Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ez a weboldal még nem tükrözi a 2022. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmát. A jobb oldalon található „Download” (Letöltés) gombra kattintva azonban már letölthető a 2022. évi teljes útmutató. Válassza ki, hogy melyik nyelven szeretné megjeleníteni a PDF-dokumentumot.

A felsőoktatásban tanuló hallgatóknak és a felsőoktatási munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szánt mobilitási projekt

Ez a pályázattípus a felsőoktatás bármely tanulmányi területén és ciklusában (rövid ciklus, alapképzés, mester- és doktori szint) tanulók fizikai és vegyes mobilitását támogatja. A hallgatók vagy külföldön tanulhatnak egy felsőoktatási partnerintézményben, vagy szakmai gyakorlatot teljesíthetnek egy vállalkozásnál, kutatóintézetnél, laboratóriumban, szervezetnél/intézménynél vagy más releváns, külföldi munkahelyen. A hallgatók a külföldi tanulmányi időszakot szakmai gyakorlattal is kombinálhatják, és ezáltal fokozhatják a tanulási eredményeket és a transzverzális készségek fejlesztését. Noha a hosszú távú fizikai mobilitás határozottan ajánlott, ez a pályázattípus szem előtt tartja, hogy rugalmasabb fizikai mobilitási időtartamokat kell kínálni annak érdekében, hogy a programhoz hozzáférjenek a különféle hátterű, eltérő körülményekkel rendelkező és különböző tanulmányi területeken tevékenykedő hallgatók.

A pályázattípus emellett támogatja, hogy a felsőoktatásban az oktatási és az adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak/szakemberek/oktatók külföldi szakmai továbbképzési tevékenységekben vegyenek részt, valamint hogy a munka világában tevékenykedő munkatársak/szakemberek/oktatók oktassák és képezzék a felsőoktatási intézmények hallgatóit vagy munkatársait/szakembereit oktatóit. Ezek a tevékenységek oktatási és képzési (például szakmai látogatások, megfigyelési időszakok, tanfolyamok) időszakokból egyaránt állhatnak.

A pályázattípus ezenkívül támogatja a vegyes intenzív programokat, amelyek felsőoktatási intézmények csoportjai számára teszik lehetővé, hogy közösen vegyes mobilitási tanterveket és tevékenységeket hozzanak létre a hallgatók, a tudományos szakemberek és az adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak számára.

A PÁLYÁZATTÍPUS CÉLKITŰZÉSEI

A pályázattípus célja, hogy hozzájáruljon az európai oktatási térség kialakításához, valamint megerősítse a kapcsolatot az oktatás és a kutatás között, fejlessze a különböző tudományterületeken tevékenykedő, különböző szintű (többek között alap-, mester- és doktori szintű) hallgatók kritikai gondolkodással kapcsolatos készségeit. A célkitűzések között szerepel továbbá a foglalkoztathatóság, a társadalmi befogadás, a polgári szerepvállalás, az innováció és a környezeti fenntarthatóság elősegítése Európában és azon túl azáltal, hogy minden hallgató számára lehetőséget biztosít arra, hogy tanulmányai keretében külföldön tanuljon vagy képzésben vegyen részt a következő célokból:

 • új nézetek, ismeretek, oktatási és kutatási módszerek, valamint munkamódszerek megismertetése a hallgatókkal a saját tanulmányi területükön;
 • a transzverzális – például kommunikációs, nyelvi, problémamegoldó, interkulturális és kutatási – készségek fejlesztése;
 • azon progresszív – például digitális – készségek fejlesztése, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy megbirkózzanak a jelen és a jövő kihívásaival;
 • a személyes fejlődés – például az új helyzetekhez történő alkalmazkodás és az önbizalom – feltételeinek megteremtése.

A pályázattípus célja továbbá, hogy lehetővé tegye az összes – többek között vállalati – munkatárs/szakember/oktató számára, hogy külföldön oktasson vagy képzést biztosítson a szakmai fejlődése keretében a következők érdekében:

 • a szakértelem megosztása;
 • új oktatási környezetek megtapasztalása;
 • új, innovatív pedagógiai és tanterv-összeállítási készségek és digitális készségek elsajátítása;
 • kapcsolattartás külföldi munkatársakkal a program célkitűzéseinek elérését szolgáló közös tevékenységek kidolgozása céljából;
 • a bevált gyakorlatok cseréje és az együttműködés fokozása a felsőoktatási intézmények között;
 • a hallgatók megfelelőbb felkészítése a munka világára azáltal, hogy a kurzusokba vállalati munkatársakat/szakembereket/oktatókat is bevonnak.

A tevékenység emellett arra szolgál, hogy elősegítse a transznacionális és több tudományágon átívelő tantervek kidolgozását, valamint a tanulás és az oktatás innovatív módjait, többek között az online együttműködést, a kutatásalapú tanulást, továbbá az olyan kihívásalapú megközelítéseket, amelyeknek a társadalmi kihívások leküzdése a célja.

HOGYAN LEHET PÁLYÁZNI AZ ERASMUS KERETÉBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MOBILITÁSI LEHETŐSÉGEKRE?

Valamennyi pályázó szervezetnek/intézménynek – beleértve a mobilitási konzorciumokat is – valamely programországban székhellyel kell rendelkeznie, és a részt vevő felsőoktatási intézményeknek meg kell kapniuk az Erasmus Felsőoktatási Chartát[1], mielőtt mobilitási projektre pályáznának az Erasmus+ nemzeti irodájához. Az Erasmus Felsőoktatási Chartát aláíró felsőoktatási intézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy – a nyelvi felkészítést is beleértve – minden szükséges támogatást megadnak a mobilitási projektek résztvevőinek. A résztvevők támogatása érdekében valamennyi programország között zajló mobilitási tevékenységnek részét képezi az online nyelvi támogatás – és ha lehetőség van rá, ezt a lehetőséget a partnerországokra is ki kell terjeszteni. A nyelvi támogatást az Európai Bizottság biztosítja a jogosult résztvevők számára annak érdekében, hogy a mobilitási tevékenység előtt és/vagy alatt fejleszthessék az idegen nyelvi kompetenciáikat.

A Charta elvei az új program prioritásaival összhangban megerősítésre kerültek. A Charta többek között annak biztosítására kötelezi a résztvevőket, hogy az egyik programország felsőoktatásában eltöltött külföldi tanulmányi időszak eredményeit automatikusan és teljes körűen ismerjék el más tagállamokban a tanulmányi megállapodásban foglaltak és a leckekönyvkivonatban megerősítettek szerint, vagy a külföldön teljesített modulok tanulási eredményei alapján a kurzuskatalógusban leírtak szerint, és az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszerrel (ECTS) összhangban. A Charta ezenkívül azt az elvárást támasztja a résztvevőkkel szemben, hogy a mobilitási projektek kivitelezése kapcsán fenntartható szemléletet érvényesítsenek, valamint az európai diákigazolvány-kezdeményezés előírásaival összhangban valósítsanak meg digitális mobilitáskezelést.

A részt vevő felsőoktatási intézménynek ki kell választania a leendő résztvevőket, és a nemzeti irodával kötött támogatási megállapodás rendelkezéseivel összhangban tisztességes, átlátható, koherens és dokumentált módon kell odaítélnie a támogatásokat. Ezeket a tisztességes és átlátható eljárásokat a mobilitás valamennyi szakaszában, valamint a résztvevők kérdéseinek/panaszainak megválaszolásában is biztosítania kell.

Az Erasmus Felsőoktatási Chartát kiegészíti az Erasmus Felsőoktatási Chartára vonatkozó iránymutatás[2], amely támogatja a felsőoktatási intézményeket az Erasmus Felsőoktatási Chartára vonatkozó elvek végrehajtásában, és amelyet e célból alaposan meg kell ismerni. A felsőoktatási intézményeknek megfelelően tiszteletben kell tartaniuk az Erasmus Felsőoktatási Chartát és annak támogató iránymutatását az akkreditációt igénylő valamennyi pályázattípus végrehajtása során.

Bár a partnerországok felsőoktatási intézményei nem jogosultak az Erasmus Felsőoktatási Charta aláírására, tiszteletben kell tartaniuk annak alapelveit. Ezért az intézményközi megállapodásnak kifejezetten tartalmaznia kell az olyan részleteket, mint a nyelvi támogatás, a tanulási eredmények elismerése és a mobilitás résztvevőinek nyújtott valamennyi szükséges támogatás.

PROJEKTTERVEZÉS

A pályázó szervezet/intézmény feladata a mobilitási projektre irányuló támogatás megpályázása, a támogatási megállapodás aláírása és kezelése, valamint a beszámolás. Ez magában foglalja a vegyes intenzív programok szervezéséhez szükséges támogatás megpályázását, a vegyes intenzív programok megvalósításában közreműködő partnerek keresését, valamint az eredményekről történő beszámolást.

A mobilitási projektben részt vevő szervezetek/intézmények szerepe és feladatai a következők:

 • Küldő szervezet/intézmény: feladata a hallgatók/munkatársak/szakemberek/oktatók kiválasztása és külföldre utaztatása. Ez magában foglalja a támogatások kifizetését (a programországok intézményeinek), az előkészítést és a nyomon követést, valamint a mobilitási időszakhoz kapcsolódó eredmények automatikus elismerését.
 • Fogadó szervezet/intézmény: feladata a külföldi hallgatók/munkatársak/szakemberek/oktatók fogadása, a nekik szóló tanulmányi/szakmai gyakorlati program vagy képzési tevékenységek megszervezése, illetve adott esetben oktatási tevékenység biztosítása a fogadott személy számára.
 • Közvetítő szervezet/intézmény: a munkaerőpiacon vagy az oktatás, a képzés és az ifjúság területén tevékenykedik a programországok egyikében. Lehet mobilitási konzorcium tagja, de nem lehet küldő szervezet/intézmény. Részt vehet a küldő felsőoktatási intézmény adminisztratív feladatainak megosztásában és elvégzésében, a résztvevők közös felkészítésében, és elősegítheti, hogy szakmai gyakorlat esetén a részt vevő hallgatók profilja jobban megfeleljen a vállalkozások igényeinek.

A küldő és fogadó szervezeteknek/intézményeknek, valamint a hallgatóknak/munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak a mobilitási időszak kezdetét megelőzően (a hallgatók esetében) „tanulmányi megállapodásban” vagy (a munkatársak/szakemberek/oktatók esetében) „mobilitási megállapodásban” kell rögzíteniük, hogy a hallgatók vagy a munkatársak/szakemberek/oktatók milyen tevékenységeket fognak végezni. Ezekben a megállapodásokban meg kell határozni a külföldi tanulási időszak során elérendő tanulási eredményeket, valamint a külföldi tanulási időszak formális elismerésének a felekre vonatkozó feltételeit. A jogok és kötelezettségek a támogatási megállapodásban szerepelnek. Ha a tevékenységre két felsőoktatási intézmény között kerül sor (vegyes mobilitást magában foglaló tanulmányi célú hallgatói mobilitás vagy munkatársak/szakemberek/oktatók oktatási célú mobilitása), akkor a küldő és a fogadó intézménynek a csereprogram kezdete előtt „intézményközi megállapodást” kell kötnie.

