Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Šis tinklalapis dar neatitinka 2022 m. programos „Erasmus+“ vadovo turinio. Tačiau visą 2022 m. vadovą pasirinkta kalba galite parsisiųsti PDF formatu, spustelėję parsisiuntimo mygtuką šio puslapio dešinėje.

Europos sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno

VEIKSMO TIKSLAI

Šiuo veiksmu siekiama remti europinių sporto renginių organizavimą tokiose srityse kaip:

 • savanoriška veikla sporto srityje;
 • socialinė įtrauktis per sportą;
 • kova su diskriminacija sporte ir lyčių lygybė;
 • dalyvavimo sporto ir fizinėje veikloje skatinimas, įskaitant a) Tarybos rekomendacijos dėl sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo, ES fizinio aktyvumo gairių ir Tartu raginimo rinktis sveiką gyvenseną, b) Europos sporto savaitės įgyvendinimo rėmimui, c) sporto ir fizinės veiklos kaip sveikatinimo priemonės rėmimui, d) veiklos, kuria skatinama sporto ir fizinės veiklos praktika, įskaitant tradicines sporto šakas, žaidimus ir kartų varžybas, rėmimui.

Projektas turi būti orientuotas į vieną iš šių tikslų. Jis taip pat gali būti orientuotas į likusius tikslus, tačiau pagrindinis tikslas turi būti aiškiai identifikuojamas ir vyraujantis.

Juo teikiama finansinė parama vieno Europos masto sporto renginio vienoje Programos šalyje organizavimui arba Europos vietos renginių keliose Programos šalyse organizavimui.

KOKIE KRITERIJAI TAIKOMI EUROPOS SPORTO RENGINIŲ, KURIAIS NESIEKIAMA PELNO, PARAIŠKOMS?

TINKAMUMO KRITERIJAI

Kad atitiktų reikalavimus „Erasmus+“ dotacijai gauti, projektų pasiūlymai dėl Europos sporto renginių, kuriais nesiekiama pelno, turi tenkinti toliau nurodytus kriterijus.

Kas gali teikti paraišką?

Bet kokia sporto srityje veikianti viešoji įstaiga arba organizacija ir susiję subjektai (jei tokių yra), įsteigti kurioje nors Programos šalyje. Tai, pavyzdžiui, gali būti (sąrašas neišsamus):

 • už sportą vietos, regioniniu arba nacionaliniu lygmeniu atsakinga viešoji įstaiga;
 • vietos, regioninio, nacionalinio, Europos arba tarptautinio lygmens sporto organizacija;
 • nacionalinis olimpinis komitetas arba nacionalinė sporto konfederacija;
 • organizacija, atstovaujanti judėjimui „sportas visiems“;
 • organizacija, veikianti fizinio aktyvumo skatinimo srityje;
 • organizacija, atstovaujanti aktyvaus laisvalaikio sektoriui;
 • organizacija, veikianti švietimo, mokymo arba jaunimo srityje.

Kokios organizacijos gali dalyvauti projekte?

Bet kokia sporto srityje veikianti viešoji įstaiga arba organizacija ir susiję subjektai (jei tokių yra), įsteigti kurioje nors Programos šalyje.

Dalyvaujančiųjų organizacijų skaičius ir pobūdis

Europos sporto renginys, kuriuo nesiekiama pelno, yra tarpvalstybinis:

Europos vietos renginio atveju (I tipas): ne mažiau kaip 3 organizacijos iš 3 skirtingų Programos šalių ir ne daugiau kaip 5 organizacijos iš 5 skirtingų Programos šalių.

Europos vietos renginio atveju (II tipas): bent 6 organizacijos iš 6 skirtingų Programos šalių

Europos masto renginių atveju: bent 10 organizacijų iš 10 skirtingų Programos šalių. Drauge su projekto koordinatoriumi pareiškėjas turi paraiškos formoje nurodyti bent 9 organizacijas, kurios laikomos asocijuotosiomis partnerėmis. Sutarčių valdymo aspektais šie asocijuotieji partneriai nelaikomi projekto partneriais ir negauna jokio finansavimo pagal Programą, nors dalyvauja projekte.

 

Veiklos vieta

Europos vietos renginių atveju (I ir II tipai) veikla turi vykti kiekvienoje Programos šalyje, kuri dalyvauja Europos sporto renginyje, kuriuo nesiekiama pelno.

Europos mastu organizuojamų renginių atveju veikla turi vykti paraišką teikiančios organizacijos, kuri dalyvauja Europos sporto renginyje, kuriuo nesiekiama pelno, Programos šalyje.

Projekto trukmė

Trukmė turi būti pasirinkta paraiškos teikimo etape (12 arba 18 mėn.) pagal projekto tikslą ir planuojamos veiklos rūšį.

Kam teikti paraišką?

Europos švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-SPORT-2021-SNCESE.

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki gegužės 20 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Paraiškas pateikusios organizacijos vertinamos pagal atitinkamus atmetimo ir atrankos kriterijus. Daugiau informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

PROJEKTO RENGIMAS

ES dotacija bus skiriama organizacijoms, atsakingoms už sporto renginių rengimą, organizavimą ir tolesnius veiksmus.

Remiama ši standartinė veikla (sąrašas neišsamus):

 • renginio rengimas ir organizavimas;
 • sportininkų, trenerių, organizatorių ir savanorių švietimo veiklos organizavimas rengiantis renginiui;
 • su sporto renginiu susijusios šalutinės veiklos (konferencijų, seminarų) organizavimas;
 • savanorių mokymai;
 • tolesnės susijusios veiklos (įvertinimų, būsimų planų rengimo) organizavimas;
 • su renginio tema susijusi komunikacijos veikla.

Pagal šį veiksmą neremiami šie sporto renginiai:

 • sporto varžybos, kurias reguliariai organizuoja nacionalinės, Europos ar tarptautinės sporto federacijos, asociacijos ar lygos (t. y. nacionaliniai, Europos ar pasaulio čempionatai), išskyrus atvejus, kai prašoma finansinės paramos didelę gyventojų dalį pritraukiančiai papildomai veiklai organizuoti.

NUMATOMAS POVEIKIS

Numatomas šio veiksmo poveikis:

 • didesnis informuotumas apie sporto vaidmenį skatinant socialinę įtrauktį, lygias galimybes ir sveikatinamąjį fizinį aktyvumą;
 • aktyvesnis dalyvavimas sporto, fizinėje ir savanoriškoje veikloje.

DOTACIJŲ SKYRIMO KRITERIJAI

Projekto aktualumas

(ne daugiau kaip 30 balų)

Kokiu mastu:

 • pasiūlymas yra aktualus siekiant šio veiksmo tikslų ir prioritetų;
 • projektas yra grindžiamas tikrų ir adekvačių poreikių analize;
 • pasiūlymas yra novatoriškas;
 • pasiūlymas papildo kitas dalyvaujančiųjų organizacijų jau įgyvendinamas iniciatyvas;
 • pasiūlymas suteikia pridėtinės vertės ES lygmeniu, nes tokių rezultatų nebūtų galima pasiekti vykdant veiklą pavienėse šalyse.

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė

(ne daugiau kaip 20 balų)

Kokiu mastu:

 • projekto darbo planas yra aiškus, išsamus ir veiksmingas, įskaitant atitinkamus parengiamosios veiklos, įgyvendinimo, stebėsenos, vertinimo ir dalijimosi rezultatais etapus;
 • projektas yra ekonomiškai efektyvus ir kiekvienos rūšies veiklai skiriami tinkami ištekliai;
 • siūloma metodika yra aiški, adekvati ir pagrįsta;
 • projekte siūlomos kokybės kontrolės priemonės, kuriomis užtikrinama, kad projektas būtų įgyvendinamas kokybiškai, užbaigtas laiku ir neviršijant biudžeto;
 • projektas apima skaitmeninių priemonių ir mokymosi metodų taikymą, siekiant papildyti fizinę veiklą ir stiprinti organizacijų partnerių bendradarbiavimą.

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė

(ne daugiau kaip 20 balų)

Kokiu mastu:

 • projekte dalyvauja įvairios dalyvaujančiosios organizacijos, turinčios skirtingus profilius ir patirties, kad galėtų sėkmingai pasiekti visus projekto tikslus;
 • siūlomas užduočių paskirstymas atskleidžia visų dalyvaujančiųjų organizacijų įsipareigojimą ir aktyvų įsitraukimą;
 • į pasiūlymą įtraukti veiksmingi dalyvaujančiųjų organizacijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų tarpusavio koordinavimo ir komunikacijos mechanizmai;
 • prireikus, kokiu mastu dalyvaujančiųjų organizacijų iš šalių partnerių dalyvavimas suteikia projektui pridėtinės vertės.

Poveikis

(ne daugiau kaip 30 balų)

Kokiu mastu:

 • projekto pasiūlyme numatyti konkretūs ir logiški veiksmai, kad projekto rezultatai būtų integruoti į kasdienį dalyvaujančiųjų organizacijų darbą;
 • projektas gali daryti teigiamą poveikį dalyviams ir dalyvaujančiosioms organizacijoms, taip pat platesnei bendruomenei;
 • numatomi projekto rezultatai gali būti panaudoti už projekte dalyvaujančių organizacijų ribų tiek įgyvendinant projektą, tiek jam pasibaigus, taip pat vietos, regioniniu, nacionaliniu ar Europos lygmenimis;
 • projekto pasiūlyme numatyti atitinkami planai ir metodai projekto rezultatams įvertinti;
 • projekto pasiūlyme pateikta konkrečių ir efektyvių veiksmų, kad projekto rezultatai būtų žinomi dalyvaujančiosiose organizacijose, kad jais būtų dalijamasi su kitomis organizacijomis ir visuomene ir viešai pripažįstamas Europos Sąjungos teikiamas finansavimas;
 • projekto pasiūlyme numatyti konkretūs ir efektyvūs veiksmai, kuriais užtikrinamas projekto tvarumas, jo gebėjimas daryti poveikį ir duoti rezultatų net ir išnaudojus ES dotaciją.

Kad būtų svarstoma, ar skirti finansavimą, pasiūlymai turi būti įvertinti bent 60 balų, atsižvelgiant į mažiausią būtiną balų skaičių pagal kiekvieną iš keturių dotacijos skyrimo kriterijų: bent po 15 balų „projekto aktualumo“ ir „poveikio“ kategorijose ir 10 balų „projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybės“ ir „partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybės“ kategorijose. Ex aequo atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausiai balų „projekto aktualumo“ ir „poveikio“ kategorijose.

KOKIOS YRA FINANSAVIMO TAISYKLĖS?

Parama Europos sporto renginiams, kuriais nesiekiama pelno, bus mokama fiksuotosiomis sumomis. Fiksuotoji suma priklauso nuo renginių skaičiaus ir projekte dalyvaujančių organizacijų skaičiaus.

Pareiškėjai rinksis iš 3 iš anksto nustatytų sumų pagal renginių ir projekte dalyvaujančių organizacijų skaičių.

 

Sporto renginių kategorija

Fiksuotoji suma

Europos vietos renginiai: Bent vienas renginys vienoje šalyje bent 3 skirtingose Programos šalyse.

I tipas: ne mažiau kaip 3 organizacijos iš 3 skirtingų Programos šalių ir ne daugiau kaip 5 organizacijos iš 5 skirtingų Programos šalių.

200 000 EUR

II tipas: bent 6 organizacijos iš 6 skirtingų Programos šalių

300 000 EUR

Europos masto renginiai: vienas renginys, kuriame dalyvauja bent 10 dalyvaujančiųjų organizacijų iš bent 10 Programos šalių (įskaitant pareiškėjo organizaciją)

450 000 EUR

 1. Europos vietos renginio atveju (I tipas): 200 000 EUR

Pasiūlymai susiję su projektais, kuriuose yra keli naudos gavėjai, o išlaidas dengia pareiškėjas ir organizacijos partnerės. Nustatytos dalyvaujančiosios organizacijos (3–5) laikomos bendromis gavėjomis, o renginiai bei papildoma veikla vyks kiekvienoje dalyvaujančioje Programos šalyje.

Pasiūlymuose turi būti pateiktas specialusis skirsnis ir nurodytas užduočių ir ES dotacijos paskirstymas tarp partnerių. Būtina nurodyti ir kiekvieno projekto veiksmo įgyvendinimo grafiką bei projekto rezultatų pasiekimo terminą.

Pareiškėjai projekto veiklą turi padalyti į vadinamuosius darbo paketus. Kiekvienas darbo paketas turi būti susijęs su konkrečiais tikslais ir pareiškėjai turi nurodyti kiekybinius ir kokybinius rodiklius, leidžiančius įvertinti šių tikslų pasiekimo lygį.

 1. Europos vietos renginio atveju (II tipas): 300 000 EUR

Pasiūlymai susiję su projektais, kuriuose yra keli naudos gavėjai, o išlaidas dengia pareiškėjas ir organizacijos partnerės. Nustatytos dalyvaujančiosios organizacijos (bent 6) laikomos bendromis gavėjomis, o renginiai bei papildoma organizuojama veikla vyks kiekvienoje dalyvaujančioje Programos šalyje.

Pasiūlymuose turi būti pateiktas specialusis skirsnis ir nurodytas užduočių ir ES dotacijos paskirstymas tarp partnerių. Būtina nurodyti ir kiekvieno projekto veiksmo įgyvendinimo grafiką bei projekto rezultatų pasiekimo terminą.

Pareiškėjai projekto veiklą turi padalyti į vadinamuosius darbo paketus. Kiekvienas darbo paketas turi būti susijęs su konkrečiais tikslais ir pareiškėjai turi nurodyti kiekybinius ir kokybinius rodiklius, leidžiančius įvertinti šių tikslų pasiekimo lygį.

 1. Europos masto renginių atveju: 450 000 EUR

Pasiūlymai susiję su projektais, kuriuose yra vienas naudos gavėjas ir visas išlaidas dengia paraišką teikianti organizacija. 10 nustatytų dalyvių organizacijų laikomos asocijuotosiomis partnerėmis, o renginys bei papildoma veikla vyks paraišką teikiančios organizacijos Programos šalyje.

Būtina nurodyti kiekvieno projekto veiklos įgyvendinimo grafiką bei projekto rezultatų pasiekimo terminą.

Pareiškėjai projekto veiklą turi padalyti į vadinamuosius darbo paketus. Kiekvienas darbo paketas turi būti susijęs su konkrečiais tikslais ir pareiškėjai turi nurodyti kiekybinius ir kokybinius rodiklius, leidžiančius įvertinti šių tikslų pasiekimo lygį.

Dotacijos mokėjimas

Visiško dotacijos išmokėjimo sąlyga – visų paraiškoje aprašytų darbo paketų užbaigimas pagal paraiškoje aprašytus kokybės kriterijus. Jei vienas ar daugiau darbo paketų neužbaigtas, užbaigtas iš dalies arba įvertintas kaip netenkinantis kokybės vertinimo reikalavimų, gali būti taikomas atitinkamas dotacijos sumos sumažinimas, kaip nurodyta dotacijos sutartyje.

Daugiau informacijos pateikta dotacijos sutarties šablone, kurį rasite portale „Funding and Tender Opportunities Portal“ (FTOP).

table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: