Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2022. gada vadlīnijas. Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2022. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

Skolu izglītības skolēnu un personāla mobilitāte

Šis pasākums atbalsta skolas un citas organizācijas, kuras aktīvi darbojas skolu izglītībā un kuras vēlas organizēt mācību mobilitātes darbības skolu izglītības skolēniem un personālam.

Tiek atbalstīts plašs darbību loks, tostarp “ēnošana” darbā un profesionālās attīstības kursi personālam, individuāla un grupu mobilitāte skolēniem, ekspertu uzaicināšana un citas turpmāk izklāstītās darbības.

Dalīborganizācijām savās darbībās aktīvi jāpopularizē iekļaušana un daudzveidība, vides ilgtspēja un digitālā izglītība, šiem nolūkiem izmantojot programmas nodrošinātās īpašās finansējuma iespējas, veicinot savu dalībnieku izpratni, apmainoties ar paraugpraksi un izvēloties savām darbībām atbilstīgu plānojumu.

PASĀKUMA MĒRĶI

Programmas “Erasmus+” finansēto mobilitātes darbību mērķis ir sniegt mācīšanās iespējas personām un atbalstīt skolu un citu skolu izglītības jomā strādājošo organizāciju internacionalizācijas stiprināšanu un institucionālo attīstību. Šā pasākuma konkrētie mērķi ir izklāstīti turpmāk.

 • Eiropas mācīšanas un mācīšanās dimensijas stiprināšana:
  • veicinot iekļautības un daudzveidības, tolerances un demokrātiskās līdzdalības vērtības,
  • veicinot zināšanas par kopīgu Eiropas kultūras mantojumu un daudzveidību,
  • atbalstot profesionālo tīklu attīstību visā Eiropā.
 • Mācīšanas un mācīšanās kvalitātes uzlabošana skolu izglītības jomā:
  • atbalstot skolotāju, skolu vadītāju un citu skolu darbinieku profesionālo attīstību,
  • veicinot jaunu tehnoloģiju un novatorisku mācīšanas metožu izmantošanu,
  • uzlabojot valodu mācīšanos un valodu daudzveidību skolās,
  • atbalstot paraugprakses apmaiņu un pārnesi mācīšanas un skolu attīstības jomā.
 • Eiropas izglītības telpas izveides veicināšana:
  • veidojot skolu spējas piedalīties pārrobežu apmaiņā un sadarbībā un īstenot augstas kvalitātes mobilitātes projektus,
  • padarot mācību mobilitāti par reālu iespēju ikvienam skolēnam skolas izglītības jomā,
  • uzlabojot skolēnu un personāla mobilitātes periodā ārvalstīs iegūto mācīšanās rezultātu atzīšanu.

KĀ PIEKĻŪT PROGRAMMAS “ERASMUS+” MOBILITĀTES IESPĒJĀM?

Skolas un citas skolu izglītības jomā aktīvi strādājošās organizācijas var pieteikties finansējumam divējādi:

 • īstermiņa mobilitātes projekti skolēniem un personālam sniedz pieteikumu iesniedzējām organizācijām iespēju organizēt dažādas mobilitātes darbības sešus līdz astoņpadsmit mēnešus ilgā laikposmā. Īstermiņa projekti ir labākā izvēle organizācijām, kuras pirmoreiz izmēģina programmu “Erasmus+” vai kuras vēlas organizēt tikai ierobežotu darbību skaitu,
 • akreditētie mobilitātes projekti skolēniem un personālam ir pieejami tikai organizācijām, kuras ir saņēmušas “Erasmus” akreditāciju skolu izglītības jomā. Šī īpašā finansējuma sadaļa sniedz iespēju akreditētajām organizācijām regulāri saņemt finansējumu mobilitātes darbībām, kuras palīdz pakāpeniski īstenot to “Erasmus” plānu. “Erasmus” akreditācija ir pieejama visām organizācijām, kuras vēlas regulāri organizēt mobilitātes darbības. Lai pieteiktos, iepriekšēja pieredze programmā nav nepieciešama. Lai uzzinātu vairāk par šo iespēju, lasiet šo vadlīniju nodaļu, kas veltīta “Erasmus” akreditācijai pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un apmācības un skolu izglītības jomā.

Turklāt organizācijas var iesaistīties programmā bez pieteikuma iesniegšanas, veicot kādu no šīm darbībām:

 • pievienojoties pastāvošam “Erasmus+” mobilitātes konsorcijam, kuru savā valstī vada akreditēts konsorcija koordinators, kas uzņem savā konsorcijā jaunus dalībniekus,
 • uzņemot dalībniekus no citām valstīm — ikviena organizācija var kļūt par organizāciju, kas uzņem izglītības apguvējus vai personālu no ārvalstu partnerorganizācijām. Kļūšana par uzņēmējorganizāciju sniedz vērtīgu pieredzi, un tas ir noderīgs veids, kā veidot partnerības un uzzināt vairāk par programmu pirms pieteikšanās tajā.

Tāpat skolas tiek rosinātas piedalīties kopienā eTwinning. Tā ir tiešsaistes kopiena, kura tiek mitināta drošā platformā, un tā ir pieejama skolotājiem, kuri ir apstiprināti eTwinning pakalpojumā. Kopiena eTwinning sniedz iespēju skolām veidot kopējas virtuālās klases un īstenot projektus kopā ar citām skolām. Tāpat tā sniedz iespēju skolotājiem diskutēt un apmainīties ar idejām ar kolēģiem, kā arī izmantot dažādas profesionālās attīstības iespējas. Turklāt eTwinning ir arī lieliska vide, kurā meklēt partnerus nākotnes projektiem.

PROJEKTA IZVEIDE

Pieteikuma iesniedzēja organizācija ir galvenā 1. pamatpasākuma projekta dalībniece. Pieteikuma iesniedzējs sastāda un iesniedz pieteikumu, paraksta dotācijas nolīgumu, īsteno mobilitātes darbības un iesniedz ziņojumus savas valsts aģentūrā. Pieteikšanās process gan īstermiņa projektiem, gan “Erasmus” akreditācijai ir vērsts uz pieteikuma iesniedzējas organizācijas vajadzībām un plāniem.

Lielākā daļa pieejamo darbību ir izejošās mobilitātes darbības. Tas nozīmē, ka pieteikuma iesniedzēja organizācija pilda nosūtītājorganizācijas funkcijas — tā izraugās dalībniekus un nosūta tos uz uzņemējorganizāciju ārvalstīs. Ļoti ieteicams izmantot šīs iespējas divvirzienu apmaiņas vai kopēju darbību organizēšanai ar vienu vai vairākām partnerskolām. Šādā gadījumā katrai iesaistītajai skolai jāpiesakās “Erasmus+” finansējumam vai tās var pievienoties jau pastāvošam konsorcijam. Partneru meklēšanas vienkāršošanas nolūkā programma “Erasmus+” atbalsta šādus ārvalstu partneru meklēšanas rīkus: School Education Gateway (www.schooleducationgateway.eu) un eTwinning (www.etwinning.net).

Turklāt pastāv īpaši darbību veidi, kas ļauj pieteikumu iesniedzējām organizācijām ielūgt apmācības jomas ekspertus vai skolotājus uz savu organizāciju. Ienākošo darbību mērķis ir nevis veidot divvirzienu apmaiņu, bet gan piesaistīt personas, kuras var palīdzēt attīstīt pieteikuma iesniedzēju organizāciju un stiprināt tās starptautisko dimensiju.

Visu šajā pasākumā atbalstīto darbību īstenošanai jānoris saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem. “Erasmus” kvalitātes standarti ietver konkrētas projekta uzdevumu īstenošanas metodes, piemēram, dalībnieku atlasi un sagatavošanu, mācīšanās rezultātu noteikšanu, novērtēšanu un atzīšanu, projekta rezultātu kopīgošanu utt. Lai izlasītu pilnu “Erasmus” kvalitātes standartu tekstu, sekojiet šai saitei tīmekļa vietnē Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_lv.

Iekļaušana un daudzveidība

Saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem organizācijām, kuras saņem programmas atbalstu, jārūpējas par mobilitātes iespēju nodrošināšanu dalībniekiem iekļaujošā un vienlīdzīgi pieejamā veidā neatkarīgi no viņu izcelsmes. Izraugoties izglītības apguvējus dalībai projekta darbībās, jāņem vērā tādi galvenie faktori kā motivācija, sasniegumi un to personiskās attīstības un mācību vajadzības. Tāpat personāla dalībnieku atlasē jāraugās, lai profesionālās attīstības ieguvumi būtu pieejami visiem izglītības apguvējiem organizācijā.

Mobilitātes darbību sagatavošanas, īstenošanas un pēcuzraudzības laikā nosūtītājorganizācijām un uzņēmējorganizācijām jāiesaista dalībnieki galveno lēmumu pieņemšanā, lai nodrošinātu maksimālu ieguvumu un ietekmi katram dalībniekam.

Dalīborganizācijas, kuras nodrošina izglītību un apmācību, tiek rosinātas aktīvi veidot un veicināt mobilitātes iespējas, piemēram, izveidojot savā akadēmiskajā kalendārā mobilitātes “logus” un nosakot standarta reintegrācijas pasākumus tiem dalībniekiem, kuri atgriezušies no mobilitātes.

Videi draudzīga ilgtspējīga un atbildīga prakse

Saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem organizācijām, kuras saņem programmas atbalstu, jāpopularizē videi draudzīga, ilgtspējīga un atbildīga rīcība savu dalībnieku vidū, veicinot viņu izpratni par to, cik svarīgi ir rīkoties, lai mazinātu vai kompensētu mobilitātes darbību ietekmi uz vidi. Šie principi būtu jāatspoguļo visu programmas darbību sagatavošanā un īstenošanā, jo īpaši, izmantojot programmā nodrošināto īpašo finansējumu ilgtspējīgu transporta veidu popularizēšanai. Organizācijām, kuras nodrošina izglītību un apmācību, būtu jāīsteno šie principi savā ikdienas darbā un aktīvi jāsekmē savu izglītības apguvēju un personāla locekļu domāšanas veida un rīcības maiņa.

Digitālā pāreja izglītībā un apmācībā

Saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem programma atbalsta visas dalīborganizācijas digitālo rīku un mācīšanās metožu izmantošanā, lai papildinātu to fiziskās darbības, kā arī uzlabotu partnerorganizāciju savstarpējo sadarbību un to sniegtās mācīšanās un mācīšanas kvalitāti. Turklāt arī skolotāji un administratīvais personāls var gūt labumu no digitālo prasmju apmācības programmām, lai iegūtu kursos izmantoto digitālo tehnoloģiju izmantošanai un administrācijas digitalizācijai attiecīgi nepieciešamās digitālās prasmes.

DARBĪBAS

Šajā sadaļā ir aplūkoti to darbību veidi, kas var saņemt “Erasmus+” finansējumu īstermiņa projektos un akreditētajos projektos.

Darbībās var tikt piešķirts papildu atbalsts par personām, kuras pavada dalībniekus, kam ir mazāk iespēju, nepilngadīgas personas vai jaunus pieaugušos, kam ir nepieciešama uzraudzība. Pavadošās personas var saņemt atbalstu visā darbības periodā vai tā daļā.

Personāla mobilitāte

Atbilstīgās darbības

 • “Ēnošana” darbā (no 2 līdz 60 dienām)
 • Norīkojumi mācīšanai (no 2 līdz 365 dienām)
 • Kursi un apmācība (no 2 līdz 30 dienām)

Kursu un apmācības gadījumā atbilstīgās kursu maksas ierobežojums ir 10 dienas uz dalībnieku. Par kursu un apmācības izvēli atbild pieteikumu iesniedzēji. Lai sniegtu norādes pieteikumu iesniedzējiem par kursu nodrošinātāju izvēli, ir izstrādāti šādi kvalitātes standarti: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en.

Papildus fiziskajai mobilitātei visas personāla mobilitātes darbības ir iespējams kombinēt ar virtuālajām darbībām. Iepriekš norādītais minimālais un maksimālais ilgums attiecas uz fiziskās mobilitātes komponentu.

Atbilstīgie dalībnieki

Atbilstīgie dalībnieki ir skolotāji, skolu vadītāji, kā arī citi nepedagoģiskie eksperti un skolu izglītības personāls.

Atbilstīgais personāls, kurš nepasniedz mācības, ietver skolu izglītības personālu gan skolās (pedagogu asistenti, pedagoģiskie konsultanti, psihologi utt.), gan citās organizācijās, kuras aktīvi strādā izglītības jomā (piemēram, skolu inspektori, padomnieki, par skolu izglītību atbildīgie politikas koordinatori utt.).

Dalībniekiem jābūt nodarbinātiem nosūtītājorganizācijā vai tiem regulāri jāstrādā ar nosūtītājorganizāciju, palīdzot īstenot attiecīgās organizācijas pamatdarbību (piemēram, ārštata pasniedzēju, ekspertu vai brīvprātīgo statusā).

Jebkurā gadījumā uzdevumiem, kas sasaista dalībnieku ar nosūtītājorganizāciju, jābūt dokumentētiem tā, lai valsts aģentūra varētu pārbaudīt šo saikni (piemēram, darba vai brīvprātīgā līguma, uzdevumu apraksta vai tamlīdzīga dokumenta veidā). Valstu aģentūras izveido pārredzamu un konsekventu praksi attiecībā uz to, kas ir uzskatāms par pieņemamām darba attiecībām un apliecinošiem dokumentiem, pamatojoties uz savas valsts kontekstu.

Atbilstīgās norises vietas

Darbībām jānoris ārvalstīs — kādā no programmas valstīm.

Izglītības apguvēju mobilitāte

Pieejamie formāti

 • Skolēnu grupu mobilitāte (no 2 līdz 30 dienām, vismaz divi skolēni grupā)
 • Skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte (no 10 līdz 29 dienām)
 • Skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitāte (no 30 līdz 365 dienām)

Papildus fiziskajai mobilitātei visas skolēnu mobilitātes darbības ir iespējams kombinēt ar virtuālajām darbībām. Iepriekš norādītais minimālais un maksimālais ilgums attiecas uz fiziskās mobilitātes komponentu.

Skolēnu grupu mobilitāte — skolēnu grupa no nosūtītājskolas var pavadīt laiku ārvalstīs, mācoties kopā ar saviem līdzgaitniekiem. Skolotājiem un citām pilnvarotām personām no nosūtītājskolas jāpavada skolēni visā darbības norises laikā.

Skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte — skolēni var pavadīt laiku ārvalstīs, lai mācītos partnerskolā vai stažētos citā atbilstīgā ārvalstu organizācijā. Katram dalībniekam jānosaka individuāla mācību programma. Dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju, mobilitāti var organizēt ne mazāk kā divu dienu garumā, ja tam ir pamatojums.

Skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitāte — skolēni var pavadīt laiku ārvalstīs, lai mācītos partnerskolā vai stažētos citā atbilstīgā ārvalstu organizācijā. Katram dalībniekam jānosaka individuāla mācību programma. Visiem dalībniekiem tiks nodrošināta obligāta apmācība pirms viņu došanās prom.

Atbilstīgie dalībnieki

Iesaistītajiem skolēniem jābūt reģistrētiem nosūtītājskolas izglītības programmā[1].

Atbilstīgās norises vietas

Darbībām jānoris ārvalstīs — kādā no programmas valstīm.

Skolēnu grupu mobilitātei jānoris uzņēmējskolā, ja vien darbības saturs un kvalitāte neattaisno citas norises vietas izvēli. Šādā gadījumā darbības var notikt tikai citā uzņēmējskolas valsts telpā vai Eiropas Savienības institūciju mītnes vietā. Neatkarīgi no norises vietas darbībā jābūt iesaistītiem skolēniem no vismaz divām programmas valstīm.

Citas atbalstītās darbības

Pieejamie formāti

 • Ekspertu uzaicināšana (no 2 līdz 60 dienām)
 • Apmācības jomas skolotāju un pasniedzēju uzņemšana (no 10 līdz 365 dienām)
 • Sagatavošanās vizītes

Ekspertu uzaicināšana — skolas var uzaicināt no ārvalstīm tādus pasniedzējus, skolotājus, politikas ekspertus un citus kvalificētus profesionāļus, kuri var palīdzēt uzlabot mācīšanu, apmācību un mācīšanos uzņēmējskolā. Piemēram, uzaicinātie eksperti var pasniegt apmācību skolas personālam, demonstrēt jaunas mācīšanas metodes un palīdzēt iedzīvināt paraugpraksi organizācijā un vadībā.

Apmācības jomas skolotāju un pasniedzēju uzņemšana — pieteikumu iesniedzējas organizācijas var uzņemt apmācības jomas skolotājus, kuri vēlas pavadīt stažēšanās periodu ārvalstīs. Uzņēmējorganizācija saņem atbalstu darbības sagatavošanai, taču ceļošanas un individuālais atbalsts dalībniekiem būtu jāsedz to nosūtītājiestādei (kura šajā nolūkā var pieteikties programmas “Erasmus+” finansējumam).

Sagatavošanās vizītes — organizācijas var sarīkot sagatavošanās vizīti, lai apmeklētu uzņemošo partneri pirms mobilitātes norises. Sagatavošanās vizītes ir nevis atsevišķas darbības, bet gan personāla vai izglītības apguvēju mobilitātes atbalsta pasākumi. Katra sagatavošanās vizīte ir skaidri jāpamato, un tai jākalpo mobilitātes darbību iekļaujošā rakstura, tvēruma un kvalitātes uzlabošanai. Piemēram, sagatavošanās vizītes var organizēt, lai labāk sagatavotos tādu dalībnieku mobilitātei, kuriem ir mazāk iespēju, uzsāktu sadarbību ar jaunu partnerorganizāciju vai sagatavotos ilgāka termiņa mobilitātes darbībām. Sagatavošanās vizītes nevar organizēt personālam paredzēta kursa vai apmācības darbības sagatavošanai.

Atbilstīgie dalībnieki

Uzaicinātais eksperts var būt jebkura persona no citas programmas valsts ar atbilstīgu zinātību skolu izglītībā.

Apmācības jomas skolotāju un pasniedzēju uzņemšana ir pieejama dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies citas programmas valsts skolotāju izglītības programmā (vai tamlīdzīgā skolotājiem vai pasniedzējiem paredzētā izglītības programmā) vai nesen to absolvējuši[2].

Sagatavošanās vizītēs var doties jebkuras personāla mobilitātes darbībām atbilstīgas personas, kuras ir iesaistītas projekta īstenošanā. Izņēmuma gadījumā izglītības apguvēji, kuri plāno piedalīties jebkura veida ilgtermiņa mācību mobilitātes darbībā, un dalībnieki, kuriem ir mazāk iespēju, var piedalīties savas darbību jomas sagatavošanās vizītēs.

Atbilstīgās norises vietas

Sagatavošanās vizītes var norisināties programmas valstīs.

Uzaicināto apmācības jomas ekspertu un skolotāju darbību norises vieta vienmēr ir dotācijas saņēmējas organizācijas (tostarp konsorcija dalībnieku) atrašanās vieta.

SKOLU IZGLĪTĪBAS SKOLĒNU UN PERSONĀLA ĪSTERMIŅA MOBILITĀTES PROJEKTI

Skolēnu un personāla īstermiņa mobilitātes projekti ir vienkāršs veids, kā gūt labumu no programmas “Erasmus+”. To mērķis ir ļaut organizācijām rīkot nelielu skaitu darbību vienkāršā veidā, lai tās gūtu pieredzi programmas ietvaros.

Vienkāršības nodrošināšanas nolūkā īstermiņa projektiem tiek piemēroti dalībnieku skaita un projektu ilguma ierobežojumi. Šis formāts ir pieejams tikai individuālām organizācijām, nevis konsorciju koordinatoriem. Akreditētās organizācijas nevar pieteikties īstermiņa projektiem, jo tām jau ir pastāvīga piekļuve programmas “Erasmus+” finansējumam.

Pieteikums īstermiņa projektiem ietver to darbību sarakstu un aprakstu, kuras plāno rīkot pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Atbilstības kritēriji

Organizācijas, kam ir tiesības pieteikties, — kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikumus var iesniegt šādas organizācijas[3]:

 1. skolas, kuras nodrošina vispārējo izglītību pirmsskolas, pamatskolas vai vidusskolas līmenī[4],
 2. vietējās un reģionālās publiskās iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kuras darbojas skolu izglītībā.

Taču “Erasmus” akreditāciju saņēmušās skolu izglītības organizācijas nevar pieteikties īstermiņa projektiem.

Atbilstīgās valstis

Pieteikumu iesniedzējām organizācijām jābūt izveidotām programmas valstī.

Kur iesniegt pieteikumu?

Pieteikumi jāiesniedz tās valsts aģentūrai, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Pieteikumu iesniegšanas termiņi

1. kārta visām valstu aģentūrām: 11. maijs plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika)

2. kārta valstu aģentūrām, kuras izlemj izsludināt otro pieteikumu iesniegšanas termiņu: 5. oktobris plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika)

Valstu aģentūras informē pieteikumu iesniedzējus par otrā termiņa izsludināšanu savā tīmekļa vietnē.

Projektu sākuma datumi

Projektiem var izvēlēties vienu no šādiem sākuma datumiem:

 • 1. kārta — no 1. septembra līdz tā paša gada 31. decembrim
 • 2. kārta — no 1. janvāra līdz nākamā gada 31. maijam

Projekta ilgums

No 6 līdz 18 mēnešiem.

Pieteikumu skaits

Katrā atlases kārtā organizācija var pieteikties tikai vienam īstermiņa projektam skolu izglītības jomā.

Organizācijas, kuras saņem īstermiņa projekta dotāciju pirmajā pieteikumu iesniegšanas kārtā, nedrīkst pieteikties tā paša uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus otrajā kārtā.

Jebkurā piecu secīgu uzaicinājumu gadu periodā organizācijas var saņemt ne vairāk kā trīs dotācijas īstermiņa projektiem skolu izglītības. Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam saņemtās dotācijas netiek ieskaitītas šajā ierobežojumā.

Pieejamās darbības

Visu veidu skolu izglītības darbības. Detalizēts saraksts un noteikumi pieejami sadaļā “Darbības”.

Projekta darbības joma

Pieteikums īstermiņa projektam var ietvert ne vairāk kā 30 dalībnieku piedalīšanos mobilitātes darbībās.

Šis limits neietver sagatavošanās vizītes un pavadošo personu dalību.

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Iesniegtie pieteikumi tiks novērtēti, piešķirot tiem punktus 100 punktu sistēmā, pamatojoties uz turpmāk izklāstītajiem kritērijiem un koeficientiem. Lai pieteikumus izskatītu dotācijas piešķiršanai, to iegūtajam punktu skaitam jāsasniedz šādas robežvērtības:

 • vismaz 60 punkti no 100 punktiem un
 • vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no trim piešķiršanas kritēriju kategorijām.

Atbilstība

(maksimālais rezultāts — 30 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • pieteikuma iesniedzēja specializācija, pieredze, darbības un izglītības apguvēju mērķgrupa atbilst skolu izglītības jomai,
 • projekta priekšlikums atbilst pasākuma mērķiem,
 • projekta priekšlikums atbilst šādām konkrētām prioritātēm:
  • tiek atbalstītas jaunpienācējas un mazāk pieredzējušas organizācijas,
  • atbalsts skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitātes dalībniekiem,
  • atbalsts dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju.

Projekta izstrādes kvalitāte

(maksimālais rezultāts — 40 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • ierosinātā projekta mērķi ir skaidri un konkrēti vērsti uz pieteikuma iesniedzējas organizācijas, tās personāla un izglītības apguvēju vajadzībām,
 • ierosinātās darbības un to saturs ir piemērots projekta mērķu sasniegšanai,
 • ir izstrādāts skaidrs rīcības plāns attiecībā uz katru no ierosinātajām darbībām,
 • projekts ietver videi draudzīgu ilgtspējīgu un atbildīgu praksi,
 • projekts ietver digitālo rīku (jo īpaši eTwinning) un mācīšanās metožu pielietošanu, lai papildinātu fiziskās mobilitātes darbības un uzlabotu sadarbību ar partnerorganizācijām.

Pēcuzraudzības pasākumu kvalitāte

(maksimālais rezultāts — 30 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis konkrētus un loģiskus pasākumus, lai integrētu mobilitātes darbību rezultātus organizācijas ikdienas darbā,
 • pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis atbilstīgu projekta rezultātu novērtēšanas veidu,
 • pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis konkrētus un efektīvus pasākumus projekta rezultātu popularizēšanai savā organizācijā, apmaiņai ar rezultātiem ar citām organizācijām un sabiedrību, kā arī publisku atsauču sniegšanai uz Eiropas Savienības finansējumu.

AKREDITĒTIE MOBILITĀTES PROJEKTI SKOLU IZGLĪTĪBAS SKOLĒNIEM UN PERSONĀLAM

Erasmus” akreditāciju saņēmušās organizācijas skolu izglītības jomā var pieteikties finansējumam kā tikai sev pieejamai īpašai finansējuma sadaļai. Pieteikumu pamatā ir iepriekš apstiprināts “Erasmus” plāns, tādēļ nav nepieciešams detalizēts plānoto darbību saraksts un izklāsts. Tā vietā pieteikumi ir vērsti uz nākamajam darbību kopumam nepieciešamā budžeta aprēķināšanu.

Atbilstības kritēriji

Organizācijas, kam ir tiesības pieteikties, — kas var iesniegt pieteikumu?

Organizācijas, kurām ir spēkā esoša “Erasmus” akreditācija skolu izglītības jomā.

Mobilitātes konsorcijs

Organizācijām, kurām ir “Erasmus” mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija, jāiesniedz pieteikums mobilitātes konsorcija formātam.

Pieteikumā jāiekļauj mobilitātes konsorcija dalībnieku saraksts, kurš papildus koordinatoram ietver vismaz vienu iesaistīto organizāciju.

Par mobilitātes konsorcija dalībnieci var kļūt organizācija, kura atbilst akreditēta mobilitātes projekta atbilstības kritērijiem. Konsorcija dalībniekiem nav nepieciešama “Erasmus” akreditācija.

Mobilitātes konsorcijā iesaistītās organizācijas vienā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus var saņemt finansējumu skolu izglītības jomā ne vairāk kā divu 1. pamatpasākuma dotāciju nolīgumu ietvaros. Tādēļ skolu izglītības organizācijas, kuras saņem dotācijas īstermiņa projektam vai akreditētam projektam, var papildus piedalīties tikai vienā skolu izglītības mobilitātes konsorcijā iesaistītās organizācijas statusā. Citas organizācijas var iesaistīties maksimāli divos mobilitātes konsorcijos.

Kur iesniegt pieteikumu?

Pieteikumi jāiesniedz tās valsts aģentūrai, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

11. maijs plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika)

Projekta sākuma datums

Tā paša gada 1. septembris

Projekta ilgums

Visu akreditēto projektu sākotnējais ilgums ir 15 mēneši. Pēc 12 mēnešiem visiem dotāciju saņēmējiem ir iespēja pagarināt savu projektu līdz 24 mēnešu kopējam ilgumam.

Pieteikumu skaits

Akreditētās organizācijas vienā atlases kārtā var pieteikties tikai vienreiz.

Pieejamās darbības

Visu veidu skolu izglītības darbības. Detalizēts saraksts un noteikumi pieejami sadaļā “Darbības”.

Projekta darbības joma

Akreditētajos projektos iekļaujamajam dalībnieku skaitam ir piemērojami tikai budžeta piešķiršanas posmā noteiktie ierobežojumi.

BUDŽETA PIEŠĶIRŠANA

Akreditācijas pieteikuma iesniegšanas posmā ir izvērtēta pieteikuma iesniedzēja “Erasmus” plāna kvalitāte, tādēļ budžeta piešķiršanas posmā netiks veikta kvalitatīvā izvērtēšana. Finansējumu saņems visi atbilstīgie dotāciju pieteikumi.

Piešķirtā dotācijas summa būs atkarīga no vairākiem faktoriem:

 • kopējā budžeta, kas pieejams akreditētajiem pieteikumu iesniedzējiem,
 • pieprasītajām darbībām,
 • pamata un maksimālā dotācijas apjoma,
 • šādiem piešķiršanas kritērijiem: finansiālajiem rādītājiem, kvalitātes rādītājiem, politikas prioritātēm un ģeogrāfiskā līdzsvara (ja valsts aģentūra tādu piemēro).

Detalizēti noteikumi par pamata un maksimālo dotācijas apjomu, piešķiršanas kritēriju novērtēšanu, katra kritērija svērumu, piešķiršanas metodi un akreditētajiem projektiem pieejamo budžetu publicēs valsts aģentūra pirms uzaicinājuma termiņa beigām.

KĀDI IR FINANSĒJUMA NOTEIKUMI?

Īstermiņa un akreditētajiem projektiem tiek piemēroti turpmāk izklāstītie finansējuma noteikumi.

Budžeta kategorija

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Summa

Organizatoriskais atbalsts

Ar mobilitātes darbību īstenošanu tieši saistītās izmaksas, kuras nenosedz ar citām izmaksu kategorijām.

Piemēri: sagatavošanās (pedagoģiskā, starpkulturālā un cita), mentorēšana, dalībnieku uzraudzība un atbalsts mobilitātes laikā, jaukto darbību virtuālajiem komponentiem nepieciešamie pakalpojumi, rīki un aprīkojums, mācīšanās rezultātu atzīšana, apmaiņa ar rezultātiem un Eiropas Savienības finansējuma pārredzamības nodrošināšana sabiedrībai,

organizatoriskais atbalsts sedz izmaksas, kas rodas gan nosūtītājorganizācijai, gan uzņēmējorganizācijai (izņemot personāla mobilitāti kursu un apmācības nolūkos). Abas organizācijas savstarpēji vienojas par saņemtās dotācijas sadalījumu.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz dalībnieku skaitu.

100 EUR

 • par skolēnu grupu mobilitātē, katrai grupai piešķirot maksimāli 1000 EUR,
 • par dalībnieku personāla mobilitātē kursu un apmācības nolūkos,
 • par uzaicināto ekspertu,
 • par uzņemto apmācības jomas skolotāju vai pasniedzēju.

350 EUR; 200 EUR pēc pirmajiem simts dalībniekiem tā paša veida darbībā,

 • par dalībnieku skolēnu īstermiņa mācību mobilitātē,
 • par dalībnieku personāla mobilitātē “ēnošanas” darbā un mācīšanas vai apmācības norīkojumā.

500 EUR

 • par dalībnieku skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitātē.

Ceļa izdevumi

Ieguldījums dalībnieku un pavadošo personu ceļa izdevumu segšanā abos virzienos, skaitot attālumu no viņu izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai.

Turklāt: ieguldījums dalībnieku un pavadošo personu ceļa izdevumu segšanā abos virzienos, skaitot attālumu no viņu izcelsmes vietas līdz vietai, kur notiek apmācība pirms došanās prom, kas paredzēta ilgtermiņa mobilitātē iesaistītajiem skolēniem.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz ceļa attālumu un personu skaitu.

Pieteikuma iesniedzējam jānorāda lidojuma attālums no izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai,[5] izmantojot Eiropas Komisijas atbalstīto attāluma aprēķina kalkulatoru[6].

Ceļa attālums

Standarta transporta veidi

Videi draudzīgi transporta veidi

0–99 km:

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1999 km

275 EUR

320 EUR

2000–2999 km

360 EUR

410 EUR

3000–3999 km

530 EUR

610 EUR

4000–7999 km

820 EUR

 

8000 km un vairāk

1500 EUR

 

Individuālais atbalsts

Dalībnieku un pavadošo personu uzturēšanās izdevumi[7] darbības laikā.

Ja nepieciešams: uzturēšanās izdevumi ir attiecināmi uz ceļā pavadīto laiku pirms un pēc darbības, piešķirot maksimāli divas ceļā pavadītās dienas dalībniekiem, kuri saņem standarta dotāciju ceļa izdevumu segšanai, un maksimāli četras papildu dienas dalībniekiem, kuri saņem ceļa izdevumu dotāciju par videi draudzīgu transporta veidu izmantošanu.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz personu skaitu, uzturēšanās ilgumu un uzņēmējvalsti[8].

Dalībnieku kategorija

1. valstu grupa

2. valstu grupa

3. valstu grupa

Personāls

90–180 EUR

80–160 EUR

70–140 EUR

Skolēni

40–80 EUR

35–70 EUR

30–60 EUR

Iepriekš norādītās pamatlikmes ir piemērojamas par darbības dienu. Katras valsts aģentūra pieņem lēmumu par precīzām pamatlikmēm pieļaujamā diapazonā ietvaros.

Pamatlikme ir maksājama līdz darbības 14. dienai. Sākot ar darbības 15. dienu, maksājamā likme ir vienāda ar 70 % no pamatlikmes. Maksājamās likmes tiek noapaļotas līdz tuvākajam pilnam eiro.

Iekļaušanas atbalsts

Izmaksas, kas saistītas ar mobilitātes darbību organizēšanu dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz to dalībnieku skaitu, kuriem ir mazāk iespēju.

100 EUR par dalībnieku

Papildu izmaksas, kas tieši saistītas ar dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju, un tos pavadošajām personām (ieskaitot pamatotos ceļa un uzturēšanās izdevumus, ja vien dotācija šiem dalībniekiem netiek pieprasīta no budžeta kategorijām “Ceļa izdevumi” un “Individuāls atbalsts”).

Finansēšanas mehānisms — faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums — pieprasījuma pamatojumu iesniedz pieteikuma iesniedzējs, un to apstiprina valsts aģentūra.

100 % no attiecināmajām izmaksām

Sagatavošanās vizītes

ceļa un uzturēšanās izdevumi par dalību sagatavošanās vizītē.

Finansēšanas mehānisms — vienības izmaksas.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz dalībnieku skaitu.

575 EUR par dalībnieku; apmeklējumā maksimāli trīs dalībnieki

Kursu maksa

Izmaksas kursu un apmācības uzņemšanas maksas segšanai.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz darbības ilgumu.

80 EUR dienā par dalībnieku; individuāls darbinieks viena dotācijas nolīguma ietvaros var saņemt kursu maksu maksimāli 800 EUR apmērā.

Valodas atbalsts

Izmaksas par valodas mācību materiālu nodrošināšanu un to dalībnieku apmācību, kuriem nepieciešams uzlabot tās valodas zināšanas, kuru tie izmantos mācībās vai kurā piedalīsies apmācībā darbības laikā.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz dalībnieku skaitu.

150 EUR par dalībnieku, kurš kvalificējas tiešsaistes valodas atbalstam un kurš nevar to saņemt atbilstīgas valodas vai līmeņa nepieejamības dēļ, izņemot personālu, kura mobilitātes periods ir īsāks nekā 31 diena. grupu mobilitātes darbībās skolēniem netiek nodrošināts individuāls valodas atbalsts.

Turklāt: 150 EUR par dalībnieku skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitātē.

Izņēmuma izmaksas

Izmaksas, kas rodas saistībā ar finanšu garantijas nodrošināšanu, ja to prasa valsts aģentūra.

Augsti dalībnieku un viņus pavadošo personu ceļa izdevumi, kurus nevar atbalstīt standarta kategorijā “Ceļa izdevumi” ģeogrāfiskā attāluma vai citu šķēršļu dēļ.

Finansēšanas mehānisms — faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums — pieprasījuma pamatojumu iesniedz pieteikuma iesniedzējs, un to apstiprina valsts aģentūra.

Finanšu garantijas izmaksas: 80 % no attiecināmajām izmaksām

Augsti ceļa izdevumi: 80 % no attiecināmajiem ceļa izdevumiem

 

 1. Katras programmas valsts kompetentā valsts iestāde nosaka atbilstīgu izglītības programmu definīciju, ko publicē attiecīgās valsts aģentūras tīmekļa vietnē.

 2. Nesenie absolventi ir tiesīgi piedalīties programmā līdz pat 12 mēnešus ilgā laikposmā pēc absolvēšanas. Ja dalībnieki pēc absolvēšanās ir pildījuši obligāto militāro dienestu vai civildienestu, to atbilstības periods tiek pagarināts par laikposmu, kas vienāds ar attiecīgā dienesta ilgumu.

 3. Katras programmas valsts kompetentā valsts iestāde nosaka atbilstīgu organizāciju definīciju, ko publicē attiecīgās valsts aģentūras tīmekļa vietnē kopā ar attiecīgajiem piemēriem.

 4. Tostarp pirmsskolas izglītība un aprūpe.

 5. Piemēram, ja persona no Madrides (Spānijas) piedalās darbībā, kas notiek Romā (Itālijā), pieteikuma iesniedzējs aprēķina attālumu no Madrides līdz Romai (1365,28 km) un pēc tam atlasa piemērojamo ceļa attāluma diapazonu (t. i., 500–1999 km).    

 6. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lv.

 7. Pavadošo personu gadījumā piemēro tādas pašas likmes kā attiecībā uz personālu. Izņēmuma gadījumos, ja pavadošajai personai jāuzturas ārvalstīs ilgāk nekā 60 dienas, papildu uzturēšanās izdevumus par laikposmu pēc 60. dienas sedz no budžeta pozīcijas “Iekļaušanas atbalsts”.

 8. Uzņēmējvalstu grupas:

  1. valstu grupa — Norvēģija, Dānija, Luksemburga, Islande, Zviedrija, Īrija, Somija, Lihtenšteina,

  2. valstu grupa — Nīderlande, Austrija, Beļģija, Francija, Vācija, Itālija, Spānija, Kipra, Grieķija, Malta, Portugāle,

  3. valstu grupa — Slovēnija, Igaunija, Latvija, Horvātija, Slovākija, Čehijas Republika, Lietuva, Turcija, Ungārija, Polija, Rumānija, Bulgārija, Ziemeļmaķedonijas Republika, Serbija.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}