Mobilitás az Erasmus+ programországaiból a partnerországokba

A programországokból a partnerországokba irányuló mobilitás kettős célt szolgál. Egyrészt több lehetőséget biztosít a hallgatóknak és a munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak arra, hogy nemzetközi tapasztalatot szerezzenek, valamint előretekintő és egyéb releváns készségeket sajátítsanak el világszerte. Másrészt lehetővé teszi a programországok felsőoktatási intézményei számára, hogy hosszú távon fenntartható nemzetközi együttműködést alakítsanak ki a partnerországok partnerintézményeivel.

Az egyes felsőoktatási mobilitási projekteknek juttatott források legfeljebb 20%-a fordítható a programországokban található felsőoktatási intézmények diákjainak és munkatársainak/szakembereinek/oktatóinak a világ bármely partnerországába irányuló, kimenő mobilitásának finanszírozására (1–14. régió). E lehetőségek célja, hogy a programországokban működő szervezeteket/intézményeket arra ösztönözzék, hogy kimenő mobilitási tevékenységeket alakítsanak ki több partnerországgal, és a lehető legszélesebb földrajzi területet fedjék le.

Befogadás és sokszínűség a felsőoktatási mobilitás keretében

A felsőoktatási intézményeknek a hallgatók és a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitáshoz történő hozzáférésének megkönnyítése érdekében gondoskodniuk kell arról, hogy a különböző hátterű jelenlegi és potenciális résztvevők számára biztosított legyen az egyenlő és méltányos hozzáférés, illetve minden fennálló lehetőség. Ebbe beleértendők a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők, például a fizikai, mentális és egészségi problémákkal küzdő résztvevők, a gyermekes hallgatók, a hivatásos sportoló tanulók, valamint a mobilitásban alulreprezentált valamennyi tanulmányi területen tanuló hallgatók. Ennek az elvnek a tiszteletben tartásához nélkülözhetetlenek az olyan belső kiválasztási eljárások, amelyek figyelembe veszik a méltányosságot és a befogadást, valamint átfogóan értékelik a pályázók érdemeit és motivációját. Ajánlott továbbá, hogy a felsőoktatási intézmények beépített mobilitási lehetőségeket – például mobilitási ablakokat – alakítsanak ki a tantervükön belül annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a különböző tanulmányi területeken tevékenykedő összes hallgató részvételét. A vegyes mobilitás e tekintetében további lehetőségeket kínálhat, amelyek megfelelőbbek lehetnek bizonyos egyének vagy hallgatói csoportok számára. Ezen összefüggésen belül segíthet a befogadás és a sokszínűség kezelésében, ha a felsőoktatási intézmények befogadásért felelős ügyintézőket jelölnek ki. A befogadásért felelős ügyintézők többek között fokozhatják a tudatosságot, kommunikációs és elérési stratégiákat határozhatnak meg, a releváns munkatársakkal együttműködve a mobilitás teljes időtartama alatt biztosíthatják a megfelelő támogatást, valamint segédkezhetnek az intézményen belül a befogadás és a sokszínűség témájában járatos munkatársak/szakemberek/oktatók közötti együttműködés kialakításában.

Környezeti fenntarthatóság és zöld gyakorlatok a felsőoktatási mobilitás keretében

A felsőoktatási intézményeknek az ECHE elveivel összhangban a programhoz kapcsolódó valamennyi tevékenység esetében elő kell mozdítaniuk a környezetbarát gyakorlatokat. Idetartozik a fenntartható közlekedési módok előmozdítása a mobilitási tevékenység esetében, a szervezés során aktív lépések megtétele annak érdekében, hogy az Erasmus+ keretében zajló mobilitáshoz kapcsolódó eseményekre, konferenciákra és találkozókra környezetbarátabb módon kerüljön sor, valamint a papíralapú adminisztratív folyamatok digitális folyamatokkal történő kiváltása (az európai diákigazolvány-kezdeményezés technikai előírásával összhangban). A felsőoktatási intézményeknek ezenkívül valamennyi résztvevő figyelmét fel kell hívniuk azokra a különféle intézkedésekre, amelyeket külföldön tehetnek a mobilitási tevékenységük ökológiai lábnyomának csökkentése érdekében, és nyomon kell követniük a hallgatók és a munkatársak/szakemberek/oktatók fenntarthatóbb mobilitásának irányába tett előrelépéseket.

Digitalizáció, valamint digitális oktatás és készségek a felsőoktatási mobilitásban

A felsőoktatási intézményeknek az ECHE elveinek megfelelően és az európai diákigazolvány-kezdeményezés technikai előírásaival összhangban kell megvalósítaniuk a hallgatói mobilitás digitális kezelését. Ez azt jelenti, hogy a programban részt vevő felsőoktatási intézményeknek csatlakozniuk kell az Erasmus without Paper Network hálózathoz a mobilitási adatok cseréje, valamint az online tanulmányi megállapodások és a digitális intézményközi megállapodások kezelése érdekében. Ezt haladéktalanul meg kell tenniük, amint e funkciók működésbe lépnek a programországok közötti, valamint a programországoktól a partnerországokig megvalósuló különböző mobilitási tevékenységek esetében. A felsőoktatási intézmények a digitális mobilitáskezelés megvalósítására fordíthatják a szervezési támogatási forrásokat. Az intézményeknek elő kell mozdítaniuk a vegyes mobilitást – vagyis a fizikai mobilitás virtuális elemmel történő kombinációját – az intézményükön belül annak érdekében, hogy rugalmasabb mobilitási formátumokat biztosíthassanak, illetve fokozhassák a tanulási eredményeket és a fizikai mobilitás hatását. A felsőoktatási intézményeknek garantálniuk kell a vegyes mobilitási tevékenységek minőségét, valamint a vegyes mobilitásban – többek között a virtuális elemben – történő részvétel formális elismerését. Az intézményeknek ezenkívül növelniük kell a hallgatók és a munkatársak/szakemberek/oktatók tudatosságát azokkal a programon belül elérhető lehetőségekkel kapcsolatban, amelyekkel valamennyi tanulmányi területen elsajátíthatják és továbbfejleszthetik a releváns digitális készségeket. Ez magában foglalja a hallgatók és a frissen végzettek számára elérhető, a digitális készségek továbbfejlesztésére és elsajátítására szolgáló „Digitális lehetőségek” gyakornoki programokat[3]. Az oktatási és az adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak/szakemberek/oktatók számára szintén kedvezőek lehetnek azok a digitális készségek elsajátítására szolgáló képzések, amelyeknek eredményeképp hasznosíthatják a digitális technológiákat a kurzusaikon, vagy digitalizálhatják az adminisztratív folyamatokat.

A tevékenységek leírása és egyedi kritériumok

Hallgatói mobilitás

A hallgatói mobilitás bármely programországból bármely más programországba vagy partnerországba, valamint bármely tanulmányi területen és ciklusban (rövid ciklus/alapképzés/mesterképzés/doktori képzés) megvalósulhat. A kiváló és a hallgatókra lehető legnagyobb hatást gyakorló mobilitási tevékenységek biztosítása érdekében a mobilitási tevékenységeknek meg kell felelniük a hallgató fokozattól függő tanulási és személyes fejlődési igényeinek.

A hallgatók a következő tevékenységeket hajthatják végre:

 • Külföldi felsőoktatási partnerintézményben töltött tanulmányi időszak; A külföldi tanulmányi időszaknak részét kell képeznie a hallgató bármely tanulmányi ciklus keretében történő, oklevélszerzésre irányuló tanulmányi programjának. A külföldi tanulmányi időszak szakmai gyakorlatot is tartalmazhat. A tevékenységek e kombinációja szinergiákat hoz létre a külföldön szerzett felsőoktatási és szakmai tapasztalat között.
 • Külföldi szakmai gyakorlat (szakmai gyakorlat, gyakornoki program) egy vállalkozásnál, kutatóintézetnél, laboratóriumban, szervezetnél/intézménynél vagy más releváns munkahelyen. A külföldi szakmai gyakorlatok bármely tanulmányi ciklusú tanulmányok keretében, valamint a frissen végzettek esetében is támogatottak. Ez a tanárképzésben részt vevő tanárok számára kínált tanársegédi pozíciókat, valamint a hallgatók és a doktoranduszok számára biztosított kutatóasszisztensi pozíciókat is magában foglalja a releváns kutatási létesítményekben. E mobilitási tevékenységekre az Európai horizonttal alkotott szinergiák elmélyítése érdekében az Európai horizont keretében finanszírozott kutatási projektek összefüggésén belül is sor kerülhet, teljes mértékben tiszteletben tartva tevékenységek kettős uniós finanszírozásának elkerülésére vonatkozó elvet. Amennyiben lehetséges, a szakmai gyakorlatnak a hallgató tanulmányi programjának szerves részét kell képeznie.
 • Doktori mobilitás

A doktoranduszok sokszínű tanulási és képzési igényeinek megfelelőbb kiszolgálása, valamint az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a doktoranduszok és azok a személyek, akik nemrégiben szereztek doktori fokozatot (a továbbiakban: posztdoktorok)[4] rövid vagy hosszú távú fizikai tanulmányi vagy szakmai gyakorlati célú mobilitási időszakot tölthetnek külföldön. A fizikai mobilitást ajánlott virtuális elemmel kiegészíteni.

 • Vegyes mobilitás

Bármilyen hosszú, külföldi tanulmányi időszak vagy szakmai gyakorlat – többek között a doktori mobilitás – megvalósítható vegyes mobilitás formájában. A vegyes mobilitás a fizikai mobilitás és egy virtuális elem kombinációja, amely elősegíti a kollaboratív online tanulást és csapatmunkát. A virtuális elem segítségével például a különböző országokból származó és különböző tanulmányi területeken tevékenykedő tanulók kapcsolatot teremthetnek online, és online kurzusokat végezhetnek, vagy közösen és egyszerre dolgozhatnak olyan feladatokon, amelyeket elismernek a tanulmányaik részeként.

Bármely hallgató vegyes mobilitást is vállalhat a vegyes intenzív programban való részvétel révén.

Ezenkívül azok a hallgatók (rövid ciklus/alapképzés/mesterképzés), akik nem tudnak hosszú távú fizikai tanulmányi vagy szakmai gyakorlati célú mobilitásban részt venni például a tanulmányi területük miatt, vagy azért, mert kevesebb lehetőségük nyílik a részvételre, rövid távú fizikai mobilitási tevékenységet is megvalósíthatnak, ha kötelező virtuális elemmel kombinálják azt.

 • Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása

A munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása bármely programországból bármely más programországba vagy partnerországba irányulhat. A kiváló és a résztvevőkre lehető legnagyobb hatást gyakorló mobilitási tevékenységek biztosítása érdekében a mobilitási tevékenységeknek kapcsolódniuk kell az adott munkatárs/szakember/oktató szakmai fejlődéséhez, és érintenie kell a tanulási és személyes fejlődési igényeiket.

A munkatársak/szakemberek/oktatók a következő tevékenységeket hajthatják végre:

 • Külföldi felsőoktatási partnerintézményben töltött oktatási időszak. A külföldi oktatási időszakok lehetővé teszik a felsőoktatási intézmények vagy a vállalkozások munkatársai/szakemberei/oktatói számára, hogy egy külföldi felsőoktatási partnerintézménynél oktassanak. A munkatársak/szakemberek/oktatók oktatási célú mobilitása bármilyen tanulmányi területet érinthet.
 • Külföldi képzési időszak egy felsőoktatási partnerintézménynél, vállalkozásnál vagy más releváns munkahelyen. A külföldi képzési időszak a felsőoktatási intézmények bármely munkatársa/szakembere/oktatója számára lehetővé teszi, hogy olyan külföldi képzési tevékenységben vegyen részt, amely releváns a felsőoktatási intézménynél végzett mindennapi munkája szempontjából. A képzési időszakra képzési események vagy szakmai látogatások formájában is sor kerülhet.

A munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitási időszakán belül kombinálhatók egymással az oktatási és képzési tevékenységek. Valamennyi külföldi oktatási vagy képzési időszakot végre lehet hajtani vegyes mobilitás formájában.

A támogathatóság általános feltételei

A felsőoktatási mobilitási projekteknek az alábbi formális feltételeknek kell megfelelniük ahhoz, hogy jogosultak legyenek az Erasmus+ keretében biztosított támogatásra. A támogathatóság általános feltételei az általános projektszintű követelményekkel foglalkoznak, míg a következő részekben ismertetett egyedi feltételek az adott tevékenységek megvalósításával kapcsolatos követelményeket tartalmazzák.

Támogatható tevékenységek

A felsőoktatási intézmények megvalósíthatnak egyet vagy többet a következő tevékenységek közül:

 • tanulmányi célú hallgatói mobilitás;
 • szakmai gyakorlati célú hallgatói mobilitás;
 • munkatársak/szakemberek/oktatók oktatási célú mobilitása;
 • munkatársak/szakemberek/oktatók képzési célú mobilitása;
 • vegyes intenzív programok.

E mobilitási tevékenységekre a programországok között vagy valamely programországból a világ bármely partnerországába (1–14. régió) kerülhet sor.

Ki pályázhat?

A következő akkreditációval rendelkező szervezetek pályázhatnak támogatásra:

 • Felsőoktatási intézmény által benyújtott egyéni pályázat keretében: programországok Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) rendelkező felsőoktatási intézményei.
 • Mobilitási konzorcium által benyújtott pályázat keretében: programországban létrehozott koordináló szervezetek/intézmények, valamint a felsőoktatási mobilitási konzorciumokra vonatkozó Erasmus-akkreditációval rendelkező konzorciumok koordinálása. Az érvényes konzorciumi akkreditációval nem rendelkező szervezetek/intézmények a mobilitási projekt finanszírozására irányuló pályázat benyújtásával egyidejűleg, vagy egy korábbi pályázat keretében kérelmezhetik az akkreditációt a mobilitási konzorcium nevében. A programországok valamennyi érintett felsőoktatási intézményének Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) kell rendelkeznie. Az ilyen intézmények mobilitási projektje csak akkor támogatható, ha a mobilitási konzorciumi akkreditációs kérelmük kedvező elbírálásban részesül.

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók és munkatársak/szakemberek/oktatók közvetlenül nem pályázhatnak támogatásra; a mobilitási tevékenységekben és a vegyes intenzív programokban történő részvétel kiválasztási kritériumait az a felsőoktatási intézmény határozza meg, ahol a résztvevők tanulnak vagy munkaviszonnyal rendelkeznek.

Támogatható országok

Tevékenységekben történő részvétel:

 • bármely programország;
 • bármely partnerország.

A részt vevő szervezetek/intézmények száma

A pályázati űrlapon egy szervezetet/intézményt kell megjelölni (a pályázót). A pályázó a programországban székhellyel rendelkező önálló felsőoktatási intézmény vagy mobilitási konzorcium vezetője.

A mobilitási projekt megvalósításában legalább két (azaz legalább egy küldő és egy fogadó) különböző programországbeli szervezetnek/intézménynek kell részt vennie.

Vegyes intenzív programok: a pályázó mellett legalább két, más programországhoz tartozó felsőoktatási intézménynek részt kell vennie a vegyes intenzív program megszervezésében.

A projekt időtartama

26 hónap

Hová kell benyújtani a pályázatot?

 • A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához.

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak május 11-én (közép-európai idő szerint déli) 12:00 óráig kell benyújtaniuk a tárgyévben szeptember 1-jével kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

Egyéb lényeges kritériumok

Egy felsőoktatási intézmény a nemzeti irodához két módon nyújthat be pályázatot:

 • közvetlenül mint önálló felsőoktatási intézmény;
 • mobilitási konzorcium révén, amelynek koordinátora/tagja.

Egy felsőoktatási intézmény önálló felsőoktatási intézményként és/vagy egy bizonyos konzorcium koordináló felsőoktatási intézményeként egy pályázati fordulóban csak egyszer pályázhat mobilitási projektre. Ugyanazon felsőoktatási intézmény azonban több ugyanabban az időszakban pályázó mobilitási konzorciumnak is lehet tagja vagy koordinátora.

Mindkét módon (önálló intézményi pályázat és konzorciumi pályázat) párhuzamosan is lehet pályázni. Ugyanakkor minden esetben a felsőoktatási intézmény feladata a résztvevők kettős finanszírozásának elkerülése, amennyiben ugyanabban a tanévben két finanszírozási lehetőség párhuzamosan is rendelkezésre áll.

A mobilitási projektnek meg kell valósítania az európai diákigazolvány-kezdeményezést annak érdekében, hogy az Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) és az ECHE irányelveivel összhangban lehetővé tegye a mobilitási ciklus online kezelését, valamint az egyéb, környezetbarátabb és befogadóbb megközelítések alkalmazását.

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

Egyedi támogathatósági feltételek hallgatói mobilitás esetében

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények

 • Tanulmányi célú hallgatói mobilitás:

A programországok valamennyi részt vevő (küldő és fogadó) szervezetének/intézményének rendelkeznie kell Erasmus Felsőoktatási Chartával. Valamennyi partnerországbeli fogadó szervezetnek/intézménynek az illetékes hatóságok által elismert felsőoktatási intézménynek kell lennie, amely a mobilitást megelőzően intézményközi megállapodást írt alá a programországbeli partnereivel.

 • Szakmai gyakorlati célú hallgatói mobilitás:

A küldő szervezetnek/intézménynek a programország Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező felsőoktatási intézményének kell lennie.

A hallgatók szakmai gyakorlati célú mobilitása esetében a következők lehetnek fogadó szervezetek/intézmények[5]:

 • a munkaerőpiacon vagy az oktatás, a képzés, az ifjúság, a kutatás és az innováció területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezetek/intézmények a program- vagy partnerországokban. Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például a következők:
 • állami vagy magánszektorbeli kis-, közép- vagy nagyvállalkozások (beleértve a szociális vállalkozásokat is);
 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmények;
 • a küldő programország nagykövetségei vagy konzuli hivatalai;
 • szociális partnerek vagy a munka világának más képviselői, beleértve a kereskedelmi kamarákat, a kézműves/szakmai szövetségeket és a szakszervezeteket is;
 • kutatóintézetek;
 • alapítványok;
 • iskolák/intézmények/oktatási központok (bármilyen szintűek, az iskola előtti neveléstől a felső középfokú oktatásig, a szakképzést és a felnőttoktatást is beleértve);
 • nonprofit szervezetek, egyesületek, nem kormányzati szervezetek;
 • pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szervek;
 • Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező, programországbeli felsőoktatási intézmény vagy az illetékes hatóságok által elismert, partnerországbeli felsőoktatási intézmény, amely a mobilitást megelőzően intézményközi megállapodásokat írt alá a programországbeli partnereivel.

A tevékenység időtartama

Tanulmányi célú hallgatói mobilitás: 2 hónaptól (vagy egy egyetemi szemeszter vagy trimeszter) 12 hónapig. Ez – ha tervbe van véve – egy kiegészítő szakmai gyakorlati időszakot is magában foglalhat, és különböző módokon szervezhető meg az adott összefüggésrendszertől függően: az egyik tevékenység követheti a másikat, vagy megvalósíthatók ugyanabban az időszakban is. A kombinációra a tanulmányi mobilitás finanszírozási szabályai és minimális időtartama vonatkozik.

Szakmai gyakorlati célú hallgatói mobilitás: 2–12 hónap.

Bármely hallgató, különösen azok, akik nem tudnak részt venni hosszú távú, tanulmányi vagy gyakornoki célú fizikai mobilitásban, a rövidebb fizikai mobilitást virtuális elemmel egészíthetik ki. Ezenkívül bármely diák részt vehet vegyes intenzív programokban. Ezekben az esetekben a fizikai mobilitásnak 5 és 30 nap közöttinek kell lennie, és olyan kötelező virtuális elemmel kell kombinálni, amely lehetővé teszi a kollaboratív online tanulási eszmecserét és a csapatmunkát. A tanulmányi célú vegyes mobilitásnak legalább 3 ECTS-kreditet kell biztosítania.

Tanulmányi célú mobilitás és/vagy szakmai gyakorlatok doktoranduszok számára: 5–30 nap vagy 2–12 hónap (a tanulmányi célú mobilitás – ha tervbe van véve – kiegészítő szakmai gyakorlati időszakot is magában foglalhat).

Teljes támogatható időszak tanulmányi ciklusonként:

Ugyanaz a hallgató legfeljebb 12 hónapig[6] tartó mobilitási időszakon vehet részt tanulmányi ciklusonként[7], függetlenül a mobilitási tevékenységek számától és típusától:

 • az első tanulmányi ciklusban (alapképzésben vagy azzal egyenértékű képzésben), a rövid ciklusú képzést (az EKKR szerinti 5. és 6. szintet) is beleértve;
 • a második tanulmányi ciklusban (mesterképzésben vagy azzal egyenértékű képzésben – az EKKR szerinti 7. szinten); valamint
 • a harmadik ciklusban doktoranduszként (doktori szint vagy az EKKR-ben a 8. szint).

A frissen végzettek szakmai gyakorlatának időtartama abban a ciklusban számítandó bele a maximális 12 hónapba, amely ciklusban a szakmai gyakorlatra pályáznak.

A tevékenység helyszíne(i)

A hallgatóknak a küldő szervezet/intézmény országától és a tanulmányaik alatti szálláshelyük országától eltérő programországban vagy partnerországban kell megvalósítaniuk a fizikai mobilitási tevékenységüket[8].

Támogatható résztvevők

Felsőoktatási intézménybe felvett és olyan tanulmányi programra beiratkozott hallgatók, amely elismert oklevél vagy más elismert felsőfokú képesítés megszerzéséhez vezető képzést nyújt (a doktori szinttel bezárólag). Doktori mobilitás esetén a résztvevőnek az EKKR szerinti 8. szinten kell lennie.

Frissen végzettek is részt vehetnek szakmai gyakorlaton. A kedvezményezett szervezet/intézmény dönthet úgy, hogy nem él a frissen végzettek számára rendelkezésre álló szakmai gyakorlatokkal. A frissen végzetteket a felsőoktatási intézményüknek kell kiválasztania a tanulmányaik utolsó évében, és az oklevelük megszerzésétől számított egy éven belül kell teljesíteniük és befejezniük a külföldi szakmai gyakorlatot[9].

Egyéb lényeges kritériumok

A hallgatói mobilitás bármilyen tanulmányi területet érinthet. A hallgatói mobilitás rövid (2 hónapnál rövidebb) szakmai gyakorlattal kombinált tanulmányi időszak is lehet, ami teljes tanulmányi időszaknak tekinthető. A hallgatónak, valamint a küldő és fogadó szervezetnek/intézménynek tanulmányi megállapodást kell aláírnia.

A külföldi tanulmányi időszaknak részét kell képeznie a hallgató oklevélszerzésére irányuló tanulmányi programjának. Amennyiben lehetséges, a szakmai gyakorlatnak a hallgató tanulmányi programjának szerves részét kell képeznie.

Felsőoktatási intézményeknél hallgatott kurzusok nem tekinthetők szakmai gyakorlatnak.

Vegyes hallgatói mobilitás esetén a tevékenységek az egyik felsőoktatási partnerintézmény vegyes tanulási formátumban kínált kurzusain történő részvételt, valamint online képzést és munkavégzést, vagy vegyes intenzív programokban történő közreműködést is magukban foglalhatnak.

Egyedi támogathatósági feltételek a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása esetében

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények

 • Munkatársak/szakemberek/oktatók oktatási célú mobilitása:

A küldő intézménynek a következők valamelyikének kell lennie:

 • programországbeli ECHE-vel rendelkező felsőoktatási intézmény, vagy
 • ha a munkatársakat/szakembereket/oktatókat felkérik rá, hogy oktassanak a felsőoktatási intézménynél: valamely programországban működő, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, a képzés, az ifjúság, a kutatás és az innováció területén tevékenykedő (ECHE-vel nem rendelkező) köz- vagy magánszervezetek/intézmények. Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például a következők:
 • állami vagy magánszektorbeli kis-, közép- vagy nagyvállalkozások (beleértve a szociális vállalkozásokat is);
 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmények;
 • szociális partnerek vagy a munka világának más képviselői, beleértve a kereskedelmi kamarákat, a kézműves/szakmai szövetségeket és a szakszervezeteket is;
 • kutatóintézetek;
 • alapítványok;
 • iskolák/intézmények/oktatási központok (bármilyen szintűek, az iskola előtti neveléstől a felső középfokú oktatásig, a szakképzést és a felnőttoktatást is beleértve);
 • nonprofit szervezetek, egyesületek, nem kormányzati szervezetek;
 • pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szervek.

A fogadó intézménynek valamely programország ECHE-vel rendelkező felsőoktatási intézményének vagy egy partnerország illetékes hatóságok által elismert olyan felsőoktatási intézményének kell lennie, amely a mobilitás megkezdése előtt intézményközi megállapodást írt alá a programországbeli partnerrel. Vállalkozásoktól érkező meghívott munkatársak/szakemberek/oktatók esetében a fogadó szervezetnek egy programország felsőoktatási intézményének kell lennie.

 • Munkatársak/szakemberek/oktatók képzési célú mobilitása:

A küldő szervezetnek/intézménynek a programország Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező felsőoktatási intézményének kell lennie.

A fogadó szervezetnek/intézménynek a következők valamelyikének kell lennie:

 • Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező, programországbeli felsőoktatási intézmény vagy az illetékes hatóságok által elismert, partnerországbeli felsőoktatási intézmény, amely a mobilitást megelőzően intézményközi megállapodásokat írt alá a programországbeli partnereivel, vagy
 • a munkaerőpiacon vagy az oktatás, a képzés, az ifjúság, a kutatás és az innováció területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezetek/intézmények a program- vagy partnerországokban.

A tevékenység időtartama

A munkatársak/szakemberek/oktatók oktatási és képzési célú mobilitása:

2 nap és 2 hónap között, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele. A programországokból a partnerországokba irányuló mobilitás esetén az időtartam legalább 5 nap és legfeljebb 2 hónap. A minimális időtartam mindkét esetben két egymást követő napot jelent.

A vállalkozásoktól meghívott munkatársak/szakemberek/oktatók esetében a minimális időtartam 1 nap.

Az oktatási tevékenységnek hetente (és rövidebb tartózkodási idő esetén is) legalább 8 óra oktatást kell magában foglalnia. Ha a mobilitás időtartama meghaladja az egy hetet, a nem teljes hét alatt megtartott minimális oktatási óraszámnak arányosnak kell lennie az adott hét időtartamával. A következő kivételek alkalmazandók:

 • A vállalkozásoktól meghívott munkatársak/szakemberek/oktatók esetében nincs minimális oktatási óraszám.
 • Ha az oktatási tevékenységet egyetlen külföldi időszak során képzési tevékenységgel ötvözik, a minimális heti (vagy rövidebb tartózkodási idő alatti) oktatási óraszám 4 órára csökken.

A tevékenység helyszíne(i)

A munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak a küldő szervezet/intézmény országától és a munkatársak/szakemberek/oktatók tartózkodási helye szerinti országtól eltérő program- vagy partnerországban kell megvalósítaniuk a fizikai mobilitási tevékenységet.

Támogatható résztvevők

Munkatársak/szakemberek/oktatók oktatási célú mobilitása:

 • valamely programországbeli felsőoktatási intézménynél dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók;
 • a munkaerőpiacon vagy az oktatás, a képzés, az ifjúság, a kutatás és az innováció területén tevékenykedő (többek között doktoranduszokat foglalkoztató), bármely programországbeli vállalkozás, (Európai Felsőoktatási Chartával nem rendelkező) köz- vagy magánszervezet/intézmény felsőoktatási intézményben való oktatás céljából meghívott munkatársa/szakembere/oktatója.

Munkatársak/szakemberek/oktatók képzési célú mobilitása: valamely programországbeli felsőoktatási intézménynél dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók.

Egyéb lényeges kritériumok

A munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása képzési időszakkal kombinált oktatási időszak is lehet, ami teljes oktatási időszaknak tekinthető. Az ugyanazon országon belül egynél több fogadó szervezetnél/intézménynél zajló oktatási vagy képzési célú mobilitás egy oktatási vagy képzési időszaknak minősülhet, és alkalmazandó rá az ott-tartózkodás minimális időtartama.

Az oktatási célú mobilitás bármilyen tanulmányi területet érinthet.

Az oktatási célú mobilitás a felsőoktatási partnerintézmény fejlesztése céljából biztosított képzést is magában foglalhatja.

A munkatársnak/szakembernek/oktatónak, valamint a küldő és fogadó szervezetnek/intézménynek mobilitási megállapodást kell aláírnia.

Vegyes intenzív programok

Rövid, intenzív programok, amelyek a tanulás és az oktatás innovatív módjait – többek között online együttműködést – alkalmazzák. A programoknak kihívásalapú tanulás is részét képezheti, amelynek keretében transznacionális és különböző tudományágakon átívelő csapatok működnek együtt, és olyan megoldásra váró kérdésekkel foglalkoznak, mint például az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz, vagy a régiók, városok vagy vállalkozások által azonosított egyéb társadalmi kihívások. A programnak hozzáadott értéket kell teremtenie a részt vevő felsőoktatási intézmények által kínált meglévő kurzusokhoz vagy képzésekhez képest, és több évet is felölelhet. A vegyes intenzív programok a fizikai mobilitást virtuális résszel ötvöző, új és rugalmasabb mobilitási formátumokat tesznek lehetővé, és azt a célt szolgálják, hogy elérjék a különféle hátterű, valamint eltérő tanulmányi területen és különböző ciklusokban részt vevő hallgatók összes típusát.

A felsőoktatási intézmények csoportjainak lehetőségük nyílik rövid vegyes intenzív tanulási, oktatási és képzési programok szervezésére a hallgatók és a munkatársak/szakemberek/oktatók számára. A hallgatók vagy munkatársak/szakemberek/oktatók csoportjai a vegyes intenzív programok során kötelező virtuális elemmel kombinált, rövid távú külföldi fizikai mobilitásban vesznek részt, ami lehetővé teszi a kollaboratív online tanulási eszmecseréket és a csapatmunkát. A tanulóknak a virtuális elem segítségével online kell kapcsolatot teremteniük egymással annak érdekében, hogy közösen és egy időben dolgozzanak olyan konkrét feladatokon, amelyek a vegyes intenzív program részét képezik, és beleszámítanak az átfogó tanulási eredményekbe.

A vegyes intenzív programok emellett a partnerségen kívüli felsőoktatási intézmények hallgatói és munkatársai/szakemberei/oktatói számára is nyitva állhatnak. A vegyes intenzív programok kapacitást építenek a részt vevő felsőoktatási intézményekben abból a célból, hogy innovatív oktatási és tanulási gyakorlatokat alakítsanak ki és valósítsanak meg.

Egyedi támogathatósági feltételek a vegyes intenzív programok esetében

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények

A vegyes intenzív programokat legalább 3 különböző programországhoz tartozó, és legalább 3, ECHE-vel rendelkező felsőoktatási intézménynek kell kialakítania és megvalósítania. Ezenkívül bármelyik másik, a programországok valamelyikében található felsőoktatási intézmény is részt vehet bennük. A partnerországok felsőoktatási intézményei saját költségükön vehetnek részt és küldhetnek résztvevőket. A partnerországokból érkező résztvevők nem számítanak bele a minimumkövetelményekbe.

A koordináló szervezetnek/intézménynek ECHE-vel rendelkező felsőoktatási intézménynek kell lennie. A felsőoktatási intézmény vagy a pályázó felsőoktatási intézmény, vagy a pályázó mobilitási konzorcium egyik felsőoktatásiintézmény-tagja.

A vegyes intenzív programokban való részvétel céljából hallgatókat és munkatársakat/szakembereket/oktatókat küldő/fogadó szervezetnek Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező programországi felsőoktatási intézménynek kell lennie. A program megvalósításában közreműködő, és az oktatásban és képzésben részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók esetében ez bármely programországbeli szervezet/intézmény lehet (lásd a támogatható résztvevőket).

A tevékenység időtartama

5–30 napos időtartamra szóló fizikai mobilitási program. A támogathatósági feltételek nem térnek ki a virtuális elem időtartamára, de a virtuális és fizikai mobilitás kombinációjáért legalább 3 ECT-kreditet kell megítélni a hallgatók számára.

A tevékenység helyszíne(i)

A fizikai tevékenységre a fogadó felsőoktatási intézményben vagy a fogadó felsőoktatási intézmény országában található bármely más helyszínen sor kerülhet.

Támogatható résztvevők

Hallgatók esetében:

Felsőoktatási intézménybe felvett és olyan tanulmányi programra beiratkozott hallgatók, amely elismert oklevél vagy más elismert felsőfokú képesítés megszerzéséhez vezető képzést nyújt (a doktori szinttel bezárólag).

Munkatársak/szakemberek/oktatók: valamely programországbeli felsőoktatási intézménynél dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók.

A program megvalósításában közreműködő, oktatásban és képzésben részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók:

 • valamely programországbeli felsőoktatási intézménynél dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók;
 • a munkaerőpiacon vagy az oktatás, a képzés, az ifjúság, a kutatás és az innováció területén tevékenykedő (többek között doktoranduszokat foglalkoztató), bármely programországbeli vállalkozás, (Európai Felsőoktatási Chartával nem rendelkező) köz- vagy magánszervezet/intézmény felsőoktatási intézményben való oktatás céljából meghívott munkatársa/szakembere/oktatója.

Egyéb lényeges kritériumok

A hallgatóknak vagy munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló vegyes intenzív programoknak olyan, kötelező virtuális elemmel kombinált, rövid távú külföldi fizikai mobilitást kell magukban foglalniuk, amely lehetővé teszi a kollaboratív online tanulási eszmecseréket és a csapatmunkát. A tanulóknak a virtuális elem segítségével online kell kapcsolatot teremteniük egymással annak érdekében, hogy közösen és egy időben dolgozzanak olyan konkrét feladatokon, amelyek a vegyes intenzív program részét képezik, és beleszámítanak az átfogó tanulási eredményekbe.

A vegyes intenzív programok keretében legalább 3 ECT-kreditet kell megítélni a hallgatók számára.

A vegyes intenzív programokban legalább 15 főnek kell részt vennie (a program megvalósításában közreműködő, oktatásban/képzésben részt vevő munkatársakat/szakembereket/oktatókat nem számítva) ahhoz, hogy a programok támogathatók legyenek.

A fizikai tevékenységhez a résztvevőknek nyújtott egyéni támogatást és adott esetben utazási támogatást a küldő szervezet/intézmény (a vállalkozásoktól meghívott munkatársak/szakemberek/oktatók esetében pedig a fogadó felsőoktatási intézmény) biztosítja.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

Nincs minőségi szempontú értékelés (a minőség értékelésére az Európai Felsőoktatási Chartával kapcsolatos pályázati szakaszban vagy a mobilitási konzorciumi akkreditáció kiválasztásakor sor került), ezért nincsenek értékelési szempontok.

A támogatásra jogosult (a támogathatóság ellenőrzését követően támogathatónak bizonyult) pályázatok finanszírozásban részesülnek.

Az odaítélt támogatás maximális összege számos tényezőtől függ:

 • a megpályázott mobilitási tevékenységek száma;
 • a pályázó korábbi teljesítménye a mobilitási tevékenységek száma, a tevékenységek színvonalas megvalósítása, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás tekintetében, amennyiben az elmúlt évek során a pályázó már részesült hasonló támogatásban;
 • a megpályázott vegyes intenzív programok száma;
 • az adott mobilitási tevékenységre elkülönített teljes nemzeti költségvetés.

ERASMUS AKKREDITÁCIÓ FELSŐOKTATÁSI MOBILITÁSI KONZORCIUMOK ESETÉN

Egy mobilitási konzorcium nevében Erasmus+ keretében nyújtott támogatásra pályázó, programországbeli szervezetnek/intézménynek érvényes felsőoktatási mobilitási konzorciumi akkreditációval kell rendelkeznie. Ezt az akkreditációt ugyanaz a nemzeti iroda ítéli oda, amely a felsőoktatási mobilitási projekt finanszírozására irányuló kérelmet elbírálja. Az akkreditációra és a finanszírozásra irányuló kérelmeket ugyanazon pályázati felhívás keretében is be lehet nyújtani. Csak azon felsőoktatási intézmények és szervezetek/intézmények mobilitási projektjei támogathatók, amelyek akkreditációra irányuló kérelme kedvező elbírálást kapott. A konzorciumi akkreditációra irányuló pályázat kedvező elbírálásához a következő feltételeknek kell eleget tenni:

Támogathatósági feltételek

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények

A felsőoktatási mobilitási konzorciumok a következő részt vevő szervezetekből/intézményekből állhatnak:

 • érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező felsőoktatási intézmények;
 • a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezetek/intézmények.

Minden részt vevő szervezetnek/intézménynek ugyanabban a programországban kell székhellyel rendelkeznie.

Ki pályázhat?

Bármely támogatható részt vevő szervezet/intézmény eljárhat koordinátorként, vagyis pályázhat a konzorciumot alkotó összes szervezet/intézmény nevében.

A részt vevő szervezetek/intézmények száma

A mobilitási konzorciumnak legalább három támogatható részt vevő szervezetből/intézményből kell állnia, amelyek közül kettőnek küldő felsőoktatási intézménynek kell lennie.

A mobilitási konzorciumi akkreditációra irányuló pályázatban a mobilitási konzorcium összes tagszervezetét/-intézményét meg kell nevezni.

A konzorciumi akkreditáció időtartama

A teljes programidőszak.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

 • A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához.

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak május 11-én (közép-európai idő szerint déli) 12:00 óráig kell benyújtaniuk a tárgyévben vagy a következő években szeptember 1-jével kezdődő projektekre vonatkozó akkreditációs kérelmüket.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

Értékelési szempontok

Az akkreditációs pályázatok elbírálása a következő szempontok alapján történik:

A konzorcium relevanciája

(maximális pontszám: 30 pont)

 • A pályázat relevanciája a következő szempontok alapján:
 • a pályázattípus célkitűzései;
 • a konzorciumban részt vevő szervezetek/intézmények és az egyéni résztvevők igényei és célkitűzései.
 • Milyen mértékben alkalmas a pályázat a következők megvalósítására:
 • kiváló tanulási eredmények biztosítása a résztvevők számára;
 • a konzorciumban részt vevő szervezetek/intézmények kapacitásainak és nemzetközi dimenziójának megerősítése;
 • uniós hozzáadott érték teremtése olyan eredmények felmutatásával, amelyeket az egyes felsőoktatási intézmények által külön-külön megvalósított tevékenységekkel nem lehetne elérni.

A konzorcium összetételének minősége és az együttműködési megállapodások minősége

(maximális pontszám: 20 pont)

 • Milyen mértékben:
 • vegyít a konzorcium megfelelő arányban küldő felsőoktatási intézményeket, illetve adott esetben más társadalmi-gazdasági szektorokban tevékenykedő, és a projekt valamennyi aspektusának sikeres megvalósításához szükséges profillal, tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező, kiegészítő részt vevő szervezeteket/intézményeket;
 • rendelkezik a konzorcium vezetője tapasztalattal a konzorciumirányítás vagy hasonló projekttípus területén;
 • megfelelő a szerepkörök, a felelősségi körök és a feladatok/erőforrások felosztása, illetve mennyire bizonyított az összes részt vevő szervezet/intézmény kötelezettségvállalása és aktív részvétele;
 • vonták össze és osztják meg a feladatokat/erőforrásokat;
 • egyértelműek a szerződésekkel kapcsolatos és a pénzügyi irányításra vonatkozó kérdéseket érintő felelősségi körök;
 • vesznek részt a konzorciumban új résztvevők és a pályázattípusban kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények.

A konzorcium tevékenységi tervének és annak megvalósításának minősége

(maximális pontszám: 20 pont)

 • A mobilitási projekt valamennyi szakaszának (a mobilitási tevékenységek előkészítése, megvalósítása és utánkövetése) áttekinthetősége, teljessége és minősége;
 • A gyakorlati intézkedések, az irányítási és a támogatási módszerek (például fogadó szervezetek/intézmények felkutatása, küldő és fogadó szervezetek/intézmények társítása, tájékoztatás, nyelvi és interkulturális támogatás, nyomon követés) minősége;
 • A részt vevő szervezetek/intézmények közötti, valamint a más releváns érdekelt felekkel folytatott együttműködés, koordináció és kommunikáció minősége;
 • Amennyiben releváns, a résztvevők tanulási eredményeinek elismerésére és érvényesítésére irányuló intézkedések minősége, valamint az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök következetes használata;
 • Adott esetben a mobilitási tevékenység résztvevőinek kiválasztására irányuló lépések, valamint a kevesebb lehetőséggel rendelkező személyek mobilitási tevékenységekben való részvételét elősegítő lépések megfelelősége.

Hatás és terjesztés

(maximális pontszám: 30 pont)

 • A konzorcium által irányított tevékenységek eredményeinek értékelését célzó intézkedések minősége;
 • A projekt lehetséges hatása:
 • a résztvevőkre és a részt vevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt és azt követően;
 • a projektben közvetlenül részt vevő szervezetekre/intézményekre és magánszemélyekre gyakorolt hatáson túlmutató, azaz intézményi, helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szintű hatás;
 • A konzorcium által irányított tevékenységek eredményeinek a részt vevő szervezetek/intézmények és partnerek körében és azokon kívül történő terjesztését célzó intézkedések megfelelősége és minősége.

Az akkreditációra való kiválasztáshoz a pályázatoknak összesen legalább 60 pontot el kell érniük. Ezenfelül minden egyes értékelési szempont esetében el kell érniük a maximálisan megszerezhető pontok legalább felét.

A) Az összes felsőoktatási mobilitási tevékenységre alkalmazandó finanszírozási szabályok

Költségvetési kategória

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Összeg

Szervezési támogatás

A mobilitási tevékenységek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek (kivéve a résztvevők tartózkodási és utazási költségeit).

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a mobilitásban részt vevő személyek száma alapján.

A 100. résztvevőig: 400 EUR résztvevőnként, a 100. résztvevőtől pedig: további résztvevőnként 230 EUR

Esélyegyenlőségi támogatás

A tényleges költségek alapján kiegészítő támogatásra szoruló, kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők számára szervezett mobilitási tevékenységekhez kapcsolódó költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás

Támogatási szabályok: az esélyegyenlőségi támogatási kategórián keresztül kiegészítő támogatásban részesülő, kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők számának megfelelően, tényleges költségek alapján.

100 EUR/résztvevő

A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőkhöz közvetlenül kapcsolódó többletköltségek, amelyek nem fedezhetők a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőknek nyújtott egyéni támogatás kiegészítő összegéből. E költségek célja különösen az, hogy fedezzék a fizikai, mentális vagy egészségügyi problémákkal rendelkező résztvevők számára a mobilitásban és az előkészítő látogatásokon való részvételükhöz, valamint a kísérő személyekhez szükséges kiegészítő pénzügyi támogatást (ideértve az utazással és a megélhetéssel kapcsolatos költségeket is, amennyiben indokolt, és amennyiben azokat nem fedezik az e résztvevők számára nyújtott „utazási támogatás” és az „egyéni támogatás” költségvetési kategóriák).

Finanszírozási mechanizmus: ténylegesen felmerült költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

az elszámolható költségek 100%-a

Rendkívüli támogatás

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

A résztvevők magas utazási költségei.

Finanszírozási mechanizmus: ténylegesen felmerült költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának

Pénzügyi garancia költségei: az elszámolható költségek 80%-a

Magas utazási költségek: a támogatható utazási költségek 80%-a

A kedvezményezettek (felsőoktatási intézmények vagy konzorciumok) részére nyújtott szervezési támogatás:

A szervezési támogatás – a programországbeli Erasmus Felsőoktatási Chartának, valamint partnerországbeli intézmények esetén az ECHE elfogadott intézményközi megállapodásokban foglalt elveinek betartása érdekében – azokhoz a költségekhez nyújtott hozzájárulás, amelyek az intézmények számára a bejövő és kimenő hallgatói mobilitást, illetve a munkatársak/szakemberek/oktatók befelé és kifelé irányuló mobilitását támogató tevékenységekkel kapcsolatban merülnek fel. Például:

 • a partnerintézményekkel megvalósított szervezési intézkedések, többek között a lehetséges partnereknél annak érdekében tett látogatások, hogy meg lehessen állapodni intézményközi megállapodások azon feltételeiről, amelyek a mobilitás résztvevőinek kiválasztására, felkészítésére, fogadására és integrálására vonatkoznak; továbbá naprakészen lehessen tartani ezeket az intézményközi megállapodásokat;
 • naprakész kurzuskatalógus elérhetővé tétele külföldi hallgatók számára;
 • a hallgatók és a munkatársak/szakemberek/oktatók tájékoztatása és segítségnyújtás számukra;
 • a hallgatók és a munkatársak/szakemberek/oktatók kiválasztása;
 • tanulmányi megállapodások kidolgozása a hallgatók által teljesítendő oktatási komponensek teljes körű elismerésének biztosítása érdekében; munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szánt mobilitási megállapodások kidolgozása és elismerése;
 • bejövő és kimenő hallgatóknak, illetve munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak nyújtott nyelvi és interkulturális felkészítés az Erasmus+ online nyelvi támogatásának kiegészítéseként;
 • a befelé irányuló mobilitási résztvevők felsőoktatási intézménybe való integrálódásának megkönnyítése;
 • a mobilitási résztvevők hatékony mentorálását és felügyeletét célzó intézkedések biztosítása;
 • a fogadó vállalkozásoknál/szervezeteknél teljesített hallgatói szakmai gyakorlatok minőségének biztosítására szolgáló konkrét intézkedések;
 • a teljesített oktatási elemek és a kapcsolódó kreditek elismerésének biztosítása, a szükséges vizsgalapok és oklevélmellékletek kiállítása;
 • a mobilitási résztvevők visszailleszkedésének támogatása, valamint az általuk elsajátított új kompetenciák hasznosítása a felsőoktatási intézmény és partnerei javára;
 • az európai diákigazolvány-kezdeményezés (a mobilitáskezelés digitalizációja) megvalósítása;
 • a mobilitás környezetbarát módjainak és az adminisztratív eljárások környezetbarátabbá tételének előmozdítása;
 • a hátrányos helyzetű személyek részvételének előmozdítása és kezelése;
 • a polgári szerepvállalással kapcsolatos tevékenységek azonosítása és előmozdítása, valamint az ilyen tevékenységekben való részvétel nyomon követése;
 • a vegyes és/vagy nemzetközi mobilitás előmozdítása és irányítása.

A felsőoktatási intézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy betartják a Charta valamennyi alapelvét a magas színvonalú mobilitás biztosítása érdekében, beleértve az alábbiakat: „[gondoskodnak] arról, hogy a kiutazó mobilitási résztvevők jól felkészüljenek külföldi tevékenységeikre, beleértve a vegyes mobilitást is, a szükséges szintű nyelvtudás megszerzésére és interkulturális kompetenciáik fejlesztésére irányuló tevékenységek révén”, valamint „megfelelő nyelvi támogatást nyújt[anak] a mobilitásban részt vevő, beérkező hallgatók számára”. Ennek érdekében kihasználhatók az intézmények meglévő nyelvi képzési lehetőségeinek előnyei. Azok a felsőoktatási intézmények, amelyek alacsonyabb költségen tudnak – nyelvi támogatásra is kiterjedő – színvonalas mobilitást biztosítani a hallgatók és a munkatársak/szakemberek/oktatók számára (vagy azért, mert ezt nem uniós forrásokból finanszírozzák), lehetőséget kapnának arra, hogy a szervezési támogatás valamekkora hányadát további mobilitási tevékenységek finanszírozására csoportosítsák át. A támogatási megállapodás meghatározza az ezzel kapcsolatos rugalmasság mértékét.

A kedvezményezetteknek minden esetben szerződéses kötelezettségük, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtsanak; teljesítményüket a nemzeti irodák követik nyomon és ellenőrzik, figyelembe véve a hallgatók és a munkatársak/szakemberek/oktatók által benyújtott, a nemzeti irodák, illetve a Bizottság számára közvetlenül hozzáférhető résztvevői beszámolókat is.

A szervezési támogatás kiszámítása a támogatott kimenő mobilitási résztvevők (azokat a mobilitási résztvevőket is beleértve, akik a teljes mobilitási időszak során nem részesülnek uniós Erasmus+ támogatásban, lásd alább) teljes létszáma, valamint a vállalkozásoktól bejövő és a kedvezményezett, vagy mobilitási konzorciumban részt vevő felsőoktatási intézményben oktató munkatársak/szakemberek/oktatók létszáma alapján történik. A teljes mobilitási időszak során uniós Erasmus+ támogatásban nem részesülő mobilitási résztvevők is támogatott mobilitási résztvevőnek számítanak, mivel részesülnek a mobilitási keretrendszer és a szervezési tevékenységek előnyeiből. Szervezési támogatás ezért e résztvevők után is jár.

Mobilitási konzorciumok esetében ez a támogatás elosztható a konzorcium tagjai között azon szabályok alapján, amelyekben a konzorcium tagjai egymás között megállapodtak.

Uniós Erasmus+ forrásokból támogatásban nem részesülő mobilitási résztvevők

Az uniós Erasmus+ forrásokból támogatásban nem részesülő hallgatók és munkatársak/szakemberek/oktatók olyan mobilitási résztvevők, akik utazási és tartózkodási költségeik tekintetében nem részesülnek uniós Erasmus+ támogatásban, de más tekintetben eleget tesznek a hallgatói mobilitás és a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása valamennyi szempontjának, emellett az Erasmus+ hallgatók és munkatársak/szakemberek/oktatók minden előnyét élvezik. Ezek a résztvevők mobilitási költségeikre nem Erasmus+ keretében nyújtott uniós (ESZA stb.), nemzeti, regionális, vagy más típusú támogatásban részesülhetnek. Az uniós költségvetés országok közötti elosztásához használt teljesítménymutatóra vonatkozó statisztikákba beszámít azoknak a mobilitási résztvevőknek a száma, akik az Erasmus+ programból a teljes mobilitási időszakban nem részesülnek támogatásban.

Esélyegyenlőségi támogatás

A kevesebb lehetőséggel rendelkező személy olyan potenciális résztvevő, akinek fizikai, mentális vagy egészségügyi állapota miatt a projektben/mobilitási tevékenységben való részvétele járulékos pénzügyi támogatás vagy egyéb támogatás nélkül nem lenne lehetséges. Azok a felsőoktatási intézmények, amelyek kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatókat és/vagy munkatársakat/szakembereket/oktatókat is kiválasztottak, kiegészítő támogatásra pályázhatnak a nemzeti irodánál a kevesebb lehetőséggel rendelkező személyek mobilitási tevékenységben való részvételéhez kapcsolódó járulékos költségek fedezésére. A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők, különösen a testi, szellemi vagy egészségügyi problémákkal küzdők esetében a támogatás ezért meghaladhatja az alábbiakban meghatározott maximális egyedi támogatási összegeket. A felsőoktatási intézmények a honlapjukon ismertetik, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatóik és munkatársaik/szakembereik/oktatóik hogyan igényelhetik és indokolhatják meg ezt a kiegészítő támogatást.

A kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók és munkatársak/szakemberek/oktatók járulékos költségeinek kiegészítő finanszírozása más – helyi, regionális és/vagy nemzeti szintű – forrásokból is megoldható.

A kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatókat és munkatársakat/szakembereket/oktatókat kísérő személyek a ténylegesen felmerült költségek alapján hozzájárulásra jogosultak.

Az Erasmus Felsőoktatási Charta aláírásával a felsőoktatási intézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy a különböző hátterű résztvevőknek egyenlő hozzáférést és egyenlő esélyeket biztosítanak. Ennélfogva a kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók és munkatársak/szakemberek/oktatók igénybe vehetik a fogadó intézmény által a helyi hallgatóknak és munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak biztosított támogatási szolgáltatásokat.

Rendkívüli támogatás költséges utazás esetén

Kizárólag a mobilitásban részt vevő, utazási támogatásra jogosult résztvevők jogosultak a rendkívüli támogatásra költséges utazás esetén:

A mobilitási projektek kedvezményezettjei pénzügyi támogatást kérhetnek a résztvevők jelentős utazási költségeire a „rendkívüli támogatás” költségvetési sorban (az összes elszámolható költség 80%-a). Erre akkor van lehetőség, ha a kedvezményezettek igazolni tudják, hogy a támogatási szabályok (amelyek az utazási távolsági sávok szerint megállapított egységköltségeken alapulnak) nem fedezik a résztvevők utazási költségeinek legalább 70%-át. Odaítélése esetén a magas utazási költségek jelentette rendkívüli támogatás helyettesíti az utazási támogatást.

Egyéb finanszírozási források

A hallgatók és a munkatársak/szakemberek/oktatók az uniós Erasmus+ támogatáson felül, illetve (az uniós támogatásban nem részesülő mobilitási résztvevők) az uniós támogatás helyett regionális, nemzeti vagy egyéb típusú támogatásban részesülhetnek, amelyet a nemzeti irodától eltérő szervezet/intézmény (például minisztérium vagy regionális hatóság) kezel. Ezek az Erasmus+ uniós támogatások az uniós költségvetés egyéb forrásaival (ESZA stb.) is helyettesíthetők. Ezek az uniós költségvetésből származó finanszírozási forrásokból nyújtott támogatástípusok nem számítanak bele az e dokumentumokban meghatározott összegekbe, illetve minimális/maximális összegtartományokba.

B) A hallgatói mobilitás támogatása

Fizikai mobilitásra irányuló egyéni támogatás

A hallgatók egyéni uniós támogatásban részesülhetnek a külföldi tanulmányi vagy szakmai gyakorlati időszakhoz kapcsolódóan felmerülő járulékos utazási és tartózkodási költségeikhez való hozzájárulásként.

Az 5. és a 14. régió programországai közötti, valamint az e régiók partnerországaiba irányuló mobilitás esetén a havi összeget a nemzeti irodák az alábbiakban ismertetett objektív és átlátható szempontok alapján határozzák meg, a nemzeti hatóságokkal és/vagy a felsőoktatási intézményekkel közösen. A pontos összegeket a nemzeti irodák és a felsőoktatási intézmények honlapján teszik közzé.

Az 5. és a 14. régió programországai és partnerországai[10] az alábbi három csoport valamelyikébe tartoznak:

1. csoport

Magasabb megélhetési költségekkel jellemzett országok

Dánia, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország.

A 14. régió partnerországai.

2. csoport

Közepes megélhetési költségekkel jellemzett országok

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország.

Az 5. régió partnerországai.

3. csoport

Alacsonyabb megélhetési költségekkel jellemzett országok

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország.

A hallgatók számára biztosított uniós Erasmus+ egyéni támogatás a hallgató küldő és fogadó ország közötti mobilitásának irányától függ, mégpedig a következőképpen:

 • hasonló megélhetési költségekkel jellemzett országba irányuló mobilitás: a hallgatók a közepes tartományba eső uniós támogatásban részesülnek;
 • magasabb megélhetési költségekkel jellemzett országba irányuló mobilitás: a hallgatók a magasabb tartományba eső uniós támogatásban részesülnek;
 • alacsonyabb megélhetési költségekkel jellemzett országba irányuló mobilitás: a hallgatók az alacsonyabb uniós támogatásban részesülnek.

A nemzeti irodák a következő minimális és maximális tartományban határozzák meg a konkrét összegeket:

 • Közepes tartományba eső uniós támogatás: havonta 260 és 540 EUR közötti, a közepes tartományba eső támogatás alkalmazandó a hasonló megélhetési költségekkel jellemzett országokba – a) az 1. csoport országaiból az 1. csoport országaiba, b) a 2. csoport országaiból a 2. csoport országaiba, valamint c) a 3. csoport országaiból a 3. csoport országaiba – irányuló mobilitásra.
 • Magasabb tartományba eső uniós támogatás: a nemzeti iroda által alkalmazott közepes tartománynak megfelelő támogatás, amelyhez hozzáadódik legalább 50 EUR és havonta 310 és 600 EUR közötti összeg. Ez a magasabb megélhetési költséggel jellemzett országokba – a) a 2. csoport országaiból az 1. csoport országaiba, valamint b) a 3. csoport országaiból az 1. és a 2. csoport országaiba – irányuló mobilitási tevékenységekre alkalmazandó.
 • Alacsonyabb uniós támogatás: a nemzeti iroda által alkalmazott közepes tartománynak megfelelő támogatás, amelyből ki kell vonni legalább 50 EUR összeget és havonta 200 és 490 EUR közötti összeget. Ez az alacsonyabb megélhetési költséggel jellemzett országokba – a) az 1. csoport országaiból a 2. és a 3. csoport országaiba, valamint b) a 2. csoport országaiból a 3. csoport országaiba – irányuló mobilitási tevékenységekre alkalmazandó.

A nemzeti irodák az országuk kedvezményezettjei által alkalmazandó összegek meghatározásakor két konkrét szempontot vesznek figyelembe:

 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű magán- vagy közszektorbeli szervek általi, az uniós támogatást kiegészítő társfinanszírozás elérhetősége és mértéke;
 • a külföldi tanulmányokban vagy képzésben részt venni szándékozó hallgatók átlagos igényszintje.

Az 5. és a 14. régió programországai közötti, valamint az e régiók partnerországaiba irányuló mobilitás esetén a nemzeti irodák dönthetnek úgy, hogy oly módon biztosítanak rugalmasságot a felsőoktatási intézményeik számára, hogy nemzeti szinten meghatározott összegek helyett összegtartományokat állapítanak meg. Ezt megfelelően meg kell indokolni, például azokban az országokban, ahol rendelkezésre áll regionális vagy intézményi szinten társfinanszírozás.

Kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók és frissen végzettek – kiegészítő összeg az egyéni támogatáshoz

A kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók és frissen végzettek havonta 250 EUR kiegészítő összegre jogosultak az uniós Erasmus+ támogatás keretében nyújtott egyéni támogatás mellett. Az alkalmazandó kritériumokat nemzeti szinten a nemzeti irodák határozzák meg a nemzeti hatóságokkal egyetértésben.

Szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók és frissen végzettek – kiegészítő összeg az egyéni támogatáshoz

A szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók és a frissen végzettek havonta 150 EUR kiegészítő összegre jogosultak az uniós Erasmus+ támogatás keretében nyújtott egyéni támogatás mellett. A szakmai gyakorlaton részt vevő, kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók és frissen végzettek jogosultak a kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatóknak és frissen végzetteknek járó kiegészítő összegre, valamint a szakmai gyakorlatért járó kiegészítő összegre.

Legkülső régiókból, valamint tengerentúli országokból és területekről származó hallgatók és frissen végzettek

A többi programországtól való távolságból és a gazdasági szintből eredő korlátok miatt az uniós tagállamok legkülső régióiban, valamint az uniós tagállamokhoz kapcsolódó tengerentúli országokban és területeken (TOT-ok) jelenleg vagy korábban tanulmányokat végző hallgatók és frissen végzettek a következő, egyéni támogatásra szánt magasabb összegeket kapják:

Honnan

Hová

Összeg

Legkülső régiók és TOT-ok

Az 5. és a 14. régió programországai és partnerországai.

700 EUR/hónap

Ebben az esetben nem alkalmazandó a szakmai gyakorlaton részt vevő vagy kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatóknak és frissen végzetteknek járó kiegészítő összeg.

A programországokból a partnerországokba irányuló mobilitásban részt vevő hallgatók és frissen végzettek („nemzetközi mobilitás”)

Az egyéni támogatásra szánt alapösszeg a következő:

Honnan

Hová

Összeg

Programországok

Az 1–4. és a 6–13. régió partnerországai.

700 EUR/hónap

Programországok

Az 5. és a 14. régió partnerországai.

A fenti „A hallgatói mobilitás támogatása – Fizikai mobilitásra irányuló egyéni támogatás” részben ismertetettek szerint.

Ebben az esetben alkalmazandó a kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatóknak és frissen végzetteknek járó kiegészítő összeg.

A szakmai gyakorlaton részt vevőknek járó kiegészítő összegek nem alkalmazandók az 1–4. és a 6–13. régió partnerországaiba irányuló mobilitás esetén.

A programországok magukban foglalják a legkülső régiókat és a TOT-okat.

Rövid távú fizikai mobilitási tevékenységben (vegyes mobilitás és rövid távú doktori mobilitás) részt vevő hallgatók és frissen végzettek

Az egyéni támogatásra szánt alapösszegek a következők:

A fizikai tevékenység időtartama

Összeg (bármely program- vagy partnerország)

a tevékenység 14. napjáig

70 EUR/nap

a tevékenység 15–30. napja között

50 EUR/nap

Az egyéni támogatás keretében fedezhető egy utazási nap a tevékenységet megelőzően, és egy utazási nap a tevékenységet követően.

Kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók és frissen végzettek – kiegészítő összeg az egyéni támogatáshoz rövid távú fizikai mobilitás esetén

A kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók és frissen végzettek 5–14 napos fizikai mobilitási tevékenység esetén 100 EUR összegű, illetve 15–30 napos fizikai mobilitás esetén 150 EUR összegű kiegészítő támogatásra jogosultak az uniós Erasmus+ program keretében nyújtott egyéni támogatásuk mellett. Az alkalmazandó kritériumokat nemzeti szinten a nemzeti irodák határozzák meg a nemzeti hatóságokkal egyetértésben.

A szakmai gyakorlaton részt vevőknek járó kiegészítő összegek nem alkalmazandók ebben az esetben.

A programországok magukban foglalják a legkülső régiókat és a TOT-okat.

Utazási támogatásban nem részesülő hallgatók és frissen végzettek – kiegészítő összeg a környezetkímélő/környezettudatos utazáshoz nyújtott egyéni támogatáshoz

Azok a hallgatók és frissen végzettek, akik nem részesülnek utazási támogatásban, választhatják a környezetkímélő/környezettudatos utazást. Ebben az esetben egyszeri, 50 EUR összegű hozzájárulásban részesülnek az egyéni támogatás kiegészítéseként, és adott esetben legfeljebb 4 nap kiegészítő egyéni támogatást kapnak a menettérti utazáshoz kapcsolódó utazási napok fedezésére.

Utazási támogatás

Utazási költségeik fedezésének támogatására a következő résztvevők részesülhetnek utazási támogatásban, az alábbiakban megadott összegeknek megfelelően:

 • az uniós tagállamok legkülső régióiban, Cipruson, Izlandon, Máltán valamint az uniós tagállamokhoz társult tengerentúli országokban és területeken (TOT-ok) jelenleg vagy korábban tanulmányokat végző hallgatók és frissen végzettek, akik az 5. vagy a 14. régió programországaiba vagy partnerországaiba utaznak;
 • a kevesebb lehetőséggel rendelkező, rövid távú mobilitási tevékenységben részt vevő hallgatók és frissen végzettek; valamint
 • a partnerországokba utazó hallgatók és frissen végzettek, kivéve az 5. és a 14. régió partnerországait.

Utazási távolságok[11]

Standard utazás esetén

Környezettudatos/környezetkímélő utazás esetén

10–99 km közötti távolság esetén:

23 EUR/résztvevő

 

100–499 km közötti távolság esetén:

180 EUR/résztvevő

210 EUR/résztvevő

‏500–1999 km közötti távolság esetén:

275 EUR/résztvevő

320 EUR/résztvevő

2000–2999 km közötti távolság esetén:

360 EUR/résztvevő

410 EUR/résztvevő

3000–3999 km közötti távolság esetén:

530 EUR/résztvevő

610 EUR/résztvevő

4000–7999 km közötti távolság esetén:

820 EUR/résztvevő

 

8000 km vagy annál nagyobb távolság esetén:

1500 EUR/résztvevő

 

Azok a hallgatók és frissen végzettek, akik környezetkímélő/környezettudatos utazást választanak, adott esetben legfeljebb 4 nap kiegészítő egyéni támogatásban részesülnek a menettérti utazáshoz kapcsolódó utazási napok fedezésére.

A programországokból a partnerországokba irányuló mobilitás esetén – kivéve az 5. és a 14. régiót – a kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatóknak és frissen végzetteknek utazási támogatásban kell részesülniük. A kedvezményezettek dönthetnek úgy is, hogy nem biztosítanak utazási támogatást – az 5. és a 14. régió kivételével – az összes, a programországokból a partnerországokba irányuló mobilitási tevékenységben részt vevő egyéb hallgató és frissen végzett számára.

C) munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitásának támogatása

A munkatársak/szakemberek/oktatók a külföldön töltött időszak során a következő összegű uniós támogatásban részesülnek az utazási és tartózkodási költségeikhez való hozzájárulásként:

Költségvetési kategória

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Összeg

Utazási támogatás

A kiindulás helyétől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők utazási költségeihez való hozzájárulás.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: Az egyes résztvevők utazásának távolsága alapján. A pályázónak a kiindulás helye és a tevékenység helyszíne[12] közötti távolságot kell feltüntetnie az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátor segítségével[13].

Utazási távolság

Standard utazás

Környezettudatos/környezetkímélő utazás

0–99 km-es távolság esetén

23 EUR

 

100–499 km-es távolság esetén

180 EUR

210 EUR

500–1999 km-es távolság esetén

275 EUR

320 EUR

2000–2999 km-es távolság esetén

360 EUR

410 EUR

3000–3999 km-es távolság esetén

530 EUR

610 EUR

4000–7999 km-es távolság esetén

820 EUR

 

8000 km-es vagy nagyobb távolság esetén

1500 EUR

 

Egyéni támogatás

A résztvevők közvetlenül felmerülő tartózkodási költségei a tevékenység során.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: az egyes résztvevők tartózkodási időtartama alapján (szükség esetén beszámítható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után is egy-egy utazási nap).

Azok a munkatársak/szakemberek/oktatók, akik környezetkímélő/környezettudatos utazást választanak, adott esetben legfeljebb 4 nap kiegészítő egyéni támogatásban részesülnek a menettérti utazáshoz kapcsolódó utazási napok fedezésére.

a tevékenység 14. napjáig: A1.1. táblázat, résztvevőnként naponta

a tevékenység 15–60. napja között: az A1.1. táblázat 70%-a, résztvevőnként naponta

A. táblázat – Egyéni támogatás (összegek euróban/nap)

Az összeg a fogadó országtól függ. A konkrét összeget az alábbi táblázatban megadott minimális és maximális összegtartományon belül kell meghatározni. A nemzeti irodák a nemzeti hatóságokkal egyeztetve az alábbi két konkrét szempontot veszik figyelembe az adott ország kedvezményezettjei által alkalmazandó összegek meghatározásakor:

 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű magán- vagy közszektorbeli szervek általi, az uniós támogatást kiegészítő társfinanszírozás elérhetősége és mértéke;
 • a külföldön oktatni vagy képzésben részt venni szándékozó munkatársak/szakemberek/oktatók által általában igényelt összeg.

Az összegtartományon belül ugyanazt a százalékos arányt kell alkalmazni minden célország esetében. Ugyanaz az összeg nem adható meg az összes célországnál.

 

Programországokból érkező munkatársak/szakemberek/oktatók

Fogadó ország

Min. összeg – max. összeg/nap

 

A1.1

Dánia, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország

A 14. régió partnerországai

80–180

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország

Az 5. régió partnerországai

70–160

Bulgária, Csehország, Észak-macedón Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

60–140

Az 1–4. és a 6–13. régió partnerországai

180

Az 5. és a 14. régió programországai közötti, valamint az e régiók partnerországaiba irányuló mobilitás esetén a nemzeti irodák dönthetnek úgy, hogy oly módon biztosítanak rugalmasságot a felsőoktatási intézményeik számára, hogy nemzeti szinten meghatározott összegek helyett összegtartományokat állapítanak meg. Ezt megfelelően meg kell indokolni, például azokban az országokban, ahol rendelkezésre áll regionális vagy intézményi szinten társfinanszírozás. A pontos összegeket a nemzeti irodák és a felsőoktatási intézmények honlapján teszik közzé.

D) A hallgatóknak és munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak nyújtott pénzügyi támogatás szintje, amelyet a felsőoktatási intézmények és a mobilitási konzorciumok határoznak meg

A felsőoktatási intézményeknek és a mobilitási konzorciumoknak az uniós támogatások intézményükön belüli meghatározásakor és/vagy alkalmazásakor minden esetben figyelembe kell venniük a következő alapelveket és szempontokat:

 • Miután az intézmények/konzorciumok meghatározták a támogatás mértékét, annak a mobilitási projekt teljes időtartama alatt változatlannak kell lennie. Ugyanazon a projekten belül nem csökkenthető, illetve nem növelhető a támogatások mértéke.
 • A támogatások mértékét objektív és átlátható módon, a fent ismertetett alapelveket és módszereket figyelembe véve kell meghatározni és/vagy alkalmazni (azaz figyelembe véve a mobilitás irányát és a vonatkozó kiegészítő támogatást).
 • Az azonos csoporthoz tartozó országokba, azonos típusú mobilitási tevékenység (tanulmányi vagy szakmai gyakorlati mobilitás) céljából utazó összes hallgató számára ugyanakkora mértékű támogatást kell biztosítani (a kevesebb lehetőséggel rendelkező, illetve a legkülső programországokból, régiókból és TOT-okból származó hallgatók és frissen végzettek kivételével).

E) Vegyes intenzív programok

Költségvetési kategória

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Összeg

Szervezési támogatás

Az intenzív programok megszervezéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek (kivéve a résztvevők tartózkodási és utazási költségeit).

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a mobilitásban részt vevők száma alapján, nem számítva a program megvalósításában részt vevő tanárokat/oktatókat.

A szervezési támogatást a koordináló felsőoktatási intézmény pályázza meg a vegyes intenzív programot közösen megszervező intézménycsoportok nevében.

Résztvevőnként 400 EUR, legalább 15 résztvevővel és legfeljebb 20 támogatott résztvevővel.

 1. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_hu

 2. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en

 3. Minden hallgatói szakmai gyakorlat „digitális készségekre irányuló szakmai gyakorlatnak” minősül, ha a gyakornok a következő feladatokat vagy azok valamelyikét végzi: digitális marketing (például közösségimédia-kezelés, webanalitika); digitális grafikai, mechanikai vagy építészeti tervezés; alkalmazások, szoftverek, szkriptek vagy weboldalak fejlesztése; informatikai rendszerek és hálózatok telepítése, karbantartása és kezelése; kiberbiztonság; adatelemzés, -bányászat és -vizualizáció; robotok és mesterséges intelligencia által támogatott alkalmazások programozása és képzése. Az általános ügyfélszolgálat, a megrendelések teljesítése, az adatbevitel vagy az irodai feladatok nem tartoznak ebbe a kategóriába.

 4. A posztdoktorok az oklevélszerzést követő 12 hónapban ugyanolyan követelmények mellett vehetnek részt szakmai gyakorlaton, mint más frissen végzettek. Azokban az országokban, ahol a diplomásoknak kötelező katonai vagy polgári szolgálatot kell teljesíteniük az oklevélszerzést követően, a frissen végzettek támogathatósági időszaka meghosszabbodik az adott szolgálat időtartamával.

 5. Az alábbi típusú szervezetek/intézmények nem jogosultak fogadó szervezetként/intézményként szakmai gyakorlati célú hallgatói mobilitásra:

  uniós intézmények és az Unió más szervei, ideértve a szakosított intézményeket is (kimerítő felsorolásuk a https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_hu oldalon tekinthető meg); uniós programokat irányító szervezetek/intézmények, például az Erasmus+ nemzeti irodák (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy a kettős finanszírozás elkerülése érdekében).

 6. Az Erasmus+ program keretében és/vagy az Erasmus Mundus ösztöndíjasaként szerzett korábbi tapasztalat beleszámít a tanulmányi ciklusonként engedélyezett 12 hónapba.

 7. Az orvostudományhoz hasonló, egyciklusú tanulmányi programok során a hallgatói mobilitás legfeljebb 24 hónapig tarthat.

 8. Az anyaintézménytől függő és ugyanazon Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező felsőoktatási tagintézmény esetében az anyaintézmény helye szerinti ország minősül a küldő országnak. Ezért az ugyanazon Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező felsőoktatási tagintézmények és anyaintézményük között nem lehet Erasmus+ mobilitási tevékenységeket szervezni.

 9. Azokban az országokban, ahol a diplomásoknak kötelező katonai vagy polgári szolgálatot kell teljesíteniük az oklevélszerzést követően, a frissen végzettek támogathatósági időszaka meghosszabbodik az adott szolgálat időtartamával.

 10. Az 5. és a 14. régió partnerországai kizárólag fogadó országok.

 11. Az egyes résztvevők utazásának távolsága alapján. A távolságokat az Európai Bizottság által támogatott távolságkalkulátorral kell kiszámítani (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu). Az oda- és visszaút támogatására adható uniós támogatás összegének kiszámításához az egyirányú út távolságát kell megadni.

 12. Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km), majd ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság).    

 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu