Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Šis tinklalapis dar neatitinka 2022 m. programos „Erasmus+“ vadovo turinio. Tačiau visą 2022 m. vadovą pasirinkta kalba galite parsisiųsti PDF formatu, spustelėję parsisiuntimo mygtuką šio puslapio dešinėje.

„Erasmus“ akreditacija jaunimo srityje

KAS YRA „ERASMUS“ AKREDITACIJA JAUNIMO SRITYJE[1]?

„Erasmus“ akreditacija – tai priemonė, skirta organizacijoms, norinčioms dalyvauti tarpvalstybiniuose mainuose ir bendradarbiauti, skatinti jaunimo dalyvavimą ir remti su jaunimu dirbančių asmenų ir organizacijų gebėjimų stiprinimą vykdant mobilumo mokymosi tikslais veiklą. „Erasmus“ akreditacija jaunimo srityje sudaromos palankesnės sąlygos jaunimo mobilumui mokymosi tikslais, nes akredituotoms organizacijoms suteikiama supaprastinta ir lanksti veiklos įgyvendinimo alternatyva.

Jaunimo srities „Erasmus“ akreditacija siekiama:

 • puoselėti jaunimo asmeninį ir profesinį tobulėjimą vykdant mobilumo veiklą neformaliojo ir savaiminio mokymosi tikslais;
 • suteikti daugiau galių jaunimui, skatinti aktyvų pilietiškumą ir dalyvavimą demokratiniame gyvenime;
 • skatinti kokybišką darbą su jaunimu vietos, regioniniu, nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmenimis, didinant jaunimo reikalų srityje veikiančių organizacijų gebėjimus ir remiant su jaunimu dirbančių asmenų lavinimąsi ir profesinį tobulėjimą;
 • remti Europos jaunimo įtrauktį ir įvairovę, kultūrų dialogą, Europos bendradarbiavimą ir tokias vertybes kaip solidarumas, lygios galimybės ir žmogaus teisės.

Paraiškas teikiančios organizacijos turės nustatyti ilgalaikius tikslus ir planuoti tokią veiklą, kokia bus finansuojama programos „Erasmus+“ lėšomis, numatomą naudą ir projekto valdymo tvarką. Suteikus „Erasmus“ akreditaciją jaunimo srityje patvirtinama, kad pareiškėjas taiko tinkamus ir veiksmingus procesus ir priemones, kad įgyvendintų numatytą kokybišką mobilumo mokymosi tikslais veiklą ir panaudotų ją jaunimo labui.

KAIP TAI VEIKIA?

Organizacijos, norinčios gauti akreditaciją, turės nustatyti ilgalaikius tikslus ir planuoti tokią veiklą, kokia bus finansuojama programos „Erasmus+“ lėšomis, numatomą naudą ir projekto valdymo tvarką.

Organizacijos gali nuolat teikti paraiškas dėl akreditacijos jaunimo srityje. „Erasmus“ akreditacijos jaunimo srityje turėtojams bus paprasčiau pasinaudoti 1 pagrindinio veiksmo teikiamomis galimybėmis jaunimo srityje, aprašytomis atitinkamuose šio vadovo skirsniuose. Išsamios informacijos apie tinkamumo, atrankos ir dotacijų skyrimo kriterijus rasite specialiame kvietime teikti paraiškas adresu https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_en

„Erasmus“ akreditacija suteikiama 2021–2027 m. laikotarpiui, kuriuo bus nuolat stebima ir vertinama, ar laikomasi akreditavimo reikalavimų ir atsakingos nacionalinės agentūros nurodymų.

KAIP NAUDOTIS MOBILUMO GALIMYBĖMIS TURINT „ERASMUS“ AKREDITACIJĄ?

Akredituotoms organizacijoms teikti paraiškas dėl jaunimo mobilumo veiklos finansavimo (dotacijos paraiškas) yra paprasčiau. Paraiškos grindžiamos anksčiau patvirtintu akreditavimo planu, todėl išsamaus planuojamos veiklos sąrašo ir aprašymo nereikia. Vietoj to paraiškose daugiausia dėmesio skiriama veiklos, kurią reikia įgyvendinti, rūšių skaičiaus ir dalyvių skaičiaus nustatymui.

Mobilumo veikla, kuri turi būti įgyvendinama pagal šį veiksmą, turi atitikti taisykles ir principus, nustatytus kiekvienai veiklos rūšiai atitinkamuose šio vadovo skirsniuose.

Akredituotos organizacijos įsipareigoja laikytis „Erasmus“ kokybės standartų jaunimo reikalų srityje ir vykdyti kokybišką jaunimo mobilumo veiklą.

Akredituotos jaunimo organizacijos negali gauti finansavimo pagal standartinius jaunimo mainų ir su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektus. Tačiau šiuose projektuose jie gali atlikti partnerių vaidmenį. Išimties tvarka 2021 m. organizacijos, kurioms akreditacija buvo suteikta praėjus dotacijos paraiškos teikimo terminui, bus laikomos atitinkančiomis finansavimo reikalavimus pagal antrą terminą, taikomą standartiniams jaunimo mainų ir su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektams.

Tinkamumo kriterijai

Toliau pateikti bendrieji kriterijai taikomi dotacijos paraiškoms.

Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

Organizacija, iki paraiškos pateikimo termino turinti galiojančią „Erasmus“ akreditaciją jaunimo srityje.

Reikalavimus atitinkanti veikla

 • Jaunimo mainai
 • Su jaunimu dirbančių asmenų profesinio tobulėjimo veikla

Papildomai gali būti vykdoma ši veikla:

 • Parengiamieji vizitai

Kiekvienos iš šių veiklos rūšių aprašymas ir tinkamumo kriterijai apibrėžti atitinkamuose šio vadovo skirsniuose.

Projekto trukmė

Visų akredituotų projektų pradinė trukmė bus 15 mėnesių. Po 12 mėnesių visi dotacijos gavėjai turės galimybę pratęsti savo projektą ne daugiau kaip 24 mėnesiais.

Kam teikti paraišką?

Šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki:

 • Gegužės 11 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku), kai prašoma skirti dotaciją projektams, prasidedantiems nuo tų pačių metų rugpjūčio 1 d.

Kaip teikti paraišką?

Dėl išsamesnės informacijos, kaip teikti paraišką, žr. šio vadovo C dalį.

Kiti kriterijai

Akredituotai organizacijai pagal vieną kvietimą leidžiama teikti tik vieną paraišką.

Prie paraiškos formos turi būti pridėta teisinio atstovo sąžiningumo deklaracija.

BIUDŽETO PASKIRSTYMAS

Skiriama dotacijos suma priklausys nuo kelių aspektų:

 • bendro biudžeto, skirto akredituotų pareiškėjų finansavimui,
 • planuojamos veiklos,
 • mažiausios ir didžiausios dotacijos sumos,
 • šių finansavimo kriterijų: finansinių rezultatų, kokybinių veiklos rezultatų, politikos prioritetų ir veiklos teminių sričių bei geografinės pusiausvyros (jei šį kriterijų taiko nacionalinė agentūra).

Išsamias bazinės ir didžiausios dotacijų paskirstymo taisykles, balų skaičių pagal paskirstymo kriterijus, kiekvieno kriterijaus koeficientą, paskirstymo metodą ir bendrą akredituotiems projektams skirtą biudžetą nacionalinė agentūra paskelbs iki kvietimo teikti pasiūlymus galutinio termino.

 1. Didžioji šio veiksmo biudžeto dalis skiriama tarptautinei veiklai, kurioje dalyvauja Programos šalių organizacijos ir dalyviai, remti. Tačiau apie 25 proc. biudžeto gali būti naudojama tarptautinio mobilumo veiklai finansuoti, kurioje dalyvautų organizacijos ir dalyviai iš Programos šalių ir ES kaimyninių šalių partnerių (1–4 regionai; žr. šio vadovo A dalies skirsnį „Reikalavimus atitinkančios šalys“).

Tagged in: