Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ez a weboldal még nem tükrözi a 2022. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmát. A jobb oldalon található „Download” (Letöltés) gombra kattintva azonban már letölthető a 2022. évi teljes útmutató. Válassza ki, hogy melyik nyelven szeretné megjeleníteni a PDF-dokumentumot.

Jean Monnet Akciók az oktatás és képzés más területein

Az Európai Unió célkitűzéseiről és működéséről történő tanulás fontos részét képezi az aktív polgári szerepvállalás, valamint a szabadság, a tolerancia és a megkülönböztetésmentesség közös értékei előmozdításának. Az Európai Unióval kapcsolatban rendkívül nagy az ismerethiány és gyakoriak a dezinformációk. Ez fokozza az emberek Unióval és annak szakpolitikáival kapcsolatos kiábrándultságát.

A tanárok és az oktatók szívesen vesznek részt a saját szakmai fejlődésüket szolgáló lehetőségekben; a tanárok jelentős hányada nyilatkozott úgy, hogy bővíteni kell a kompetenciáit annak érdekében, hogy befogadó tantermi légkört teremthessen meg az információs és kommunikációs technológiák (IKT) segítségével, valamint a többnyelvű és multikulturális osztályokban oktathasson. Emellett lehetőségekre van szükségük a tekintetben, hogy bővíthessék a szakmai palettát, és bevonhassák az iskolai oktatásba az európai dimenziót, különös tekintettel az Európai Unióval kapcsolatos oktatás érdekfeszítő módjaira.

Az általános célkitűzés az Európai Unió és annak intézményei működése megfelelőbb átlátásának előmozdítása mind az általános oktatás, mind a szakképzés (ISCED 1–4) területén.

Jean Monnet tanárképzések

A felsőoktatási intézmények vagy a tanárképző intézmények/ügynökségek e pályázattípus keretében olyan tevékenységeket szerveznek, amelyek lehetővé teszik az iskolai tanárok és a szakképzési szolgáltatók számára, hogy új készségeket fejlesszenek ki, oktassanak és részt vegyenek az uniós kérdésekben, ezáltal az EU és működésének jobb megértése révén lehetővé téve a nagyobb szerepvállalást.

A tanárképző szervek (mind a tanári alapképzés, mind pedig a tanárok folyamatos szakmai továbbképzése tekintetében) meg fogják erősíteni az uniós ügyek tanításával kapcsolatos belső ismereteiket és készségeiket, így a tanárok jobban fel lesznek készülve az uniós tartalmak tevékenységeikbe való bevezetésére.

A tanárképzési tevékenységek támogatják az oktatási céllal közreműködő munkatársakat/szakembereket/oktatókat az iskolákban és a szakképzési szolgáltatóknál (ISCED 1–4).

A PÁLYÁZATTÍPUS CÉLKITŰZÉSEI

A Jean Monnet tanárképzések célja, hogy támogassa az iskolákat és a szakképzési szolgáltatókat a tanórai és tanórán kívüli tevékenységeikben szereplő uniós tartalmak megtervezésében, megszervezésében és megvalósításában. A fő célkitűzések a következők:

 • annak lehetővé tétele, hogy az iskolák és a szakképzési szolgáltatók bővítsék az EU-val kapcsolatos ismereteket az oktatással foglalkozó munkatársak/szakemberek/oktatók körében;
 • uniós témákkal kapcsolatos strukturált képzési javaslatok biztosítása az iskolák és a szakképzési szolgáltatók számára, tartalmak és módszertanok kínálása a különböző szinteken oktató, eltérő háttérrel és tapasztalattal rendelkező oktatók részére;
 • konkrét egyéni vagy csoportos (moduláris, helyben tartott, vegyes vagy online) képzések biztosítása az Unió iránt érdeklődő, valamint az uniós témákat a mindennapi szakmai tevékenységükbe beépíteni kész tanárok számára;
 • a tanárok bizalmának megerősítése aziránt, hogy az uniós dimenziót beépítsék a mindennapi munkájukba.

MILYEN FELTÉTELEKNEK KELL MEGFELELNIÜK A JEAN MONNET „TANÁRKÉPZÉSEK” MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ PÁLYÁZATOKNAK?

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK

Ki pályázhat?

Egy felsőoktatási intézmény vagy egy tanárképző intézet/ügynökség, amely alapképzést és/vagy továbbképzést biztosít iskolák és szakképzést nyújtó intézmények tanárai számára

A pályázónak székhellyel kell rendelkeznie valamely Erasmus+ programországban.

A felsőoktatási intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

Magánszemélyek közvetlenül nem pályázhatnak támogatásra.

A projekt időtartama

3 év

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA)

Felhívás azonosítója: ERASMUS-JMO-2021-SCHOOLS-TT

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak június 2-án (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázataikat.

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

PROJEKTTERVEZÉS

Azok a tanárok, akik új és innovatív módszerekkel rendelkeznek ahhoz, hogy az Európai Unióval kapcsolatos tartalmakat kínáljanak a tanulóknak, segítenek az Európai Unióval kapcsolatos tényeknek és ismereteknek a tantervekbe és a tanórán kívüli tevékenységekbe való bevezetésében.

A Jean Monnet tanárképzési tevékenységeknek magukban kell foglalniuk a tanárképzési tevékenységek előkészítését és lebonyolítását. Ezek célzott kurzusok vagy modulok, többek között távtanulás (MOOC és/vagy vegyes tevékenységek) formáját ölthetik. A képzéseknek formálisnak kell lenniük, és elvégzésükkor oklevelet kell kiállítani.

A javasolt tevékenységeknek ki kell terjedniük a résztvevők támogatására is (pl. az utazáshoz és a megélhetéshez való hozzájárulás, kézikönyvek és egyéb speciális eszközök biztosítása, díjmentesség).

A Jean Monnet „tanárképzéseknek” a következő formák egyikét kell ölteniük:

 • képzés az oktatási módszerekről az európai uniós kérdések megoldása érdekében;
 • európai uniós kérdésekkel kapcsolatos képzés;
 • európai uniós vonatkozású tárgyakkal kapcsolatos tanulási tapasztalatok, amelyek kiegészítik a meglévő kurzusokat (kollaboratív tanulás az egyes osztályok között, közös tanítás);
 • szemináriumok, nyári és intenzív kurzusok, egyéb érdekeltek bevonásával zajló további típusú uniós tapasztalatok.

A fentiek a következők segítségével valósíthatók meg:

 • eseti iránymutatás nyújtása a képzések kiválasztásához;
 • fizikai, online és/vagy vegyes képzés.

VÁRT HATÁS

Mennyiségi

 • a kedvezményezettek száma programországonként/térségenként
 • a tanárképzések kedvezményezettjeinek száma országonként/térségenként

Minőségi

A Jean Monnet tanárképzés várhatóan pozitív és tartós hatást gyakorol mind a tanári alapképzést és/vagy továbbképzést nyújtó szervezetekre/intézményekre, mind pedig a tevékenységeik résztvevőire.

A tanárképzések bővítik az oktatásban részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődéssel és előmenetellel kapcsolatos lehetőségeit.

A Jean Monnet tanárképzés keretében támogatott tevékenységek célja a következő eredmények elérése:

 • jobban képzett tanárok az európai uniós kérdések oktatására szolgáló módszerek elsajátítása révén;
 • az uniós tantárgyak oktatására való képesség növelése;
 • az uniós témákkal kapcsolatos ismeretek bővítése;
 • a tanári alapképzést és/vagy továbbképzést nyújtó szervezetek/intézmények által nyújtott speciális képzések kibővített kínálata.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája

(maximális pontszám: 25 pont)

 • A pályázat milyen mértékben felel meg a Jean Monnet akció célkitűzéseinek:
  • európai uniós tanulmányokkal foglalkozik (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
  • lehetővé teszi az iskolai tanárok számára, hogy új készségeket fejlesszenek ki;
  • elősegíti az EU és működésének jobb megértését;
  • lehetővé teszi a tanárok számára, hogy tevékenységeik során uniós tartalmakat vezessenek be.
 • Milyen mértékben éri el a pályázat a kiemelt célcsoportokat:
  • iskolák és szakképzési szolgáltatók (ISCED 1–4.)
  • tanárok

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximális pontszám: 25 pont)

 • Módszertan: a pályázat minősége, újszerűsége és megvalósíthatósága, valamint a módszertanának életképessége.
 • A munkaprogram milyen mértékben:
  • kerül egyértelmű, teljes és koherens módon bemutatásra, kellő figyelmet fordítva az előkészítés, a megvalósítás, az értékelés, az utánkövetés és a terjesztés szakaszai megfelelő megtervezésének igazolására;
  • igazolja a pályázat célkitűzéseivel és tevékenységeivel kapcsolatos koherenciát;
  • terjed ki a résztvevők támogatására is (pl. az utazáshoz és a megélhetéshez való hozzájárulás, kézikönyvek és egyéb speciális eszközök biztosítása, díjmentesség).
 • A feladatmodulokhoz rendelt erőforrások milyen mértékben vannak összhangban azok célkitűzéseivel és elérendő eredményeivel.
 • Nyomonkövetési és értékelési stratégia.

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége

(maximális pontszám: 25 pont)

 • A csapat kompetenciaszintje és hozzáadott értéke:
  • A javasolt tevékenységekben részt vevő kulcsfontosságú munkatársak/szakemberek/oktatók profiljának és szakértelmének relevanciája és kiegészítő jellege (adott esetben a tudományos és nem tudományos területeken):
   • az európai uniós tanulmányok terén (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
   • a pályázat által érintett konkrét téma tekintetében.

Hatás

(maximális pontszám: 25 pont)

 • A tanárképzés várható hatása és a hosszú távú hatások:

Az iskolákra és a szakképzési szolgáltatókra:

  • az uniós tantárgyak oktatására való képesség növelése;
  • jobb vagy innovatív tartalom, új nézőpontok kialakítása az uniós tantárgyak tantervbe való beépítése érdekében;
  • a tevékenységeket szervező intézményre;
  • megerősített együttműködés és a partnerekkel való kapcsolattartás képessége;
  • a javasolt képzés száma és szintje, valamint a kedvezményezettek lehetséges száma;
  • a pénzügyi források nagyobb mértékű elkülönítése az intézményen belüli célzottabb képzési tevékenységek fokozása érdekében.

A Jean Monnet akció kedvezményezettjeire:

  • a tanároknak az uniós tartalom tevékenységeikbe való beépítésére irányuló készségeinek megerősítése.
 • Terjesztés és kommunikáció:
  • a tevékenységek eredményeinek a Jean Monnet akciót fogadó intézményen belüli és kívüli terjesztését célzó intézkedések megfelelősége és minősége;
  • a projektekkel és eredményekkel kapcsolatos tudatosság fokozása, a résztvevők és szervezetek/intézmények láthatóságának növelése;
  • a közvetlen célcsoporton kívüli csoportok elérése;
  • milyen mértékben érik el az előirányzott terjesztési eszközök a célcsoportot;
  • fenntarthatóság és folytonosság: a pályázat megfelelő intézkedéseket és forrásokat irányoz elő annak érdekében, hogy a projekteredmények és az előnyök a projekt időtartamát követően is fenntarthatóak legyenek.

A pályázatoknak összesen legalább 70 pontot, az egyes értékelési szempontoknál pedig legalább 15 pontot kell elérniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Az ugyanabba a témába tartozó, egyenlő pontszámú pályázatokat a „projekt relevanciája” és a „hatás” értékelési szempont szerinti pontszámok alapján rangsorolják.

FINANSZÍROZÁSI SZABÁLYOK

Ez a pályázattípus egyösszegű támogatáson alapuló finanszírozási modellt követ. Az egyszeri egyösszegű támogatás összegét minden egyes támogatás esetében a pályázó által javasolt pályázattípus becsült költségvetése alapján határozzák meg. A támogatást nyújtó hatóság az egyes támogatások összegét a pályázat, az értékelés eredménye, a finanszírozási arányok és a pályázati felhívásban meghatározott maximális támogatási összeg alapján határozza meg.

Az uniós hozzájárulás maximális összege projektenként 300 000 euró

Hogyan határozzák meg a projekt egyösszegű támogatási összegét?

A pályázóknak részletes költségvetési táblázatot kell kitölteniük a pályázati űrlapnak megfelelően, a következő pontok figyelembevételével:

 1. A költségvetést a kedvezményezett(ek)nek szükség szerint részleteznie kell, és koherens feladatmodulokba kell szervezni (például „projektmenedzsment”, „képzés”, „események szervezése”, „mobilitás előkészítése és végrehajtása”, „kommunikáció és terjesztés”, „minőségbiztosítás” stb.);
 2. A pályázatnak ismertetnie kell az egyes feladatmodulok alá tartozó tevékenységeket;
 3. A pályázóknak a pályázatukban meg kell adniuk a becsült költségek bontását, amely tartalmazza a feladatmodulonkénti részarányt (valamint az egyes feladatmodulokon belül az egyes kedvezményezettekhez és kapcsolt jogalanyokhoz rendelt részarányt);
 4. A költségek lefedhetik a személyi jellegű ráfordításokat, az utazási és tartózkodási költségeket, a felszerelések költségeit, valamint az alvállalkozóknak kiszervezett tevékenységek költségeit, és az egyéb költségeket (például az információk terjesztése, közzététel vagy fordítás).

A pályázatokat a szabványos értékelési eljárások szerint, belső és/vagy külső szakértők segítségével értékelik. A szakértők a pályázati felhívásban meghatározott követelmények alapján értékelik a pályázatok minőségét, valamint a pályázattípus várható hatását, minőségét és hatékonyságát.

A pályázat értékelését követően az engedélyezésre jogosult tisztviselő megállapítja az egyösszegű támogatás összegét, figyelembe véve az elvégzett értékelés megállapításait. Az egyösszegű támogatás összege az értékelést követően meghatározott becsült költségvetés legfeljebb 80%-a lehet.

A támogatás paramétereit (maximális támogatási összeg, finanszírozási arány, teljes elszámolható költség stb.) a támogatási megállapodás határozza meg.

A projekt teljesítményét az elért eredmények alapján értékelik. A finanszírozási rendszer lehetővé teszi, hogy a bemenetek helyett az eredmények álljanak a középpontban, és ezáltal a mérhető célkitűzések megvalósításának szintjére és minőségére helyezi a hangsúlyt.

További részletek a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálján (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.