Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Šis tinklalapis dar neatitinka 2022 m. programos „Erasmus+“ vadovo turinio. Tačiau visą 2022 m. vadovą pasirinkta kalba galite parsisiųsti PDF formatu, spustelėję parsisiuntimo mygtuką šio puslapio dešinėje.

„Jean Monnet“ Veiksmai kitose švietimo ir mokymo srityse

Mokymasis apie Europos Sąjungos tikslus ir veikimą yra svarbi aktyvaus pilietiškumo ir bendrų laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo vertybių skatinimo dalis. Žinių apie Europos Sąjungą labai trūksta, o dezinformacija yra plačiai paplitusi ir tai savo ruožtu didina žmonių nusivylimą Sąjunga ir jos politika.

Bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai mielai naudotųsi profesinio tobulėjimo galimybėmis; nemažai mokytojų teigia, kad jiems reikia įgyti gebėjimų, kurie padėtų formuoti įtraukią klasės aplinką, naudojant informacines ir ryšių technologijas (IRT), ir mokyti daugiakalbėse ir daugiakultūrėse klasėse. Jiems taip pat reikia profesinio tobulėjimo galimybių, susijusių su mokymu europiniais klausimais, ypač su patraukliu mokymu apie Europos Sąjungą.

Bendras tikslas – skatinti geresnį Europos Sąjungos ir jos institucijų veiklos supratimą tiek bendrojo ugdymo, tiek profesinio mokymo lygmenimis (ISCED 1–4).

„Jean Monnet“ mokytojų mokymas

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos arba mokytojų rengimo institucijos ir (arba) agentūros pagal šį veiksmą organizuos veiklą, kuri leis bendrojo ugdymo įstaigų mokytojams ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams įgyti naujų įgūdžių, mokyti ir įsitraukti į ES reikalus, padedant jiems geriau suprasti ES ir jos veikimą ir taip suteikiant jiems daugiau galių.

Mokytojų rengimo (tiek pirminio rengimo, tiek tęstinio profesinio tobulėjimo) įstaigos didins savo vidaus žinias ir stiprins įgūdžius, susijusius su mokymu ES klausimais, todėl mokytojai bus geriau pasirengę įtraukti ES turinį į savo veiklą.

Mokytojų mokymo veikloje galės dalyvauti bendrojo ugdymo įstaigų pedagogai ir profesinio mokymo paslaugų teikėjai (ISCED 1–4).

VEIKSMO TIKSLAI

„Jean Monnet“ mokytojų mokymo veikla siekiama padėti mokykloms ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams planuoti, organizuoti ir įgyvendinti ES turinį mokymo programose ir užklasinėje veikloje. Pagrindiniai tikslai:

 • leisti bendrojo ugdymo įstaigoms ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams stiprinti pedagogų žinias apie ES reikalus;
 • bendrojo mokymo įstaigoms ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams siūlyti struktūruotą mokymą apie ES dalykus, o įvairaus lygio, skirtingo išsilavinimo ir patirties mokytojams teikti mokymo turinį ir metodikas;
 • rengti specialius individualius ar grupinius mokymo kursus (modulinius, rezidencinius, mišriuosius ar internetinius), skirtus mokytojams, kurie domisi ES ir nori integruoti ES temas į savo kasdienį darbą;
 • paskatinti mokytojus drąsiau integruoti ES aspektą į savo kasdienį darbą.

KOKIE KRITERIJAI TAIKOMI PARAIŠKOMS DĖL „JEAN MONNET“ MOKYTOJŲ MOKYMO?

TINKAMUMO KRITERIJAI

Kas gali teikti paraišką?

Viena aukštojo mokslo ir studijų institucija arba viena mokytojų rengimo institucija / agentūra, teikiantys pirminio mokymo ir (arba) kvalifikacijos kėlimo paslaugas bendrojo ugdymo įstaigų ir profesinio mokymo įstaigų mokytojams.

Paraiškos teikėjas turi būti įsisteigęs „Erasmus+“ Programos šalyje.

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos turi turėti galiojančią ECHE.

Fiziniai asmenys negali tiesiogiai teikti paraiškos dotacijai gauti.

Projekto trukmė

3 metai

Kam teikti paraišką?

Europos Švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-JMO-2021-SCHOOLS-TT

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki birželio 2 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Paraiškas pateikusios organizacijos vertinamos pagal atitinkamus atmetimo ir atrankos kriterijus. Daugiau informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

PROJEKTO RENGIMAS

Naujos ir novatoriškos turinio apie Europos Sąjungą siūlymo mokiniams metodikos padės mokytojams integruoti faktus ir žinias apie Europos Sąjungą į mokymo programas ir užklasinę veiklą.

„Jean Monnet“ mokytojų mokymo veikla turėtų apimti pasirengimą mokytojų mokymo veiklai ir jos vykdymą. Tai gali būti tiksliniai kursai arba moduliai, įskaitant nuotolinį mokymą (MOOC ir (arba) mišrioji veikla). Mokymai turėtų būti oficialūs, jų pabaigoje išduodamas pažymėjimas.

Siūloma veikla turėtų apimti ir paramą dalyviams (pavyzdžiui, kelionės ir pragyvenimo apmokėjimą, vadovėlių ir kitų konkrečių priemonių teikimą, atleidimą nuo mokesčių).

„Jean Monnet“ mokytojų mokymas turi būti:

 • mokymas apie mokymo metodikas, susijusias su Europos Sąjungos klausimais;
 • mokymas apie Europos Sąjungos reikalus;
 • Europos Sąjungos dalykų mokymosi patirtis, papildanti esamas disciplinas (klasių bendradarbiavimu grindžiamas mokymasis, komandinis mokymas);
 • seminarai, vasaros ir intensyvūs kursai, kitokia ES patirtis dalyvaujant kitiems suinteresuotiesiems subjektams.

Tai galima padaryti:

 • teikiant ad hoc gaires, padedančias atlikti mokymų atranką;
 • vykdant kontaktinį, internetinį ir (arba) mišrųjį mokymą.

NUMATOMAS POVEIKIS

Kiekybinis

 • Dotacijos gavėjų skaičius pagal Programos šalį arba regioną;
 • Mokytojų mokymo dalyvių skaičius pagal šalį arba regioną.

Kokybinis

Tikimasi, kad „Jean Monnet“ mokytojų mokymas padarys teigiamą ir ilgalaikį poveikį organizacijoms, teikiančioms pirminio mokytojų rengimo ir (arba) jų kvalifikacijos kėlimo paslaugas, ir veiklos dalyviams.

Mokytojų mokymo iniciatyva suteiks pedagoginiams darbuotojams didesnių profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybių.

„Jean Monnet“ mokytojų mokymo veikla taip pat siekiama tokių rezultatų kaip:

 • geresnis mokytojų pasirengimas mokyti ES temomis įsisavinus mokymo metodiką;
 • didesni pajėgumai mokyti ES temomis;
 • gilesnės žinios apie ES reikalus;
 • išplėsta specialaus organizacijų, kurios teikia pirminio mokytojų mokymo ir (arba) kvalifikacijų kėlimo paslaugas, mokymo pasiūla.

DOTACIJŲ SKYRIMO KRITERIJAI

Projektai vertinami pagal toliau nurodytus kriterijus.

Projekto aktualumas

(ne daugiau kaip 25 balai)

 • Kokiu mastu pasiūlymas atitinka „Jean Monnet“ veiksmo tikslus:
  • prisidėti prie ES studijų (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje);
  • suteikti bendrojo ugdymo įstaigų mokytojams galimybių įgyti naujų įgūdžių;
  • sužadinti geresnį ES ir jos veikimo supratimą;
  • padėti mokytojams integruoti ES turinį į savo veiklą.
 • Kokiu mastu pasiūlymas pasiekia prioritetines tikslines grupes:
  • bendrojo ugdymo įstaigas ir profesinio mokymo paslaugų teikėjus (ISCED 1–4);
  • mokytojus.

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė

(ne daugiau kaip 25 balai)

 • Metodika: pasiūlymo kokybė, naujumas ir įgyvendinamumas bei siūlomos metodikos perspektyvumas.
 • Kokiu mastu darbo programa:
  • pristatoma aiškiai, išsamiai ir nuosekliai, tinkamai numatyti planuojami parengiamosios veiklos, įgyvendinimo, vertinimo, tolesnės susijusios veiklos ir sklaidos etapai;
  • atitinka pasiūlymo tikslus ir veiklą;
  • apima dalyvių rėmimą (pavyzdžiui, kelionės ir pragyvenimo apmokėjimas, vadovėlių ir kitų konkrečių priemonių teikimas, atleidimas nuo mokesčių).
 • Kokiu mastu darbo paketams priskirti ištekliai atitinka jų tikslus ir rezultatus.
 • Stebėsenos ir vertinimo strategija.

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė

(ne daugiau kaip 25 balai)

 • Grupės kompetencijos lygis ir pridėtinė vertė:
  • Pagrindinių darbuotojų, dalyvaujančių siūlomoje veikloje (tiek akademinėje, tiek ne akademinėje, jei taikoma) profilio ir kompetencijos aktualumas ir papildomumas:
   • Europos Sąjungos studijų atžvilgiu (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje),
   • konkrečios pasiūlyme pateiktos temos atžvilgiu.

Poveikis

(ne daugiau kaip 25 balai)

 • Numatomas mokytojų rengimo poveikis ir ilgalaikiai padariniai:

bendrojo ugdymo įstaigoms ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams:

  • didesni pajėgumai mokyti ES temomis;
  • geresnis ar naujoviškas turinys, naujo požiūrio kūrimas siekiant įtraukti ES dalykus į mokymo programą;
  • veiklą organizuojančiai institucijai:
  • tvirtesnis bendradarbiavimas ir galimybė užmegzti ryšį su partneriais;
  • siūlomų mokymų skaičius ir lygis ir potencialių naudos gavėjų skaičius;
  • didesni finansiniai ištekliai, siekiant stiprinti tikslingesnį mokymą įstaigos viduje.

„Jean Monnet“ veiksmo naudos gavėjams:

  • geresni mokytojų įgūdžiai integruoti ES turinį į savo veiklą.
 • Sklaida ir komunikacija:
  • priemonių, kuriomis siekiama viešinti veiklos rezultatus institucijoje, kurioje vykdomas šis „Jean Monnet“ veiksmas, ir už jos ribų, tinkamumas ir kokybė:
  • didinant informuotumą apie projektus ir rezultatus, taip pat – dalyvių ir organizacijų matomumą;
  • įtraukiant grupes, nepriklausančias tiesioginėms tikslinėms grupėms;
  • kokiu mastu numatytos sklaidos priemonės pasieks tikslinę auditoriją;
  • tvarumas ir tęstinumas: pasiūlyme numatytos tinkamos priemonės ir ištekliai, kuriais būtų užtikrinta, kad projekto rezultatai ir nauda išliktų ir projektui pasibaigus.

Ar skirti finansavimą, svarstoma, jeigu pasiūlymai įvertinami ne mažiau kaip 70 balų ir skiriama bent po 15 balų pagal kiekvieną dotacijos skyrimo kriterijų. Tos pačios temos ex aequo pasiūlymų atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausiai balų „projekto aktualumo“ ir „poveikio“ kategorijose.

KOKIOS YRA FINANSAVIMO TAISYKLĖS?

Šis veiksmas finansuojamas pagal fiksuotosios sumos modelį. Kiekvienos dotacijos vienkartinė fiksuotoji suma bus nustatoma pagal pareiškėjo siūlomos veiklos numatomą biudžetą. Dotaciją teikianti institucija nustatys kiekvienos dotacijos fiksuotąją sumą remdamasi pasiūlymu, vertinimo rezultatais, finansavimo normomis ir didžiausia kvietime teikti paraiškas nustatyta dotacijos suma.

Didžiausia ES parama vienam projektui yra 300 000 EUR.

Kaip nustatoma projekto fiksuotoji suma?

Pareiškėjai turi užpildyti išsamią biudžeto lentelę pagal paraiškos formą, atsižvelgdami į šiuos aspektus:

 1. biudžetas turėtų būti tiek išsamus, kiek tai būtina dotacijos gavėjui (-ams) ir suskirstytas į nuoseklius darbo paketus (pavyzdžiui, projekto valdymo, mokymo, renginių organizavimo, pasirengimo mobilumui ir jo įgyvendinimo, komunikacijos ir sklaidos, kokybės užtikrinimo ir t. t.);
 2. pasiūlyme turi būti aprašyta į kiekvieną darbo paketą įtraukta veikla;
 3. pareiškėjai savo pasiūlyme turi numatomas išlaidas paskirstyti pagal darbo paketų dalis (ir kiekviename darbo pakete pagal kiekvienam dotacijos gavėjui ir susijusiam subjektui priskirtą dalį);
 4. numatytomis lėšomis bus galima padengti personalo išlaidas, kelionės ir pragyvenimo išlaidas, išlaidas įrangai ir subrangos bei kitas išlaidas (pavyzdžiui, informacijos sklaidos, leidybos, vertimo raštu).

Pasiūlymai bus vertinami remiantis standartine vertinimo tvarka ir pasitelkiant vidaus ir (arba) išorės ekspertus. Ekspertai įvertins pasiūlymų kokybę pagal kvietime teikti paraiškas nustatytus reikalavimus, numatomą poveikį, veiksmo kokybę ir veiksmingumą.

Įvertinus pasiūlymą, leidimus suteikiantis pareigūnas nustatys fiksuotąją sumą, atsižvelgdamas į atlikto vertinimo išvadas. Fiksuotoji suma neviršys 80 proc. po vertinimo nustatytos biudžeto sąmatos.

Dotacijos parametrai (didžiausia dotacijos suma, finansavimo norma, visos tinkamos finansuoti išlaidos ir kt.) bus nustatyti dotacijos sutartyje.

Projekto pasiekimai bus vertinami užbaigus veiklą. Tokia finansavimo schema leistų sutelkti dėmesį į rezultatus, o ne į sąnaudas ir taip pabrėžti kokybę ir išmatuojamų tikslų įgyvendinimo lygį.

Daugiau informacijos pateikta dotacijos sutarties šablone, kurį rasite portale „Funding and Tender Opportunities Portal“ (FTOP).

table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}