Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

„Jean Monnet“ veiksmai. Mokymo ir mokslinių tyrimų Europos Sąjungoje skatinimas

Jean Monnet Actions run under Erasmus+ to support teaching, learning, research and debates on various aspects of the European Union.

Pagal programą „Erasmus+“ vykdomi „Jean Monnet“ veiksmai, kuriais remiamas mokymas, mokymasis, moksliniai tyrimai ir diskusijos apie įvairius Europos Sąjungos aspektus.

Nuo 2021 m. kovo mėn. pagal 2021–2027 m. programą „Erasmus+“ įgyvendinamais „Jean Monnet“ veiksmais suteikiama naujų galimybių finansuoti:

 • mokyklas;
 • profesinio rengimo ir mokymo įstaigas;
 • mokytojų rengimo organizacijas;
 • diskusijų ir aptarimų ES temomis skatinimą vidurinio ugdymo įstaigose.

Šis išplėstas pasiūlymas grindžiamas sėkmingai įgyvendinamais veiksmais, nuo 1989 m. sutelktais į aukštojo mokslo įstaigas. Tai reiškia, kad „Jean Monnet“ veiksmais toliau daromas teigiamas ilgalaikis poveikis mokiniams ir studentams, mokytojams ir dėstytojams, švietimo įstaigoms ir organizacijoms, taip pat politikos sistemoms, kuriose jie rengiami. 

Svarbiausi „Jean Monnet“ akcentai nuo 1989 m.

Nuo pat pradžios 1989 m. šie veiksmai yra orientuoti į aukštojo mokslo įstaigas. Apie 9 000 universitetų dėstytojų ir daugiau kaip 1 000 universitetų iš maždaug 100 šalių gavo finansinę paramą, kad savo mokymo programose galėtų pasiūlyti naują Europos studijų turinį. „Jean Monnet“ veiksmais, kuriuos įgyvendinant sutelkiami mokslininkai, tyrėjai ir politikos formuotojai, skatinamas tarptautinis dialogas ir padedama paremti politikos formuotojus nacionaliniu ir ES lygmenimis.

Peržiūrėti ankstesnius projektus, remtus pagal „Jean Monnet“ veiksmus

Kokie veiksmai remiami?

„Jean Monnet“ veiksmai aukštojo mokslo įstaigoms

(Taip pat žr.: esamas galimybes kitais švietimo ir mokymo lygmenimis)

Mokymo ir mokslinių tyrimų veikla 00+aukštosiose mokyklose 

Moduliai

„Jean Monnet“ moduliai yra trumpos ES studijų mokymo programos arba kursai aukštosiose mokyklose. Juos organizuoja vienas tyrėjas arba dėstytojas, be to, juose gali būti pakviesti dalyvauti kiti kolegos ir ekspertai; tai gali būti įvadiniai moduliai ES klausimais, kursai, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama konkrečiam ES studijų aspektui ar disciplinai arba taikomas labiau daugiadalykis požiūris.

Finansavimo trukmė – 3 metai.

Daugiau informacijos apie „Jean Monnet“ modulius

„Erasmus+“ projektų rezultatai. „Jean Monnet“

Profesūra

„Jean Monnet“ profesūra – tai ES studijų dėstytojo darbo vietos universiteto dėstytojams.

Finansavimo trukmė – 3 metai.

Daugiau informacijos apie „Jean Monnet“ profesūrą

Kompetencijos centrai

Kompetencijos centrai yra pagrindiniai kompetencijos ir žinių Europos Sąjungos temomis centrai. Jie ne tik vykdo mokslinius tyrimus, bet ir atlieka svarbų vaidmenį įtraukiant fakultetų, kuriuose Europos Sąjungos dalykai paprastai nėra studijų programose, studentus, taip pat politikos formuotojus, valstybės tarnautojus, pilietinės visuomenės organizacijas ir plačiąją visuomenę apskritai.

Finansavimo trukmė – 3 metai.

Daugiau informacijos apie „Jean Monnet“ kompetencijos centrus

„Jean Monnet“ veiksmai kitais švietimo ir mokymo lygmenimis

Mokytojų rengimo veikla

Šiuo veiksmu plečiamos žinios apie Europos Sąjungą programoje dalyvaujančių šalių mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose. Juo siekiama suteikti galimybių:

 • švietimo paslaugų teikėjams – rengti turinį ir jį perteikti besimokantiesiems;
 • mokytojų rengimo paslaugų teikėjams – padėti mokytojams naudotis metodikomis ir atnaujinti žinias Europos Sąjungos klausimais;
 • skatinti mokyklų, profesinio mokymo atstovų ir suinteresuotųjų subjektų diskusijas ir aptarimus apie mokymąsi Europos Sąjungos temomis.

Daugiau informacijos apie „Jean Monnet“ mokytojų mokymą

Tinklai

Tinklai skatina Europos Sąjungos studijų srities subjektų (mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, suinteresuotųjų subjektų ir kt.) konsorciumų kūrimą ir plėtrą. Tinklai renka informaciją, keičiasi patirtimi ir kaupia žinias.

Finansavimo trukmė – 3 metai.

Sužinokite daugiau apie kitų švietimo ir mokymo lygmenų tinklus

Kitos būsimos galimybės

„Jean Monnet“ veiksmai aukštosioms mokykloms

(Taip pat žr.: esamas galimybes kitais švietimo ir mokymo lygmenimis)

Projektai

„Jean Monnet“ projektais siekiama remti inovacijas (pvz., ieškoti naujų metodikų, kaip mokyti ES temomis), skatinti tarpusavio sąveiką (skatinti diskusijas ir svarstymus ES klausimais) ir skleisti Europos Sąjungos turinį per informavimo ir sklaidos veiklą.

Finansavimo trukmė – 1 arba 2 metai.

Sužinokite daugiau apie paramą projektams

Tinklai

Tinklų tikslas – skatinti tarptautinių subjektų (aukštųjų mokyklų, esamų kompetencijos centrų, fakultetų ir departamentų, mokslinių tyrimų centrų ir kt.) konsorciumų kūrimą ir plėtrą konkrečioje Europos Sąjungos prioritetinėje srityje, kaip apibrėžta metiniame kvietime. Tinklai renka informaciją, keičiasi patirtimi, kaupia žinias ir rengia duomenis šia tema ir atitinkamai remia politikos diskusijas ir teikia ataskaitas Europos Komisijai apie geriausius rezultatus.

Finansavimo trukmė – 3 metai.

„Jean Monnet“ veiksmai kitais švietimo ir mokymo lygmenimis

Tinklai

Mokymosi apie ES iniciatyvos, padedančios besimokantiesiems įgyti patirties Europos Sąjungos klausimais bendrojo lavinimo arba profesinio mokymo įstaigoje. Vienos iniciatyvos trukmė – ne mažiau nei 40 mokymo valandų per metus; tai gali būti mokymo programos dalis, gali būti mokoma konkrečios disciplinos arba tai gali būti daugiadalykio arba užklasinio pobūdžio veikla. Iniciatyvos padeda kurti įstaigos požiūrį į jų Europos Sąjungos turinio įsisavinimą.

Finansavimo trukmė – 3 metai.

Paraiškų teikimas

Daugiau informacijos apie paraiškų teikimo procesą

Pagrindiniai faktai

Europos Komisija „Jean Monnet“ veiksmus pradėjo įgyvendinti 1989 m., siekdama visame pasaulyje skatinti mokymo ir mokslinių tyrimų kompetenciją Europos Sąjungos studijų srityje. „Jean Monnet“ veiksmai, pavadinti Jeano Monnet (1888–1979) – Europos anglių ir plieno bendrijos, kuri vėliau tapo Europos Sąjunga, pirmojo Vyriausiosios valdybos pirmininko – vardu, dabar yra programos „Erasmus+“ dalis. 2019 m. paminėta veiksmų 30 metų sukaktis.

Be pirmiau aprašytų „Jean Monnet“ veiksmų, taip pat skirta dotacijų ES studijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos ugdymui finansuoti kelioms atrinktoms Europos aukštojo mokslo institucijoms:

 • Europos universitetiniam institutui Florencijoje
 • Europos kolegijai Briugėje
 • Europos kolegijai Natoline
 • Europos teisės akademijai Tryre
 • Tarptautiniam Europos mokymo centrui Nicoje
 • Europos viešojo administravimo institutui Mastrichte
 • Europos specialiųjų poreikių ir įtraukaus švietimo agentūrai Odensėje

Leidiniai

Leidinių apie „Jean Monnet“ veiksmus paieška (ES leidinių biuras)

Learning about the EU: European topics and school curricula across EU Member States (Study)

Teaching tools

Links to tools and resources for teachers can be found at the bottom of this page.

To find out more about the background of the Jean Monnet Actions for schools, read the publication "Learning EU at school".

 Higher education institutions actions

These support teaching and research in the field of European Union studies worldwide, covering the study of Europe in its entirety, with particular emphasis on the EU dimension, from an internal but also from a global perspective. The scope of EU studies can be varied as long as the EU angle is explored.

EU studies should promote active European citizenship and values and deal with the role of the EU in a globalised world, enhancing awareness of the Union and facilitating future engagement as well as people-to-people dialogue.

Teaching and research activities at higher education institutions: 

Jean Monnet Modules

Short teaching programmes or courses in the field of European Union studies.

Learn more about Modules and see how to apply

Jean Monnet Chairs

Teaching posts with a specialisation in European Union studies practiced by university professors.

Learn more about Jean Monnet Chairs

Jean Monnet Centres of Excellence

Pooling knowledge and competence on European Union subjects. They also play a key role in reaching out to students from faculties not normally dealing with EU studies.

Learn about the Centres and the opportunity

Jean Monnet Networks in Higher Education

Support to large thematic networks to bolster the policy debate.

See who can apply for Networks and what qualifies

Background

The European Commission started the Jean Monnet Actions in 1989 to promote excellence in teaching and research in the field of European Union studies worldwide.

Since their creation, these actions have focused on higher education institutions. Around 9,000 university teachers and more than 1,000 universities in around 100 countries have received financial support, enabling them to offer new content on European studies as part of their curricula. By connecting academics, researchers and policy-makers, the Jean Monnet Actions have stimulated international dialogue and supported policymakers at both national and international levels.