Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

“Erasmus Mundus” Pasākums

“Erasmus Mundus” pasākumos ietilpst:

 • 1. daļa. “Erasmus Mundus” kopīgie maģistra grādi (EMKMG) un
 • 2. daļa. “Erasmus Mundus” izstrādes pasākumi (EMIP).

Šā pasākuma mērķis ir sekmēt augstākās izglītības iestāžu izcilību un internacionalizāciju pasaules mērogā, īstenojot tādas maģistra līmeņa studiju programmas, kuras kopīgi īsteno un atzīst Eiropā izveidotas augstākās izglītības iestādes (AII) un kuras ir atvērtas citu pasaules valstu iestādēm.

“Erasmus Mundus” kopīgie maģistra grādi un “Erasmus Mundus” izstrādes pasākumi ir divas neatkarīgas daļas. EMIP nav jāīsteno pirms EMKMG. EMIP piešķiršana neparedz automātisku finansējumu EMKMG ietvaros, un EMIP projekta pabeigšana nav piešķiršanas kritērijs EMKMG.

1. daļa. “Erasmus Mundus” kopīgie maģistra grādi (EMKMG)

EMKMG atbalsta integrētas augsta līmeņa transnacionālas maģistra līmeņa studiju programmas[1], ko nodrošina dažādu pasaules valstu augstākās izglītības iestāžu (AII) starptautisks konsorcijs un — attiecīgā gadījumā — citi izglītības un/vai ar izglītību nesaistīti partneri, kam ir īpaša zinātība un interese par attiecīgajām studiju jomām / profesionālajām jomām.

EMKMG ir izcilības programmas, un tām jāveicina Eiropas augstākās izglītības telpas (EAIT) integrācija un internacionalizācija. EMKMG īpašā iezīme ir tajās iesaistīto iestāžu augstā kopības/integrācijas pakāpe, kā arī izcilais akadēmiskais sastāvs.

EMKMG MĒRĶI

“Erasmus Mundus” kopīgo maģistra grādu (EMKMG) mērķis ir uzlabot Eiropas augstākās izglītības pievilcību un izcilību pasaules mērogā un piesaistīt talantīgus speciālistus Eiropā, izmantojot šādu elementu kombināciju:

 1. akadēmiskā sadarbība starp iestādēm, lai demonstrētu Eiropas izcilību augstākās izglītības jomā, un
 2. individuālā mobilitāte visiem studentiem, kuri piedalās EMKMG, piešķirot ES finansētas stipendijas labākajiem studentiem, kuri iesniedz pieteikumu.

KĀDI KRITĒRIJI JĀIZPILDA, LAI PIETEIKTOS “ERASMUS MUNDUS” KOPĪGO MAĢISTRA GRĀDU PROGRAMMAI?

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Lai varētu saņemt “Erasmus” dotāciju, “Erasmus Mundus” kopīgo maģistra grādu projekta priekšlikumiem ir jāatbilst šādiem kritērijiem.

Kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura atbilstīgā iesaistītā augstākās izglītības iestāde, kas izveidota programmas valstī vai partnervalstī.

Kāda veida organizācijas var piedalīties projektā?

Dalīborganizācija var būt jebkura publiska vai privāta organizācija ar tās saistītajām vienībām (ja tādas ir), kas izveidota programmas valstī vai partnervalstī un kas tieši un aktīvi sniedz ieguldījumu EMKMG īstenošanā.

AII, kas izveidota programmas valstī, jābūt parakstījušai spēkā esošu “Erasmus” Augstākās izglītības hartu (ECHE). ECHE nav jāparaksta iesaistītajām AII no partnervalstīm, bet tām jāapņemas ievērot ECHE principus.

Pieteikuma iesniegšanas posmā AII, kas ir pilntiesīgi partneri, ir jāspēj apliecināt, ka tās ir izpildījušas sevis pārstāvētajā jurisdikcijā kopīgajām programmām noteiktās ārējās kvalitātes nodrošināšanas (piemēram, akreditācijas vai novērtēšanas) prasības. To var panākt, (i) veiksmīgi īstenojot Eiropas pieeju kopīgu programmu kvalitātes nodrošināšanai (ja tas ir atļauts valsts tiesību aktos), (ii) vai pamatojoties uz īpašu akreditāciju/novērtējumu kopīgajai programmai, (iii) vai katrai valsts komponentei, uz kuru pamata tiek veidota EMKMG.

Turklāt EMKMG studiju programma var izmantot savā labā arī asociēto partneru iesaistīšanos (nav obligāta). Šīs organizācijas var netieši sniegt ieguldījumu konkrētu uzdevumu/darbību īstenošanā un/vai atbalstīt EMKMG izplatīšanu un ilgtspēju. Šāds ieguldījums var būt, piemēram, zināšanu un prasmju pārnese, papildu kursu nodrošināšana vai pārcelšanas vai norīkošanas iespēju atbalstīšana. Atbilstīguma un līgumu pārvaldības ziņā tie netiek uzskatīti par programmas dotāciju saņēmējiem.

Dalīborganizāciju skaits un specializācija

EMKMG iesaistās vismaz trīs AII, kas ir pilntiesīgi partneri, no trīs dažādām valstīm, no kurām vismaz divām jābūt programmas valstīm.

Atbilstīgie dalībnieki

EMKMG tiek uzņemti maģistrantūras līmeņa studenti, kuri ieguvuši pirmo augstākās izglītības grādu vai apliecina atzītu līdzvērtīga līmeņa izglītību atbilstoši grādu piešķīrēju valstu/iestāžu vietējiem tiesību aktiem un praksei.

Studenti, kuri iepriekš ir saņēmuši EMKMG stipendiju, nav tiesīgi pieteikties papildu stipendijai EMKMG darbības ietvaros.

EMKMG stipendijas var piedāvāt studentiem no visas pasaules. Tomēr konsorcijiem būtu jānodrošina ģeogrāfiskais līdzsvars, proti, ne vairāk kā 10 % no katra projekta īstenošanas ietvaros piešķirto stipendiju kopējā skaita jāpiešķir kandidātiem ar vienādu valstspiederību (attiecīgajos gadījumos šo noteikumu nepiemēro piemaksu stipendijām pasaules mērķreģioniem).

Darbību norises vieta(-s) (attiecīgā gadījumā)

EMKMG ietver visu uzņemto studentu (neatkarīgi no tā, vai tie ir EMKMG stipendiāti) obligātu fizisku mobilitāti, ko veido vismaz divi studiju periodi divās valstīs, no kurām vismaz vienai jābūt programmas valstij. Neviena no šīm divām valstīm nedrīkst būt studenta dzīvesvietas valsts uzņemšanas posmā. Katram no diviem obligātajiem studiju periodiem jāatbilst vismaz viena akadēmiskā semestra darba slodzei (30 ECTS kredītpunkti vai līdzvērtīga darba slodze).

Visiem maģistra programmu studiju periodiem jānotiek AII, kas ir pilntiesīgs partneris, vai tās tiešā uzraudzībā.

Obligātos mobilitātes periodus nevar aizstāt ar virtuālo mobilitāti (tālmācību).

Projekta ilgums (kā arī attiecīgā gadījumā darbības ilgums)

Konsorcijs saņem dotācijas nolīgumu, kura ilgums ir 6 akadēmiskie gadi, lai finansētu vismaz četrus maģistra programmas ciklus, katrs no kuriem ilgst 1–2 akadēmiskos gadus (60, 90 vai 120 ECTS kredītpunkti).

Iepriekš finansētām “Erasmus Mundus” kopīgo maģistra grādu (EMKMG) programmām var iesniegt pagarināšanas pieteikumu ne agrāk kā gadu pirms līguma beigām. Divi maģistra programmu cikli, kas finansēti no diviem dažādiem dotāciju nolīgumiem, nekādā gadījumā nedrīkst sākties tajā pašā akadēmiskajā gadā.

Stipendiju piešķir par uzņemšanu pilna laika studijām, un tā aptver visu maģistra programmas ilgumu (t. i., 12, 18 vai 24 mēneši). Samazinātu stipendijas periodu izmanto iepriekšēju mācību atzīšanas gadījumos (minimālais stipendijas periods ir viens akadēmiskais gads).

Pirmajai uzņemto studentu paaudzei būtu jāsāk studijas ne vēlāk kā akadēmiskajā gadā pēc projekta atlases gada.

Kur pieteikties?

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā.

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-EDU-2021-PEX-EMJM-MOB

Kad pieteikties?

dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 26. maija plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas, pamatojoties uz attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

PROJEKTA IZVEIDE

EMKMG ir jāatbilst šādām prasībām:

 1. ietvert kopīgi izstrādātu un pilnībā integrētu mācību programmu, kas atbilst kopīgu programmu kvalitātes nodrošināšanas standartiem Eiropas augstākās izglītības telpā (EAIT)[2], kas ir spēkā EMKMG pieteikuma datumā. Šie standarti aptver visus kopīgo programmu galvenos aspektus attiecībā uz kopīgu izstrādi, īstenošanu, izpildi un kvalitātes nodrošināšanu.

Papildus kopīgo programmu kvalitātes nodrošināšanas standartiem EMKMG uzsver kopīgu/vienotu īstenošanas procedūru ievērošanu:

 • kopīgas studentu uzņemšanas prasības un pieteikuma iesniegšanas, atlases, uzraudzības, pārbaudes / sekmju novērtēšanas noteikumi/procedūras,
 • kopīga programmas izstrāde un integrētas mācīšanas/apmācības darbības, tostarp kopīgi apstiprināta valodas politika un kopīgs process studiju periodu atzīšanai konsorcija ietvaros,
 • kopīgi pakalpojumi, kas tiek piedāvāti studentiem (piemēram, valodas kursi, atbalsts vīzu saņemšanā),
 • kopīgas popularizēšanas un izpratnes veicināšanas darbības ar mērķi nodrošināt programmas, kā arī “Erasmus Mundus” stipendiju shēmas pamanāmību pasaules mērogā. Popularizēšanas stratēģijā jāiekļauj integrēta un vispusīga īpaša tīmekļa vietne (angļu valodā, kā arī mācību pamatvalodā, ja tā atšķiras), kurā sniegta visa studentiem un citām ieinteresētajām personām, piemēram, turpmākajiem darba devējiem, vajadzīgā informācija par programmu,
 • kopīga administratīvā un finanšu pārvaldība, ko veic konsorcijs,
 • tiek veicināta kopīgo grādu ieguve, ja to atļauj valsts tiesību akti;
 1. to nodrošina AII konsorcijs un — attiecīgā gadījumā — citi izglītības un/vai ar izglītību nesaistīti partneri, kas izveidoti programmas valstī vai partnervalstī. Konsorcijā jāiesaistās vismaz trīs AII no trīs dažādām valstīm, no kurām vismaz divām jābūt programmas valstīm.

Visām AII, kas ir pilntiesīgi partneri (no programmas vai partnervalsts), jābūt iestādēm, kuras piešķir maģistra līmeņa grādu un kuras var izdot kopīgu vai vairākaugstskolu grādu, kas apliecina veiksmīgu EMKMG programmas pabeigšanu.

Lai garantētu stabilu institucionālo pamatu un atbalstu, pirms pirmo EMKMG studentu uzņemšanas jābūt nodrošinātai visu EMKMG partnerības dalīborganizāciju vajadzīgajai institucionālajai apņēmībai. Šī apņēmība izpaužas kā EMKMG partnerības nolīgums, kurš jāparaksta visām partneriestādēm (tostarp asociētajiem partneriem, ja tas uzskatāms par atbilstīgu). Iesaistītajām AII no partnervalstīm būtu jāievēro ECHE principi attiecīgajā partnerības nolīgumā. EMKMG partnerības nolīgumā būs jāietver visi akadēmiskie, darbības, administratīvie un finansiālie aspekti, kas saistīti ar EMKMG īstenošanu un EMKMG stipendiju pārvaldību (sk. turpmāk). Pieteikuma iesniegšanas posmā iesniedz partnerības nolīguma projektu,

 1. uzņemt izcilus studentus no visas pasaules. Vienīgi EMKMG konsorcijs atbild par individuālu studentu atlasi, uzņemšanu un uzraudzību. Ir jārīko pārredzama, objektīva un taisnība studentu atlase. Vairāki no šiem studentiem var saņemt EMKMG stipendiju.

Lai garantētu pilnu pārredzamību un noteiktu visu uzņemto studentu tiesības un pienākumus, abām pusēm (t. i., uzņemtajiem studentiem un EMKMG konsorcijam), uzņemot studentu programmā, jāparaksta studiju līgums. Studiju līguma veidne jāpublicē EMKMG tīmekļa vietnē;

 1. ietvert obligātu fizisko mobilitāti visiem uzņemtajiem studentiem: Projekta pieteikuma iesniegšanas posmā konsorcija ietvaros ir jāvienojas par mobilitātes pēdām un studiju periodu atzīšanas mehānismu partneriestāžu starpā;
 2. atbalstīt darbinieku un uzaicināto stipendiātu apmaiņu, lai veicinātu mācīšanas, apmācības, izpētes un administratīvās darbības;
 3. par kopīgās EMKMG programmas veiksmīgu pabeigšanu jāpiešķir vai nu kopīgs grāds (t. i., viens atsevišķs diploms, ko izdevušas vismaz divas AII no dažādām valstīm, no kurām vismaz vienai jābūt programmas valstij), vai arī vairākaugstskolu grāds (t. i., vismaz divi diplomi, ko izdevušas divas augstākās izglītības iestādes no dažādām valstīm, no kurām vismaz vienai jābūt programmas valstij) vai to kombinācija.

Absolventiem piešķirtajam(-iem) grādam(-iem) jāietilpst to valstu augstākās izglītības grādu sistēmā, kurās AII atrodas. Grāds(-i) ir savstarpēji jāatzīst visām grādu piešķīrējām AII, kas ir pilntiesīgi partneri. Konsorcijiem arī būtu jānodrošina, ka visiem absolvējušajiem studentiem studiju beigās tiek izsniegts kopīgs diploma pielikums, kas aptver visu maģistra programmas saturu.

Pieteikuma iesniegšanas posmā EMKMG priekšlikumos jābūt atspoguļotām pilnīgi izstrādātām kopīgām studiju programmām, kas sagatavotas īstenošanai un popularizēšanai visā pasaulē tūlīt pēc to atlases. Nav ierobežojumu attiecībā uz disciplīnām.

Papildus finanšu iemaksām kopīgu maģistra programmu īstenošanai (sk. tālāk sadaļu par finansējuma noteikumiem) visus EM finansētos projektus, kuri noslēdzas 2021.–2027. gada periodā (tostarp projektus, kuri uzsākti 2014.–2020. gada periodā), var turpināt īstenot kā “Erasmus Mundus” maģistra programmu vēl trīs papildu ciklus pēc pasākuma beigām, ja vien dotāciju nolīgumu vērtējumā, ko veic EACEA nobeiguma ziņojuma sagatavošanas posmā, rezultāts ir vismaz 75 punkti. Attiecīgajām maģistra programmām būtu i) arī turpmāk jāņem vērā pasākuma mērķi, tvērums un gaidāmā ietekme, ii) jāiesaistās, lai nodrošinātu, ka tiek turpinātas iepriekš finansētas maģistra programmas, un iii) jāsniedz darbības pārskats attiecīgā perioda beigās.

GAIDĀMĀ IETEKME

Sistēmu līmenī

 • Sekmēt akadēmisko sadarbību EAIT ietvaros un ārpus tās, atbalstot kopīgu mācīšanos un kvalifikācijas, kvalitātes uzlabošanu un akadēmiskās izcilības veicināšanu,
 • uzlabot augstākās izglītības starptautisko dimensiju, īstenojot iestāžu sadarbību Eiropā un ārvalstīs, kā arī mobilitāti labākajiem studentiem no visas pasaules,
 • palielināt sinerģiju starp augstāko izglītību, inovāciju un pētniecību,
 • novērst mācīšanās šķēršļus, uzlabot piekļuvi kvalitatīvai un uz inovācijām balstītai izglītībai un atvieglot izglītības apguvēju pārvietošanos starp valstīm,
 • atbildēt uz sabiedrības un darba tirgus vajadzībām,
 • veicināt inovatīvas politikas izglītības jomā izstrādi.

Iestāžu līmenī

 • Sniegt Eiropas un trešo valstu AII plašākas iespējas strukturētai un ilgtspējīgai akadēmiskajai sadarbībai visā pasaulē,
 • uzlabot maģistra līmeņa programmu kvalitāti un uzraudzības pasākumus,
 • palielināt dalīborganizāciju internacionalizāciju un konkurētspēju,
 • atbalstīt jaunu tīklu izveidi un uzlabot esošo tīklu kvalitāti,
 • palielināt dalīborganizācijas(-u) pievilcību talantīgiem studentiem,
 • veicināt AII internacionalizācijas politiku, uzlabojot starptautisko informētību ar izglītības programmu palīdzību, un aptverošu internacionalizācijas stratēģiju izstrādi (iestāžu sadarbība un cilvēku pārrobežu mobilitāte).

Individuālajā līmenī

 • Uzlabot iesaistīto studentu nodarbināmību,
 • uzlabot studentu pamatkompetenču un prasmju līmeni,
 • radīt jauna veida domāšanu un pieejas akadēmiskajām studijām, izmantojot starptautisku, starpdisciplīnu un starpnozaru un starpkultūru pieredzi,
 • uzlabot studentu tīklu veidošanu un komunikācijas spējas,
 • palielināt atsevišķu personu ieguldījumu ekonomikā un sabiedrībā, kas balstās uz zināšanām.

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Projekta atbilstība

(maksimālais rezultāts — 30 punkti)

 • Projekta vispārējie mērķi un konkrētie mērķi un to nozīmīgums saistībā ar EMKMG,
 • projekta pamatojums un tas, kā tas atbilst noteiktajām sabiedrības un darba tirgus vajadzībām attiecīgajā tematiskajā jomā,
 • izcilības un inovācijas sekmēšanas stratēģija,
 • stratēģija, lai palielinātu Eiropas augstākās izglītības telpas pievilcības un veicinātu tās integrāciju un internacionalizāciju.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte

(maksimālais rezultāts — 30 punkti)

 • EMKMG kopība/integrācija attiecībā uz tā izstrādi, īstenošanu, izpildi un kvalitātes nodrošināšanu, proti, ņemot vērā 1.2. sadaļā minētās prasības. Jo īpaši priekšlikumā ir aprakstīti:
 • iekšēji un ārējie kvalitātes nodrošināšanas pasākumi,
 • principi un prasības attiecībā uz studentu pieteikšanos, atlasi, piedalīšanos kursā un studentu stipendijas piešķiršanu,
 • akadēmiskā programma un tas, kā konsorcijā tiks nodrošināta izcilība un inovatīvi elementi mācīšanās pieredzes ietvaros,
 • mācību periodu organizēšana, ieskaitot minimālās mobilitātes prasības un mācīšanās rezultātu / kredītpunktu savstarpēju atzīšanu,
 • studentiem piedāvātie pakalpojumi,
 • kopīgais grāds vai grādi, ko paredzēts nodrošināt, un to atzīšana piešķīrējās AII, kas ir pilntiesīgi partneri, kā arī kopīgs diploma pielikums,
 • mobilo darbinieku un uzaicināto stipendiātu ieguldījums mācīšanā, apmācībā, izpētē un administratīvajās darbībās,
 • īpaši atbalsta pasākumi, lai veicinātu dalībniekiem vienlīdzīgu un ietverošu piekļuvi, un studentu / darbinieku / uzaicināto stipendiātu uzņemšana atbilstoši individuālajām vajadzībām saistībā ar ilgstošiem fiziskiem, garīgiem, intelektuāliem vai maņu traucējumiem,
 • projekta īstenošanas risku apzināšana un atbilstošu riska mazināšanas pasākumu plānošana.

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte

(maksimālais rezultāts — 20 punkti)

 • Konsorcija sastāva un partneru papildināmības pamatojums, to pievienotā vērtība EMKMG īstenošanai un tas, kā katrs partneris gūst labumu no dalības projektā,
 • konsorcija novatorisms un tādu partneru iekļaušana, kuriem ir dažāds pieredzes līmenis ar attiecīgo “Erasmus Mundus” pasākumu. Attiecīgā gadījumā:

— kā ir uzlabots esošais “Erasmus Mundus” konsorcijs,

— kā un kādā nolūkā ir organizēta sadarbība ar personām, kas nav saistītas ar izglītību,

 • iestāžu apņēmība, katra partnera lomu un uzdevumu noteikšana un iesaistīšanās līmenis projekta darbībās; sadarbības pasākumi, pārvaldības struktūras un pārvaldības rīki, jo īpaši attiecībā uz administratīvo un finanšu pārvaldību. Partnerības nolīguma projekts ir vispusīgs un atbilst EMKMG aprakstam,
 • finansējuma sadalījums un budžeta plāns; papildu finansējuma mobilizēšana un pārvaldība.

Ietekme

(maksimālais rezultāts — 20 punkti)

 • Prognozes attiecībā uz uzņemto studentu skaitu projekta termiņā un citu finansējuma avotu mobilizāciju, lai izveidotu ilgtspējīgu maģistra programmu. Pasākumi, lai nodrošinātu valstu līdzsvaru studentu uzņemšanā,
 • veicināšanas stratēģija, piesaistītu izcilus studentus no visas pasaules; mērķgrupas, partneru uzdevumi un tas, kā studenti tiks mudināti sniegt ieguldījumu “Erasmus+” identitātē/kopienā,
 • informācijas izplatīšanas un izmantošanas stratēģija,
 • ietekme sistēmas līmenī (akadēmiskajās aprindās un ārpus tām, tostarp sabiedrībā), iestāžu līmenī (partnerorganizācijas) un individuālā līmenī (ar īpašu uzsvaru uz nodarbināmību),
 • vidēja termiņa / ilgtermiņa attīstības un ilgtspējas stratēģija ārpus ES finansējuma.

Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 70 punktu. Turklāt tiem jāsavāc vismaz 22 punkti piešķiršanas kritērijam “Projekta atbilstība”. Vienādu rezultātu gadījumā prioritāte tiks piešķirta projektiem ar lielāko punktu skaitu kritērijā “Projekta atbilstība” un pēc tam — “Ietekme”.

KĀDI IR FINANSĒJUMA NOTEIKUMI?

EMKMG dotāciju aprēķina, pamatojoties uz šādām trīs sastāvdaļām:

 • atbalstu institucionālo izmaksu segšanai par programmas īstenošanu,
 • maksimālais studentu stipendiju skaits, kuras tiks piešķirtas nolīguma darbības laikā.
 • piemaksa, kas paredzēta, lai segtu studentu ar invaliditāti individuālās vajadzības.

Atbalsts EMKMG institucionālo izmaksu segšanai

To izsaka kā vienības izmaksas par katru uzņemto studentu, un tas ir paredzēts, lai daļēji segtu izmaksas saistībā ar EMKGM programmas īstenošanu.

Vienības izmaksas cita starpā ir personāla izmaksas (mācīšana, ceļa izdevumi), uzaicinātie vieslektori, veicināšanas pasākumi, izplatīšana, organizatoriskās izmaksas (tostarp pilns apdrošināšanas segums uzņemtajiem studentiem, finansiālais atbalsts uzņemtajiem studentiem ar individuālām vajadzībām, ja uz tiem neattiecas piemaksu mehānisms (sk. tālāk), palīdzība ar izmitināšanu un citi pakalpojumi studentiem), administratīvās izmaksas un visas pārējās izmaksas, kas nepieciešamas veiksmīgas maģistra programmas īstenošanai.

Atlasītajos projektos nedrīkst piemērot studentu pieteikšanās maksu. Turklāt projektos nedrīkst piemērot “Erasmus Mundus” stipendiātiem mācību maksas vai citas obligātas izmaksas saistībā ar studenta piedalīšanos kursā.

 

Maksimālais atbalsts institucionālo izmaksu segšanai ir: 750 EUR/mēnesī x DR x NRES

kur

 • DR — maksimālais maģistra programmas ilgums mēnešos (t. i., 12, 18 vai 24 mēneši),
 • NRES — paredzētais uzņemto studentu (stipendiāti un studenti, kas nav stipendiāti) skaits visā dotācijas nolīguma darbības laikā.

Ņemiet vērā, ka dotāciju aprēķināšanai NRES maksimālā vērtība ir 100 (izņemot attiecīgajos gadījumos piemaksu stipendijām pasaules mērķreģioniem).

Studentu stipendijas

Stipendija ir atbalsts izmaksu segšanai, kuras radušās dotācijas saņēmējiem studentiem, un aptver ceļa, vīzu saņemšanas, izmitināšanas un uzturēšanās izdevumus. To aprēķina, pamatojoties uz tādām ikmēneša vienības izmaksām visam periodam, kuras uzņemtajam stipendiātam nepieciešamas, lai pabeigtu studiju programmu. Šis periods ietver studijas, pētniecību, norīkošanu, disertācijas sagatavošanu un aizstāvēšanu atbilstoši kopīgā maģistra grāda prasībām. Šajā periodā stipendiju var piešķirt vienīgi pilnā apmērā un pilna laika studentiem.

Maksimālās stipendijas aprēķins katram studentam

Stipendiju aprēķina šādi: 1400 EUR/mēnesī x DS

kur DS — maģistra programmas ilgums.

Maksimālās EMKMG stipendijas summas aprēķins dotācijas nolīguma darbības laikā

Maksimālo stipendijas summu aprēķina šādi: 1400 EUR/mēnesī x DR x NRS

kur

 • DR — maksimālais maģistra programmas ilgums mēnešos (t. i., 12, 18 vai 24 mēneši),
 • NRS — stipendiju skaits, kas paredzēts visā dotācijas nolīguma darbības laikā (maksimālais skaits ir 60 stipendijas, attiecīgajos gadījumos izņemot piemaksu stipendijas pasaules mērķreģioniem).

Atbalsts, lai segtu studentu ar invaliditāti individuālās vajadzības

Atbalstu individuālo vajadzību segšanai ir tiesības saņemt, ja tās atbilst dotācijas nolīgumā paredzētajiem vispārīgajiem atbilstības nosacījumiem. Tās tiek nodrošinātas uzņemtiem studentiem (kuriem ir vai nav piešķirta stipendija) ar invaliditāti (piemēram, ilgstoši fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi), piemēram, saistībā ar īpašu preču vai pakalpojumu iegādi (piemēram, trešo personu palīdzība, darba vides pielāgošana, papildu ceļa/transporta izdevumi).

 

Atbalsts uzņemto studentu individuālo vajadzību segšanai tiks piešķirts kā šādas īpašo vajadzību vienības izmaksas:

a) 3000 EUR;

b) 4500 EUR;

c) 6000 EUR;

d) 9500 EUR;

e) 13 000 EUR;

f) 18 500 EUR;

g) 27 500 EUR;

h) 35 500 EUR;

i) 47 500 EUR;

j) 60 000 EUR.

Vienības izmaksas atbalsta aprēķins katram studentam

Uzņemtie studenti norāda nepieciešamo preču/pakalpojumu veidu un to izmaksas. Piemērojamās vienības izmaksas tiks noteiktas kā likme, kas atbilst aprēķinātajiem izdevumiem, vai ir nākamā zemākā likme. Šīs vienības izmaksas ir atbalsts un nav paredzētas, lai pilnībā segtu faktiskās izmaksas.

NB! gadījumā, ja izmaksas ir mazākas par zemāko likmi (t. i., mazākas par 3000 EUR), nevar pretendēt uz šo papildu atbalstu, un tās jāsedz, izmantojot citu EMKMG institucionālo izmaksu atbalstu vai citus dotāciju saņēmēju iestāžu finansēšanas avotus.

Maksimālā atbalsta aprēķins, ko dotācijas nolīguma darbības laikā piešķir EMKMG

Pieteikuma iesniegšanas posmā, pamatojoties uz aprēķinu, pieteikumu iesniedzēji pieprasa ne vairāk kā divu vienību izmaksas atbilstoši lielākajām pieejamajām vienības izmaksām, t. i., ne vairāk kā 2 x 60 000 EUR. Šo summu izmanto, lai piešķirtu vienības izmaksas par vienību attiecīgajiem studentiem.

Īstenošanas posmā vienības izmaksas piešķir kā ikmēneša vienības maksājumu, ko aprēķina šādi:

{īpašo vajadzību vienība x (1/mēnešu skaits)}

Mēnešu skaits minētajā formulā atbilst tam, cik mēnešu tika izmantotas vai nodrošinātas īpašo vajadzību vienības vai pakalpojumi pasākuma īstenošanai atkarībā no preču vai pakalpojumu rakstura. Vienreizējām izmaksām mēnešu skaits ir “1”.

PAPILDU LĪDZEKĻI STUDENTIEM NO PASAULES MĒRĶREĢIONIEM

Pieteikumu iesniedzēji var pieteikties papildu līdzekļiem, ko piešķir studentiem no partnervalstu reģioniem un ko finansē no šādiem ES ārējā finansējuma instrumentiem (6. pozīcija):

 • Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments (NDICI),
 • Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III).

EMKMG, kuru finansējums ir pieteikts, var visā maģistrantūras laikā saņemt līdz 18 papildu stipendijām (ieskaitot attiecīgās institucionālās izmaksas), kas finansētas no NDICI, un līdz 6 papildu stipendijām (ieskaitot attiecīgās institucionālās izmaksas), kas finansētas no IPA III. Šīs papildu stipendijas piedāvā, lai reaģētu uz ES ārpolitikas prioritātēm attiecībā uz augstāko izglītību un lai ņemtu vērā attiecīgo partnervalstu ekonomikas un sociālās attīstības dažādos līmeņus. Šīs stipendijas tiks piešķirtas EMKMG, kuri atlasīti finansējumam, saskaņā ar to sarindojumu dilstošā secībā un ņemot vērā pieejamo budžetu.

Detalizēts tādu valstu saraksts, uz kurām attiecas šis pasākums, tiks publicēts šādā vietnē: https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en.

Galīgās dotācijas aprēķināšana

Galīgo dotāciju aprēķina nobeiguma ziņojuma sagatavošanas posmā, pamatojoties uz piešķirto stipendiju skaitu, uzņemto studentu skaitu un faktisko vienības izmaksu skaitu, kas piešķirtas individuālām vajadzībām, ar nosacījumu, ka kopējā summa nepārsniedz maksimālo piešķirto dotāciju. Projektiem būs iespēja brīvi sadalīt līdzekļus starp stipendijām (attiecīgā gadījumā izņemot piemaksu stipendijas pasaules mērķreģioniem) un individuālajām vajadzībām atkarībā no faktiskajām vajadzībām un saskaņā ar dotācijas nolīgumu. Nav atļauts veikt līdzekļu sadalīšanu starp budžeta pozīcijām un starp finansējuma instrumentiem.

Plašāka informācija ir izklāstīta dotācijas nolīguma paraugā, kas pieejams Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP).

2. daļa. “Erasmus Mundus” izstrādes pasākumi

“Erasmus Mundus” izstrādes pasākumiem būtu jāpalīdz uzlabot universitāšu iespēju modernizēt mācību programmas un mācīšanas praksi, kā arī stiprināt to starptautisko dimensiju, apkopot resursus un augstākās izglītības sistēmu gadījumā izstrādāt kopīgus mehānismus saistībā ar kvalitātes nodrošināšanu, akreditāciju un grādu un kredītpunktu atzīšanu. Atbalsts arī ir paredzēts, lai rastu un izmantotu iespējas, ko sniedz Eiropas pieeja kopīgu programmu kvalitātes nodrošināšanai. Pamatojoties uz augsto kopības/integrācijas pakāpi dalībiestāžu starpā, šādām integrētām transnacionālām programmām būtu jāveicina Eiropas augstākās izglītības telpas (EAIT) integrācija un internacionalizācija.

“ERASMUS MUNDUS” IZSTRĀDES PASĀKUMU MĒRĶIS

“Erasmus Mundus” izstrādes pasākumu galvenais mērķis ir mudināt jaunu, inovatīvu, integrētu augsta līmeņa transnacionālu maģistra programmu izstrādi. Minētajiem izstrādes pasākumiem būtu jāietver (a) “Erasmus+” programmas valstis, (b) iestādes un/vai (c) tematiskās jomas, kas nav pietiekami pārstāvētas “Erasmus Mundus” ietvaros (sk. “Erasmus Mundus” katalogu)[3].

KĀDI KRITĒRIJI JĀIZPILDA, LAI PIETEIKTOS “ERASMUS MUNDUS” IZSTRĀDES PASĀKUMIEM?

Lai varētu saņemt dotāciju, “Erasmus Mundus” izstrādes pasākumu projekta priekšlikumiem ir jāatbilst šādiem kritērijiem.

Kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura augstākās izglītības iestāde, kas izveidota programmas valstī vai partnervalstī.

Projekta ilgums (kā arī attiecīgā gadījumā darbības ilgums)

15 mēneši

Kur pieteikties?

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā.

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 26. maija plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas, pamatojoties uz attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

PROJEKTA IZVEIDE

EMIP atbalsta augsta līmeņa maģistra līmeņa studiju programmu izstrādi[4], ko nodrošina dažādu pasaules valstu AII starptautisks konsorcijs un — attiecīgā gadījumā — citi izglītības un/vai ar izglītību nesaistīti partneri, kam ir īpaša zinātība un interese par attiecīgajām studiju jomām / profesionālajām jomām.

Dotāciju saņēmēji uzsāk saziņas un sadarbības darbības, lai izveidotu maģistra programmu saskaņā ar jēdziena “integrēta maģistra programma” definīciju (sk. EMKMG sadaļu “Projekta izveide”). Kopīgi izstrādātam maģistra grādam jāatbilst šādām prasībām:

 • piedāvāt pilnībā integrētu mācību programmu, ko nodrošina AII konsorcijs (ko veido vismaz trīs AII no trīs dažādām valstīm), no kurām vismaz divām jābūt programmas valstīm),
 • censties piesaistīt izcilus studentus no visas pasaules,
 • ietvert obligātu fizisko mobilitāti visiem uzņemtajiem studentiem,
 • piešķirt vai nu kopīgu grādu (t. i., viens atsevišķs diploms, ko izdevušas vismaz divas AII no dažādām valstīm, no kurām vismaz vienai jābūt programmas valstij), vai arī vairākaugstskolu grādu (t. i., vismaz divi diplomi, ko izdevušas divas augstākās izglītības iestādes no dažādām valstīm, no kurām vismaz vienai jābūt programmas valstij) vai to kombinācija.

Līdz finansējuma perioda beigām paredzams, ka projekta ietvaros būs izstrādāti šādi kopīgi mehānismi:

 • kopīgas studentu uzņemšanas prasības un pieteikuma iesniegšanas, atlases, uzraudzības, pārbaudes / sekmju novērtēšanas noteikumi/procedūras,
 • kopīga programmas izstrāde un integrētas mācīšanas/apmācības darbības,
 • kopīgi pakalpojumi, kas tiek piedāvāti studentiem (piemēram, valodas kursi, atbalsts vīzu saņemšanā),
 • kopīga popularizēšanas un izpratnes veicināšanas stratēģija,
 • kopīga administratīvā un finanšu pārvaldība, ko veic konsorcijs,
 • kopīga politika attiecībā uz grādiem,
 • kopīga partnerības nolīguma projekts, kurā iesaistītas vismaz trīs AII no trim dažādām valstīm, no kurām vismaz divām jābūt programmas valstīm. Šajā nolīgumā paredzēts ietvert visus akadēmiskos, darbības, administratīvos un finansiālos aspektus, kas saistīti ar maģistra programmas īstenošanu,
 • kopīga studiju līguma projekts.

Maģistra programmai, kas tiek izstrādāta, ir jāatbilst kopīgu programmu kvalitātes nodrošināšanas standartiem Eiropas augstākās izglītības telpā (EAIT)[5].

Ieteicams vismaz uzsākt visus akreditācijas/izvērtēšanas procesus pirms projekta beigām un izpētīt iespējas, ko piedāvā Eiropas pieeja kopīgu programmu kvalitātes nodrošināšanai (ja to ļauj valsts tiesību akti).

GAIDĀMĀ IETEKME

 • Sniegt Eiropas un trešo valstu AII iespējas jaunu partnerību izstrādei,
 • uzlabot maģistra līmeņa programmu kvalitāti un uzraudzības pasākumus un veicināt novatorismu to ietvaros,
 • palielināt dalīborganizāciju internacionalizāciju un konkurētspēju,
 • palielināt dalīborganizācijas(-u) pievilcību talantīgiem studentiem,
 • veicināt universitāšu internacionalizācijas politiku, uzlabojot starptautisko informētību ar izglītības programmu palīdzību, un aptverošu internacionalizācijas stratēģiju izstrādi (iestāžu sadarbība un cilvēku pārrobežu mobilitāte).

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Atbilstība

(maksimālais rezultāts — 40 punkti)

 • Projekta vispārējie mērķi un konkrētie mērķi un to nozīmīgums saistībā ar “Erasmus Mundus” izstrādes pasākumiem,
 • stratēģijas priekšlikums, ņemot vērā ļoti integrētas maģistra programmas izstrādi,
 • projekta mērķis, salīdzinot ar esošo maģistra programmu piedāvājumu, un ieguldījums EAIT pievilcības uzlabošanā,
 • ieguldījums jaunu partnerību izstrādē un iespēja iesaistīt (a) programmas valstis, (b) iestādes un/vai (c) tematiskās jomas, kas nav pietiekami pārstāvētas “Erasmus Mundus” ietvaros.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte

(maksimālais rezultāts — 20 punkti)

 • Piedāvāto darbību plānošana, lai sasniegtu mērķus un paredzētos rezultātus,
 • paredzētie darbības resursi saistībā ar plānotajām darbībām un rezultātiem,
 • paredzētie soļi, lai uzsāktu akreditācijas/izvērtēšanas procesu piedāvātajam maģistra kursam, ja iespējams izmantojot iespējas, ko piedāvā Eiropas pieeja kopīgu programmu kvalitātes nodrošināšanai.

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte

(maksimālais rezultāts — 20 punkti)

 • Lomu noteikšana un uzdevumu sadale projekta grupas ietvaros,
 • citu ar izglītību saistītu / ar izglītību nesaistītu dalībnieku paredzamā iesaistīšana un to ieguldījums programmas izstrādē,
 • pamatojums to dalībai, pievienotajai vērtībai un papildināmībai.

Ietekme

(maksimālais rezultāts — 20 punkti)

 • Paredzamā jaunās maģistra programmas ietekme,
 • paredzētās darbības jauno maģistra programmu un projekta rezultātu popularizēšanai un izplatīšanai,
 • paredzētie pasākumi attiecībā uz jaunās maģistra programmas ilgtspēju un iespējamo finansējuma avotu noteikšanu.

Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 60 punktu. Vienādu rezultātu gadījumā prioritāte tiks piešķirta projektiem ar lielāko punktu skaitu kritērijā “Projekta atbilstība” un pēc tam — “Ietekme”.

KĀDI IR FINANSĒJUMA NOTEIKUMI?

Atbalsts izpaužas kā fiksētas summas finansiāls ieguldījums tādu izmaksu segšanai, kas tieši saistītas ar darbībām, kuras nepieciešamas jaunas maģistra programmas izveidošanai, piemēram, sanāksmēm un konferencēm, pētījumiem/apsekojumiem, akreditācijas/izvērtēšanas procesu utt. Atbalstu var izmantot arī personāla izmaksu, ceļa un uzturēšanās izdevumu, administratīvo izmaksu un apakšuzņēmēju darbību segšanai, ciktāl tās ir saistītas ar “Erasmus Mundus” izstrādes pasākumu īstenošanu.

Fiksētā summa ir 55 000 EUR vienam projektam.

Dotācijas nolīgumā tiks noteikti dotācijas parametri.

Lai saņemtu dotācijas galīgo maksājumu, dotāciju saņēmējiem jāsniedz pierādījumi, ka pieteikumā paredzētās darbības ir veiktas pilnībā un apmierinoši.

Plašāka informācija ir izklāstīta dotācijas nolīguma paraugā, kas pieejams Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP).

 1. Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas ISCED 2011 7. līmenis.

 2. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/.

 3. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/emjmd-catalogue_en.

 4. Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas ISCED 2011 7. līmenis.

 5. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: