Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Eiropas Jaunatne Kopā

Pasākums “Eiropas jaunatne kopā” ir vērsts uz vietējā līmeņa jauniešu organizācijām, kuras vēlas izveidot pārrobežu partnerības, t. i., kuru mērķis ir pievienot savai darbībai Eiropas dimensiju un saistīt šīs darbības ar ES jaunatnes politiku, jo īpaši ES jaunatnes stratēģiju 2019.–2027. gadam. Mērķis ir mudināt sniegt jaunus pieteikumus tādas organizācijas, kuras vēl nav pieredzējušas Eiropas līmenī. Tādēļ šis pasākums galvenokārt paredz atbalstu darbībām, kuru mērķis ir izveidot saikni starp ES līmeņa jauniešu organizācijām un nelielām NVO, kuras darbojas vietējā līmenī (lauku, pilsētu, reģionu, valstu) un gūs labumu no pārrobežu darbību attīstīšanas.

Vispārējā pasākuma struktūra ņem vērā augošo jaunatnes sektora apmēru, mainīgās tendences jauniešu līdzdalības jomā un vajadzību attiecībā uz ilgstošāku un stabilāku finansējuma atbalstu jaunatnes jomā[1]. Tā arī ņem vērā nepieciešamību labāk aptvert jauniešu organizāciju lielo daudzveidību visā Eiropā un reaģēt uz noteiktajām vietējā līmeņa darbību un arī lielu sadarbības projektu vajadzībām Eiropā.

PASĀKUMA MĒRĶI

Programmas “Eiropas jaunatne kopā” projektu mērķis ir izveidot tīklus, kas sekmē pārrobežu partnerības. Šie projekti tiks īstenoti ciešā sadarbībā ar jauniešiem no visas Eiropas (“Erasmus+” programmas valstīs). Ar šiem tīkliem tiks organizēta sadarbība, apmaiņas, atbalstīta apmācība (piemēram, jaunatnes vadītājiem paredzēta apmācība), kā arī dota iespēja pašiem jauniešiem kopīgu projektu izstrādei, izmantojot darbības klātienē un/vai tiešsaistē.

Ieguldījuma sniegšana ES jaunatnes mērķiem, kā arī ES jaunatnes stratēģijai 2019.–2027. gadam[2] un to veicināšana ir nozīmīgas tematiskās prioritātes šīs darbības gadījumā. Eiropas jaunatnes mērķi ir atspoguļoti priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas Komisijas politiskajās pamatnostādnēs[3]. Notiekošais jaunatnes dialoga 18 mēnešu cikls[4] un tā prioritātes vienlīdzīgi ir pamats šim programmas “Eiropas jaunatne kopā” pasākumam.

Visbeidzot, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, ir nepieciešama reakcija, lai samazinātu tās sociālekonomisko ietekmi uz jauniešiem, tostarp spēju veidošana un īpaši pasākumi, lai nodrošinātu Covid-19 krīzes pārvarēšanu jaunatnes nozarē. Šādā gadījumā jaunatnes tīkliem būt jāizvērtē veidi, kā veicināt solidaritāti un iekļaušanu, kas atbilst problēmām saistībā ar digitālajām prasmēm un “zaļo” dzīvesveidu.

KONKRĒTIE MĒRĶI

Ar pasākumu vēlas īpaši atbalstīt turpmāk minēto:

 • transnacionālas, strukturētas sadarbības veicināšanu un attīstību gan tiešsaistē, gan bezsaistē starp dažādām jauniešu organizācijām, lai veidotu vai stiprinātu partnerības, pievēršot uzmanību solidaritātei un visu jauniešu iekļaujošai demokrātiskai līdzdalībai,
 • ES ietvarstruktūru un iniciatīvu, piemēram, no Eiropas pusgada[5] izrietošo konkrētām valstīm adresēto ieteikumu, īstenošanu, ciktāl tie attiecas uz jaunatnes jomu,
 • iniciatīvās ar mērķi veicināt jauniešu līdzdalību demokrātiskajā procesā un sabiedrībā, organizējot apmācību, izceļot Eiropas jauniešus vienojošās iezīmes un atbalstot diskusijas un debates par viņu saikni ar ES, tās vērtībām un demokrātiskajiem pamatiem, tostarp sniedzot jauniešiem iespēju jēgpilni paust savu viedokli Covid-19 pārvarēšanas procesa ietvaros,
 • nepietiekami pārstāvētu jauniešu grupu (piemēram, jaunieši no sociāli un ekonomiski nelabvēlīgas vides) dalību politikā, jauniešu organizācijās un citās pilsoniskās sabiedrības organizācijās,
 • jaunus veidus, kādā sniegt jauniešu organizācijām iespējas cīnīties ar Covid-19 pandēmiju un tās sekām. Orientējoši tas varētu ietvert sadarbības uzlabošanu starp jauniešu organizācijām digitālā kontekstā, izmantojot attiecīgās neformālas mācīšanās metodes un organizatoriskos modeļus, tostarp alternatīvus informācijas apmaiņas un savstarpējas palīdzības veidus.

DARBĪBAS

Ierosinātajām darbībām jābūt tiešā veidā saistītām ar vispārīgajiem un konkrētajiem pasākuma mērķiem, un tās ir sīki jāapraksta projekta aprakstā, aptverot visu dotācijas periodu, atbilstoši attiecīgajai sadaļai “Projekta izveide” un sadaļai par ietekmi.

Darbībām ir pārrobežu raksturs, un tās var tikt īstenotas Eiropas (“Erasmus+” programmas valstis), valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.

Attiecīgo darbību piemēri:

 1. darbības, kuras veicina jauniešu dalību ES politikas norisēs, kas notiek dažādos sabiedrības līmeņos (vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas), kā arī dažādos institucionālos kontekstos (oficiālas iestādes, neformāla sadarbība un mācīšanās, neoficiāla viedokļu apmaiņa utt.);
 2. mobilitātes darbības, tostarp apmaiņas, ar mērķi veidot tīklus un/vai gūt labumu, ko sniedz neformālā un ikdienējā apmācība;
 3. informētības veicināšanas, informācijas, izplatīšanas un popularizēšanas darbības (semināri, darbsemināri, kampaņas, sanāksmes, publiskas diskusijas, apspriešanās u. tml.) par ES politikas prioritātēm jaunatnes jomā.
 4. sekmēt stratēģisku sadarbību, ideju apmaiņu, kopīgu darbu, kopīgu radīšanu un attiecīgās neformālās metodes, lai veidotu un apspriestu augšupējas ES jaunatnes politikas iniciatīvas, partnerības un projektus starp jauniešiem, jauniešu organizācijām, politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem, kā arī pētniekiem un citiem attiecīgajiem pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem. Tas ietver iniciatīvas un pasākumus Eiropas jauniešu NVO / pilsoniskās sabiedrības organizāciju / ES mēroga tīklu izvēršanai;
 5. uzzināt politiķu viedokli par jauniešu priekšlikumiem attiecībā uz demokrātiskām sistēmām, ieskaitot tādu jauniešu viedokļus un prasības, kuri nav iesaistījušies, iesaistīšanās šķēršļiem un veicinošiem faktoriem tādu jauniešu vidū, kuriem nav pieredzes pastāvošo līdzdalības iespēju izmantošanā, un sekmēt jaunas telpas izveidi jauniešu politiskajai iesaistei un rīcībai visā Eiropā;
 6. analizēt atjaunotu izpratni par aktīva pilsoniskuma nozīmi un priekšrocībām jauniešiem Eiropas Savienībā, tostarp situācijā pēc Covid-19 krīzes un ņemot vērā Eiropas zaļo jauno kursu, kam ir svarīga loma krīzes pārvarēšanā, kā arī paaudžu ietvaros esošajām atšķirībām jauniešu pārstāvības jomā un jauniešu pārstāvības mainīgajiem modeļiem ES;
 7. atbalstīt tādu lietotājiem draudzīgu, standartizētu metožu, rīku un inovatīvu sadarbības metožu izstrādi, kas paredzētas NVO jauniešu sektoram, ieskaitot jaunu jauniešu sabiedrībā balstītu iniciatīvu, prasmju un zinātības attīstību saistībā ar esošo darbību uzraudzību un izvērtēšanu uz rezultātu sasniegšanu vērstā veidā, parādot jauniešu līdzdalības vērtību pilsoniskajā sabiedrībā.

Mobilitātes darbību iekļaušana šajā pasākumā nav obligāta. Jauniešiem paredzētām mobilitātes darbībām ir jābūt projekta galveno mērķu pamatā un jānodrošina ievērojama pievienotā vērtība projektam un attiecīgajiem jauniešiem.

KĀDI KRITĒRIJI JĀIZPILDA, LAI PIETEIKTOS PASĀKUMAM “EIROPAS JAUNATNE KOPĀ VIETĒJĀ LĪMENĪ”?

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Lai varētu saņemt “Erasmus” dotāciju, programmas “Eiropas jaunatne kopā” projekta priekšlikumiem ir jāatbilst šādiem kritērijiem.

Kas var iesniegt pieteikumu?

Projektā kā koordinatori var piedalīties šādas organizācijas:

 • NVO (tostarp Eiropas jaunatnes NVO un jaunatnes padomes), kas darbojas jaunatnes jomā,
 • publiskas iestādes vietējā, reģionālā vai valsts līmenī.

Organizācija iesniedz pieteikumu visu to dalīborganizāciju vārdā, kuras piedalās projektā, un tai jābūt likumīgi izveidotai un jāatrodas “Erasmus+” programmas valstī.

Kāda veida organizācijas var piedalīties projektā?

Jebkura publiska vai privāta organizācija ar tās saistītajām vienībām (ja tādas ir), kas strādā ar jauniešiem vai jauniešu labā ārpus formālās mācību vides un kas izveidota “Erasmus+” programmas valstī.

Šādas organizācijas cita starpā var būt:

 • bezpeļņas organizācija, apvienība, NVO (tostarp Eiropas jaunatnes NVO);
 • valsts jaunatnes padome;
 • vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa publiska struktūra,
 • izglītības un pētniecības iestāde,
 • fonds,

Var tikt iekļauti publiski vai privāti komercuzņēmumi (mazs, vidējs vai liels uzņēmums, tostarp sociālie uzņēmumi). Tādēļ, lai gan šis pasākums galvenokārt ir vērsts uz bezpeļņas organizācijām, komercorganizācijas var piedalīties, ja var apliecināt skaidru pievienoto vērtību projektam.

Dalīborganizāciju skaits un specializācija

Vismaz 4 partneri no vismaz 4 “Erasmus+” programmas valstīm.

Vismaz pusei no konsorciju organizācijām iepriekšējos 2 gados jābūt saņēmušām ES līdzekļus no programmas “Erasmus+” 3. pamatpasākuma “Eiropas jaunatne kopā” projektiem.

Darbību norises vieta

Darbībām jānoris “Erasmus+” programmas valstīs.

Projekta ilgums

Divi gadi.

Kur pieteikties?

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA), kuras mītne ir Briselē.

Tā pati organizācija līdz noteiktajam termiņam var iesniegt tikai vienu pieteikumu šim pasākumam.

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-YOUTH-2021-YOUTH-TOG

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 24. jūnija plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas, pamatojoties uz attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

PROJEKTA IZVEIDE

Projekts “Eiropas jaunatne kopā vietējā līmenī” sastāv no četriem posmiem, kuri sākas, vēl pirms projekta priekšlikums tiek izvēlēts finansējumam, piemēram, 1) projekta noteikšana un uzsākšana; 2) projekta sagatavošana, izstrāde un plānošana; 3) projekta īstenošana un darbību uzraudzība; un 4) projekta pārbaude un ietekmes novērtējums. Darbībās iesaistītajām dalīborganizācijām un dalībniekiem aktīvi jāiesaistās visos projekta posmos, tādējādi bagātinot savu mācīšanās pieredzi.

 • Noteikšana un uzsākšana: noteikt problēmu, vajadzību vai iespēju, uz kuru var attiecināt projekta ideju uzaicinājuma kontekstā; noteikt galvenās darbības un galvenos paredzamos projekta rezultātus; kartēt attiecīgās ieinteresētās personas un potenciālos partnerus; formulēt projekta mērķi(-us); nodrošināt projekta atbilstību dalīborganizāciju stratēģiskajiem mērķiem; īstenot sākotnējo plānošanu veiksmīgai projekta uzsākšanai un apkopot informāciju, kas nepieciešama nākamajam posmam utt.
 • Projekta sagatavošana, izstrāde un plānošana: norādīt projekta darbības jomu un piemēroto pieeju; pieņemt lēmumu par saistīto uzdevumu grafiku; aprēķināt nepieciešamos resursus un sīkāk izstrādāt projektu, piemēram, vajadzību novērtējumu; noteikt saprātīgus mērķus un ietekmes rādītājus (konkrēti, izmērāmi, sasniedzami, būtiski un laika ziņā ierobežoti); noteikt projekta un mācīšanās rezultātus; darba programmas izstrāde, darbību formāts, paredzamā ietekme, aplēstais kopējais budžets; sagatavot projekta īstenošanas plānu, ieskaitot projekta pārvaldības, uzraudzības, kvalitātes kontroles, ziņojuma sagatavošanas un rezultātu izplatīšanas stratēģiskos aspektus; noteikt praktiskos aspektus un apstiprināt mērķgrupas(-u) paredzētajām darbībām; panākt vienošanos ar partneriem un sagatavot priekšlikumu u. c.
 • Darbību īstenošana un uzraudzība: veikt projekta īstenošanu saskaņā ar plāniem, ievērojot prasības par ziņojumu sniegšanu un saziņu; uzraudzīt notiekošās darbības un novērtēt projekta rezultātus, salīdzinot ar projekta plāniem; noteikt un veikt korektīvos pasākumus, lai novērstu novirzes no plāniem un novērstu problēmas un riskus; noteikt neatbilstības paredzētajiem kvalitātes standartiem un veikt korektīvos pasākumus utt.
 • Pārbaude un ietekmes novērtējums: novērtēt projekta rezultātus, salīdzinot ar projekta mērķiem un īstenošanas plāniem; darbību un to ietekmes izvērtēšana dažādos līmeņos, projekta rezultātu kopīgošana un izmantošana u. c.

Izstrādājot projektu, jāņem vērā šādi horizontālie aspekti:

papildus atbilstības nodrošināšanai formālajiem kritērijiem un ilgtspējīgas sadarbības kārtības izveidošanai ar visiem projekta partneriem, turpmāk izklāstītie elementi var sniegt ieguldījumu programmas “Eiropas jaunatne kopā” projektu ietekmes un kvalitatīvas īstenošanas veicināšanā dažādo projekta posmu norises gaitā. Pieteikumu iesniedzēji tiek mudināti ņemt vērā šīs iespējas un dimensijas, izstrādājot projektus.

Vides ilgtspēja

Projekti jāveido videi draudzīgā veidā, un visos to aspektos jāīsteno videi draudzīga prakse. Izstrādājot savus projektus, organizācijām un dalībniekiem ir jāīsteno videi draudzīga pieeja, kura mudinās visas iesaistītās puses diskutēt un uzzināt vairāk par vides jautājumiem, iedziļināties pārdomās par to, kas ir paveicams dažādos līmeņos, kā arī palīdzēs organizācijām un dalībniekiem nākt klajā ar alternatīviem videi draudzīgākiem veidiem, kā īstenot projekta darbības.

