Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2022. gada vadlīnijas. Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2022. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

Mobilitātes projekti jauniešiem - “Jauniešu Apmaiņa”

Šajā pasākumā[1] organizācijas un neformālas jauniešu grupas var saņemt atbalstu tādu projektu īstenošanai, kuri pulcē jauniešus no dažādām valstīm, lai iesaistītos apmaiņā un mācītos ārpus savas formālās izglītības sistēmas.

PASĀKUMA MĒRĶI

Programma “Erasmus+” atbalsta jauniešu neformālo mācību mobilitāti jauniešu apmaiņas veidā ar mērķi iesaistīt jauniešus un sniegt viņiem iespējas kļūt par aktīviem pilsoņiem, veidot viņu saikni ar Eiropas projektu un palīdzēt viņiem apgūt un attīstīt kompetences savai dzīvei un profesionālajai nākotnei.

Konkrēti, jauniešu apmaiņas mērķi ir:

 • veicināt starpkultūru dialogu un mācīšanos, kā arī piederības sajūtu Eiropai,
 • attīstīt jauniešu prasmes un attieksmi,
 • stiprināt Eiropas vērtības un izskaust aizspriedumus un stereotipus,
 • veicināt izpratni par sociāli aktuāliem tematiem, tādējādi stimulējot iesaistīšanos sabiedrībā un aktīvā līdzdalībā.

Šis pasākums ir pieejams visiem jauniešiem, īpašu uzmanību pievēršot tiem, kuriem ir mazāk iespēju.

POLITISKAIS KONTEKSTS

Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijā 2019.–2027. gadam ir izklāstīts regulējums Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā, pamatojoties uz Komisijas 2018. gada 22. maija paziņojumu “Jauniešu iesaistīšanās, saiknes veidošana un iespēju veicināšana”. Šī stratēģija veicina jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, kā arī atbalsta sociālo un pilsonisko iesaistīšanos, lai nodrošinātu, ka visiem jauniešiem būtu pieejami līdzdalībai sabiedrībā nepieciešamie resursi. Tāpat ES jaunatnes stratēģija ietver jaunatnes dialoga procedūru, un šajā kontekstā 2018. gadā tika izstrādāti 11 Eiropas jaunatnes mērķi. Šie mērķi nosaka tās starpnozaru jomas, kuras ietekmē jauniešu dzīvi, un norāda uz problēmām. ES jaunatnes stratēģijai ir jāsniedz ieguldījums šīs jauniešu vīzijas īstenošanā. ES jaunatnes stratēģijas galvenās jomas “Veidot saiknes” mērķis ir veicināt un rosināt savstarpējas saiknes, attiecības un pieredzes apmaiņu jauniešu vidū, piešķirot tai izšķirošu nozīmi ES attīstībai nākotnē. Šīs saiknes visefektīvāk veicināt dažādu mobilitātes projektu veidā — viens no tiem ir jauniešu apmaiņa.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en.

Tematiskās stratēģijas jaunatnes jomā

Programmas “Erasmus+” mērķis ir veicināt jauniešu iesaistīšanos, nostiprināt ikdienējās un neformālās mācīšanās procesa kvalitāti un attīstīt kvalitatīvu jaunatnes darbu. Turpmāks atbalsts šajās jomās ir pieejams, īstenojot tādas konkrētas tematiskās stratēģijas kā Jaunatnes līdzdalības stratēģiju, Youthpass un Eiropas apmācības stratēģiju (ETS)[2].

DARBĪBU APRAKSTS

Jauniešu apmaiņa

Jauniešu apmaiņā tiekas jauniešu grupas no vismaz divām dažādām valstīm; tās pulcējas uz īsu laika periodu, lai kopīgi īstenotu neformālās mācīšanās programmu (darbsemināru, praktisko uzdevumu, debašu, lomu spēļu, simulāciju, āra aktivitāšu utt. kombinācija) par sevi interesējošu tematu, smeļoties iedvesmu no Eiropas jaunatnes mērķiem[3]. Mācību periodu veido iepriekšējās sagatavošanās posms, kā arī pēc mobilitātes darbībām veiktais izvērtējums un pēcpasākumi.

Jauniešu apmaiņai paredzētās dotācijas nevar saņemt par šādām darbībām: akadēmiskie studiju braucieni, apmaiņas darbības, kuru nolūks ir gūt finansiālu peļņu, apmaiņas darbības, kuras var uzskatīt par tūrismu, festivāli, atpūtas braucieni, braucieni uzstāšanās nolūkā, statūtos noteiktas sanāksmes, pieaugušo vadīti apmācības kursi jauniešiem.

Papildus jauniešu apmaiņai projekti var ietvert arī sagatavošanās vizītes.

Sagatavošanās vizītes

Sagatavošanās vizīšu mērķis ir nodrošināt augstu darbību kvalitātes līmeni, sekmējot un gatavojot administratīvās procedūras, veicinot uzticēšanos un izpratni un veidojot ciešu partnerību starp organizācijām un iesaistītajiem cilvēkiem. Tādu jauniešu apmaiņas darbību gadījumā, kurās ir iesaistīti jaunieši, kuriem ir mazāk iespēju, sagatavošanās vizītei būtu jāļauj nodrošināt dalībnieku īpašo vajadzību apmierināšanu. Sagatavošanās vizītes norit vienā no uzņēmējorganizāciju valstīm pirms jauniešu apmaiņas darbības uzsākšanas.

PROJEKTA IZVEIDE

Projektu īsteno vismaz divas organizācijas. Projektā iesaistītajām organizācijām jāgūst labums no savas līdzdalības; tādēļ projektam jāatbilst to mērķiem un jāapmierina to vajadzības. Iesaistītajām organizācijām jāuzņemas dalībnieku “nosūtītājas” un/vai “uzņēmējas” loma, t. i., tām jāorganizē darbība. Turklāt viena no organizācijām uzņemas koordinētājas organizācijas lomu un iesniedz pieteikumu par visu projektu partnerības vārdā.

Projektu veido četri posmi: plānošana, sagatavošanās, īstenošana un pēcpasākumi. Darbībās iesaistītajām dalīborganizācijām un jauniešiem aktīvi jāiesaistās visos projekta posmos, tādējādi bagātinot savu mācīšanās pieredzi.

 • Plānošana (vajadzību, mērķu, mācīšanās rezultātu, darbību formāta noteikšana, darba programmas izstrāde, darbību grafika izveidošana utt.).
 • Sagatavošanās (praktiskie pasākumi, līgumu noslēgšana ar partneriem, dalībnieku sagatavošana no lingvistiskā, starpkultūru, mācīšanās un veicamo uzdevumu viedokļa pirms to došanās prom utt.).
 • Darbību īstenošana.
 • Pēcpasākumi (darbību izvērtēšana, dalībnieku iegūto mācīšanās rezultātu apzināšana un dokumentēšana, kā arī projekta rezultātu izplatīšana un izmantošana).

Kvalitatīva jauniešu apmaiņa:

 • ir balstīta uz jauniešu un dalīborganizāciju dalību, abiem aktīvi piedaloties visos projekta posmos un tādējādi bagātinot savu mācīšanās un attīstības pieredzi,
 • ietver dažādas dalībnieku grupas un daudzveidība ir to stūrakmens,
 • ir balstīta uz skaidri noteiktām jaunatnes dalībnieku vajadzībām,
 • nodrošina dalībnieku neformālās un ikdienējās mācīšanās rezultātu pienācīgu identificēšanu un dokumentēšanu,
 • rosina dalībnieku pārdomas par Eiropas jautājumiem un vērtībām.

Mācīšanās process

Jauniešu apmaiņa neformālās mācīšanās kontekstā nosaka nepieciešamību iepriekš plānot vismaz daļu vēlamo mācīšanās rezultātu, lai nodrošinātu pienācīgas iespējas. Darbībā iesaistītajiem jauniešiem jāsniedz ieguldījums savu vajadzību identificēšanā, kā arī to mācību noteikšanā, kuras viņi vēlas apgūt jauniešu apmaiņas ceļā.

Dalībniekiem pēc iespējas vairāk jāiesaistās darbības plānošanā un izstrādē (programmas izveidē, darba metožu noteikšanā un pienākumu sadalē) un jādomā par to, kā sagatavoties, lai gūtu maksimālu labumu no apmaiņas laikā apgūtajām mācībām un sasniegtās personiskās izaugsmes.

Pēc galvenās darbības pabeigšanas dalībnieki būtu jāuzaicina sniegt atsauksmes par darbību, dalīties pārdomās par apgūto un to, kā viņi varētu izmantot šos mācīšanās rezultātus praksē. Turklāt dalībniekiem jāapsver iespēja rīkot darbības pēcpasākumus. To var īstenot individuāli un, kad vien iespējams, grupas veidā.

Organizācijām vajadzētu atbalstīt mācīšanās procesu, mācīšanās rezultātu apzināšanu un dokumentēšanu, jo īpaši izmantojot instrumentu Youthpass.

Iekļaušana un daudzveidība

Programmas “Erasmus+” mērķis ir veicināt vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu un taisnīgumu visos tās pasākumos. Organizācijām jāizstrādā pieejamas un iekļaujošas projekta darbības, ņemot vērā to dalībnieku viedokli, kuriem ir mazāk iespēju, un iesaistot viņus lēmumu pieņemšanas procesā. 

Jauniešu apmaiņa ir īpaši piemērota tādu jauniešu iekļaušanai, kuriem ir mazāk iespēju:

 • grupu mobilitāte piedāvā starptautisku mobilitātes pieredzi, vienlaikus sniedzot grupai raksturīgu drošības sajūtu,
 • tā kā jauniešu apmaiņas periodi ir īsi, tie ir piemēroti tādu jauniešu iesaistīšanai, kuriem ir mazāk iespēju.
 • Vietējo dalībnieku iesaistīšanās sekmē pirmreizējo līdzdalību Eiropas projektos.

Tāpat jauniešu apmaiņa ir piemērota darbam pie tādiem projektiem, kuru temats ir iekļaušana un daudzveidība, piemēram, lai atbalstītu cīņu pret stereotipiem, veicinātu izpratni, iecietību un nediskrimināciju. 

Dalībnieku aizsardzība un drošība

Jauniešu apmaiņa ietver grupu vadītājus. Grupu vadītāji pārrauga dalībniekus un sniedz tiem atbalstu, lai galvenās darbības laikā nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu. Vienlaikus tie rūpējas par drošas, cieņpilnas un nediskriminējošas vides nodrošināšanu dalībniekiem un to aizsardzību. Jauniešu apmaiņas plānošanas un sagatavošanas posmā jārisina dalībnieku aizsardzības un drošības jautājumi, kā arī jāparedz visi nepieciešamie risku novēršanas/samazināšanas pasākumi.

Vides ilgtspēja

Jauniešu apmaiņai būtu jāpopularizē ilgtspējīga un atbildīga rīcība dalībnieku vidū, veicinot izpratni par to, cik svarīgi ir rīkoties, lai mazinātu vai kompensētu mobilitātes darbību ietekmi uz vidi. Jauniešu apmaiņa jāizstrādā un jāīsteno ar vides apziņu, piemēram, integrējot tādas ilgtspējīgas metodes kā atkārtoti lietojamu vai videi draudzīgu materiālu izmantošana, atkritumu apjoma samazināšana un pārstrāde, ilgtspējīgu transportlīdzekļu veidu izvēle.

Digitālā pārveide

Programma “Erasmus+” atbalsta visas dalīborganizācijas digitālo rīku un mācīšanās metožu izmantošanā, lai papildinātu to fiziskās darbības, kā arī uzlabotu sadarbību partnerorganizāciju starpā un pasākumu kvalitāti.

Erasmus” kvalitātes standarti jaunatnes jomā

Visi šajā pasākumā atbalstītie projekti jāīsteno saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem jaunatnes jomā ar mērķi organizēt augstas kvalitātes mācību mobilitātes darbības. “Erasmus” kvalitātes standarti jaunatnes jomā nosaka pasākuma pamatprincipus, kā arī konkrētas projektu uzdevumu īstenošanas metodes, piemēram, dalībnieku atlasi un sagatavošanu, mācīšanās rezultātu definēšanu, novērtēšanu un atzīšanu, projekta rezultātu kopīgošanu utt. “Erasmus” kvalitātes standarti jaunatnes jomā pieejami vietnē https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.

 

ŠĪ PROJEKTA NOVĒRTĒŠANAI IZMANTOTIE KRITĒRIJI

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vispārējie atbilstības kritēriji

Jauniešu apmaiņas projektiem ir piemērojami turpmāk norādītie vispārīgie kritēriji. Lai iegūtu informāciju par akreditāciju, skatiet attiecīgo šo vadlīniju sadaļu.

Atbilstīgās dalīborganizācijas

Dalīborganizācija var būt:

 • bezpeļņas organizācija, apvienība, NVO, Eiropas jaunatnes NVO, vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa publiska struktūra, sociālais uzņēmums; peļņu gūstoša organizācija, kas ir aktīva korporatīvās sociālās atbildības jomā,
 • neformāla jauniešu grupa[4],

ja tā ir izveidota programmas valstī vai partnervalstī, kas ir ES kaimiņvalsts (1.–4. reģions; sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā).

Kas var iesniegt pieteikumu?

Atbilstīgs pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura dalīborganizācija vai grupa, kas izveidota programmas valstī. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto dalīborganizāciju vārdā[5].

Dalīborganizāciju skaits

Projektā jābūt iesaistītām vismaz divām dalīborganizācijām (vismaz vienai nosūtītājorganizācijai un vismaz vienai uzņēmējorganizācijai) no dažādām valstīm.

Projekta ilgums

No 3 līdz 24 mēnešiem.

Kur pieteikties?

Tās valsts aģentūrā, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz:

11. maijam plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas no tā paša gada 1. augusta līdz 31. decembrim.

5. oktobrim plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. maijam.

Kā pieteikties?

Sīkāku informāciju par to, kā pieteikties, skatīt šo vadlīniju C daļā.

Pielikumi

Pieteikuma veidlapai jāpievieno likumīgā pārstāvja godprātīgs apliecinājums.

Pieteikuma veidlapai jāpievieno katras projektā plānotās jauniešu apmaiņas un sagatavošanās vizītes darbības grafiks.

Papildu atbilstības kritēriji jauniešu apmaiņai

Darbības ilgums

No 5 dienām līdz 21 dienai, neskaitot ceļā pavadīto laiku.

Darbības norises vieta(-s)

Darbībai jānotiek vienā no darbībā iesaistīto dalīborganizāciju valstīm (vai mobilo darbību gadījumā — vairākās valstīs).

Dalīborganizāciju skaits

Projektā jābūt iesaistītām vismaz divām dalīborganizācijām (vismaz vienai nosūtītājorganizācijai un vismaz vienai uzņēmējorganizācijai) no dažādām valstīm.

Darbības programmas valstīs: visām dalīborganizācijām jābūt no programmas valsts.

Darbības ar partnervalstīm, kas ir ES kaimiņvalstis: darbībā jāpiedalās vismaz vienai dalīborganizācijai no programmas valsts un vienai dalīborganizācijai no partnervalsts, kas ir ES kaimiņvalsts.

Atbilstīgie dalībnieki

Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem[6], kuri dzīvo nosūtītājorganizācijas un uzņēmējorganizācijas valstī.

Grupu vadītājiem[7] un koordinatoriem jābūt sasniegušiem 18 gadu vecumu.

Dalībnieku skaits un valsts grupu sastāvs

Vienā darbībā var būt ne mazāk kā 16 un ne vairāk kā 60 dalībnieku (neskaitot grupu vadītājus, koordinatorus un pavadošās personas). Tādas jauniešu apmaiņas gadījumā, kurā ir iekļauti tikai jaunieši, kuriem ir mazāk iespēju, minimālais dalībnieku skaits ir 10.

Vismaz divas jauniešu grupas no divām dažādām valstīm.

Katrai grupai jābūt vismaz vienam grupas vadītājam.

Katrā darbībā var būt ne vairāk kā viens koordinators.

Citi kritēriji

 • Katrā darbībā vismaz vienai no nosūtītājorganizācijām vai uzņēmējorganizācijām jābūt no tās valsts, kurā atrodas valsts aģentūra, kurai iesniegts pieteikums.

Papildu atbilstības kritēriji sagatavošanās vizītēm

Darbības norises vieta(-s)

Darbībai jānotiek valstī, kurā atrodas kāda no uzņēmējorganizācijām.

Atbilstīgie dalībnieki

Dalīborganizāciju pārstāvji, koordinatori, grupu vadītāji un jaunieši, kuri piedalās galvenajā darbībā.

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Projekti tiks novērtēti pēc turpmāk izklāstītajiem kritērijiem. Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 60 punktu. Turklāt tiem ir jāiegūst vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no turpmāk minētajām piešķiršanas kritēriju kategorijām.

Atbilstība, pamatojums un ietekme

(maksimālais rezultāts — 30 punkti)

 • Projekta atbilstība:
 • pasākuma mērķiem,
 • dalīborganizāciju un dalībnieku vajadzībām,
 • tam, kādā mērā projekts ir piemērots augstas kvalitātes mācīšanās rezultātu radīšanai dalībniekiem.
 • Projekta iespējamā ietekme:
 • uz dalībniekiem un dalīborganizācijām projekta darbības laikā un pēc tam,
 • ārpus organizācijām un privātpersonām, kas tieši piedalās projektā, vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas vai pasaules līmenī.
 • Tas, kādā mērā projekts ir piemērots ieguldījuma sniegšanai iekļaušanā un daudzveidībā, kā arī programmas zaļajiem, digitālajiem un līdzdalības aspektiem.
 • Tas, kādā mērā projekts iepazīstina jaunpienācējas un mazāk pieredzējušas organizācijas ar pasākumu.

Projekta izstrādes kvalitāte

(maksimālais rezultāts — 40 punkti)

 • Saskaņotība starp identificētajām vajadzībām, projekta mērķiem, dalībnieku specializāciju un ierosinātajām darbībām.
 • Projekta posmu saprotamība, pabeigtība un kvalitāte: sagatavošanās (tostarp dalībniekiem nodrošinātie sagatavošanās pasākumi), darbību īstenošana un pēcpasākumi.
 • Tas, kādā mērā jaunieši aktīvi ir iesaistīti visos darbību posmos.
 • Tas, kādā mērā darbības ir veidotas pieejamā un iekļaujošā veidā un ir atvērtas dalībniekiem ar dažādu izcelsmi un spējām. 
 • Piedāvāto līdzdalībā balstīto mācību metožu, tostarp virtuālo komponentu atbilstīgums.
 • Pārdomu procesa kārtības un atbalsta kvalitāte, dalībnieku mācīšanās rezultātu apzināšana un dokumentēšana, kā arī Eiropas pārredzamības un atzīšanas instrumentu, jo īpaši Youthpass, konsekventa izmantošana.
 • Līdzsvarota dalībnieku pārstāvība valstu un dzimuma ziņā.
 • Dalībnieku drošībai un aizsardzībai paredzēto pasākumu atbilstība un efektivitāte.
 • Tas, kādā mērā darbības ietver ilgtspējīgu un videi draudzīgu rīcību.

Projekta vadības kvalitāte

(maksimālais rezultāts — 30 punkti)

 • Praktisko pasākumu, pārvaldības un atbalsta kārtības kvalitāte.
 • Sadarbības un saziņas starp dalīborganizācijām un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām kvalitāte.
 • Projekta dažādo posmu un rezultātu izvērtēšanas pasākumu kvalitāte.
 • To pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt projekta rezultātus dalīborganizāciju vidū un ārpus tām.

FINANSĒJUMA NOTEIKUMI

Budžeta kategorija

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Summa

Organizatoriskais atbalsts

Izmaksas, kas tieši saistītas ar mobilitātes darbību īstenošanu.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz dalībnieku skaitu, izņemot grupu vadītājus, pavadošās personas un koordinatorus.

100 EUR dienā par jauniešu apmaiņas dalībnieku.

Ceļa izdevumi

Ieguldījums dalībnieku, tostarp pavadošo personu un koordinatoru, ceļa izdevumu segšanā, skaitot attālumu no viņu izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai un atpakaļ.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz ceļa attālumu un personu skaitu.

Pieteikuma iesniedzējam jānorāda attālums no izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai[8], izmantojot Eiropas Komisijas atbalstīto attāluma aprēķina kalkulatoru[9].

Mobilo darbību gadījumā pieteikuma iesniedzējam būtu jāsummē attālumi starp individuālajām norises vietām un jāizvēlas attāluma diapazons, kas atbilst attālumu summai[10].

Ceļa attālums

Standarta transporta veidi

Videi draudzīgi transporta veidi

0–99 km:

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1999 km

275 EUR

320 EUR

2000–2999 km

360 EUR

410 EUR

3000–3999 km

530 EUR

610 EUR

4000–7999 km

820 EUR

 

8000 km un vairāk

1500 EUR

 

Individuālais atbalsts

Ar uzturēšanos saistītie izdevumi.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz viena dalībnieka, tostarp grupas vadītāju, pavadošo personu un koordinatoru (ja tādi ir nepieciešami), uzturēšanās ilgumu, iekļaujot arī vienu ceļā pavadītu dienu pirms darbības un vienu ceļā pavadītu dienu pēc darbības, un līdz pat četrām papildu ceļā pavadītām dienām par dalībniekiem, kuri saņem ceļa izdevumu dotāciju par videi draudzīgu transporta veidu izmantošanu.

Tabula A2.1 par dalībnieku dienā

Iekļaušanas atbalsts

Izmaksas, kas saistītas ar mobilitātes darbību organizēšanu dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz to dalībnieku skaitu, kuriem ir mazāk iespēju, izņemot grupu vadītājus, pavadošās personas un koordinatorus.

100 EUR dienā par jauniešu apmaiņas dalībnieku.

Papildu izmaksas, kas tieši saistītas ar dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju, un viņus pavadošajām personām, tostarp grupu vadītājiem un koordinatoriem (ieskaitot pamatotos ceļa un uzturēšanās izdevumus, ja vien dotācija šiem dalībniekiem netiek pieprasīta no budžeta kategorijām “Ceļa izdevumi” un “Individuāls atbalsts”).

Finansēšanas mehānisms — faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums — pieprasījuma pamatojumu iesniedz pieteikuma iesniedzējs, un to apstiprina valsts aģentūra.

100 % no attiecināmajām izmaksām

Atbalsts sagatavošanās vizītēm

Izmaksas, kas saistītas ar sagatavošanās vizītes īstenošanu, tostarp ceļa un uzturēšanās izdevumi.

Finansēšanas mehānisms — vienības izmaksas.

Piešķiršanas noteikums — izņemot dalībniekus no uzņēmējorganizācijas. Katrā darbībā finansējumu var saņemt maksimāli viens dalībnieks no katras dalīborganizācijas. Netiek piemērots ierobežojums to koordinatoru skaitam, kuri piedalās galvenajā darbībā. Nosacījums: pieteikuma iesniedzējam jānorāda sagatavošanās vizītes nepieciešamības, mērķu un dalībnieku pamatojums, un to apstiprina valsts aģentūra.

575 EUR par dalībnieku katrā sagatavošanās vizītē.

Izņēmuma izmaksas

Izmaksas, kas rodas saistībā ar finanšu garantijas nodrošināšanu, ja to prasa valsts aģentūra.

Vīzas un ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija, medicīniskā sertifikācija. Augsti dalībnieku, tostarp grupu vadītāju, pavadošo personu un koordinatoru, ceļa izdevumi; ieskaitot izdevumus saistībā ar tādu videi draudzīgāku transporta veidu izmantošanu, kuri rada zemāku oglekļa izmešu daudzumu.

Finansēšanas mehānisms — faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums — pieprasījuma pamatojumu iesniedz pieteikuma iesniedzējs, un to apstiprina valsts aģentūra.

Finanšu garantija — 80 % no attiecināmajām izmaksām

Augsti ceļa izdevumi: 80 % no attiecināmajām izmaksām

Vīzas un ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija, medicīniskā sertifikācija: 100 % no attiecināmajām izmaksām

Tabula A2.1. Individuāls atbalsts jauniešu apmaiņas jomā

 

 

Individuālais atbalsts (EUR dienā)

 

Austrija

45 EUR

Beļģija

42 EUR

Bulgārija

32 EUR

Horvātija

35 EUR

Kipra

32 EUR

Čehijas Republika

32 EUR

Dānija

45 EUR

Igaunija

33 EUR

Somija

45 EUR

Ziemeļmaķedonijas Republika

28 EUR

Francija

38 EUR

Vācija

41 EUR

Grieķija

38 EUR

Ungārija

33 EUR

Islande

45 EUR

Īrija

49 EUR

Itālija

39 EUR

Latvija

34 EUR

Lihtenšteina

45 EUR

Lietuva

34 EUR

Luksemburga

45 EUR

Malta

39 EUR

Nīderlande

45 EUR

Norvēģija

50 EUR

Polija

34 EUR

Portugāle

37 EUR

Rumānija

32 EUR

Serbija

29 EUR

Slovākija

35 EUR

Slovēnija

34 EUR

Spānija

34 EUR

Zviedrija

45 EUR

Turcija

32 EUR

Kaimiņreģiona partnervalstis

29 EUR

 1. Šā pasākuma galvenais budžets ir atvēlēts tādu transnacionālu darbību atbalstīšanai, kurās iesaistītas organizācijas un dalībnieki no programmas valstīm. Tomēr aptuveni 25 % no pieejamā budžeta var izmantot, lai finansētu starptautiskas mobilitātes darbības, kurās iesaistītas organizācijas un dalībnieki no programmas valstīm un partnervalstīm, kas ir ES kaimiņvalstis (1.–4. reģions; sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā).

 2. Stratēģijas pieejamas vietnē https://www.salto-youth.net/.

 3. Eiropas jaunatnes mērķi tika izstrādāti ES jaunatnes stratēģijā. Šie mērķi nosaka tās starpnozaru jomas, kuras ietekmē jauniešu dzīvi, un norāda uz problēmām. Https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

 4. Grupa, kuru veido vismaz četri jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Viens no grupas dalībniekiem, kurš ir sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, uzņemas pārstāvja pienākumus un atbildību visas grupas vārdā. Neformālas grupas definīcija ir sniegta glosārijā. Šā pasākuma un visu ar to saistīto noteikumu nolūkiem jēdziens “dalīborganizācija” ietver jēdzienu “neformāla jauniešu grupa”. Tiek pieņemts, ka “dalīborganizācija” ietver arī “neformālu jauniešu grupu”.

 5. Dalīborganizācijām būs jāsniedz pilnvara pieteikuma iesniedzējai organizācijai. Pilnvarojumi jāsniedz pieteikumu iesniegšanas posmā, ne vēlāk kā līdz dotācijas nolīguma parakstīšanai. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

 6. Ņemiet vērā: 

  minimālā vecuma ierobežojumi — darbības sākuma datumā dalībniekiem jābūt sasniegušiem norādīto minimālo vecumu;

  maksimālā vecuma ierobežojumi — dalībnieki nedrīkst būt vecāki par norādīto maksimālo vecumu darbības sākuma datumā.

 7. Grupas vadītājs ir pieaugušais, kas pievienojas jauniešiem, kuri piedalās jauniešu apmaiņā, lai nodrošinātu viņu efektīvu mācīšanos, aizsardzību un drošību.

 8. Piemēram, ja persona no Madrides (Spānijas) piedalās darbībā, kas notiek Romā (Itālijā), pieteikuma iesniedzējs aprēķina attālumu no Madrides līdz Romai (1365,28 km) un pēc tam atlasa piemērojamo ceļa attāluma diapazonu (t. i., 500–1999 km).    

 9. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lv.

 10. Piemēram, ja persona no Madrides (Spānija) piedalās mobilajā darbībā, kas vispirms notiek Romā (Itālijā) un pēc tam Ļubļanā (Slovēnijā), pieteikuma iesniedzējs a) aprēķina attālumu no Madrides līdz Romai (1365,28 km), tad no Romas līdz Ļubļanai (489,75 km) un aprēķina abu attālumu kopsummu (1855,03 km), b) izvēlas attiecīgo ceļa attāluma diapazonu (no 500 līdz 1999 km) un c) aprēķina ES dotāciju, kas tiks izmantota kā ieguldījums dalībnieka ceļa izdevumu segšanā par braucienu no Madrides līdz Ļubļanai (caur Romu) un atpakaļ (275 EUR).

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: