Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2022. gada vadlīnijas. Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2022. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

Sadarbības partnerības

Galvenais sadarbības partnerību mērķis ir dot iespēju organizācijām uzlabot savu darbību kvalitāti un nozīmīgumu, izveidot un stiprināt savus partneru tīklus, sekmēt savas spējas strādāt kopā transnacionālā līmenī, veicinot savu darbību internacionalizāciju un apmainoties ar jaunu praksi un metodēm vai attīstot tās, kā arī kopīgojot un izvirzot idejas. To mērķis ir atbalstīt inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu nolūkā veicināt sadarbību, savstarpēju mācīšanos un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī. Rezultātiem jābūt atkārtoti lietojamiem, pārnesamiem, paplašināmiem un, ja iespējams, tiem jāpiemīt spēcīgai starpdisciplinārai dimensijai. Tiek sagaidīts, ka atlasītie projekti kopīgos savu darbību rezultātus vietējā, reģionālajā, nacionālajā un transnacionālajā līmenī.

Sadarbības partnerības ir cieši saistītas ar katras programmas “Erasmus+” nozares prioritātēm un politikas sistēmām gan Eiropā, gan valsts līmenī, vienlaikus tiecoties stimulēt starpnozaru un horizontāla līmeņa sadarbību tematiskajās jomās.

PASĀKUMA MĒRĶI

Sadarbību partnerību mērķi:

 • uzlabot iesaistīto organizāciju un iestāžu darba, darbību un metožu kvalitāti, kļūstot atvērtām jauniem dalībniekiem, kas dabiski nav iekļauti vienā nozarē,
 • veidot organizāciju spēju strādāt transnacionālā līmenī un dažādās nozarēs,
 • risināt kopīgas vajadzības un prioritātes izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā,
 • veicināt pārveidi un pārmaiņas (individuālā, organizācijas vai nozares līmenī), kas palīdz panākt uzlabojumus un jaunas pieejas proporcionāli katras organizācijas kontekstam.

 

KĀDIEM KRITĒRIJIEM JĀATBILST, LAI PIETEIKTOS SADARBĪBAS PARTNERĪBAI?

Lai varētu pretendēt uz programmas “Erasmus+” dotāciju, sadarbības partnerības projekta priekšlikumam jāatbilst turpmāk izklāstītajiem kritērijiem.

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura dalīborganizācija, kas izveidota programmas valstī. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto dalīborganizāciju vārdā.

Kāda veida organizācijas var piedalīties projektā?

Sadarbības partnerībā var piedalīties jebkura publiska vai privāta organizācija, kas izveidota programmas valstī vai jebkurā partnervalstī pasaulē (sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā)[1]. Programmas valstī izveidotās organizācijas var piedalīties projekta koordinatora vai partnerorganizācijas statusā. Partnervalstu organizācijas nevar piedalīties projekta koordinatora statusā.

Neatkarīgi no projekta ietekmes jomas sadarbības partnerībās var piedalīties visu veidu organizācijas, kas aktīvi strādā izglītības, apmācības, jaunatnes, sporta jomā vai citās sociālekonomikas nozarēs, kā arī organizācijas, kas īsteno dažādas jomas ietverošas darbības (piemēram, vietēja, reģionāla un valsts mēroga iestādes, atzīšanas un apstiprināšanas centri, tirdzniecības kameras, tirdzniecības organizācijas, profesionālās orientācijas centri, kultūras un sporta organizācijas).

Atkarībā no prioritātes, uz kuru vērsts projekts, un projekta mērķiem sadarbības partnerībās būtu jāiesaista visatbilstošākais un daudzveidīgākais partneru klāsts, lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz to dažādā pieredze, specializācija un īpašā zinātība, un radītu atbilstošus un augstas kvalitātes projekta rezultātus.

Asociēto partnerorganizāciju līdzdalība

Papildus organizācijām, kas formāli piedalās projektā (koordinators un partnerorganizācijas), sadarbības partnerības var ietvert arī citus partnerus no valsts vai privātā sektora, kuri palīdz īstenot konkrētus projekta uzdevumus/darbības vai atbalsta projekta popularizēšanu un ilgtspēju.

Programmas “Erasmus+” projektā šos partnerus dēvē par “asociētajiem partneriem”. Atbilstīguma un līgumu pārvaldības ziņā tie netiek uzskatīti par projekta partneriem un tie projektā nesaņem programmas finansējumu. Taču, lai izprastu viņu lomu partnerībā un gūtu visaptverošu priekšstatu par priekšlikumu, viņu iesaistīšanās projektā un dažādās darbībās ir skaidri jāizklāsta projekta priekšlikumā.

Dalīborganizāciju skaits un specializācija

Sadarbības partnerība ir transnacionāls projekts, un tā ietver vismaz trīs organizācijas no trim dažādām programmas valstīm.

Partnerības dalīborganizāciju skaits ir neierobežots. Tomēr tādu izglītības, apmācības un jaunatnes jomas sadarbības partnerību priekšlikumu gadījumā, kurus decentralizētā veidā pārvalda “Erasmus+” valsts aģentūras, pamatojoties uz vienību izmaksu finansējuma modeli, projektu vadības un īstenošanas budžetam tiek piemērots limits (un tas atbilst 10 dalīborganizācijām).

Iesniedzot dotācijas pieteikumu, jānorāda visas dalīborganizācijas.

Parasti sadarbības partnerības ir vērstas uz sadarbību starp programmas valstīs izveidotām organizācijām. Taču organizācijas no partnervalstīm var būt iesaistītas partneru statusā (nevis kā pieteikuma iesniedzējas), ja to dalība rada projektam būtisku pievienoto vērtību.

Noteiktās prioritātes

Lai pretendētu uz finansējumu, sadarbības partnerībām jābūt vērstām uz:

 • vismaz vienu horizontālo prioritāti

un/vai

 • vismaz vienu konkrēto prioritāti, kas attiecas uz visietekmētāko izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomu.

Tādu izglītības, apmācības un jaunatnes jomas projektu gadījumā, kurus pārvalda “Erasmus+” valsts aģentūras decentralizētā veidā, valsts aģentūras var pievērst lielāku uzmanību prioritātēm, kuras ir sevišķi būtiskas konkrētajā valstī (“Eiropas prioritātes valsts kontekstā”). Valsts aģentūrām savās oficiālajās tīmekļa vietnēs ir jāsniedz atbilstīga informācija potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem.

Darbību norises vieta

Visām sadarbības partnerības darbībām jānotiek to dalīborganizāciju valstīs, kuras iesaistītas projektā pilna apjoma vai asociētā partnera statusā.

Turklāt, ja tas ir pienācīgi pamatoti saistībā ar projekta mērķiem:

 • darbības var notikt arī Eiropas Savienības iestāžu mītnes vietās[2], pat tad, ja projektā nepiedalās neviena dalīborganizācija no valsts, kurā atrodas attiecīgās iestādes mītnes vieta.
 • Darbības, kuras ietver apmainīšanos ar rezultātiem un to popularizēšanu, var notikt arī programmas valstu vai partnervalstu attiecīgajos tematiskajos transnacionālajos pasākumos/konferencēs.

Projekta ilgums

No 12 līdz 36 mēnešiem.

Ilgums jāizvēlas pieteikuma iesniegšanas posmā, pamatojoties uz projekta mērķiem un laika gaitā plānoto darbību veidu.

Pēc dotācijas saņēmēja pamatota pieprasījuma un ar valsts aģentūras vai izpildaģentūras piekrišanu sadarbības partnerības ilgumu var pagarināt ar nosacījumu, ka tās kopējais ilgums nepārsniedz 36 mēnešus. Tādā gadījumā kopējā dotācija netiek mainīta.

Kur pieteikties?

Partnerībai izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, kuru iesniedz šīs jomas organizācijas, izņemot Eiropas NVO —

 • tās valsts aģentūrā, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Partnerībai sporta jomā un partnerībai izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, kuru iesniedz Eiropas NVO[3]

 • Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā, kas atrodas Briselē.
  • Sports – uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-SPORT-2021-SCP
  • Eiropas NVO — uzaicinājuma identifikators:
   • ERASMUS-EDU-2021-PCOOP-ENGO
   • ERASMUS-YOUTH-2021-PCOOP-ENGO

Abos gadījumos vienā termiņā viens un tas pats partneru konsorcijs var iesniegt tikai vienu pieteikumu tikai vienai valsts aģentūrai[4].

Kad pieteikties?

Partnerībai izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, kuru iesniedz šīs jomas organizācijas, izņemot Eiropas NVO —

 • dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 20. maija plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) par projektiem, kas sākas laikā no tā paša gada 1. novembra līdz nākamā gada 28. februārim.

Partnerībai jaunatnes jomā, kuru iesniedz šīs jomas organizācijas, izņemot Eiropas NVO —

 • Iespējamais projektu pieteikumu iesniegšanas papildu termiņš:

Valsts aģentūras var organizēt projektu pieteikumu iesniegšanas otro kārtu, uz kuru arī attiecas šajās vadlīnijās ietvertie noteikumi. Valsts aģentūras informē par šādu iespēju savā tīmekļa vietnē.

Ja tiek organizēta pieteikumu iesniegšanas otrā kārta, dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 3. novembra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) par projektiem, kas sākas no nākamā gada 1. marta līdz 31. maijam.

Partnerībai sporta jomā un partnerībai izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, kuru iesniedz Eiropas NVO —

 • dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 20. maija plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Atbilstīgās mācīšanās, mācīšanas un apmācības darbības

Partnerība var organizēt mācīšanās, mācīšanas un apmācības darbības personālam, jaunatnes darbiniekiem, izglītības apguvējiem un jauniešiem, lai atbalstītu projekta īstenošanu un tā mērķu sasniegšanu.

Mācīšanās, mācīšanas un apmācības darbības var notikt jebkurā projektam atbilstīgā formātā, un tajās var būt iesaistīti vairāku tipu dalībnieki, kas strādā individuāli vai grupās. Projekta pieteikumā jāizklāsta un jāpamato ierosināto darbību formāts, nolūks un dalībnieku veids un skaits.

Atbilstīgās mācīšanās, mācīšanas un apmācības darbības ietver:

 • Pedagoģisko un nepedagoģisko personālu[5], piemēram, profesorus, skolotājus, pasniedzējus un citu dalīborganizācijās strādājošo personālu,
 • jaunatnes darbinieki;
 • uzaicinātie skolotāji un eksperti no valstīm, kuras nav iesaistītās valstis,
 • mācekļi, PIA apguvēji, augstākās izglītības studenti[6], pieaugušo izglītības apguvēji un skolēni no dalīborganizācijām,
 • jaunieši no dalīborganizāciju valstīm,
 • sporta personāls, piemēram, treneri, vadītāji vai instruktori, sportisti, sporta tiesneši.

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas, pamatojoties uz attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

PROJEKTA IZVEIDE

Sadarbības partnerības projektu veido četri posmi, kuri sākas vēl pirms tam, kad projekta priekšlikumam ir piešķirts finansējums — plānošana, sagatavošanās, īstenošana un pēcpasākumi. Darbībās iesaistītajām dalīborganizācijām un dalībniekiem aktīvi jāiesaistās visos projekta posmos, tādējādi bagātinot savu mācīšanās pieredzi.

 • Plānošana (vajadzību, mērķu, projekta un mācīšanās rezultātu, darbību formāta noteikšana, grafika izveidošana utt.).
 • Sagatavošanās (darbību plānošana, darba programmas izstrāde, praktiskā kārtība, plānoto darbību mērķgrupas(-u) apstiprināšana, līgumu noslēgšana ar partneriem utt.).
 • Darbību īstenošana.
 • Pēcpasākumi (darbību un to ietekmes izvērtēšana dažādos līmeņos, projekta rezultātu kopīgošana un izmantošana).

Izstrādājot projektu, jāņem vērā šādi horizontālie aspekti:

papildus atbilstības nodrošināšanai formālajiem kritērijiem un ilgtspējīgas sadarbības kārtības izveidošanai ar visiem projekta partneriem, turpmāk izklāstītie elementi var sniegt ieguldījumu sadarbības partnerību ietekmes un kvalitatīvas īstenošanas veicināšanā dažādo projekta posmu norises gaitā. Pieteikumu iesniedzēji tiek mudināti ņemt vērā šīs iespējas un dimensijas, izstrādājot sadarbības partnerības projektus.

Vides ilgtspēja

Projekti jāveido videi draudzīgā veidā, un visos to aspektos jāīsteno videi draudzīga prakse. Izstrādājot savus projektus, organizācijām un dalībniekiem ir jāīsteno videi draudzīga pieeja, kura mudinās visas iesaistītās puses diskutēt un uzzināt vairāk par vides jautājumiem, iedziļināties pārdomās par to, kas ir paveicams dažādos līmeņos, kā arī palīdzēs organizācijām un dalībniekiem nākt klajā ar alternatīviem videi draudzīgākiem veidiem, kā īstenot projekta darbības.

Iekļaušana un daudzveidība

Programmas “Erasmus+” mērķis ir veicināt vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu un taisnīgumu visos tās pasākumos. Lai īstenotu šos principus, ir izstrādāta daudzveidības stratēģija, kuras mērķis ir kvalitatīvāk iesaistīt dažādas izcelsmes dalībniekus, jo īpaši tos, kuriem ir mazāk iespēju un kuri sastopas ar šķēršļiem, piedaloties Eiropas projektos. Organizācijām jāizstrādā pieejamas un iekļaujošas projekta darbības, ņemot vērā to dalībnieku viedokli, kuriem ir mazāk iespēju, un iesaistot viņus lēmumu pieņemšanā visa procesa gaitā.

Digitālā dimensija

Virtuālajai sadarbībai un eksperimentācijai ar virtuālajām un jauktām mācīšanās iespējām ir veiksmīgas sadarbības partnerības atslēga. Īpaši skolu izglītības un pieaugušo izglītības projektu jomā ļoti ieteicams izmantot eTwinning, School Education Gateway un EPALE platformas, lai darbotos kopā pirms projekta darbību uzsākšanas, to laikā un pēc to noslēguma. Projektiem jaunatnes jomā ļoti ieteicams izmantot Eiropas Jaunatnes portālu un Eiropas jaunatnes stratēģijas platformu, lai darbotos kopā pirms projekta darbību uzsākšanas, to laikā un pēc to noslēguma.

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Projekta atbilstība

(maksimālais rezultāts — 30 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • priekšlikums atbilst pasākuma mērķiem un prioritātēm. Turklāt priekšlikums tiks uzskatīts par ļoti atbilstošu, ja:
  • tas ir vērsts uz prioritāti “iekļaušana un daudzveidība”,
  • tādu projektu gadījumā, kurus pārvalda “Erasmus+” valsts aģentūras decentralizētā veidā: tas risina vismaz vienu “Eiropas prioritātēm valsts kontekstā” atbilstošo jautājumu saskaņā ar valsts aģentūras norādīto,
 • dalīborganizāciju specializācija, pieredze un darbības atbilst pieteikuma jomai,
 • priekšlikums ir balstīts uz vajadzību reālu un pienācīgu analīzi,
 • priekšlikums ir piemērots sinerģijas veidošanai starp dažādām izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomām vai tam ir potenciāli nozīmīga ietekme uz vismaz vienu no šīm jomām,
 • priekšlikums ir inovatīvs,
 • priekšlikums papildina citas iniciatīvas, ko jau īsteno dalīborganizācijas,
 • priekšlikums rada pievienoto vērtību ES līmenī, gūstot rezultātus, kas netiktu sasniegti ar darbībām, kuras īstenotu atsevišķā valstī.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte

(maksimālais rezultāts — 20 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • projekta mērķi ir skaidri noteikti, reālistiski un vērsti uz dalīborganizāciju vajadzībām un mērķiem, kā arī viņu mērķgrupu vajadzībām,
 • ierosinātā metodika ir skaidra, atbilstoša un pamatota,
 • projekta darba plāns ir izklāstīts skaidri, pilnīgi un efektīvi, ietverot attiecīgus sagatavošanās, īstenošanas, un projekta rezultātu kopīgošanas posmus,
 • projekts ir rentabls un piešķir atbilstošus resursus katrai darbībai,
 • projektā ierosināti attiecīgi kvalitātes kontroles, uzraudzības un novērtēšanas pasākumi, lai nodrošinātu, ka tā īstenošana ir kvalitatīva, savlaicīga un saskaņā ar budžetu,
 • darbības ir veidotas pieejamā un iekļaujošā veidā un ir atvērtas cilvēkiem, kuriem ir mazāk iespēju,
 • projekts ietver digitālo rīku un mācīšanās metožu pielietošanu, lai papildinātu fiziskās darbības un uzlabotu sadarbību ar partnerorganizācijām.
  • Ja ir pieejamas “Erasmus+” tiešsaistes platformas dalīborganizāciju jomā(s): tas, kādā mērā projekts izmanto “Erasmus+” tiešsaistes platformas (eTwinning, EPALE, School Education Gateway, Eiropas Jaunatnes portālu un ES jaunatnes stratēģijas platformu) kā instrumentus projekta darbību sagatavošanai, īstenošanai un pēcpasākumu rīkošanai.
 • Projekts ir izstrādāts videi draudzīgā veidā, un dažādos projekta posmos īsteno videi draudzīgu praksi.

Ja projektā ir plānotas apmācības, mācīšanas vai mācīšanās darbības:

 • tas, kādā mērā šīs darbības atbilst projekta mērķiem un piesaista attiecīgu dalībnieku specializāciju un skaitu,
 • praktisko pasākumu, pārvaldības un atbalsta kārtības kvalitāte mācīšanās, mācīšanas un apmācības darbībās,
 • dalībnieku mācīšanās rezultātu atzīšanas un apstiprināšanas kārtības kvalitāte atbilstoši Eiropas pārredzamības un atzīšanas instrumentiem un principiem.

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte

(maksimālais rezultāts — 20 punkti)

 

Tas, kādā mērā:

 • projekts ietver pienācīgu dalīborganizāciju daudzveidību specializācijas, iepriekšējās pieredzes programmā un zinātības ziņā, lai spētu veiksmīgi sasniegt visus projekta mērķus,
 • projekts pasākumā iesaista jaunpienācējas un mazāk pieredzējušas organizācijas,
 • ierosinātais uzdevumu sadalījums apliecina visu dalīborganizāciju apņemšanos un aktīvu līdzdalību,
 • projekts ietver efektīvus mehānismus koordinācijai un saziņai starp dalīborganizācijām un ar citām attiecīgajām ieinteresētajām personām.
 • ja piemērojams — tas, kādā mērā dalīborganizācijas no partnervalsts dalība rada būtisku pievienoto vērtību projektam (ja šis nosacījums nebūs izpildīts, dalīborganizācija no partnervalsts izskatīšanas posmā tiks izslēgta no projekta priekšlikuma).

Ietekme

(maksimālais rezultāts — 30 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • projekta priekšlikums ietver konkrētus un loģiskus pasākumus projekta rezultātu integrēšanai dalīborganizācijas ikdienas darbā,
 • projekts spēj pozitīvi ietekmēt tā dalībniekus un dalīborganizācijas, kā arī to plašākas kopienas,
 • sagaidāmos projekta rezultātus var izmantot ārpus projekta dalīborganizācijām projekta darbības laikā un pēc tā beigām vietējā, reģionālajā, nacionālajā un Eiropas līmenī,
 • projekta priekšlikums ietver konkrētus un efektīvus pasākumus projekta rezultātu popularizēšanai dalīborganizācijās, apmaiņai ar rezultātiem ar citām organizācijām un sabiedrību, kā arī publisku atsauču sniegšanai uz Eiropas Savienības finansējumu,
  • attiecīgā gadījumā — kādā mērā priekšlikumā ir aprakstīts, kā tiks nodrošināta sagatavoto materiālu, dokumentu un plašsaziņas līdzekļu brīva pieejamība un izplatīšana ar atvērtas piekļuves licencēm un bez nesamērīgiem ierobežojumiem,
 • projekta priekšlikums ietver konkrētus un efektīvus pasākumus projekta ilgtspējas nodrošināšanai, tā spējai nodrošināt nepārtrauktu ietekmi un radīt rezultātus pēc ES dotācijas izmantošanas.

Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 60 punktu. Turklāt tiem jāiegūst vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no iepriekš minētajām piešķiršanas kritēriju kategorijām (t. i., vismaz 15 punkti kategorijās “Projekta atbilstība” un “Ietekme”; 10 punkti kategorijās “Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte” un “Partnerības un sadarbības kārtības kvalitāte”).

Vienādu rezultātu gadījumā sadarbības partnerībām, kuras pārvalda izpildaģentūra, prioritāti piešķirs projektiem ar lielāko punktu skaitu kritērijā “Projekta atbilstība” un pēc tam — “Ietekme”.

KĀDI IR FINANSĒJUMA NOTEIKUMI?

Atkarībā no sadarbības partnerības un pieteikuma iesniegšanas vietas (programmas valsts “Erasmus+” valsts aģentūra vai Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA), kuras mītne atrodas Briselē), priekšlikumiem tiks piemērots atšķirīgs budžeta modelis. Šie modeļi ir izskaidroti turpmāk.

 1. Izglītības, apmācības un jaunatnes jomas sadarbības partnerību priekšlikumi[7], kurus pārvalda “Erasmus+” valsts aģentūras

Ierosināto finansējuma modeli veido dažādas izmaksu pozīcijas, no kurām pieteikumu iesniedzēji izvēlēsies tās, kas atbilst darbībām, kuras tie vēlēsies īstenot, un rezultātiem, kurus tie vēlēsies sasniegt. Pirmā pozīcija, proti, “Projekta pārvaldība un īstenošana”, ir izmaksu pozīcija, kurai drīkst pieteikties visu veidu sadarbības partnerības, jo tā ir paredzēta, lai sniegtu ieguldījumu to izmaksu segšanā, kuras rodas ikviena projekta īstenošanas gaitā. Sadarbības partnerības var pieteikties arī īpašam finansējumam, lai rīkotu “transnacionālas sanāksmes”. Pārējās izmaksu pozīcijas var izvēlēties tikai projekti, kuros tiks īstenoti pamatīgāki mērķi no projekta rezultātu, izplatīšanas vai integrētu mācīšanas, apmācības un mācīšanās darbību viedokļa. Turklāt, ja to pamato projekta darbības/rezultāti, finansējums var segt izņēmuma izmaksas un izmaksas saistībā ar to personu dalību, kurām ir mazāk iespēju.

Projekta kopējā dotācijas summa var būt dažāda — tās minimālā vērtība ir 100 000 EUR un maksimālā vērtība ir 400 000 EUR par projektiem, kuru minimālais ilgums ir 12 mēneši un maksimālais ilgums ir 36 mēneši.

Detalizētas finansējuma noteikumu tabulas ar piemērojamajām likmēm un budžeta pozīcijām, kas veido šāda veida projektu budžetu, ir pieejamas turpmāk sadaļā ““Erasmus+” valsts aģentūru decentralizēti pārvaldītiem izglītības, apmācības un jaunatnes[8] jomas sadarbības partnerību priekšlikumiem piemērojamie finansējuma noteikumi”.

 1. Sadarbības partnerību priekšlikumi šādās jomās:
 • sports,
 • izglītība, apmācība un jaunatne, kurus iesniedz Eiropas NVO,

pārvalda Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA), kuras mītne atrodas Briselē

Ierosināto finansējuma modeli veido trīs vienreizēju fiksētu summu izvēlne atbilstīgi projekta kopējai dotācijas summai — 120 000 EUR, 250 000 EUR un 400 000 EUR. Pieteikumu iesniedzēji varēs izvēlēties starp trim iepriekš noteiktām summām atbilstīgi tām darbībām, kuras viņi vēlas īstenot, un rezultātiem, kurus viņi vēlas sasniegt.

Plānojot savus projektus, pieteikumu iesniedzējām organizācijām kopā ar saviem projektu partneriem būs jāizvēlas vienreizējā fiksētā summa, kura labāk atbilst to projektu izmaksu segšanai, pamatojoties uz savām vajadzībām un mērķiem. Ja projektam tiek piešķirts finansējums, tad pieprasītā fiksētā summa kļūst par kopējo dotācijas summu.

Priekšlikumos jāsniedz to darbību apraksts, kuras pieteikumu iesniedzēji apņemas īstenot, izmantojot pieprasīto fiksēto summu, un tiem jāatbilst taupības, lietderības un efektivitātes principiem.

Prasības atkarībā no fiksētās summas

 1. Dotācijas, kuru summa ir 120 000 EUR vai 250 000 EUR

Priekšlikumiem jāietver vajadzību analīze un tajos jānorāda uzdevumu un budžeta sadalījums starp projekta partneriem. Jānorāda arī katra projekta darba pakotnes un darbību īstenošanas laika grafiks un projekta nodevumu sagatavošanas termiņš.

Projekta aprakstā nošķir projekta vadību un īstenojamās darba pakotnes. Pieteikumu iesniedzējiem jāsadala projekta darbības “darba pakotnēs”. Katra darba pakotnei ir saistīta ar konkrētiem mērķiem, starpposma mērķiem un nodevumiem. Pieteikumu iesniedzējiem ieteicams sadalīt savus projektus ne vairāk kā piecās darba pakotnēs, no kurām viena ir veltīta projekta vadībai.

 1. Dotācijas, kuru summa ir 400 000 EUR

Projekta apraksts ietver detalizētu projekta metodiku ar skaidru uzdevumu sadalījumu un finanšu pārvaldības kārtību partneru starpā, detalizētu laika grafiku ar starpposma mērķiem un galvenajiem nodevumiem, uzraudzības un kontroles sistēmu un ieviestos rīkus savlaicīgas projekta darbību īstenošanas nodrošināšanai.

Pieteikumu iesniedzējiem jāsadala projekta darbības “darba pakotnēs”. Katra darba pakotnei ir saistīta ar konkrētiem mērķiem, starpposma mērķiem un nodevumiem. Pieteikumu iesniedzējiem ieteicams sadalīt savus projektus ne vairāk kā piecās darba pakotnēs, no kurām viena ir veltīta projekta vadībai.

Priekšlikumos ir izstrādāti kvalitātes nodrošināšanas un uzraudzības mehānismi, kā arī novērtēšanas stratēģija. Novērtēšanas stratēģijā pieteikumu iesniedzējiem jānosaka kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju kopums, kas sniedz iespēju novērtēt attiecīgo mērķu sasniegšanas līmeni.

Dotācijas samaksa

Galīgais maksājums atbilst sarīkoto darbību un izpildīto darba pakotņu skaitam, ņemot vērā dotācijas nolīgumā noteikto maksimālās dotācijas summas limitu un neskarot ar samaksas nosacījumiem un dotācijas samazinājumu konkrēti saistīto pantu piemērošanu.

ERASMUS+” VALSTS AĢENTŪRU PĀRVALDĪTIEM IZGLĪTĪBAS, APMĀCĪBAS UN JAUNATNES[9] JOMAS SADARBĪBAS PARTNERĪBU PRIEKŠLIKUMIEM PIEMĒROJAMIE FINANSĒJUMA NOTEIKUMI

Projekta budžetam jābūt izstrādātam atbilstoši turpmāk norādītajiem finansējuma noteikumiem (EUR):

Maksimālā piešķirtā dotācijas summa:

mainīga dotācijas summa, kuras limits ir 400 000 EUR.

Dotāciju saņēmēji var izlietot visu par projektu saņemto ES dotāciju pēc iespējas elastīgāk, visā projekta īstenošanas laikā, un atbilstoši darba plānā norādītajai darbību īstenošanas hronoloģiskajai secībai.

Budžeta kategorija

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Summa

Projekta pārvaldība un īstenošana

Projekta pārvaldība (piemēram, plānošana, finanses, koordinācija un saziņa starp partneriem utt.); neliela mēroga mācīšanās/mācīšanas/apmācības materiāli, rīki, pieejas utt. Virtuālās sadarbības un vietējās projekta darbības (piemēram, projekta darbs klasēs ar izglītības apguvējiem, jaunatnes darba darbības, integrēto mācīšanās/apmācības darbību organizēšana un mentorēšana utt.); informācijas sniegšana par projekta rezultātiem, to popularizēšana un kopīgošana (piemēram, brošūras, bukleti, informācija tīmeklī utt.).

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz sadarbības partnerības ilgumu un dalīborganizāciju skaitu.

Ieguldījums koordinētājas organizācijas darbībās:

500 EUR mēnesī

Ne vairāk kā 2750 EUR mēnesī

Ieguldījums pārējo dalīborganizāciju darbībās:

250 EUR par organizāciju mēnesī

Transnacionālās projekta sanāksmes

Dalība projekta partneru savstarpējās sanāksmēs, kuras rīko viena no iesaistītajām organizācijām īstenošanas un koordinācijas nolūkos. Ieguldījums ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanā.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz ceļa attālumu un personu skaitu.

pieprasījuma pamatojumu iesniedz pieteikuma iesniedzējs, un to apstiprina valsts aģentūra. Pieteikuma iesniedzējam jānorāda attālums no izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai[10], izmantojot Eiropas Komisijas atbalstīto attāluma aprēķina kalkulatoru[11].

Ceļa attālumam no 100 km līdz 1999 km:

575 EUR vienam dalībniekam par sanāksmi

Ceļa attālumam 2000 km un vairāk:

760 EUR vienam dalībniekam par sanāksmi

Projekta rezultāti

Projekta rezultāti / materiālie nodevumi (piemēram, mācību programmas, pedagoģiskie materiāli un materiāli par darbu ar jauniešiem, atvērtie izglītības resursi (AIR), IT rīki, analīze, pētījumi, savstarpējas mācīšanās metodes utt.).

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — paredzēts, ka vadītāju un administratīvā personāla izmaksas jau tiks segtas pozīcijā “Projekta pārvaldība un īstenošana”. Lai novērstu iespējamu pārklāšanos ar šādu pozīciju, pieteikumu iesniedzējiem būs jāpamato pieteikto personāla izmaksu veids un apmērs attiecībā pret katru ierosināto rezultātu.

Rezultātiem jābūt nozīmīgiem gan kvalitātes, gan kvantitātes ziņā, lai varētu pretendēt uz šā veida dotācijām. Jāpierāda, ka rezultātiem ir potenciāls tikt izmantotiem plašāk un radīt ietekmi.

Tabula B1.1 vienam vadītājam par vienu projekta darba dienu

Tabula B1.2 vienam pētniekam / skolotājam / pasniedzējam / jaunatnes darbiniekam par vienu projekta darba dienu

Tabula B1.3 vienam tehniskajam darbiniekam par vienu projekta darba dienu

Tabula B1.4 vienam administratīvajam darbiniekam par vienu projekta darba dienu

Rezultātu izplatīšanas pasākumi

Ieguldījums izmaksās, kas saistītas ar transnacionālām konferencēm, semināriem, pasākumiem (fiziskā vai virtuālā veidā), kas vērsti uz projekta rezultātu izplatīšanu (neskaitot projektā iesaistīto dalīborganizāciju pārstāvju ceļa un uzturēšanās izdevumus).

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — atbalsts rezultātu izplatīšanas pasākumiem tiek sniegts tikai tad, ja tas ir tieši saistīts ar projekta rezultātiem. Projekts bez dotāciju atbalsta rezultātiem nevar saņemt atbalstu rezultātu izplatīšanas pasākumu organizēšanai.

100 EUR par vietējo dalībnieku

(t. i., dalībniekiem no valsts, kurā notiek pasākums)

Ne vairāk kā 30 000 EUR par projektu, no kuriem virtuālajiem pasākumiem var piešķirt ne vairāk kā 5000 EUR par projektu

200 EUR par starptautisko dalībnieku (t. i., dalībniekiem no citām valstīm)

15 EUR par dalībnieku virtuālajos pasākumos

Iekļaušanas atbalsts

Izmaksas, kas saistītas ar tādu dalībnieku piedalīšanos, kuriem ir mazāk iespēju.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz to dalībnieku skaitu, kuriem ir mazāk iespēju.

100 EUR par dalībnieku

Papildu izmaksas, kas tieši saistītas ar dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju, un tos pavadošajām personām (ieskaitot pamatotos ceļa un uzturēšanās izdevumus, ja vien dotācija šiem dalībniekiem netiek pieprasīta no budžeta kategorijām “Ceļa izdevumi” un “Individuāls atbalsts”).

Finansēšanas mehānisms — faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums — pieprasījuma pamatojumu iesniedz pieteikuma iesniedzējs, un to apstiprina valsts aģentūra.

100 % no attiecināmajām izmaksām

Izņēmuma izmaksas

Ieguldījums to reālo izmaksu segšanā, kas saistītas ar apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu vai preču un pakalpojumu iegādi.

Izmaksas, kas rodas saistībā ar finanšu garantijas nodrošināšanu, ja to prasa valsts aģentūra.

Augsti ceļa izdevumi dalībniekiem, tostarp saistībā ar tādu videi draudzīgāku transporta veidu izmantošanu, kuri rada zemāku oglekļa izmešu daudzumu.

Finansēšanas mehānisms — faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums — pieprasījuma pamatojumu iesniedz pieteikuma iesniedzējs, un to apstiprina valsts aģentūra. Apakšuzņēmuma līgumiem jābūt saistītiem ar pakalpojumiem, kurus nevar sniegt tieši dalīborganizācijas pienācīgi pamatotu iemeslu dēļ. Aprīkojums nevar būt parastais biroja aprīkojums vai aprīkojums, ko parasti izmanto dalīborganizācijas.

80 % no attiecināmajām izmaksām.

Ne vairāk kā 50 000 EUR par projektu (neskaitot finanšu garantijas nodrošināšanas izmaksas)

Papildu finansējums mācīšanās, mācīšanas un apmācību darbībām

Budžeta kategorija

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Summa

Ceļošanas atbalsts

Ieguldījums dalībnieku, tostarp pavadošo personu, ceļa izdevumu segšanā, skaitot attālumu no viņu izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai un atpakaļ.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz ceļa attālumu un personu skaitu.

Pieteikuma iesniedzējam jānorāda attālums no izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai[12], izmantojot Eiropas Komisijas atbalstīto attāluma aprēķina kalkulatoru[13].

Ceļa attālums

Standarta transporta veidi

Videi draudzīgi transporta veidi

0–99 km:

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1999 km

275 EUR

320 EUR

2000–2999 km

360 EUR

410 EUR

3000–3999 km

530 EUR

610EUR

4000–7999 km

820 EUR

 

8000 km un vairāk

1500 EUR

 

Individuālais atbalsts

Izmaksas, kas saistītas ar uzturēšanos darbības laikā.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz viena dalībnieka, tostarp pavadošo personu (ja tādas ir nepieciešamas), uzturēšanās ilgumu, vajadzības gadījumā iekļaujot arī vienu ceļā pavadītu dienu pirms darbības un vienu ceļā pavadītu dienu pēc darbības.

Individuālais atbalsts var tikt segts līdz 365 dienām no darbības ilguma. Šo izmaksu segšanas pieprasījums jāpamato pieteikuma veidlapā.

Pamatlikme personālam un jaunatnes darbiniekiem: 106 EUR

Pamatlikme izglītības apguvējiem un jauniešiem: 58 EUR

Pamatlikme ir maksājama līdz darbības 14. dienai. Sākot no 15. darbības dienas, maksājamā likme ir 70 % no pamatlikmes, bet no 60. darbības dienas — 50 %. Maksājamās likmes tiek noapaļotas līdz tuvākajam pilnam eiro.

Valodas atbalsts

Izmaksas, kas saistītas ar atbalstu, kuru piedāvā dalībniekiem, lai uzlabotu apmācības vai darba valodas zināšanas.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz dalībnieku skaitu un tikai par darbībām, kuru ilgums ir no 2 līdz 12 mēnešiem.

Šo izmaksu segšanas pieprasījums jāpamato pieteikuma veidlapā.

150 EUR par dalībnieku, kuram vajadzīgs valodas atbalsts

A tabula. Projekta rezultāti (summas EUR dienā)

Šo finansējumu var izmantot tikai tam, lai segtu projekta dalīborganizāciju personāla izmaksas saistībā ar projekta rezultātu radīšanu[14]. Summas ir atkarīgas no: a) projektā iesaistītā personāla specializācijas, un b) valsts, kurā atrodas dalīborganizācija, kuras personāls piedalās projektā.

 

Vadītājs

Skolotājs / pasniedzējs / pētnieks /

Jaunatnes darbinieks

Tehniskais darbinieks

Administratīvais personāls / brīvprātīgais

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Dānija, Īrija, Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Zviedrija, Lihtenšteina, Norvēģija

294

241

190

157

Beļģija, Vācija, Francija, Itālija, Somija, Islande

280

214

162

131

Čehijas Republika, Grieķija, Spānija, Kipra, Malta, Portugāle, Slovēnija

164

137

102

78

Bulgārija, Igaunija, Horvātija, Latvija, Lietuva, Ungārija, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Ziemeļmaķedonijas Republika, Turcija

88

74

55

47

B tabula. Projekta rezultāti (summas EUR dienā)

Šo finansējumu var izmantot tikai tam, lai segtu projekta dalīborganizāciju personāla izmaksas saistībā ar projekta rezultātu radīšanu[15]. Summas ir atkarīgas no: a) projektā iesaistītā personāla specializācijas, un b) valsts, kurā atrodas dalīborganizācija, kuras personāls piedalās projektā.

 

Vadītājs

Skolotājs / pasniedzējs

Pētnieks /

Jaunatnes darbinieks

Tehniskais darbinieks

Administratīvais darbinieks

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Austrālija, Kanāda, Kuveita, Makao, Monako, Katara, Sanmarīno, Šveice, Amerikas Savienotās Valstis

294

241

190

157

Andora, Bruneja, Japāna, Jaunzēlande, Singapūra, Apvienotie Arābu Emirāti, Vatikāna Pilsētvalsts, Apvienotā Karaliste

280

214

162

131

Bahamu salas, Bahreina, Honkonga, Izraēla, Koreja (Republika), Omāna, Saūda Arābija, Taivāna

164

137

102

78

Afganistāna, Albānija, Alžīrija, Angola, Antigva un Barbuda, Argentīna, Armēnija, Azerbaidžāna, Bangladeša, Barbadosa, Baltkrievija, Beliza, Benina, Butāna, Bolīvija, Bosnija un Hercegovina, Botsvāna, Brazīlija, Burkinafaso, Burundi, Kambodža, Kamerūna, Kaboverde, Centrālāfrikas Republika, Čada, Čīle, Ķīna, Kolumbija, Komoru Salas, Kongo, Kongo Demokrātiskā Republika, Kuka Salas, Kostarika, Kuba, Džibutija, Dominika, Dominikānas Republika, Ekvadora, Ēģipte, Salvadora, Ekvatoriālā Gvineja, Eritreja, Etiopija, Fidži, Gabona, Gambija, Gruzija, Gana, Grenāda, Gvatemala, Gvineja, Gvineja-Bisava, Gajāna, Haiti, Hondurasa, Indija, Indonēzija, Irāna, Irāka, Kotdivuāras Republika, Jamaika, Jordānija, Kazahstāna, Kenija, Kiribati, Koreja (TDR), Kosova, Kirgizstāna, Laosa, Libāna, Lesoto, Libērija, Lībija, Madagaskara, Malāvija, Malaizija, Maldīvu Salas, Mali, Māršala Salas, Mauritānija, Maurīcija, Meksika, Mikronēzija, Moldova, Mongolija, Melnkalne, Maroka, Mozambika, Mjanma, Namībija, Nauru, Nepāla, Nikaragva, Nigēra, Nigērija, Niue, Pakistāna, Palau, Palestīna, Panama, Papua Jaungvineja, Paragvaja, Peru, Filipīnas, Ruanda, Sentkitsa-Nevisa, Sentlūsija, Sentvinsenta un Grenadīnas, Samoa, Santome un Prinsipi, Senegāla, Seišelas, Sjerraleone, Zālamana Salas, Somālija, Dienvidāfrika, Dienvidsudāna, Šrilanka, Sudāna, Surinama, Svatini, Sīrija, Tadžikistāna, Tanzānija, Krievijas teritorija, kas atzīta starptautiskajās tiesībās, Ukrainas teritorija, kas atzīta starptautiskajās tiesībās, Taizeme, Austrumtimoras Demokrātiskā Republika, Togo, Tonga, Trinidāda un Tobāgo, Tunisija, Turkmenistāna, Tuvalu, Uganda, Urugvaja, Uzbekistāna, Vanuatu, Venecuēla, Vjetnama, Jemena, Zambija, Zimbabve

88

74

55

39

 1. Jebkurai augstākās izglītības iestādei (AII), kas izveidota programmas valstī un vēlas piedalīties sadarbības partnerībā, jābūt parakstījušai spēkā esošu “Erasmus” Augstākās izglītības hartu (ECHE). Iesaistītajām AII no partnervalstīm ECHE nav jāparaksta, bet tām jābūt parakstījušām ECHE principus. –

  Šā pasākuma kontekstā neformālas jauniešu grupas netiek uzskatītas par organizācijām, tādēļ tās nevar pieteikties uz sadarbības partnerībām (ne pieteikuma iesniedzēja, ne partnera statusā).

 2. Eiropas Savienības iestāžu mītnes vietas ir Brisele, Frankfurte, Luksemburga, Strasbūra un Hāga.

 3. Jēdziena “Eiropas NVO” definīcija programmas “Erasmus+” kontekstā ir sniegta šo vadlīniju D daļā “Glosārijs”.

 4. Tas ietver gan “Erasmus+” valsts aģentūras, gan Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru (EACEA), kuras mītne atrodas Briselē.

 5. Skolu izglītības jomā tie ir pedagoģiskais personāls, kas strādā ar skolām, piemēram, skolu inspektori, skolu konsultanti, pedagoģiskie padomdevēji, psihologi utt.

 6. Augstākās izglītības jomā studentiem jābūt reģistrētiem iesaistītā AII un studijās, kuru rezultātā tiks iegūts atzīts grāds vai cita atzīta terciārā līmeņa kvalifikācija (līdz doktora grāda līmenim un to ieskaitot).

 7. Izņemot gadījumus, kad pieteikuma iesniedzējs ir jebkuras minētās jomas Eiropas NVO. Šiem pieteikumu iesniedzējiem ir jāpiesakās finansējumam centralizētā līmenī Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā (EACEA), kuras mītne atrodas Briselē). Jēdziena “Eiropas NVO” definīcija programmas “Erasmus+” kontekstā ir sniegta šo vadlīniju D daļā “Glosārijs”.

 8. Izņemot gadījumus, kad pieteikuma iesniedzējs ir jebkuras minētās jomas Eiropas NVO. Šiem pieteikumu iesniedzējiem ir jāpiesakās finansējumam centralizētā līmenī Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā (EACEA), kuras mītne atrodas Briselē). Jēdziena “Eiropas NVO” definīcija programmas “Erasmus+” kontekstā ir sniegta šo vadlīniju D daļā “Glosārijs”.

 9. Izņemot gadījumus, kad pieteikuma iesniedzējs ir jebkuras minētās jomas Eiropas NVO. Šiem pieteikumu iesniedzējiem ir jāpiesakās finansējumam centralizētā līmenī Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā (EACEA), kuras mītne atrodas Briselē). Jēdziena “Eiropas NVO” definīcija programmas “Erasmus+” kontekstā ir sniegta šo vadlīniju D daļā “Glosārijs”.

 10. Piemēram, ja persona no Madrides (Spānijas) piedalās darbībā, kas notiek Romā (Itālijā), pieteikuma iesniedzējs aprēķina attālumu no Madrides līdz Romai (1365,28 km) un pēc tam atlasa piemērojamo ceļa attāluma diapazonu (t. i., 500–1999 km).    

 11. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lv.

 12. Piemēram, ja persona no Madrides (Spānijas) piedalās darbībā, kas notiek Romā (Itālijā), pieteikuma iesniedzējs aprēķina attālumu no Madrides līdz Romai (1365,28 km) un pēc tam atlasa piemērojamo ceļa attāluma diapazonu (t. i., 500–1999 km).    

 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lv.

 14. Augstākās izglītības gadījumā tā personāla izmaksas, kas nodarbināts ECHE akreditētu dotāciju saņēmēju augstākās izglītības iestāžu fakultātēs, ir attiecināmas uz izmaksu kategoriju “Projekta rezultāti”.

 15. Augstākās izglītības gadījumā tā personāla izmaksas, kas nodarbināts ECHE akreditētu dotāciju saņēmēju augstākās izglītības iestāžu fakultātēs, ir attiecināmas uz budžeta kategoriju “Projekta rezultāti”.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}