Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+

U Rezoluciji Vijeća o daljnjem razvoju europskog prostora obrazovanja1  iz 2019. Komisiju se poziva da „osmisli nova sredstva za osposobljavanje i podupiranje sposobnih, motiviranih i visokokvalificiranih učitelja i nastavnika, predavača, nastavnog osoblja i ravnatelja škola te promiče njihov kontinuirani profesionalni razvoj i visokokvalitetno obrazovanje učitelja i nastavnika koje se temelji na istraživanjima.”2  3

U Zaključcima Vijeća o europskim učiteljima i nastavnicima budućnosti iz svibnja 2020.4  ponovno se ističe uloga učitelja i nastavnika kao temelja europskog prostora obrazovanja te se poziva na daljnju potporu njihovom razvoju karijere i kompetencija te njihovoj dobrobiti u svim fazama njihovih karijera. U Zaključcima se ističu prednosti mobilnosti učitelja i nastavnika te potreba za uključivanjem mobilnosti u inicijalno obrazovanje i trajno stručno usavršavanje učitelja i nastavnika. Osim toga, u Zaključcima se poziva Komisiju da podupre poboljšanje suradnje među pružateljima obrazovanja učitelja i nastavnika u okviru njihova trajnog stručnog usavršavanja.

U Komunikaciji Komisije iz 2020. o uspostavi europskog prostora obrazovanja do 2025.5  priznaje se ključna uloga učitelja i nastavnika te se iznosi vizija vrlo kompetentnog i motiviranog nastavnog osoblja koje na raspolaganju ima niz prilika za potporu i stručno usavršavanje tijekom cijele karijere koja je puna raznolikih iskustava. U njoj se predlaže niz mjera za rješavanje problema s kojima se učiteljska profesija danas suočava, uključujući plan za otvaranje Akademija za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+.

U Akcijskom planu Komisije za digitalno obrazovanje (2021. – 2027.)6  naglašava se potreba da svi učitelji i nastavnici imaju samopouzdanja i kompetentnosti za djelotvorno i kreativno korištenje tehnologije kako bi uključili i motivirali učenike i kako bi svi učenici razvili digitalne kompetencije za učenje, život i rad u sve digitaliziranijem svijetu.

U Rezoluciji Vijeća o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i šire (2021.–2030.) spominje se potencijal Akademija za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ koje će omogućiti lakše umrežavanje, razmjenu znanja i mobilnost te učiteljima i nastavnicima pružati mogućnosti za učenje u svim fazama njihove karijere.

Potrebno je povećati privlačnost učiteljske profesije: u zemljama EU-a koje sudjeluju u OECD-ovu istraživanju TALIS u prosjeku manje od 20 % učitelja u predmetnoj nastavi smatra da društvo cijeni njihovu profesiju. Starenje učitelja i nastavnika zabrinjava jer bi nadolazeći valovi umirovljenja mogli dovesti do potencijalnog nedostatka obrazovne radne snage u pojedinim zemljama. U Pregledu obrazovanja i osposobljavanja7  za 2019. navodi se i da se mnoge europske zemlje suočavaju s ozbiljnim nedostatkom nastavnog osoblja u svim područjima ili u nekim predmetima kao što je prirodoslovlje, ili pak nedostaje posebnih profila, npr. za poučavanje učenika s posebnim potrebama.

Prema istraživanju TALIS koje provodi OECD, unatoč širokoj ponudi trajnog stručnog usavršavanja, učitelji i nastavnici i dalje sami izvješćuju o nedostatku mogućnosti za stručno usavršavanje. Iako mobilnost ima velikih prednosti, još uvijek nije djelotvorno ugrađena u obrazovanje učitelja i nastavnika zbog mnogih praktičnih prepreka koje bi trebalo ukloniti dosljednijim politikama.

Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ bavit će se tim pitanjima, nadovezati se na dosadašnji rad na uspostavi prostora obrazovanja i pridonijeti prenošenju rezultata u javne politike na nacionalnoj i regionalnoj razini te u sustav obrazovanja nastavnog osoblja i potporu školama. Akademije će se temeljiti na inovacijama i djelotvornoj praksi koja postoji u okviru nacionalnog obrazovanja učitelja i nastavnika i europske suradnje te ih dodatno razvijati. Posebna pozornost posvetit će se diseminaciji i iskorištavanju učinkovite prakse u zemljama i među pružateljima obrazovanja učitelja i nastavnika te osiguravanju povratnih informacija i učinka na razini politike.

Ciljevi aktivnosti

Opći je cilj uspostaviti europska partnerstva pružatelja obrazovanja i osposobljavanja nastavnog osoblja kako bi se osnovale Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+, koje će razvijati europsku i međunarodnu perspektivu u obrazovanju učitelja i nastavnika. Akademije će u prvi plan staviti višejezičnost, svijest o važnosti jezika i kulturnu raznolikost, razvijati obrazovanje nastavnog osoblja u skladu s prioritetima EU-a u obrazovnoj politici i pridonositi ostvarivanju ciljeva europskog prostora obrazovanja.

Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ ispunjavat će sljedeće ciljeve:

 • pridonositi poboljšanju politika i prakse obrazovanja učitelja i nastavnika u Europi stvaranjem mreža i zajednica prakse koje okupljaju pružatelje inicijalnog obrazovanja učitelja i nastavnika (obrazovanje budućih učitelja i nastavnika prije početka rada), pružatelje trajnog stručnog usavršavanja (tijekom rada) i druge relevantne subjekte kao što su udruge učitelja, ministarstva i dionici radi razvoja i ispitivanja strategija i programa za profesionalno učenje koje je djelotvorno, pristupačno i prenosivo u druge kontekste
 • jačati europsku dimenziju i internacionalizaciju obrazovanja učitelja i nastavnika u okviru inovativne i praktične suradnje s edukatorima učitelja i nastavnika u drugim europskim zemljama i razmjenom iskustava za daljnji razvoj obrazovanja učitelja i nastavnika u Europi. Ta će suradnja biti usmjerena na ključne prioritete Europske unije, kao što su učenje u digitalnom svijetu, održivost, pravednost i uključivost, među ostalim ponudom obrazovnih programa za nastavno osoblje, modula i drugih mogućnosti za učenje o tim temama
 • zajednički razvijati i ispitivati različite modele mobilnosti (virtualna, fizička i kombinirana) u okviru inicijalnog obrazovanja učitelja i nastavnika te tijekom njihova trajnog stručnog usavršavanja kako bi se poboljšala kvaliteta i količina mobilnosti te kako bi ona postala sastavnim dijelom pružanja obrazovanja učitelja i nastavnika u Europi
 • razvijati održivu suradnju između pružatelja obrazovanja učitelja i nastavnika koja utječe na kvalitetu njihova obrazovanja u Europi i čiji je cilj utjecati na politiku obrazovanja učitelja i nastavnika na europskoj i nacionalnoj razini.

Kriteriji prihvatljivosti

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus+, projektni prijedlozi za Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ moraju ispuniti sljedeće kriterije.

Tko se može prijaviti?

Prijavitelj može biti bilo koja nacionalno priznata organizacija (sa značajkama organizacije sudionice navedenima u nastavku) s poslovnim nastanom u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu. Ta se organizacija prijavljuje u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu.

Koje su vrste organizacija prihvatljive za sudjelovanje u projektu?

Sljedeće organizacije s poslovnim nastanom u državama člancima EU-a ili trećim zemljama pridruženima programu (vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča) mogu biti uključene kao punopravni ili pridruženi partneri:

 • ustanove za obrazovanje učitelja i nastavnika (fakulteti, instituti, sveučilišta koja pružaju inicijalno obrazovanje učitelja i nastavnika i/ili trajno stručno usavršavanje) za učitelje i nastavnike na razinama ISCED 1 – 3, uključujući nastavnike u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • ministarstva ili slična javna tijela odgovorna za politike odgoja i općeg obrazovanja
 • javna (lokalna, regionalna ili nacionalna) i privatna tijela odgovorna za osmišljavanje politika i ponuda za obrazovanje učitelja i nastavnika te za definiranje standarda za njihove kvalifikacije
 • udruge učitelja i nastavnika ili drugi nacionalno priznati pružatelji obrazovanja i trajnog stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika
 • tijela nadležna za obrazovanje i osposobljavanje učitelja i nastavnika i nadzor njihova trajnog stručnog usavršavanja i kvalifikacija
 • škole koje rade s pružateljima obrazovnih usluga za učitelje i nastavnike kako bi omogućile praktično osposobljavanje u okviru obrazovanja učitelja i nastavnika
 • druge škole (od osnovnih škola do početnog SOO-a) ili druge organizacije (npr. nevladine organizacije, udruge učitelja i nastavnika) relevantne za projekt.

Broj i profil organizacija sudionica

Akademija za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ mora uključivati najmanje tri punopravna partnera iz najmanje tri države članice EU-a ili treće zemlje pridružene programu (od toga najmanje dvije države članice EU-a), među ostalim:

 • najmanje dva nacionalno priznata pružatelja inicijalnog obrazovanja učitelja i nastavnika iz dvije države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu i
 • najmanje jednog nacionalno priznatog pružatelja trajnog stručnog usavršavanja (osposobljavanje na radnom mjestu) za učitelje i nastavnike.

Nadalje, partnerstva moraju kao punopravnog ili pridruženog partnera uključivati i najmanje jednu školu u kojoj se provodi praksa/osposobljavanje.

Partnerstvo može kao punopravne ili pridružene partnere uključivati druge organizacije s relevantnom stručnošću u području obrazovanja učitelja i nastavnika i/ili tijela koja definiraju standarde, kvalifikacije ili osiguravanje kvalitete u tom području.

Mjesto provedbe aktivnosti

Sve aktivnosti Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ moraju se odvijati u državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu.

Trajanje projekta

3 godine

Gdje se treba prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 7. rujna u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Uspostava projekta

Svaka Akademija za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ provodi koherentan i sveobuhvatan skup aktivnosti kao što su:

 • suradnja i uspostava mreža i zajednica prakse s pružateljima obrazovanja učitelja i nastavnika, udrugama učitelja i nastavnika, javnim organizacijama uključenima u njihovo obrazovanje i drugim relevantnim sudionicima kako bi stvorili inovativne strategije i programe za inicijalno obrazovanje i trajno stručno usavršavanje učitelja i nastavnika te školama
 • razvoj i izrada zajedničkih, inovativnih i djelotvornih modula za učenje u obrazovanju učitelja i nastavnika i za njihove kompetencije u zahtjevnijim i/ili novim pedagoškim pitanjima od zajedničkog interesa; oni će biti usmjereni na posebne potrebe studenata na nastavnoj praksi (kao dio njihova inicijalnog obrazovanja) i zaposlenih učitelja i nastavnika (kao dio trajnog stručnog usavršavanja)
 • razvoj zajedničke ponude učenja s izraženom europskom dimenzijom koja uključuje aktivnosti mobilnosti u svim oblicima, uvođenjem npr. ljetnih škola, studijskih posjeta za studente, učitelje i nastavnike te drugih oblika (fizičke i virtualne) suradnje između kampusa
 • utvrđivanje djelotvornih načina za uklanjanje prepreka mobilnosti i uspostavljanje uvjeta, uključujući praktična rješenja i priznavanje učenja, kako bi se povećala količina i kvaliteta mobilnosti te kako bi ona postala sastavni dio ponude inicijalnog obrazovanja i trajnog stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika
 • poticanje škola, a posebno škola za osposobljavanje, da eksperimentiraju i razmjenjuju inovativne nove načine poučavanja (uključujući daljinske i kombinirane pristupe poučavanju i učenju)
 • provođenje, u skladu s ciljevima ovog poziva, studija, istraživanja i/ili anketa ili prikupljanje primjera djelotvorne prakse za sastavljanje sažetaka, dokumenata za raspravu, preporuka itd. radi poticanja rasprave te utjecaja na politike obrazovanja učitelja i nastavnika
 • promicanje i davanje prednosti postojećim alatima programa Erasmus+, kao što su eTwinning i School Education Gateway, za virtualnu mobilnost, suradnju i komunikaciju za potrebe ispitivanja i dijeljenja rezultata.

Očekivani učinak

Očekuje se da će razvoj Akademija za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ pridonijeti privlačnosti učiteljske profesije i osigurati visokokvalitetno inicijalno obrazovanje i trajno stručno usavršavanje nastavnog osoblja i ravnatelja škola.

Očekuje se da će Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ pojačati europsku dimenziju i internacionalizaciju obrazovanja učitelja i nastavnika stvaranjem europskih partnerstava među pružateljima obrazovanja i osposobljavanja učitelja i nastavnika. U okviru bliske suradnje među relevantnim sudionicima u cijeloj Europi predviđa se inovativna europska suradnja i znatan razvoj politika i prakse obrazovanja učitelja i nastavnika, koje će se temeljiti na postojećim inovacijama i djelotvornoj praksi u nacionalnim sustavima obrazovanja učitelja i nastavnika i zajedničkoj obrazovnoj ponudi organiziranoj za učitelje i nastavnike koji sudjeluju. Očekuje se da će se ovim pristupom postaviti temelji mobilnosti kao sastavnog dijela pružanja obrazovanja učitelja i nastavnika u Europi i to uklanjanjem stvarnih prepreka mobilnosti i utvrđivanjem uvjeta za uspješne strategije i programe mobilnosti.

Djelujući na nacionalnoj i europskoj razini, Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ stvorit će čvrsta i održiva partnerstva pružatelja inicijalnog obrazovanja i trajnog stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika. Omogućit će bolju suradnju pružatelja obrazovanja učitelja i nastavnika te biti poticajno okruženje za sklapanje strukturnih partnerstava i uspostavu združenih studija. Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ na taj će način osigurati visokokvalitetno, djelotvorno inicijalno obrazovanje i trajno stručno usavršavanje te postići rezultate do kojih bi bilo teško doći bez razmjene znanja i djelotvorne suradnje.

Očekuje se da će, zahvaljujući diseminaciji rezultata projekata različitim kanalima na transnacionalnoj, nacionalnoj i/ili regionalnoj razini te njihovu postupnom predstavljanju prema dugoročnom akcijskom planu, projekti uključivati relevantne dionike unutar i izvan organizacija sudionica te imati trajan učinak i nakon što završe.

Kriteriji za dodjelu

Relevantnost projekta (najviše 35 bodova)

 • Povezanost s politikom: mjera u kojoj se prijedlogom uspostavljaju i razvijaju europska partnerstva pružatelja obrazovanja i osposobljavanja učitelja i nastavnika za osnivanje Akademija za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ s inovativnom obrazovnom ponudom za učitelje i nastavnike
 • Dosljednost: mjera u kojoj se prijedlog temelji na odgovarajućoj analizi potreba, jasno definiranim i realističnim ciljevima i odnosi se na pitanja koja su relevantna za organizacije sudionice i aktivnost
 • Inovativan pristup: prijedlog uzima u obzir najsuvremenije metode i tehnike i dovodi do inovativnih rezultata i rješenja za njegovo područje općenito ili za geografski kontekst u kojem se projekt provodi (npr. sadržaj, ostvareni rezultati, primijenjene metode rada, uključene ili ciljne organizacije i osobe)
 • Suradnja i partnerstva: mjera u kojoj je prijedlog primjeren za ostvarivanje stabilnog i trajnog odnosa, na lokalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini, između pružatelja inicijalnog obrazovanja učitelja i nastavnika (za buduće učitelje i nastavnike prije početka rada) i pružatelja trajnog stručnog usavršavanja (tijekom rada), uz interakciju na obostranu korist
 • Europska dodana vrijednost: u prijedlogu je jasno dokazana dodana vrijednost na pojedinačnoj (polaznik i/ili osoblje), institucionalnoj i sustavnoj razini, koja se ostvaruje rezultatima koje bi partneri koji djeluju bez europske suradnje teško postigli; u prijedlogu se koriste i promiču postojeći alati na razini EU-a, kao što su eTwinning i School Education Gateway, za suradnju, komunikaciju i za potrebe ispitivanja i dijeljenja rezultata
 • Internacionalizacija: u prijedlogu je prikazan njegov doprinos međunarodnoj dimenziji obrazovanja učitelja i nastavnika, uključujući razvoj zajedničkih modela mobilnosti (virtualne, fizičke i kombinirane) i druge obrazovne ponude u inicijalnom obrazovanju i trajnom stručnom usavršavanju učitelja i nastavnika
 • Digitalne vještine: u kojoj su mjeri u prijedlogu predviđene aktivnosti povezane s razvojem digitalnih vještina (npr. osmišljavanje inovativnih kurikuluma i metodologija poučavanja, djelotvorni moduli za učenje)
 • Zelene vještine: u kojoj su mjeri u prijedlogu predviđene aktivnosti (npr. inovativni kurikulumi i metodologije poučavanja, djelotvorni moduli za učenje) povezane s europskim prioritetima okolišne održivosti i prelaskom na kružno i zelenije gospodarstvo
 • Socijalna dimenzija: prijedlog uključuje horizontalne teme putem različitih aktivnosti usmjerenih na raznolikost i promicanje zajedničkih vrijednosti, jednakosti te nediskriminacije i socijalne uključivosti, među ostalim za osobe s posebnim potrebama / s manje mogućnosti koje rade u višejezičnim i multikulturnim sredinama
 • Rodna osjetljivost: mjera u kojoj se prijedlog bavi pitanjem rodne ravnopravnosti i pomaže da se pronađu rješenja za djelotvorno poticanje rodno osjetljivog poučavanja u školama.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 25 bodova)

 • Koherentnost: ukupni projektni plan osigurava dosljednost između ciljeva projekta, aktivnosti i predloženog proračuna. U prijedlogu je naveden koherentan i opsežan skup prikladnih aktivnosti i usluga za ispunjenje utvrđenih potreba i postizanje očekivanih rezultata
 • Metodologija: kvaliteta i izvedivost predložene metodologije i njezina primjerenost za ostvarivanje očekivanih rezultata
 • Struktura: jasnoća, potpunost i kvaliteta programa rada, uključujući odgovarajuće faze za pripremu, provedbu, praćenje, iskorištavanje, evaluaciju i diseminaciju
 • Upravljanje: predviđena su kvalitetna rješenja za upravljanje. Rokovi, organizacija, zadaće i odgovornosti dobro su definirani i realistični. U prijedlogu su svakoj aktivnosti dodijeljena odgovarajuća sredstva
 • Proračun: u proračunu su predviđena odgovarajuća sredstva potrebna za uspjeh projekta; nisu previsoka ni preniska
 • Upravljanje rizikom: jasno su utvrđeni izazovi/rizici projekta i na odgovarajući su način uključene mjere za njihovo ublažavanje
 • Osiguravanje kvalitete: uspostavljene su odgovarajuće mjere za kontrolu kvalitete (stalnim vrednovanjem kvalitete, istorazinskim vrednovanjem, aktivnostima ocjenjivanja prema referentnim vrijednostima itd.)
 • Alati za praćenje: uvedeni su pokazatelji kako bi se osiguralo da je provedba projekta kvalitetna i isplativa

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 20 bodova)

 • Konfiguracija: projekt uključuje odgovarajuću kombinaciju komplementarnih organizacija sudionica s potrebnim profilom, kompetencijama, iskustvom i stručnošću za uspješnu provedbu svih aspekata projekta
 • Uzlazna konvergencija: u kojoj se mjeri partnerstvom uspostavljaju mreže i zajednice prakse s pružateljima obrazovanja učitelja i nastavnika, javnim tijelima uključenima u obrazovanje učitelja i nastavnika i drugim relevantnim sudionicima te omogućava učinkovita razmjena stručnosti i znanja među tim partnerima
 • Geografska dimenzija: mjera u kojoj partnerstvo uključuje relevantne partnere iz različitih geografskih područja i mjera u kojoj je prijavitelj obrazložio geografski sastav partnerstva i pokazao njegovu važnost za ostvarenje ciljeva Akademija za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+; mjera u kojoj partnerstvo uključuje širok i odgovarajući raspon relevantnih sudionika na lokalnoj i regionalnoj razini
 • Virtualna suradnja i mobilnost: mjera u kojoj je suradnja povezana s postojećim alatima programa Erasmus+, kao što su eTwinning i School Education Gateway
 • Angažiranost: podjela odgovornosti i zadataka jasna je, primjerena i pokazuje angažiranost i aktivan doprinos svih organizacija sudionica u smislu stručnosti i kapaciteta
 • Zadaće: koordinator se odlikuje kvalitetnim upravljanjem i sposobnošću za koordinaciju transnacionalnih mreža i vodstvo u kompleksnom okruženju; pojedinačne zadaće dodjeljuju se na temelju posebnih umijeća svakog partnera.
 • Suradnja: predlaže se učinkovit mehanizam za dobru koordinaciju, donošenje odluka i komunikaciju između organizacija sudionica, sudionika i svih ostalih relevantnih dionika

Učinak (najviše 20 bodova)

 • Korištenje rezultata: u prijedlogu je prikazano kako će partneri i ostali dionici koristiti ishode projekta. Postoje sredstva za mjerenje korištenja za vrijeme trajanja projekta i nakon njegova završetka
 • Diseminacija: prijedlog donosi jasan plan za diseminaciju rezultata tijekom i nakon završetka projekta te uključuje odgovarajuće ciljeve, aktivnosti, relevantni vremenski raspored, alate i kanale kako bi se rezultati i koristi djelotvorno proširili na dionike, oblikovatelje politika, pružatelje obrazovanja učitelja i nastavnika, javna tijela itd. tijekom i nakon završetka projekta. U prijedlogu je navedeno i koji će partneri biti odgovorni za diseminaciju i prikazano je relevantno iskustvo koje imaju u takvim aktivnostima. U prijedlogu su utvrđena sredstva koja se koriste za diseminaciju, s tim da se prednost daje alatima programa Erasmus+, odnosno platformama kao što su eTwinning i School Education Gateway
 • Učinak: prijedlog pokazuje mogući učinak projekta:  
  • na sudionike i organizacije sudionice tijekom i nakon završetka projekta
  • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini.
 • U prijedlog su uključene mjere te ciljevi i pokazatelji za praćenje napretka i procjenu očekivanog učinka (kratkoročnog i dugoročnog).
 • Održivost i kontinuitet: u projektu je objašnjen način uvođenja i daljnjeg razvoja Akademija za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+. Prijedlog obuhvaća izradu dugoročnog akcijskog plana za postupno predstavljanje rezultata projekta nakon njegova završetka. Taj će se plan temeljiti na stalnom partnerstvu između pružatelja usluga inicijalnog obrazovanja učitelja i nastavnika (obrazovanje budućih učitelja i nastavnika prije početka rada) i pružatelja trajnog stručnog usavršavanja (tijekom rada). Trebao bi uključivati utvrđivanje odgovarajućih upravljačkih struktura te planove za nadogradivost i financijsku održivost, uključujući utvrđivanje financijskih sredstava (europskih, nacionalnih i privatnih) kako bi se osigurala dugoročna održivost postignutih rezultata.

Da bi došle u obzir za financiranje, prijave moraju dobiti najmanje 60 bodova (od ukupno 100 bodova), uzimajući u obzir i najmanji potreban broj bodova za svaki od četiri kriterija za dodjelu: najmanje 18 bodova za kategoriju „relevantnost projekta”, 13 bodova za kategoriju „kvaliteta projektnog plana i provedbe” i 11 bodova za kategorije „kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji” i „učinak”. U slučaju jednako rangiranih prijedloga prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za „relevantnost projekta”, a zatim za „učinak”.

Koja su pravila financiranja?

Bespovratna sredstva EU-a bit će doprinos stvarnim troškovima povezanima s projektom (model financiranja stvarnih troškova). Samo prihvatljivi troškovi i troškovi koje je korisnik stvarno imao tijekom provedbe projekta (ne troškovi predviđeni proračunom).

Maksimalna bespovratna sredstva EU-a po projektu iznose 1,5 milijuna EUR.

Osim toga,

 • detaljni parametri bespovratnih sredstava utvrdit će se u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava
 • financijski doprinos EU-a ne smije premašiti 80 % ukupnih prihvatljivih troškova .
 • Iznos bespovratnih sredstava može biti niži od traženog.

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

Tagged in:  Nastavno osoblje u školama