Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2022. gada vadlīnijas. Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2022. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

Mobilitātes projekts augstākās izglītības studentiem un personālam

Šis pasākums atbalsta visu studiju jomu un ciklu (īsais cikls, bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras līmeņa) augstākās izglītības studentu fizisko un jaukto mobilitāti. Studenti var studēt augstākās izglītības partneriestādē vai stažēties uzņēmumā, pētniecības institūtā, laboratorijā, organizācijā vai jebkurā citā atbilstīgā darbavietā ārzemēs. Tāpat studenti var apvienot studiju periodu ārzemēs ar stažēšanos, tādējādi papildus stiprinot mācīšanās rezultātus un apgūstot transversālas prasmes. Lai arī tiek stingri mudināts īstenot ilgtermiņa fizisko mobilitāti, šis pasākums atzīst nepieciešamību piedāvāt elastīgāku fiziskās mobilitātes ilgumu, lai nodrošinātu programmas pieejamību visiem studentiem neatkarīgi no to izcelsmes, apstākļiem un studiju jomas.

Tāpat šis pasākums atbalsta augstākās izglītības pedagogu un administratīvā personāla iesaistīšanos profesionālās attīstības darbībās ārzemēs, kā arī sniedz iespēju darba pasaules personālam pasniegt mācības un apmācīt studentus vai personālu augstākās izglītības iestādēs. Šīs darbības var veidot mācīšanas un apmācības periodi (piemēram, “ēnošana” darbā, novērošanas periodi, apmācības kursi).

Turklāt šis pasākums atbalsta jaukta tipa intensīvās programmas, dodot iespēju augstākās izglītības iestāžu grupām kopīgi izstrādāt studentiem, akadēmiskajam un administratīvajam personālam jauktas mobilitātes mācību programmas un darbības.

PASĀKUMA MĒRĶI

Šā pasākuma mērķis ir sniegt ieguldījumu Eiropas izglītības telpā, kā arī stiprināt saikni starp izglītību un pētniecību, lai izkoptu visu disciplīnu studentu kritiskās domāšanas prasmes visos līmeņos (tostarp bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras līmenī). Tāpat tās mērķis ir sekmēt nodarbinātību, sociālo iekļaušanu, pilsonisko iesaistīšanos, inovāciju un vides ilgtspēju Eiropā un ārpus tās, nodrošinot visiem studentiem iespēju studiju ietvaros studēt vai gūt apmācību ārzemēs, lai:

 • viņi nonāktu saskarē ar citu veidu viedokļiem, zināšanām, mācīšanas un pētniecības metodēm, kā arī darba praksi savā studiju jomā,
 • viņi attīstītu tādas transversālās prasmes kā saziņa, valodu prasmes, problēmu risināšana, starpkulturālās un pētniecības prasmes,
 • viņi attīstītu tādas uz nākotni vērstās prasmes kā digitālās prasmes, kuras iedrošinās tos stāties pretī šodienas un rītdienas problēmām,
 • veicinātu personisko attīstību, piemēram, spēju pielāgoties jaunām situācijām, un pašapziņu.

Tāpat mērķis ir iedrošināt personālu, tostarp uzņēmumu personālu, mācīt un apmācīt ārzemēs savas profesionālās attīstības ietvaros, lai:

 • apmainītos ar zinātību,
 • gūtu pieredzi jaunā mācīšanas vidē,
 • iegūtu jaunas, inovatīvas pedagoģiskās un izglītības programmu izstrādes prasmes, kā arī digitālās prasmes,
 • sazinātos ar kolēģiem kopīgu darbību veidošanas nolūkā, lai sasniegtu programmas mērķus,
 • apmainītos ar paraugpraksi un stiprinātu augstākās izglītības iestāžu savstarpējo sadarbību,
 • labāk sagatavotu studentus darba pasaulei, iesaistot kursos uzņēmumu personālu.

Turklāt mērķis ir veicināt transnacionālu un starpdisciplināru mācību programmu un inovatīvu mācīšanās un mācīšanas veidu izstrādi, tostarp tiešsaistes sadarbību, izpētē balstītu mācīšanos un problēmu risināšanā balstītas pieejas, lai risinātu sabiedrības problēmas.

KĀ PIEKĻŪT PROGRAMMAS “ERASMUS” MOBILITĀTES IESPĒJĀM?

Visām pieteikumu iesniedzējām organizācijām, tostarp mobilitātes konsorcijiem, jāatrodas kādā no programmas valstīm, un iesaistītajām augstākās izglītības iestādēm (AII), pirms tās piesakās mobilitātes projektam “Erasmus+” valsts aģentūrā, jāsaņem “Erasmus” Augstākās izglītības harta (ECHE)[1]. Parakstot “Erasmus” Augstākās izglītības hartu, augstākās izglītības iestādes apņemas sniegt mobilitātes dalībniekiem visu nepieciešamo atbalstu, tostarp lingvistisko sagatavošanu. Lai tās atbalstītu, visām mobilitātes darbībām, ko īsteno programmas valstu un — pēc iespējas — partnervalstu starpā, tiek nodrošināts tiešsaistes valodas atbalsts. Eiropas Komisija to nodrošina atbilstīgajiem dalībniekiem, lai uzlabotu viņu svešvalodu kompetences pirms mobilitātes un/vai tās laikā.

Saskaņā ar jaunās programmas prioritātēm tiek nostiprināti hartas principi. Hartā cita starpā ir izklāstīta apņemšanās nodrošināt, ka ārvalstīs pavadītā augstākās izglītības līmeņa mācību perioda rezultāti vienā programmas valstī tiek automātiski un pilnīgi atzīti citās valstīs saskaņā ar mācību līgumā izklāstīto vienošanos un sekmju izrakstā apstiprināto informāciju vai saskaņā ar ārvalstīs pabeigto moduļu mācīšanās rezultātiem, kā norādīts kursu katalogā, saskaņā ar Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu (ECTS). Tāpat harta ietver apņemšanos rīkoties ilgtspējīgā veidā, īstenojot mobilitātes projektus, kā arī ieviest digitalizētu mobilitātes pārvaldību saskaņā ar Eiropas studenta kartes iniciatīvas standartiem.

Iesaistītajai AII ir jāatlasa potenciālie dalībnieki un jāpiešķir dotācijas taisnīgā, pārredzamā, saskaņotā un dokumentētā veidā saskaņā ar noteikumiem dotācijas nolīgumā, kas noslēgts ar valsts aģentūru. Tai būtu jānodrošina taisnīgas un pārredzamas procedūras visos mobilitātes posmos, kā arī atbilžu sniegšanas procesā uz dalībnieku jautājumiem/sūdzībām.

ECHE papildina ECHE vadlīnijas[2] — tas ir dokuments, kas augstākās izglītības iestādēm palīdz īstenot ECHE principus un kas šajā nolūkā rūpīgi jāizmanto. Īstenojot visus pasākumus, kuriem ir nepieciešama šī akreditācija, augstākās izglītības iestādēm ir pienācīgi jāievēro ECHE un to papildinošās vadlīnijas.

Lai arī partnervalstu augstākās izglītības iestādes nav tiesīgas parakstīt ECHE, tām ir jāievēro ECHE principi. Tādēļ iestāžu līgumā ir skaidri jāizklāsta tādi jautājumi kā valodas atbalsts, mācīšanās rezultātu atzīšana un viss nepieciešamais atbalsts, kas tiek piedāvāts mobilitātes dalībniekiem.

PROJEKTA IZVEIDE

Pieteikuma iesniedzēja organizācija iesniedz pieteikumu mobilitātes projekta dotācijas saņemšanai, paraksta un pārvalda dotācijas nolīgumu un sagatavo ziņojumu. Tas ietver iespēju pieteikties finansējumam, lai organizētu jaukta tipa intensīvās programmas, meklētu partnerus jaukta tipa intensīvo programmu īstenošanai un ziņotu par rezultātiem.

Mobilitātes projektā iesaistītās dalīborganizācijas pilda turpmāk izklāstītos pienākumus un uzdevumus.

 • Nosūtītājorganizācija — atbild par studentu/personāla atlasi un nosūtīšanu uz ārvalstīm. Tas ietver arī dotāciju maksājumus (personām programmas valstīs), sagatavošanu, uzraudzību un automātisku atzīšanu saistībā ar mobilitātes periodu.
 • Uzņēmējorganizācija — atbild par studentu/personāla uzņemšanu no ārvalstīm un studiju/stažēšanās programmas, apmācības darbību programmas piedāvāšanu viņiem vai labuma gūšanu no mācīšanas darbības.
 • Starpniekorganizācija — organizācija, kas ir aktīva programmas valsts darba tirgū vai izglītības, apmācības un darba ar jaunatni jomā. Tā var būt mobilitātes konsorcija partnere, bet nevar būt nosūtītājorganizācija. Tās pienākums var būt kopīgot un atvieglot nosūtītāju augstākās izglītības iestāžu administratīvās procedūras un labāk saskaņot studentu specializācijas ar uzņēmumu vajadzībām stažēšanās gadījumā, kā arī kopīgi sagatavot dalībniekus.

Nosūtītājorganizācijām un uzņēmējorganizācijām kopā ar studentiem/personālu pirms mobilitātes perioda sākšanas jāvienojas par darbībām, kas jāveic studentiem (“mācību līgumā”) vai personāla locekļiem (“mobilitātes līgumā”). Minētajos līgumos nosaka mācību periodā ārvalstīs sasniedzamos mācīšanās rezultātus un precizē katras puses formālās atzīšanas noteikumus; Tiesības un pienākumi ir izklāstīti dotācijas nolīgumā. Ja darbību savstarpēji īsteno divas augstākās izglītības iestādes (studentu mobilitāte, tostarp jaukta mobilitāte, studiju nolūkos un personāla mobilitāte mācīšanas nolūkos), nosūtītājiestādei un uzņēmējiestādei pirms apmaiņas sākšanas jānoslēdz iestāžu līgums.

Mobilitāte no “Erasmus+” programmas valstīm uz partnervalstīm

Mobilitātes no programmas valstīm uz partnervalstīm mērķis ir divējāds. Pirmkārt, tā sniedz iespēju studentiem un personālam gūt starptautisku pieredzi un iegūt uz nākotni vērstas un citas atbilstīgas prasmes visā pasaulē. Otrkārt, tā dod iespēju programmas valstu augstākās izglītības iestādēm izveidot ilgtermiņa ilgtspējīgu starptautisku sadarbību ar partneriestādēm partnervalstīs.

Izejošajai studentu un personāla mobilitātei no programmas valstu augstākās izglītības iestādēm uz jebkuru partnervalsti pasaulē (1.–14. reģions) var izmantot līdz pat 20 % finansējuma, kas piešķirts katram mobilitātes projektam. Šīs iespējas ir paredzētas tam, lai rosinātu programmas valsts organizācijas izstrādāt izejošās mobilitātes darbības ar vairākām partnervalstīm, un tiek sagaidīts, ka tām būs pēc iespējas plašāks ģeogrāfiskais tvērums.

Iekļaušana un daudzveidība augstākās izglītības mobilitātē

Lai studentu un personāla mobilitātes pieejamība būtu pēc iespējas vienkāršāka, augstākās izglītības iestādēm saskaņā ar ECHE principiem ir jānodrošina pašreizējajiem un potenciālajiem dalībniekiem vienlīdzīga un taisnīga piekļuve un iespējas neatkarīgi no viņu izcelsmes. Tas nozīmē tādu dalībnieku, kuriem ir mazāk iespēju, piemēram, dalībnieku ar fiziskās, garīgās vai cita veida veselības traucējumiem, studentu ar bērniem, strādājošu vai profesionālajā sportā iesaistītu studentu, kā arī visu mobilitātē nepietiekami pārstāvēto studiju jomu studentu iekļaušanu. Šā principa ievērošanā liela nozīme ir tādu iekšējo atlases procedūru noteikšanai, kurās tiek ņemts vērā taisnīgums un iekļaušana, kā arī visaptveroši tiek novērtēti pieteikumu iesniedzēju sasniegumi un motivācija. Turklāt augstākās izglītības iestādes tiek aicinātas izveidot savās studiju programmās iepriekšnoteiktas mobilitātes iespējas, piemēram, mobilitātes “logus”, lai palīdzētu veicināt visu studiju jomu studentu iesaistīšanos. Šajā ziņā jaukta mobilitāte var piedāvāt papildu iespējas, kuras var būt labāk piemērotas noteiktām personām vai studentu grupām. Šajā kontekstā iekļautības speciālistu iecelšana augstākās izglītības iestādēs palīdz risināt iekļaušanas un daudzveidības jautājumus. Iekļautības speciālisti var, piemēram, sadarbībā ar attiecīgajiem kolēģiem veicināt izpratni, nākt klajā ar saziņas un iesaistes stratēģijām, nodrošināt pietiekamu atbalstu visā mobilitātes periodā, kā arī veicināt iestādes attiecīgā personāla ar zinātību sadarbību iekļaušanas un daudzveidības jomā.

Vides ilgtspēja un videi draudzīga prakse augstākās izglītības mobilitātē

Saskaņā ar ECHE principiem augstākās izglītības iestādēm ir jāpopularizē videi draudzīga prakse visās ar programmu saistītajās darbībās. Tas nozīmē ilgtspējīgu transporta veidu izmantošanas popularizēšanu, aktīvu rīcību, organizējot programmas “Erasmus+” mobilitātei veltītus pasākumus, konferences un sanāksmes videi draudzīgākā veidā, kā arī papīra formāta administratīvo procesu aizstāšanu ar digitalizētiem procesiem (saskaņā ar Eiropas studenta kartes iniciatīvas standartiem). Tāpat augstākās izglītības iestādēm ir jāveicina izpratne visu dalībnieku vidū par dažādiem pasākumiem, kurus tie var veikt, esot ārvalstīs, lai samazinātu savas mobilitātes radīto oglekļa un vides pēdas nospiedumu un uzraudzītu progresu virzībā uz ilgtspējīgākas studentu un personāla mobilitātes sasniegšanu.

Digitalizācija un digitālā izglītība un prasmes augstākās izglītības mobilitātē

Ievērojot ECHE principus, augstākās izglītības iestādēm būtu jāievieš digitalizēta studentu mobilitātes pārvaldība saskaņā ar Eiropas studenta kartes iniciatīvas tehniskajiem standartiem. Tas nozīmē, ka programmā iesaistītajām augstākās izglītības iestādēm ir jāpieslēdzas Erasmus” bezpapīra darbplūsmas tīklam, lai apmainītos ar mobilitātes datiem un pārvaldītu tiešsaistes mācību līgumus un digitālos iestāžu līgumus, tiklīdz šīs funkcijas sāks darboties dažādajās programmas mobilitātes darbībās, kas tiek īstenotas programmas valstu starpā, kā arī no programmas valstīm uz partnervalstīm. Augstākās izglītības iestādes var izmantot savu organizatoriskā atbalsta finansējumu digitalizētās mobilitātes pārvaldības īstenošanai. Iestādēm savos ietvaros ir jāpopularizē jaukta mobilitāte (fiziskās mobilitātes kombinēšana ar virtuālo komponentu), lai piedāvātu vēl elastīgākus mobilitātes formātus, turpinot uzlabot mācīšanās rezultātus un fiziskās mobilitātes ietekmi. Augstākās izglītības iestādēm ir jānodrošina jauktas mobilitātes darbību kvalitāte un dalības jauktā mobilitātē, tostarp virtuālā komponenta, formāla atzīšana. Tāpat iestādēm ir jāveicina izpratne savu studentu un personāla vidū par programmā pieejamajām iespējām apgūt un turpināt attīstīt attiecīgās digitālās prasmes visās studiju jomās, tostarp par iespēju studentiem un neseniem absolventiem stažēties programmā “Digitālā iespēja”, lai iegūtu vai turpinātu attīstīt digitālās prasmes[3]. Arī skolotāji un administratīvais personāls var gūt labumu no digitālo prasmju apmācības, lai iegūtu kursos izmantoto digitālo tehnoloģiju izmantošanai un administrācijas digitalizācijai attiecīgi nepieciešamās digitālās prasmes.

Darbību un specifisko kritēriju apraksts

Studentu mobilitāte

Studentu mobilitāti var īstenot no jebkuras programmas valsts uz jebkuru citu programmas valsti vai partnervalsti ikvienā studiju jomā un ciklā (īsais cikls, bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras līmeņa cikls). Lai nodrošinātu augstas kvalitātes mobilitātes darbības ar maksimālu ietekmi uz studentiem, mobilitātes darbībai jāatbilst studenta ar grādu saistītajām mācību un personiskās attīstības vajadzībām.

Studenti var īstenot turpmāk izklāstītās darbības.

 • Studiju periods ārvalstīs augstākās izglītības partneriestādē. Studiju periodam ārvalstīs ir jāveido daļa no studenta studiju programmas, kuru pabeidzot, tiek iegūts grāds jebkurā studiju ciklā. Studiju periods ārvalstīs var ietvert arī stažēšanās periodu. Šāds apvienojums veido sinerģiju starp ārvalstīs iegūto akadēmisko un profesionālo pieredzi.
 • Stažēšanās (norīkojums darbā, prakse) uzņēmumā, pētniecības institūtā, laboratorijā, organizācijā vai jebkurā citā atbilstīgā darbavietā ārzemēs. Stažēšanās ārvalstīs tiek atbalstīta jebkura studiju cikla laikā, kā arī neseniem absolventiem. Tā ietver arī mācīšanas asistēšanu pedagoģijas studentiem un pētniecības asistēšanu studentiem un doktora grāda kandidātiem jebkurā atbilstīgajā pētniecības objektā. Lai turpinātu stiprināt sinerģiju ar programmu “Apvārsnis Eiropa”, šīs mobilitātes darbības var norisēt arī “Apvārsnis Eiropa” finansēto pētniecības projektu kontekstā, pilnībā ievērojot principu, ka ES darbības nedrīkst saņemt dubultu finansējumu. Kad vien iespējams, stažēšanās jāiekļauj studenta studiju programmā kā neatņemama tās sastāvdaļa.
 • Doktorantūras mobilitāte

Lai labāk apmierinātu doktora grāda kandidātu dažādās mācību un apmācības vajadzības un sniegtu vienlīdzīgas iespējas, doktora grāda kandidāti un neseni absolventi (pēcdoktoranti)[4] var uzņemties īstermiņa vai ilgtermiņa fiziskus mācību vai stažēšanās mobilitātes periodus. Fiziskajai mobilitātei tiek aicināts pievienot virtuālo elementu.

 • Jaukta mobilitāte

Ikvienu studiju vai stažēšanās periodu ārvalstīs, tostarp doktorantūras mobilitāti, neatkarīgi no ilguma var īstenot jauktas mobilitātes veidā. Jaukta mobilitāte ir fiziska mobilitāte ar virtuālo komponentu, kas tiešsaistē nodrošina sadarbīgu kopīgu mācīšanos vai darbu grupā Piemēram, virtuālais komponents var pulcēt tiešsaistē izglītības apguvējus no dažādām valstīm un studiju jomām, lai tie piedalītos tiešsaistes kursos un kopīgi un vienlaikus pildītu uzdevumus, kas ir atzīti kā viņu studiju daļa.

Tāpat ikviens students var piedalīties jauktā mobilitātē, piedaloties jaukta tipa intensīvajā programmā.

Turklāt studentiem (īsā, bakalaura, maģistrantūras cikla), kuri nevar piedalīties ilgtermiņa fiziskā mācību vai stažēšanās mobilitātē, piemēram, savas studiju jomas dēļ vai tādēļ, ka viņiem ir mazāk iesaistīšanās iespēju, būs iespēja īstenot īstermiņa fizisko mobilitāti, apvienojot to ar obligāto virtuālo komponentu.

 • Personāla mobilitāte

Personāla mobilitāti var īstenot no jebkuras programmas valsts uz jebkuru citu programmas valsti vai partnervalsti. Lai nodrošinātu augstas kvalitātes mobilitātes darbības ar maksimālu ietekmi, mobilitātes darbībai jābūt saistītai ar personāla profesionālo attīstību un jāatbilst tā mācību un personiskās attīstības vajadzībām.

Personāls var īstenot jebkuru no turpmāk izklāstītajām darbībām.

 • Mācīšanas periods ārvalstīs augstākās izglītības partneriestādē. Mācīšanas periods ārvalstīs sniedz iespēju ikvienam augstākās izglītības iestādes pedagogam vai uzņēmuma personāla loceklim pasniegt partnervalsts augstākās izglītības iestādē ārvalstīs. Personāla mobilitāti mācīšanas nolūkos var īstenot jebkurā studiju jomā.
 • Apmācības periods ārvalstīs augstākās izglītības partneriestādē, uzņēmumā vai jebkurā citā atbilstīgā darbavietā. Apmācības periods ārvalstīs sniedz iespēju augstākās izglītības iestādes personālam piedalīties tādās apmācības darbībās ārvalstīs, kuras ir saistītas ar tā ikdienas darbu savā augstākās izglītības iestādē. Šī apmācība var tikt īstenota ar apmācības pasākumiem vai “ēnošanu” darbā.

Personāla ārvalstīs pavadīts mobilitātes periods var apvienot mācīšanas un apmācības darbības. Ikviens mācīšanas vai apmācības periods ārvalstīs var tikt īstenots kā jaukta mobilitāte.

Vispārējie atbilstības kritēriji

Augstākās izglītības mobilitātes projektam jāatbilst turpmāk izklāstītajiem formālajiem kritērijiem, lai tas varētu saņemt programmas “Erasmus+” dotāciju. Vispārējie atbilstības kritēriji ietver vispārējās prasības projekta līmenī savukārt turpmākajās sadaļās izklāstītie īpašie kritēriji attiecas uz konkrēto darbību īstenošanas prasībām.

Atbilstīgās darbības

Augstākās izglītības iestādes (AII) var īstenot vienu vai vairākas no šīm darbībām:

 • studentu mobilitāte studiju nolūkos,
 • studentu mobilitāte stažēšanās nolūkos,
 • personāla mobilitāte mācīšanas nolūkos,
 • personāla mobilitāte apmācības nolūkos,
 • Jaukta tipa intensīvās programmas

Šīs mobilitātes darbības var notikt programmas valstu starpā vai no programmas valsts uz jebkuru partnervalsti pasaulē (1.–14. reģions).

Kas var iesniegt pieteikumu?

Dotācijai var pieteikties organizācijas ar turpmāk norādīto akreditāciju.

 • Ja pieteikumu iesniedz individuāla AII — augstākās izglītības iestādēm, kas izveidotas programmas valstī, jābūt ieguvušām tiesības parakstīt “Erasmus” Augstākās izglītības hartu (ECHE).
 • Ja pieteikumu iesniedz mobilitātes konsorcijs — koordinētājas organizācijas, kas izveidotas programmas valstī un koordinē konsorciju, kuram piešķirta “Erasmus” augstākās izglītības mobilitātes konsorcija akreditācija. Organizācijas, kurām nav spēkā esošas konsorcija akreditācijas, var pieteikties akreditācijai mobilitātes konsorcija vārdā vienlaikus ar pieteikuma iesniegšanu mobilitātes projekta dotācijas saņemšanai vai pieteikuma iesniegšanu iepriekšējā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus. Visām iesaistītajām augstākās izglītības iestādēm no programmas valstīm jābūt parakstījušām “Erasmus” Augstākās izglītības hartu (ECHE). Šīs organizācijas ir tiesīgas piedalīties mobilitātes projektā tikai tad, ja tiek apstiprināts to pieteikums mobilitātes konsorcija akreditēšanai.

Augstākās izglītības studenti un personāls nevar pieteikties dotācijai tiešā veidā — atlases kritērijus dalībai mobilitātes darbībās un jaukta tipa intensīvajās programmās nosaka augstākās izglītības iestāde, kurā studē vai strādā minētās personas.

Atbilstīgās valstis

Dalībai darbībās:

 • jebkura programmas valsts,
 • jebkura partnervalsts.

Dalīborganizāciju skaits

Pieteikuma veidlapā ir norādīta viena organizācija (pieteikuma iesniedzējs). Tā ir programmas valstī izveidota atsevišķa AII vai mobilitātes konsorcija koordinators.

Mobilitātes projekta īstenošanas laikā jābūt iesaistītām vismaz divām organizācijām (vismaz vienai nosūtītājorganizācijai un vismaz vienai uzņēmējorganizācijai) no dažādām programmas valstīm.

Jaukta tipa intensīvās programmas — papildus pieteikuma iesniedzējam jaukta tipa intensīvās programmas organizēšanā jābūt iesaistītām vismaz divām AII no divām citām programmas valstīm.

Projekta ilgums

26 mēneši

Kur pieteikties?

 • Tās valsts aģentūrā, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 11. maija plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) par projektiem, kas sākas tā paša gada 1. septembrī.

Kā pieteikties?

Sīkāku informāciju par to, kā pieteikties, skatīt šo vadlīniju C daļā.

Citi obligāti izpildāmie kritēriji

AII dotācijas pieteikumu var iesniegt valsts aģentūrā divos veidos:

 • kā individuāla AII,
 • kā mobilitātes konsorcija koordinatore/partnere.

AII var pieteikties tikai vienreiz vienā atlases kārtā mobilitātes projektam kā individuāla AII un/vai kā attiecīgā konsorcija koordinējošā AII. Taču AII var būt vairāku dažādu mobilitātes konsorciju dalībniece, kas vienlaikus iesniedz pieteikumu, vai koordinēt šādus konsorcijus.

Abus pieteikšanās veidus (individuālo un konsorcija sastāvā) var izmantot vienlaikus. Taču attiecīgajai AII joprojām ir pienākums novērst dalībnieka divkāršu finansēšanu, ja abus iepriekš minētos veidus izmanto vienā un tajā pašā akadēmiskajā gadā.

Mobilitātes projektā ir jāīsteno Eiropas studenta kartes iniciatīva, lai veicinātu mobilitātes cikla pārvaldību tiešsaistē un citu videi draudzīgāku un iekļaujošāku pieeju īstenošanu saskaņā ar “Erasmus” Augstākās izglītības hartu (ECHE) un tās vadlīnijām.

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas, pamatojoties uz attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

Konkrētie atbilstības kritēriji studentu mobilitātei

Atbilstīgās dalīborganizācijas

 • Studentu mobilitāte studiju nolūkos

Visām programmas valstu dalīborganizācijām (gan nosūtītājorganizācijām, gan uzņēmējorganizācijām) jābūt augstākās izglītības iestādēm (AII), kam piešķirtas tiesības parakstīt ECHE. Visām partnervalsts uzņēmējorganizācijām jābūt kompetentu iestāžu atzītām AII, un pirms mobilitātes īstenošanas tām ir jābūt parakstījušām iestāžu līgumus ar saviem programmas valsts partneriem.

 • Studentu mobilitāte stažēšanās nolūkos

Nosūtītājorganizācijai jābūt programmas valsts AII, kam piešķirtas tiesības parakstīt ECHE.

Studentu mobilitātes stažēšanās nolūkos gadījumā uzņēmējorganizācija var būt[5]:

 • jebkurai programmas valsts vai partnervalsts publiskai vai privātai organizācijai, kas aktīvi strādā darba tirgū vai izglītības, apmācības un jaunatnes jomā. Šāda organizācija var būt, piemēram:
 • valsts vai privāts, mazs, vidēji liels vai liels uzņēmums (tostarp sociālie uzņēmumi),
 • vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa publiska struktūra,
 • nosūtītājas programmas valsts vēstniecības vai konsulārie biroji,
 • sociālais partneris vai cits darba dzīves pārstāvis, tostarp tirdzniecības kameras, amatnieku/profesionālās apvienības un arodbiedrības,
 • pētniecības institūts,
 • fonds,
 • skola / institūts / izglītības centrs (jebkurā līmenī, sākot no pirmsskolas līdz augstākā līmeņa vidējai izglītībai un ieskaitot profesionālo un pieaugušo izglītību),
 • bezpeļņas organizācija, apvienība, NVO,
 • struktūra, kas sniedz karjeras virzības, profesionālās konsultēšanas un informēšanas pakalpojumus,
 • programmas valsts AII, kurai piešķirtas tiesības parakstīt ECHE, vai kompetento iestāžu atzītai partnervalsts AII, kas pirms mobilitātes īstenošanas parakstījusi iestāžu līgumu ar saviem programmas valsts partneriem.

Darbības ilgums

Studentu mobilitāte studiju nolūkos — no diviem mēnešiem (vai viena akadēmiskā perioda vai trimestra) līdz 12 mēnešiem. Tā var ietvert papildu stažēšanās periodu, ja tāds ir ieplānots, un to var organizēt dažādos veidos atkarībā no konteksta — kā vienu darbību pēc otras vai kā abas darbības vienlaikus. Apvienojums atbilst finansēšanas noteikumiem un studiju mobilitātes minimālajam ilgumam.

Studentu mobilitāte stažēšanās nolūkos — no 2 līdz 12 mēnešiem.

Visi studenti, jo īpaši tie, kuri nevar piedalīties ilgtermiņa fiziskajā mobilitātē studiju vai stažēšanās nolūkos, var apvienot īsāku fiziskās mobilitātes periodu ar virtuālo komponentu. Turklāt visi studenti var piedalīties jaukta tipa intensīvajās programmās. Šādos gadījumos fiziskās mobilitātes ilgumam jābūt 5–30 dienām, un tā ir jāapvieno ar obligātu virtuālo komponentu, kas tiešsaistē nodrošina sadarbīgu kopīgu mācīšanos vai darbu grupā. Jauktai mobilitātei studiju nolūkos jāpiešķir vismaz 3 ECTS kredītpunkti.

Mobilitāte studiju un/vai stažēšanās nolūkos doktora grāda kandidātiem — no 5 līdz 30 dienām vai no 2 līdz 12 mēnešiem (studiju mobilitāte var ietvert papildu stažēšanās periodu, ja tāds ir ieplānots).

Kopējais atbilstīgais ilgums uz studiju ciklu

Viens un tas pats students var piedalīties fiziskās mobilitātes periodos, kas kopumā nepārsniedz 12 mēnešus[6] vienā studiju ciklā[7], neatkarīgi no mobilitātes darbību skaita un veida:

 • pirmajā studiju ciklā (bakalaura vai līdzvērtīgs grāds), ieskaitot īso ciklu (EKI 5. un 6. līmenis),
 • otrajā studiju ciklā (maģistra vai līdzvērtīgs grāds — EKI 7. līmenis), un
 • trešajā ciklā, kas ir doktora grāda kandidāta cikls (doktora grāda līmenis vai EKI 8. līmenis).

Nesen grādu ieguvušo studentu stažēšanās ilgumu ieskaita maksimālajā 12 mēnešu ciklā, kurā viņi pieteikušies, lai stažētos.

Darbības norises vieta(-s)

Studentiem sava fiziskās mobilitātes darbība jāīsteno programmas valstī vai partnervalstī, kas nav nosūtītājorganizācijas valsts un valsts, kurā students uzturas studiju laikā[8].

Atbilstīgie dalībnieki

Studenti, kas reģistrēti AII un uzņemti studijām, kuras pabeidzot, iegūst atzītu grādu vai citu atzītu terciārā līmeņa kvalifikāciju (līdz doktora grāda līmenim un to ieskaitot). Doktorantūras mobilitātes gadījumā dalībniekam jāatbilst EKI 8. līmenim.

Nesen augstāko izglītību ieguvušie studenti var piedalīties mobilitātes darbībās stažēšanās nolūkos. Dotācijas saņēmēja organizācija var atteikties no neseno absolventu stažēšanās darbībām. Nesen augstāko izglītību ieguvušos studentus izraugās viņu AII pēdējā studiju gadā, un viņiem ir jāveic un jāpabeidz stažēšanās ārvalstīs viena gada laikā pēc grāda iegūšanas[9].

Citi obligāti izpildāmie kritēriji

Studentu mobilitāti var īstenot jebkurā studiju jomā. Studentu mobilitāti var veidot studiju periods apvienojumā ar īsu stažēšanās periodu (īsāks nekā divi mēneši), lai tas tiktu kopumā uzskatīts par studiju periodu. Studentam, nosūtītājorganizācijai un uzņēmējorganizācijai ir jāparaksta mācību līgums.

Studiju periodam ārvalstīs ir jāveido daļa no studenta studiju programmas, kuru pabeidzot, tiek iegūts grāds. Kad vien iespējams, stažēšanās jāiekļauj studenta studiju programmā kā neatņemama tās sastāvdaļa.

Kursu apmeklēšanu augstākās izglītības iestādē nevar uzskatīt par stažēšanos.

Jauktas studentu mobilitātes gadījumā darbības var ietvert dalību kursos, kurus piedāvā jaukta tipa mācīšanās formātā jebkurā partnervalsts AII, tiešsaistes apmācības un darba norīkojumus vai dalību jaukta tipa intensīvajā programmā.

Konkrētie atbilstības kritēriji personāla mobilitātei

Atbilstīgās dalīborganizācijas

 • Personāla mobilitāte mācīšanas nolūkos:

Nosūtītājorganizācijai jābūt:

 • AII, kurai piešķirtas ECHE parakstīšanas tiesības, vai
 • ja personāls ir uzaicināts mācīt AII — jebkurai programmas valsts publiskai vai privātai organizācijai (kurai nav piešķirtas tiesības parakstīt ECHE), kas aktīvi strādā darba tirgū vai izglītības, apmācības, jaunatnes, pētniecības un inovācijas jomā. Šāda organizācija var būt, piemēram:
 • valsts vai privāts, mazs, vidēji liels vai liels uzņēmums (tostarp sociālie uzņēmumi),
 • vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa publiska struktūra,
 • sociālais partneris vai cits darba dzīves pārstāvis, tostarp tirdzniecības kameras, amatnieku/profesionālās apvienības un arodbiedrības,
 • pētniecības institūts,
 • fonds,
 • skola / institūts / izglītības centrs (jebkurā līmenī, sākot no pirmsskolas līdz augstākā līmeņa vidējai izglītībai un ieskaitot profesionālo un pieaugušo izglītību),
 • bezpeļņas organizācija, apvienība, NVO,
 • struktūra, kas sniedz karjeras virzības, profesionālās konsultēšanas un informēšanas pakalpojumus.

Uzņēmējorganizācijai jābūt programmas valsts AII, kurai piešķirtas tiesības parakstīt ECHE, vai kompetento iestāžu atzītai partnervalsts AII, kas pirms mobilitātes īstenošanas parakstījusi iestāžu līgumu ar programmas valsts partneri. No uzņēmumiem uzaicinātā personāla gadījumā uzņēmējorganizācijai jābūt programmas valsts AII.

 • Personāla mobilitāte apmācības nolūkos

Nosūtītājorganizācijai jābūt programmas valsts AII, kam piešķirtas tiesības parakstīt ECHE.

Uzņēmējorganizācijai jābūt:

 • programmas valsts AII, kurai piešķirtas tiesības parakstīt ECHE, vai kompetento iestāžu atzītai partnervalsts AII, kas pirms mobilitātes īstenošanas parakstījusi iestāžu līgumu ar saviem programmas valsts partneriem, vai
 • jebkurai programmas valsts vai partnervalsts publiskai vai privātai organizācijai, kas aktīvi strādā darba tirgū vai izglītības, apmācības un jaunatnes jomā.

Darbības ilgums

Personāla mobilitātes mācīšanas un apmācības nolūkos

No divām dienām līdz diviem mēnešiem, neskaitot ceļā pavadīto laiku. Mobilitātes gadījumā no programmas valstīm uz partnervalstīm ilgums var būt no piecām dienām līdz diviem mēnešiem. Abos gadījumos minimālajam dienu skaitam ir jābūt pēc kārtas.

No uzņēmumiem uzaicinātā personāla mobilitātes minimālais ilgums ir viena diena.

Mācīšanas darbībai jāietver vismaz astoņas mācīšanas stundas nedēļā (vai jebkādā īsākā uzturēšanās periodā). Ja mobilitāte ir ilgāka par vienu nedēļu, minimālajam mācīšanas stundu skaitam nepilnā nedēļā jābūt proporcionālam nepilnās nedēļas ilgumam. Tiek piemēroti turpmāk izklāstītie izņēmumi.

 • No uzņēmumiem uzaicinātā personāla minimālais mācīšanas stundu skaits nav noteikts.
 • Ja mācīšanas darbība ir apvienota ar apmācības darbību vienā periodā ārvalstīs, mācīšanas stundu minimālo skaitu nedēļā (vai jebkurā īsākā uzturēšanās periodā) samazina līdz četrām stundām.

Darbības norises vieta(-s)

Personālam jāīsteno sava mobilitātes darbība jebkurā programmas valstī vai partnervalstī, kas nav nosūtītājorganizācijas un personāla dzīvesvietas valsts.

Atbilstīgie dalībnieki

Personāla mobilitāte mācīšanas nolūkos

 • Personāls, kas nodarbināts programmas valsts AII.
 • Uzņēmumu personāls, kas uzaicināts mācīt programmas valsts AII un ir nodarbināts jebkurā programmas valstī esošā uzņēmumā, publiskā vai privātā organizācijā (kam nav piešķirtas tiesības parakstīt ECHE), kas aktīvi strādā darba tirgū vai izglītības, apmācības un jaunatnes jomā (tostarp nodarbināti doktora grāda kandidāti).

Personāla mobilitāte apmācības nolūkos Personāls, kas nodarbināts programmas valsts AII.

Citi obligāti izpildāmie kritēriji

Personāla mobilitāti var veidot mācīšanas periods apvienojumā ar apmācības periodu, lai tas tiktu kopumā uzskatīts par mācīšanas periodu. Mācīšanas vai apmācības mobilitāte var norisēt vairāk nekā vienā uzņēmējorganizācijā vienā un tajā pašā valstī, lai tā tiktu uzskatīta par vienu mācīšanas vai apmācības periodu, piemērojot minimālo uzturēšanās ilgumu.

Mācīšanas mobilitāti var īstenot jebkurā studiju jomā.

Mācīšanas mobilitāte var ietvert apmācīšanu partnervalsts AII izveides nolūkā.

Personāla loceklim, nosūtītājorganizācijai un uzņēmējorganizācijai ir jāparaksta mobilitātes līgums.

Jaukta tipa intensīvās programmas

Tās ir īsas intensīvas programmas, kurās pielieto inovatīvas mācīšanās un mācīšanas pieejas, tostarp īsteno sadarbību tiešsaistē. Programmas var ietvert problēmu risināšanā balstītu mācīšanos, transnacionālām un starpdisciplinārām grupām strādājot kopā, lai atrisinātu tādas problēmas kā ANO ilgtermiņa attīstības mērķus vai citas reģionos, pilsētās vai komercuzņēmumos identificētās sabiedrības problēmas. Programmai jārada pievienotā vērtība salīdzinājumā ar pastāvošajiem kursiem vai apmācību, kuru piedāvā iesaistītās augstākās izglītības iestādes, un tā var būt daudzgadēja. Veicinot jaunus un elastīgākus mobilitātes formātus, kuri apvieno fizisko mobilitāti ar virtuālo komponentu, jaukta tipa intensīvo programmu mērķis ir uzrunāt visu veidu studentus neatkarīgi no to izcelsmes, studiju jomas un cikla.

Augstākās izglītības iestāžu grupām būs iespēja organizēt studentiem un personālam īstermiņa jaukta tipa intensīvās mācību, mācīšanas un apmācības programmas. Jaukta tipa intensīvo programmu laikā studentu vai personāla grupas uzņemsies īstermiņa fizisko mobilitāti ārvalstīs apvienojumā ar obligātu virtuālo komponentu, kas tiešsaistē nodrošina sadarbīgu kopīgu mācīšanos vai darbu grupā. Virtuālajam komponentam jāpulcē izglītības apguvēji tiešsaistē, lai tie visi reizē kopīgi strādātu ar konkrētiem uzdevumiem, kuri ir integrēti jaukta tipa intensīvajā programmā un tiek iekļauti vispārējos mācīšanās rezultātos.

Turklāt jaukta tipa intensīvās programmas var būt atvērtas tādu augstākās izglītības iestāžu studentiem un personālam, kuras nav iekļautas partnerībā. Jaukta tipa intensīvās programmas veido inovatīvas mācīšanas un mācīšanās prakses izstrādes un īstenošanas spēju iesaistītajās AII.

Konkrētie atbilstības kritēriji jaukta tipa intensīvajām programmām

Atbilstīgās dalīborganizācijas

Jaukta tipa intensīvā programma ir jāizstrādā un jāīsteno vismaz trim augstākās izglītības iestādēm (AII), kurām ir piešķirtas tiesības parakstīt ECHE un kuras pārstāv vismaz trīs programmas valstis. Turklāt piedalīties var jebkura cita AII vai organizācija, kura atrodas programmas valstī. Partnervalstu AII var piedalīties un nosūtīt dalībniekus uz sava rēķina. Partnervalstu dalībniekus neieskaita minimālo prasību izpildē.

Koordinētājai organizācijai jābūt AII, kurai piešķirtas tiesības parakstīt ECHE. AII var būt pieteikuma iesniedzēja AII vai pieteikumu iesniedzošā mobilitātes konsorcija AII dalībniece.

Organizācijai, kura nosūta/uzņem studentus un personālu dalībai jaukta tipa intensīvajās programmās, jābūt programmas valsts AII, kurai piešķirtas tiesības parakstīt ECHE. Tāda mācīšanas vai apmācības personāla gadījumā, kurš piedalās programmas īstenošanā, tā var būt programmas valsts organizācija (sk. informāciju par atbilstīgajiem dalībniekiem).

Darbības ilgums

Fiziskā mobilitāte no 5 līdz 30 dienām programmas laikā. Virtuālajam komponentam nav noteikti atbilstības kritēriji, taču kombinētās virtuālās un fiziskās mobilitātes rezultātā studentiem jāpiešķir 3 ECTS kredītpunkti.

Darbības norises vieta(-s)

Fiziskajai darbībai jānotiek uzņēmējā AII vai citā uzņēmējas AII valsts norises vietā.

Atbilstīgie dalībnieki

Studenti —

Studenti, kas reģistrēti AII un uzņemti studijām, kuras pabeidzot, iegūst atzītu grādu vai citu atzītu terciārā līmeņa kvalifikāciju (līdz doktora grāda līmenim un to ieskaitot).

Personāls — Personāls, kas nodarbināts programmas valsts AII.

Mācīšanas un apmācības personāls, kurš piedalās programmas īstenošanā —

 • Personāls, kas nodarbināts programmas valsts AII.
 • Uzņēmumu personāls, kas uzaicināts mācīt programmas valsts AII un ir nodarbināts jebkurā programmas valstī esošā uzņēmumā, publiskā vai privātā organizācijā (kam nav piešķirtas tiesības parakstīt ECHE), kas aktīvi strādā darba tirgū vai izglītības, apmācības un jaunatnes jomā (tostarp nodarbināti doktora grāda kandidāti).

Citi obligāti izpildāmie kritēriji

Studentu vai personāla jaukta tipa intensīvajām programmām jāietver īstermiņa fiziskā mobilitāte ārvalstīs apvienojumā ar obligātu virtuālo komponentu, kas tiešsaistē nodrošina sadarbīgu kopīgu mācīšanos vai darbu grupā. Virtuālajam komponentam jāpulcē izglītības apguvēji tiešsaistē, lai tie visi reizē kopīgi strādātu ar konkrētiem uzdevumiem, kuri ir integrēti jaukta tipa intensīvajā programmā un tiek iekļauti vispārējos mācīšanās rezultātos.

Jaukta tipa intensīvo programmu rezultātā studentiem jāpiešķir vismaz 3 ECTS kredītpunkti.

Minimālais dalībnieku skaits jaukta tipa intensīvajā programmā ir 15 (neieskaitot programmas īstenošanā iesaistīto mācīšanas/apmācības personālu), lai programma varētu pretendēt uz finansējumu.

Individuālo atbalstu un attiecīgā gadījumā ceļošanas atbalstu dalībnieku fiziskajai darbībai sniedz nosūtītājorganizācija (un uzņēmēja AII no uzņēmumiem uzaicināta personāla gadījumā).

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Netiek veikts kvalitātes novērtējums (kvalitāti izvērtē ECHE pieteikuma iesniegšanas posmā vai atlasot mobilitātes konsorcija akreditāciju), tādēļ nav piešķiršanas kritēriju.

Finansējums tiks piešķirts par visiem atbilstīgajiem dotāciju pieteikumiem (pēc atbilstības pārbaudes izturēšanas).

Maksimālā piešķirtā dotācijas summa ir atkarīga no vairākiem faktoriem:

 • to mobilitātes periodu skaits, par kuriem iesniegts pieteikums,
 • pieteikuma iesniedzēja līdzšinējās darbības rādītāji — mobilitātes periodu skaits, darbību īstenošana labā kvalitātē un pareiza finanšu pārvaldība, ja pieteikuma iesniedzējs ir saņēmis līdzīgu dotāciju iepriekšējos gados,
 • To jaukta tipa intensīvo programmu skaits, par kurām iesniegts pieteikums,
 • kopējais valsts budžets, kas piešķirts mobilitātes pasākumam.

ERASMUS” AKREDITĀCIJA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS MOBILITĀTES KONSORCIJIEM

Programmas valsts organizācijai, kas iesniedz pieteikumu “Erasmus+” dotācijai mobilitātes konsorcija vārdā, jāsaņem augstākās izglītības mobilitātes konsorcija akreditācija. Minēto akreditāciju piešķir tā pati valsts aģentūra, kas novērtē pieprasījumu par finansējuma piešķiršanu augstākās izglītības mobilitātes projektam. Akreditācijas un mobilitātes projektu dotāciju pieprasījumus var iesniegt viena uzaicinājuma ietvaros. Taču dotācija mobilitātes projektiem tiek piešķirta tikai tām AII un organizācijām, kas sekmīgi izturējušas akreditācijas procesu. Lai iegūtu mobilitātes konsorcija akreditāciju, jābūt izpildītiem turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem.

Atbilstības kritēriji

Atbilstīgās dalīborganizācijas

Augstākās izglītības mobilitātes konsorciju var veidot šādas dalīborganizācijas:

 • augstākās izglītības iestādes, kurām ir spēkā esoša “Erasmus” Augstākās izglītības harta,
 • jebkura publiska vai privāta organizācija, kas aktīvi darbojas darba tirgū vai izglītības, apmācības un jaunatnes jomā.

Katrai dalīborganizācijai jābūt izveidotai vienā un tajā pašā programmas valstī.

Kas var iesniegt pieteikumu?

Jebkura atbilstīga dalīborganizācija var darboties kā koordinators un iesniegt pieteikumu visu konsorcijā iesaistīto organizāciju vārdā.

Dalīborganizāciju skaits

Mobilitātes konsorcijā jābūt vismaz trim atbilstīgām dalīborganizācijām, tostarp divām nosūtītājām AII.

Visas mobilitātes konsorcija dalīborganizācijas jānorāda brīdī, kad tiek iesniegts pieteikums mobilitātes konsorcija akreditācijas saņemšanai.

Konsorcija akreditācijas darbības ilgums

Viss programmas periods

Kur pieteikties?

 • Tās valsts aģentūrā, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Kad pieteikties?

Akreditācijas pieteikumi jāiesniedz līdz 11. maija plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) par projektiem, kas sākas tā paša gada vai nākamo gadu 1. septembrī.

Kā pieteikties?

Sīkāku informāciju par to, kā pieteikties, skatīt šo vadlīniju C daļā.

Piešķiršanas kritēriji

Akreditācijas pieteikums tiek izvērtēts atbilstoši turpmāk norādītajiem kritērijiem.

Konsorcija atbilstība

(maksimālais rezultāts — 30 punkti)

 • Priekšlikuma atbilstība:
 • pasākuma mērķiem,
 • konsorcijā iesaistīto organizāciju un individuālo dalībnieku vajadzībām un mērķiem.
 • Tas, kādā mērā priekšlikums ir piemērots:
 • augstas kvalitātes mācīšanās rezultātu radīšanai dalībniekiem,
 • konsorcijā iesaistīto organizāciju spēju un starptautiskās darbības jomas stiprināšanai,
 • pievienotās vērtības radīšanai ES līmenī, gūstot rezultātus, kas netiktu sasniegti ar katras atsevišķās AII īstenotām darbībām.

Konsorcija sastāva kvalitāte un sadarbības mehānisms

(maksimālais rezultāts — 20 punkti)

 • Tas, kādā mērā:
 • konsorcijam ir atbilstošs nosūtītāju augstākās izglītības iestāžu sastāvs, kas attiecīgā gadījumā papildināts ar dalīborganizācijām no citām sociālekonomikas nozarēm ar nepieciešamo specializāciju, pieredzi un zinātību, lai sekmīgi īstenotu visus projekta aspektus,
 • konsorcija koordinatoram ir iepriekšēja pieredze konsorcija vai līdzīga veida projekta vadīšanā,
 • pienākumu, atbildības jomu un uzdevumu/resursu sadalījums ir pienācīgi noteikts un apliecina visu dalīborganizāciju apņemšanos un aktīvu līdzdalību,
 • ir nodrošināta uzdevumu/resursu apvienošana un kopīga izmantošana,
 • ir skaidri noteiktas atbildības jomas līgumiskos un finanšu pārvaldības jautājumos,
 • konsorcijs pasākumā iesaista jaunpienācējas un mazāk pieredzējušas organizācijas.

Konsorcija darbību izstrādes un īstenošanas kvalitāte

(maksimālais rezultāts — 20 punkti)

 • Visu mobilitātes projekta posmu (sagatavošanās, mobilitātes darbību īstenošana un pēcpasākumi) skaidrība, pabeigtība un kvalitāte.
 • Praktisko pasākumu, pārvaldības un atbalsta kārtības kvalitāte (piemēram, uzņēmējorganizāciju atrašana, piemeklēšana, informēšana, lingvistiskais un starpkultūru atbalsts, uzraudzība).
 • Tas, cik kvalitatīva ir sadarbība, koordinācija un saziņa starp dalīborganizācijām un ar citām attiecīgajām ieinteresētajām personām.
 • Attiecīgā gadījumā — dalībnieku mācīšanās rezultātu atzīšanas un apstiprināšanas kārtības kvalitāte, kā arī Eiropas pārredzamības un atzīšanas instrumentu izmantošanas konsekvence.
 • Ja piemērojams — tas, cik piemēroti ir dalībnieku atlases pasākumi mobilitātes darbībām un pasākumi, kuru mērķis ir veicināt personu, kam ir mazāk iespēju, piedalīšanos mobilitātes darbībās.

Ietekme un izplatīšana

(maksimālais rezultāts — 30 punkti)

 • Konsorcija vadīto darbību rezultātu izvērtēšanas pasākumu kvalitāte.
 • Projekta iespējamā ietekme:
 • uz dalībniekiem un dalīborganizācijām projekta darbības laikā un pēc tam,
 • ārpus organizācijām un privātpersonām, kas tieši piedalās projektā, iestādes, vietējā, reģionālā, valsts un/vai starptautiskā līmenī.
 • To pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt konsorcija vadīto darbību rezultātus iesaistīto partneru un dalīborganizāciju vidū un ārpus tām.

Lai konsorcijs tiktu akreditēts, priekšlikumiem vērtējuma kopsummā jāiegūst vismaz 60 punkti. Turklāt katrā no piešķiršanas kritērijiem jāiegūst vismaz puse no maksimāli piešķiramā punktu skaita.

A) Finansējuma noteikumi, kas attiecas uz visām mobilitātes darbībām augstākajā izglītībā

Budžeta kategorija

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Summa

Organizatoriskais atbalsts

Izmaksas, kas tieši saistītas ar mobilitātes darbību īstenošanu (neskaitot dalībnieku uzturēšanās un ceļa izdevumus).

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz mobilitātes dalībnieku skaitu.

Līdz 100 dalībniekiem — 400 EUR par dalībnieku, un vairāk par 100 dalībniekiem — 230 EUR par katru papildu dalībnieku

Iekļaušanas atbalsts

Izmaksas, kas saistītas ar mobilitātes darbību organizēšanu dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju un ir nepieciešams papildu atbalsts, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz to dalībnieku skaitu, kuriem ir mazāk iespēju un kuri saņem papildu atbalstu iekļaušanas atbalsta kategorijā, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām.

100 EUR par dalībnieku

Papildu izmaksas, kuras tieši saistītas ar dalībniekiem, kam ir mazāk iespēju, un kuras nevar segt no individuālā atbalsta piemaksas dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju. Jo īpaši šīs izmaksas ir paredzētas tam, lai segtu papildu finansējuma atbalstu, kas nepieciešams dalībnieku fiziskā, garīgā vai cita ar veselību saistīta stāvokļa dēļ, lai sniegtu viņiem iespēju piedalīties mobilitātē un sagatavošanās vizītēs, kā arī viņu pavadošajām personām (tostarp ceļa un uzturēšanās izdevumi, ja tie ir attaisnojami un ja tos attiecīgajiem dalībniekiem nesedz budžeta kategorijās “Ceļa izdevumi” vai “Individuālais atbalsts”).

Finansēšanas mehānisms — faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums — pieprasījuma pamatojumu iesniedz pieteikuma iesniedzējs, un to apstiprina valsts aģentūra.

100 % no attiecināmajām izmaksām

Izņēmuma izmaksas

Izmaksas, kas rodas saistībā ar finanšu garantijas nodrošināšanu, ja to prasa valsts aģentūra.

Augsti dalībnieku ceļa izdevumi.

Finansēšanas mehānisms — faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums: pieprasījuma pamatojumu iesniedz pieteikuma iesniedzējs, un to apstiprina valsts aģentūra.

Finanšu garantijas izmaksas: 80 % no attiecināmajām izmaksām

Augsti ceļa izdevumi: 80 % no attiecināmajiem ceļa izdevumiem

Organizatoriskā atbalsta dotācija saņēmējam (augstākās izglītības iestādēm vai konsorcijiem)

Organizatoriskā atbalsta dotācija ir ieguldījums jebkuru tādu izmaksu segšanā, kas iestādēm rodas saistībā ar nosūtīto un uzņemto studentu un personāla mobilitātes darbībām, lai ievērotu “Erasmus” Augstākās izglītības hartu programmas valstīs un ECHE principus, kas atspoguļoti ar partnervalstu iestādēm noslēgtajos iestāžu līgumos. Turpmāk seko darbību piemēru izklāsts:

 • organizatoriskie pasākumi ar partneriestādēm, tostarp potenciālo partneru apmeklējumi, lai vienotos par iestāžu līgumu nosacījumiem mobilitātes dalībnieku atlasei, sagatavošanai, uzņemšanai un integrācijai, un šādu iestāžu līgumu aktualitātes pastāvīgai nodrošināšanai,
 • atjauninātu kursu katalogu nodrošināšana starptautiskajiem studentiem,
 • informācijas un atbalsta sniegšana studentiem un personālam,
 • studentu un personāla atlase,
 • mācību līgumu sagatavošana, lai nodrošinātu studentu izglītības komponentu pilnu atzīšanu, personāla mobilitātes līgumu sagatavošana un atzīšana,
 • lingvistiskā un starpkultūru sagatavošana, kas nodrošināta gan uzņemtajiem, gan nosūtītajiem studentiem un personālam papildus programmas “Erasmus+” tiešsaistes valodas atbalstam,
 • uzņemto mobilitātes dalībnieku integrācijas AII veicināšana,
 • mobilitātes dalībnieku efektīvas mentorēšanas un uzraudzības kārtības nodrošināšana,
 • īpaši pasākumi nolūkā nodrošināt studentu stažēšanās kvalitāti uzņēmējos uzņēmumos vai uzņēmējorganizācijās,
 • izglītības komponentu un saistīto kredītpunktu atzīšanas nodrošināšana, sekmju izrakstu un diplomu pielikumu izsniegšana,
 • atbalsts mobilitātes dalībnieku reintegrācijai un viņu jauniegūto iemaņu nostiprināšana AII un līdzgaitnieku labā,
 • Eiropas studenta kartes iniciatīvas īstenošana (mobilitātes pārvaldības digitalizācija),
 • videi draudzīgu mobilitātes veidu popularizēšana un administratīvo procedūru zaļināšana,
 • dalībnieku, kuriem ir mazāk iespēju, piedalīšanās veicināšana un pārvaldība,
 • pilsoniskās iesaistīšanās darbību apzināšana un veicināšana un līdzdalības šādās darbībās uzraudzīšana,
 • jauktās un/vai starptautiskās mobilitātes veicināšana un pārvaldība.

Augstākās izglītības iestādes apņemas ievērot visus hartas principus, lai nodrošinātu augstu mobilitātes kvalitāti, tostarp šādus: “nodrošināt, ka izejošās mobilitātes dalībnieki ir labi sagatavoti savām darbībām ārvalstīs, tostarp jauktai mobilitātei, uzņemoties darbības ar mērķi sasniegt nepieciešamo valodas prasmju līmeni un veidot starpkultūru kompetences” un “nodrošināt pienācīgu valodas atbalstu uzņemtajiem mobilitātes dalībniekiem. Var izmantot priekšrocības, ko sniedz iestāžu esošais nodrošinājums valodu apmācībai. Tām AII, kas var nodrošināt studentu un personāla mobilitāti augstā kvalitātē, tostarp valodas atbalstu par zemākām izmaksām (vai izmantojot finansējumu no citiem avotiem, izņemot ES finansējumu), ir iespēja pārskaitīt daļu no organizatoriskā atbalsta dotācijas, lai finansētu vēl vairāk mobilitātes darbību. Tādā gadījumā pielāgojamības līmenis tiek noteikts dotācijas nolīgumā.

Ikvienā gadījumā dotāciju saņēmējiem ir saistošs līgumisks pienākums nodrošināt šādus augstas kvalitātes pakalpojumus, un viņu darbības rezultātus uzrauga un pārbauda valstu aģentūras, ņemot vērā arī studentu un personāla sniegtos ziņojumus, kas ir tieši pieejami valstu aģentūrām un Komisijai.

Organizatoriskā atbalsta dotāciju aprēķina, pamatojoties uz visu atbalstīto nosūtīto mobilitātes dalībnieku skaitu (ieskaitot mobilitātes dalībniekus, kas saņēmuši “nulles” dotāciju no ES “Erasmus+” līdzekļiem visam mobilitātes periodam, — skatīt turpmāk) un to uzņemto uzņēmumu darbinieku skaitu, kuri māca AII, kas ir dotācijas saņēmēja vai mobilitātes konsorcija dalībniece. Mobilitātes dalībniekus, kas saņēmuši “nulles” dotāciju no ES “Erasmus+” līdzekļiem visam mobilitātes periodam, skaita kā mobilitātes dalībniekus, jo viņi gūst labumu no mobilitātes sistēmas un organizatoriskajām darbībām. Tāpēc organizatorisko atbalstu piešķir arī par šādiem dalībniekiem.

Valsts mobilitātes konsorciju gadījumā šo dotāciju var sadalīt starp visiem dalībniekiem atbilstoši noteikumiem, par kuriem tie ir savstarpēji vienojušies.

Mobilitātes dalībnieki, kas saņēmuši “nulles” dotāciju no ES “Erasmus+” līdzekļiem

Studenti un personāls, kam piešķir “nulles” dotāciju no ES “Erasmus+” līdzekļiem, ir mobilitātes dalībnieki, kas nesaņem ar ceļa un uzturēšanās izdevumiem saistīto ES “Erasmus+” dotāciju, bet citādi atbilst visiem studentu un personāla mobilitātes kritērijiem un izmanto visas priekšrocības, ko sniedz programmas “Erasmus+” studenta un personāla statuss. Viņi var saņemt ar programmu “Erasmus+” nesaistītu ES finansējumu (ESF utt.), valsts, reģionālu vai cita veida dotāciju savu mobilitātes izmaksu segšanai. To mobilitātes dalībnieku skaitu, kuri saņem “nulles” dotāciju no ES “Erasmus+” līdzekļiem visam mobilitātes periodam, ņem vērā tā darbības rādītāja statistikā, kuru izmanto, lai sadalītu ES budžetu starp valstīm.

Iekļaušanas atbalsts

Persona, kam ir mazāk iespēju, ir potenciāls dalībnieks, kura individuālais fiziskais, garīgais vai veselības stāvoklis ir tāds, ka viņa dalība projektā / mobilitātes pasākumā nebūtu iespējama bez papildu finansiāla atbalsta. Augstākās izglītības iestādes, kas izraudzījušās studentus un/vai personālu, kam ir mazāk iespēju, var pieteikties valsts aģentūrā papildu dotācijas atbalsta saņemšanai, lai segtu papildu izmaksas, kas saistītas ar to piedalīšanos mobilitātes darbībās. Tādēļ personām, kam ir mazāk iespēju, jo īpaši tām, kurām ir fiziski, garīgi vai ar veselību saistīti traucējumi, dotācijas atbalsts var būt lielāks nekā turpmāk norādītās maksimālās individuālās dotācijas summas. Augstākās izglītības iestādes savās tīmekļa vietnēs norāda, kā studenti un personāls, kam ir mazāk iespēju, var pieprasīt šādu papildu dotācijas atbalstu.

Papildu finansējumu studentiem un personālam, kam ir mazāk iespēju, var nodrošināt arī no citiem avotiem vietējā, reģionālā un/vai valsts līmenī.

Personas, kuras pavada studentus un darbiniekus, kam ir mazāk iespēju, ir tiesīgas saņemt finansējumu, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām.

Parakstot “Erasmus” Augstākās izglītības hartu, katra augstākās izglītības iestāde apņemas nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi un iespējas dalībniekiem no jebkādas vides. Tādēļ studenti un personāls, kam ir mazāk iespēju, var saņemt atbalsta pakalpojumus, ko uzņēmējiestāde piedāvā saviem vietējiem studentiem un personālam.

Izņēmuma izmaksas augstiem ceļa izdevumiem

Tikai tie dalībnieki, kas var saņemt ceļošanas atbalstu, piedaloties mobilitātē, ir tiesīgi pieprasīt izņēmuma izmaksu segšanu par augstiem ceļa izdevumiem.

Mobilitātes projektu dotāciju saņēmējiem būs tiesības lūgt finansiālu atbalstu augstu ceļa izdevumu segšanai dalībniekiem budžeta pozīcijā “izņēmuma izmaksas” (80 % no attiecināmajām izmaksām). Tas ir atļauts, ja dotāciju saņēmēji var pierādīt, ka finansējuma noteikumi (pamatojoties uz vienības ceļa izmaksām attiecībā pret mēroto attāluma diapazonu) nenosedz vismaz 70 % no dalībnieku ceļa izdevumiem. Piešķiršanas gadījumā augstu ceļa izdevumu izņēmuma izmaksas aizstāj ceļošanas atbalstu.

Citi finansējuma avoti

Papildus ES “Erasmus+” dotācijai vai ES dotācijas vietā (mobilitātes dalībnieki, kas saņem “nulles” dotāciju no ES līdzekļiem) studenti un personāls var saņemt reģionālu, valsts vai jebkāda cita veida dotāciju, ko pārvalda cita organizācija (piemēram, ministrija vai reģionāla iestāde), kura nav valsts aģentūra. Tāpat ES “Erasmus+” dotācijas var aizstāt ar citu ES budžeta finansējumu (ESF utt.). Šāda veida dotācijām, kuras nodrošina citi finansējuma avoti, nevis ES budžets, nepiemēro šajā dokumentā noteiktās summas un minimālos/maksimālos apmērus.

B) Dotācijas atbalsts studentu mobilitātei

Individuālais atbalsts fiziskajai mobilitātei

Studenti var saņemt individuālu atbalsta dotāciju kā ieguldījumu to papildu ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanā, kas viņiem rodas studiju vai stažēšanās periodā ārvalstīs.

Starp programmas valstīm un uz 5. un 14. reģiona partnervalstīm notiekošas mobilitātes gadījumā ikmēneša summas nosaka valstu aģentūras, vienojoties ar valstu iestādēm un/vai augstākās izglītības iestādes, pamatojoties uz objektīviem un pārredzamiem kritērijiem, kas izklāstīti turpmāk. Precīzas summas tiek publicētas valstu aģentūru un augstākās izglītības iestāžu tīmekļa vietnēs.

Programmas valstis un 5. un 14. reģiona partnervalstis[10] ir iedalītas šādās trīs grupās.

1. grupa

Valstis, kurās dzīvošanas izmaksas ir augstākas

Dānija, Somija, Islande, Īrija, Lihtenšteina, Luksemburga, Norvēģija, Zviedrija.

14. reģiona partnervalstis.

2. grupa

Valstis, kurās dzīvošanas izmaksas ir vidēji augstas

Austrija, Beļģija, Kipra, Francija, Vācija, Grieķija, Itālija, Malta, Nīderlande, Portugāle, Spānija.

5. reģiona partnervalstis.

3. grupa

Valstis, kurās dzīvošanas izmaksas ir zemākas

Bulgārija, Horvātija, Čehijas Republika, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Ziemeļmaķedonija, Turcija.

ES “Erasmus+” studentiem piešķirtās individuālās atbalsta dotācijas apmērs būs atkarīgs no viņu mobilitātes plūsmas starp studentu nosūtītājvalstīm un uzņēmējvalstīm, piemērojot šādu principu:

 • mobilitāte uz valsti, kurā dzīvošanas izmaksas ir līdzīgas — studenti saņems vidējā diapazona ES dotāciju;
 • mobilitāte uz valsti, kurā dzīvošanas izmaksas ir augstākas — studenti saņems augstākā diapazona ES dotāciju;
 • mobilitāte uz valsti, kurā dzīvošanas izmaksas ir zemākas — studenti saņems zemākā diapazona ES dotāciju.

Valstu aģentūru noteiktās summas tiek klasificētas šādos minimālajos un maksimālajos apmēros:

 • vidējā diapazona ES dotācija — vidējā diapazona ES dotācija — vidējais diapazons no 260 EUR līdz 540 EUR mēnesī tiks piemērots mobilitātei uz valsti, kurā dzīvošanas izmaksas ir līdzīgas: no 1. grupas valstīm uz 1. grupas valstīm, b) no 2. grupas valstīm uz 2. grupas valstīm un c) no 3. grupas valstīm uz 3. grupas valstīm,
 • augstākā diapazona ES dotācija — atbilst vidējam diapazonam, ko piemēro valsts aģentūra, pieskaitot vismaz 50 EUR, un ir no 310 EUR līdz 600 EUR mēnesī. To piemēro mobilitātei uz valsti, kurā dzīvošanas izmaksas ir augstākas — a) no 2. grupas valstīm uz 1. grupas valstīm un b) no 3. grupas valstīm uz 1. un 2. grupas valstīm,
 • zemākā diapazona ES dotācija — atbilst vidējam diapazonam, ko piemēro valsts aģentūra, atņemot vismaz 50 EUR, un ir no 200 EUR līdz 490 EUR mēnesī. To piemēro mobilitātei uz valsti, kurā dzīvošanas izmaksas ir zemākas — a) no 1. grupas valstīm uz 2. un 3. grupas valstīm un b) no 2. grupas valstīm uz 3. grupas valstīm.

Nosakot summas, kas dotāciju saņēmējiem jāpiemēro savā valstī, valstu aģentūras ņem vērā divus konkrētus kritērijus:

 • citu privātu vai publisku iestāžu līdzfinansējuma avotu pieejamība un līmenis vietējā, reģionālā vai valsts mērogā ES dotācijas papildināšanai,
 • vispārējais to studentu pieprasījuma līmenis, kuri plāno studēt vai apgūt apmācību ārvalstīs.

Attiecībā uz mobilitātes darbībām starp programmas valstīm un uz 5. un 14. reģiona partnervalstīm valstu aģentūras var nolemt atvēlēt savām augstākās izglītības iestādēm zināmu rīcības brīvību, nosakot nevis summas, bet to apmērus valsts līmenī. Šādai rīcībai jābūt pamatotai, piemēram, to var darīt valstīs, kurās ir pieejams līdzfinansējums reģionālā vai iestāžu līmenī.

Individuālā atbalsta piemaksa studentiem un neseniem absolventiem, kuriem ir mazāk iespēju

Studenti un nesenie absolventi, kuriem ir mazāk iespēju, ik mēnesi saņem papildu piemaksu savai ES “Erasmus+” individuālā atbalsta dotācijai 250 EUR apmērā. Valsts līmenī piemērojamos kritērijus nosaka valstu aģentūras, vienojoties ar valstu iestādēm.

Individuālā atbalsta piemaksa studentiem un neseniem absolventiem, kuri stažējas

Studenti un nesenie absolventi, kuri stažējas, ik mēnesi saņem papildu piemaksu savai ES “Erasmus+” individuālā atbalsta dotācijai 150 EUR apmērā. Studenti un nesenie absolventi, kuriem ir mazāk iespēju, stažēšanās periodā ir tiesīgi saņemt studentiem un nesenajiem absolventiem, kuriem ir mazāk iespēju, paredzēto papildu piemaksu un papildu piemaksu par stažēšanos.

Studenti un nesenie absolventi no tālākajiem reģioniem un AZT

Ņemot vērā programmas valstu attāluma un ekonomikas attīstības līmeņa radītos ierobežojumus, studenti un nesenie absolventi, kuri studē vai ir studējuši tādās augstākās izglītības iestādēs, kas atrodas ES dalībvalstu tālākajos reģionos un ar ES dalībvalstīm saistītajās aizjūras zemēs un teritorijās (AZT), saņems turpmāk norādītās augstākās individuālā atbalsta naudas summas.

Nosūtītājvalsts

Uzņēmējvalsts

Summa

Tālākie reģioni un AZT

Programmas valstis un 5. un 14. reģiona partnervalstis

700 EUR mēnesī

Šajā gadījumā netiks piemērotas papildu piemaksas, kas paredzētas studentiem un nesenajiem absolventiem, kuriem ir mazāk iespēju, un par stažēšanos.

Studentu un neseno absolventu mobilitāte no programmas valstīm uz partnervalstīm (“starptautiskā mobilitāte”)

Turpmākajā tabulā ir norādīta individuālā atbalsta pamatsumma.

Nosūtītājvalsts

Uzņēmējvalsts

Summa

Programmas valstis

1.–4. reģiona un 6.–13. reģiona partnervalstis

700 EUR mēnesī

Programmas valstis

5. un 14. reģiona partnervalstis

Kā aprakstīts iepriekš sadaļā “Dotācijas atbalsts studentu mobilitātei — individuālais atbalsts fiziskajai mobilitātei”

Šajā gadījumā netiks piemērota studentiem un nesenajiem absolventiem, kuriem ir mazāk iespēju, paredzētā piemaksa.

Gadījumos, kad mobilitātes galamērķis ir 1.–4. reģiona un 6.–13. reģiona partnervalstis, netiks piemērota stažēšanās piemaksa.

Programmas valstis ietver tālākos reģionus un AZT.

Studentu un neseno absolventu īstermiņa fiziskā mobilitāte (jaukta mobilitāte un doktorantūras studentu īstermiņa mobilitāte)

Turpmākajā tabulā ir norādītas individuālā atbalsta pamatsummas.

Fiziskās darbības ilgums

Summa (jebkurai programmas valstij vai partnervalstij)

Līdz darbības 14. dienai:

70 EUR dienā

no darbības 15. līdz 30. dienai:

50 EUR dienā

Individuālā atbalsta aprēķinā var arī iekļaut vienu dienu ceļā pirms darbības un vienu dienu ceļā pēc tās.

Individuālā atbalsta piemaksa studentiem un neseniem absolventiem, kuriem ir mazāk iespēju, par īstermiņa fizisko mobilitāti

Studenti un nesenie absolventi, kuriem ir mazāk iespēju, saņem piemaksu savas ES “Erasmus+” dotācijas individuālā atbalsta summai 100 EUR apmērā par 5–14 dienas ilgu fiziskās mobilitātes darbības periodu un 150 EUR apmērā par 15–30 dienas ilgu periodu. Valsts līmenī piemērojamos kritērijus nosaka valstu aģentūras, vienojoties ar valstu iestādēm.

Šajā gadījumā netiks piemērota stažēšanās piemaksa.

Programmas valstis ietver tālākos reģionus un AZT.

Individuālā atbalsta piemaksa par videi draudzīgu transporta veidu izmantošanu studentiem un nesenajiem absolventiem, kuri nesaņem ceļošanas atbalstu

Studenti un nesenie absolventi, kuri nesaņem ceļošanas atbalstu, var izvēlēties videi draudzīgus transporta veidus. Šādā gadījumā viņi saņems vienreizēju piemaksu individuālajam atbalstam 50 EUR apmērā un līdz pat četrām dienām papildu individuālā atbalsta, lai attiecīgā gadījumā kompensētu abos virzienos ceļā pavadītās dienas.

Ceļošanas atbalsts

Kā atbalstu ceļa izdevumu segšanai turpmāk norādītās ceļošanas atbalsta summas var saņemt šādi dalībnieki:

 • studenti un nesenie absolventi, kuri studē vai ir studējuši augstākās izglītības iestādēs, kas atrodas ES dalībvalstu tālākajos reģionos, Kiprā, Islandē, Maltā vai ar ES dalībvalstīm saistītās aizjūras zemēs un teritorijās (AZT), un kuri dodas uz programmas valstīm vai 5. vai 14. reģiona partnervalstīm,
 • īstermiņa mobilitāti īstenojošie studenti un nesenie absolventi, kuriem ir mazāk iespēju, un
 • studenti un nesenie absolventi, kuri dodas uz partnervalstīm, izņemot 5. un 14. reģiona partnervalstis.

Ceļa attālums[11]

Standarta transporta veida izvēles gadījumā

Videi draudzīga transporta veida izvēles gadījumā

10–99 km

23 EUR par dalībnieku

 

100–499 km

180 EUR par dalībnieku

210 EUR par dalībnieku

500–1999 km

275 EUR par dalībnieku

320 EUR par dalībnieku

2000–2999 km

360 EUR par dalībnieku

410 EUR par dalībnieku

3000–3999 km

530 EUR par dalībnieku

610 EUR par dalībnieku

4000–7999 km

820 EUR par dalībnieku

 

8000 km un vairāk

1500 EUR par dalībnieku

 

Studenti un nesenie absolventi, kuri izvēlas videi draudzīgus transporta veidus saņems līdz pat četrām dienām papildu individuālā atbalsta, lai attiecīgā gadījumā kompensētu abos virzienos ceļā pavadītās dienas.

Studentiem un neseniem absolventiem, kuriem ir mazāk iespēju, jāsaņem papildu ceļošanas atbalsts par mobilitāti no programmas valstīm uz partnervalstīm, izņemot 5. un 14. reģiona partnervalstis. Dotāciju saņēmēji var atteikties sniegt ceļošanas atbalstu visiem citiem studentiem un nesenajiem absolventiem, kas piedalās mobilitātē no programmas valstīm uz partnervalstīm, izņemot 5. un 14. reģiona partnervalstis.

C) Dotācijas atbalsts personāla mobilitātei

Personāla locekļi saņem ES dotāciju kā ieguldījumu to ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanā, kuri viņiem rodas mobilitātes periodā ārvalstīs.

Budžeta kategorija

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Summa

Ceļošanas atbalsts

Ieguldījums dalībnieku ceļa izdevumu segšanā, skaitot attālumu no viņu izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai un atpakaļ.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz ceļa attālumu vienam dalībniekam. Pieteikuma iesniedzējam jānorāda attālums no izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai[12], izmantojot Eiropas Komisijas atbalstīto attāluma aprēķina kalkulatoru[13].

Ceļa attālums

Standarta transporta veidi

Videi draudzīgi transporta veidi

0–99 km:

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1999 km

275 EUR

320 EUR

2000–2999 km

360 EUR

410 EUR

3000–3999 km

530 EUR

610 EUR

4000–7999 km

820 EUR

 

8000 km un vairāk

1500 EUR

 

Individuālais atbalsts

Izdevumi, kas tieši saistīti ar dalībnieku uzturēšanos darbības laikā.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz uzturēšanās ilgumu vienam dalībniekam (vajadzības gadījumā iekļauj arī vienu ceļā pavadītu dienu pirms darbības un vienu ceļā pavadītu dienu pēc tās).

Personāls, kurš izvēlas videi draudzīgus transporta veidus, saņems līdz pat četrām dienām papildu individuālā atbalsta, lai attiecīgā gadījumā kompensētu abos virzienos ceļā pavadītās dienas.

Līdz darbības 14. dienai: tabulā A1.1 norādītā summa dienā vienam dalībniekam

no darbības 15. līdz 60. dienai: 70 % no tabulā A1.1 norādītās summas dienā vienam dalībniekam

A tabula. Individuālais atbalsts (summas EUR dienā)

Summas ir atkarīgas no uzņēmējvalsts. Šīs summas nosaka atbilstīgi turpmākajā tabulā norādītajiem minimālajiem un maksimālajiem apjomiem. Nosakot summas, kas dotāciju saņēmējiem jāpiemēro savā valstī, valstu aģentūras, vienojoties ar valstu iestādēm, ņem vērā divus konkrētus kritērijus:

 • citu privātu vai publisku iestāžu līdzfinansējuma avotu pieejamība un līmenis vietējā, reģionālā vai valsts mērogā ES dotācijas papildināšanai,
 • vispārējais tā personāla pieprasījuma līmenis, kas plāno pasniegt mācības vai apgūt apmācību ārvalstīs.

Visām galamērķa valstīm piemērojams vienāds procentuālais īpatsvars noteiktā apmērā. Nav iespējams piešķirt vienādu summu visām galamērķa valstīm.

 

Personāls no programmas valstīm

Uzņēmējvalsts

Min.–maks. (dienā)

 

A1.1

Norvēģija, Dānija, Luksemburga, Islande, Zviedrija, Īrija, Somija, Lihtenšteina.

14. reģiona partnervalstis.

80–180

Nīderlande, Austrija, Beļģija, Francija, Vācija, Itālija, Spānija, Kipra, Grieķija, Malta, Portugāle.

5. reģiona partnervalstis.

70–160

Slovēnija, Igaunija, Latvija, Horvātija, Slovākija, Čehijas Republika, Lietuva, Turcija, Ungārija, Polija, Rumānija, Bulgārija, Ziemeļmaķedonijas Republika, Serbija.

60–140

1.–4. reģiona un 6.–13. reģiona partnervalstis.

180

Attiecībā uz mobilitātes darbībām starp programmas valstīm un uz 5. un 14. reģiona partnervalstīm valstu aģentūras var nolemt atvēlēt savām augstākās izglītības iestādēm zināmu rīcības brīvību, nosakot nevis summas, bet to apmērus valsts līmenī. Šādai rīcībai jābūt pamatotai, piemēram, to var darīt valstīs, kurās ir pieejams līdzfinansējums reģionālā vai iestāžu līmenī. Precīzas summas tiek publicētas katras valsts aģentūras un augstākās izglītības iestāžu tīmekļa vietnēs.

D) Augstākās izglītības iestāžu un mobilitātes konsorciju noteiktais finansiālā atbalsta līmenis studentiem un personālam

Visos gadījumos augstākās izglītības iestādēm un mobilitātes konsorcijiem, nosakot un/vai piemērojot ES likmes savā iestādē, ir jāievēro šādi principi un kritēriji:

 • Tiklīdz augstākās izglītības iestāde / konsorcijs noteicis ES likmes savā iestādē, tās jāsaglabā nemainīgas visa mobilitātes projekta īstenošanas laikā. Viena projekta ietvaros nav iespējama dotācijas apmēra paaugstināšana vai pazemināšana.
 • Likmes jānosaka un/vai jāpiemēro objektīvi un pārredzami, ņemot vērā visus iepriekš izklāstītos principus un metodiku (t. i., ievērojot mobilitātes plūsmu, kā arī īpašo papildu finansējumu).
 • Visiem studentiem, kuri dodas uz vienas un tās pašas grupas valstīm viena un tā paša mobilitātes veida — studiju vai stažēšanās — nolūkos, jāpiešķir vienāda dotācijas summa (izņemot studentus un nesenos absolventus, kuriem ir mazāk iespēju vai kuri ir no tālākajām programmas valstīm, reģioniem un AZT).

E) Jaukta tipa intensīvās programmas

Budžeta kategorija

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Summa

Organizatoriskais atbalsts

Izmaksas, kas tiešā veidā saistītas ar intensīvo programmu organizēšanu (neskaitot dalībnieku uzturēšanās un ceļa izdevumus).

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz mobilitātes dalībnieku skaitu, neņemot vērā programmas īstenošanā iesaistītos skolotājus/pasniedzējus.

Koordinējošā augstākās izglītības iestāde piesakās organizēšanas atbalstam to iestāžu grupas uzdevumā, kura kopīgi organizē jaukta tipa intensīvo programmu.

400 EUR par dalībnieku, minimālais dalībnieku skaits — 15, maksimālais finansējumu saņemošo dalībnieku skaits — 20.

 1. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_lv.

 2. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en.

 3. Par “stažēšanos digitālo prasmju izmantošanā” tiks uzskatīta visu veidu studentu stažēšanās, ja stažieris ir praktizējies vienas vai vairāku šādu darbību veikšanā: digitālā tirgvedība (piemēram, sociālo plašsaziņas līdzekļu pārvaldība, tīmekļa analīzes rīku izmantošana); digitalizēts grafiskais, mehāniskais vai arhitektūras dizains; lietotņu, programmatūras, skriptu vai tīmekļa vietņu izstrāde; IT sistēmu un tīklu uzstādīšana, apkope un pārvaldība; kiberdrošība; datu analīze, ieguve un vizualizācija; robotu un mākslīgā intelekta lietotņu programmēšana un apmācība. Šajā kategorijā nav iekļauts vispārējs klientu atbalsts, pasūtījumu izpilde, datu ievade un biroja darbs.

 4. Pēcdoktoranti var piedalīties stažēšanās darbībās 12 mēnešu laikā pēc absolvēšanas, ja tie atbilst visiem pārējiem nesenajiem absolventiem piemērojamajām prasībām. Valstīs, kurās absolventiem pēc absolvēšanās jādodas obligātajā militārajā dienestā vai civildienestā, atbilstības periods nesenajiem absolventiem tiek pagarināts par laikposmu, kas vienāds ar attiecīgā dienesta ilgumu.

 5. Šādas organizācijas nav atbilstīgas kā uzņēmējorganizācijas studentu mobilitātei stažēšanās nolūkos:

  ES iestādes un citas ES struktūras, tostarp specializētas aģentūras (izsmeļošs to saraksts ir pieejams tīmekļa vietnē http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_lv), organizācijas, kuras pārvalda ES programmas, piemēram, “Erasmus+” valstu aģentūras (lai izvairītos no iespējama interešu konflikta un/vai divkārša finansējuma).

 6. Iepriekšēju pieredzi programmā “Erasmus+” un/vai kā “Erasmus Mundus” stipendiju saņēmējiem ieskaita 12 mēnešos uz vienu studiju ciklu.

 7. Viena cikla studiju programmās, piemēram, “Medicīna”, studenti var piedalīties mobilitātē, kuras ilgums ir līdz 24 mēnešiem.

 8. Tādu AII filiāļu gadījumā, kuras ir atkarīgas no to mātesiestādes un uz kurām attiecas viena un tā pati ECHE, par nosūtītājvalsti uzskata valsti, kurā atrodas mātesiestāde. Tādēļ nav iespējams organizēt programmas “Erasmus+” mobilitāti starp AII filiālēm un mātesiestādi, uz kurām attiecas viena un tā pati ECHE.

 9. Valstīs, kurās absolventiem pēc absolvēšanās jādodas obligātajā militārajā dienestā vai civildienestā, atbilstības periods nesenajiem absolventiem tiek pagarināts par laikposmu, kas vienāds ar attiecīgā dienesta ilgumu.

 10. 5. un 14. reģiona partnervalstis ir tikai uzņēmējvalstis.

 11. Pamatojoties uz ceļa attālumu vienam dalībniekam. Ceļa attālums jāaprēķina, izmantojot Eiropas Komisijas atbalstīto attāluma aprēķina kalkulatoru (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lv). Lai aprēķinātu ES dotācijas summu, kas jāpiešķir kā atbalsts turp un atpakaļ ceļa izdevumu segšanai, jāizmanto ceļa attālums vienā virzienā.

 12. Piemēram, ja persona no Madrides (Spānijas) piedalās darbībā, kas notiek Romā (Itālijā), pieteikuma iesniedzējs aprēķina attālumu no Madrides līdz Romai (1365,28 km) un pēc tam atlasa piemērojamo ceļa attāluma diapazonu (t. i., 500–1999 km).    

 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lv.