Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2022. gada vadlīnijas. Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2022. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

Sporta Bezpeļņas Pasākumi Eiropas Līmenī

PASĀKUMA MĒRĶI

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt sporta pasākumu ar Eiropas dimensiju rīkošanu šādās jomās:

 • brīvprātīgo darbs sportā,
 • sociālā iekļaušana sportā,
 • diskriminācijas apkarošana sportā, ieskaitot dzimumu līdztiesību,
 • iesaistīšanās sportā un fiziskajās aktivitātēs veicināšana, ieskaitot a) Padomes ieteikuma par veselību veicinošām fiziskajām aktivitātēm, ES Fiziskās aktivitātes pamatnostādņu un Tartu aicinājuma uz veselīgu dzīvesveidu īstenošanu, b) atbalstu Eiropas Sporta nedēļas īstenošanai, c) sporta un fiziskās aktivitātes popularizēšanu kā instrumentu veselības uzlabošanai un d) visu tādu darbību veicināšanu, kuras sekmē nodarbošanos ar sportu un fiziskām aktivitātēm, tostarp tradicionālajiem sporta veidiem un spēlēm un starppaaudžu sporta aktivitātēm.

Projektam ir jākoncentrējas uz vienu no šiem mērķiem. Tas var koncentrēties arī uz pārējiem mērķiem, taču priekšlikumā pamatmērķim jābūt skaidri identificējamam un noteicošam.

Tas nodrošina finansiālo atbalstu viena Eiropas mēroga sporta pasākuma rīkošanai programmas valstī vai Eiropas vietēja mēroga pasākumu rīkošanai vairākās programmas valstīs.

KĀDI KRITĒRIJI JĀIZPILDA, LAI PIETEIKTOS SPORTA BEZPEĻŅAS PASĀKUMIEM EIROPAS LĪMENĪ?

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Lai varētu saņemt ES “Erasmus+” dotāciju, projekta priekšlikumiem attiecībā uz sporta bezpeļņas pasākumiem Eiropas līmenī ir jāatbilst šādiem kritērijiem.

Kas var iesniegt pieteikumu?

Jebkura publiska struktūra vai organizācija ar tās saistītajām vienībām (ja tādas ir), kas aktīvi darbojas sporta jomā un ir izveidota programmas valstī. Šāda organizācija var būt, piemēram (uzskaitījums nav izsmeļošs):

 • publiska struktūra, kas atbild par sportu, vietējā, reģionālā vai valsts līmenī,
 • sporta organizācija vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas vai starptautiskā līmenī;
 • valsts olimpiskā komiteja vai valsts sporta konfederācija;
 • organizācija, kas pārstāv kustību “sports visiem”,
 • organizācija, kas aktīvi darbojas fizisko aktivitāšu veicināšanas jomā,
 • organizācija, kas pārstāv aktīvās atpūtas jomu.
 • organizācija, kas aktīvi darbojas izglītības, apmācības vai jaunatnes jomā.

Kāda veida organizācijas var piedalīties projektā?

Jebkura publiska struktūra vai organizācija ar tās saistītajām vienībām (ja tādas ir), kas aktīvi darbojas sporta jomā un ir izveidota programmas valstī.

Dalīborganizāciju skaits un specializācija

Sporta bezpeļņas pasākums Eiropas līmenī ir transnacionāls un ietver šādus elementus.

Eiropas vietēja mēroga pasākums (I tips): vismaz 3 organizācijas no 3 dažādām programmas valstīm un ne vairāk kā 5 organizācijas no 5 dažādām programmas valstīm.

Eiropas vietēja mēroga pasākums (II tips): vismaz 6 organizācijas no 6 dažādām programmas valstīm.

Eiropas līmeņa pasākums: vismaz 10 organizācijas no 10 dažādām programmas valstīm. Papildus projekta koordinatoram pieteikuma iesniedzējam pieteikuma veidlapā ir jāidentificē vismaz 9 organizācijas, kuras uzskatāmas par asociētajiem partneriem. Līgumu pārvaldības ziņā šie asociētie partneri netiek uzskatīti par projekta partneriem un tie projektā nesaņem programmas finansējumu.

 

Darbību norises vieta

Eiropas vietēja mēroga pasākumu gadījumā (I un II tips) darbībām jānotiek katrā programmas valstī, kas piedalās sporta bezpeļņas pasākumā Eiropas līmenī.

Eiropas līmeņa pasākuma gadījumā darbībām jānotiek tās pieteikuma iesniedzējas organizācijas programmas valstī, kas piedalās sporta bezpeļņas pasākumā Eiropas līmenī.

Projekta ilgums

Ilgums jāizvēlas pieteikuma iesniegšanas posmā (12 vai 18 mēneši), pamatojoties uz projekta mērķi un laika gaitā paredzēto darbību veidu.

Kur pieteikties?

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-SPORT-2021-SNCESE.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 20. maija plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas, pamatojoties uz attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

PROJEKTA IZVEIDE

ES dotāciju piešķir organizācijai, kas ir atbildīga par sporta pasākumu sagatavošanu, organizēšanu un pēcuzraudzību.

