Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2022. gada vadlīnijas. Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2022. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

Maza mēroga partnerības

Maza mēroga partnerību mērķis ir paplašināt programmas pieejamību grūti sasniedzamiem neliela mēroga dalībniekiem un personām skolu izglītības, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Piešķirot organizācijām mazākas dotāciju summas un piemērojot īsākus darbības termiņus un vienkāršākas administratīvās prasības salīdzinājumā ar sadarbības partnerībām, šā pasākuma mērķis ir sasniegt tautas organizācijas, programmas jaunpienācējus un mazāk pieredzējušas organizācijas, mazinot šķēršļus, kas organizācijām ar mazākām organizatoriskajām spējām traucē piekļūt programmai. Tāpat šis pasākums atbalsta elastīgus formātus — tādu transnacionāla un nacionāla rakstura darbību kombināciju, kurām nav Eiropas dimensijas, — sniedzot organizāciju rīcībā plašākus līdzekļus, lai uzrunātu cilvēkus, kuriem ir mazāk iespēju. Maza mēroga partnerības var sniegt ieguldījumu arī transnacionālu tīklu izveidē un attīstībā, kā arī sinerģijas veicināšanā starp vietēja, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga politiku.

PASĀKUMA MĒRĶI

 • Piesaistīt un paplašināt programmas pieejamību jaunpienācējiem, mazāk pieredzējušām organizācijām un maza mēroga dalībniekiem. Šīm partnerībām vajadzētu būt organizāciju pirmajam solim virzienā uz sadarbību Eiropas līmenī.
 • Atbalstīt tādu mērķgrupu iekļaušanu, kurām ir mazāk iespēju.
 • Atbalstīt aktīvu Eiropas pilsoniskumu un veidot Eiropas dimensiju vietējā līmenī.

Turklāt sadarbības partnerību galvenie mērķi attiecas arī uz maza mēroga partnerībām proporcionāli katra projekta tvērumam un apjomīgumam:

 • Uzlabot iesaistīto organizāciju un iestāžu darba un metožu kvalitāti, kļūstot atvērtām jauniem dalībniekiem, kas dabiski nav iekļauti vienā nozarē.
 • Veidot organizāciju spēju strādāt transnacionālā līmenī un dažādās nozarēs.
 • Risināt kopīgas vajadzības un prioritātes izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā.
 • Veicināt pārveidi un pārmaiņas (individuālā, organizācijas vai nozares līmenī), kas palīdz panākt uzlabojumus proporcionāli katras organizācijas kontekstam.

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

KĀDIEM KRITĒRIJIEM JĀATBILST, LAI PIETEIKTOS MAZA MĒROGA PARTNERĪBAI?

Maza mēroga partnerībai jāatbilst turpmāk izklāstītajiem kritērijiem, lai tā varētu saņemt programmas “Erasmus+” dotāciju.

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura dalīborganizācija, kas izveidota programmas valstī. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto dalīborganizāciju vārdā.

Kāda veida organizācijas var piedalīties projektā?

Maza mēroga partnerībā var piedalīties jebkura publiska vai privāta organizācija[1], kas izveidota programmas valstī (sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā).

Neatkarīgi no projekta ietekmes jomas maza mēroga partnerībās var piedalīties visu veidu organizācijas, kas aktīvi strādā izglītības, apmācības, jaunatnes, sporta jomā vai citās sociālekonomikas nozarēs, kā arī organizācijas, kas īsteno dažādas jomas ietverošas darbības (piemēram, vietēja, reģionāla un valsts mēroga iestādes, atzīšanas un apstiprināšanas centri, tirdzniecības kameras, tirdzniecības organizācijas, profesionālās orientācijas centri, kultūras un sporta organizācijas).

Atkarībā no prioritātes, uz kuru vērsts projekts, un projekta mērķiem maza mēroga partnerībās būtu jāiesaista visatbilstošākais un daudzveidīgākais partneru klāsts, lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz to dažādā pieredze, specializācija un īpašā zinātība.

Dalīborganizāciju skaits un specializācija

Maza mēroga partnerība ir transnacionāla un ietver vismaz divas organizācijas no divām dažādām programmas valstīm.

Partnerības dalīborganizāciju skaits ir neierobežots.

Iesniedzot dotācijas pieteikumu, jānorāda visas dalīborganizācijas.

Noteiktās prioritātes

Lai pretendētu uz finansējumu, maza mēroga partnerībām jābūt vērstām uz:

 • vismaz vienu horizontālo prioritāti

un/vai

 

 • vismaz vienu konkrēto prioritāti, kas attiecas uz visietekmētāko izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomu.

Tādu profesionālās izglītības un apmācības, skolu izglītības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomas projektu gadījumā, kurus pārvalda “Erasmus+” valsts aģentūras decentralizētā veidā, valsts aģentūras var pievērst lielāku uzmanību prioritātēm, kuras ir sevišķi būtiskas konkrētajā valstī (“Eiropas prioritātes valsts kontekstā”). Valsts aģentūrām savās oficiālajās tīmekļa vietnēs ir jāsniedz atbilstīga informācija potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem.

Darbību norises vieta(-s)

Visām maza mēroga partnerības darbībām jānotiek valstīs, kurās atrodas projekta dalīborganizācijas.

Turklāt, ja tas ir pienācīgi pamatoti saistībā ar projekta mērķiem vai tā īstenošanu, darbības var notikt arī Eiropas Savienības iestāžu mītnes vietās[2], pat tad, ja projektā nepiedalās neviena dalīborganizācija no valsts, kurā atrodas attiecīgās iestādes mītnes vieta.

Projekta ilgums

No 6 līdz 24 mēnešiem.

Ilgums jāizvēlas pieteikuma iesniegšanas posmā, pamatojoties uz projekta mērķiem un laika gaitā plānoto darbību veidu.

Izņēmuma gadījumos pēc dotācijas saņēmēja pieprasījuma un ar valsts aģentūras vai izpildaģentūras piekrišanu maza mēroga partnerības ilgumu var pagarināt. Šādā gadījumā kopējā dotācija netiek mainīta.

Kur pieteikties?

Maza mēroga partnerības profesionālās izglītības un apmācības, skolu izglītības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomā, kuru pieteikumu iesniedz jebkura no šīs jomas organizācijām —

 • tās valsts aģentūrā, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Maza mēroga partnerībām sporta jomā —

 • Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā, kuras mītne atrodas Briselē.

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-SPORT-2021-SSCP

Abos gadījumos vienā termiņā viens un tas pats partneru konsorcijs var iesniegt tikai vienu pieteikumu vienā valsts aģentūrā[3].

Kad pieteikties?

Maza mēroga partnerības profesionālās izglītības un apmācības, skolu izglītības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomā, kuru pieteikumu iesniedz jebkura no šīs jomas organizācijām —

 • dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz:
 • 20. maija plkst. 12.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) par projektiem, kas sākas laikā no tā paša gada 1. novembra līdz nākamā gada 28. februārim,
 • 3. novembra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) par projektiem, kas sākas no nākamā gada 1. marta līdz 31. maijam.

Maza mēroga partnerībām sporta jomā —

dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 20. maija plkst. 17.00.00.

PROJEKTA IZVEIDE

Maza mēroga partnerības projektu veido četri posmi, kuri sākas vēl pirms tam, kad projekta priekšlikumam ir piešķirts finansējums — plānošana, sagatavošanās, īstenošana un pēcpasākumi. Darbībās iesaistītajām dalīborganizācijām un dalībniekiem aktīvi jāiesaistās visos projekta posmos, tādējādi bagātinot savu mācīšanās pieredzi.

 • Plānošana (vajadzību, mērķu, projekta un mācīšanās rezultātu, darbību formāta noteikšana, grafika izveidošana utt.).
 • Sagatavošanās (darbību plānošana, darba programmas izstrāde, praktiskā kārtība, plānoto darbību mērķgrupas(-u) apstiprināšana, līgumu noslēgšana ar partneriem utt.).
 • Darbību īstenošana.
 • Pēcpasākumi (darbību un to ietekmes izvērtēšana dažādos līmeņos, projekta rezultātu kopīgošana un izmantošana).

Maza mēroga partnerību gadījumā sporta jomā ir ieteicams priekšlikumā iekļaut vismaz vienu vietēja vai reģionāla mēroga sporta klubu.

Izstrādājot projektu, jāņem vērā šādi horizontālie aspekti:

papildus atbilstības nodrošināšanai formālajiem kritērijiem un ilgtspējīgas sadarbības izveidošanai ar visiem projekta partneriem, turpmāk izklāstītie elementi var sniegt ieguldījumu sadarbības partnerību ietekmes un kvalitatīvas īstenošanas veicināšanā. Pieteikumu iesniedzēji tiek mudināti ņemt vērā šīs iespējas un dimensijas, izstrādājot maza mēroga partnerības projektus.

Vides ilgtspēja

Projekti jāveido videi draudzīgā veidā, un visos to aspektos jāīsteno videi draudzīga prakse. Izstrādājot savus projektus, organizācijām un dalībniekiem ir jāīsteno videi draudzīga pieeja, kura mudinās visas iesaistītās puses diskutēt un uzzināt vairāk par vides jautājumiem, iedziļināties pārdomās par to, kas ir paveicams dažādos līmeņos, kā arī palīdzēs organizācijām un dalībniekiem nākt klajā ar alternatīviem videi draudzīgākiem veidiem, kā īstenot projekta darbības.

Iekļaušana un daudzveidība

Programmas “Erasmus+” mērķis ir veicināt vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu un taisnīgumu visos tās pasākumos. Lai īstenotu šos principus, ir izstrādāta daudzveidības stratēģija, kuras mērķis ir kvalitatīvāk iesaistīt dažādas izcelsmes dalībniekus, jo īpaši tos, kuriem ir mazāk iespēju un kuri sastopas ar šķēršļiem, piedaloties Eiropas projektos. Organizācijām jāizstrādā pieejamas un iekļaujošas projekta darbības, ņemot vērā to dalībnieku viedokli, kuriem ir mazāk iespēju, un iesaistot viņus lēmumu pieņemšanā visa procesa gaitā.

Digitālā dimensija

Virtuālajai sadarbībai un eksperimentācijai ar virtuālajām un jauktām mācīšanās iespējām ir veiksmīgas maza mēroga partnerības atslēga. Īpaši skolu izglītības un pieaugušo izglītības projektu jomā ļoti ieteicams izmantot eTwinning, School Education Gateway un EPALE platformas, lai darbotos kopā pirms projekta darbību uzsākšanas, to laikā un pēc to noslēguma. Projektiem jaunatnes jomā ļoti ieteicams izmantot Eiropas Jaunatnes portālu un Eiropas jaunatnes stratēģijas platformu, lai darbotos kopā pirms projekta darbību uzsākšanas, to laikā un pēc to noslēguma.

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Projekta atbilstība

(maksimālais rezultāts — 30 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • projekta priekšlikums atbilst pasākuma mērķiem un prioritātēm. Turklāt priekšlikums tiks uzskatīts par ļoti atbilstošu, ja:
  • tas ir vērsts uz prioritāti “iekļaušana un daudzveidība”,
  • tādu projektu gadījumā, kurus pārvalda “Erasmus+” valsts aģentūras decentralizētā veidā: tas risina vismaz vienu “Eiropas prioritātēm valsts kontekstā” atbilstošo jautājumu saskaņā ar valsts aģentūras norādīto,
 • dalīborganizāciju specializācija, pieredze un darbības atbilst pieteikuma jomai,
 • priekšlikums rada pievienoto vērtību ES līmenī, veidojot organizāciju spējas iesaistīties pārrobežu sadarbībā un tīklošanā.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (maksimālais rezultāts — 30 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • projekta mērķi ir skaidri noteikti, reālistiski un vērsti uz dalīborganizāciju vajadzībām un mērķiem, kā arī to mērķgrupu vajadzībām,
 • darbības ir veidotas pieejamā un iekļaujošā veidā un ir atvērtas cilvēkiem, kuriem ir mazāk iespēju,
 • ierosinātā metodika ir skaidra, atbilstoša un pamatota,
  • projekta darba plāns ir izklāstīts skaidri, pilnīgi un efektīvi, ietverot attiecīgus sagatavošanās, īstenošanas, un projekta rezultātu kopīgošanas posmus,
  • projekts ir rentabls un piešķir atbilstošus resursus katrai darbībai,
 • projekts ietver digitālo rīku un mācīšanās metožu pielietošanu, lai papildinātu fiziskās darbības un uzlabotu sadarbību ar partnerorganizācijām.
  • Attiecīgā gadījumā: tas, kādā mērā projekts izmanto “Erasmus+” tiešsaistes platformas (eTwinning, EPALE, School Education Gateway, Eiropas Jaunatnes portālu un ES jaunatnes stratēģijas platformu) kā instrumentus projekta darbību sagatavošanai, īstenošanai un pēcpasākumu rīkošanai.
 • projekts ir izstrādāts videi draudzīgā veidā, un dažādos projekta posmos īsteno videi draudzīgu praksi.

Partnerības un sadarbības kārtības kvalitāte (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • projekts ietver pienācīgu dalīborganizāciju daudzveidību specializācijas ziņā,
 • projekts pasākumā iesaista jaunpienācējas un mazāk pieredzējušas organizācijas,
 • ierosinātais uzdevumu sadalījums apliecina visu dalīborganizāciju apņemšanos un aktīvu līdzdalību,
 • projekts ietver efektīvus mehānismus koordinācijai un saziņai starp dalīborganizācijām.

Ietekme

(maksimālais rezultāts — 20 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • projekta priekšlikums ietver konkrētus un loģiskus pasākumus projekta rezultātu integrēšanai dalīborganizācijas ikdienas darbā,
 • projekts spēj pozitīvi ietekmēt tā dalībniekus un dalīborganizācijas, kā arī plašāku kopienu,
 • projekta priekšlikums ietver atbilstīgus projekta rezultātu novērtēšanas veidus,
 • projekta priekšlikums ietver konkrētus un efektīvus pasākumus projekta rezultātu popularizēšanai dalīborganizācijās, apmaiņai ar rezultātiem ar citām organizācijām un sabiedrību, kā arī publisku atsauču sniegšanai uz Eiropas Savienības finansējumu.

Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 60 punktu. Turklāt tiem jāiegūst vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no iepriekš minētajām piešķiršanas kritēriju kategorijām (t. i., vismaz 15 punkti kategorijās “Projekta atbilstība” un “Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte”; 10 punkti kategorijās “Projekta grupas un sadarbības kārtības kvalitāte” un “Ietekme”).

Vienādu rezultātu gadījumā maza mēroga partnerībām, kuras pārvalda izpildaģentūra, prioritāte tiks piešķirta projektiem ar lielāko punktu skaitu kritērijā “Projekta atbilstība” un pēc tam — “Ietekme”.

KĀDI IR FINANSĒJUMA NOTEIKUMI?

Ierosināto finansējuma modeli veido divu iespējamo fiksēto summu izvēlne atbilstīgi projekta kopējai dotācijas summai. Pieteikumu iesniedzēji varēs izvēlēties starp divām iepriekš noteiktām summām atbilstīgi tām darbībām, kuras viņi vēlas īstenot, un rezultātiem, kurus viņi vēlas sasniegt.

Vienreizējās fiksētās summas:

30 000 EUR

60 000 EUR

PRASĪBAS

Ņemot vērā to, ka maza mēroga partnerības ir instruments programmas jaunpienācēju un mazāk pieredzējušu organizāciju iekļaušanas un piekļuves nodrošināšanai, tās informācijas līmenis, kas nepieciešama dotācijas pieteikuma iesniegšanai šajā pasākumā, būs vienkāršs, vienlaikus nodrošinot atbilstību ES Finanšu regulas noteikumiem. Tādēļ projekta aprakstā iekļaujama šāda informācija:

 • mērķi
 • ierosinātās darbības,
 • prognozētie rezultāti.

Mērķus, darbības un prognozētos rezultātus var savstarpēji skaidri sasaistīt, un tie ir izklāstīti saskaņotā veidā. Tāpat pieteikumiem ir jāietver vispārējs projekta laika grafiks, kurā norādīts prognozētais datums, kad tiks sasniegti galvenie starpposma mērķi.

Pieteikumu iesniedzējiem būtu jāsniedz pietiekama informācija par budžeta plānu, lai izvērtētāji varētu novērtēt katras darbības piemērotību, kā arī katras darbības atbilstību citām darbībām.

Projekta budžetā jānorāda plānotās projekta darbības un katrai no tām piešķirtā dotācijas daļa.

 

Dotācijas samaksa

Nosacījums dotācijas pilnai izmaksai ir visu darbību pabeigšana atbilstīgi pieteikumā izklāstītajiem kvalitātes kritērijiem. Dotācijas summai var tikt piemērots attiecīgs samazinājums, ja viena vai vairākas darbības netiek pabeigtas, tiek pabeigtas daļēji vai kvalitātes novērtējumā tiek atzītas par neapmierinoši izpildītām.

 1. Šā pasākuma kontekstā neformālas jauniešu grupas netiek uzskatītas par organizācijām, tādēļ tās nevar pieteikties uz sadarbības partnerībām (ne pieteikuma iesniedzēja, ne partnera statusā).

 2. Eiropas Savienības iestāžu mītnes vietas ir Brisele, Frankfurte, Luksemburga, Strasbūra un Hāga.

 3. Tas ietver gan “Erasmus+” valsts aģentūras, gan Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru (EACEA), kuras mītne atrodas Briselē.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}