Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Žana Monē vārdā nosauktās darbības: stimuls Eiropas Savienības lietu pasniegšanai un pētīšanai

Jean Monnet Actions run under Erasmus+ to support teaching, learning, research and debates on various aspects of the European Union.

Žana Monē vārdā nosauktās darbības tiek īstenotas “Erasmus+” ietvaros, lai atbalstītu pasniegšanu, mācības, pētniecību un diskusijas par dažādiem Eiropas Savienības aspektiem.

Kopš 2021. gada marta saskaņā ar programmu “Erasmus+” 2021.–2027. gadam Žana Monē vārdā nosauktās darbības piedāvā iespēju saņemt finansējumu:

 • skolām,
 • profesionālās izglītības un apmācības iestādēm,
 • skolotāju apmācības organizācijām,
 • ar ES lietām saistītu diskusiju un apmaiņas veicināšanai vidējās izglītības iestādēs.

Šis paplašinātais piedāvājums pamatojas uz darbību līdzšinējiem panākumiem. Jau kopš 1989. gada šīs darbības īsteno augstākās izglītības iestādēm. Žana Monē vārdā nosauktās darbības joprojām pozitīvi un ilgstoši ietekmē skolēnus un studentus, skolotājus un profesorus, izglītības iestādes, atbalstošās organizācijas, kā arī politikas sistēmas, kuru daļa tās ir. 

Daži Žana Monē vārdā nosaukto darbību sasniegumi kopš 1989. gada

Kopš šo darbību izveides 1989. gadā tās galveno uzmanību pievērš augstākās izglītības iestādēm. Apmēram 9000 augstskolu pasniedzēju un vairāk nekā 1000 augstskolu apmēram 100 valstīs ir saņēmušas finansiālu atbalstu, kas tām ļāva piedāvāt jaunu ar Eiropas studijām saistītu saturu savās mācību programmās. Veidojot sakarus starp augstskolu mācībspēkiem, pētniekiem un politikas veidotājiem, Žana Monē vārdā nosauktās darbības ir stimulējušas starptautisku dialogu un palīdzējušas politikas veidotājiem valsts un ES līmenī.

Pārlūkot agrākos projektus, kas saņēmuši Žana Monē vārdā nosaukto darbību atbalstu

Kādas darbības tiek atbalstītas?

Žana Monē vārdā nosauktās darbības augstākās izglītības iestādēm

(Sk. arī: pieejamās iespējas citos izglītības un apmācības līmeņos)

Mācīšanas un pētniecības darbības augstākās izglītības iestādēs: 

Moduļi

Žana Monē vārdā nosauktie moduļi ir īsas ES studiju mācību programmas vai kursi augstākās izglītības iestādēs. Tās rīko viens pētnieks/profesors, un tajās var aicināt piedalīties kolēģus un ekspertus. Tie var būt ievadmoduļi mācību kursos par ES lietām, kuros pievērš īpašu uzmanību kādam konkrētam ES studiju aspektam vai disciplīnai. Tomēr pieeja var būt arī lielākā mērā starpdisciplināra.

Finansējuma ilgums: 3 gadi.

Lasiet vēl par Žana Monē moduļiem

“Erasmus+” projektu rezultāti - Žans Monē

Katedras

Žana Monē katedras ir ES studiju pasniedzēju amatvietas augstskolu profesoriem.

Finansējuma ilgums: 3 gadi.

Lasiet vēl par Žana Monē katedrām

Izcilības centri

Izcilības centrs ir kompetences un zināšanu kontaktpunkts Eiropas Savienības jautājumos. Izcilības centri ne vien nodarbojas ar pētniecību, bet arī uzņēmušies būtisku lomu, uzrunājot studentus no fakultātēm, kas parasti nav saistītas ar Eiropas Savienības jautājumiem, kā arī politikas veidotājus, civildienesta ierēdņus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un sabiedrību kopumā.

Finansējuma ilgums: 3 gadi.

Lasiet vēl par izcilības centriem

Žana Monē vārdā nosauktās darbības citos izglītības un apmācības līmeņos

Skolotāju apmācība

Šis pasākums veicina zināšanas par Eiropas Savienību programmas valstu skolās un profesionālās izglītības un apmācības iestādēs. Šā pasākuma mērķis ir piedāvāt iespējas:

 • nodrošinātājiem izstrādāt un pasniegt saturu izglītības ieguvējiem,
 • pasniedzēju apmācības nodrošinātājiem — palīdzēt pasniedzējiem ar metodoloģiju un jaunākajām zināšanām par Eiropas Savienības lietām,
 • skolu un PIA pārstāvju un ieinteresēto personu starpā veicināt diskusijas un viedokļu apmaiņu par Eiropas Savienības jomas priekšmetu apguvi.

Lasiet vēl par Žana Monē vārdā nosaukto skolotāju apmācību

Tīkli

Tīkli veicina iesaistīto personu (skolu, PIA sniedzēju, ieinteresēto personu) konsorciju radīšanu un attīstību Eiropas Savienības studiju jomā. Tīkli vāc informāciju, apmainās ar paraugpraksi un uzkrāj zināšanas.

Finansējuma ilgums: 3 gadi.

Lasiet vēl par tīkliem citos izglītības un apmācības līmeņos

Citas gaidāmās iespējas

Žana Monē vārdā nosauktās darbības augstākās izglītības iestādēm

(Sk. arī: gaidāmās iespējas citos izglītības un apmācības līmeņos)

Projekti

Žana Monē vārdā nosaukto projektu mērķis ir atbalstīt inovāciju (piemēram, pētīt jaunu metodoloģiju ar ES saistītu priekšmetu pasniegšanai), savstarpēju bagātināšanos (stimulēt diskusiju un refleksiju par ES lietām), kā arī izplatīt Eiropas Savienības saturu ar informēšanas un izplatīšanas darbību palīdzību.

Finansējuma ilgums: 1 vai 2 gadi.

Lasiet vēl par atbalstu projektiem

Tīkli

Tīklu mērķis ir veicināt starptautiska mēroga dalībnieku (augstākās izglītības iestāžu, pašreizējo izcilības centru, fakultāšu un nodaļu, pētniecības centru u.c.) konsorciju rašanos un attīstību kādā konkrētā Eiropas Savienībai prioritārā jomā, kura norādīta ikgadējā uzaicinājumā. Tīkli vāc informāciju, apmainās ar paraugpraksi, uzkrāj zināšanas un sniedz pierādījumus, kas tiek izmantoti diskusijā par politiku un ziņojumu sniegšanai Eiropas Komisijai par labākajiem rezultātiem.

Finansējuma ilgums: 3 gadi.

Žana Monē vārdā nosauktās darbības citos izglītības un apmācības līmeņos

Tīkli

ES mācību iniciatīvas ar ES saistītas tēmas piedāvā vispārizglītojošo skolu vai PIA mācību iestāžu audzēkņiem. Iniciatīvai ir jāietver vismaz 40 mācību stundas gadā, un tā var būt daļa mācību programmas (kādā konkrētā disciplīnā vai starpdisciplināra), vai ārpus mācību programmas. Iniciatīvas iestādēm palīdz izveidot pieeju Eiropas Savienības satura apguvei.

Finansējuma ilgums: 3 gadi.

Pieteikšanās procedūra

Lai iegūtu plašāku informāciju par pieteikšanās procedūru, apmeklējiet šādas tīmekļlapas

Konteksts

Eiropas Komisija sāka Žana Monē vārdā nosauktās darbības 1989. gadā, lai veicinātu izcilību Eiropas Savienības studiju pasniegšanā un pētniecībā visā pasaulē. Tās nosauktas Žana Monē (1888–1979) vārdā. Viņš bija Eiropas Ogļu un tērauda kopienas Augstās iestādes priekšsēdētājs. Vēlāk uz tās pamata izveidojās Eiropas Savienība, bet Žana Monē vārdā nosauktās darbības tagad ir daļa no programmas “Erasmus+”. 2019. gadā šī programma atzīmēja savu 30. gadadienu.

Papildus augstāk aprakstītajām Žana Monē vārdā nosauktajām darbībām tiek nodrošinātas arī darbības dotācijas dažām Eiropas augstākās izglītības iestādēm, lai atbalstītu izcilību un pētniecību ES studiju jomā. Runa ir par šādām izglītības iestādēm:

 • Eiropas Universitātes institūts Florencē,
 • Eiropas Koledža Brigē,
 • Eiropas Koledža Natolinā,
 • Eiropas tiesību akadēmija Trīrē,
 • Starptautiskais Eiropas mācību centrs Nicā,
 • Eiropas Publiskās pārvaldes institūts Māstrihtā,
 • Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra Odensē.

Publikācijas

Pārlūkot publikācijas par Žana Monē vārdā nosauktajām darbībām (ES Publikāciju birojs)

Vispārīgi mācību materiāli Eiropas Savienību: ar ES saistīti temati un skolu mācību programmas dažādās ES dalībvalstīs (pētījums)

Teaching tools

Links to tools and resources for teachers can be found at the bottom of this page.

To find out more about the background of the Jean Monnet Actions for schools, read the publication "Learning EU at school".

 Higher education institutions actions

These support teaching and research in the field of European Union studies worldwide, covering the study of Europe in its entirety, with particular emphasis on the EU dimension, from an internal but also from a global perspective. The scope of EU studies can be varied as long as the EU angle is explored.

EU studies should promote active European citizenship and values and deal with the role of the EU in a globalised world, enhancing awareness of the Union and facilitating future engagement as well as people-to-people dialogue.

Teaching and research activities at higher education institutions: 

Jean Monnet Modules

Short teaching programmes or courses in the field of European Union studies.

Learn more about Modules and see how to apply

Jean Monnet Chairs

Teaching posts with a specialisation in European Union studies practiced by university professors.

Learn more about Jean Monnet Chairs

Jean Monnet Centres of Excellence

Pooling knowledge and competence on European Union subjects. They also play a key role in reaching out to students from faculties not normally dealing with EU studies.

Learn about the Centres and the opportunity

Jean Monnet Networks in Higher Education

Support to large thematic networks to bolster the policy debate.

See who can apply for Networks and what qualifies

Background

The European Commission started the Jean Monnet Actions in 1989 to promote excellence in teaching and research in the field of European Union studies worldwide.

Since their creation, these actions have focused on higher education institutions. Around 9,000 university teachers and more than 1,000 universities in around 100 countries have received financial support, enabling them to offer new content on European studies as part of their curricula. By connecting academics, researchers and policy-makers, the Jean Monnet Actions have stimulated international dialogue and supported policymakers at both national and international levels.