Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2022. gada vadlīnijas. Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2022. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

Žana Monē tīkli citās izglītības un apmācības jomās

Skolu un/vai PIA nodrošinātāju tīkliem būtu jānodrošina starptautiskais aspekts jaunajam Žana Monē programmas virzienam un jāsniedz iespēja veikt labas prakses apmaiņu, kā arī kopīgas mācīšanas īstenošanu valstu grupā.

Darbības veicinās kopīgu izpratni par mācīšanās metodiku attiecībā uz Eiropas Savienības jautājumiem praktiķu vidū, kuri strādā atšķirīgās situācijās un saskaras ar citām problēmām un ierobežojumiem valsts tiesību aktu un mācību programmu struktūras dēļ.

Tīklu mērķis ir divējāds. No vienas puses, skolas / PIA nodrošinātāji veic informācijas un prakses apmaiņu par to, kādas tieši zināšanas par ES viņi sniedz izglītības apguvējiem un kā. No otras puses, var būt nepieciešama dažas dienas ilga skolotāju mobilitāte, lai organizētu un īstenotu kopīgu mācīšanu / kopīgu konsultēšanu ar partneriem.

PASĀKUMA MĒRĶI

Žana Monē tīklu mērķis ir sniegt atbalstu skolām un PIA nodrošinātājiem, lai uzlabotu zināšanas par to, kā mācīt ar Eiropas Savienību saistītas tēmas. Tie arī piešķir mācīšanās procesam starptautisku dimensiju.

Tīkla darbību pamatā ir skolotāju zināšanu apmaiņa (kopīgs darbs attiecībā uz konkrētiem mācību priekšmetiem un metodoloģiju), kopīgas mācīšanas pieredze un kopīgas darbības. Turpmāk seko piemēru izklāsts:

 • informācijas apmaiņa par saturu un izmantotas metodikas rezultātu publiskošana,
 • sadarbības uzlabošana starp dažādām skolām / PIA nodrošinātājiem, nodrošinot tiem starptautisku pieredzi un Eiropas dimensiju,
 • zināšanu apmaiņa un mobilitāte kopīgas mācīšanas nolūkā,
 • sadarbības sekmēšana un uzticamas un ilgtspējīgas zināšanu platformas izveide skolām un PIA nodrošinātājiem.

KĀDI KRITĒRIJI JĀIZPILDA, LAI PIETEIKTOS ŽANA MONĒ TĪKLIEM CITĀS IZGLĪTĪBAS UN APMĀCĪBAS JOMĀS?

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Kas var iesniegt pieteikumu?

Viena skola vai viens PIA nodrošinātājs, kas izveidots “Erasmus+” programmas valstī partneru vārdā ierosinātajā tīklā.

Dalīborganizācijas

Skolas un PIA nodrošinātāji (ISCED 1.–4. līmenis), kas izveidoti “Erasmus+” programmas valstī.

Tie nodrošina, ka no to darbībām gūst labumu maksimāli liels izglītības apguvēju skaits.

Dalīborganizāciju skaits un specializācija

Vismaz 5 skolas un/vai PIA nodrošinātāji, kas izveidoti vismaz 3 dažādās “Erasmus+” programmas valstīs.

Projekta ilgums

Trīs gadi

Kur pieteikties?

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA)

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-JMO-2021-SCHOOLS-NET

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 2. jūnija plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas, pamatojoties uz attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

PROJEKTA IZVEIDE

Žana Monē tīkliem ir jāatbilst vienam vai vairākiem no šādiem nosacījumiem:

 • mācībām un ārpusstundu aktivitātēm paredzētas mācīšanas metodikas apkopošana un apspriešana,
 • labas prakses apkopošana un apmaiņa attiecībā uz mācīšanos par Eiropas Savienības jautājumiem,
 • kopīgas mācīšanas un sadarbīgās mācīšanas organizēšana gan ar mobilitātes palīdzību, gan internetā.

Iepriekš minēto var īstenot:

 • izstrādājot dokumentus un norādījumus labas prakses izplatīšanai,
 • rīkojot sanāksmes klātienē un tiešsaistē,
 • izmantojot kopīgu mācīšanu un sadarbīgo mācīšanu.

GAIDĀMĀ IETEKME

Kvantitatīvi

 • dotāciju saņēmēju skaits pēc programmas valsts/reģiona

Kvalitatīvi

Paredzams, ka Žana Monē tīkli radīs labvēlīgu un ilgstošu ietekmi uz vispārējās izglītības un PIA jomu, nodrošinot dalībniekiem zināšanas par veiksmīgu praksi, kā skolēniem un studentiem var sniegt faktus un zināšanas par Eiropas Savienību.

“Tīkli” palielinās iespējas vispārējās izglītības iestādēm un PIA iestādēm paplašināt savas darbības, iekļaujot saturu par Eiropas Savienību.

Žana Monē tīklu ietvaros atbalstīto darbību mērķis ir arī radīt šādus rezultātus dalīborganizācijām:

 • uzlabota spēja iekļaut ar ES saistītās tēmas savās darbībās,
 • pastiprināti starptautiskie kontakti.

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Projekti tiks novērtēti pēc turpmāk izklāstītajiem kritērijiem.

Projekta atbilstība

(maksimālais rezultāts — 25 punkti)

 • Tas, kādā mērā priekšlikums atbilst Žana Monē vārdā nosauktā pasākuma mērķiem:
 • attiecas uz ES studijām (kā aprakstīts ievaddaļā),
 • sniedz iespēju skolotājiem skolās attīstīt jaunas prasmes,
 • palīdz veikt informācijas un prakses apmaiņu par to, kādas tieši zināšanas par ES viņi sniedz izglītības apguvējiem un kā,
 • veicina skolotāju mobilitāti, lai nodrošinātu kopīgu mācīšanu / kopīgu konsultēšanu ar partneriem,
 • rada labāku izpratni par ES un tās darbību,
 • sniedz skolotājiem iespēju ieviest savās darbībās ar ES saistītu saturu.
 • Tas, kādā mērā priekšlikums sasniedz prioritārās mērķgrupas:
  • skolas un PIA nodrošinātāji (ISCED 1.–4. līmenis),
  • skolotāji,
  • studenti.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte

(maksimālais rezultāts — 25 punkti)

 • Metodika: ierosināto darbību kvalitāte, novitāte un pamatotība,
 • tas, kādā mērā darba programma:
 • ir izklāstīta skaidri, pilnīgi un loģiski, pievēršot uzmanību atbilstošas sagatavošanās, īstenošanas, izvērtēšanas, turpmāko pasākumu un izplatīšanas posmu plānošanas aprakstam,
 • apliecina atbilstību projekta mērķiem un darbībām,
 • tas, kādā mērā darba pakotnēm piešķirtie resursi atbilst to mērķiem un nodevumiem,
 • uzraudzības un vērtēšanas stratēģija.

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte

(maksimālais rezultāts — 25 punkti)

 • Partnerības iekšējā organizācija:
  • ierosinātajās darbībās iesaistīto dalībnieku specializācijas un zinātības piemērotība un papildināmība Eiropas Savienības studiju kontekstā (kā aprakstīts ievaddaļā) un tās noteiktās tēmas kontekstā, uz kuru attiecas priekšlikums,
 • sadarbības kārtība un loma, pienākumu un uzdevumu sadalījums.

Ietekme

(maksimālais rezultāts — 25 punkti)

 • Tīklu paredzamā ietekme, kurai ir ilgstoša iedarbība:
 • uz skolām un PIA nodrošinātājiem:
 • palielināta spēja veikt mācīšanu par ES jautājumiem,
 • inovatīvs saturs, izstrādājot jaunus aspektus par ES jautājumiem skolās,
 • nostiprināta sadarbība un spēja sazināties ar partneriem,
 • lielāku finanšu resursu piešķiršana mācīšanai par ES jautājumiem attiecīgajā iestādē,
 • uz skolotājiem, kuri tieši vai netieši iesaistīti tīklos:
 • uzlabojot to prasmes attiecībā uz ES jautājumiem un progresu ES satura ieviešanā to darbībās,
 • izplatīšana un komunikācija:
 • to pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt darbību rezultātus iestādē, kas iesaistīta tīklos, un ārpus tās:
 • izpratnes vairošana par darbībām un rezultātiem, dalībnieku un organizāciju redzamības uzlabošana,
 • sazināšanās ar grupām ārpus skolām un PIA nodrošinātājiem,
 • tas, kādā mērā paredzētie izplatīšanas rīki sasniegs mērķauditoriju, izmantojot:
   • plašsaziņas līdzekļus (ieskaitot sociālos plašsaziņas līdzekļus; publikācijas utt.),
   • pasākumus,
 • ilgtspēja un nepārtrauktība: priekšlikumā ir ietverti attiecīgi pasākumi un resursi, lai nodrošinātu, ka projekta rezultāti un ieguvumi pastāvēs arī pēc projekta darbības laika.

Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 70 punktu kopā un vismaz 15 punkti par katru piešķiršanas kritēriju. Līdzvērtīgiem priekšlikumiem tā paša temata ietvaros prioritāte tiks piešķirta, ņemot vērā rezultātu piešķiršanas kritērijā “Projekta atbilstība” un pēc tam — “Ietekme”.

KĀDI IR FINANSĒJUMA NOTEIKUMI?

Šim pasākumam izmanto fiksētas summas finansējuma modeli. Vienreizējo fiksēto summu nosaka katrai dotācijai, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja ierosinātā pasākuma aplēsto budžetu. Piešķīrēja iestāde noteiks fiksētu summu katrai dotācijai, pamatojoties uz priekšlikumu, izvērtēšanas rezultātu, finansējuma likmi un uzaicinājumā noteikto maksimālo dotācijas summu.

Maksimālais ES atbalsts vienam projektam ir 300 000 EUR.

Kā tiek noteikta projekta fiksētā summa?

Pieteikumu iesniedzējiem jāaizpilda detalizēta budžeta tabula saskaņā ar pieteikuma veidlapu, ņemot vērā šādus aspektus:

 1. dotācijas saņēmējam(-iem) atbilstoši sīki jāapraksta budžets un tas jāsakārto saskaņotās darba pakotnēs (piemēram, jāsadala šādos elementos — “projekta vadība”, “apmācība”, “pasākumu rīkošana”, “mobilitātes pasākumu sagatavošana un īstenošana”, “saziņa un izplatīšana”, “kvalitātes nodrošināšana” u. c.);
 2. priekšlikumā jāapraksta katrā darba pakotnē ietvertās darbības,
 3. pieteikumu iesniedzējiem priekšlikumā jāsniedz aplēsto izmaksu sadalījums, norādot daļu uz vienu darba pakotni (un katras darba pakotnes ietvaros — daļu, kas piešķirta katram dotācijas saņēmējam un saistītajai vienībai);
 4. var tikt segtas personāla izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumi, aprīkojuma izmaksas un apakšuzņēmumu līgumu izmaksas, kā arī citas izmaksas (piemēram, par informācijas izplatīšanu, publicēšanu, tulkošanu).

Priekšlikumi tiks izvērtēti saskaņā ar standarta izvērtēšanas procedūrām, piesaistot iekšējos un/vai ārējos ekspertus. Eksperti novērtēs priekšlikumu kvalitāti, pamatojoties uz uzaicinājumā noteiktajām prasībām un pasākuma paredzamo ietekmi, kvalitāti un efektivitāti. Fiksētā summa nedrīkst pārsniegt 80 % no aplēstā budžeta, kas noteikts pēc izvērtēšanas.

Pēc priekšlikuma izvērtēšanas kredītrīkotājs nosaka fiksētās summas apmēru, ņemot vērā veiktā vērtējuma konstatējumus.

Dotācijas parametri (dotācijas maksimālā summa, finansējuma likme, kopējās attiecināmās izmaksas utt.) tiks noteikti dotācijas nolīgumā.

Projekta sasniegumi tiks izvērtēti, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem. Finansējuma shēma ļautu likt uzsvaru uz rezultātiem, nevis ievades datiem, tādējādi uzsverot izmērāmu mērķu sasniegšanas kvalitāti un līmeni.

Plašāka informācija ir izklāstīta dotācijas nolīguma paraugā, kas pieejams Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP).

table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}