Tiks atbalstītas šādas standarta darbības (uzskaitījums nav izsmeļošs):

 • pasākuma sagatavošana un organizēšana,
 • izglītības darbību organizēšana sportistiem, treneriem, organizatoriem un brīvprātīgajiem pirms pasākuma,
 • sporta pasākuma papildpasākumu (konferenču, semināru) organizēšana,
 • brīvprātīgo apmācība,
 • pēctecības darbību īstenošana (piemēram, novērtējumi, turpmāko plānu izstrāde),
 • komunikācijas darbības, kas saistītas ar notikuma tēmu.

Šajā pasākumā neatbalsta šādus sporta pasākumus:

 • sporta sacensības, ko regulāri organizē valsts, Eiropas vai starptautiskas sporta federācijas/asociācijas/līgas (valsts, Eiropas vai pasaules čempionāti), izņemot gadījumus, kad finansiālais atbalsts tiek pieprasīts tādu papildpasākumu organizēšanai, kas paredzēti lielai auditorijai.

GAIDĀMĀ IETEKME

Šā pasākuma gaidāmā ietekme ir:

 • uzlabota izpratne par sporta nozīmi sociālās iekļaušanas, vienlīdzīgu iespēju un veselību uzlabojošu fizisko aktivitāšu popularizēšanā (HEPA),
 • aktīvāka piedalīšanās sportā, fiziskajās aktivitātēs un brīvprātīgajā darbā.

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Projekta atbilstība

(maksimālais rezultāts — 30 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • priekšlikums atbilst pasākuma mērķiem un prioritātēm,
 • priekšlikums ir balstīts uz vajadzību reālu un pienācīgu analīzi,
 • priekšlikums ir inovatīvs,
 • priekšlikums papildina citas iniciatīvas, ko jau īsteno dalīborganizācijas,
 • priekšlikums rada pievienoto vērtību ES līmenī, gūstot rezultātus, kas netiktu sasniegti ar darbībām, kuras īstenotu atsevišķa valsts.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte

(maksimālais rezultāts — 20 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • projekta darba plāns ir izklāstīts skaidri, pilnīgi un efektīvi, ietverot attiecīgus sagatavošanās, īstenošanas, uzraudzības, novērtēšanas un projekta rezultātu kopīgošanas posmus,
 • projekts ir rentabls un piešķir atbilstošus resursus katrai darbībai,
 • ierosinātā metodika ir skaidra, atbilstoša un pamatota,
 • projektā ierosināti kvalitātes kontroles pasākumi, lai nodrošinātu, ka tā īstenošana ir kvalitatīva, savlaicīga un saskaņā ar budžetu,
 • projekts ietver digitālo rīku un mācīšanās metožu lietošanu, lai papildinātu fiziskās darbības un uzlabotu sadarbību starp partnerorganizācijām.

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte

(maksimālais rezultāts — 20 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • projekts ietver pienācīgu dalīborganizāciju daudzveidību specializācijas un zinātības jomā, lai spētu veiksmīgi sasniegt visus projekta mērķus,
 • ierosinātais uzdevumu sadalījums apliecina visu dalīborganizāciju apņemšanos un aktīvu līdzdalību,
 • projekts ietver efektīvus mehānismus koordinācijai un saziņai starp dalīborganizācijām un ar citām attiecīgajām ieinteresētajām personām,
 • ja piemērojams — tas, kādā mērā dalīborganizācijas no partnervalsts dalība rada būtisku pievienoto vērtību projektam.

Ietekme

(maksimālais rezultāts — 30 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • projekta priekšlikums ietver konkrētus un loģiskus pasākumus projekta rezultātu integrēšanai dalīborganizācijas ikdienas darbā,
 • projekts spēj pozitīvi ietekmēt tā dalībniekus un dalīborganizācijas, kā arī plašāku kopienu,
 • sagaidāmos projekta rezultātus var izmantot ārpus projekta dalīborganizācijām projekta darbības laikā un pēc tā beigām vietējā, reģionālajā, nacionālajā un Eiropas līmenī,
 • projekta priekšlikums ietver atbilstīgus plānus un metodes projekta rezultātu novērtēšanai,
 • projekta priekšlikums ietver konkrētus un efektīvus pasākumus projekta rezultātu popularizēšanai dalīborganizācijās, apmaiņai ar rezultātiem ar citām organizācijām un sabiedrību, kā arī publisku atsauču sniegšanai uz Eiropas Savienības finansējumu,
 • projekta priekšlikums ietver konkrētus un efektīvus pasākumus projekta ilgtspējas nodrošināšanai, tā spējai nodrošināt nepārtrauktu ietekmi un radīt rezultātus pēc ES dotāciju izmantošanas.

Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 60 punktu, ņemot vērā arī katrā no četriem piešķiršanas kritērijiem iegūstamo minimālo pietiekamo punktu skaitu: 15 punkti kategorijās “Projekta atbilstība” un “Ietekme” un 10 punkti kategorijās “Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte” un “Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte”). Vienādu rezultātu gadījumā prioritāte tiks piešķirta projektiem ar lielāko punktu skaitu kritērijā “Projekta atbilstība” un pēc tam — “Ietekme”.

KĀDI IR FINANSĒJUMA NOTEIKUMI?

Ieguldījums sporta bezpeļņas pasākumos Eiropas līmenī izpaužas kā fiksētas summas maksājumi. Fiksētā summa ir atkarīga no projektā iesaistīto pasākumu skaita un organizāciju skaita.

Pieteikumu iesniedzēji izvēlas vienu no trim iepriekš noteiktām summām atbilstīgi projektā ietverto pasākumu un iesaistīto organizāciju skaitam.

 

Sporta pasākumu kategorija

Fiksēta summa

Eiropas vietēja mēroga pasākumi: vismaz viens pasākums vienā valstīs vismaz 3 dažādās programmas valstīs

I tips: vismaz 3 organizācijas no 3 dažādām programmas valstīm un ne vairāk kā 5 organizācijas no 5 dažādām programmas valstīm.

200 000 EUR

II tips: vismaz 6 organizācijas no 6 dažādām programmas valstīm

300,000 EUR

Eiropas līmeņa pasākumi: viens pasākums ar vismaz 10 dalīborganizācijām no vismaz 10 programmas valstīm (ieskaitot pieteikuma iesniedzēju organizāciju)

450,000 EUR

 1. Eiropas vietēja mēroga pasākums (I tips): 200,000 EUR

Priekšlikumi attiecas uz vairāku dotāciju saņēmēju projektiem, kuros visi izdevumi jāsedz pieteikuma iesniedzējam un partnerorganizācijām. Norādītās iesaistītās organizācijas (no 3 līdz 5) ir uzskatāmas par dotācijas līdzsaņēmējiem, un rīkotie pasākumi un papildpasākumi notiek katrā iesaistītajā programmas valstī.

Priekšlikumi ietver īpašu sadaļu par uzdevumu un ES dotāciju sadalījumu starp partneriem. Tāpat norāda arī katras projekta darbības īstenošanas grafiku un projekta nodevumu sagatavošanas termiņu.

Pieteikumu iesniedzējiem jāsadala projekta darbības “darba pakotnēs”. Katra darba pakotne ir saistīta ar konkrētiem mērķiem, un pieteikumu iesniedzējiem jānosaka kvantitatīvu un kvalitatīvu rādītāju kopums, kas ļauj novērtēt minēto mērķu sasniegšanas līmeni.

 1. Eiropas vietēja mēroga pasākums (II tips): 300,000 EUR

Priekšlikumi attiecas uz vairāku dotāciju saņēmēju projektiem, kuros visi izdevumi jāsedz pieteikuma iesniedzējam un partnerorganizācijām. Norādītās iesaistītās organizācijas (vismaz 6) ir uzskatāmas par dotācijas līdzsaņēmējiem, un rīkotie pasākumi un papildpasākumi notiek katrā iesaistītajā programmas valstī.

Priekšlikumi ietver īpašu sadaļu par uzdevumu un ES dotāciju sadalījumu starp partneriem. Tāpat norāda arī katras projekta darbības īstenošanas grafiku un projekta nodevumu sagatavošanas termiņu.

Pieteikumu iesniedzējiem jāsadala projekta darbības “darba pakotnēs”. Katra darba pakotne ir saistīta ar konkrētiem mērķiem, un pieteikumu iesniedzējiem jānosaka kvantitatīvu un kvalitatīvu rādītāju kopums, kas ļauj novērtēt minēto mērķu sasniegšanas līmeni.

 1. Eiropas līmeņa pasākums: 450,000 EUR

Priekšlikumi attiecas uz viena dotācijas saņēmēja projektiem, proti, visi izdevumi jāsedz pieteikuma iesniedzējai organizācijai. Norādītās 10 iesaistītās organizācijas ir uzskatāmas par asociētajiem partneriem, un rīkotais pasākums un papildpasākumi notiek pieteikuma iesniedzējas organizācijas programmas valstī.

Norāda arī katras projekta darbības īstenošanas grafiku un projekta nodevumu sagatavošanas termiņu.

Pieteikumu iesniedzējiem jāsadala projekta darbības “darba pakotnēs”. Katra darba pakotne ir saistīta ar konkrētiem mērķiem, un pieteikumu iesniedzējiem jānosaka kvantitatīvu un kvalitatīvu rādītāju kopums, kas ļauj novērtēt minēto mērķu sasniegšanas līmeni.

Dotācijas samaksa

Nosacījumi dotāciju pilnai izmaksai ir visu darba pakotņu pabeigšana saskaņā ar pieteikumā izklāstītajiem kvalitātes kritērijiem. Ja darba pakotne nav pabeigta, ir pabeigta daļēji vai ir novērtēta kā neapmierinoša kvalitātes novērtējuma ietvaros, var piemērot atbilstošus dotācijas summas samazinājumus saskaņā ar dotācijas nolīgumu.

Plašāka informācija ir izklāstīta dotācijas nolīguma paraugā, kas pieejams Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP).

table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: