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts AII, kam piešķirtas tiesības parakstīt ECHE, vai neasociētās trešās valsts AII, kuru atzinušas kompetentās iestādes un kura pirms mobilitātes īstenošanas parakstījusi iestāžu līgumus ar partneriem no ES dalībvalstīm vai Programmas asociētajām trešām valstīm.

Studentu mobilitātes stažēšanās nolūkos gadījumā uzņēmējorganizācija var būt9 :

 • jebkura publiska vai privāta organizācija, kas darbojas darba tirgū vai izglītības, apmācības, jaunatnes, pētniecības un inovācijas jomā. Šāda organizācija var būt, piemēram:
  • valsts vai privāts mazs, vidēji liels vai liels uzņēmums (tostarp sociālie uzņēmumi),
  • vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa publiska struktūra,
  • nosūtītājas ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts vēstniecības vai konsulārie biroji,
  • sociālais partneris vai cits darba dzīves pārstāvis, tostarp tirdzniecības kameras, amatnieku/profesionālās apvienības un arodbiedrības,
  • pētniecības institūts,
  • fonds,
  • skola / institūts / izglītības centrs (jebkurā līmenī, sākot no pirmsskolas līdz vidējai izglītībai un ieskaitot profesionālo un pieaugušo izglītību),
 • bezpeļņas organizācija, apvienība, NVO,
 • struktūra, kas sniedz karjeras virzības, profesionālās konsultēšanas un informēšanas pakalpojumus,
 • ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts AII, kurai piešķirtas tiesības parakstīt ECHE, vai Programmas neasociētās trešās valsts AII, kuru atzinušas kompetentās iestādes un kura pirms mobilitātes īstenošanas parakstījusi iestāžu līgumus ar partneriem no ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts.

Darbības ilgums

Studentu mobilitāte studiju nolūkos — fiziskas mobilitātes periods no 2 mēnešiem (vai viena akadēmiskā perioda vai trimestra) līdz 12 mēnešiem. Tā var ietvert papildu stažēšanās periodu, ja tāds ir ieplānots, un to var organizēt dažādos veidos atkarībā no konteksta — kā vienu darbību pēc otras vai kā abas darbības vienlaikus. Apvienojums atbilst finansējuma noteikumiem un studiju mobilitātes minimālajam ilgumam.

Studentu mobilitāte stažēšanās nolūkos — fiziskas mobilitātes periods no 2 līdz 12 mēnešiem.

Visi studenti, jo īpaši tie, kuri nevar piedalīties ilgtermiņa fiziskajā mobilitātē studiju vai stažēšanās nolūkos, var apvienot īsāku fiziskās mobilitātes periodu ar virtuālo komponentu (jaukta īstermiņa mobilitāte). Turklāt visi studenti var piedalīties jaukta tipa intensīvajās programmās. Šādos gadījumos fiziskās mobilitātes ilgumam jābūt 5–30 dienām, un tā ir jāapvieno ar obligātu virtuālo komponentu, kas tiešsaistē nodrošina sadarbīgu kopīgu mācīšanos vai darbu grupā. Jauktai mobilitātei studiju nolūkos jāpiešķir vismaz 3 ECTS kredītpunkti.

Mobilitāte studiju un/vai stažēšanās nolūkos doktora grāda kandidātiem — fiziskas mobilitātes periods no 5 līdz 30 dienām vai no 2 līdz 12 mēnešiem (studiju mobilitāte var ietvert papildu stažēšanās periodu, ja tāds ir ieplānots).

Kopējais atbilstīgais ilgums uz studiju ciklu

Viens un tas pats students var piedalīties fiziskās mobilitātes periodos, kas kopumā nepārsniedz 12 mēnešus10  vienā studiju ciklā11 , neatkarīgi no mobilitātes darbību skaita un veida:

 • pirmajā studiju ciklā (bakalaura vai līdzvērtīgs grāds), ieskaitot īso ciklu (EKI 5. un 6. līmenis),
 • otrajā studiju ciklā (maģistra vai līdzvērtīgs grāds — EKI 7. līmenis) un
 • trešajā ciklā, kas ir doktora grāda kandidāta cikls (doktora grāda līmenis vai EKI 8. līmenis).

Nesen grādu ieguvušo studentu stažēšanās ilgumu ieskaita maksimālajā 12 mēnešu ciklā, kurā viņi pieteikušies, lai stažētos.

Darbības norises vieta(-as)

Studentiem sava fiziskās mobilitātes darbība jāīsteno ES dalībvalstī vai Programmas asociētajās trešās valstīs vai Programmas neasociētajā trešā valstī, kas nav nosūtītājorganizācijas valsts un valsts, kurā students uzturas studiju laikā12 .

Atbilstīgie dalībnieki

Studenti, kas reģistrēti AII un uzņemti studijām, kuras pabeidzot, iegūst atzītu grādu vai citu atzītu terciārā līmeņa kvalifikāciju (līdz doktora grāda līmenim un to ieskaitot). Doktorantūras mobilitātes gadījumā dalībniekam jāatbilst EKI 8. līmenim.

Nesen augstāko izglītību ieguvušie studenti var piedalīties mobilitātes darbībās stažēšanās nolūkos. Dotācijas saņēmēja organizācija var atteikties no neseno absolventu stažēšanās darbībām. Nesen augstāko izglītību ieguvušos studentus izraugās viņu AII pēdējā studiju gadā, un viņiem ir jāveic un jāpabeidz stažēšanās ārvalstīs viena gada laikā pēc grāda iegūšanas13 .

Citi obligāti izpildāmie kritēriji

Studentu mobilitāti var īstenot jebkurā studiju jomā. Studentu mobilitāti var veidot studiju periods apvienojumā ar īsu stažēšanās periodu (īsāks nekā divi mēneši), lai tas tiktu kopumā uzskatīts par studiju periodu. Studentam, nosūtītājorganizācijai un uzņēmējorganizācijai ir jāparaksta mācību līgums.

Studiju periodam ārvalstīs ir jāveido daļa no studenta studiju programmas, kuru pabeidzot, tiek iegūts grāds. Kad vien iespējams, stažēšanās jāiekļauj studenta studiju programmā kā neatņemama tās sastāvdaļa.

Kursu apmeklēšanu augstākās izglītības iestādē nevar uzskatīt par stažēšanos.

Jauktas studentu mobilitātes gadījumā darbības var ietvert dalību kursos, kurus piedāvā jaukta tipa mācīšanās formātā jebkurā partnervalsts AII, tiešsaistes apmācības un darba norīkojumus vai dalību jaukta tipa intensīvajā programmā.

Saistībā ar starptautisko mobilitāti skatiet sadaļu “Starptautiskā mobilitāte, kurā piedalās Programmas neasociētās trešās valstis”.

Konkrētie atbilstības kritēriji personāla mobilitātei

Atbilstīgās dalīborganizācijas

Personāla mobilitāte mācīšanas nolūkos

Nosūtītājorganizācijai jābūt:

 • ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts AII, kurai piešķirtas ECHE parakstīšanas tiesības, vai
 • Programmas neasociētās trešās valsts AII, kuru atzinušas kompetentās iestādes un kura parakstījusi iestāžu līgumus ar partneriem no ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts, vai
 • ja personāls ir uzaicināts mācīt AII — jebkurai ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts vai Programmas neasociētās trešās valsts publiskai vai privātai organizācijai (kurai nav piešķirtas tiesības parakstīt ECHE), kas darbojas darba tirgū vai izglītības, apmācības, jaunatnes, pētniecības un inovācijas jomā. Šāda organizācija var būt, piemēram:
  • valsts vai privāts mazs, vidēji liels vai liels uzņēmums (tostarp sociālie uzņēmumi),
  • vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa publiska struktūra,
  • sociālais partneris vai cits darba dzīves pārstāvis, tostarp tirdzniecības kameras, amatnieku/profesionālās apvienības un arodbiedrības,
  • pētniecības institūts,
  • fonds,
  • skola / institūts / izglītības centrs (jebkurā līmenī, sākot no pirmsskolas līdz vidējai izglītībai un ieskaitot profesionālo un pieaugušo izglītību),
  • bezpeļņas organizācija, apvienība, NVO,
  • struktūra, kas sniedz karjeras virzības, profesionālās konsultēšanas un informēšanas pakalpojumus.

Uzņēmējorganizācijai jābūt ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts AII, kurai piešķirtas tiesības parakstīt ECHE, vai kompetento iestāžu atzītai Programmas neasociētās trešās valsts AII, kas pirms mobilitātes īstenošanas parakstījusi iestāžu līgumu ar partneri no ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts.

Personāla mobilitāte apmācības nolūkos

Nosūtītājorganizācijai jābūt ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts AII, kam piešķirtas tiesības parakstīt ECHE, vai Programmas neasociētās trešās valsts AII, kuru atzinušas kompetentās iestādes un kura pirms mobilitātes īstenošanas parakstījusi iestāžu līgumus ar partneriem no ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts.

Uzņēmējorganizācijai jābūt:

 • ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts AII, kurai piešķirtas tiesības parakstīt ECHE, vai kompetento iestāžu atzītai Programmas neasociētās trešās valsts AII, kas pirms mobilitātes īstenošanas parakstījusi iestāžu līgumus ar partneriem no ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts, vai
 • jebkurai ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts publiskai vai privātai organizācijai (vai Programmas neasociētās trešās valsts publiskai vai privātai organizācijai, ja mobilitātes projekts tiek finansēts no iekšpolitikas fondiem), kas darbojas darba tirgū vai izglītības, apmācības, jaunatnes, pētniecības un inovācijas jomā.

Darbības ilgums

Personāla mobilitātes mācīšanas un apmācības nolūkos

Fiziskās mobilitātes periods no divām dienām līdz diviem mēnešiem, neskaitot ceļā pavadīto laiku. Tādas mobilitātes gadījumā, kurā piedalās Programmas neasociētās trešās valstis, ilgumam jābūt no piecām dienām līdz diviem mēnešiem. Abos gadījumos minimālajam dienu skaitam ir jābūt pēc kārtas.

No uzņēmumiem uzaicinātā personāla fiziskās mobilitātes minimālais ilgums ir viena diena.

Mācīšanas darbībai jāietver vismaz astoņas mācīšanas stundas nedēļā (vai jebkādā īsākā uzturēšanās periodā). Ja mobilitāte ir ilgāka par vienu nedēļu, minimālajam mācīšanas stundu skaitam nepilnā nedēļā jābūt proporcionālam nepilnās nedēļas ilgumam. Tiek piemēroti turpmāk izklāstītie izņēmumi.

 • No uzņēmumiem uzaicinātā personāla minimālais mācīšanas stundu skaits nav noteikts.
 • Ja mācīšanas darbība ir apvienota ar apmācības darbību vienā periodā ārvalstīs, mācīšanas stundu minimālo skaitu nedēļā (vai jebkurā īsākā uzturēšanās periodā) samazina līdz četrām stundām.

Darbības norises vieta(-as)

Personālam jāīsteno sava fiziskās mobilitātes darbība jebkurā ES dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī vai Programmas neasociētajā trešā valstī, kas nav nosūtītājorganizācijas valsts un personāla dzīvesvietas valsts.

Atbilstīgie dalībnieki

Personāla mobilitāte mācīšanas nolūkos

 • Personāls, kas nodarbināts ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts vai Programmas neasociētās trešās valsts AII.
 • Jebkuras valsts jebkura uzņēmuma personāls, kas nodarbināts publiskā vai privātā organizācijā (kas nav AII, kurai ir tiesības parakstīt ECHE), kura darbojas darba tirgū vai izglītības, apmācības un jaunatnes, pētniecības un inovācijas jomā, un kas uzaicināts mācību pasniegšanai jebkuras valsts AII (tostarp nodarbināti doktora grāda kandidāti). 

Personāla mobilitāte apmācības nolūkos

 Personāls, kas nodarbināts ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts vai Programmas neasociētās trešās valsts AII.

Citi obligāti izpildāmie kritēriji

Personāla mobilitāti var veidot mācīšanas periods apvienojumā ar apmācības periodu, bet visu periodu kopā uzskata par mācīšanas periodu. Mācīšanas vai apmācības mobilitāte var norisēt vairāk nekā vienā uzņēmējorganizācijā vienā un tajā pašā valstī, lai tā tiktu uzskatīta par vienu mācīšanas vai apmācības periodu, piemērojot minimālo uzturēšanās ilgumu.

Mācīšanas mobilitāti var īstenot jebkurā studiju jomā.

Mācīšanas mobilitāte var ietvert apmācīšanu partnervalsts AII izveides nolūkā.

Personāla loceklim, nosūtītājorganizācijai un uzņēmējorganizācijai ir jāparaksta mobilitātes līgums.

Saistībā ar starptautisko mobilitāti skatiet sadaļu “Starptautiskā mobilitāte, kurā piedalās Programmas neasociētās trešās valstis”.

Konkrētie atbilstības kritēriji jaukta tipa intensīvajām programmām

Atbilstīgās dalīborganizācijas

Jaukta tipa intensīvā programma ir jāizstrādā un jāīsteno vismaz trim augstākās izglītības iestādēm (AII), kuras pārstāv vismaz trīs ES dalībvalstis un Programmas asociētās trešās valstis.

Turklāt piedalīties ar mērķi sūtīt dalībniekus drīkst jebkuras citas AII vai organizācijas, kas atrodas ES dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī.

AII, kas nosūta studentus un personālu izglītības apguvēju statusā jaukta tipa intensīvajās programmās, jābūt ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts AII, kurai piešķirtas tiesības parakstīt ECHE, vai Programmas neasociētās trešās valsts AII, kuru atzinušas kompetentās iestādes un kura pirms mobilitātes īstenošanas parakstījusi iestāžu līgumus ar partneriem no ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts.

Tāda mācīšanas un apmācības personāla gadījumā, kurš piedalās programmas īstenošanā, tā var būt jebkura ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts vai Programmas neasociētās trešās valsts organizācija (sk. atbilstīgos dalībniekus).

Dalībnieki var tikt nosūtīti, izmantojot “Erasmus+” finansējumu, vai piedalīties uz sava rēķina. Programmas neasociēto trešo valstu AII var nosūtīt dalībniekus “Erasmus+” ietvaros, ja uzņēmējiestādei paralēli ir mobilitātes projekts, kas tiek finansēts no ārpolitikas fondiem, no kuriem tiek piešķirts finansējums uzņemtajiem studentiem un personālam no attiecīgajām valstīm. Minētos dalībniekus no Programmas asociētajām trešām valstīm neieskaita minimālo prasību izpildē.

Saņēmējai AII jābūt piešķirtām ECHE parakstīšanas tiesībām. Saņēmēja AII var būt koordinējošā AII vai cita AII. Citas organizācijas arī var piedalīties dalībnieku uzņemšanā uzņēmējvalstī fiziskās darbības daļas laikā.

Koordinējošajai AII arī jābūt piešķirtām ECHE parakstīšanas tiesībām. Koordinējošā/saņēmēja AII ir AII, kas iesniegusi pieteikumu no iekšpolitikas fondiem finansētam mobilitātes projektam, vai AII, kas ir tāda mobilitātes konsorcija dalībniece, kurš iesniedzis pieteikumu šādam projektam.

Darbības ilgums

Fiziskā mobilitāte no 5 līdz 30 dienām programmas laikā. Virtuālajam komponentam nav noteikti atbilstības kritēriji, taču kombinētās virtuālās un fiziskās mobilitātes rezultātā studentiem jāpiešķir 3 ECTS kredītpunkti.

Darbības norises vieta(-as)

Fiziskajai darbībai jānotiek uzņēmējā AII vai citā uzņēmējas AII valsts norises vietā.

Atbilstīgie dalībnieki

Studenti —

studenti, kas reģistrēti ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts vai Programmas neasociētās trešās valsts AII un uzņemti studijās, kuras pabeidzot iegūst atzītu grādu vai citu atzītu terciārā līmeņa kvalifikāciju (līdz doktora grāda līmenim, to ieskaitot).

Personāls — personāls, kas nodarbināts ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts vai Programmas neasociētās trešās valsts AII.

Mācīšanas un apmācības personāls, kurš piedalās programmas īstenošanā —

 • personāls, kas nodarbināts ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts AII,
 • jebkura publiska vai privāta uzņēmuma/organizācijas personāls, kas uzaicināts mācību pasniegšanai ES dalībvalsts AII (izņemot AII, kurām piešķirtas tiesības parakstīt ECHE); uzņēmumam/organizācijai jābūt no ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts un jādarbojas darba tirgū vai izglītības, apmācības un jaunatnes, pētniecības un inovācijas jomā; nodarbināti doktora grāda kandidāti arī tiek uzskatīti par atbilstīgiem dalībniekiem šajā pasākumā.

Citi obligāti izpildāmie kritēriji

Studentu vai personāla jaukta tipa intensīvajām programmām jāietver īstermiņa fiziskā mobilitāte ārvalstīs apvienojumā ar obligātu virtuālo komponentu, kas tiešsaistē nodrošina sadarbīgu kopīgu mācīšanos vai darbu grupā. Virtuālajam komponentam jāpulcē izglītības apguvēji tiešsaistē, lai tie visi reizē kopīgi strādātu ar konkrētiem uzdevumiem, kuri ir integrēti jaukta tipa intensīvajā programmā un tiek iekļauti vispārējos mācīšanās rezultātos.

Jaukta tipa intensīvo programmu rezultātā studentiem jāpiešķir vismaz 3 ECTS kredītpunkti.

Minimālais programmas “Erasmus+” finansētu mobilitātes dalībnieku skaits jaukta tipa intensīvajā programmā ir 15 (neieskaitot programmas īstenošanā iesaistīto mācīšanas/apmācības personālu), lai programma varētu pretendēt uz finansējumu.

Individuālo atbalstu un attiecīgā gadījumā ceļošanas atbalstu dalībnieku fiziskajai mobilitātei sniedz nosūtītājorganizācija (un uzņēmēja AII no uzņēmumiem uzaicināta personāla gadījumā un tādu dalībnieku gadījumā, kuri nosūtīti no Programmas neasociētajām trešām valstīm, ja finansējumam izmantoti ārējās darbības instrumenti).

Papildu informācija mobilitātes projektiem, kuri saņem atbalstu no ārpolitikas fondiem

Līdzekļi, kas pieejami mobilitātes projektiem, kuri saņem atbalstu no ārpolitikas fondiem, ir sadalīti starp dažādiem pasaules valstu reģioniem 12 budžeta finansējumos. Katra budžeta finansējuma apjoms ir atšķirīgs atbilstoši ES ārpolitikas prioritātēm. Detalizēta informācija par katra budžeta finansējuma ietvaros pieejamajām summām tiks publicēta valstu aģentūru mājas lapās.

Parasti finansējums izlietojams, ievērojot ģeogrāfiskā pārklājuma līdzsvaru. ES ir noteikusi vairākus ar ģeogrāfisko līdzsvaru saistītas indikatīvas mērķvērtības un prioritātes, kas Eiropas līmenī jāsasniedz visā programmas īstenošanas laikā (no 2021. līdz 2027. gadam), ieskaitot sadarbību ar vismazāk attīstītajām valstīm. Minētās indikatīvās mērķvērtības un prioritātes nav jāsasniedz katrai augstākās izglītības iestādei, taču valstu aģentūras ņems tos vērā, novirzot pieejamo finansējumu augstākās izglītības iestādēm. Mērķvērtības, kas noteiktas visiem tiem mobilitātes projektiem kopā, kuri saņem atbalstu no ārpolitikas fondiem, ES dalībvalstu un Programmas asociēto valstu līmenī līdz 2027. gada uzaicinājumam, ir šādas:

 • Āzija:
  • vismaz 25 % budžeta jānovirza mobilitātei ar reģiona vismazāk attīstītajām valstīm (VAV),
  • ne vairāk kā 25 % budžeta jānovirza mobilitātei ar reģiona valstīm, kurām ir augsti ienākumi (AIV),
  • ne vairāk kā 15 % budžeta jānovirza mobilitātei ar Ķīnu,
  • ne vairāk kā 10 % budžeta jānovirza mobilitātei ar Indiju,
 • Klusā okeāna reģions:
  • kopumā ne vairāk kā 86,5 % budžeta jānovirza mobilitātei ar Austrāliju un Jaunzēlandi,
 • Subsahāras Āfrika:
  • vismaz 35 % budžeta jānovirza mobilitātei ar reģiona vismazāk attīstītajām valstīm (VAV), īpašu uzmanību pievēršot migrācijas jomā prioritārajām valstīm,
  • mobilitātei ar jebkuru valsti jānovirza ne vairāk kā 8 % budžeta,
 • Latīņamerika:
  • kopumā ne vairāk kā 30 % budžeta jānovirza mobilitātei ar Brazīliju un Meksiku,
 • Austrumu partnerība:
  • vismaz 40 % budžeta jāpiešķir studentiem, kuriem ir mazāk iespēju,
 • Dienvidu kaimiņreģions:
  • mobilitātei ar jebkuru valsti jānovirza ne vairāk kā 15 % budžeta,
  • vismaz 65 % līdzekļu jāpiešķir studentiem, no kuriem 50 % jābūt studentiem, kam ir mazāk iespēju,
 • Rietumbalkāni: lielākā uzmanība jāpievērš studentu mobilitātei.

Ievērojot prasību veicināt attīstības palīdzību, īsā cikla, 1. cikla un 2. cikla studentu mobilitāte, ko īsteno kopā ar 2.–11. reģiona valstīm, kuras var saņemt oficiālo attīstības palīdzību (OAP)14 , aprobežojas tikai ar ienākošo mobilitāti no Programmas neasociētajām trešām valstīm. Izejošā mobilitāte uz šiem reģioniem iespējama tikai doktorantūras līmeņa studentiem un personālam.

Ja pieteikuma iesniedzējai AII ir mobilitātes projekts, kas tiek finansēts no iekšpolitikas fondiem, minētajām neatbilstīgajām starptautiskās izejošās mobilitātes plūsmām uz šiem reģioniem var tikt piešķirts papildinošs finansējums no iekšpolitikas fondiem finansētā mobilitātes projekta ietvaros.

Visbeidzot, augstākās izglītības iestādes var iesniegt pieteikumu 100 % personāla mobilitātei vai 100 % studentu mobilitātei vai jebkādā veidā kombinēt mobilitātes veidus, ievērojot valsts aģentūras noteiktos sekundāros kritērijus (skatīt nākamo sadaļu).

Valsts aģentūru noteiktie sekundārie kritēriji mobilitātes projektiem, kuri saņem atbalstu no ārpolitikas fondiem

Gadījumos, kad budžeta aploksnes ietvaros pieejamais finansējums sadarbībai ar noteiktu partnervalstu reģionu vai partnervalsti ir ierobežots, valsts aģentūra var papildus noteikt vienu vai vairākus šādus sekundāros kritērijus:

 • ierobežot grāda līmeni (piemēram, noteikt, ka pieteikumi iesniedzami tikai viena vai divu ciklu — bakalaura, maģistrantūras vai doktorantūras līmeņa — mobilitātes īstenošanai),
 • ierobežot mobilitātes periodu ilgumu (piemēram, noteikt 6 mēnešu ierobežojumu studentu mobilitātei vai noteikt 10 dienu ierobežojumu personāla mobilitātei).

Ja valsts aģentūra nolemj noteikt sekundāros kritērijus, šis lēmums tiek publiskots savlaicīgi pirms pieteikumu termiņa, īpaši valsts aģentūras tīmekļa vietnē.

Piešķiršanas kritēriji

Piešķiršanas kritēriji mobilitātes projektiem, kuri saņem atbalstu no iekšpolitikas fondiem

Netiek veikts kvalitātes novērtējums (kvalitāti izvērtē ECHE pieteikuma iesniegšanas posmā vai atlasot mobilitātes konsorcija akreditāciju), tādēļ nav piešķiršanas kritēriju.

Finansējums tiks piešķirts par visiem atbilstīgajiem dotāciju pieteikumiem (pēc atbilstības pārbaudes izturēšanas).

Maksimālā piešķirtā dotācijas summa ir atkarīga no vairākiem faktoriem:

 • to mobilitātes periodu skaits, par kuriem iesniegts pieteikums,
 • pieteikuma iesniedzēja līdzšinējās darbības rādītāji — mobilitātes periodu skaits, darbību īstenošana labā kvalitātē un pareiza finanšu pārvaldība, ja pieteikuma iesniedzējs ir saņēmis līdzīgu dotāciju iepriekšējos gados,
 • to jaukta tipa intensīvo programmu skaits, par kurām iesniegts pieteikums,
 • kopējais valsts budžets, kas piešķirts mobilitātes pasākumam tādu mobilitātes projektu īstenošanai, kuri saņem atbalstu no iekšpolitikas fondiem.

Piešķiršanas kritēriji mobilitātes projektiem, kuri saņem atbalstu no ārpolitikas fondiem

Atbilstīgos dotāciju pieteikumus (pēc tam, kad tie izturējuši atbilstības pārbaudi) novērtē, pamatojoties uz turpmāk norādītajiem kritērijiem.

Projekta izstrādes un sadarbības kārtības kvalitāte - (maksimums — 40 punkti). Projekta līmeņa piešķiršanas kritērijs

 • Tas, cik skaidri pieteikuma iesniedzēja organizācija apraksta partneru pienākumus, lomas un uzdevumus.
 • Dalībnieku atlases kārtības pabeigtība un kvalitāte, viņiem sniegtais atbalsts un viņu mobilitātes perioda atzīšana (jo īpaši Programmas neasociētajā trešā valstī).

Stratēģijas atbilstība - (maksimums — 40 punkti). Reģionālā līmeņa piešķiršanas kritērijs

 • Tas, ciktāl plānotais mobilitātes projekts atbilst iesaistīto augstākās izglītības iestāžu internacionalizācijas stratēģijai.
 • Personāla un/vai studentu mobilitātes izvēles loģika un iepriekšējā pieredze līdzīgos projektos ar augstākās izglītības iestādēm / organizācijām partnervalstu reģionā.

Ietekme un izplatīšana - (maksimums — 20 punkti). Reģionālā līmeņa piešķiršanas kritērijs

 • Projekta iespējamā ietekme uz dalībniekiem, dotāciju saņēmējiem, partnerorganizācijām vietējā, reģionālā un valsts līmenī.
 • To pasākumu kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt mobilitātes projekta rezultātus fakultāšu un iestāžu līmenī un — attiecīgā gadījumā — plašākā mērogā visās iesaistītajās valstīs.

Pieteikuma iesniedzējam jāpaskaidro, kā projekts atbilst šiem trīs kritērijiem, gan no pieteikuma iesniedzējas iestādes skatpunkta (vai,

ja pieteikumu iesniedzis konsorcijs, no iestāžu skatpunkta), gan no Programmas neasociētajās trešās valstīs esošo partneriestāžu skatpunkta.

Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 60 punkti katram iekļautajam reģionam, vienlaikus sasniedzot 50 % slieksni katram tabulā norādītajam piešķiršanas kritērijam.

Augstākās izglītības iestādei piešķirtā dotācijas summa būs atkarīga no vairākiem faktoriem:

 • to mobilitātes periodu un mēnešu/dienu skaits, par kuriem iesniegts pieteikums,
 • katrai valstij vai reģionam piešķirtais budžets,
 • ģeogrāfiskais līdzsvars noteiktā reģionā.

Neatkarīgi no tā, cik daudz katra reģiona rezultāts pārsniedz norādīto slieksni, valsts aģentūra var piešķirt prioritāti mobilitātei ar noteiktām valstīm, lai nodrošinātu ģeogrāfisko līdzsvaru attiecīgajā reģionā atbilstoši iepriekš minētajām ģeogrāfiskajām mērķvērtībām.

Valsts aģentūrai nav pienākuma finansēt visus ar konkrētu Programmas neasociēto trešo valsti saistītos mobilitātes pieprasījumus, ja tos uzskata par pārmērīgiem attiecībā pret pieejamo budžetu.

A) Finansējuma noteikumi, kas attiecas uz visām mobilitātes darbībām augstākajā izglītībā

Budžeta kategorija - Organizatoriskais atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas tieši saistītas ar mobilitātes darbību īstenošanu (neskaitot dalībnieku uzturēšanās un ceļa izdevumus).

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz mobilitātes dalībnieku skaitu.

Summa

Mobilitātes projektiem, kuri saņem atbalstu no iekšpolitikas fondiem:

līdz 100 dalībniekiem — 400 EUR par dalībnieku, un vairāk par 100 dalībniekiem — 230 EUR par katru papildu dalībnieku.

Mobilitātes projektiem, kuri saņem atbalstu no ārpolitikas fondiem:

500 EUR par dalībnieku.

Budžeta kategorija - Iekļaušanas atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas saistītas ar mobilitātes darbību organizēšanu dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju un ir nepieciešams papildu atbalsts, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz to dalībnieku skaitu, kuriem ir mazāk iespēju un kuri saņem papildu atbalstu iekļaušanas atbalsta kategorijā, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām.

Summa

100 EUR par dalībnieku.

Papildu izmaksas, kuras tieši saistītas ar dalībniekiem, kam ir mazāk iespēju, un kuras nevar segt no individuālā atbalsta piemaksas dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju. Jo īpaši šīs izmaksas ir paredzētas tam, lai segtu papildu finansējuma atbalstu, kas nepieciešams dalībnieku fiziskā, garīgā vai cita ar veselību saistīta stāvokļa dēļ, lai sniegtu viņiem iespēju piedalīties mobilitātē  un sagatavošanās vizītēs, kā arī viņu pavadošajām personām (tostarp ceļa un uzturēšanās izdevumi, ja tie ir attaisnojami un ja tos attiecīgajiem dalībniekiem nesedz budžeta kategorijās “Ceļošanas atbalsts” vai “Individuālais atbalsts”).

Finansēšanas mehānisms — faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums — pieprasījuma pamatojumu iesniedz pieteikuma iesniedzējs, un to apstiprina valsts aģentūra.

Summa

100 % no attiecināmajām izmaksām.

Budžeta kategorija - Izņēmuma izmaksas

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas rodas saistībā ar finanšu garantijas nodrošināšanu, ja to prasa valsts aģentūra.

Tāda mobilitātes projekta gadījumā, kas tiek finansēts no iekšpolitikas fondiem: augsti ceļa izdevumi dalībniekiem, kas var saņemt ceļošanas atbalstu.

Finansēšanas mehānisms — faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums: pieprasījuma pamatojumu iesniedz pieteikuma iesniedzējs, un to apstiprina valsts aģentūra.

Summa

Finanšu garantijas izmaksas: 80 % no attiecināmajām izmaksām.

Augsti ceļa izdevumi: 80 % no attiecināmajiem ceļa izdevumiem.

Organizatoriskā atbalsta dotācija saņēmējam (augstākās izglītības iestādēm vai konsorcijiem)

Organizatoriskā atbalsta dotācija ir ieguldījums jebkuru tādu izmaksu segšanā, kas iestādēm rodas saistībā ar nosūtīto un uzņemto studentu un personāla mobilitātes atbalsta darbībām, kuras veic, lai ievērotu “Erasmus” Augstākās izglītības hartu ES dalībvalstīs un Programmas asociētajās trešās valstīs un ECHE principus, kas atspoguļoti ar Programmas neasociēto trešo valstu iestādēm noslēgtajos iestāžu līgumos. Turpmāk seko darbību piemēru izklāsts:

 • organizatoriskie pasākumi ar partneriestādēm, tostarp potenciālo partneru apmeklējumi, lai vienotos par iestāžu līgumu nosacījumiem mobilitātes dalībnieku atlasei, sagatavošanai, uzņemšanai un integrācijai, un šādu iestāžu līgumu aktualitātes pastāvīgai nodrošināšanai,
 • atjauninātu kursu katalogu nodrošināšana starptautiskajiem studentiem,
 • informācijas un atbalsta sniegšana studentiem un personālam,
 • studentu un personāla atlase,
 • mācību līgumu sagatavošana, lai nodrošinātu studentu izglītības komponentu pilnu atzīšanu, personāla mobilitātes līgumu sagatavošana un atzīšana,
 • lingvistiskā un starpkultūru sagatavošana, kas nodrošināta gan uzņemtajiem, gan nosūtītajiem studentiem un personālam papildus programmas “Erasmus+” tiešsaistes valodas atbalstam,
 • uzņemto mobilitātes dalībnieku integrācijas AII veicināšana,
 • mobilitātes dalībnieku efektīvas mentorēšanas un uzraudzības kārtības nodrošināšana,
 • īpaši pasākumi nolūkā nodrošināt studentu stažēšanās kvalitāti uzņēmējos uzņēmumos vai uzņēmējorganizācijās,
 • izglītības komponentu un saistīto kredītpunktu atzīšanas nodrošināšana, sekmju izrakstu un diplomu pielikumu izsniegšana,
 • atbalsts mobilitātes dalībnieku reintegrācijai un viņu jauniegūto iemaņu nostiprināšana AII un līdzgaitnieku labā,
 • Eiropas studenta kartes iniciatīvas īstenošana (mobilitātes pārvaldības digitalizācija),
 • videi draudzīgu mobilitātes veidu popularizēšana un administratīvo procedūru zaļināšana,
 • dalībnieku, kuriem ir mazāk iespēju, piedalīšanās veicināšana un pārvaldība,
 • pilsoniskās iesaistīšanās darbību apzināšana un veicināšana un līdzdalības šādās darbībās pārraudzīšana,
 • jauktās un/vai starptautiskās mobilitātes veicināšana un pārvaldība.

Augstākās izglītības iestādes apņemas ievērot visus hartas principus, lai nodrošinātu augstu mobilitātes kvalitāti, tostarp šādus: “nodrošināt, ka izbraucošie mobilitātes dalībnieki ir pietiekami sagatavoti mobilitātei, tai skaitā kombinētajai mobilitātei, un to, ka izbraucošo mobilitātes dalībnieku valodas zināšanas un starpkultūru sadarbības prasmes ir atbilstošas” un “sniegt iebraucošajiem mobilitātes dalībniekiem atbilstošu valodas apguves atbalstu”. Var izmantot priekšrocības, ko sniedz iestāžu esošais nodrošinājums valodu apmācībai. Tām AII, kas var nodrošināt studentu un personāla mobilitāti augstā kvalitātē, tostarp valodas atbalstu par zemākām izmaksām (vai izmantojot finansējumu no citiem avotiem, izņemot ES finansējumu), ir iespēja pārskaitīt daļu no organizatoriskā atbalsta dotācijas, lai finansētu vēl vairāk mobilitātes darbību. Tādā gadījumā pielāgojamības līmenis tiek noteikts dotācijas nolīgumā.

Ikvienā gadījumā dotāciju saņēmējiem ir saistošs līgumisks pienākums nodrošināt šādus augstas kvalitātes pakalpojumus, un viņu darbības rezultātus pārrauga un pārbauda valstu aģentūras, ņemot vērā arī studentu un personāla sniegtos ziņojumus, kas ir tieši pieejami valstu aģentūrām un Komisijai.

Organizatoriskā atbalsta dotāciju aprēķina, pamatojoties uz visu atbalstīto mobilitātes dalībnieku skaitu (ieskaitot mobilitātes dalībniekus, kas saņēmuši “nulles” dotāciju no ES “Erasmus+” līdzekļiem visam mobilitātes periodam — skatīt turpmāk), un tos uzņēmumu darbiniekus, kuri māca AII). Mobilitātes dalībniekus, kas saņēmuši “nulles” dotāciju no ES “Erasmus+” līdzekļiem visam mobilitātes periodam, skaita kā atbalstītus mobilitātes dalībniekus, jo viņi gūst labumu no mobilitātes sistēmas un organizatoriskajām darbībām. Tāpēc organizatorisko atbalstu piešķir arī par šādiem dalībniekiem. Tas neattiecas uz personām, kas pavada dalībniekus, kamēr viņi piedalās darbībā ārvalstīs. Mobilitātes projektos, kuri saņem atbalstu no ārpolitikas fondiem, aprēķinā netiek ņemta vērā papildu mobilitāte, kas var tikt organizēta, pārskaitot līdzekļus starp budžeta kategorijām.

Valsts mobilitātes konsorciju gadījumā šo dotāciju var sadalīt starp visiem dalībniekiem atbilstoši noteikumiem, par kuriem tie ir savstarpēji vienojušies.

Ja mobilitātes projekti saņem atbalstu no ārpolitikas fondiem, organizatoriskā atbalsta dotācija tiek sadalīta starp attiecīgajiem partneriem uz savstarpēji pieņemama pamata, kā nolēmušas iesaistītās iestādes.

Mobilitātes dalībnieki, kas saņēmuši “nulles” dotāciju no ES “Erasmus+” līdzekļiem

Studenti un personāls, kam piešķir “nulles” dotāciju no ES “Erasmus+” līdzekļiem, ir mobilitātes dalībnieki, kas nesaņem ar ceļa un uzturēšanās izdevumiem saistīto ES “Erasmus+” dotāciju, bet citādi atbilst visiem studentu un personāla mobilitātes kritērijiem un izmanto visas priekšrocības, ko sniedz programmas “Erasmus+” studenta un personāla statuss. Viņi var saņemt ar programmu “Erasmus+” nesaistītu ES finansējumu (ESF utt.), valsts, reģionālu vai cita veida dotāciju savu mobilitātes izmaksu segšanai. To mobilitātes dalībnieku skaitu, kuri saņem “nulles” dotāciju no ES “Erasmus+” līdzekļiem visam mobilitātes periodam, ņem vērā tā darbības rādītāja statistikā, kuru izmanto, lai sadalītu ES budžetu starp valstīm.

Iekļaušanas atbalsts

Persona, kam ir mazāk iespēju, ir potenciāls dalībnieks, kura individuālais fiziskais, garīgais vai veselības stāvoklis ir tāds, ka viņa dalība projektā / mobilitātes pasākumā nebūtu iespējama bez papildu finansiāla atbalsta. Augstākās izglītības iestādes, kas izraudzījušās studentus un/vai personālu, kam ir mazāk iespēju, var pieteikties valsts aģentūrā papildu dotācijas atbalsta saņemšanai, lai segtu papildu izmaksas, kas saistītas ar to piedalīšanos mobilitātes darbībās. Tādēļ personām, kam ir mazāk iespēju, jo īpaši tām, kurām ir fiziski, garīgi vai ar veselību saistīti traucējumi, dotācijas atbalsts var būt lielāks nekā turpmāk norādītās maksimālās individuālās dotācijas summas. Augstākās izglītības iestādes savās tīmekļa vietnēs norāda, kā studenti un personāls, kam ir mazāk iespēju, var pieprasīt šādu papildu dotācijas atbalstu.

Papildu finansējumu studentiem un personālam, kam ir mazāk iespēju, var nodrošināt arī no citiem avotiem vietējā, reģionālā un/vai valsts līmenī.

Personas, kuras pavada studentus un darbiniekus, kam ir mazāk iespēju, ir tiesīgas saņemt finansējumu, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām.

Parakstot “Erasmus” Augstākās izglītības hartu, katra augstākās izglītības iestāde apņemas nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi un iespējas dalībniekiem no jebkādas vides. Tādēļ studenti un personāls, kam ir mazāk iespēju, var saņemt atbalsta pakalpojumus, ko uzņēmējiestāde piedāvā saviem vietējiem studentiem un personālam.

Izņēmuma izmaksas augstiem ceļa izdevumiem

Tikai tie dalībnieki, kas var saņemt ceļošanas atbalstu, piedaloties mobilitātes projektos, kuri saņem atbalstu no iekšpolitikas fondiem, ir tiesīgi pieprasīt izņēmuma izmaksu segšanu par augstiem ceļa izdevumiem.

Mobilitātes projektu dotāciju saņēmējiem būs tiesības lūgt finansiālu atbalstu augstu ceļa izdevumu segšanai dalībniekiem budžeta pozīcijā “izņēmuma izmaksas” (80 % no attiecināmajām izmaksām). Tas ir atļauts, ja dotāciju saņēmēji var pierādīt, ka finansējuma noteikumi (pamatojoties uz vienības ceļa izmaksām attiecībā pret mēroto attāluma diapazonu) nenosedz vismaz 70 % no dalībnieku ceļa izdevumiem. Piešķiršanas gadījumā augstu ceļa izdevumu izņēmuma izmaksas aizstāj ceļošanas atbalstu.

Citi finansējuma avoti

Papildus ES “Erasmus+” dotācijai vai ES dotācijas vietā (mobilitātes dalībnieki, kas saņem “nulles” dotāciju no ES līdzekļiem) studenti un personāls var saņemt reģionālu, valsts vai jebkāda cita veida dotāciju, ko pārvalda cita organizācija (piemēram, ministrija vai reģionāla iestāde), kura nav valsts aģentūra. Tāpat ES “Erasmus+” dotācijas var aizstāt ar citu ES budžeta finansējumu (ESF utt.). Šāda veida dotācijām, kuras nodrošina citi finansējuma avoti, nevis ES budžets, nepiemēro šajā dokumentā noteiktās summas un minimālos/maksimālos apmērus.

B) Dotācijas atbalsts studentu mobilitātei

Individuālais atbalsts fiziskajai mobilitātei — pamatsummas ilgtermiņa mobilitātei

Studenti var saņemt individuālu atbalsta dotāciju kā ieguldījumu to papildu ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanā, kas viņiem rodas studiju vai stažēšanās periodā ārvalstīs.

Starp ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm un uz 13. un 14. reģiona Programmas neasociētajām trešām valstīm notiekošas mobilitātes gadījumā ikmēneša summas nosaka valstu aģentūras, vienojoties ar valstu iestādēm, un/vai augstākās izglītības iestādes, pamatojoties uz objektīviem un pārredzamiem kritērijiem, kas izklāstīti turpmāk. Precīzas summas tiek publicētas valstu aģentūru un augstākās izglītības iestāžu tīmekļa vietnēs.

ES dalībvalstis un Programmas asociētās trešās valstis un 13. un 14. reģiona Programmas neasociētās trešās valstis15  ir iedalītas šādās trīs grupās.

1. Grupa - Valstis, kurās dzīvošanas izmaksas ir augstākas

Dānija, Somija, Islande, Īrija, Lihtenšteina, Luksemburga, Norvēģija, Zviedrija.

14. reģiona Programmas neasociētās trešās valstis.

2. Grupa - Valstis, kurās dzīvošanas izmaksas ir vidēji augstas

Austrija, Beļģija, Kipra, Francija, Vācija, Grieķija, Itālija, Malta, Nīderlande, Portugāle, Spānija.

13. reģiona Programmas neasociētās trešās valstis.

3. Grupa - Valstis, kurās dzīvošanas izmaksas ir zemākas

Bulgārija, Horvātija, Čehijas Republika, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Ziemeļmaķedonija, Turcija.

ES “Erasmus+” studentiem piešķirtās individuālās atbalsta dotācijas apmērs būs atkarīgs no viņu mobilitātes plūsmas starp studentu nosūtītājvalstīm un uzņēmējvalstīm, piemērojot šādu principu:

 • mobilitāte uz valsti, kurā dzīvošanas izmaksas ir līdzīgas — studenti saņems vidējā diapazona ES dotāciju,
 • mobilitāte uz valsti, kurā dzīvošanas izmaksas ir augstākas — studenti saņems augstākā diapazona ES dotāciju,
 • mobilitāte uz valsti, kurā dzīvošanas izmaksas ir zemākas — studenti saņems zemākā diapazona ES dotāciju.

Valstu aģentūru noteiktās summas tiek klasificētas šādos minimālajos un maksimālajos apmēros:

 • vidējā diapazona ES dotācija — vidējā diapazona ES dotācija — vidējais diapazons no 260 EUR līdz 540 EUR mēnesī tiks piemērots mobilitātei uz valsti, kurā dzīvošanas izmaksas ir līdzīgas: no 1. grupas valstīm uz 1. grupas valstīm, b) no 2. grupas valstīm uz 2. grupas valstīm un c) no 3. grupas valstīm uz 3. grupas valstīm,
 • augstākā diapazona ES dotācija — atbilst vidējam diapazonam, ko piemēro valsts aģentūra, pieskaitot vismaz 50 EUR, un ir no 310 EUR līdz 600 EUR mēnesī. To piemēro mobilitātei uz valsti, kurā dzīvošanas izmaksas ir augstākas — a) no 2. grupas valstīm uz 1. grupas valstīm un b) no 3. grupas valstīm uz 1. un 2. grupas valstīm,
 • zemākā diapazona ES dotācija — atbilst vidējam diapazonam, ko piemēro valsts aģentūra, atņemot vismaz 50 EUR, un ir no 200 EUR līdz 490 EUR mēnesī. To piemēro mobilitātei uz valsti, kurā dzīvošanas izmaksas ir zemākas — a) no 1. grupas valstīm uz 2. un 3. grupas valstīm un b) no 2. grupas valstīm uz 3. grupas valstīm.

Nosakot summas, kas dotāciju saņēmējiem jāpiemēro savā valstī, valstu aģentūras ņem vērā divus konkrētus kritērijus:

 • citu privātu vai publisku iestāžu līdzfinansējuma avotu pieejamība un līmenis vietējā, reģionālā vai valsts mērogā ES dotācijas papildināšanai,
 • vispārējais to studentu pieprasījuma līmenis, kuri plāno studēt vai apgūt apmācību ārvalstīs.

Attiecībā uz mobilitātes darbībām starp ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm un uz 13. un 14. reģiona Programmas neasociētajām trešām valstīm valstu aģentūras var nolemt atvēlēt savām augstākās izglītības iestādēm zināmu rīcības brīvību, nosakot nevis summas, bet to diapazonus valsts līmenī. Šādai rīcībai jābūt pamatotai, piemēram, to var darīt valstīs, kurās ir pieejams līdzfinansējums reģionālā vai iestāžu līmenī.

Individuālā atbalsta piemaksa studentiem un neseniem absolventiem, kuriem ir mazāk iespēju

Studenti un nesenie absolventi, kuriem ir mazāk iespēju, ik mēnesi saņem piemaksu savai ES “Erasmus+” individuālā atbalsta dotācijai 250 EUR apmērā. Valsts līmenī piemērojamos kritērijus nosaka valstu aģentūras, vienojoties ar valstu iestādēm.

Individuālā atbalsta piemaksa studentiem un neseniem absolventiem, kuri stažējas

Studenti un nesenie absolventi, kuri stažējas, ik mēnesi saņem papildu piemaksu savai ES “Erasmus+” individuālā atbalsta dotācijai 150 EUR apmērā. Studenti un nesenie absolventi, kuriem ir mazāk iespēju, stažēšanās periodā ir tiesīgi saņemt studentiem un nesenajiem absolventiem, kuriem ir mazāk iespēju, paredzēto piemaksu un piemaksu par stažēšanos.

Studenti un nesenie absolventi no tālākajiem reģioniem un AZT ilgtermiņa mobilitātes ietvaros

Ņemot vērā ierobežojumus, ko rada attālums no citām ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm un ekonomikas attīstības līmenis, studenti un nesenie absolventi, kuri studē vai ir studējuši tādās augstākās izglītības iestādēs, kas atrodas ES dalībvalstu tālākajos reģionos un ar ES dalībvalstīm saistītajās aizjūras zemēs un teritorijās (AZT), saņems turpmāk norādītās augstākās individuālā atbalsta naudas summas.

Nosūtītājvalsts

Uzņēmējvalsts

Summa

Tālākie reģioni un AZT

ES dalībvalstis un Programmas asociētās trešās valstis un 13. un 14. reģiona Programmas neasociētās trešās valstis.

700 EUR mēnesī

Šajā gadījumā netiks piemērota piemaksa, kas paredzēta studentiem un nesenajiem absolventiem, kuriem ir mazāk iespēju. Tiek piemērota stažēšanās piemaksa.

Studenti un nesenie absolventi starptautiskā ilgtermiņa mobilitātē, kurā piedalās Programmas neasociētās trešās valstis 

Turpmākajā tabulā ir norādīta individuālā atbalsta pamatsumma.

Nosūtītājvalsts

Uzņēmējvalsts

Summa

ES dalībvalstis un Programmas asociētās trešās valstis

1.–12. reģiona Programmas neasociētās trešās valstis

700 EUR mēnesī

ES dalībvalstis un Programmas asociētās trešās valstis

13. un 14. reģiona Programmas neasociētās trešās valstis

Kā aprakstīts iepriekš sadaļā “Dotācijas atbalsts studentu mobilitātei — individuālais atbalsts fiziskajai mobilitātei”

1.–12. reģiona Programmas neasociētās trešās valstis

ES dalībvalstu un Programmas asociēto trešo valstu 1. grupa

ES dalībvalstu un Programmas asociēto trešo valstu 2. grupa

ES dalībvalstu un Programmas asociēto trešo valstu 3. grupa

900 EUR mēnesī

850 EUR mēnesī

800 EUR mēnesī

Šajā gadījumā netiks piemērota studentiem un nesenajiem absolventiem, kuriem ir mazāk iespēju, paredzētā piemaksa.

Stažēšanās piemaksa tiks piemērota vienīgi gadījumos, kad mobilitātes galamērķis ir 13. reģiona un 14. reģiona Programmas neasociētās trešās valstis.

ES dalībvalstis un Programmas asociētās trešās valstis ietver tālākos reģionus un AZT.

Studentu un neseno absolventu īstermiņa fiziskā mobilitāte (jaukta mobilitāte un doktorantūras studentu īstermiņa mobilitāte)

Turpmākajā tabulā ir norādītas individuālā atbalsta pamatsummas.

Fiziskās darbības ilgums

Summa (jebkura ES dalībvalsts un Programmas asociētā trešā valsts vai Programmas neasociētā trešā valsts)

Līdz darbības 14. dienai

70 EUR dienā

No darbības 15. līdz 30. dienai

50 EUR dienā

Individuālā atbalsta aprēķinā var arī iekļaut vienu dienu ceļā pirms darbības un vienu dienu ceļā pēc tās.

Individuālā atbalsta piemaksa studentiem un neseniem absolventiem, kuriem ir mazāk iespēju, par īstermiņa fizisko mobilitāti

Studenti un nesenie absolventi, kuriem ir mazāk iespēju, saņem piemaksu savas ES “Erasmus+” dotācijas individuālā atbalsta summai 100 EUR apmērā par 5–14 dienas ilgu fiziskās mobilitātes darbības periodu un 150 EUR apmērā par 15–30 dienas ilgu periodu. Valsts līmenī piemērojamos kritērijus nosaka valstu aģentūras, vienojoties ar valstu iestādēm.

Šajā gadījumā netiks piemērota stažēšanās piemaksa.

ES dalībvalstis un Programmas asociētās trešās valstis ietver tālākos reģionus un AZT.

Individuālā atbalsta piemaksa par videi draudzīgu transporta veidu izmantošanu studentiem un nesenajiem absolventiem, kuri nesaņem ceļošanas atbalstu

Studenti un nesenie absolventi, kuri nesaņem ceļošanas atbalstu, var izvēlēties videi draudzīgus transporta veidus. Šādā gadījumā viņi saņems vienreizēju piemaksu individuālajam atbalstam 50 EUR apmērā un līdz pat četrām dienām papildu individuālā atbalsta, lai attiecīgā gadījumā kompensētu abos virzienos ceļā pavadītās dienas.

Ceļošanas atbalsts

Kā atbalstu ceļa izdevumu segšanai turpmāk norādītās ceļošanas atbalsta summas saņems šādi dalībnieki (izņemot dalībniekus, uz kuriem attiecas turpmāk aprakstītā atteikšanās iespēja):

 • studenti un nesenie absolventi, kuri studē vai ir studējuši augstākās izglītības iestādēs, kas atrodas ES dalībvalstu tālākajos reģionos, Kiprā, Islandē, Maltā vai ar ES dalībvalstīm saistītās aizjūras zemēs un teritorijās (AZT), un kuri dodas uz ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm vai 13. vai 14. reģiona Programmas neasociētajām trešām valstīm,
 • īstermiņa mobilitāti īstenojošie studenti un nesenie absolventi, kuriem ir mazāk iespēju, un
 • nosūtītie un uzņemtie studenti un nesenie absolventi starptautiskajā mobilitātē, kurā piedalās Programmas neasociētās trešās valstis, izņemot 13. un 14. reģiona valstis.

Ceļa attālums16

Standarta transporta veida izvēles gadījumā

Videi draudzīga transporta veida izvēles gadījumā

10–99 km

23 EUR par dalībnieku

 

100–499 km

180 EUR par dalībnieku

210 EUR par dalībnieku

500–1999 km

275 EUR par dalībnieku

320 EUR par dalībnieku

2000–2999 km

360 EUR par dalībnieku

410 EUR par dalībnieku

3000–3999 km

530 EUR par dalībnieku

610 EUR par dalībnieku

4000–7999 km

820 EUR par dalībnieku

 

8000 km un vairāk

1500 EUR par dalībnieku

 

Studenti un nesenie absolventi, kuri izvēlas videi draudzīgus transporta veidus saņems līdz pat četrām dienām papildu individuālā atbalsta, lai attiecīgā gadījumā kompensētu abos virzienos ceļā pavadītās dienas.

Mobilitātes projektos, kuri saņem atbalstu no iekšpolitikas fondiem, dotāciju saņēmēji var atteikties sniegt ceļošanas atbalstu visiem atbilstīgajiem studentiem un nesenajiem absolventiem, kas piedalās mobilitātē no ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm uz Programmas neasociētajām trešām valstīm. Minētā atteikšanās iespēja neattiecas uz studentiem un nesenajiem absolventiem, kuriem ir mazāk iespēju, un tiem vienmēr ir jāsaņem ceļošanas atbalsts.

C) Dotācijas atbalsts personāla mobilitātei

Personāla locekļi saņem ES dotāciju kā ieguldījumu to ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanā, kuri viņiem rodas mobilitātes periodā ārvalstīs.

Budžeta kategorija - Ceļošanas atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Ieguldījums dalībnieku ceļa izdevumu segšanā, skaitot attālumu no viņu izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai un atpakaļ.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz ceļa attālumu vienam dalībniekam. Pieteikuma iesniedzējam jānorāda attālums no izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai17 , izmantojot Eiropas Komisijas atbalstīto attāluma aprēķina kalkulatoru18 .

Summa

Ceļa attālums

Standarta transporta veidi

Videi draudzīgi transporta veidi

10–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1999 km

275 EUR

320 EUR

2000–2999 km

360 EUR

410 EUR

3000–3999 km

530 EUR

610 EUR

4000–7999 km

820 EUR

 

8000 km un vairāk

1500 EUR

 

Budžeta kategorija - Individuālais atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izdevumi, kas tieši saistīti ar dalībnieku uzturēšanos darbības laikā.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz uzturēšanās ilgumu vienam dalībniekam (vajadzības gadījumā iekļauj arī vienu ceļā pavadītu dienu pirms darbības un vienu ceļā pavadītu dienu pēc tās).

Personāls, kurš izvēlas videi draudzīgus transporta veidus, saņems līdz pat četrām dienām papildu individuālā atbalsta, lai attiecīgā gadījumā kompensētu abos virzienos ceļā pavadītās dienas.

Summa

Līdz darbības 14. dienai: tabulā A1.1 norādītā summa dienā vienam dalībniekam no ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm vai tabulā A1.2 norādītā summa dienā vienam dalībniekam no Programmas neasociētajām trešām valstīm

No darbības 15. līdz 60. dienai: 70 % no tabulā A1.1 norādītās summas dienā vienam dalībniekam no ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm vai 70 % no tabulā A1.2 norādītās summas dienā vienam dalībniekam no Programmas neasociētajām trešām valstīm.

A tabula. Individuālais atbalsts (summas EUR dienā)

Summas ir atkarīgas no uzņēmējvalsts. Šīs summas nosaka atbilstīgi turpmākajā tabulā norādītajiem minimālajiem un maksimālajiem apjomiem. Nosakot summas, kas dotāciju saņēmējiem jāpiemēro savā valstī, valstu aģentūras, vienojoties ar valstu iestādēm, ņem vērā divus konkrētus kritērijus:

 • citu privātu vai publisku iestāžu līdzfinansējuma avotu pieejamība un līmenis vietējā, reģionālā vai valsts mērogā ES dotācijas papildināšanai,
 • vispārējais tā personāla pieprasījuma līmenis, kas plāno pasniegt mācības vai apgūt apmācību ārvalstīs.

Visām galamērķa valstīm piemērojams vienāds procentuālais īpatsvars noteiktā apmērā. Nav iespējams piešķirt vienādu summu visām galamērķa valstīm.

Uzņēmējvalsts

Personāls no ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm

Personāls no Programmas neasociētajām trešām valstīm

 

Min.–maks. (dienā)

Summa (dienā)

 

A1.1

A1.2

Norvēģija, Dānija, Luksemburga, Islande, Zviedrija, Īrija, Somija, Lihtenšteina

80–180

180

14. reģiona Programmas neasociētās trešās valstis

80–180

 

Neatbilst

 

Nīderlande, Austrija, Beļģija, Francija, Vācija, Itālija, Spānija, Kipra, Grieķija, Malta, Portugāle

70–160

160

13. reģiona Programmas neasociētās trešās valstis

70–160

Neatbilst

Slovēnija, Igaunija, Latvija, Horvātija, Slovākija, Čehijas Republika, Lietuva, Turcija, Ungārija, Polija, Rumānija, Bulgārija, Ziemeļmaķedonija, Serbija

60–140

140

1.–12. reģiona Programmas neasociētās trešās valstis

180

Neatbilst

Attiecībā uz mobilitātes darbībām starp ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm un uz 13. un 14. reģiona Programmas neasociētajām trešām valstīm valstu aģentūras var nolemt atvēlēt savām augstākās izglītības iestādēm zināmu rīcības brīvību, nosakot nevis summas, bet to diapazonus valsts līmenī. Šādai rīcībai jābūt pamatotai, piemēram, to var darīt valstīs, kurās ir pieejams līdzfinansējums reģionālā vai iestāžu līmenī. Precīzas summas tiek publicētas katras valsts aģentūras un augstākās izglītības iestāžu tīmekļa vietnēs.

D) Augstākās izglītības iestāžu un mobilitātes konsorciju noteiktais finansiālā atbalsta līmenis studentiem un personālam

Visos gadījumos augstākās izglītības iestādēm un mobilitātes konsorcijiem, nosakot un/vai piemērojot ES likmes savā iestādē, ir jāievēro šādi principi un kritēriji:

 • tiklīdz augstākās izglītības iestāde / konsorcijs noteicis ES likmes savā iestādē, tās jāsaglabā nemainīgas visa mobilitātes projekta īstenošanas laikā. Viena projekta ietvaros nav iespējama dotācijas apmēra paaugstināšana vai pazemināšana,
 • likmes jānosaka un/vai jāpiemēro objektīvi un pārredzami, ņemot vērā visus iepriekš izklāstītos principus un metodiku (t. i., ievērojot mobilitātes plūsmu, kā arī īpašo papildu finansējumu),
 • visiem studentiem, kuri dodas uz vienas un tās pašas grupas valstīm viena un tā paša mobilitātes veida — studiju vai stažēšanās — nolūkos, jāpiešķir vienāda dotācijas summa (izņemot studentus un nesenos absolventus, kuriem ir mazāk iespēju vai kuri ir no tālākajām ES dalībvalstīm un Programmas asociētajām trešām valstīm, tālākiem reģioniem un AZT).

E) Jaukta tipa intensīvās programmas

Budžeta kategorija - Organizatoriskais atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas tiešā veidā saistītas ar intensīvo programmu organizēšanu (neskaitot dalībnieku uzturēšanās un ceļa izdevumus).

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz to augstākās izglītības mobilitātes dalībnieku (izglītības apguvēju) skaitu, kas finansēti mobilitātes projektos, kuri saņem atbalstu no iekšpolitikas fondiem, neņemot vērā programmas īstenošanā iesaistītos skolotājus/pasniedzējus.

Koordinējošā augstākās izglītības iestāde piesakās organizēšanas atbalstam to iestāžu grupas uzdevumā, kura kopīgi organizē jaukta tipa intensīvo programmu.

Summa

400 EUR par dalībnieku, minimālais dalībnieku skaits — 15, maksimālais finansējumu saņemošo dalībnieku skaits — 20.

Organizatoriskā atbalsta dotācija jaukta tipa intensīvajām programmām ir ieguldījums jebkuru tādu izmaksu segšanā, kas iesaistītajām iestādēm rodas saistībā ar jaukta tipa intensīvo programmu organizēšanu, piemēram, tādu izmaksu segšanā, kas saistītas ar programmu sagatavošanu, izstrādi, attīstīšanu, īstenošanu un pēcpasākumu rīkošanu, ieskaitot fizisko un virtuālo/attālināto darbību īstenošanu, kā arī vispārējo pārvaldību un koordināciju.

Koordinējošā AII ir atbildīga par organizatoriskā atbalsta dotācijas jaukta tipa intensīvajām programmām sadalīšanu tās partnerības ietvaros, kurā radušās minētās izmaksas.

 • 1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_lv.
 • 2 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en.
 • 3 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/eche/start_en.
 • 4 Eiropas Komisija turpina izstrādāt mobilitātes pārvaldības digitalizācijas laika grafiku starptautiskajai mobilitātei, un tas tiks paziņots vēlāk.
 • 5 Par “stažēšanos digitālo prasmju izmantošanā” tiks uzskatīta visu veidu studentu stažēšanās, kurā stažieris praktizējas vienas vai vairāku šādu darbību veikšanā: digitālā tirgvedība (piemēram, sociālo plašsaziņas līdzekļu pārvaldība, tīmekļa analīzes rīku izmantošana); digitalizēts grafiskais, mehāniskais vai arhitektūras dizains; lietotņu, programmatūras, skriptu vai tīmekļa vietņu izstrāde; IT sistēmu un tīklu uzstādīšana, apkope un pārvaldība; kiberdrošība; datu analīze, ieguve un vizualizācija; robotu un mākslīgā intelekta lietotņu programmēšana un apmācība. Šajā kategorijā nav iekļauts vispārējs klientu atbalsts, pasūtījumu izpilde, datu ievade un biroja darbs.
 • 6 Pēcdoktoranti var piedalīties stažēšanās darbībās 12 mēnešu laikā pēc absolvēšanas, ja tie atbilst visiem pārējiem nesenajiem absolventiem piemērojamajām prasībām. Valstīs, kurās absolventiem pēc absolvēšanās jādodas obligātajā militārajā dienestā vai civildienestā, atbilstības periods nesenajiem absolventiem tiek pagarināts par laikposmu, kas vienāds ar attiecīgā dienesta ilgumu.
 • 7 Reģioni ir definēti šo vadlīniju A daļas sadaļā “Atbilstīgās valstis”.
 • 8 ES 2. budžeta pozīcija “Kohēzija, noturība un vērtības”.
 • 9 Šādas organizācijas nav atbilstīgas kā uzņēmējorganizācijas studentu mobilitātei stažēšanās nolūkos: ES iestādes un citas ES struktūras, tostarp specializētas aģentūras (izsmeļošs to saraksts ir pieejams tīmekļa vietnē http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_lv), organizācijas, kuras pārvalda ES programmas, piemēram, “Erasmus+” valstu aģentūras (lai izvairītos no iespējama interešu konflikta un/vai divkārša finansējuma).
 • 10 Iepriekšēju pieredzi programmā “Erasmus+” un/vai kā “Erasmus Mundus” stipendiju saņēmējiem ieskaita 12 mēnešos uz vienu studiju ciklu.
 • 11 Viena cikla studiju programmās, piemēram, “Medicīna”, studenti var piedalīties mobilitātē, kuras ilgums ir līdz 24 mēnešiem.
 • 12 Tādu AII filiāļu gadījumā, kuras ir atkarīgas no to mātesiestādes un uz kurām attiecas viena un tā pati ECHE, par nosūtītājvalsti uzskata valsti, kurā atrodas mātesiestāde. Tādēļ nav iespējams organizēt programmas “Erasmus+” mobilitāti starp AII filiālēm un mātesiestādi, uz kurām attiecas viena un tā pati ECHE.
 • 13 Valstīs, kurās absolventiem pēc absolvēšanās jādodas obligātajā militārajā dienestā vai civildienestā, atbilstības periods nesenajiem absolventiem tiek pagarināts par laikposmu, kas vienāds ar attiecīgā dienesta ilgumu.
 • 14 Valstis, kurām piemēro šo prasību, ir uzskaitītas DAC to valstu sarakstā, kas saņem oficiālo attīstības palīdzību: DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf (oecd.org).
 • 15 13. un 14. reģiona Programmas neasociētās trešās valstis ir tikai uzņēmējvalstis.
 • 16 Pamatojoties uz ceļa attālumu vienam dalībniekam. Ceļa attālums jāaprēķina, izmantojot Eiropas Komisijas atbalstīto attāluma aprēķina kalkulatoru (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lv).  Lai aprēķinātu ES dotācijas summu, kas jāpiešķir kā atbalsts turp un atpakaļ ceļa izdevumu segšanai, jāizmanto ceļa attālums vienā virzienā.
 • 17 Piemēram, ja persona no Madrides (Spānijas) piedalās darbībā, kas notiek Romā (Itālijā), pieteikuma iesniedzējs aprēķina attālumu no Madrides līdz Romai (1365,28 km) un pēc tam atlasa piemērojamo ceļa attāluma diapazonu (t. i., 500–1999 km).
 • 18 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lv.
Tagged in:  Higher education