Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2022. gada vadlīnijas. Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2022. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

“Erasmus” akreditācija jaunatnes jomā

KAS IR “ERASMUS” AKREDITĀCIJA JAUNATNES JOMĀ?[1]

Erasmus” akreditācija ir rīks, kas paredzēts tādām organizācijām, kuras vēlas īstenot pārrobežu apmaiņu un sadarbību, sekmēt jaunatnes iesaistīšanos un atbalstīt jaunatnes darbinieku un to organizāciju spēju veidošanu, organizējot mācību mobilitātes darbības. “Erasmus” akreditācija jaunatnes jomā veicina jauniešu mācību mobilitāti, nodrošinot akreditētajām organizācijām vienkāršotu un elastīgu alternatīvu formātu darbību īstenošanai.

Erasmus” akreditācijas jaunatnes jomā mērķi ir:

 • stiprināt jauniešu personisko izaugsmi un profesionālo attīstību, izmantojot neformālās un ikdienējās mācību mobilitātes darbības,
 • veicināt iespēju nodrošināšanu jauniešiem, viņu aktīvu pilsoniskumu un līdzdalību demokrātiskajā dzīvē,
 • veicināt kvalitatīva darba ar jaunatni attīstību vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī, veidojot jaunatnes jomā strādājošo organizāciju spējas un atbalstot jaunatnes darbinieku izglītības un profesionālo attīstību,
 • veicināt jauniešu iekļaušanu, daudzveidību, starpkultūru dialogu, Eiropas mēroga sadarbību un popularizēt solidaritātes, vienlīdzīgu iespēju un cilvēktiesību vērtības jauniešu vidū Eiropā.

Pieteikumu iesniedzējām organizācijām būs jāizklāsta savi ilgāka termiņa mērķi un to darbību plāns, kas atbalstāmas ar programmas “Erasmus+” līdzekļiem, gaidāmie ieguvumi un sava pieeja projektu vadībai. Erasmus” akreditācijas jaunatnes jomā piešķiršana apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir ieviesis pienācīgus un efektīvus procesus un pasākumus, lai īstenotu augstas kvalitātes mācību mobilitātes darbības saskaņā ar plānu, un izmantotu tās ar mērķi sniegt pienesumu jaunatnes jomā.

KĀ TAS NOTIEK?

Organizācijām, kuras vēlas saņemt akreditāciju, būs jānosaka savi ilgāka termiņa mērķi un to darbību plāns, kas atbalstāmas ar programmas “Erasmus+” līdzekļiem, gaidāmie ieguvumi un sava pieeja projektu vadībai.

Organizācijas var pastāvīgi pieteikties akreditācijai jaunatnes jomā; pieteikumu iesniedzēji, kas saņems “Erasmus” akreditāciju jaunatnes jomā, iegūs vienkāršotu piekļuvi 1. pamatpasākuma iespējām jaunatnes jomā saskaņā ar attiecīgajās šo vadlīniju sadaļās izklāstīto. Detalizēta informācija par atbilstību, atlases un piešķiršanas kritērijiem ir pieejami konkrētajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, kurš ir publicēts vietnē https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_en.

Erasmus” akreditācija tiek piešķirta uz laikposmu no 2021. līdz 2027. gadam, un akreditācijas saņēmējs tiek regulāri uzraudzīts, un tam pastāvīgi jāievēro akreditācijas prasības un norādījumi, ko izdevusi uzraugošā valsts aģentūra.

KĀ PIEKĻŪT MOBILITĀTES IESPĒJĀM AR “ERASMUS” AKREDITĀCIJU?

Akreditētajām organizācijām ir iespēja pieteikties finansējumam (dotāciju pieprasījumi) jaunatnes mobilitātes darbībām vienkāršotā veidā. Pieteikumu pamatā ir iepriekš apstiprināts akreditācijas plāns, tādēļ nav nepieciešams detalizēts plānoto darbību saraksts un izklāsts. Tā vietā pieteikumos jākoncentrējas uz īstenojamo darbību un iesaistīto dalībnieku skaitu.

Šajā pasākumā īstenojamajām mobilitātes darbībām jāievēro attiecīgajās šo vadlīniju sadaļās katram darbību veidam definētie noteikumi un principi.

Akreditētās organizācijas apņemas ievērot “Erasmus” kvalitātes standartus jaunatnes jomā un īstenot tajā augstas kvalitātes mobilitātes darbības.

Akreditētās jaunatnes organizācijas nevar saņemt finansējumu standarta jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektos. Taču tās var uzņemties partnera lomu šajos projektos. Izņēmuma kārtā 2021. gadā organizācijas, kurām tika piešķirta akreditācija pēc dotācijas pieprasījuma termiņa, var saņemt finansējumu standarta jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes pasākumu 2. termiņa ietvaros.

Atbilstības kritēriji

Dotāciju pieprasījumiem ir piemērojami turpmāk izklāstītie vispārīgie kritēriji.

Atbilstīgie pieteikumu iesniedzēji

Organizācijas, kurām pieteikumu iesniegšanas termiņā ir spēkā esoša “Erasmus” akreditācija jaunatnes jomā.

Atbilstīgās darbības

 • Jauniešu apmaiņa
 • Jaunatnes darbinieku profesionālās attīstības darbības

Turklāt var tikt īstenotas šādas darbības:

 • Sagatavošanās vizītes

Katras darbības apraksts un atbilstības kritēriji ir noteikti attiecīgajās šo vadlīniju sadaļās.

Projekta ilgums

Visu akreditēto projektu sākotnējais ilgums ir 15 mēneši. Pēc 12 mēnešiem visiem dotāciju saņēmējiem ir iespēja pagarināt savu projektu līdz 24 mēnešu kopējam ilgumam.

Kur pieteikties?

Tās valsts aģentūrā, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz:

 • 11. maijam plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas tā paša gada 1. augustā.

Kā pieteikties?

Sīkāku informāciju par to, kā pieteikties, skatīt šo vadlīniju C daļā.

Citi kritēriji

Akreditētā organizācija var pieteikties tikai vienreiz viena uzaicinājuma ietvaros.

Pieteikuma veidlapai jāpievieno likumīgā pārstāvja godprātīgs apliecinājums.

BUDŽETA PIEŠĶIRŠANA

Piešķirtā dotācijas summa būs atkarīga no vairākiem faktoriem:

 • kopējā budžeta, kas pieejams akreditētajiem pieteikumu iesniedzējiem,
 • pieprasītajām darbībām,
 • minimālā un maksimālā dotācijas apjoma,
 • šādiem piešķiršanas kritērijiem: finansiālajiem rādītājiem, kvalitātes rādītājiem, tām politikas prioritātēm un tematiskajām jomām, uz kurām vērstas darbības, par kurām iesniegts pieteikums, un ģeogrāfiskā līdzsvara (ja valsts aģentūra tādu piemēro).

Detalizēti noteikumi par pamata un maksimālo dotācijas apjomu, piešķiršanas kritēriju novērtēšanu, katra kritērija svērumu, piešķiršanas metodi un akreditētajiem projektiem pieejamo budžetu publicēs valsts aģentūra pirms uzaicinājuma termiņa beigām.

 1. Šā pasākuma galvenais budžets ir atvēlēts tādu transnacionālu darbību atbalstīšanai, kurās iesaistītas organizācijas un dalībnieki no programmas valstīm. Tomēr aptuveni 25 % no pieejamā budžeta var izmantot, lai finansētu starptautiskas mobilitātes darbības, kurās iesaistītas organizācijas un dalībnieki no programmas valstīm un partnervalstīm, kas ir ES kaimiņvalstis (1.–4. reģions; sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā).

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: