Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Mundus akció

Az Erasmus Mundus akció a következőket foglalja magában:

 • 1. tétel: Erasmus Mundus közös mesterképzés és
 • 2. tétel: Erasmus Mundus tervezési intézkedések.

E pályázattípus célja a felsőoktatási intézmények kiválóságának és világszintű nemzetköziesítésének előmozdítása olyan – mesterképzési szintű – tanulmányi programok révén, amelyeket az európai felsőoktatási intézmények közösen nyújtanak és közösen ismernek el, és amelyek nyitva állnak a világ más országainak intézményei előtt.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés és az Erasmus Mundus tervezési intézkedések két független tételt alkotnak. Nincs olyan kötelezettség, hogy az Erasmus Mundus tervezési intézkedéseket végre kell hajtani az Erasmus Mundus közös mesterképzés előtt. Az Erasmus Mundus tervezési intézkedések odaítélése nem jelent automatikus finanszírozást az Erasmus Mundus közös mesterképzés keretében, és egy, Erasmus Mundus tervezési intézkedésekre irányuló projekt teljesítése nem minősül az Erasmus Mundus közös mesterképzés értékelési szempontjának.

1. tétel: Erasmus Mundus közös mesterképzések (EMJM)

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés olyan magas szintű, integrált, transznacionális, mesterszintű[1] tanulmányi programokat támogat, amelyeket a világ különböző országaiban található felsőoktatási intézmények egy nemzetközi konzorciuma, és adott esetben egyéb, az érintett tanulmányi/szakmai területeken konkrét szakértelemmel rendelkező, és azokban érdekelt, oktatásban és/vagy oktatáson kívül tevékenykedő partnerek biztosítanak.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések kiválósági programok, és hozzá kell járulniuk az európai felsőoktatási térség integrációjához és nemzetköziesítéséhez. Az Erasmus Mundus közös mesterképzések sajátossága a részt vevő intézmények közötti nagy fokú összekapcsoltságban/integrációban, valamint a tudományos tartalmaik kiválóságában rejlik.

AZ ERASMUS MUNDUS KÖZÖS MESTERKÉPZÉS CÉLJAI

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés célja az európai felsőoktatás vonzerejének és kiválóságának növelése a világban, valamint a tehetségek Európába vonzása az alábbiak kombinálása révén:

 1. intézményi tudományos együttműködés az európai kiválóság felsőoktatáson belüli szemléltetéséhez, és
 2. az Erasmus Mundus közös mesterképzésben részt vevő összes hallgató számára kínált egyéni mobilitás, a legjobb pályázók között kiosztott uniós finanszírozású ösztöndíjakkal.

MILYEN FELTÉTELEKNEK KELL MEGFELELNIÜK AZ ERASMUS MUNDUS KÖZÖS MESTERKÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ PÁLYÁZATOKNAK?

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK

Az Erasmus Mundus közös mesterképzésekre irányuló projekttervek akkor jogosultak Erasmus-támogatásra, ha megfelelnek a következő feltételeknek:

Ki pályázhat?

Bármely, egy program- vagy partnerországban székhellyel rendelkező, támogatható részt vevő felsőoktatási intézmény pályázhat.

Milyen típusú szervezetek/intézmények vehetnek részt a projektben?

Részt vevő szervezet/intézmény lehet bármely olyan állami vagy magánszervezet/-intézmény, amelynek valamely programországban vagy partnerországban van a székhelye, és közvetlenül és tevékenyen hozzájárul az Erasmus Mundus közös mesterképzés megvalósításához/kivitelezéséhez.

A programországok felsőoktatási intézményeinek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük. A partnerországok felsőoktatási intézményeinek nem kell Chartával rendelkezniük, de el kell kötelezniük magukat annak alapelvei mellett.

A pályázati szakaszban a teljes jogú partnernek minősülő felsőoktatási intézményeknek bizonyítaniuk kell, hogy eleget tettek a joghatóságuk szerint a közös programra vonatkozó külső minőségbiztosítási követelményeknek (pl. akkreditáció vagy értékelés). Ez i. a közös programok minőségbiztosítására vonatkozó európai megközelítés sikeres végrehajtásából fakadhat (ha a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik), ii. a közös program konkrét akkreditációján/értékelésén alapulhat, iii. vagy az egyes nemzeti elemek is az alapját képezhetik attól függően, hogy milyen az Erasmus Mundus közös mesterképzés összetétele.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés tanulmányi programban társult partnerek is részt vehetnek (nem kötelező). Ezek a szervezetek/intézmények közvetetten járulnak hozzá konkrét feladatok/tevékenységek megvalósításához és/vagy az Erasmus Mundus közös mesterképzés terjesztésének és fenntarthatóságának támogatásához. Erre például tudás és készségek átadása, kiegészítő kurzusok szervezése vagy kirendelés/szakmai gyakorlat lehetőségeinek megteremtése formájában is sor kerülhet. A támogathatósági és a szerződéses irányítási szempontok tekintetében ezek az intézmények nem tekinthetők a programfinanszírozás kedvezményezettjeinek.

A részt vevő szervezetek/intézmények száma és profilja

Az Erasmus Mundus közös mesterképzésben legalább három teljes jogú partner felsőoktatási intézmény vesz részt három különböző országból, amelyek közül legalább kettőnek programországnak kell lennie.

Támogatható résztvevők

Az Erasmus Mundus közös mesterképzésben olyan mesterszintű hallgatók vehetnek részt, akik már megszerezték első felsőfokú végzettségüket, vagy a nemzeti jogszabályok és az oklevelet kiállító ország/intézmény gyakorlatai értelmében ennek megfelelő szintűként elismert tanulmányok elvégzését igazolni tudják.

Azok a hallgatók, akik korábban már megkapták az Erasmus Mundus közös mesterképzési ösztöndíjat, nem pályázhatnak további ösztöndíjra az Erasmus Mundus közös mesterképzés keretében.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzésekben a világ bármely országából származó hallgatók részt vehetnek. A konzorciumoknak azonban biztosítaniuk kell a földrajzi egyensúlyt – azaz a projekt végrehajtása során odaítélt ösztöndíjak teljes számának legfeljebb 10%-át lehet az azonos állampolgárságú jelölteknek odaítélni (ez a szabály adott esetben nem vonatkozik a világ célzott régióinak kiegészítő ösztöndíjhelyeinek feltöltésére).

A tevékenység helyszíne(i), adott esetben

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés valamennyi beiratkozott hallgató (az Erasmus Mundus közös mesterképzés ösztöndíjasai vagy sem) számára kötelező fizikai mobilitást foglal magában, amely legalább két tanulmányi időszakra terjed ki két országban, amelyek közül legalább az egyiknek programországnak kell lennie. Ennek a két országnak különböznie kell attól az országtól, amely a hallgató tartózkodási helyéül szolgál a beiratkozáskor. A két kötelező tanulmányi időszak mindegyikének legalább egy tanulmányi félév munkaterhének kell megfelelnie (30 ECTS-kredit vagy ezzel egyenértékű teljesítés).

A mesterképzési program összes tanulmányi időszakának teljes jogú felsőoktatási partnerszervezeteknél/-intézményeknél, vagy azok közvetlen felügyelete alatt kell zajlania.

A kötelező mobilitási időszakok nem helyettesíthetők virtuális mobilitással (távtanulással).

A projekt (és adott esetben a tevékenység) időtartama

A konzorcium 6 egyetemi tanévre szóló támogatási megállapodást kap a mesterképzési program legalább négy, 1–2 egyetemi tanévnek megfelelő (60, 90 vagy 120 ECTS-kredit) évfolyamának finanszírozására.

A korábban finanszírozott Erasmus Mundus közös mesterképzések (EMJMD-k) és közös mesterképzések (EMJM-ek) csak legkorábban a szerződés lejárta előtti évben pályázhatnak megújításra. Ugyanabban a tanévben egy mesterképzés két kiadása semmilyen körülmények között sem kezdődhet két különböző támogatási megállapodás általi finanszírozás mellett.

Az ösztöndíjat teljes nappali képzésre való beiratkozásra ítélik oda, és a mesterképzés teljes időtartamára (azaz 12, 18, 24 hónapra) terjed ki. Az ösztöndíj csökkentett időtartama a korábbi tanulmányok elismerése esetén alkalmazandó (az ösztöndíj időtartama legalább egy tanév).

A beiratkozott hallgatók első nemzedékének legkésőbb a projekt kiválasztását követő egyetemi tanévben meg kell kezdenie a tanulást.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez.

Felhívás azonosítója: ERASMUS-EDU-2021-PEX-EMJM-MOB

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak május 26-án (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázataikat.

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

PROJEKTTERVEZÉS

Az Erasmus Mundus tervezési intézkedéseknek a következő követelményeknek kell megfelelniük:

 1. Olyan, közösen kidolgozott és teljes mértékben integrált tantervet kell magukban foglalniuk, amely megfelel az európai felsőoktatási térség közös programjaira vonatkozó minőségbiztosítási előírások[2] az Erasmus Mundus közös mesterképzésre irányuló pályázat benyújtásának napján alkalmazandó változatának. Ezek az előírások lefedik a közös programok összes fő szempontját a közös tervezés, végrehajtás, megvalósítás és minőségbiztosítás tekintetében.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések a közös programok minőségbiztosítási előírásai mellett a következő közös végrehajtási eljárásokra helyezik a hangsúlyt:

 • közös követelmények a hallgatók felvételével kapcsolatban, és közös szabályok/eljárások a hallgatók pályázására, kiválasztására, nyomon követésére, vizsgáztatására/teljesítményértékelésére vonatkozóan;
 • közös programterv és integrált oktatási/képzési tevékenységek, többek között közösen elfogadott nyelvpolitika, és közös folyamat a konzorciumon belüli tanulmányi időszakok elismerésére;
 • közös szolgáltatások nyújtása a hallgatók számára (például nyelvi kurzusok, vízumtámogatás);
 • közös népszerűsítő és tudatosságnövelő tevékenységek a program, valamint az Erasmus Mundus-ösztöndíjrendszer világszintű láthatóságának biztosítása érdekében. A népszerűsítő stratégiának egy integrált és átfogó, konkrét weboldalt kell magában foglalnia (angol nyelven, valamint a fő oktatási nyelv[ek]en, ha eltér[nek] attól), amely minden szükséges információt megoszt a programról a hallgatókkal és az egyéb releváns érdekeltekkel, például a jövőbeli munkáltatókkal;
 • közös adminisztratív és pénzügyi irányítás a konzorcium által;
 • a közös oklevelek ajánlottak, amennyiben azokat a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik.
 1. Valamely program- vagy partnerországban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmények és adott esetben egyéb oktatási és/vagy nem oktatási partnerek konzorciuma nyújtja. A konzorciumban legalább három teljes jogú partner felsőoktatási intézmény vesz részt három különböző országból, amelyek közül legalább kettőnek programországnak kell lennie.

Az összes (program- vagy partnerországokban található) teljes jogú partnerként részt vevő felsőoktatási intézménynek mesterszintű oklevél-kiállító intézménynek kell lennie, amely az Erasmus Mundus közös mesterképzés program sikeres teljesítését tanúsító közös vagy többes oklevelet tud kiállítani.

Annak érdekében, hogy az Erasmus Mundus közös mesterképzések megfelelő intézményi kerettel és támogatással rendelkezzenek, az Erasmus Mundus közös mesterképzés céljából létrejövő konzorciumban részt vevő valamennyi szervezetnek/intézménynek biztosítania kell az érintetteket a szükséges intézményi kötelezettségvállalásról azt megelőzően, hogy az első hallgatók beiratkoznak az Erasmus Mundus közös mesterképzésre. Ez a kötelezettségvállalás egy Erasmus Mundus közös mesterképzésről szóló partnerségi megállapodás formájában történik, amelyet az összes partnerintézménynek alá kell írnia (ha releváns, a társult partnereket is beleértve). A partnerországok részt vevő felsőoktatási intézményeinek el kell kötelezniük magukat az Erasmus Felsőoktatási Charta e partnerségi megállapodásban foglalt elvei mellett. Az Erasmus Mundus közös mesterképzésre vonatkozó partnerségi megállapodásnak ki kell térnie az Erasmus Mundus közös mesterképzés megvalósításával és az Erasmus Mundus közös mesterképzésben rendelkezésre álló ösztöndíjak kezelésével kapcsolatos összes tanulmányi, működési, adminisztratív és pénzügyi szempontra (lásd az alábbiakban). A partnerségi megállapodás tervezetét a pályázati szakaszban bocsátják a résztvevők rendelkezésére.

 1. Világviszonylatban kiváló diákok felvétele. Az egyes hallgatók kiválasztása, toborzása és nyomon követése kizárólag az Erasmus Mundus közös mesterképzés céljából létrejövő konzorcium felelősségi körébe tartozik. A hallgatók kiválasztását átláthatóan, pártatlanul és méltányosan kell megszervezni. E hallgatók egy része Erasmus Mundus közös mesterképzési ösztöndíjban részesülhet.

A teljes átláthatóság garantálása, valamint az összes beiratkozott hallgató jogainak és felelősségi köreinek meghatározása érdekében mindkét félnek (vagyis a beiratkozott hallgatóknak és az Erasmus Mundus közös mesterképzés céljából létrejövő konzorciumnak) alá kell írnia egy hallgatói megállapodást a hallgatói felvételt követően. A hallgatói megállapodás sablonját közzé kell tenni az Erasmus Mundus közös mesterképzés weboldalán.

 1. Valamennyi beiratkozott hallgató számára kötelező fizikai mobilitást kell előírni: A mobilitási pályákról, valamint a tanulmányi időszakok partnerintézményekben történő elismerésére szolgáló mechanizmusról a pályázati meg kell állapodni a konzorciumon belül.
 2. Az oktatási, képzési, kutatási és adminisztratív tevékenységekhez történő hozzájárulás érdekében elő kell mozdítani a munkavállalók/szakemberek/oktatók és a meghívott tudományos munkatársak közötti cseréket.
 3. Az Erasmus Mundus közös mesterképzési program sikeres befejezése vagy közös oklevél (azaz legalább két, különböző országokból származó felsőoktatási intézmény által kiállított egyetlen oklevél, amely országok közül legalább egynek programországnak kell lennie) vagy több oklevél (azaz legalább két, különböző országok felsőoktatási intézménye által kiállított oklevél, amely országok közül legalább egynek programországnak kell lennie) vagy ezek kombinációjának megszerzéséhez vezet.

A végzett hallgatók számára kiállított oklevélnek/okleveleknek azon országok felsőoktatási oklevélrendszeréhez kell tartozniuk, amelyekben a felsőoktatási intézmények székhellyel rendelkeznek. Az okleveleket az azokat kiállító összes teljes jogú felsőoktatási partnerintézménynek el kell ismernie. A konzorciumoknak a mesterképzés teljes tartalmára kiterjedő közös oklevélmellékletet kell biztosítaniuk a hallgatók számára tanulmányaik végén.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzésre vonatkozó pályázatoknak a pályázati szakaszban teljes mértékben kidolgozott, a pályázaton történő kiválasztást követően azonnal, bárhol a világon elindítható és meghirdethető közös tanulmányi programnak kell lenniük. A tudományterületekre vonatkozóan nincs korlátozás.

A közös mesterképzések lebonyolításához nyújtott pénzügyi hozzájáruláson kívül (lásd lentebb a finanszírozási szabályokról szóló szakaszt) a 2021–2027-es időszakban befejeződő bármely Erasmus Mundus által finanszírozott projekt (beleértve a 2014–2020-as időszakban megkezdett projekteket is) a pályázattípus befejezését követően legfeljebb három további kiadással folytathatja Erasmus Mundus mesterképzését, feltéve, hogy az EACEA által a végső jelentéstételi szakaszban elvégzett támogatási megállapodások értékelése legalább 75 pontot eredményez. Az érintett mesterképzéseknek kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy i. továbbra is tiszteletben tartják a pályázattípus célkitűzéseit, hatókörét és várható hatását, ii. vállalják a korábban finanszírozott mesterképzéssel való folytonosság biztosítását, és iii. tevékenységi jelentést nyújtanak be az érintett időszak végén.

VÁRT HATÁS

Rendszerszinten

 • A tudományos együttműködés elősegítése az európai felsőoktatási térségben és azon túl a közös oktatás és képesítések, illetve a minőségjavítás támogatása, valamint a tudományos kiválóság előmozdítása révén;
 • A felsőoktatás nemzetközi dimenziójának fokozása az európai és a külföldi intézmények együttműködése, valamint a világ legjobb hallgatóinak kínált mobilitási lehetőségek révén;
 • A felsőoktatás, valamint az innováció és a kutatás közötti szinergiák fokozása;
 • A tanulás útjában álló akadályok felszámolása, a kiemelkedő minőségű és az innovációalapú oktatáshoz történő hozzáférés javítása, valamint az országok közötti mozgás megkönnyítése a tanulók számára;
 • A társadalmi és munkaerőpiaci igényeknek való megfelelés;
 • Hozzájárulás az innovatív oktatási szakpolitikák kidolgozásához.

Intézményi szinten

 • Világszerte több lehetőség biztosítása az európai és Európán kívüli felsőoktatási intézmények számára a strukturált és fenntartható tudományos együttműködésre;
 • A mesterszintű programok és felügyeleti intézkedések minőségének javítása;
 • A részt vevő szervezetek/intézmények nemzetköziesítésének és versenyképességének fokozása;
 • Új hálózatok létrehozásának támogatása, valamint a meglévők minőségének javítása;
 • A részt vevő szervezet(ek)/intézmény(ek) vonzerejének növelése a tehetséges hallgatók szemében;
 • Hozzájárulás a felsőoktatási intézmények nemzetköziesítési politikáihoz a tantervük segítségével, valamint átfogó nemzetköziesítési stratégiák (intézményi együttműködés és a személyek határokon átnyúló mobilitása) kidolgozása révén megteremtett nemzetközi tudatosságnak köszönhetően.

Egyéni szinten

 • A részt vevő hallgatók foglalkoztathatóságának javítása,
 • A hallgatók kulcskompetenciáinak és készségeinek fejlesztése;
 • A felsőoktatási tanulmányokkal kapcsolatos új gondolkodásmódok és megközelítések kialakítása nemzetközi, interdiszciplináris, szektorközi és interkulturális tapasztalatok segítségével;
 • A hallgatók hálózatépítési és kommunikációs kapacitásának növelése;
 • A tudásalapú gazdasághoz és társadalomhoz történő egyéni hozzájárulás fokozása.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

A projekt relevanciája

(maximális pontszám: 30 pont)

 • A projekt általános céljai, konkrét célkitűzései és relevanciája az Erasmus Mundus közös mesterképzés vonatkozásában;
 • A projekt megalapozottsága és az, hogy a projekt hogyan reagál az adott tematikus területen azonosított társadalmi és munkaerőpiaci igényekre;
 • A kiválóság és az innováció elősegítésére irányuló stratégia;
 • Az európai felsőoktatási térség vonzerejének növelésére, valamint annak integrációjára és nemzetköziesítésére irányuló stratégia.

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximális pontszám: 30 pont)

 • Az Erasmus Mundus közös mesterképzés összekapcsoltsága/integrációja, tekintettel annak kialakítására, megvalósítására, végrehajtására és minőségbiztosítására, figyelembe véve az 1.2. szakaszban leírt követelményeket. A pályázat különösen kitér a következőkre:
 • a belső és külső minőségbiztosítási intézkedések;
 • a hallgatók pályázására, kiválasztására, képzésben történő részvételére, valamint a hallgatóknak odaítélhető ösztöndíj elosztására vonatkozó elvek és követelmények;
 • A felsőoktatási program, valamint annak ismertetése, hogy miként biztosítják a konzorcium egészében a tanulási tapasztalat kiválósági és innovatív elemeinek meglétét;
 • A tanulmányi időszakok megszervezése, a mobilitással kapcsolatos minimumkövetelményeket, és a tanulási eredmények/kreditek közös elismerését is beleértve;
 • A hallgatóknak kínált szolgáltatások;
 • A kiállítandó közös oklevél/oklevelek, és annak/azoknak a teljes jogú partnerként részt vevő, a végzettséget nyújtó felsőoktatási intézmények általi elismerése, valamint a közös oklevélmelléklet;
 • A mobilis munkavállalók/szakemberek/oktatók és a meghívott felsőoktatási szakemberek hozzájárulása az oktatási, képzési, kutatási és adminisztratív tevékenységekhez;
 • Konkrét támogatási intézkedések a résztvevők egyenlő és inkluzív hozzáférésének megkönnyítésére, valamint a tartós fizikai, szellemi, értelmi vagy érzékszervi károsodással összefüggő egyéni szükségletekkel rendelkező hallgatók/munkatársak/szakemberek/oktatók/meghívott tudósok beiratkozásának megkönnyítésére;
 • A projekt megvalósításával járó kockázatok azonosítása, valamint a megfelelő mérséklési intézkedések megtervezése.

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége

(maximális pontszám: 20 pont)

 • A konzorcium összetételének és a partnerek egymást kiegészítő jellegének megalapozottsága; az Erasmus Mundus közös mesterképzés végrehajtása terén teremtett hozzáadott értékük, továbbá annak alátámasztása, hogy milyen előnyökkel jár az egyes partnerek számára a projektben történő részvétel.
 • A konzorcium innovatív jellege és az Erasmus Mundus akcióban különböző szintű tapasztalattal rendelkező partnerek bevonása. Amennyiben releváns:

– hogyan került továbbfejlesztésre a meglévő Erasmus Mundus konzorcium;

– hogyan és milyen célból kerül megszervezésre az oktatás területén kívül tevékenykedő szereplők együttműködése.

 • Intézményi kötelezettségvállalás, az egyes partnerek szerep- és feladatköreinek, valamint a projekttevékenységekben történő részvétele szintjének meghatározása; együttműködési megállapodások, irányító szervek és irányítási eszközök, különösen az adminisztratív és pénzügyi irányítás tekintetében. A partnerségi megállapodás tervezete átfogó és összhangban áll az Erasmus Mundus közös mesterképzés leírásával.
 • A finanszírozás elosztása és költségvetési terv; a kiegészítő finanszírozás mozgósítása és kezelése.

Hatás

(maximális pontszám: 20 pont)

 • A projekt időtartama alatt beiratkozó hallgatók számára, valamint a fenntartható mesterképzési program kialakításához szükséges további finanszírozási források mozgósítására vonatkozó előrejelzések. Az országok közötti egyensúly biztosítására szolgáló intézkedések a hallgatók toborzása terén;
 • Népszerűsítési stratégia a világ kiválóan teljesítő hallgatóinak megnyerése érdekében: célcsoportok, a partnerek feladatai és a diákok ösztönzése arra, hogy járuljanak hozzá az Erasmus+ identitásához/közösségéhez;
 • Terjesztési és hasznosítási stratégia;
 • Rendszerszintű hatás (a tudományos életben és azon kívül, beleértve a nagyközönséget és a társadalmat), intézményi szinten (partnerszervezetek/-intézmények) és egyéni szinten (különös tekintettel a foglalkoztathatóságra);
 • Közép-/hosszú távú fejlesztési és fenntarthatósági stratégia az uniós finanszírozáson túl.

A pályázatoknak legalább 70 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Ezenkívül „A projekt relevanciája” értékelési szempont tekintetében legalább 22 pontot el kell érniük. Pontszámegyenlőség esetén a „projekt relevanciája”, majd a „hatás” kategóriára adott, legmagasabb pontszámok élveznek elsőbbséget.

FINANSZÍROZÁSI SZABÁLYOK

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés keretében nyújtott támogatás a következő három összetevő alapján kerül kiszámításra:

 • a program végrehajtásával járó intézményi költségekhez történő hozzájárulás;
 • a megállapodás fennállása során odaítélendő hallgatói ösztöndíjak legnagyobb megengedhető száma;
 • a fogyatékossággal élő hallgatók egyéni szükségleteinek fedezésére szolgáló kiegészítés.

Hozzájárulás az Erasmus Mundus közös mesterképzés intézményi költségeihez

Ez az egy beiratkozott hallgatóra jutó egységköltség formájában történik, és az Erasmus Mundus közös mesterképzési program végrehajtásával kapcsolatos költségek egy részének fedezésére szolgál.

Az egységköltségek magukban foglalják a személyi jellegű ráfordításokat (oktatás, utazás), a meghívott vendégelőadók költségeit, a népszerűsítés, a terjesztés és a szervezés során felmerülő költségeket (beleértve a beiratkozott hallgatókat érintő, teljes körű biztosításkötést, az egyéni igényekkel rendelkező beiratkozott hallgatók pénzügyi támogatását, ha nem vonatkozik rájuk a kiegészítő mechanizmus [lásd alább], a lakhatással kapcsolatos segítségnyújtást, és a hallgatóknak járó egyéb szolgáltatásokat), az adminisztratív költségeket, valamint az összes további olyan költséget, amelyre a sikeres mesterprogram végrehajtásához van szükség.

A kiválasztott projektek nem írhatnak elő hallgatói jelentkezési díjat. Ezenkívül a projektek nem számíthatnak fel tandíjat vagy más kötelező költséget a hallgatói részvételhez kapcsolódóan az Erasmus Mundus ösztöndíjasoknak.

 

Az intézményi költségekhez való maximális hozzájárulás a következő: 750 EUR/hónap x DR x NRES

Ahol:

 • DR = a mesterképzési program maximális hossza hónapokban kifejezve (azaz 12, 18, 24 hónap)
 • NRES = a támogatási megállapodás teljes időtartama alatt várhatóan beiratkozó hallgatók (ösztöndíjasok és nem ösztöndíjasok) száma.

Megjegyzendő, hogy a támogatás kiszámításához az NRES felső határa 100 (a világ célzott régióinak nyújtott kiegészítő ösztöndíjak kivételével, ha alkalmazandó).

Hallgatói ösztöndíjak

Az ösztöndíj a kedvezményezett hallgatók felmerült költségeihez járul hozzá, és kiterjed az utazásra, a vízumra, a berendezkedésre és a tartózkodási költségekre. Kiszámítása havi egységköltség alapján, a beiratkozott ösztöndíjas tanulmányi programjának elvégzéséhez szükséges teljes időszak figyelembevételével történik. Ez az időszak a közös mesterképzés követelményeivel összhangban magában foglalja a tanulást, a kutatást, a szakmai gyakorlati tevékenységeket, valamint a szakdolgozatírást és -védést. Az ösztöndíj ez alatt az időszak alatt csak teljes összegben, és csak nappali tagozatos hallgatóknak ítélhető oda.

A hallgatónkénti ösztöndíj maximális összegének kiszámítása:

Az ösztöndíj kiszámítása a következőképpen történik: 1400 EUR/hónap x DS

Ahol a DS = a mesterképzés időtartama.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés ösztöndíja maximális összegének kiszámítása a támogatási megállapodás időtartamára:

Az ösztöndíj maximális összegét a következőképpen számítják ki: 1400 EUR/hónap x DR x NRS

Ahol:

 • DR = a mesterképzési program maximális hossza hónapokban kifejezve (azaz 12, 18, 24 hónap)
 • NRS = a támogatási megállapodás teljes időtartamára előirányzott ösztöndíjak száma (legfeljebb 60, a világ megcélzott régióinak nyújtott kiegészítő ösztöndíjak nélkül, ha alkalmazandó)

Hozzájárulás a fogyatékossággal élő diákok egyéni szükségleteihez

Az egyéni szükségletekhez való hozzájárulás akkor támogatható, ha megfelel a támogatási megállapodásban meghatározott általános támogathatósági feltételeknek. Fogyatékossággal élő (pl. tartós fizikai, szellemi, értelmi vagy érzékszervi károsodással élő) (ösztöndíjas vagy anélküli) beiratkozott hallgatók esetében lehet felhasználni a hozzájárulást, például különleges eszközök vagy szolgáltatások beszerzésével kapcsolatban (pl. harmadik személyek által nyújtott segítség, a munkakörnyezet átalakítása, további utazási/szállítási költségek).

 

A beiratkozott hallgatók ilyen egyéni igényeit fedező támogatás a következő, speciális szükségletekre vonatkozó egységköltségként nyújtható:

a) 3 000 EUR

b) 4 500 EUR

c) 6 000 EUR

d) 9 500 EUR

e) 13 000 EUR

f) 18 500 EUR

g) 27 500 EUR

h) 35 500 EUR

i) 47 500 EUR

j) 60 000 EUR

A hallgatónkénti egységköltség-hozzájárulás kiszámítása:

A beiratkozott hallgatók nyilatkoznak arról, hogy milyen típusú eszközökre/szolgáltatásokra van szükség, és azok milyen költséggel járnak. Az alkalmazandó egységköltség a becsült kiadásokkal megegyező összegű, vagy az azt közvetlenül megelőző alacsonyabb egységköltség. Ez az egységköltség hozzájárulásként működik, és nem a tényleges költségek teljes fedezésére szolgál.

Megjegyzés: a legalacsonyabb összeg alatti költségek (azaz kevesebb mint 3000 EUR) nem jogosultak kiegészítő támogatásra, és azokat az Erasmus Mundus közös mesterképzés intézményi költségeihez való hozzájárulásból vagy a kedvezményezett intézmények egyéb finanszírozási forrásaiból kell fedezni.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzésre a támogatási megállapodás időtartamára előirányzott maximális hozzájárulás kiszámítása:

A pályázati szakaszban a pályázók a becslésük alapján legfeljebb két egységköltséget kérvényeznek, amelyek megfelelnek a legmagasabb elérhető egységköltségeknek, vagyis legfeljebb 2 x 60 000 EUR összegnek. Ezt az összeget az egységköltségeknek az érintett hallgatók közötti elosztására használják fel.

A végrehajtási szakaszban az egységköltségek havi egység-hozzájárulás formáját öltik, amelynek kiszámítása a következőképpen történik:

{speciális igényekre vonatkozó egység x (1/hónapok száma)}

A fenti képletben szereplő hónapok számának meg kell felelnie azoknak a hónapoknak, amelyekben a különleges szükségletekkel kapcsolatos eszközöket vagy szolgáltatásokat a pályázattípus végrehajtásához használták vagy készítették, az eszközök vagy szolgáltatások jellegétől függően. Egyszeri költségek esetén a hónapok száma 1.

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS A VILÁG CÉLZOTT RÉGIÓIBÓL ÉRKEZŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

A pályázók kiegészítő támogatást igényelhetnek a partnerországok régióiból származó hallgatók számára, amely a következő uniós külső finanszírozási eszközökből finanszírozható (6. fejezet):

 • Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI)
 • Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III)

A finanszírozásra javasolt Erasmus Mundus közös mesterképzések a mesterképzés teljes időtartama alatt legfeljebb 18 további ösztöndíjat kaphatnak (beleértve a megfelelő intézményi költségeket), amelyeket az NDICI finanszíroz, valamint legfeljebb 6 további ösztöndíjat, amelyeket (beleértve a megfelelő intézményi költségeket) az IPA III finanszíroz. Ezek a kiegészítő ösztöndíjak megfelelnek az EU felsőoktatási külső szakpolitikai prioritásainak, és figyelembe veszik az érintett partnerországok különböző gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjét. Ezeket az ösztöndíjakat a finanszírozásra kiválasztott Erasmus Mundus közös mesterképzések kapják a rangsoruknak megfelelően csökkenő sorrendben, a rendelkezésre álló költségvetés figyelembevételével.

Az e pályázattípus által megcélzott országok részletes listáját az alábbi linken tesszük közzé: https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_hu

A végleges támogatás kiszámítása

A támogatás végleges összege a végső beszámolási szakaszban kerül kiszámításra az odaítélt ösztöndíjak és a beiratkozott hallgatók száma, valamint az egyéni szükségletekre elkülönített egységköltségek tényleges száma alapján, azzal a kitétellel, hogy a teljes összeg nem haladja meg a maximálisan odaítélhető támogatást. A projektek rugalmasan csoportosíthatnak át forrásokat az ösztöndíjak (a világ célzott régióinak nyújtott kiegészítő ösztöndíjak kivételével, ha alkalmazandó) és az egyéni szükségletek között, a tényleges igényektől függően és a támogatási megállapodással összhangban. A költségvetési sorok és a finanszírozási eszközök közötti átcsoportosítás nem megengedett.

További részletek a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálján (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.

2. tétel: Erasmus Mundus tervezési intézkedések

Az Erasmus Mundus tervezési intézkedéseknek hozzá kell járulniuk az egyetemek kapacitásbővítéséhez, melynek nyomán korszerűsítik és nemzetköziesítik a tantervüket és oktatási gyakorlataikat, valamint összevonják az erőforrásaikat, és a felsőoktatási rendszerek közös mechanizmusokat alakítanak ki a minőségbiztosítás, az akkreditáció, valamint az oklevelek és a kreditek elismerése terén. A támogatás a közös programok minőségbiztosítására vonatkozó európai megközelítéssel járó lehetőségek feltérképezésére és kihasználására is szolgál. Ezeknek az integrált transznacionális programoknak a részt vevő intézmények nagy fokú összekapcsoltsága/integrációja miatt hozzá kell járulniuk az európai felsőoktatási térség integrációjához és nemzetköziesítéséhez.

AZ ERASMUS MUNDUS TERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK CÉLKITŰZÉSE

Az Erasmus Mundus tervezési intézkedések fő célkitűzése az új, innovatív, magas szintű integrált transznacionális, mesterképzési tanulmányi programok kidolgozásának ösztönzése. Ezeknek a tervezési intézkedéseknek be kell vonniuk a) az Erasmus+ programországokat, b) intézményeket és/vagy c) az Erasmus Mundus programban alulreprezentált tematikus területeket (lásd az Erasmus Mundus katalógust)[3].

MILYEN FELTÉTELEKNEK KELL MEGFELELNIÜK AZ ERASMUS MUNDUS TERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ PÁLYÁZATOKNAK?

A támogatásra való jogosultsághoz az Erasmus Mundus tervezési intézkedésekre irányuló projektterveknek a következő kritériumoknak kell megfelelniük:

Ki pályázhat?

Bármilyen felsőoktatási intézmény, amelyek székhelye egy program- vagy partnerországban található, benyújthat pályázatot.

A projekt (és adott esetben a tevékenység) időtartama

15 hónap

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez.

Felhívás azonosítója: ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak május 26-án (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázataikat.

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

PROJEKTTERVEZÉS

Az Erasmus Mundus tervezési intézkedések olyan magas színvonalú, mesterszintű tanulmányi programok kialakítását támogatják[4], amelyeket a világ különböző országaiban található felsőoktatási intézmények egy nemzetközi konzorciuma, és adott esetben egyéb, az érintett tanulmányi/szakmai területeken konkrét szakértelemmel rendelkező, és azokban érdekelt, oktatásban és/vagy az oktatás területén kívül tevékenykedő partnerek biztosítanak.

A kedvezményezett kapcsolatokat és együttműködési tevékenységeket kezdeményez egy „integrált mesterképzés” meghatározásával összhangban álló mesterképzés létrehozása céljából (lásd az Erasmus Mundus közös mesterképzés „Projekttervezés” című szakaszát). A közösen kialakított mesterképzésnek az alábbiakat kell teljesítenie:

 • a felsőoktatási intézmények konzorciuma (amely három különböző ország legalább három felsőoktatási intézményéből áll, amelyek közül legalább kettőnek programországnak kell lennie) által kidolgozott, teljes mértékben integrált tanterv kínálata;
 • kiváló hallgatók világszintű toborzására törekvés;
 • kötelező fizikai mobilitás biztosítása az összes toborzott hallgató számára;
 • közös oklevél (azaz legalább két, különböző országokból származó felsőoktatási intézmény által kiállított egyetlen oklevél, amely országok közül legalább egynek programországnak kell lennie) vagy több oklevél (azaz legalább két, különböző országok felsőoktatási intézménye által kiállított oklevél, amely országok közül legalább egynek programországnak kell lennie) vagy ezek kombinációjának biztosítása.

A finanszírozási időszak végére a projektnek a következő közös mechanizmusokat kell kidolgoznia:

 • közös követelmények a hallgatók felvételével kapcsolatban, és közös szabályok/eljárások a hallgatók pályázására, kiválasztására, nyomon követésére, vizsgáztatására/teljesítményértékelésére vonatkozóan;
 • közös programterv és integrált oktatási/képzési tevékenységek;
 • közös szolgáltatások nyújtása a hallgatók számára (például nyelvi kurzusok, vízumtámogatás);
 • közös népszerűsítési és tudatosságnövelő stratégiák;
 • közös adminisztratív és pénzügyi irányítás a konzorcium által;
 • közös oklevél-politika;
 • közös partnerségi megállapodás tervezete, amelyben legalább három teljes jogú partner felsőoktatási intézmény vesz részt három különböző országból, amelyek közül legalább kettőnek programországnak kell lennie. E megállapodás célja, hogy lefedje a mesterképzés végrehajtásához kapcsolódó valamennyi tudományos, operatív, adminisztratív és pénzügyi szempontot;
 • közös hallgatóimegállapodás-tervezet.

A kialakítás alatt álló mesterképzésnek meg kell felelnie az európai felsőoktatási térség (EHEA) közös programjaira vonatkozó minőségbiztosítási előírásoknak[5].

Célszerű a projekt vége előtt legalább elindítani az akkreditációs/értékelési folyamatot, és feltárni a közös programok minőségbiztosításának európai megközelítése által kínált lehetőségeket (amennyiben a nemzeti jogszabályok ezt lehetővé teszik).

VÁRT HATÁS

 • Az európai és Európán kívüli felsőoktatási intézmények számára új partnerségek kialakítására irányuló lehetőségek biztosítása;
 • A mesterszintű programok és felügyeleti intézkedések minőségének javítása, és az ezek terén megvalósított innováció elősegítése;
 • A részt vevő szervezetek/intézmények nemzetköziesítésének és versenyképességének fokozása;
 • A részt vevő szervezet(ek)/intézmény(ek) vonzerejének növelése a tehetséges hallgatók szemében;
 • Az egyetemek nemzetköziesítési politikáihoz történő hozzájárulás a tantervük segítségével, valamint átfogó nemzetköziesítési stratégiák (intézményi együttműködés és a személyek határokon átnyúló mobilitása) kidolgozása révén megteremtett nemzetközi tudatosságnak köszönhetően.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

Relevancia

(maximális pontszám: 40 pont)

 • A projekt általános céljai, konkrét célkitűzései és relevanciája az Erasmus Mundus tervezési intézkedések vonatkozásában.
 • A nagymértékben integrált mesterképzési program tervének megvalósításához javasolt stratégia.
 • A projekt célja a meglévő mesterképzések kínálatához képest, valamint hozzájárulás az európai felsőoktatási térség vonzerejének növeléséhez.
 • Hozzájárulás új partnerségek kialakításához és a) programországok, b) intézmények és/vagy c) az Erasmus Mundus programban alulreprezentált tematikus területek bevonásának lehetősége.

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximális pontszám: 20 pont)

 • A célkitűzések és a várt eredmények eléréséhez előirányzott tevékenységek megtervezése.
 • A tervezett tevékenységek és eredmények vonatkozásában előirányzott operatív erőforrások.
 • A javasolt mesterképzés akkreditációs/értékelési folyamatának elindításához előirányzott lépések, lehetőség szerint a közös programok minőségbiztosítására vonatkozó európai megközelítés által kínált lehetőségek igénybevételével.

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége

(maximális pontszám: 20 pont)

 • A feladatok meghatározása és elosztása a projektcsapatban
 • Az oktatásban/az oktatás területén kívül tevékenykedő egyéb szereplők várható bevonása, és azok hozzájárulása a program kialakításához.
 • Részvételük megalapozottsága, hozzáadott értékük és egymást kiegészítő jellegük.

Hatás

(maximális pontszám: 20 pont)

 • Az új mesterképzés várható hatása.
 • Az új mesterképzési program és a projekteredmények népszerűsítésére és terjesztésére előirányzott tevékenységek.
 • Az új mesterképzési program fenntarthatóságára előirányzott intézkedések, valamint a lehetséges finanszírozási források azonosítása.

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Pontszámegyenlőség esetén a „projekt relevanciája”, majd a „hatás” kategóriára adott, legmagasabb pontszámok élveznek elsőbbséget.

FINANSZÍROZÁSI SZABÁLYOK

A támogatás az új mesterképzési program létrehozásához szükséges tevékenységekhez – például értekezletekhez és konferenciákhoz, tanulmányokhoz/felmérésekhez, akkreditációs/értékelési folyamathoz stb. – közvetlenül kapcsolódó költségekre irányuló egyösszegű pénzügyi hozzájárulás formájában valósul meg. A hozzájárulás felhasználható a személyi jellegű ráfordítások, az utazási és szállásköltségek, az adminisztratív költségek és az alvállalkozásba adott tevékenységek fedezésére is, amennyiben ez az Erasmus Mundus tervezési intézkedések végrehajtásához szükséges.

Az egyösszegű támogatás összege projektenként 55 000 EUR

A támogatás paramétereit a támogatási megállapodás rögzíti.

Az egyenlegkifizetéshez a kedvezményezetteknek bizonyítaniuk kell, hogy a pályázatukban előirányzott tevékenységeket teljes mértékben és kielégítő módon hajtották végre.

További részletek a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálján (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.

 1. Az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 7. szintje (ISCED 2011).

 2. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/

 3. https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_hu

 4. Az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 7. szintje (ISCED 2011).

 5. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: