Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ez a weboldal még nem tükrözi a 2022. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmát. A jobb oldalon található „Download” (Letöltés) gombra kattintva azonban már letölthető a 2022. évi teljes útmutató. Válassza ki, hogy melyik nyelven szeretné megjeleníteni a PDF-dokumentumot.

Partnerségi együttműködések

A partnerségi együttműködések elsődleges célja, hogy lehetővé tegyék a szervezetek/intézmények számára a tevékenységeik minőségének és relevanciájának javítását, a partneri hálózataik kialakítását és megerősítését, a transznacionális szintű, közös működéssel kapcsolatos kapacitásuk növelését, valamint a tevékenységeik nemzetköziesítésének fokozását többek között a gyakorlatok cseréje vagy új gyakorlatok kidolgozása, valamint az elképzelések megosztása és ütköztetése révén. Ezek célja az innovatív gyakorlatok fejlesztésének, átadásának és/vagy megvalósításnak támogatása, továbbá az együttműködést, a társaktól való tanulást és az európai szintű tapasztalatcserét támogató közös kezdeményezések megvalósítása. Az eredményeknek újrahasználhatóknak, hordozhatóknak és bővíthetőknek kell lenniük, valamint lehetőség szerint erőteljes tudományágakon átívelő dimenzióval kell rendelkezniük. A kiválasztott projektekkel szemben elvárás, hogy tevékenységeik eredményeit helyi, regionális, nemzetközi és transznacionális szinten is terjesszék.

A partnerségi együttműködések az Erasmus+ programban képviselt szektorok prioritásaihoz és szakpolitikai kereteihez kötődnek mind európai, mind nemzeti szinten, emellett pedig a tematikus területeket illetően a szektorközi és horizontális együttműködést élénkítő ösztönzők létrehozására irányulnak.

A PÁLYÁZATTÍPUS CÉLKITŰZÉSEI

A partnerségi együttműködések célja:

 • A részt vevő szervezetek és intézmények munkájának, tevékenységeinek és gyakorlatának minőségi szempontú javítása, és az adott szektorban jellemzően nem képviselt, új szereplők bevonása;
 • A szervezetek/intézmények kapacitásának növelése a transznacionális és szektorközi munkavégzéshez;
 • Közös igények és prioritások kezelése az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén;
 • Olyan átalakulások és változások előidézése (egyéni, szervezeti vagy szektorális szinten), amelyek az egyes szervezetek/intézmények hátterével arányos fejlesztéseket és új megközelítéseket eredményeznek;

 

MILYEN FELTÉTELEKNEK KELL MEGFELELNIÜK A PARTNERSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ PÁLYÁZATOKNAK?

A partnerségi együttműködések megvalósítását célzó projekttervek akkor jogosultak Erasmus+ támogatásra, ha megfelelnek a következő feltételeknek:

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK

Ki pályázhat?

Bármely, valamelyik programországban székhellyel rendelkező részt vevő szervezet/intézmény pályázhat. Ez a szervezet/intézmény pályázik az adott projektben érintett összes részt vevő szervezet/intézmény nevében.

Milyen típusú szervezetek/intézmények vehetnek részt a projektben?

Bármely olyan, jogi személyiséggel bíró köz- vagy magánszervezet/-intézmény részt vehet partnerségi együttműködésekben, amelynek székhelye valamelyik programországban vagy partnerországban található (lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” szakaszát)[1]. A programországokban székhellyel rendelkező szervezetek/intézmények a projekt koordinátoraként vagy partnerszervezetként vehetnek részt a projektben. A partnerországok szervezetei/intézményei projektkoordinátorként nem vehetnek részt a projektben.

Függetlenül a projekt által érintett területtől, a partnerségi együttműködésekben bármilyen, az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén vagy egyéb társadalmi-gazdasági szektorokban tevékenykedő, vagy több különböző szektort transzverzálisan érintő tevékenységet végző szervezet/intézmény (például helyi, regionális és nemzeti hatóság, elismeréssel és érvényesítéssel (akkreditációval) foglalkozó központ, kereskedelmi kamara, kereskedelmi intézmény, orientációs/tanácsadó központ, kulturális intézmény és sportszervezet) részt vehet.

A projekt prioritásától és kitűzött céljaitól függően a partnerségi együttműködésekben a legkülönbözőbb és legmegfelelőbb partnereknek kell részt venniük annak érdekében, hogy egymás különböző tapasztalataira, profiljára és szakértelmére építsenek, illetve releváns és kiváló projekteredményeket érjenek el.

Társult partnerszervezetek/-intézmények részvétele

A partnerségi együttműködésekbe a projektben formálisan részt vevő szervezeteken/intézményeken (a koordinátoron és a partnerszervezeteken/-intézményeken) kívül egyéb partnerek is bevonhatók a magán- vagy közszférából. Ezek konkrét projektfeladatok vagy -tevékenységek megvalósításához járulhatnak hozzá, vagy támogathatják a projekt népszerűsítését és fenntarthatóságát.

Ezeket a partnereket az Erasmus+ projektek esetében „társult partnereknek” nevezzük. A támogathatósági és szerződéskezelési szempontok tekintetében nem minősülnek projektpartnernek, és nem részesülnek a program keretében biztosított támogatásból a projekt részeként. Ugyanakkor a partnerség keretében betöltött szerepük megértéséhez, valamint a pályázattal kapcsolatos átfogó kép megalkotásához a projekttervben egyértelműen ismertetni kell a projektben, valamint a különböző tevékenységekben történő részvételüket.

A részt vevő szervezetek/intézmények száma és profilja

A partnerségi együttműködések transznacionális projektek, amelyekben három különböző programországból legalább három szervezet/intézmény működik közre.

A részt vevő szervezetek/intézmények számának felső határa nincs korlátozva egy partnerségen belül. Az Erasmus+ nemzeti irodák által decentralizált szinten irányított, az oktatás, a képzés és az ifjúság területén megvalósuló partnerségi együttműködési pályázatok esetében azonban, amelyek egységköltség-alapú finanszírozási modellen alapulnak, a projektmenedzsmentre és -végrehajtásra szánt költségvetés felső határa meg van határozva (és 10 részt vevő szervezetnek/intézménynek felel meg).

A pályázatban az összes részt vevő szervezetet/intézményt fel kell tüntetni.

Általános szabályként elmondható, hogy a partnerségi együttműködések célja a programországokban működő szervezetek/intézmények közötti együttműködés biztosítása. Partnerként (nem pályázóként) azonban partnerországok szervezetei/intézményei is bevonhatók, amennyiben részvételük jelentős hozzáadott értéket teremt a projekt szempontjából.

Megcélzott prioritások

A partnerségi együttműködések támogatása akkor lehetséges, ha foglalkoznak a következőkkel:

 • legalább egy horizontális prioritás

és/vagy

 • legalább egy konkrét prioritás, amely releváns az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport leginkább érintett területe szempontjából.

Az Erasmus+ nemzeti irodák által decentralizált szinten irányított oktatási, képzési és ifjúsági projektek esetében a nemzeti irodák e prioritások között nagyobb figyelmet fordíthatnak azokra, amelyek nemzeti kontextusukban különösen fontosak (úgynevezett „európai prioritások nemzeti összefüggésben”). A nemzeti irodáknak megfelelően tájékoztatniuk kell a pályázókat hivatalos honlapjukon keresztül.

A tevékenységek helyszíne

A partnerségi együttműködések keretében az összes tevékenységet a projektben teljes jogú vagy társult partnerként részt vevő szervezetek/intézmények országaiban kell megvalósítani.

Emellett, ha az a projekt célkitűzései vagy megvalósítása szempontjából kellően indokolt:

 • A tevékenységek az Európai Unió valamely intézményének[2] székhelyén is megvalósulhatnak, akkor is, ha a projektben nincs részt vevő szervezet/intézmény abból az országból, ahol a székhely található.
 • Az eredmények terjesztését és népszerűsítését magukban foglaló tevékenységekre ezenkívül a program- vagy partnerországokban megszervezett tematikus transznacionális eseményeken/konferenciákon is sor kerülhet.

A projekt időtartama

12 és 36 hónap között.

A projekt célkitűzéseinek és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot.

A partnerségi együttműködés időtartama a kedvezményezett indokolt kérésére és a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség egyetértésével meghosszabbítható, feltéve, hogy a teljes időtartam nem haladja meg a 36 hónapot. Ebben az esetben a támogatás teljes összege nem változik.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az oktatás, a képzés és az ifjúság területéhez kapcsolódó partnerségek megvalósítását célzó, az e területeken tevékenykedő bármely szervezet/intézmény – kivéve az európai nem kormányzati szervezeteket – által benyújtott pályázatok esetében:

 • A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához.

A sport, valamint az oktatás, a képzés és az ifjúság területét érintő partnerségekre irányuló, európai nem kormányzati szervezetek[3] által benyújtott pályázatok esetében:

 • Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (Brüsszel).
  • Sport – A felhívás azonosítója: ERASMUS-SPORT-2021-SCP
  • Európai nem kormányzati szervezetek/intézmények – Felhívás azonosítója:
   • ERASMUS-EDU-2021-PCOOP-ENGO
   • ERASMUS-YOUTH-2021-PCOOP-ENGO

Ugyanazon, több partnerből álló konzorcium egy határidőre mindkét esetben csak egy nemzeti irodához és csak egy pályázatot nyújthat be[4].

Mikor lehet pályázni?

Az oktatás, a képzés és az ifjúság területéhez kapcsolódó partnerségek megvalósítását célzó, az e területeken tevékenykedő bármely szervezet/intézmény – kivéve az európai nem kormányzati szervezeteket – által benyújtott pályázatok esetében:

 • A pályázóknak május 20-án (közép-európai idő szerint déli) 12:00 óráig kell benyújtaniuk a tárgyév november 1. és a következő év február 28. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.

Az ifjúsági szektorban működő bármely szervezet/intézmény által benyújtott partnerségek esetében az európai nem kormányzati szervezetek/intézmények kivételével:

 • Esetleges póthatáridó:

A nemzeti irodák második pályázati fordulót szervezhetnek, amelyre szintén vonatkoznak a pályázati útmutatóban meghatározott szabályok. A nemzeti irodák erről a lehetőségről weboldalukon tesznek közzé tájékoztatást.

Második pályázati forduló esetén a pályázóknak november 3-án (közép-európai idő szerint déli) 12:00 óráig kell benyújtaniuk a következő évben március 1. és május 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.

A sport, valamint az oktatás, a képzés és az ifjúság területét érintő partnerségekre irányuló, európai nem kormányzati szervezetek által benyújtott pályázatok esetében:

 • A pályázóknak május 20-án (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázataikat.

Támogatható tanulási, oktatási és képzési tevékenységek

A partnerség tanulási, oktatási és képzési tevékenységeket szervezhet a munkatársak/szakemberek/oktatók, ifjúságsegítők, tanulók és fiatalok számára annak érdekében, hogy támogatást nyújtsanak a projekt, valamint az abban foglalt célkitűzések megvalósításához.

A tanulási, oktatási és képzési tevékenységek bármilyen, a projekt szempontjából releváns formát ölthetnek, és egynél több típusú résztvevőt is bevonhatnak akár egyénileg, akár csoportszinten. A pályázatnak ismertetnie és indokolnia kell az előirányzott tevékenységek formáját, célját és típusát, valamint a résztvevők számát.

A tanulási, oktatási és képzési tevékenységekbe bevonható, támogatható résztvevők közé tartoznak a következők:

 • az oktatásban részt vevő és részt nem vevő munkatársak/szakemberek/oktatók[5], például egyetemi tanárok, tanárok, oktatók és a részt vevő szervezeteknél/intézményeknél dolgozó egyéb munkatársak/szakemberek/oktatók;
 • ifjúságsegítők;
 • a tevékenységben részt nem vevő szervezetekből/intézményekből meghívott tanárok és szakértők;
 • tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő tanulók, szakképzésben tanulók, felsőoktatásban tanulók[6], felnőtt tanulók és a részt vevő szervezetek/intézmények iskoláinak tanulói;
 • a részt vevő szervezetek/intézmények országaiból származó fiatalok;
 • sporttal foglalkozó munkatársak/szakemberek/oktatók, például edzők, vezetők vagy oktatók; sportolók; játékvezetők.

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

PROJEKTTERVEZÉS

A partnerségi együttműködések négy szakaszból állnak, amelyek már az előtt kezdetüket veszik, hogy a projekttervet kiválasztanák támogatásra: tervezés, előkészítés, megvalósítás és utánkövetés. A tevékenységekben részt vevő szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek aktívan ki kell venniük a részüket valamennyi szakaszból, és ezáltal eredményesebbé kell tenniük a tanulási tapasztalatot.

 • Tervezés (az igények, célkitűzések, projekt- és tanulási eredmények, tevékenységformátumok, ütemezés stb. meghatározása);
 • Előkészítés (a tevékenységek megtervezése, a munkaprogram kidolgozása, gyakorlati intézkedések, az előirányzott tevékenységek célcsoportjainak meghatározása, a partnerekkel kötött megállapodások kidolgozása);
 • A tevékenységek megvalósítása;
 • Utánkövetés (a tevékenységek és hatásuk értékelése különböző szinteken, a projekt eredményeinek terjesztése és hasznosítása).

A projekt kidolgozásakor szem előtt tartandó horizontális szempontok:

A formális kritériumok betartása és a projektpartnerekkel folytatott fenntartható együttműködés kialakítása mellett a következő elemek hozzájárulhatnak a különböző projektszakaszokban a partnerségi együttműködések fokozott hatásához és színvonalasabb megvalósításához. A pályázóknak ajánlott figyelembe venni ezeket a lehetőségeket és dimenziókat a partnerségi együttműködések tervezésekor.

Környezeti fenntarthatóság

A projekteket környezettudatos módon kell kidolgozni, és valamennyi aspektusukba be kell építeni a környezettudatos gyakorlatokat. A szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek környezetbarát megközelítést kell alkalmazniuk a projekt kidolgozása során. Ez arra sarkallja a projektben részt vevőket, hogy megvitassák és megismerjék a környezetvédelmi kérdéseket, elgondolkodtatja őket arról, hogy mit tehetnek a különböző szinteken, továbbá segít a szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek abban, hogy környezettudatosabb alternatívákat találjanak a projektjeik keretében végzett tevékenységeik megvalósítására.

Befogadás és sokszínűség

Az Erasmus+ program valamennyi tevékenysége keretében az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés, a befogadás és a méltányosság előmozdítására törekszik. Az említett elvek érvényre juttatását egy Befogadási és sokszínűségi stratégia támogatja, amelynek célja, hogy hatékonyabban elérje a legkülönbözőbb hátterű – különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkező és az európai projektekben való részvételt illetően akadályokkal szembesülő – résztvevőket. A szervezeteknek/intézményeknek hozzáférhető és befogadó projekttevékenységeket kell tervezniük, valamint figyelembe kell venniük a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők álláspontját, és a folyamat egésze alatt be kell vonniuk őket a döntéshozatalba.

Digitális dimenzió

A virtuális együttműködés, valamint a virtuális és vegyes tanulási lehetőségek bevezetése, illetve az e területen zajló tapasztalatszerzés elengedhetetlen a sikeres partnerségi együttműködésekhez. A köznevelés és a felnőttoktatás területéhez kapcsolódó projektek esetében határozottan ajánlott az eTwinning, a School Education Gateway és az EPALE platformok használata annak érdekében, hogy a résztvevők együtt tudjanak működni a projekttevékenységek előtt, alatt és után. Az ifjúsági területhez kötődő projektek esetében határozottan ajánlott az Európai Ifjúsági Portál és az EU ifjúsági stratégiájával foglalkozó platform használata annak érdekében, hogy a résztvevők együtt tudjanak működni a projekttevékenységek előtt, alatt és után.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

A projekt relevanciája

(maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • releváns a projekt a pályázattípus célkitűzései és prioritásai szempontjából. A pályázat emellett rendkívül relevánsnak minősül, ha:
  • foglalkozik a „befogadás és sokszínűség” prioritással;
  • az Erasmus+ nemzeti irodák által decentralizált szinten irányított projektek esetében: foglalkozik a nemzeti iroda által a nemzeti kontextusban kiemelten fontosként meghirdetett európai prioritások közül eggyel vagy többel (lásd: „Európai prioritások nemzeti kontextusban”);
 • relevánsak a részt vevő szervezetek/intézmények profilja, tapasztalata és tevékenységei a pályázat szakterülete szempontjából;
 • képezi a pályázat alapját hiteles és megfelelő szükségletelemzés;
 • alkalmas a projekt arra, hogy szinergiákat teremtsen az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport különböző területei között, és hogy potenciálisan jelentős hatást gyakoroljon egy vagy több területre az említettek közül;
 • innovatív a pályázat;
 • egészít ki a pályázat más, a részt vevő szervezetek/intézmények által már megvalósított kezdeményezéseket;
 • hoz létre a projekt uniós szintű hozzáadott értéket olyan eredmények révén, amelyek egyetlen országban megvalósított tevékenységekkel nem lennének elérhetők.

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximális pontszám: 20 pont)

Milyen mértékben:

 • rendelkezik a projekt világosan meghatározott, reális célkitűzésekkel, és azok milyen mértékben kapcsolódnak a részt vevő szervezetek/intézmények és célcsoportjaik igényeihez, illetve céljaihoz;
 • egyértelmű, megfelelő és kivitelezhető a javasolt módszertan:
 • egyértelmű, teljes és hatékonyan megvalósítható a projekt munkaterve, megfelelően megtervezettek-e az ehhez szükséges projektszakaszok a projekttervezést, kivitelezést, valamint a projekteredmények terjesztését is beleértve;
 • költséghatékony a projekt, és megfelelő forrásokat rendel-e minden tevékenységhez;
 • javasol a projekt megfelelő minőségellenőrzési, nyomonkövetési és értékelési intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a projekt végrehajtása jó minőségű legyen, időben és a költségvetésnek megfelelően teljesüljön;
 • alakítják ki a tevékenységeket hozzáférhető és inkluzív módon, és állnak nyitva a kevesebb lehetőséggel rendelkezők előtt.
 • építi be a projekt a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát a fizikai tevékenységek kiegészítése, valamint a partnerszervezetek közötti együttműködés javítása érdekében.
  • Ha a részt vevő szervezetek/intézmények szakterületén (szakterületein) rendelkezésre állnak Erasmus+ online platformok: használja fel a projekt az Erasmus+ online platformjait (eTwinning, EPALE, School Education Gateway, Európai Ifjúsági Portál, az EU ifjúsági stratégiájával foglalkozó platform) a projekttevékenységek előkészítésére, megvalósítására és utánkövetésére szolgáló eszközként.
 • dolgozták ki a projektet környezettudatos módon, és mennyire építették be valamennyi szakaszába a zöld gyakorlatokat.

Ha a projekt képzési, oktatási vagy tanulási tevékenységeket is tartalmaz:

 • milyen mértékben igazodnak e tevékenységek a projekt célkitűzéseihez, és megfelelő számú és profilú résztvevőt vonnak-e be e tevékenységekbe;
 • megfelelő-e a gyakorlati intézkedések minősége, valamint a tanulási, oktatási és képzési tevékenységek különböző megvalósítási módjainak kivitelezése és támogatása;
 • milyen a résztvevők tanulási eredményeinek elismerésére és érvényesítésére irányuló lépések minősége, az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközökkel összhangban.

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége

(maximális pontszám: 20 pont)

 

Milyen mértékben:

 • megfelelő és arányos a részt vevő szervezetek/intézmények bevonása a projektbe azok profilja, a program keretében szerzett korábbi tapasztalatai, valamint az összes projektcélkitűzés sikeres megvalósításához kapcsolódó szakértelme figyelembevételével;
 • vesznek részt a projektben új résztvevők és a pályázattípusban kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények;
 • igazolja a feladatok javasolt felosztása az összes részt vevő szervezet/intézmény kötelezettségvállalását és aktív részvételét;
 • foglal magában a pályázat a részt vevő szervezetek/intézmények és egyéb érdekeltek közötti együttműködésre és kommunikációra szolgáló, eredményes mechanizmusokat;
 • amennyiben releváns, egy partnerországbeli részt vevő szervezet/intézmény részvétele milyen mértékben jelent lényeges hozzáadott értéket a projekt számára (amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a partnerország részt vevő szervezeteit/intézményeit az értékelési szakaszban kizárják a projekttervből).

Hatás

(maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • foglal magában a projektterv konkrét és logikus lépéseket arra vonatkozóan, hogy beépítse a projekteredményeket a részt vevő szervezetek/intézmények mindennapi munkájába;
 • alkalmas a projekt arra, hogy pozitív hatást gyakoroljon a résztvevőkre és a részt vevő szervezetekre/intézményekre, valamint tágabb közösségeikre;
 • van lehetőség a várt projekteredmények tekintetében arra, hogy azok a projekt időtartama alatt és azt követően a részt vevő szervezeteken/intézményeken kívül is felhasználhatók legyenek helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten;
 • foglal magában a projektterv konkrét és eredményes lépéseket annak érdekében, hogy megismertesse a projekt eredményeit a részt vevő szervezeteken/intézményeken belül, megossza az eredményeket a nyilvánossággal és más szervezetekkel/intézményekkel, és láthatóvá tegye az európai uniós finanszírozás tényét;
  • amennyiben releváns, mennyire megfelelően mutatja be a pályázat a létrehozott anyagok, dokumentumok és médiatartalmak szabadon elérhetővé tételét szolgáló lépéseket, és milyen mértékben támogatják nyílt licenccel és aránytalan korlátozások nélkül ezek hozzáférhetőségét;
 • foglal magában a projektterv konkrét és eredményes lépéseket a projekt fenntarthatóságának, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a projekt az uniós támogatás felhasználása után is képes legyen hatást kifejteni és eredményeket felmutatni.

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Ezenfelül az értékelési szempontok minden egyes kategóriájában legalább a maximálisan megszerezhető pontok felét kell elérni (azaz a „projekt relevanciája” és a „hatás” kategóriában legalább 15, a „projektterv és a megvalósítás minősége” és a „partnerség és az együttműködési megállapodások minősége” kategóriában pedig legalább 10 pontot).

A Végrehajtó Ügynökség által irányított partnerségi együttműködések tekintetében pontszámegyenlőség esetén a „projekt relevanciája”, majd a „hatás” kategóriára adott, legmagasabb pontszámok élveznek elsőbbséget.

FINANSZÍROZÁSI SZABÁLYOK

A partnerségi együttműködés típusától és a pályázat benyújtásának helyétől függően (Erasmus+ nemzeti irodák a programországokban vagy a brüsszeli székhelyű Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség, EACEA) a pályázatok eltérő költségvetési modellt követnek. Ezeket a modelleket az alábbiakban ismertetjük:

 1. Az Erasmus+ nemzeti irodák által irányított partnerségi együttműködésekre vonatkozó pályázatok az oktatás, képzés és ifjúság[7] területén:

A javasolt finanszírozási modell olyan költségtétel-listát tartalmaz, amelyből a pályázók az általuk tervezett tevékenységeknek és elérni kívánt eredményeknek megfelelően választanak. Az első költségtételre („Projektmenedzsment és -megvalósítás”) valamennyi partnerségi együttműködés pályázhat, mivel ez olyan költségekhez történő hozzájárulás, amelyek az összes projekt esetében felmerülnek. A partnerségi együttműködések emellett külön támogatásra pályázhatnak „transznacionális projekttalálkozók” megszervezéséhez. A többi költségtételre csak azok a projektek pályázhatnak, amelyek a projekteredmények, valamint a terjesztés vagy a beágyazott tanulási, oktatási és képzési tevékenységek vonatkozásában megalapozottabb célkitűzéseket tartalmaznak. Emellett ha a projekttevékenységek/-eredmények indokolják, rendkívüli költségek és a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők költségeinek finanszírozása is lehetséges.

A teljes projekttámogatás változó összeg, amely legalább 100 000 EUR és legfeljebb 400 000 EUR lehet a legalább 12 hónapos és legfeljebb 36 hónapos időtartamú projektek esetében.

A részletes finanszírozási szabályok táblázatai, amelyek tartalmazzák az ilyen típusú projektek költségvetését alkotó alkalmazandó díjakat és költségvetési tételeket, az alábbi szakaszban találhatók: „Az Erasmus+ nemzeti irodák által decentralizált szinten irányított, az oktatás, a képzés és az ifjúság[8] területén megvalósuló partnerségi együttműködésekre irányuló pályázatokra alkalmazandó finanszírozási szabályok”.

 1. Partnerségi együttműködésekre vonatkozó pályázatok a következő területeken:
 • Sport vagy
 • oktatás, képzés és ifjúság, amelyeket egy európai nem kormányzati szervezet/intézmény nyújtott be,

és a Brüsszelben található Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) irányítása alá tartoznak:

A javasolt finanszírozási modell keretében három különböző, egyszeri egyösszegű támogatás áll rendelkezésre, amelyek a projektre odaítélt teljes támogatás összegének felelnek meg: 120 000 EUR, 250 000 EUR és 400 000 EUR. A pályázók az általuk elvégzendő tevékenységek és az általuk elérni kívánt eredmények alapján választhatnak a három előre meghatározott összeg közül.

Projektjeik tervezésekor a pályázó szervezeteknek/intézményeknek – a projektpartnereikkel együtt – a szükségleteik és célkitűzéseik alapján megfelelőbb egyszeri egyösszegű támogatást kell választaniuk a projektjeik költségeinek fedezésére. A finanszírozásra kiválasztott projektek esetében a kért egyösszegű támogatás lesz a támogatás teljes összege.

A pályázatoknak ismertetniük kell azokat a tevékenységeket, amelyek megvalósítására a pályázók kötelezettséget vállalnak a kért egyösszegű támogatással, továbbá meg kell felelniük a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elvének.

Az egyösszegű támogatás összegétől függő követelmények

 1. A 120 000 vagy 250 000 EUR összegű támogatások esetében:

A pályázatoknak tartalmazniuk kell szükségletelemzést, és fel kell tüntetniük a feladatok és a költségvetés projektpartnerek közötti elosztását. Fel kell tüntetni az egyes projekteken belüli feladatmodulok és tevékenységek végrehajtásának ütemtervét és a projekteredmények teljesítésének határidejét is.

A projektleírásban különbséget kell tenni a projektmenedzsment és az elvégzendő feladatmodulok között. A pályázóknak a projekttevékenységeket „feladatmodulokra” kell bontaniuk. Minden egyes feladatmodulnak konkrét célkitűzésekhez, mérföldkövekhez és elérendő eredményekhez kell kapcsolódnia. A pályázóknak célszerű a projektjeiket legfeljebb 5 feladatmodulra bontani, beleértve a projektmenedzsmentre vonatkozót is.

 1. A 400 000 EUR összegű támogatások esetében:

A projekt leírásának magában kell foglalnia a részletes projektmódszertant, amely tartalmazza a feladatok és a pénzügyi megállapodások partnerek közötti egyértelmű elosztását, a mérföldköveket és a főbb eredményeket feltüntető részletes ütemtervet, a monitoring- és ellenőrző rendszereket, valamint a projekttevékenységek időben történő végrehajtásának biztosítása érdekében bevezetett eszközöket.

A pályázóknak a projekttevékenységeket „feladatmodulokra” kell bontaniuk. Minden egyes feladatmodulnak konkrét célkitűzésekhez, mérföldkövekhez és elérendő eredményekhez kell kapcsolódnia. A pályázóknak célszerű a projektjeiket legfeljebb 5 feladatmodulra bontani, beleértve a projektmenedzsmentre vonatkozót is.

A pályázatoknak minőségbiztosítási és nyomonkövetési mechanizmusokat, valamint értékelési stratégiát kell kialakítaniuk. Az értékelési stratégia részeként a pályázóknak olyan mennyiségi és minőségi mutatókat kell meghatározniuk, amelyek lehetővé teszik a célkitűzések megvalósulási szintjének értékelését.

A támogatás kifizetése

Az egyenlegkifizetés a szervezett tevékenységek számától és a befejezett feladatmoduloktól függ, a támogatási megállapodásban meghatározott maximális támogatási összeg figyelembevételével, valamint a kifejezetten a kifizetési feltételekre és a támogatáscsökkentésre vonatkozó cikkek alkalmazásának sérelme nélkül.

AZ ERASMUS+ NEMZETI IRODÁK ÁLTAL DECENTRALIZÁLT SZINTEN IRÁNYÍTOTT, AZ OKTATÁS, A KÉPZÉS ÉS AZ IFJÚSÁG TERÜLETÉN MEGVALÓSULÓ PARTNERSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE IRÁNYULÓ PÁLYÁZATOKRA[9] ALKALMAZANDÓ FINANSZÍROZÁSI SZABÁLYOK:

A projekt költségvetését a következő finanszírozási szabályok alapján kell megtervezni (euróban):

Maximálisan odaítélhető támogatás:

változó összeg, legfeljebb 400 000 EUR

A kedvezményezettek a projekthez elnyert teljes uniós támogatást a projekt teljes időtartama alatt a lehető legrugalmasabb módon, a munkaterv szerinti sorrendben végrehajtandó tevékenységeknek megfelelőn költhetik el.

Költségvetési kategória

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Összeg

Projektmenedzsment és -megvalósítás

Projektmenedzsment (például tervezés, pénzügyek, partnerek közötti koordináció és kommunikáció stb.); kisebb léptékű tanulási/oktatási/képzési anyagok, eszközök, megközelítések stb. Virtuális együttműködés és helyi projekttevékenységek (például tanórai projektmunka tanulókkal, ifjúsági tevékenységek, beágyazott tanulási/képzési tevékenységek szervezése, mentorálás stb.); a projekteredményekkel kapcsolatos tájékoztató, népszerűsítő és disszeminációs tevékenységek (például brosúrák, szórólapok, interneten közzétett információk stb.).

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a partnerségi együttműködés időtartama és a részt vevő szervezetek/intézmények száma alapján.

Hozzájárulás a koordináló szervezet/intézmény tevékenységeihez:

500 EUR/hónap

Legfeljebb 2750 EUR/hónap

Hozzájárulás a többi részt vevő szervezet/intézmény tevékenységeihez:

250 EUR/szervezet/intézmény/hónap

Transznacionális projekttalálkozók

A projektpartnerek részvétele a megvalósítást érintő és koordinációs célú találkozókon. Hozzájárulás az utazási és tartózkodási költségekhez.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: az utazási távolság és a személyek száma alapján.

A kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának. A pályázónak a kiindulás helye és a tevékenység helyszíne[10] közötti távolságot kell feltüntetnie az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátor segítségével[11].

100–1999 km-es távolság esetén:

575 EUR/résztvevő/találkozó

2000 km-es és nagyobb távolság esetén:

760 EUR/résztvevő/találkozó

A projekt eredményei

A projekt eredményei/kézzelfogható eredményei (például tantervek, pedagógiai és ifjúsági munkával kapcsolatos anyagok, nyílt oktatási segédanyagok, online rendszerek/eszközök, elemzések, tanulmányok, a társaktól való tanulás módszerei stb.).

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a vezetők és az adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak személyi jellegű ráfordításait a „Projektmenedzsment és -megvalósítás” elnevezésű költségtételnek kell fedeznie. A két költségtétel közötti esetleges átfedések megelőzése érdekében a pályázóknak indokolniuk kell az egyes tervezett szellemi termékekkel kapcsolatosan megpályázott személyi jellegű ráfordítások típusát és mértékét.

E költségtétel keretében csak kiváló és jelentős volumenű szellemi eredmény minősülhet finanszírozásra jogosultnak. Igazolni kell, hogy a szellemi termékek alkalmasak szélesebb körben való használatra és hasznosításra, valamint képesek megfelelő hatást gyakorolni.

B1.1 táblázat/vezető/projekttel töltött munkanap

B1.2 táblázat/kutató, tanár, oktató, ifjúságsegítő/projekttel töltött munkanap

B1.3 táblázat/technikus/projekttel töltött munkanap

B1.4 táblázat/adminisztratív feladatokat ellátó munkatárs/projekttel töltött munkanap

Multiplikációs események

Hozzájárulás a projekteredmények megosztását és terjesztését célzó nemzeti és transznacionális konferenciákhoz, szemináriumokhoz, (fizikai vagy virtuális) rendezvényekhez kapcsolódó költségekhez (kivéve a projektben részt vevő szervezetek/intézmények képviselőinek utazási és tartózkodási költségeit).

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: multiplikációs események csak akkor támogathatók, ha közvetlenül kapcsolódnak a projekt eredményeihez. Ha projekteredmények létrehozására a projekt nem kap támogatást, akkor multiplikációs események megszervezése sem támogatható.

100 EUR/helyi résztvevő

(az eseményt megrendező országból érkező résztvevők)

Projektenként legfeljebb 30 000 EUR, ebből projektenként legfeljebb 5 000 EUR virtuális rendezvényekre

200 EUR/nemzetközi résztvevő (vagyis más országból érkező résztvevők)

15 EUR/résztvevő a virtuális rendezvényeken

Esélyegyenlőségi támogatás

A kevesebb lehetőséggel rendelkező személyek részvételéhez kapcsolódó költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők száma alapján.

100 EUR/résztvevő

Kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőkhöz, valamint a kísérőkhöz közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazással és a tartózkodással kapcsolatos indokolt költségeket, amennyiben e résztvevőkre nem igényeltek támogatást az „Utazás” és az „Egyéni támogatás” költségvetési kategóriákon keresztül).

Finanszírozási mechanizmus: ténylegesen felmerült költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

az elszámolható költségek 100%-a

Rendkívüli támogatás

Hozzájárulás az alvállalkozókhoz vagy áruk és szolgáltatások beszerzéséhez kapcsolódó tényleges költségekhez.

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

A résztvevők magas utazási költségei, beleértve a tisztább, alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású közlekedési módok használatát.

Finanszírozási mechanizmus: ténylegesen felmerült költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának. Az alvállalkozókkal kötött szerződésnek olyan szolgáltatásokhoz kell kapcsolódnia, amelyeket a részt vevő szervezetek/intézmények kellően indokolt okokból nem tudnak közvetlenül kivitelezni. Nem igényelhető támogatás szokásos irodai felszerelésekre vagy egyéb olyan felszerelésekre, amelyeket a részt vevő szervezetek/intézmények egyébként is használnak.

az elszámolható költségek 80%-a.

Legfeljebb 50 000 EUR/projekt (a pénzügyi garancia nyújtásának költségeit kivéve)

Tanulási, oktatási és képzési tevékenységekre járó kiegészítő támogatás

Költségvetési kategória

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Összeg

Utazási támogatás

A kiindulás helyétől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők (és a kísérő személyek) utazási költségeihez való hozzájárulás.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás

Támogatási szabályok: az utazási távolság és a személyek száma alapján.

A pályázónak a kiindulás helye és a tevékenység helyszíne[12] közötti távolságot kell feltüntetnie az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátor segítségével[13].

Utazási távolság

Standard utazás

Környezettudatos/

környezetkímélő utazás

0–99 km-es távolság esetén

23 EUR

 

100–499 km-es távolság esetén

180 EUR

210 EUR

500–1999 km-es távolság esetén

275 EUR

320 EUR

2000–2999 km-es távolság esetén

360 EUR

410 EUR

3000–3999 km-es távolság esetén

530 EUR

610 EUR

4000–7999 km-es távolság esetén

820 EUR

 

8000 km vagy annál nagyobb távolság esetén:

1500 EUR

 

Egyéni támogatás

A tevékenység alatti tartózkodási költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: az egyes résztvevők (valamint szükség esetén a kísérő személyek) ott-tartózkodási időtartama alapján; ebbe beleszámolható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után egy-egy utazási nap.

Az egyéni támogatás a tevékenység időtartamának legfeljebb 365 napját fedezheti. E költségtámogatás igénylését meg kell indokolni a pályázati űrlapon.

A munkatársak/szakemberek/oktatók esetében megállapítható alapösszegek: 106 EUR

A tanulók és fiatalok esetében megállapítható alapösszegek: 58 EUR

Az alapösszeg a tevékenység 14. napjáig fizetendő. A kifizetendő összeg a tevékenység 15. napjától az alapösszeg 70%-a, a tevékenység 60. napjától pedig az alapösszeg 50%-a. A kifizetendő összegek a közelebbi egész euróra kerekített összegek.

Nyelvi támogatás

Az oktatás vagy a munkavégzés nyelve tekintetében a résztvevők nyelvtudásának fejlesztése érdekében nyújtott nyelvi támogatáshoz kapcsolódó költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján, és kizárólag 2 és 12 hónap közötti tevékenységek esetében.

E költségtámogatás igénylését meg kell indokolni a pályázati űrlapon.

150 EUR/nyelvi támogatásra szoruló résztvevő

A. táblázat – A projekt eredményei (összegek euróban/nap)

Ez a támogatás csak azon szervezetek/intézmények személyi jellegű ráfordításaira fordítható, amelyek részt vesznek a projekteredmények létrehozását célzó projektben[14]. Az összegek a következő tényezőktől függnek: a) a projektben részt vevő munkatárs/szakember/oktató profilja és b) a részt vevő munkatárs/szakember/oktató szervezetének/intézményének országa.

 

Vezető

Tanár/oktató/kutató/

Ifjúságsegítő

Technikus

Adminisztratív munkatárs/önkéntes

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Ausztria, Dánia, Hollandia, Írország, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország

294

241

190

157

Belgium, Finnország, Franciaország, Izland, Németország, Olaszország

280

214

162

131

Ciprus, Cseh Köztársaság, Görögország, Málta, Portugália, Spanyolország, Szlovénia

164

137

102

78

Bulgária, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Törökország

88

74

55

47

B. táblázat – A projekt eredményei (összegek euróban/nap)

Ez a támogatás csak azon szervezetek/intézmények személyi jellegű ráfordításaira fordítható, amelyek részt vesznek a projekteredmények létrehozását célzó projektben[15]. Az összegek a következő tényezőktől függnek: a) a projektben részt vevő munkatárs/szakember/oktató profilja és b) a részt vevő munkatárs/szakember/oktató szervezetének/intézményének országa.

 

Vezető

Tanár/oktató/

Kutató/

Ifjúságsegítő

Technikus

Adminisztratív munkatársak

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Ausztrália, Kanada, Kuvait, Makaó, Monaco, Katar, San Marino, Svájc, Amerikai Egyesült Államok

294

241

190

157

Andorra, Brunei, Japán, Új-Zéland, Szingapúr, Egyesült Arab Emírségek, Vatikánvárosi Állam, Egyesült Királyság

280

214

162

131

Bahama-szigetek, Bahrein, Hongkong, Izrael, Koreai Köztársaság, Omán, Szaúd-Arábia, Tajvan

164

137

102

78

Afganisztán, Albánia, Algéria, Angola, Antigua és Barbuda, Argentína, Azerbajdzsán, Banglades, Barbados, Belarusz, Belize, Benin, Bhután, Bissau-Guinea, Bolívia, Bosznia-Hercegovina, Botswana, Brazília, Burkina Faso, Burundi, Chile, Comore-szigetek, Cook-szigetek, Costa Rica, Csád, Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Szudán, Dominika, Dominikai Köztársaság, Dzsibuti, Ecuador, Egyenlítői-Guinea, Egyiptom, Elefántcsontparti Köztársaság, Eritrea, Etiópia, Fidzsi-szigetek, Fülöp-szigetek, Gabon, Gambia, Ghána, Grenada, Grúzia, Guatemala, Guineai Köztársaság, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonézia, Irak, Irán, Jamaica, Jemen, Jordánia, Kambodzsa, Kamerun, Kazahsztán, Kelet-Timor, Kenya, Kína, Kirgizisztán, Kiribati, Kolumbia, Kongó, Kongói Demokratikus Köztársaság, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Koszovó, Közép-afrikai Köztársaság, Kuba, Laosz, Lesotho, Libanon, Libéria, Líbia, Madagaszkár, Malajzia, Malawi, Maldív-szigetek, Mali, Marokkó, Marshall-szigeteki Köztársaság, Mauritánia, Mauritius, Mexikó, Mianmar, Mikronéziai Szövetségi Államok, Moldova, Mongólia, Montenegró, Mozambik, Namíbia, Nauru, Nepál, Nicaragua, Niger, Nigéria, Niue, Oroszország területe a nemzetközi jog által elismert formában, Örményország, Pakisztán, Palau, Palesztina, Panama, Pápua Új-Guinea, Paraguay, Peru, Ruanda, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és Grenadine-szigetek, Salamon-szigetek, Salvador, Săo Tomé és Príncipe, Seychelle-szigetek, Sierra Leone, Srí Lanka, Suriname, Szamoa, Szenegál, Szíria, Szomália, Szudán, Szváziföld, Tádzsikisztán, Tanzánia, Thaiföld, Togo, Tonga, Trinidad és Tobago, Tunézia, Tuvalu, Türkmenisztán, Uganda, Ukrajna területe a nemzetközi jog által elismert formában, Uruguay, Üzbegisztán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabwe, Zöld-foki-szigetek

88

74

55

39

 1. A valamely programországban székhellyel rendelkező, és partnerségi együttműködésben részt venni kívánó felsőoktatási intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) kell rendelkezniük. A partnerországok részt vevő felsőoktatási intézményeinek nem kell ECHE-vel rendelkezniük, de el kell kötelezniük magukat annak alapelvei mellett. –

  E pályázattípus alkalmazásában a fiatalok informális csoportjai nem tekinthetők szervezetnek/intézménynek, ezért nem jogosultak részvételre (sem pályázóként, sem partnerként).

 2. Az Európai Unió intézményeinek székhelyei Brüsszelben, Frankfurtban, Luxembourgban, Strasbourgban és Hágában találhatók.

 3. Annak meghatározásához, hogy az Erasmus+ program alkalmazásában mi minősül európai nem kormányzati szervezetnek, lásd az útmutató D. részét (Fogalmak magyarázata).

 4. Ez magában foglalja mind az Erasmus+ nemzeti irodákat, mind a brüsszeli székhelyű Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséget (EACEA).

 5. A köznevelés területén ez a következőket foglalja magában: az iskolákban oktatási céllal közreműködő munkatársak/szakemberek/oktatók, például tanfelügyelők, iskolai és pedagógiai tanácsadók, pszichológusok stb.

 6. A felsőoktatás területén a hallgatóknak olyan, részt vevő felsőoktatási intézménybe felvett, és tanulmányi programba beiratkozott hallgatóknak kell lenniük, amely elismert fokozat vagy más elismert felsőfokú képesítés megszerzéséhez vezető képzést nyújt a doktori szinttel bezárólag.

 7. Kivéve azokat a pályázatokat, amelyek esetében a pályázó az említett területek valamelyikén működő európai nem kormányzati szervezet. Ezeknek a pályázóknak központi szinten, a brüsszeli Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell pályázniuk. Annak meghatározásához, hogy az Erasmus+ program alkalmazásában mi minősül európai nem kormányzati szervezetnek, lásd az útmutató D. részét (Fogalmak magyarázata).

 8. Kivéve azokat a pályázatokat, amelyek esetében a pályázó az említett területek valamelyikén működő európai nem kormányzati szervezet. Ezeknek a pályázóknak központi szinten, a brüsszeli Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell pályázniuk. Annak meghatározásához, hogy az Erasmus+ program alkalmazásában mi minősül európai nem kormányzati szervezetnek, lásd az útmutató D. részét (Fogalmak magyarázata).

 9. Kivéve azokat a pályázatokat, amelyek esetében a pályázó az említett területek valamelyikén működő európai nem kormányzati szervezet. Ezeknek a pályázóknak központi szinten, a brüsszeli Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell pályázniuk. Annak meghatározásához, hogy az Erasmus+ program alkalmazásában mi minősül európai nem kormányzati szervezetnek, lásd az útmutató D. részét (Fogalmak magyarázata).

 10. Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km), majd ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság).    

 11. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu

 12. Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km), majd ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság).    

 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu

 14. A felsőoktatás esetében az Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező, akkreditált felsőoktatási intézmények karai által alkalmazott munkatársak/szakemberek/oktatók költségei a „Projekteredmények” költségkategóriában támogathatók.

 15. A felsőoktatás esetében az Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező, akkreditált felsőoktatási intézmények karai által alkalmazott munkatársak/szakemberek/oktatók költségei a „Projekteredmények” költségvetési kategóriában támogathatók.