Iekļaušana un daudzveidība

Programmas “Erasmus+” mērķis ir veicināt vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu un taisnīgumu visos tās pasākumos. Lai īstenotu šos principus, ir izstrādāta daudzveidības stratēģija, kuras mērķis ir kvalitatīvāk iesaistīt dažādas izcelsmes dalībniekus, jo īpaši tos, kuriem ir mazāk iespēju un kuri sastopas ar šķēršļiem, piedaloties Eiropas projektos. Organizācijām jāizstrādā pieejamas un iekļaujošas projekta darbības, ņemot vērā to dalībnieku viedokli, kuriem ir mazāk iespēju, un iesaistot viņus lēmumu pieņemšanā visa procesa gaitā.

Saskaņā ar transversālo principu dalīborganizācijām būtu jāīsteno stratēģijas, ar kuru palīdzību nodrošina saikni ar dažādas izcelsmes jauniešiem vietējā līmenī. Tas attiecas uz dažādu tādu jauniešu grupu iesaistīšanu, kuriem ir mazāk iespēju, tostarp jauniešiem no attālām/lauku teritorijām un/vai no migrantu ģimenēm. Tādēļ visām minētajām darbībām būtu jāveicina jauniešu plašāka informēšana un to aktīva iesaistīšanās, lai nodrošinātu daudzveidīgu viedokļu apkopošanu.

Digitālā dimensija

Virtuālajai sadarbībai un eksperimentācijai ar virtuālajām un jauktām mācīšanās iespējām ir veiksmīgu projektu atslēga. Konkrētāk, projektiem ļoti ieteicams izmantot Eiropas Jaunatnes portālu un Eiropas jaunatnes stratēģijas platformu, lai darbotos kopā pirms projekta darbību uzsākšanas, to laikā un pēc to noslēguma.

Kopējas vērtības, pilsoniskās iesaistīšanās un līdzdalība

Projekti atbalsta aktīvu pilsoniskumu un ētiku, kā arī veicina sociālo un starpkultūru kompetenču, kritiskās domāšanas un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes attīstību. Uzmanība tiks pievērsta arī informētības vairošanai par Eiropas Savienības kontekstu un tā izpratnei.

 

GAIDĀMĀ IETEKME

Ar projektiem, kuriem piešķirts finansējums, ir jāapliecina to plānotais ieguldījums ES jaunatnes politikā:

 • palīdzot uzlabot vietējā līmenī aktīva jaunatnes sektora spēju izvērst darbības un darboties transnacionālā mērogā, veicinot iekļaušanu, solidaritāti un ilgtspēju, tostarp sekmējot transnacionālas mācības un sadarbību starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem,
 • balstoties uz ES jaunatnes stratēģijas 2019.–2027. gadam mērķiem, konkrētāk, apliecinot, kā tie sekmē stratēģijas prioritātes “Iesaistīties, veidot saikni, veicināt iespējas”,
 • balstoties uz rezultātiem, kas saistīti ar Eiropas jaunatnes mērķiem, jaunatnes dialogu un citiem jauniešu debašu projektiem un viedokļu apsekojumiem attiecībā uz Eiropas nākotni, kā arī saistot tos ar politikas attīstību vietējā/reģionālā/valsts/Eiropas līmenī,
 • balstoties uz tādu konkrētām valstīm adresēto ieteikumu īstenošanu, kas izriet no Eiropas semestra, ciktāl tie attiecas uz jaunatnes jomu,
 • sekmējot jauniešu dalību demokrātiskajā dzīvē saistībā ar aktīvu pilsoniskumu, kā arī sadarbību ar lēmumu pieņēmējiem (iespēju veicināšana, jaunas prasmes, jauniešu iesaistīšana projektu izstrādē u. tml.),
 • izvēršot esošo labāko praksi un tvērumu ārpus vietējā līmeņa (lauku, pilsētu, reģionu, valstu) un pastāvošajiem tīkliem, tostarp pilnvērtīgi izmantojot digitālos līdzekļus, lai uzturētu sakarus jebkādos apstākļos, pat liela attāluma, izolācijas vai ierobežojumu apstākļos,
 • izplatot to rezultātus efektīvā un pievilcīgā veidā starp jauniešu organizācijās iesaistītajiem jauniešiem, lai radītu piemērotus apstākļus sistemātiskākām partnerībām, kā arī starp jauniešiem, kuri nav saistīti ar jaunatnes struktūrām vai nāk no nelabvēlīgas vides.

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Projekta atbilstība

(maksimālais rezultāts — 30 punkti)

 • Mērķis un ES pievienotā vērtība: ar priekšlikumu izveido un attīsta projektu, kas atbalsta ar jauniešiem saistītu politiku ES līmenī — galvenokārt ES jaunatnes stratēģiju 2019.–2027. gadam. Priekšlikums skaidri apliecina ES pievienoto vērtību sistēmiskā līmenī, ko rada tā transnacionalitāte un potenciāla nodošanas spēja,
 • mērķi: priekšlikuma mērķi ir nozīmīgi saistībā ar vispārīgajiem pasākuma mērķiem un vismaz vienu no tā konkrētajiem mērķiem. Turklāt priekšlikuma mērķi ir konkrēti un skaidri definēti, sasniedzami, izmērāmi, reāli un savlaicīgi; tie attiecas uz dalīborganizācijām nozīmīgiem jautājumiem un nepārprotami nodrošina pievienoto vērtību izvēlētajām mērķgrupām,
 • vajadzības: priekšlikums apliecina, ka tas ir balstīts uz rūpīgu vajadzību novērtējumu, kura pamatā, ciktāl iespējams, ir pārbaudāmi fakti un skaitļi, ko atbalsta vispārīgi un konkrēti dati, kas attiecas uz visām valstīm un organizācijām konsorcijā. Ir nepieciešama skaidra vajadzību analīze, kas ir saistīta ar konkrētu pieteikumu iesniedzēju, partneru un mērķgrupu faktisko situāciju,
 • jauniešu iesaiste: partnerība apliecina, ka tā var nodrošināt aktīvu dažādu jauniešu grupu, piemēram, jauniešu no attālām/lauku teritorijām, no migrantu ģimenēm un/vai no sociāli nelabvēlīgas vides, iesaisti jau no tādu darbību izstrādes posma, kuras ir saistītas ar jauniešiem.

 

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte

(maksimālais rezultāts — 30 punkti)

 • Plānošana: priekšlikums ir izklāstīts skaidri, pilnīgi un kvalitatīvi, un tajā ir ietverti attiecīgie projekta sagatavošanas, īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas posmi, balstoties uz uzticamu projekta vadības metodiku,
 • metodika: īstenošanas pamatā ir piemērota metodika; mērķi atbilst darbībām un ir skaidri noteikti, turklāt pastāv loģiskas saiknes starp noteiktajām problēmām, vajadzībām un risinājumiem; darba plāns ir saskaņots un konkrēts; pastāv piemēroti kvalitātes kontroles pasākumi un rādītāji, lai nodrošinātu, ka projekts tiks pienācīgi īstenots atbilstoši nepieciešamajai kvalitātei, ievērojot tvērumu, termiņus un budžeta ierobežojumus; ir izstrādāti konkrēti un piemēroti riska pārvaldības un ārkārtas situāciju plāni,
 • izmaksu lietderība: ierosinātais budžets ir saskaņots, pietiekami sīki izstrādāts, piemērots projekta īstenošanai, un projekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu visizdevīgāko cenu attiecībā pret vērtību. Darba pakotnēm piešķirtie resursi atbilst to mērķiem un nodevumiem. Budžets atbilst tautas organizāciju un neaizsargātu jauniešu vajadzībām, lai veicinātu to iekļaušanu “Erasmus+” programmā.

 

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte

(maksimālais rezultāts — 20 punkti)

 • Konfigurācija: partnerībā ir iesaistīts tādu savstarpēji papildinošu organizāciju kopums, kurām ir nepieciešamā specializācija, prasmes, pieredze, zinātība un pārvaldības atbalsts, lai sasniegtu tās mērķus; ja konsorcijā piedalās komercorganizācija, ir skaidri apliecināta tās pievienotā vērtība,
 • ģeogrāfiskais sastāvs: partnerība apliecina spēju atspoguļot Eiropas ekonomisko, sociālo un/vai kultūras daudzveidību, izmantojot tās ģeogrāfisko sastāvu (t. i., ir aptvertas Eiropas austrumu, rietumu, ziemeļu un dienvidu teritorijas), lai patiešām nodrošinātu viseiropas sadarbību,
 • vietējo NVO attīstība: partnerība var uzlabot tādu vietējo NVO spējas un zināšanas, kuras vēl nav pieredzējušas Eiropas līmenī, lai pilnveidotu vienādranga sadarbību starp NVO visā Eiropā,
 • apņemšanās un uzdevumi: pienākumu un uzdevumu sadalījums partnerībā ir skaidrs un atbilstošs; koordinators apliecina spēju kvalitatīvi pārvaldīt un koordinēt transnacionālus tīklus un spēju uzņemties vadību sarežģītā vidē,
 • sadarbības mehānismi: ierosinātais pārvaldības mehānisms nodrošinās produktīvu koordināciju, lēmumu pieņemšanu, saziņu un konfliktu risināšanu starp dalīborganizācijām, dalībniekiem un jebkurām citām ieinteresētajām personām,
 • jauniešu iesaiste: jaunieši tiek iesaistīti visos projekta īstenošanas posmos, un jauniešu iekļaušanai tiek pievērsta uzmanība visos projekta posmos un līmeņos, sniedzot viņiem iespējas un/vai konkrētas stratēģijas, lai nodrošinātu daudzveidīgu līdzdalību.

Ietekme

(maksimālais rezultāts — 20 punkti)

 • Ietekme: projekta iespējamā ietekme uz dalībniekiem un partnerorganizācijām ir liela, jo īpaši attiecībā uz tautas organizāciju tādu valsts, reģionālo vai vietējo darbību tvēruma paplašināšanu, kuras vēl netiek īstenotas pārrobežu līmenī, ja darbības tika izvērstas vai izstrādātas ES līmenī projekta darbības laikā un pēc tam, kā arī uz jauniešu sabiedrību kopumā. Paredzamie rezultāti norāda uz pieteikuma iesniedzēja un partneru izpratni un spēju paust Eiropas Savienības vērtības, jo īpaši attiecībā uz pilsoniskumu,
 • izplatīšana: priekšlikums apliecina spēju iesaistīt jauniešus un spēju efektīvi sazināties ar plašāku globālo auditoriju par problēmām un risinājumiem kopienās, kuras tie pārstāv; konkrētāk, priekšlikums paredz skaidru plānu rezultātu paziņošanai un izplatīšanai un ietver attiecīgus mērķus, darbības un uzdevumu sadali partneru starpā, atbilstīgus termiņus, rīkus un kanālus, lai nodrošinātu rezultātu un ieguvumu efektīvu izplatīšanu politikas veidotājiem un pieejamību galalietotājiem projekta darbības laikā un pēc tam,
 • ilgtspēja: priekšlikumā ir skaidri noteikts, kā projekta rezultāti varētu sekmēt izmaiņas sistēmas līmenī jaunatnes sektorā gan projekta darbības laikā, gan pēc tam, ar lielu potenciālu nodrošināt ilgstošu sadarbību ES līmenī un/vai stimulēt jaunas ES jaunatnes politikas un iniciatīvu izstrādi.

Lai pretendētu uz finansējumu, pieteikumiem jāiegūst vismaz 60 punktu, ņemot vērā arī katrā no četriem piešķiršanas kritērijiem iegūstamo minimālo pietiekamo punktu skaitu (t. i., vismaz 15 punkti kategorijās “Projekta atbilstība” un “Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte”; 10 punkti kategorijās “Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte” un “Ietekme”). Vienādu rezultātu gadījumā prioritāte tiks piešķirta rezultātam piešķiršanas kritērijā “Atbilstība” un pēc tam — “Ietekme”.

Parasti esošā nacionālā un Eiropas tiesiskā regulējumu robežās rezultāti būtu jāpadara pieejami kā atvērtie izglītības resursi (AIR), kā arī jāpublicē attiecīgajās profesionālo, nozaru vai kompetento iestāžu platformās. Priekšlikumā jāizklāsta, kā tiks nodrošināta sagatavoto datu, materiālu, dokumentu, audiovizuālo un sociālo plašsaziņas līdzekļu darbību bezmaksas pieejamība un popularizēšana ar atvērtas piekļuves licencēm un bez nesamērīgiem ierobežojumiem.

KĀDI IR FINANSĒJUMA NOTEIKUMI?

Šim pasākumam izmanto fiksētas summas finansējuma modeli. Vienreizējo fiksēto summu nosaka katrai dotācijai, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja ierosinātā pasākuma aplēsto budžetu. Piešķīrēja iestāde noteiks fiksētu summu katrai dotācijai, pamatojoties uz priekšlikumu, izvērtēšanas rezultātu, finansējuma likmi un uzaicinājumā noteikto maksimālo dotācijas summu.

Maksimālā ES dotācija vienam projektam ir 150 000 EUR.

Kā tiek noteikta projekta fiksētā summa?

Pieteikumu iesniedzējiem jāaizpilda detalizēta budžeta tabula saskaņā ar pieteikuma veidlapu, ņemot vērā šādus aspektus: 

 1. dotācijas saņēmējam(-iem) atbilstoši sīki jāapraksta budžets un tas jāsakārto saskaņotās darba pakotnēs (piemēram, jāsadala šādos elementos — “projekta vadība”, “apmācība”, “pasākumu rīkošana”, “mobilitātes pasākumu sagatavošana un īstenošana”, “saziņa un izplatīšana”, “kvalitātes nodrošināšana” u. c.);
 2. priekšlikumā jāapraksta katrā darba pakotnē ietvertās darbības,
 3. pieteikumu iesniedzējiem priekšlikumā jāsniedz aplēsto izmaksu sadalījums, norādot daļu uz vienu darba pakotni (un katras darba pakotnes ietvaros — daļu, kas piešķirta katram dotācijas saņēmējam un saistītajai vienībai);
 4. norādītās izmaksas var ietvert personāla izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumus, aprīkojuma izmaksas un apakšuzņēmumu līgumu izmaksas, kā arī citas izmaksas (piemēram, par informācijas izplatīšanu, publicēšanu vai tulkošanu).

Priekšlikumi tiks izvērtēti saskaņā ar standarta izvērtēšanas procedūrām, piesaistot iekšējos un/vai ārējos ekspertus. Eksperti novērtēs priekšlikumu kvalitāti, pamatojoties uz uzaicinājumā noteiktajām prasībām un pasākuma paredzamo ietekmi, kvalitāti un efektivitāti.

Pēc priekšlikuma izvērtēšanas kredītrīkotājs nosaka fiksētās summas apmēru, ņemot vērā veiktā vērtējuma konstatējumus. Fiksētā summa nedrīkst pārsniegt 80 % no aplēstā budžeta, kas noteikts pēc izvērtēšanas.

Dotācijas parametri (maksimālā dotācijas summa, finansējuma likme, kopējās attiecināmās izmaksas utt.) tiks noteikti dotācijas nolīgumā.

Projekta sasniegumi tiks izvērtēti, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem. Finansējuma shēma ļautu likt uzsvaru uz rezultātiem, nevis ievades datiem, tādējādi uzsverot izmērāmu mērķu sasniegšanas kvalitāti un līmeni.

Plašāka informācija ir izklāstīta dotācijas nolīguma paraugā, kas pieejams Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP).

 1. Pētījums par jauniešu pārstāvības vidi ES (EAC/47/2014).

 2. Padomes Rezolūcija 2018/C 456/01, publicēta 2018. gada decembrī: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=EN.

 3. Sk. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_19_5542.

 4. No 2020. gada vidus līdz 2021. gada beigām.

 5. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_lv.

Tagged in: