Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Šis tinklalapis dar neatitinka 2022 m. programos „Erasmus+“ vadovo turinio. Tačiau visą 2022 m. vadovą pasirinkta kalba galite parsisiųsti PDF formatu, spustelėję parsisiuntimo mygtuką šio puslapio dešinėje.

Jaunimo dalyvavimo veikla

Formaliajam švietimui ir mokymui nepriskiriama veikla, kuria skatinamas, stiprinamas ir palengvinamas jaunimo dalyvavimas Europos demokratiniame gyvenime vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis.

VEIKSMO TIKSLAI[1]

Pagal programą „Erasmus+“ remiami į jaunimą orientuoti vietos, nacionaliniai ir tarpvalstybiniai dalyvavimo projektai, kuriuos vykdo neformaliosios jaunimo grupės ir (arba) jaunimo organizacijos, skatinančios jaunimo dalyvavimą Europos demokratiniame gyvenime ir siekiančios vieno ar kelių iš šių tikslų:

 • suteikti jaunimui galimybę įsitraukti ir mokytis dalyvauti pilietinėje visuomenėje (atverti kelius jaunuoliams įsitraukti ne tik į kasdienį, bet ir į demokratinį gyvenimą siekiant prasmingo jaunuolių, kad ir kokia būtų jų kilmė, pilietinio, ekonominio, socialinio, kultūrinio ir politinio dalyvavimo, itin daug dėmesio skiriant mažiau galimybių turintiems jaunuoliams);
 • didinti jaunimo informuotumą apie bendras Europos vertybes ir pagrindines teises ir prisidėti prie Europos integracijos proceso, be kita ko, įgyvendinant vieną ar kelis ES jaunimo tikslus;
 • ugdyti jaunimo skaitmeninius gebėjimus ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis (ypač kritinį mąstymą ir gebėjimą vertinti informaciją ir su ja dirbti), siekiant didinti jaunimo atsparumą dezinformacijai, melagingoms naujienoms ir propagandai, taip pat jų gebėjimą dalyvauti demokratiniame gyvenime;
 • suburti jaunimą ir sprendimus priimančius asmenis vietos, regioniniu, nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis ir (arba) prisidėti prie ES jaunimo dialogo.

POLITINĖS APLINKYBĖS

2019–2027 m. Europos Sąjungos jaunimo strategijoje[2] nustatyta Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje sistema, pagrįsta 2018 m. gegužės 22 d. Komisijos komunikatu „Įtraukti, susieti jaunuolius ir suteikti jiems galių“. Pagal siekį „Įtraukti“ ES jaunimo strategija siekiama prasmingo jaunimo pilietinio, ekonominio, socialinio, kultūrinio ir politinio dalyvavimo. Strategija skatinamas jaunimo dalyvavimas demokratiniame gyvenime, remiamas socialinis ir pilietinis įsitraukimas ir siekiama užtikrinti, kad visi jaunuoliai turėtų reikiamų išteklių dalyvauti visuomenės gyvenime.

ES jaunimo strategijoje taip pat numatytas jaunimo dialogo procesas, todėl 2018 m. buvo parengta 11 Europos jaunimo tikslų, nustatytos įvairios tarpsektorinės sritys, darančios poveikį jaunuolių gyvenimui, ir nurodyti uždaviniai, kuriuos reikia spręsti kiekvienoje iš jų. Remiantis pačių jaunuolių indėliu, kiekviename 18 mėnesių trukmės ES jaunimo dialogo cikle nustatomi konkretūs teminiai prioritetai, kuriems bus skiriama daugiausia dėmesio tuo laikotarpiu įgyvendinant ES jaunimo strategiją.

Teminės strategijos jaunimo srityje

Programa „Erasmus+“ siekiama skatinti jaunimo dalyvavimą, didinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi procesų kokybę ir plėtoti kokybišką darbą su jaunimu. Paramą šiose srityse galima gauti per konkrečias temines strategijas, tokias kaip Jaunimo dalyvavimo strategija, „Youthpass“ ir Europos mokymo strategija[3].

Veiklos aprašymas

Jaunimo dalyvavimo veikla – neformaliojo mokymosi veikla, grindžiama aktyviu jaunimo dalyvavimu. Ja siekiama jaunimui suteikti galimybių įgyti patirties mainų, bendradarbiavimo, kultūrinės ir pilietinės veiklos srityse. Remiama veikla turėtų padėti dalyviams stiprinti asmeninius, socialinius, pilietinius ir skaitmeninius gebėjimus ir tapti aktyviais Europos piliečiais.

Šiuo veiksmu remiamas alternatyvių, novatoriškų, pažangiųjų ir skaitmeninių jaunimo dalyvavimo formų naudojimas, įskaitant jaunimo dalyvavimo plėtrą į įvairius sektorius ir erdves (sveikatos priežiūros, sporto ir pan., nepriklausomai nuo to, ar jos yra viešosios ar privačiosios), atveriant kelią aktyviam jaunuolių, kad ir kokia būtų jų kilmė, dalyvavimui.

Jaunimo dalyvavimo veikla gali būti aktyviai naudojama jaunimo ir sprendimus priimančių asmenų dialogui ir diskusijoms, siekiant skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą demokratiniame Europos gyvenime. Taip jaunimui suteikiama galimybė išsakyti savo nuomonę (pozicijas, pasiūlymus ir rekomendacijas) apie tai, kaip turėtų būti formuojama ir įgyvendinama Europos jaunimo politika.

Jaunimo dalyvavimo veikla gali būti tarpvalstybinė (įgyvendinama vienoje ar keliose dalyvaujančiosiose šalyse, įtraukiant partnerius iš kelių dalyvaujančiųjų šalių) arba nacionalinė (įgyvendinama vietos, regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu, įtraukiant neformaliąsias jaunimo grupes ir (arba) organizacijas iš vienos dalyvaujančiosios šalies). Nacionalinė jaunimo dalyvavimo veikla ypač tinka idėjoms išbandyti vietos lygmeniu ir kaip su ankstesnėmis iniciatyvomis susijusios tolesnės veiklos priemonė, padedanti išplėsti ir toliau plėtoti sėkmingas idėjas.

Visa jaunimo dalyvavimo veikla, neatsižvelgiant į jos įgyvendinimo lygmenį, turi turėti akivaizdų europinį aspektą ir (arba) pridėtinę vertę, o kiekviena pavienė remiama veikla turi aiškiai prisidėti prie vieno ar kelių pirmiau išvardytų veiksmo tikslų įgyvendinimo.

Gali būti remiama tokia veikla (arba jos deriniai): praktiniai seminarai, debatai, vaidmenų žaidimai, modeliavimas, skaitmeninių priemonių (pavyzdžiui, skaitmeninės demokratijos priemonių) naudojimas, informuotumo didinimo kampanijos, mokymai, susitikimai ir kitų formų jaunimo ir sprendimus priimančių asmenų bendravimas internetu ar ne internetu, konsultacijos, informaciniai renginiai ir t. t.

Keli veiklos, kurią būtų galima įgyvendinti pagal projektą, pavyzdžiai:

 • tiesioginiai ar internetiniai seminarai ir (arba) susitikimai, seminarai ar kiti renginiai ar procesai vietos, regioniniu, nacionaliniu ar tarpvalstybiniu lygmeniu, suteikiantys erdvės jaunuolių informavimui, diskusijoms ir aktyviam dalyvavimui tokiais klausimais, kurie yra svarbūs jų, kaip aktyvių Europos piliečių, kasdieniam gyvenimui, idealiu atveju palaikant ryšį su sprendimus priimančiais asmenimis ir kitais šios srities suinteresuotaisiais subjektais;
 • jaunimo konsultacijos, kuriomis nustatomos jaunimui aktualios temos ar klausimai (vietos, regioniniu, nacionaliniu ar tarpvalstybiniu mastu) ir jų poreikiai, susiję su dalyvavimu šios srities veikloje ar sprendžiant tokius klausimus;
 • informuotumo didinimo kampanijos, susijusios su jaunimo dalyvavimu demokratiniame gyvenime;
 • palankesnės sąlygos jaunimui patekti į atviras, saugias ir prieinamas virtualias ir (arba) fizines erdves, suteikiant veiksmingų galimybių mokytis dalyvauti demokratiniame gyvenime ir jo procesuose;
 • demokratinių institucijų veikimo imitavimas ir už sprendimų priėmimą atsakingų asmenų vaidmuo šiose institucijose.

Į projektus galima įtraukti mobilumo elementą ir (arba) renginius, kuriuose dalyviai fiziškai dalyvauja konkrečioje vietoje. Tokiai veiklai (mobilumui ir fiziniams renginiams) numatyta konkreti finansinė parama. Jeigu aktualu, labai skatinama integruoti skaitmeninio formato veiklą (pavyzdžiui, internetinius seminarus, programuotojų maratonus, įvairias e. dalyvavimo priemones ir t. t.) ir (arba) mokymus, susijusius su skaitmeninės demokratijos priemonių naudojimu įgyvendinant jaunimo dalyvavimo veiklos projektą.

Pagal šį veiksmą negalima remti šių rūšių veiklos: teisės aktais numatytų organizacijų ar jų tinklų posėdžių, politinių renginių organizavimo, fizinės infrastruktūros tobulinimo (pavyzdžiui, statyti ar įsigyti pastatus ir nuolatinę įrangą).

PROJEKTO RENGIMAS

Į pagal šį veiksmą remiamą projektą turėtų būti įtraukta vienos ar kelių rūšių pirmiau aprašyta veikla. Veikla gali būti derinama lanksčiai, atsižvelgiant į projekto tikslus ir dalyvaujančiųjų organizacijų bei su jaunimu dirbančių asmenų poreikius.

Projektą įgyvendina viena ar kelios neformaliosios jaunimo grupės, viena ar kelios organizacijos arba jų derinys. Paraiškų teikimo etapu turi būti nustatytos dalyvausiančios neformaliosios jaunimo grupės ir (arba) dalyvaujančiosios organizacijos. Jei dalyvauja tik neformalioji jaunimo grupė, viena iš jų teikia paraišką grupės vardu. Jei dalyvauja kelios grupės ar organizacijos, viena iš jų imasi koordinatorės vaidmens ir partnerystės vardu teikia paraišką dėl viso projekto.

Projektą sudaro keturi etapai – planavimo, parengiamosios veiklos, įgyvendinimo ir tolesnės susijusios veiklos: Dalyvaujančiosios organizacijos ir veikloje dalyvaujantis jaunimas turėtų aktyviai įsitraukti į visus šiuos etapus ir taip išplėsti savo mokymosi patirtį (pačių jaunuolių parengta jaunimui skirta veikla):

 • planavimo (nustatyti poreikius, tikslus, mokymosi rezultatus, veiklos formatus, parengti darbo programą, veiklos tvarkaraštį ir t. t.);
 • parengiamosios veiklos (praktinis organizavimas, susitarimai su partneriais, planuojamos veiklos tikslinės (-ių) grupės (-ių) patvirtinimas, dalyvių kalbinis, kultūrinis, mokymosi ir su užduotimis susijęs dalyvių parengimas ir t. t.);
 • veiklos įgyvendinimo;
 • tolesnės susijusios veiklos (veiklos vertinimas, dalyvių mokymosi rezultatų nustatymas ir dokumentavimas, taip pat – projekto rezultatų sklaida ir panaudojimas). Kiekviename projekte turėtų būti numatyta tolesnės susijusios veiklos etapu jauniesiems dalyviams teikti grįžtamąją informaciją apie konkrečius projekto rezultatus, įskaitant informaciją apie tai, kaip tokie rezultatai buvo perduoti kitiems susijusiems suinteresuotiesiems subjektams ir (arba) kaip jie jais naudojasi.

ES jaunimo dialogas

Temos ir prioritetai, nustatyti ES jaunimo dialogo[4] kontekste, gali būti visų lygmenų jaunimo dalyvavimo veiklos įkvėpimo šaltinis. Panašiu įkvėpimo šaltiniu gali būti ES jaunimo tikslai, iškelti ES jaunimo dialogo kontekste, kuriuose nustatomos tarpsektorinės sritys, darančios poveikį jaunimo gyvenimui, ir nurodomi uždaviniai. Be to, sėkmingos jaunimo dalyvavimo veiklos rezultatai gali būti naudojami tolesniais ES jaunimo dialogo etapais.

Mokymosi procesas

Jaunimo dalyvavimo veiklos projekte reikia numatyti, kaip bus remiamas individualių mokymosi rezultatų apsvarstymo procesas, nustatymas ir dokumentavimas, visų pirma naudojantis „Youthpass“.

Įtrauktis ir įvairovė

Pagal programą „Erasmus+“ siekiama skatinti lygias galimybes ir didinti prieinamumą, įtrauktį ir teisingumą vykdant visus veiksmus. Organizacijos turėtų parengti prieinamą ir įtraukią projektų veiklą, atsižvelgdamos į mažiau galimybių turinčių dalyvių nuomonę ir įtraukdamos juos į sprendimų priėmimo procesą.

Jaunimo dalyvavimo veikla yra ypač tinkama mažiau galimybių turintiems jaunuoliams įtraukti:

 • jaunimo dalyvavimo veikla yra paties jaunimo lygmens veikla su labai lanksčiomis sąlygomis (trukmės, dalyvių skaičiaus, nacionalinės arba tarpvalstybinės veiklos ir t. t.), kurias galima lengvai pritaikyti prie specialių mažiau galimybių turinčių jaunuolių poreikių;
 • neformaliąsias jaunimo grupes, vykdančias jaunimo dalyvavimo veiklos projektą, gali remti ugdantysis vadovas[5]. Ugdančiojo vadovo paslaugos galėtų būti ypač svarbios ir naudingos teikiant pagalbą mažiau galimybių turintiems jaunuoliams šiems kuriant ir vykdant savo projektus;
 • šio veiksmo tikslai – suteikti jaunimui galimybę mokytis dalyvauti pilietinėje visuomenėje, taip pat gerinti skaitmeninį raštingumą ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis. Projektai, kuriais siekiama šių tikslų, gali būti ypač naudingi padedant mažiau galimybių turinčiam jaunimui įveikti dalį sunkumų, su kuriais jie susiduria.

Jaunimo dalyvavimo veikla taip pat labai padeda gilintis į tokias temas kaip įtrauktis ir įvairovė visuomenėje, pavyzdžiui, remiant kovą su stereotipais, skatinant supratimą, toleranciją ir nediskriminavimą. 

Dalyvių apsauga ir saugumas

Planuojant ir rengiant projektą, turėtų būti sprendžiamas dalyvių apsaugos ir saugumo klausimas ir numatytos visos būtinos rizikos prevencijos ir (arba) mažinimo priemonės.

Bendruomenės telkimas

Bendruomenės telkimo veiklą labai skatinama įtraukti ir į jaunimo dalyvavimo veiklos projektus. Jei įmanoma, bendruomenės telkimo veikla turėtų būti tęsiama pasibaigus remiamiems projektams ir tapti savarankiška veikla. Jeigu aktualu, įgyvendinant jaunimo dalyvavimo veiklos projektus gali būti naudojamasi Europos jaunimo portalo bendruomenės telkimo platformomis.

Aplinkos tvarumas

Projektu turėtų būti skatinamas aplinkos požiūriu tvarus ir atsakingas dalyvių elgesys, didinant informuotumą apie tai, kaip svarbu imtis veiksmų, kad būtų mažinamas arba kompensuojamas mobilumo veiklos poveikis aplinkai. Jis turėtų būti rengiamas ir įgyvendinamas atsižvelgiant į aplinkos apsaugą, pavyzdžiui, integruojant tvarią praktiką, kaip antai daugkartinio naudojimo ar ekologiškų medžiagų pasirinkimą, atliekų mažinimą ir perdirbimą, tvarias transporto priemones.

Skaitmeninė pertvarka

Pagal programą „Erasmus+“ visoms dalyvaujančiosioms organizacijoms padedama diegti ir naudoti skaitmenines priemones ir mokymosi metodus fizinei veiklai papildyti, organizacijų partnerių bendradarbiavimui stiprinti ir jų vykdomos veiklos kokybei gerinti. Tai gali būti susiję, pavyzdžiui, su e. dalyvavimo priemonių naudojimu.

„Erasmus“ kokybės standartai jaunimo reikalų srityje

Įgyvendinant pagal šį veiksmą remiamus projektus turi būti laikomasi „Erasmus“ kokybės standartų jaunimo reikalų srityje, kad mobilumo mokymosi tikslais veikla būtų kokybiška. „Erasmus“ kokybės standartai jaunimo reikalų srityje apima pagrindinius veiklos principus, taip pat konkrečią projekto užduočių įgyvendinimo praktiką, pavyzdžiui, dalyvių atranką ir parengimą, mokymosi rezultatų nustatymą, vertinimą ir pripažinimą, dalijimąsi projekto rezultatais ir t. t. „Erasmus“ kokybės standartai jaunimo reikalų srityje pateikiami adresu https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.

 

ŠIAM PROJEKTUI VERTINTI TAIKOMI KRITERIJAI

Tinkamumo kriterijai

Reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos

Dalyvaujančioji organizacija gali būti:

 • ne pelno organizacija, asociacija, NVO; Europos jaunimo NVO vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešoji įstaiga; socialinė įmonė; pelno siekianti organizacija, veikianti įmonių socialinės atsakomybės srityje;
 • neformalioji jaunimo grupė[6],

įsteigta Programos šalyje arba ES kaimyninėje šalyje partnerėje (1–4 regionai; žr. šio vadovo A dalies skirsnį „Reikalavimus atitinkančios šalys“).

Kas gali teikti paraišką?

Paraišką gali teikti bet kuri dalyvaujančioji organizacija, įsteigta Programos šalyje. Ši organizacija teikia paraišką visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu[7].

Dalyvaujančiųjų organizacijų skaičius ir pobūdis

 • Nacionaliniai jaunimo dalyvavimo projektai: turi dalyvauti bent viena dalyvaujančioji organizacija.
 • Tarptautiniai jaunimo dalyvavimo projektai: turi dalyvauti bent dvi dalyvaujančiosios organizacijos iš skirtingų šalių.

Projekto trukmė

3–24 mėn.

Veiklos vieta (-os)

Veikla turi būti vykdoma vienos ar kelių dalyvaujančiųjų organizacijų šalyje arba Europos Sąjungos institucijos buveinės[8] šalyje.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Dalyvaujančiųjų organizacijų šalyje gyvenantys 13–30 metų amžiaus[9] jaunuoliai ir su projekto temomis susijusius sprendimus priimantys asmenys.

Kam teikti paraišką?

Šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki:

Gegužės 11 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku), kai prašoma skirti dotaciją projektams, prasidedantiems nuo tų pačių metų rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Spalio 5 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku), kai prašoma skirti dotaciją projektams, prasidedantiems nuo kitų metų sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

Kaip teikti paraišką?

Dėl išsamesnės informacijos, kaip teikti paraišką, žr. šio vadovo C dalį.

Priedai

Prie paraiškos formos turi būti pridėta teisinio atstovo sąžiningumo deklaracija.

Prie paraiškos formos turi būti pridėtas jaunimo dalyvavimo veiklos projekto tvarkaraštis, kuriame nurodoma visa planuojama veikla.

Prie paraiškos formos pridedamas ir pagal projektą planuojamos veiklos tvarkaraštis.

DOTACIJŲ SKYRIMO KRITERIJAI

Aktualumas, loginis pagrindimas ir poveikis

(ne daugiau kaip 30 balų)

 • Projekto aktualumas:
 • veiksmo tikslams;
 • dalyvaujančiųjų organizacijų ir dalyvių poreikiams;
 • kokiu mastu įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į vieną ar daugiau prioritetų, nustatytų ES jaunimo dialogo arba Jaunimo tikslų kontekste;
 • kokiu mastu projektu prisidedama prie dalyvių kokybiškų mokymosi rezultatų;
 • kokiu mastu projektu kuriama Europos pridėtinė vertė.
 • Galimas projekto poveikis:
 • dalyviams ir dalyvaujančiosioms organizacijoms įgyvendinant projektą ir jam pasibaigus;
 • vietos, regioniniu, nacionaliniu ir (arba) Europos ar pasauliniu lygmeniu organizacijoms ar asmenims, tiesiogiai nedalyvaujantiems projekte;
 • kokiu mastu į projektą įtrauktos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad jo rezultatai būtų tvarūs pasibaigus projekto įgyvendinimui;
 • kokiu mastu projektu prisidedama prie Programos įtraukties ir įvairovės, ekologiškumo, skaitmeninio ir dalyvavimo aspektų;
 • kokiu mastu projektu į veiksmą įtraukiama naujų dalyvių ir mažiau patirties turinčių organizacijų;
 • kokiu mastu projektu siekiama tvarios ir aplinką tausojančios praktikos.

Projekto parengimo kokybė

(ne daugiau kaip 40 balų)

 • Nustatytų poreikių, projekto tikslų, dalyvių profilių ir siūlomos veiklos suderinamumas;
 • Visų projekto etapų aiškumas, išsamumas ir kokybė: pasirengiamosios veiklos (įskaitant dalyvių parengimą), įgyvendinimo ir tolesnės susijusios veiklos (įskaitant dalyvių grįžtamojo ryšio mechanizmą);
 • Jaunimo dalyvavimo projekte visais veiklos etapais mastas;
 • Kokiu mastu veikla yra prieinama ir įtrauki ir atvira mažiau galimybių turintiems dalyviams;
 • Siūlomų dalyvavimu grindžiamo mokymosi metodų, įskaitant virtualiuosius komponentus, tinkamumas;
 • Kokiu mastu įgyvendinant projektą naudojamasi alternatyviomis, naujoviškomis ir pažangiomis jaunimo dalyvavimo formomis, visų pirma siekiant išbandyti naujas idėjas ir vykdyti tolesnę veiklą;
 • Susitarimų kokybė ir svarstymų proceso rėmimas, dalyvių mokymosi rezultatų nustatymas ir dokumentavimas, taip pat nuoseklus europinių skaidrumo ir pripažinimo priemonių, visų pirma „Youthpass“, naudojimas;
 • Priemonių, numatytų dalyvių saugumui ir apsaugai užtikrinti, tinkamumas ir veiksmingumas;
 • Kokiu mastu į veiklą integruojama tvari ir aplinką tausojanti praktika.

Projekto valdymo kokybė

(ne daugiau kaip 30 balų)

 • Praktinio organizavimo, valdymo ir paramos sąlygų kokybė;
 • Grupių dalyvių, dalyvaujančiųjų organizacijų, taip pat kitų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo ir komunikacijos kokybė;
 • Skirtingų projekto etapų ir rezultatų vertinimo priemonių kokybė;
 • Priemonių, kuriomis siekiama skleisti projekto rezultatus dalyvaujančiosiose organizacijose ir už jų ribų, tinkamumas ir kokybė.

FINANSAVIMO TAISYKLĖS

Projekto biudžetas (EUR) turi būti parengtas pagal toliau pateiktas finansavimo taisykles.

Didžiausia projektui skiriama dotacijos suma jaunimo dalyvavimo veiklai vykdyti: 60 000 EUR

Biudžeto kategorija

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Suma

Projekto valdymas

Išlaidos, susijusios su projekto valdymu ir įgyvendinimu (pavyzdžiui, projekto posėdžių rengimu ir įgyvendinimu, parengiamąja veikla, veiklos įgyvendinimu, vertinimu, rezultatų sklaida ir tolesne susijusia veikla).

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal projekto trukmę.

500 EUR per mėnesį

Ugdomojo vadovavimo išlaidos

Ugdančiojo vadovo įtraukimo į projektą išlaidos.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal šalį, kurioje vykdoma veikla, ir darbo dienų skaičių.

Prašymas skirti finansinę paramą ugdančiojo vadovo išlaidoms padengti turi būti pagrįstas paraiškos formoje. Ugdomojo vadovavimo trukmė nėra susijusi su projekto trukme.

B3 lentelė, už darbo dieną.

Ne daugiau kaip 12 dienų.

Įtraukties rėmimas

Papildomos išlaidos, tiesiogiai susijusios su mažiau galimybių turinčiais dalyviais ir juos lydinčiais asmenimis, sprendimų priėmėjais ir fasilitatoriais (įskaitant pagrįstas kelionės ir pragyvenimo išlaidas, jeigu šiems dalyviams neprašyta dotacijos pagal biudžeto kategorijas „Kelionės išlaidos“ ir „Individuali parama“).

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Išimtinės išlaidos

Išlaidos, susijusios su finansinės garantijos suteikimu, kai to prašo nacionalinė agentūra.

Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidos.

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

Finansinė garantija: 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Brangių kelionių išlaidos: 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidos: 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

B3 lentelė. Ugdomojo vadovavimo išlaidos

 

Bendrųjų ar specialybės dalykų mokytojas / Tyrėjas

Su jaunimu dirbantis asmuo

Suma už dieną

Danija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Austrija, Švedija, Lichtenšteinas, Norvegija

241

Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Suomija, Islandija

214

Čekija, Graikija, Ispanija, Kipras, Malta, Portugalija, Slovėnija

137

Bulgarija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Šiaurės Makedonijos Respublika, Turkija

74

Papildomas finansavimas pagal projektą pagal projektą organizuojamiems fiziniams renginiams

Biudžeto kategorija

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Suma

Jaunimo dalyvavimo renginių rėmimas

Išlaidos, susijusios su nacionalinių ir tarpvalstybinių konferencijų, seminarų, renginių ir kt. organizavimu. Išskyrus dalyvaujančiųjų organizacijų darbuotojus ir (arba) neformaliųjų jaunimo grupių narius ir fasilitatorius, nes šių dalyvių dalyvavimas susitikimuose turėtų būti padengtas pagal biudžeto kategoriją „Projektų valdymas“.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal renginio dalyvių skaičių, įskaitant sprendimų priėmėjus, išskyrus fasilitatorius.

100 EUR vienam dalyviui

Papildomas finansavimas pagal projektą vykdomai mobilumo veiklai

Biudžeto kategorija

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Suma

Kelionės išlaidos

Parama dalyvių, įskaitant lydinčius asmenis, sprendimų priėmėjus ir fasilitatorius, kelionės iš jų kilmės vietos į veiklos vietą ir atgal išlaidoms padengti.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal kelionės atstumą ir asmenų skaičių.

Pareiškėjas turi nurodyti atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vietos[10] naudodamas Europos Komisijos atstumų skaičiuoklę[11].

Jei numatyta vykti į kitą šalį, pareiškėjas turėtų susumuoti atstumus tarp atskirų veiklos vietų ir pasirinkti bendrą atstumą atitinkantį atstumo intervalą[12].

Kelionės atstumas

Įprastinė kelionė

Ekologiška kelionė

0–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000–2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000–3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000–7 999 km

820 EUR

 

8 000 km arba daugiau

1 500 EUR

 

Individuali parama

su pragyvenimu susijusios išlaidos.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal kiekvieno dalyvio, įskaitant lydinčius asmenis, sprendimų priėmėjus ir fasilitatorius (jei būtina), buvimo užsienyje trukmę, taip pat įskaitant vieną kelionės dieną prieš pradedant veiklą ir vieną kelionės dieną veiklai pasibaigus, ir ne daugiau kaip keturias papildomas dienas, jei dalyviams skiriama ekologiškos kelionės dotacija.

A2.1 lentelė, vienam dalyviui per dieną

Įtraukties rėmimas

Išlaidos, susijusios su mažiau galimybių turinčių dalyvių mobilumo veiklos organizavimu.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal mažiau galimybių turinčių dalyvių skaičių, išskyrus lydinčius asmenis, fasilitatorius ir sprendimų priėmėjus.

100 EUR vienam dalyviui

Išimtinės išlaidos

Išlaidos brangioms dalyvių kelionėms, įskaitant lydinčius asmenis, sprendimų priėmėjus ir fasilitatorius; įskaitant keliones, kurioms naudojamos ekologiškesnės, mažesnio išmetalų kiekio transporto priemonės.

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

A2.1 lentelė. Individuali parama jaunimo dalyvavimo mobilumo veiklai

Jaunimo dalyvavimo veikla (EUR per dieną)

 

Austrija

45 EUR

Belgija

42 EUR

Bulgarija

32 EUR

Kroatija

35 EUR

Kipras

32 EUR

Čekija

32 EUR

Danija

45 EUR

Estija

33 EUR

Suomija

45 EUR

Šiaurės Makedonijos Respublika

28 EUR

Prancūzija

38 EUR

Vokietija

41 EUR

Graikija

38 EUR

Vengrija

33 EUR

Islandija

45 EUR

Airija

49 EUR

Italija

39 EUR

Latvija

34 EUR

Lichtenšteinas

45 EUR

Lietuva

34 EUR

Liuksemburgas

45 EUR

Мalta

39 EUR

Nyderlandai

45 EUR

Norvegija

50 EUR

Lenkija

34 EUR

Portugalija

37 EUR

Rumunija

32 EUR

Serbija

29 EUR

Slovakija

35 EUR

Slovėnija

34 EUR

Ispanija

34 EUR

Švedija

45 EUR

Turkija

32 EUR

Kaimyninės šalys partnerės

29 EUR

 1. Didžioji šio veiksmo biudžeto dalis skiriama projektams, kuriuose dalyvauja Programos šalių organizacijos ir dalyviai, remti. Tačiau apie 25 proc. turimo biudžeto gali būti naudojama tarptautiniams projektams finansuoti, įskaitant organizacijas ir dalyvius iš Programos šalių ir ES kaimyninių šalių partnerių (1–4 regionai; žr. šio vadovo A dalies skirsnį „Reikalavimus atitinkančios šalys“).

 2. https://europa.eu/youth/strategy_en

 3. Strategijas rasite adresu https://www.salto-youth.net/.

 4. https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_en

 5. Atsižvelgiant į jų poreikius, neformaliosios jaunimo grupės projekto metu gali naudotis vieno ar kelių ugdančiųjų vadovų paslaugomis.

 6. Mažiausiai keturių 13–30 m. amžiaus jaunuolių grupė. Vienas iš grupės narių, kuris yra bent 18 metų amžiaus, prisiima atstovo vaidmenį ir atsakomybę grupės vardu. Neformaliosios grupės apibrėžtis pateikta žodyne. Šio veiksmo tikslais ir su juo susijusiose nuostatose sąvoka „dalyvaujančioji organizacija“ apima sąvoką „neformalioji jaunimo grupė“. Jeigu daroma nuoroda į „dalyvaujančiąją organizaciją“, laikoma, kad ji apima ir „neformaliąją jaunimo grupę“.

 7. Dalyvaujančiosios organizacijos turės pasirašyti įgaliojimą paraišką teikiančiai organizacijai. Įgaliojimai turėtų būti suteikti paraiškos teikimo etapu ir ne vėliau kaip iki dotacijos sutarties pasirašymo. Dėl išsamesnės informacijos žr. šio vadovo C dalį.

 8. Europos Sąjungos institucijų buveinės yra Briuselyje, Frankfurte, Liuksemburge, Strasbūre ir Hagoje.

 9. Reikia atsižvelgti į: 

  jauniausių dalyvių amžių – dalyviai veiklos pradžios dieną turi būti ne jaunesni nei nurodyta;

  vyriausių dalyvių amžių – dalyviai veiklos pradžios dieną turi būti ne vyresni nei nurodyta.

 10. Pavyzdžiui, jeigu asmuo iš Madrido (Ispanija) dalyvauja Romoje (Italija) vykdomoje veikloje, pareiškėjas apskaičiuoja atstumą nuo Madrido iki Romos (1 365,28 km) ir pasirenka reikiamą kelionės atstumo intervalą (t. y. 500–1 999 km).    

 11. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lt.

 12. Pavyzdžiui, jei dalyvis iš Madrido (Ispanija) dalyvauja išvykstamojoje veikloje, vykdomoje iš pradžių Romoje (Italija), o po to Liublianoje (Slovėnija), pareiškėjas: a) apskaičiuoja atstumą nuo Madrido iki Romos (1 365,28 km), tada nuo Romos iki Liublianos (489,75 km) ir susumuoja abu atstumus (1 855,03 km); b) pasirenka taikomą kelionės atstumo intervalą (t. y. nuo 500 iki 1 999 km) ir c) apskaičiuoja ES dotacijos sumą, skirtiną kaip paramą dalyvio kelionės iš Madrido į Liublianą (per Romą) ir atgal išlaidoms padengti (275 EUR).

.foot { font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black; } table, td, tr { border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1"; } table { margin-bottom: 30px; }
Tagged in: