Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Šis tinklalapis dar neatitinka 2022 m. programos „Erasmus+“ vadovo turinio. Tačiau visą 2022 m. vadovą pasirinkta kalba galite parsisiųsti PDF formatu, spustelėję parsisiuntimo mygtuką šio puslapio dešinėje.

Bendradarbiavimo partnerystė

Pagrindinis bendradarbiavimo partnerystės tikslas – sudaryti sąlygas organizacijoms gerinti savo veiklos kokybę ir aktualumą, plėtoti ir stiprinti partnerių tinklus, didinti jų pajėgumą vykdyti bendrą veiklą tarpvalstybiniu lygmeniu, skatinti jų veiklos tarptautinimą, keistis nauja praktika ir metodais ar juos plėtoti, dalytis idėjomis ir jas kvestionuoti. Partneryste siekiama remti novatoriškos praktikos plėtotę, perdavimą ir (arba) įgyvendinimą, taip pat bendrų iniciatyvų, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi, įgyvendinimą. Rezultatai turėtų būti pakartotinai panaudojami, perkeliami, kuo plačiau taikomi ir, jei įmanoma, turi turėti stiprų tarpdalykinį aspektą. Tikimasi, kad atrinktų projektų vykdytojai pasidalys veiklos rezultatais vietos, regioniniu, nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis.

Bendradarbiavimo partnerystė grindžiama kiekvieno „Erasmus+“ sektoriaus prioritetais ir politikos sistemomis tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmeniu, kartu siekiant skatinti tarpsektorinį ir horizontalųjį bendradarbiavimą teminėse srityse.

VEIKSMO TIKSLAI

Bendradarbiavimo partneryste siekiama:

 • gerinti dalyvaujančiųjų organizacijų ir institucijų darbo, veiklos ir praktikos kokybę, pritraukti naujų dalyvių, atstovaujančių skirtingiems sektoriams;
 • stiprinti organizacijų gebėjimus dirbti tarpvalstybiniu mastu ir įvairiuose sektoriuose;
 • tenkinti bendrus poreikius ir prioritetus švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse;
 • sudaryti sąlygas permainoms ir pokyčiams (pavienio asmens, organizacijos ar sektoriaus lygmeniu), kad būtų galima tobulinti ir taikyti naujus metodus pagal kiekvienos organizacijos aplinkybes.

 

KOKIE KRITERIJAI TAIKOMI PARAIŠKOMS DĖL BENDRADARBIAVIMO PARTNERYSTĖS?

Kad atitiktų reikalavimus „Erasmus+“ dotacijai gauti, projektų pasiūlymai dėl bendradarbiavimo partnerystės turi tenkinti toliau nurodytus kriterijus.

TINKAMUMO KRITERIJAI

Kas gali teikti paraišką?

Paraišką gali teikti bet kuri Programos šalyje įsteigta dalyvaujančioji organizacija. Ši organizacija teikia paraišką visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu.

Kokios organizacijos gali dalyvauti projekte?

Bendradarbiavimo partnerystėje gali dalyvauti viešoji arba privačioji organizacija, įsteigta Programos šalyje arba bet kurioje pasaulio šalyje partnerėje (žr. šio vadovo A dalies skirsnį „Reikalavimus atitinkančios šalys“)[1]. Programos šalyse įsteigtos organizacijos gali dalyvauti arba kaip projekto koordinatorės, arba kaip organizacijos partnerės. Šalių partnerių organizacijos negali dalyvauti kaip projekto koordinatorės.

Nepriklausomai nuo projekto srities, bendradarbiavimo partnerystės projektuose gali dalyvauti visų tipų organizacijos, veikiančios bet kuriame švietimo, mokymo ir jaunimo sektoriuje arba kituose socialiniuose ir (arba) ekonomikos sektoriuose, taip pat organizacijos, vykdančios veiklą, kuri yra susijusi su įvairiomis sritimis (pavyzdžiui, vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos, rezultatų pripažinimo ir patvirtinimo centrai, prekybos rūmai, prekybos organizacijos, profesinio orientavimo centrai, kultūros ir sporto organizacijos).

Atsižvelgiant į projekto prioritetus ir tikslus, bendradarbiavimo partnerystėje turėtų dalyvauti tinkamiausi ir įvairiausi partneriai, kad būtų galima pasinaudoti įvairia jų patirtimi, ypatumais ir specialiosiomis žiniomis ir pasiekti atitinkamų ir kokybiškų projekto rezultatų.

Asocijuotųjų organizacijų partnerių dalyvavimas

Be projekte oficialiai dalyvaujančių organizacijų (koordinatoriaus ir organizacijų partnerių), į bendradarbiavimo partnerystę taip pat galima įtraukti viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerius, prisidedančius prie konkrečių projekto užduočių ir (arba) veiklos įgyvendinimo ar remiančius informacijos apie projektą sklaidą ar jo tvarumą.

„Erasmus+“ projekte tokie partneriai bus vadinami asocijuotaisiais partneriais. Reikalavimų atitikties ir sutarčių valdymo aspektais jie nelaikomi projekto partneriais ir negauna jokio finansavimo pagal Programą, nors dalyvauja projekte. Tačiau kad būtų galima suprasti jų vaidmenį partnerystėje ir susidaryti bendrą siūlomo projekto vaizdą, jų dalyvavimas projekte ir įvairiose veiklos srityse turi būti aiškiai aprašytas projekto pasiūlyme.

Dalyvaujančiųjų organizacijų skaičius ir pobūdis

Bendradarbiavimo partnerystė – tarpvalstybinis projektas, kuriame dalyvauja bent trys organizacijos iš trijų skirtingų Programos šalių.

Partnerystėje dalyvaujančių organizacijų skaičius neribojamas. Tačiau bendradarbiavimo partnerystės pasiūlymų švietimo, mokymo ar jaunimo srityse, kai juos decentralizuotai valdo „Erasmus+“ nacionalinės agentūros, atveju biudžetas projekto valdymo ir įgyvendinimo išlaidoms padengti, yra ribotas (jo užtenka dešimčiai dalyvaujančiųjų organizacijų).

Visos dalyvaujančiosios organizacijos privalo būti žinomos teikiant paraišką dotacijai gauti.

Paprastai bendradarbiavimo partneryste siekiama Programos šalyse įsteigtų organizacijų bendradarbiavimo. Tačiau šalių partnerių organizacijos projekte gali dalyvauti kaip partnerės (ne kaip pareiškėjos), jeigu jų dalyvavimas projektui suteikia didelės pridėtinės vertės.

Nustatyti prioritetai

Kad būtų svarstoma, ar skirti finansavimą, bendradarbiavimo partnerystės turi apimti:

 • bent vieną horizontalųjį prioritetą

ir (arba)

 • bent vieną konkretų prioritetą, susijusį su švietimu, mokymu, jaunimu ir sportu, kuriam daromas didžiausias poveikis.

Švietimo, mokymo ir jaunimo srityse vykdomų projektų, kuriuos decentralizuotai valdo „Erasmus+“ nacionalinės agentūros, atveju nacionalinės agentūros gali daugiau dėmesio skirti ne tik šiems, bet ir kitiems prioritetams, kurie yra ypač svarbūs nacionaliniame kontekste („Europos prioritetai atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes“). Nacionalinės agentūros turi tinkamai informuoti potencialius pareiškėjus savo oficialiose svetainėse.

Veiklos vieta (-os)

Visa bendradarbiavimo partnerystės veikla turi būti vykdoma šiame projekte dalyvaujančių organizacijų – visateisių ar asocijuotųjų partnerių – šalyse.

Be to, jei tinkamai pagrindžiama projekto tikslų ar įgyvendinimo atžvilgiu:

 • veikla taip pat gali būti vykdoma Europos Sąjungos institucijos buveinėje[2], net jei projekte nedalyvauja organizacijos iš šalies, kurioje įsikūrusi šios institucijos buveinė.
 • veikla, susijusi su dalijimusi rezultatais ir jų sklaida, taip pat gali būti vykdoma atitinkamuose teminiuose tarpvalstybiniuose renginiuose ar konferencijose Programos šalyse arba šalyse partnerėse.

Projekto trukmė

12–36 mėn.

Trukmė turi būti pasirinkta paraiškos teikimo etape pagal projekto tikslą ir veiklos, kurią ilgainiui planuojama vykdyti, rūšį.

Dotacijos gavėjui pateikus pagrįstą prašymą ir nacionalinei agentūrai ar vykdomajai įstaigai sutikus, bendradarbiavimo partnerystės projekto trukmė gali būti pratęsta, jeigu bendra jo trukmė neviršija 36 mėn. Tokiu atveju bendra dotacijos suma nesikeičia.

Kam teikti paraišką?

Paraiškos dėl partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srityse, kurią teikia šiose srityse veikianti organizacija, išskyrus Europos NVO, atveju:

 • Šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Paraiškos dėl partnerystės sporto srityje ir partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srityse, kurią pateikė Europos NVO[3], atveju:

 • Briuselyje įsikūrusiai Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.
  • sporto srityje – kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-SPORT-2021-SCP
  • Europos NVO – kvietimo teikti paraiškas identifikatorius:
   • ERASMUS-EDU-2021-PCOOP-ENGO
   • ERASMUS-YOUTH-2021-PCOOP-ENGO

Abiem atvejais tas pats partnerių konsorciumas gali pateikti tik vieną paraišką ir tik vienai nacionalinei agentūrai[4].

Kada teikti paraišką?

Paraiškos dėl partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srityse, kurią teikia šiose srityse veikianti organizacija, išskyrus Europos NVO:

 • Pareiškėjai paraišką dėl dotacijos projektams, prasidedantiems nuo lapkričio 1 d. iki kitų metų vasario 28 d., turi pateikti iki gegužės 20 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku).

Paraiškos dėl partnerystės jaunimo srityje, kurią teikia šioje srityje veikianti organizacija, išskyrus Europos NVO, atveju:

 • Galimas papildomas terminas

Nacionalinės agentūros gali organizuoti antrąjį paraiškų teikimo etapą, kuriam taip pat taikomos šiame vadove nustatytos taisyklės. Nacionalinės agentūros apie šią galimybę informuos savo svetainėse.

Jei organizuojamas antras turas, pareiškėjai paraišką dėl dotacijos projektams, prasidedantiems nuo kitų metų kovo 1 d. iki gegužės 31 d., turi pateikti iki lapkričio 3 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku).

Paraiškos dėl partnerystės sporto srityje ir partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srityse, kurią pateikė Europos NVO, atveju:

 • Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki gegužės 20 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Reikalavimus atitinkanti mokymosi ir mokymo veikla

Partnerystė gali organizuoti darbuotojų, su jaunimu dirbančių asmenų, besimokančių asmenų ir jaunimo mokymosi ir mokymo veiklą, kad būtų remiamas projekto ir jo tikslų įgyvendinimas.

Mokymosi ir mokymo veikla gali būti bet kokia su projektu susijusi veikla ir joje gali dalyvauti daugiau nei vieno tipo dalyviai, pavieniui arba grupėje. Siūlomos veiklos formatas, tikslas ir dalyvių tipas bei skaičius bus aprašyti ir pagrįsti kaip projekto paraiškos dalis.

Reikalavimus atitinkantys mokymosi ir mokymo veiklos dalyviai yra:

 • pedagoginiai darbuotojai ir mokymo veikloje nedalyvaujantys darbuotojai[5], pavyzdžiui, dėstytojai, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai ir kiti dalyvaujančiosiose organizacijose dirbantys darbuotojai;
 • su jaunimu dirbantys asmenys;
 • kviestiniai mokytojai ir ekspertai iš projekte nedalyvaujančiųjų organizacijų;
 • pameistriai, profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys, aukštųjų mokyklų studentai[6], suaugę besimokantys asmenys ir mokiniai iš dalyvaujančiųjų organizacijų;
 • jaunimas iš dalyvaujančiųjų organizacijų šalių;
 • sporto srities darbuotojai, pavyzdžiui, treneriai, vadovai ar instruktoriai; sportininkai; teisėjai.

Paraiškas pateikusios organizacijos vertinamos pagal atitinkamus atmetimo ir atrankos kriterijus. Daugiau informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

PROJEKTO RENGIMAS

Bendradarbiavimo partnerystės projektą sudaro keturi etapai, prasidedantys dar prieš atrenkant projekto pasiūlymą finansavimui: planavimo, parengiamosios veiklos, įgyvendinimo ir tolesnės susijusios veiklos: Dalyvaujančiosios organizacijos ir veiklos dalyviai turėtų aktyviai dalyvauti visuose šiuose etapuose ir taip išplėsti savo mokymosi patirtį:

 • planavimo (nustatyti poreikius, tikslus, projekto ir mokymosi rezultatus, veiklos formatus, tvarkaraštį ir t. t.);
 • parengiamosios veiklos (veiklos planavimas, darbo programos rengimas, praktinis organizavimas, planuojamos veiklos tikslinės (-ių) grupės (-ių) patvirtinimas, susitarimai su partneriais ir t. t.);
 • veiklos įgyvendinimo;
 • tolesnės susijusios veiklos (veiklos ir jos poveikio vertinimas įvairiais lygmenimis, dalijimasis projekto rezultatais ir jų panaudojimas).

Horizontalieji aspektai, į kuriuos reikia atsižvelgti rengiant projektą

Be oficialių kriterijų laikymosi ir tvarių bendradarbiavimo susitarimų su visais projekto partneriais sudarymo, toliau išvardytais elementais galima prisidėti prie bendradarbiavimo partnerystės poveikio didinimo ir kokybiško įgyvendinimo įvairiais projekto etapais. Pareiškėjai raginami rengiant bendradarbiavimo partnerystės projektus atsižvelgti į šias galimybes ir aspektus.

Aplinkos tvarumas

Projektais turėtų būti numatoma tausoti aplinką, o žalioji praktika turėtų būti įtraukta į visus jų aspektus. Dalyvaujančiosios organizacijos ir dalyviai turėtų planuoti savo veiklą vadovaudamiesi aplinką tausojančiu požiūriu – tai skatins visus dalyvaujančius subjektus diskutuoti ir mokytis apie aplinkos problemas ir apmąstyti, ką būtų galima padaryti įvairiais lygmenimis ir kaip padėti organizacijoms ir dalyviams rasti alternatyvių ekologiškesnių projekto veiklos vykdymo būdų.

Įtrauktis ir įvairovė

Pagal programą „Erasmus+“ siekiama skatinti lygias galimybes ir didinti prieinamumą, įtrauktį ir teisingumą vykdant visus veiksmus. Siekiant įgyvendinti šiuos principus, buvo parengta Įtraukties ir įvairovės strategija, kuria siekiama įtraukti įvairios socialinės padėties dalyvius, ypač tuos, kurie turi mažiau galimybių dalyvauti Europos projektuose. Organizacijos turėtų parengti prieinamą ir įtraukią projektų veiklą, atsižvelgdamos į mažiau galimybių turinčių dalyvių nuomonę ir įtraukdamos juos į sprendimų priėmimo procesą viso proceso metu.

Skaitmeninis aspektas

Sėkmingos bendradarbiavimo partnerystės pagrindas – virtualusis bendradarbiavimas ir eksperimentai su virtualiojo ir mišriojo mokymosi galimybėmis. Įgyvendinant bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo sričių projektus labai rekomenduojama naudoti „eTwinning“, „The School Education Gateway“ ir EPALE platformas – tiek rengiantis vykdyti veiklą, tiek ją vykdant ar užbaigus. Jaunimo srities projektų atveju primygtinai raginama bendradarbiauti naudojantis Europos jaunimo portalu ir Europos jaunimo strategijos platforma tiek rengiantis vykdyti veiklą, tiek ją vykdant ar užbaigus.

DOTACIJŲ SKYRIMO KRITERIJAI

Projekto aktualumas

(ne daugiau kaip 30 balų)

Kokiu mastu:

 • pasiūlymas yra aktualus siekiant šio veiksmo tikslų ir prioritetų. Pasiūlymas bus laikomas labai aktualiu, jei:
  • į jį įtrauktas įtraukties ir įvairovės prioritetas;
  • jei projektus decentralizuotai valdo „Erasmus+“ nacionalinės agentūros: į jį įtrauktas vienas ar daugiau Europos prioritetų atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes, kaip yra nurodžiusi nacionalinė agentūra;
 • dalyvaujančiųjų organizacijų profilis, patirtis ir veikla yra aktualūs paraiškos srityje;
 • projektas yra grindžiamas tikrų ir adekvačių poreikių analize;
 • pasiūlymas tinkamas įvairių švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių sinergijai kurti arba gali padaryti didelį poveikį vienai ar kelioms iš šių sričių;
 • pasiūlymas yra novatoriškas;
 • pasiūlymas papildo kitas dalyvaujančiųjų organizacijų jau įgyvendinamas iniciatyvas;
 • pasiūlymas suteikia pridėtinės vertės ES lygmeniu, nes tokių rezultatų nebūtų galima pasiekti vykdant veiklą pavienėse šalyse.

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė

(ne daugiau kaip 20 balų)

Kokiu mastu:

 • projekto tikslai yra aiškiai apibrėžti, realistiški ir atitinka dalyvaujančiųjų organizacijų poreikius ir tikslus bei jų tikslinių grupių reikmes;
 • siūloma metodika yra aiški, adekvati ir pagrįsta;
 • projekto darbo planas yra aiškus, išsamus ir veiksmingas, įskaitant atitinkamus parengiamosios veiklos, įgyvendinimo ir dalijimosi rezultatais etapus;
 • projektas yra ekonomiškai efektyvus ir kiekvienos rūšies veiklai skiriami tinkami ištekliai;
 • projekte siūlomos kokybės kontrolės, stebėsenos ir vertinimo priemonės, kuriomis užtikrinama, kad projektas būtų įgyvendinamas kokybiškai, užbaigtas laiku ir neviršijant biudžeto;
 • veikla yra prieinama, įtrauki ir atvira mažiau galimybių turintiems asmenims;
 • projektas apima skaitmeninių priemonių ir mokymosi metodų taikymą, siekiant papildyti fizinę veiklą ir stiprinti organizacijų partnerių bendradarbiavimą.
  • Jei dalyvaujančiųjų organizacijų veikloje naudojamos „Erasmus+“ internetinės platformos: kokiu mastu projekte naudojamos „Erasmus+“ internetinės platformos („eTwinning“, EPALE, „School Education Gateway“, Europos jaunimo portalas, ES jaunimo strategijos platforma) kaip projekto parengiamosios veiklos, įgyvendinimo ir tolesnės susijusios veiklos priemonės;
 • projektu turėtų būti numatoma tausoti aplinką, o žalioji praktika turėtų būti įtraukta į visus jų aspektus.

Jeigu projektu planuojama vykdyti mokymo ir mokymosi veiklą:

 • kokiu mastu ši veikla yra tinkama projekto tikslų atžvilgiu ir ar jo dalyvių skaičius ir profilis yra tinkamas;
 • mokymosi ir mokymo veiklos praktinio organizavimo, valdymo ir rėmimo kokybė;
 • dalyvių mokymosi rezultatų pripažinimo ir patvirtinimo priemonių, atitinkančių europines skaidrumo ir pripažinimo priemones ir principus, kokybė.

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė

(ne daugiau kaip 20 balų)

 

Kokiu mastu:

 • projekte dalyvauja įvairios dalyvaujančiosios organizacijos, turinčios skirtingus profilius, ankstesnės dalyvavimo Programoje patirties ir žinių, kad galėtų sėkmingai pasiekti visus projekto tikslus;
 • projektu į veiklą įtraukiama naujų dalyvių ir mažiau patirties turinčių organizacijų;
 • siūlomas užduočių paskirstymas atskleidžia visų dalyvaujančiųjų organizacijų įsipareigojimą ir aktyvų įsitraukimą;
 • į pasiūlymą įtraukti veiksmingi dalyvaujančiųjų organizacijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų tarpusavio koordinavimo ir komunikacijos mechanizmai.
 • Jei taikytina, kokiu mastu šalies partnerės dalyvaujančiosios organizacijos dalyvavimas suteikia projektui didelės pridėtinės vertės (jeigu ši sąlyga neįvykdoma, dalyvaujančioji organizacija iš šalies partnerės nebus įtraukta į projekto pasiūlymo vertinimą).

Poveikis

(ne daugiau kaip 30 balų)

Kokiu mastu:

 • projekto pasiūlyme numatyti konkretūs ir logiški veiksmai, kad projekto rezultatai būtų integruoti į kasdienį dalyvaujančiųjų organizacijų darbą;
 • projektas gali daryti teigiamą poveikį dalyviams ir dalyvaujančiosioms organizacijoms, taip pat platesnei bendruomenei;
 • numatomi projekto rezultatai gali būti panaudoti už projekte dalyvaujančių organizacijų ribų tiek įgyvendinant projektą, tiek jam pasibaigus, taip pat vietos, regioniniu, nacionaliniu ar Europos lygmenimis;
 • projekto pasiūlyme pateikta konkrečių ir efektyvių veiksmų, kad projekto rezultatai būtų žinomi dalyvaujančiosiose organizacijose, kad jais būtų dalijamasi su kitomis organizacijomis ir visuomene ir viešai pripažįstamas Europos Sąjungos teikiamas finansavimas;
  • jei aktualu, kokiu mastu pasiūlyme apibūdinama, kaip bus užtikrinta laisva prieiga prie parengtos medžiagos, dokumentų ir medijų ir kaip bus skatinama jais naudotis, pasitelkiant atvirąsias licencijas, ir nenumatoma jokių neproporcingų apribojimų;
 • projekto pasiūlyme numatyti konkretūs ir efektyvūs veiksmai, kuriais užtikrinamas projekto tvarumas, jo gebėjimas daryti poveikį ir duoti rezultatų net ir išnaudojus ES dotaciją.

Kad būtų svarstoma, ar skirti finansavimą, pasiūlymai turi būti įvertinti bent 60 balų. Be to, kiekvienoje iš minėtų dotacijų skyrimo kriterijų kategorijų jiems turi būti skirta bent pusė didžiausio balų skaičiaus (t. y. bent po 15 balų „projekto aktualumo“ ir „poveikio“ kategorijose; po 10 balų „projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybės“ ir „partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybės“ kategorijose).

Jei bendradarbiavimo partnerystę valdo vykdomoji įstaiga, ex aequo atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausiai balų „projekto aktualumo“ ir „poveikio“ kategorijose.

KOKIOS YRA FINANSAVIMO TAISYKLĖS?

Atsižvelgiant į bendradarbiavimo partnerystės pobūdį ir paraiškos teikimo vietą („Erasmus+“ nacionalinės agentūros Programos šalyse ar Briuselyje įsikūrusi Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA)), pasiūlymams bus taikomas nevienodas biudžeto modelis. Šie modeliai paaiškinti toliau.

 1. Kai pasiūlymus dėl bendradarbiavimo partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srityje[7] valdo „Erasmus+“ nacionalinės agentūros:

Siūlomame finansavimo modelyje išvardijami sąnaudų straipsniai, kuriuos pareiškėjai rinksis pagal veiklą, kurią nori vykdyti, ir rezultatus, kuriuos nori pasiekti. Pirmas išlaidų punktas – projekto valdymas ir įgyvendinimas – taikytinas visų rūšių strateginės partnerystės projektams, nes šios išlaidos patiriamos bet kokiame projekte. Bendradarbiavimo partnerystės atveju taip pat galima prašyti specialaus finansavimo tarpvalstybiniams projekto susitikimams organizuoti. Kitos išlaidų kategorijos gali būti pasirinktos tik tuo atveju, jeigu projektu siekiama svaresnių su projekto rezultatais, sklaida ar neatsiejama mokymosi ir mokymo veikla susijusių tikslų. Be to, jei tai pagrįsta atsižvelgiant į projekto veiklą ir (arba) rezultatus, gali būti padengtos išimtinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su mažiau galimybių turinčių asmenų dalyvavimu.

Bendra dotacijos suma yra kintama: projektams, kurių mažiausia trukmė yra 12 mėnesių, o ilgiausia – 36 mėnesiai, skiriama mažiausia suma yra 100 000 EUR, o didžiausia – 400 000 EUR.

Toliau pateiktos išsamių finansavimo taisyklių lentelės, o skiltyje „Bendradarbiavimo partnerystės pasiūlymams švietimo, mokymo ir jaunimo srityje[8], kuriuos decentralizuotai valdo „Erasmus+“ nacionalinės agentūros, taikomos finansavimo taisyklės“ nurodytos taikytinos normos ir biudžeto eilutės, priklausančios šio tipo projektų biudžetui.

 1. Kai bendradarbiavimo partnerystės pasiūlymus
 • sporto arba
 • švietimo, mokymo ir jaunimo srityse, kuriuos teikia Europos NVO,

valdo Briuselyje įsikūrusi Europos Švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA):

Siūlomas finansavimo modelis – trys vienkartinės fiksuotosios sumos, prilygstančios bendrai projekto dotacijai: 120 000 EUR, 250 000 EUR ir 400 000 EUR. Priklausomai nuo planuojamos veiklos ir siekiamų rezultatų pareiškėjai pasirinks vieną iš trijų iš anksto nustatytų sumų.

Planuodamos projektus paraiškas teikiančios organizacijos su savo projektų partneriais, atsižvelgdami į poreikius ir tikslus, turės pasirinkti vienkartinę fiksuotąją sumą, kuria bus padengtos projektų išlaidos. Jei projektas atrenkamas finansavimui, prašoma fiksuotoji suma tampa bendra dotacijos suma.

Pasiūlymuose būtina aprašyti veiklą, kurią pareiškėjai įsipareigoja vykdyti naudodami prašytą fiksuotąją sumą, ir turi būti laikomasi ekonomiškumo, veiksmingumo ir efektyvumo principų.

Reikalavimai, priklausomi nuo fiksuotosios sumos

 1. Kai dotacijos suma –120 000 arba 250 000 EUR:

Pasiūlymuose turi būti pateikta poreikių analizė ir nurodytas užduočių ir biudžeto paskirstymas tarp projekto partnerių. Būtina nurodyti ir kiekvieno projekto darbo paketo ir veiklos įgyvendinimo grafiką bei projekto rezultatų pasiekimo terminą.

Projekto aprašyme projekto valdymas turi būti aiškiai atskirtas nuo įgyvendinimui skirtų darbo paketų. Pareiškėjai projekto veiklą turi padalyti į vadinamuosius darbo paketus. Kiekvienas darbo paketas turi būti susietas su konkrečiais tikslais, etapais ir rezultatais. Rekomenduojama, kad pareiškėjai padalytų savo projektus į ne daugiau kaip 5 darbo paketus, įskaitant vieną projekto valdymo paketą.

 1. Kai dotacijos suma – 400 000 EUR:

Projekto aprašyme turi būti pateikta išsami projekto metodika, aiškiai atskiriant užduotis ir finansinius partnerių susitarimus, smulkus grafikas su etapais ir pagrindiniais siektinais rezultatais, stebėsenos ir kontrolės sistema bei priemonės, kuriomis užtikrinamas savalaikis projekto veiklos įgyvendinimas.

Pareiškėjai projekto veiklą turi padalyti į vadinamuosius darbo paketus. Kiekvienas darbo paketas turi būti susietas su konkrečiais tikslais, etapais ir rezultatais. Rekomenduojama, kad pareiškėjai padalytų savo projektus į ne daugiau kaip 5 darbo paketus, įskaitant vieną projekto valdymo paketą.

Pasiūlymuose turi būti nurodyti kokybės užtikrinimo ir stebėsenos mechanizmai bei vertinimo strategija. Vertinimo strategijoje pareiškėjai turi pateikti kiekybinius ir kokybinius rodiklius, leidžiančius įvertinti šių tikslų pasiekimo lygį.

Dotacijos mokėjimas

Galutinis mokėjimas atitiks įgyvendintos veiklos ir užbaigtų darbo paketų skaičių, atsižvelgiant į dotacijos sutartyje nustatytos didžiausios dotacijos sumos ribą ir nepažeidžiant nuostatų, susijusių su mokėjimo sąlygomis ir dotacijos sumažinimu, taikymo.

TAIKOMOS FINANSAVIMO TAISYKLĖS BENDRADARBIAVIMO PARTNERYSTĖS PASIŪLYMŲ ŠVIETIMO, MOKYMO IR JAUNIMO SRITYJE[9] ATVEJU, KAI JUOS VALDO „ERASMUS+“ NACIONALINĖS AGENTŪROS

Projekto biudžetas (EUR) turi būti parengtas pagal toliau pateiktas finansavimo taisykles.

Didžiausia dotacija:

kintama suma, ne daugiau kaip 400 000 EUR

Dotacijos gavėjai projektui gautą ES dotaciją gali lanksčiai paskirstyti visu projekto įgyvendinimo laikotarpiu, atsižvelgdami į chronologinę darbo plane numatytos veiklos įgyvendinimo seką.

Biudžeto kategorija

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Suma

Projekto valdymas ir įgyvendinimas

Projekto valdymas (pavyzdžiui, planavimas, finansai, partnerių veiklos koordinavimas ir komunikacija ir t. t.); nedidelės apimties mokymosi ir mokymo medžiaga, priemonės, metodai ir t. t.; virtualusis bendradarbiavimas ir veikla vietoje (pavyzdžiui, darbas su besimokančiais asmenimis klasėje, darbas su jaunimu, nuo projekto neatsiejamos mokymo ir mokymosi veiklos organizavimas ir kuravimas ir t. t.); informavimas apie projekto rezultatus, jų viešinimas ir sklaida (pavyzdžiui, lankstinukai, skrajutės, informacija internete ir t. t.).

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal bendradarbiavimo partnerystės trukmę ir dalyvaujančiųjų organizacijų skaičių.

Parama koordinuojančiosios organizacijos veiklai:

500 EUR per mėnesį

Ne daugiau kaip 2 750 EUR per mėnesį

Parama kitų dalyvaujančiųjų organizacijų veiklai:

250 EUR vienai organizacijai per mėnesį

Tarpvalstybiniai projekto susitikimai

Dalyvavimas projekto partnerių susitikimuose įgyvendinimo ir koordinavimo tikslais Parama kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal kelionės atstumą ir asmenų skaičių.

pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra. Pareiškėjas turi nurodyti atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vietos[10] naudodamas Europos Komisijos atstumų skaičiuoklę[11].

Kai kelionės atstumas yra 100–1 999 km:

575 EUR vienam dalyviui vienam susitikimui.

Kai kelionės atstumas yra 2 000 km arba didesnis:

760 EUR vienam dalyviui vienam susitikimui.

Projekto rezultatai

Projekto rezultatai ir (arba) apčiuopiami rezultatai (pavyzdžiui, mokymo programos, pedagoginė ir darbo su jaunimu medžiaga, atvirieji švietimo ištekliai (AŠI), IT priemonės, analizė, tyrimai, tarpusavio mokymosi metodai ir t. t.).

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: personalo išlaidos vadovams ir administracijos darbuotojams jau turėtų būti padengtos pagal punktą „Projekto valdymas ir įgyvendinimas“. Kad būtų išvengta galimo dalinio sutapimo su šiuo punktu, pareiškėjai personalo išlaidų rūšį ir dydį turės pagrįsti kiekvienam siūlomam produktui.

Kad būtų patenkinti reikalavimai šios rūšies dotacijai gauti, rezultatai turėtų būti svarbūs tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai. Turėtų būti įrodyta, kad rezultatai turi potencialo būti plačiau naudojami ir daryti poveikį.

B1.1 lentelė, vienam vadovui vienai darbo su projektu dienai

B1.2 lentelė, vienam tyrėjui, bendrųjų ar specialybės dalykų mokytojui, su jaunimu dirbančiam asmeniui vienai darbo su projektu dienai

B1.3 lentelė, vienam techniniam darbuotojui vienai darbo su projektu dienai

B1.4 lentelė, vienam administracijos darbuotojui vienai darbo su projektu dienai

Sklaidos renginių išlaidos

Parama nacionalinių ir tarpvalstybinių konferencijų, seminarų ar renginių (fizinių ar virtualių), kuriuose siekiama viešinti ir skleisti projekto rezultatus, organizavimo išlaidoms (neįskaitant projekte dalyvaujančių organizacijų atstovų kelionės ir pragyvenimo išlaidų).

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: parama sklaidos renginiams teikiama tik tuo atveju, jeigu jie yra tiesiogiai susiję su projekto rezultatais. Projektui, kuriam suteikta dotacija neapima intelektinių produktų kūrimo, negali būti skiriama parama sklaidos renginiams organizuoti.

100 EUR vienam vietos dalyviui

(t. y. dalyviui iš renginio šalies).

Ne daugiau kaip 30 000 EUR vienam projektui, iš kurių ne daugiau kaip 5 000 EUR vieno projekto metu organizuojamiems virtualiems renginiams

200 EUR vienam tarptautiniam dalyviui (t. y. dalyviui iš kitos šalies).

15 EUR vienam virtualiojo renginio dalyviui

Įtraukties rėmimas

Išlaidos, susijusios su mažiau galimybių turinčių dalyvių įtraukimu.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal mažiau galimybių turinčių dalyvių skaičių.

100 EUR vienam dalyviui

Papildomos išlaidos, tiesiogiai susijusios su mažiau galimybių turinčiais dalyviais ir juos lydinčiais asmenimis (įskaitant pagrįstas kelionės ir pragyvenimo išlaidas, jeigu šiems dalyviams neprašyta dotacijos pagal biudžeto kategorijas „Kelionės išlaidos“ ir „Individuali parama“).

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Išimtinės išlaidos

Parama realiosioms išlaidoms, susijusioms su subranga ar prekių ir paslaugų pirkimu.

Išlaidos, susijusios su finansinės garantijos suteikimu, kai to prašo nacionalinė agentūra.

Išlaidos brangioms dalyvių kelionėms, įskaitant keliones, kurioms naudojamos ekologiškesnės, mažesnio išmetalų kiekio transporto priemonės.

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra. Subranga turi būti susijusi su paslaugomis, kurių dalyvaujančiosios organizacijos dėl tinkamai pagrįstų priežasčių negali suteikti pačios. Išlaidos įrangai negali būti susijusios su įprasta biuro įranga ar dalyvaujančiųjų organizacijų paprastai naudojama įranga.

80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Ne daugiau kaip 50 000 EUR vienam projektui (neįskaitant išlaidų, susijusių su finansinės garantijos suteikimu).

Papildomas mokymosi ir mokymo veiklos finansavimas

Biudžeto kategorija

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Suma

Kelionės išlaidos

Parama dalyvių, įskaitant lydinčius asmenis ir koordinatorius, kelionės iš jų kilmės vietos į veiklos vietą ir atgal išlaidoms padengti.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal kelionės atstumą ir asmenų skaičių.

Pareiškėjas turi nurodyti atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vietos[12] naudodamas Europos Komisijos atstumų skaičiuoklę[13].

Kelionės atstumas

Įprastinė kelionė

Ekologiška kelionė

0–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000–2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000–3 999 km

530 EUR

610EUR

4 000–7 999 km

820 EUR

 

8 000 km arba daugiau

1 500 EUR

 

Individuali parama

Su pragyvenimu susijusios išlaidos veiklos laikotarpiu.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal kiekvieno dalyvio, įskaitant lydinčius asmenis (jei būtina), buvimo užsienyje trukmę, įskaitant vieną kelionės dieną prieš pradedant veiklą ir vieną kelionės dieną po veiklos pabaigos.

Individuali parama gali būti teikiama iki 365 dienų. Prašymas dėl šių išlaidų turi būti pagrįstas paraiškos formoje.

Bazinė norma darbuotojams ir su jaunimu dirbantiems asmenims: 106 EUR

Bazinė norma besimokantiems asmenims ir jaunimui: 58 EUR

Bazinė norma mokama iki 14-tos veiklos dienos. Nuo 15-os veiklos dienos mokėtina norma bus lygi 70 proc. bazinės normos, o nuo 60-os veiklos dienos – 50 proc. bazinės normos. Mokėtinos normos bus apvalinamos iki artimiausio viso euro.

Kalbinė parama

Išlaidos, susijusios su dalyviams teikiama parama siekiant gerinti jų kalbos, kuria bus mokoma(si) ar dirbama, žinias.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal dalyvių skaičių ir tik veiklai, trunkančiai 2–12 mėnesių.

Prašymas dėl šių išlaidų turi būti pagrįstas paraiškos formoje.

150 EUR vienam dalyviui, kuriam reikia kalbinės paramos

A lentelė. Projekto rezultatai (EUR per dieną)

Šios lėšos gali būti naudojamos tik organizacijų, dalyvaujančių projekte projekto rezultatams pasiekti, personalo išlaidoms padengti[14]. Suma priklauso nuo: a) projekte dalyvaujančių darbuotojų profilio ir b) dalyvaujančiosios organizacijos, kurios darbuotojai dalyvauja projekte, šalies.

 

Vadovas

Bendrųjų ar specialybės dalykų mokytojas / Tyrėjas

Su jaunimu dirbantis asmuo

Techninis darbuotojas

Administracijos darbuotojas / savanoris

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Danija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Austrija, Švedija, Lichtenšteinas, Norvegija

294

241

190

157

Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Suomija, Islandija

280

214

162

131

Čekija, Graikija, Ispanija, Kipras, Malta, Portugalija, Slovėnija

164

137

102

78

Bulgarija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Šiaurės Makedonijos Respublika, Turkija

88

74

55

47

B lentelė. Projekto rezultatai (EUR per dieną)

Šios lėšos gali būti naudojamos tik organizacijų, dalyvaujančių projekte projekto rezultatams pasiekti, personalo išlaidoms padengti[15]. Suma priklauso nuo: a) projekte dalyvaujančių darbuotojų profilio ir b) dalyvaujančiosios organizacijos, kurios darbuotojai dalyvauja projekte, šalies.

 

Vadovas

Bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojas

Tyrėjas

Su jaunimu dirbantis asmuo

Techninis darbuotojas

Administracijos darbuotojas

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Australija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Kataras, Kuveitas, Makao, Monakas, San Marinas, Šveicarija

294

241

190

157

Andora, Brunėjus, Japonija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jungtinė Karalystė, Naujoji Zelandija, Singapūras, Vatikano Miesto Valstybė

280

214

162

131

Bahamos, Bahreinas, Honkongas, Izraelis, Korėjos Respublika, Omanas, Saudo Arabija, Taivanas

164

137

102

78

Afganistanas, Albanija, Alžyras, Angola, Antigva ir Barbuda, Argentina, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Bangladešas, Barbadosas, Belizas, Beninas, Bisau Gvinėja, Bolivija, Bosnija ir Hercegovina, Botsvana, Brazilija, Burkina Fasas, Burundis, Butanas, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Čilė, Dominika, Dominikos Respublika, Dramblio Kaulo Respublika, Džibutis, Egiptas, Ekvadoras, Eritrėja, Esvatinis, Etiopija, Fidžis, Filipinai, Gabonas, Gajana, Gambija, Gana, Grenada, Gruzija, Gvatemala, Gvinėja, Haitis, Hondūras, Indija, Indonezija, Irakas, Iranas, Jamaika, Jemenas, Jordanija, Juodkalnija, Kambodža, Kamerūnas, Kazachstanas, Kenija, Kinija, Kirgizija, Kiribatis, Kolumbija, Komorai, Kongas, Kongo Demokratinė Respublika, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Kosovas, Kosta Rika, Kuba, Kuko Salos, Laosas, Lesotas, Libanas, Liberija, Libija, Madagaskaras, Malaizija, Malavis, Maldyvai, Malis, Marokas, Maršalo Salos, Mauricijus, Mauritanija, Meksika, Mianmaras, Mikronezijos Federalinės Valstijos, Moldova, Mongolija, Mozambikas, Namibija, Nauru, Nepalas, Nigerija, Nigeris, Nikaragva, Niujė, Pakistanas, Palau, Palestina, Panama, Papua Naujoji Gvinėja, Paragvajus, Peru, Pietų Afrika, Pietų Sudanas, Pusiaujo Gvinėja, Rytų Timoro Demokratinė Respublika, Ruanda, Saliamono salos, Salvadoras, Samoa, San Tomė ir Prinsipė, Seišeliai, Senegalas, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Siera Leonė, Sirija, Somalis, Sudanas, Surinamas, Šri Lanka, Tadžikistanas, Tailandas, Tanzanija, tarptautinės teisės pripažįstama Rusijos teritorija, tarptautinės teisės pripažįstama Ukrainos teritorija, Togas, Tonga, Trinidadas ir Tobagas, Tunisas, Turkmėnistanas, Tuvalu, Uganda, Urugvajus, Uzbekistanas, Vanuatu, Venesuela, Vietnamas, Zambija, Zimbabvė, Žaliasis Kyšulys

88

74

55

39

 1. Aukštojo mokslo ir studijų institucija, įsteigta Programos šalyje ir norinti dalyvauti bendradarbiavimo partnerystėje, turi turėti galiojančią „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE). Dalyvaujančioms šalių partnerių aukštojo mokslo ir studijų institucijoms reikalavimas turėti ECHE netaikomas, tačiau jos turi įsipareigoti laikytis jos principų. –

  Šio veiksmo tikslais neformaliosios jaunimo grupės nėra laikomos organizacijomis, todėl jos dalyvauti negali (nei kaip pareiškėjos, nei kaip partnerės).

 2. Europos Sąjungos institucijų buveinės yra Briuselyje, Frankfurte, Liuksemburge, Strasbūre ir Hagoje.

 3. Europos NVO apibrėžtis programos „Erasmus+“ tikslais pateikta šio vadovo D dalyje „Sąvokų žodynas“.

 4. Tai apima tiek „Erasmus+“ nacionalines agentūras, tiek Briuselyje įsikūrusią Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą (EACEA).

 5. Bendrojo ugdymo srityje – su švietimo procesu susiję darbuotojai, tokie kaip bendrojo ugdymo įstaigų inspektoriai, konsultantai, patarėjai pedagoginiais klausimais, psichologai ir t. t.

 6. Aukštojo mokslo srityje studentai privalo būti registruoti dalyvaujančioje aukštojo mokslo ir studijų institucijoje ir įtraukti į studijų programą, kurią užbaigus suteikiamas pripažįstamas laipsnis arba kita pripažįstama aukštojo mokslo kvalifikacija iki daktaro laipsnio imtinai.

 7. Išskyrus pasiūlymus, kai pareiškėjas yra Europos NVO, veikianti bet kurioje iš minėtų sričių. Pareiškėjai paraiškas dėl finansavimo turi teikti centralizuotai – Europos švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA) Briuselyje. Europos NVO apibrėžtis programos „Erasmus+“ tikslais pateikta šio vadovo D dalyje „Sąvokų žodynas“.

 8. Išskyrus pasiūlymus, kai pareiškėjas yra Europos NVO, veikianti bet kurioje iš minėtų sričių. Pareiškėjai paraiškas dėl finansavimo turi teikti centralizuotai – Europos švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA) Briuselyje. Europos NVO apibrėžtis programos „Erasmus+“ tikslais pateikta šio vadovo D dalyje „Sąvokų žodynas“.

 9. Išskyrus pasiūlymus, kai pareiškėjas yra Europos NVO, veikianti bet kurioje iš minėtų sričių. Pareiškėjai paraiškas dėl finansavimo turi teikti centralizuotai – Europos švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA) Briuselyje. Europos NVO apibrėžtis programos „Erasmus+“ tikslais pateikta šio vadovo D dalyje „Sąvokų žodynas“.

 10. Pavyzdžiui, jeigu asmuo iš Madrido (Ispanija) dalyvauja Romoje (Italija) vykdomoje veikloje, pareiškėjas apskaičiuoja atstumą nuo Madrido iki Romos (1 365,28 km) ir pasirenka reikiamą kelionės atstumo intervalą (t. y. 500–1 999 km).    

 11. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lt.

 12. Pavyzdžiui, jeigu asmuo iš Madrido (Ispanija) dalyvauja Romoje (Italija) vykdomoje veikloje, pareiškėjas apskaičiuoja atstumą nuo Madrido iki Romos (1 365,28 km) ir pasirenka reikiamą kelionės atstumo intervalą (t. y. 500–1 999 km).    

 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lt.

 14. Kalbant apie aukštąjį mokslą, išlaidos ECHE turinčių ir dotaciją gavusių aukštojo mokslo ir studijų institucijų darbuotojams, yra laikomos tinkamomis finansuoti pagal išlaidų kategoriją „Projekto rezultatai“.

 15. Kalbant apie aukštąjį mokslą, išlaidos ECHE turinčių ir dotaciją gavusių aukštojo mokslo ir studijų institucijų darbuotojams, yra laikomos tinkamomis finansuoti pagal išlaidų kategoriją „Projekto rezultatai“.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}