Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2024.

Međutim, cijeli vodič za 2024. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Aktivnosti Erasmus Mundus

Aktivnosti Erasmus Mundus obuhvaćaju:

 • 1. lot: združeni diplomski studiji Erasmus Mundus (EMJM) i
 • 2. lot: mjere za pripremu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus (EMDM).

Cilj je poticati izvrsnost i svjetsku internacionalizaciju visokih učilišta putem studijskih programa (na razini diplomskog studija) koje zajednički provode i međusobno priznaju visoka učilišta u Europi, a ta je aktivnost otvorena i za učilišta u drugim zemljama svijeta.

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus (EMJM) i mjere za pripremu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus (EMDM) dva su neovisna lota. Nije obvezno provesti EMDM prije EMJM-a. Dodjela EMDM-a ne podrazumijeva automatsko financiranje u okviru EMJM-a, a završetak projekta EMDM-a nije kriterij za dodjelu za EMJM.

1. Lot združeni Diplomski Studiji Erasmus Mundus (EMJM)

EMJM podupire integrirane transnacionalne studijske programe na diplomskoj razini 1 koje pruža međunarodni konzorcij visokih učilišta iz različitih zemalja svijeta i, prema potrebi, drugih partnera iz i/ili izvan odgojno-obrazovnog sustava s posebnim stručnim znanjem i interesom u predmetnim studijskim područjima / stručnim domenama.

EMJM-i su programi izvrsnosti i trebali bi pridonijeti integraciji i internacionalizaciji europskog prostora visokog obrazovanja. Specifičnost EMJM-a temelji se na visokom stupnju zajedništva/integracije među ustanovama sudionicama i na izvrsnosti njihova akademskog sadržaja.

Ciljevi EMJM-a

EMJM nastoji povećati privlačnost i izvrsnost europskog visokog obrazovanja u svijetu i privući talente u Europu, i to kombinacijom sljedećeg:

 1. institucionalne akademske suradnje radi predstavljanja europske izvrsnosti u visokom obrazovanju i
 2. pojedinačne mobilnosti za sve studente koji sudjeluju u EMJM-u, uz stipendije koje financira EU za najbolje studente koji se prijave.

Koji su kriteriji za prijavu za združene diplomske studije erasmus mundus?

Kriteriji prihvatljivosti

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus, projektni prijedlozi za združene diplomske studije Erasmus Mundus moraju ispuniti sljedeće kriterije.

Tko se može prijaviti?

Prijavitelji (koordinator i punopravni partneri) moraju biti pravni subjekti:

 • visoka učilišta                                                                               
 • s poslovnim nastanom u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili prihvatljivoj trećoj zemlji koja nije pridruženaprogramu.        

Visoka učilišta s poslovnim nastanom u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu moraju imati valjanu Erasmus povelju u visokom obrazovanju (ECHE).

Visoka učilišta koja sudjeluju u programu iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu ne moraju imati Erasmus povelju u visokom obrazovanju, ali morat će se obvezati poštovati njezina načela.

Udruženja ili organizacije visokih učilišta, javne ili privatne organizacije (uključujući povezane subjekte) koje izravno i aktivno pridonose održavanju združenih diplomskih studija Erasmus Mundus (EMJM) s poslovnim nastanom u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili prihvatljivoj trećoj zemlji koja nije pridružena programu isto mogu sudjelovati, ali ne kao koordinatori.   

Osim toga, studijski program EMJM-a može imati koristi i od sudjelovanja pridruženih partnera (nije obvezno).

 U fazi prijave 2 visoka učilišta koja su punopravni partneri moraju dokazati da su ispunila zahtjeve za vanjsko osiguravanje kvalitete (QA) iz svoje nadležnosti za združeni studij. To može biti rezultat i. uspješne primjene europskog pristupa osiguravanju kvalitete združenih studija (ako je to dopušteno nacionalnim zakonodavstvom) ili ii. se može temeljiti na posebnoj akreditaciji/evaluaciji združenog studija ili iii. svake nacionalne sastavnice na temelju koje je oblikovan EMJM.

Iznimka: organizacije iz Bjelarusa (Regija 2) i Ruske Federacije (Regija 4) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Sastav konzorcija

Prijedloge mora podnijeti konzorcij najmanje triju visokih učilišta prijavitelja (koordinator i punopravni partneri) iz triju zemalja, od kojih najmanje dvije moraju biti države članice EU-a i/ili treće zemlje pridružene programu.     

Povezani subjekti ne ubrajaju se u minimalne kriterije prihvatljivosti za sastav konzorcija. 

Mjesto provedbe aktivnosti

Aktivnosti se mogu provoditi u bilo kojoj prihvatljivoj zemlji.

Trajanje projekta

Projekti bi u pravilu trebali trajati 74 mjeseca (produljenja su moguća u opravdanim slučajevima i ako se uvedu izmjenom ugovora).

Prethodno financirani združeni akademski ili stručni nazivi na diplomskoj razini Erasmus Mundus (EMJMD) i združeni diplomski studiji (EMJM) mogu se prijaviti za produljenje najranije godinu dana prije isteka ugovora. Dva diplomska studija koja se financiraju u okviru dva različita ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ni u kojem slučaju ne mogu započeti u istoj akademskoj godini.

Gdje se treba prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu.

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-EDU-2023-PEX-EMJM-MOB

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 16. veljače u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Uspostava projekta

Očekuje se da združeni diplomski studiji Erasmus Mundus ispune sljedeće zahtjeve:

 1. uključuju zajednički pripremljen i potpuno integriran kurikulum u skladu sa standardima za osiguravanje kvalitete združenih studija u europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) 3 koji se primjenjuju na datum prijave EMJM-a. Ti standardi obuhvaćaju sve ključne aspekte združenih studija, u smislu zajedničke pripreme, provedbe, održavanja i osiguravanja kvalitete.

Osim standarda za osiguravanje kvalitete združenih studija, u EMJM-ima su važni sljedeći zajednički/usuglašeni provedbeni postupci:

 • zajednički zahtjevi za upis studenata te pravila/postupci za prijavu, odabir, politiku školarina, praćenje, ispitivanje/ocjenjivanje
 • zajednički oblikovan program i zajedničke integrirane aktivnosti poučavanja/osposobljavanja, uključujući zajednički dogovorenu jezičnu politiku i zajednički postupak za priznavanje razdoblja studiranja u okviru konzorcija
 • usuglašene usluge koje se nude studentima (npr. tečajevi jezika, potpora za vize)
 • zajedničke aktivnosti promicanja i informiranja kako bi se osigurala svjetska vidljivost programa i stipendiranja u okviru programa Erasmus Mundus. Promotivna strategija trebala bi sadržavati integriranu i sveobuhvatnu internetsku stranicu (na engleskom jeziku i na glavnom nastavnom jeziku/jezicima, ako nije engleski) sa svim potrebnim informacijama o programu za studente i druge relevantne dionike, kao što su budući poslodavci
 • zajedničko administrativno i financijsko upravljanje konzorcija
 • potiče se združeni akademski naziv ako je to predviđeno u nacionalnom zakonodavstvu
 1. studije provodi konzorcij visokih učilišta i, ako je relevantno, drugih partnera iz i/ili izvan odgojno-obrazovnog sustava s poslovnim nastanom u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu. Konzorcij mora uključivati najmanje tri visoka učilišta iz tri zemlje, od kojih najmanje dvije moraju biti države članice EU-a ili treće zemlje pridružene programu.

Sva visoka učilišta koja su punopravni partneri (iz država članica EU-a ili trećih zemalja pridruženih programu ili trećih zemalja koje nisu pridružene programu) moraju biti ustanove koje dodjeljuju diplomske akademske stupnjeve i diplome o završenom združenom ili višestrukom akademskom ili stručnom studiju kojima se potvrđuje da su studenti koji ispunjavaju uvjete za dodjelu diploma uspješno završili program združenih diplomskih studija Erasmus Mundus. Prije upisa prvih studenata u združene diplomske studije Erasmus Mundus sve organizacije koje sudjeluju u konzorciju EMJM-a moraju preuzeti nužne institucijske obveze kako bi se osigurala čvrsta institucijska integracija i potpora. Te se obveze preuzimaju u obliku sporazuma o partnerstvu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus, koji moraju potpisati sve partnerske ustanove (uključujući pridružene partnere ako se to smatra relevantnim). Ako sudjeluju visoka učilišta iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu, trebala bi se u ovom sporazumu o partnerstvu obvezati na načela Erasmus povelje u visokom obrazovanju. Sporazum o partnerstvu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus morat će obuhvaćati sve akademske, operativne, administrativne i financijske aspekte povezane s provedbom tih studija i upravljanjem stipendijama EMJM-a (vidjeti u nastavku). Nacrt sporazuma o partnerstvu mora se dostaviti u fazi prijave.

Studijski program EMJM-a može imati koristi i od sudjelovanja pridruženih partnera (nije obvezno). Te organizacije neizravno pridonose provedbi određenih zadaća/aktivnosti i/ili podupiru diseminaciju i održivost EMJM-a. Takav doprinos može, primjerice, biti u obliku prijenosa znanja i vještina, pružanja dodatnih tečajeva ili mogućnosti upućivanja na rad ili zapošljavanja. Iz aspekta prihvatljivosti i ugovornog upravljanja oni se ne smatraju korisnicima financijskih sredstava iz programa.

 1. upisuju izvrsne studente iz cijelog svijeta. Konzorcij združenih diplomskih studija Erasmus Mundus nadležan je za odabir, upis i praćenje pojedinačnih studenata. Odabir studenata mora biti organiziran transparentno, nepristrano i pravedno. Određeni broj odabranih studenata može dobiti stipendiju EMJM-a.

U EMJM se upisuju studenti na diplomskoj razini koji su stekli diplomu preddiplomskog studija ili su dokazali da imaju priznat istovjetan stupanj obrazovanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i praksom u zemljama/ustanovama koje dodjeljuju akademske stupnjeve. Prva generacija upisanih studenata trebala bi započeti studij najkasnije početkom akademske godine koja sijedi nakon godine odabira projekata.

Kako bi se zajamčila potpuna transparentnost i definirala prava i odgovornosti svih upisanih studenata, obje stranke (tj. upisani studenti i konzorcij združenih diplomskih studija Erasmus Mundus) moraju nakon upisa studenata u program potpisati ugovor o studiranju. Predložak ugovora o studiranju mora biti objavljen na internetskim stranicama združenih diplomskih studija Erasmus Mundus

 1. uključuju obveznu fizičku mobilnost za sve upisane studente: načini praćenja mobilnosti te mehanizam priznavanja razdoblja studiranja među partnerskim ustanovama moraju se dogovoriti unutar konzorcija u fazi prijave projekta

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus (EMJM) moraju uključivati obveznu fizičku mobilnost za sve upisane studente (bez obzira na to jesu li stipendisti EMJM-a) koja se sastoji od najmanje dva razdoblja studiranja u dvije zemlje, od kojih barem jedna mora biti država članica EU-a ili treća zemlja pridružena programu. Te dvije zemlje moraju se razlikovati od zemlje boravišta studenta u fazi upisa. Svako od dva obvezna razdoblja studiranja mora odgovarati radnom opterećenju od najmanje jednog akademskog semestra (30 ECTS bodova ili istovjetno tome) 4 .Sva razdoblja diplomskog studija moraju se odvijati u partnerskim visokim učilištima ili pod njihovim izravnim nadzorom. Razdoblja obvezne mobilnosti ne mogu se zamijeniti virtualnom mobilnošću (učenjem na daljinu).

 1. na studijima se potiče razmjena osoblja i pozvanih stručnjaka kako bi pridonijeli aktivnostima poučavanja, osposobljavanja i istraživanja te administrativnim aktivnostima
 1. nakon uspješnog završetka programa združenih diplomskih studija Erasmus Mundus dodjeljuje se združeni akademski ili stručni naziv (tj. jedinstvena diploma koju dodjeljuju najmanje dva visoka učilišta iz različitih zemalja, od kojih najmanje jedna mora biti država članica EU-a ili treća zemlja pridružena programu) ili višestruki akademski ili stručni naziv (tj. najmanje dvije diplome koje dodjeljuju dva visoka učilišta iz različitih zemalja, od kojih najmanje jedna mora biti država članica EU-a ili treća zemlja pridružena programu) ili kombinacija navedenog.

Akademski nazivi koji se dodjeljuju diplomiranim studentima moraju biti u okviru sustava kvalifikacija u visokom obrazovanju u zemljama u kojima visoka učilišta imaju poslovni nastan. Nazive moraju uzajamno priznavati sva visoka učilišta koja su punopravni partneri i koja ih dodjeljuju. Na kraju studija konzorciji bi studentima trebali izdati i dopunsku ispravu o studiju, koja obuhvaća sadržaj cijelog programa diplomskog studija.

Prijedlozi za združene diplomske studije Erasmus Mundus u fazi prijave moraju sadržavati u potpunosti razvijene združene studijske programe koji su spremni za pokretanje i koji se mogu oglašavati u svijetu neposredno nakon odabira. Ne postoje ograničenja u pogledu disciplina.

Osim financijskog doprinosa za vođenje združenih diplomskih studija (vidjeti odjeljak o pravilima financiranja u nastavku) svi projekti financirani u okviru programa Erasmus Mundus koji završavaju u razdoblju 2021. 2027. (uključujući one koji su počeli u razdoblju 2014. – 2020.) mogu nastaviti s programom kao diplomski studij Erasmus Mundus najviše triput nakon završetka aktivnosti, pod uvjetom da im EACEA pri ocjenjivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u završnoj fazi izvješćivanja dodijeli najmanje 75 bodova. Ti diplomski studiji trebali bi se obvezati da će i. nastaviti poštovati ciljeve, opseg i očekivani učinak aktivnosti, ii. pobrinuti se da osiguraju kontinuitet s prethodno financiranim diplomskim programom i iii. dostaviti izvješće o aktivnostima na kraju predmetnog razdoblja.

Očekivani učinak

Na razini sustava:

 • poticanje akademske suradnje u europskom prostoru visokog obrazovanja i izvan njega podupiranjem zajedničkog poučavanja i kvalifikacija, poboljšanja kvalitete, promicanja akademske izvrsnosti
 • jačanje međunarodne dimenzije visokog obrazovanja suradnjom institucija u Europi i inozemstvu i mobilnošću za najbolje studente u svijetu
 • povećanje sinergije između visokog obrazovanja, inovacija i istraživanja
 • uklanjanje prepreka učenju većim pristupom visokokvalitetnom obrazovanju usmjerenom na inovacije i lakšim kretanjem polaznika između zemalja
 • ispunjavanje društvenih potreba i potreba tržišta rada
 • doprinos razvoju inovativnih obrazovnih politika.

Na institucijskoj razini:

 • pružanje europskim i neeuropskim visokim učilištima više mogućnosti za strukturiranu i održivu akademsku suradnju širom svijeta
 • poboljšanje kvalitete programa na diplomskoj razini i razvoj mehanizama za praćenje
 • povećanje internacionalizacije i konkurentnosti organizacija sudionica
 • podupiranje stvaranja novih mreža i poboljšanje kvalitete postojećih
 • povećanje privlačnosti organizacija sudionica za nadarene studente
 • doprinos internacionalizacijskim politikama visokih učilišta jačanjem međunarodne svijesti putem kurikuluma i izradom sveobuhvatnih strategija internacionalizacije (institucijska suradnja i prekogranična mobilnost ljudi).

Na individualnoj razini:

 • poboljšanje zapošljivosti studenata koji sudjeluju u programu
 • poboljšanje ključnih kompetencija i vještina studenata
 • stvaranje novih načina razmišljanja i pristupa akademskim studijima kroz međunarodno, interdisciplinarno, međusektorsko i međukulturno iskustvo
 • poboljšanje sposobnosti studenata za umrežavanje i njihovih komunikacijskih vještina
 • povećanje doprinosa pojedinaca gospodarstvu i društvu utemeljenima na znanju.

Kriteriji za dodjelu

Relevantnost projekta (najviše 30 bodova)

Kontekst i opći ciljevi

 • Opći ciljevi projekta u odnosu na združene diplomske studije Erasmus Mundus

Analiza potreba i posebni ciljevi

 • Obrazloženje projekta i analiza potreba na kojoj se prijedlog temelji
 • Pitanja/izazovi/nedostaci i posebni ciljevi koji se projektom nastoje uzeti u obzir u akademskom smislu te s obzirom na društvene potrebe i potrebe tržišta rada

Komplementarnost s drugim mjerama i inovacijama

 • Strategija za poticanje izvrsnosti i inovacija
 • Podupiranje strategije modernizacije i internacionalizacije partnerskih visokih učilišta
 • Jedinstvenost projekta i dodana vrijednost u usporedbi s ponudom postojećih diplomskih programa
 • Strategija za povećanje privlačnosti, integracije, internacionalizacije i doprinosa ciljevima politike europskog prostora visokog obrazovanja

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 30 bodova)

Koncept i metodologija 

 • Zajedništvo/integracija EMJM-a, uzimajući u obzir zahtjeve opisane u odjeljku „Uspostava projekta” U prijedlogu se posebno opisuju: 
  • akademski program i način na koji će se izvrsnost i inovativni elementi u iskustvu učenja osigurati u svim subjektima konzorcija
  • organizacija razdoblja studiranja, uključujući minimalne zahtjeve za mobilnost i uzajamno priznavanje ishoda učenja / bodova
  • načela i zahtjevi za prijavu studenata, odabir, sudjelovanje u programu i dodjelu stipendija
  • usluge koje se nude studentima
  • doprinos mobilnog osoblja i pozvanih stručnjaka aktivnostima poučavanja, osposobljavanja i istraživanja te administrativnim aktivnostima
  • posebne mjere potpore za olakšavanje jednakog i uključivog pristupa za sudionike te upis studenata/osoblja/pozvanih znanstvenika s individualnim potrebama povezanima s dugotrajnim fizičkim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim teškoćama.

Strategija za osiguranje kvalitete, praćenje i evaluaciju

 • Unutarnje i vanjske mjere za osiguranja kvalitete diplomskog programa
 • Mjera u kojoj je zajednički pripremljen i potpuno integriran kurikulum usklađen sa standardima za osiguravanje kvalitete združenih studija u europskom prostoru visokog obrazovanja
 • združeni akademski naziv/nazivi koji će se dodjeljivati i njihovo priznavanje na punopravnim partnerskim visokim učilištima te zajednička dopunska isprava o studiju.

Projektni tim, osoblje i stručnjaci

 •  Projektni timovi i način na koji će surađivati na provedbi projekta

Troškovna učinkovitost i upravljanje financijama 

 • Upravljanje sredstvima EU-a, mobilizacija dopunskih sredstava i proračunski plan

Upravljanje rizicima

 • Utvrđivanje rizika u provedbi projekta i planiranje odgovarajućih mjera za ublažavanje

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 20 bodova)

Struktura konzorcija

 • Obrazloženje sastava konzorcija i komplementarnosti partnera; njihova dodana vrijednost za provedbu EMJM-a i način na koji svaki partner ostvaruje korist od sudjelovanja u projektu
 • Inovativni karakter konzorcija i uključivanje partnera s različitim razinama iskustva u aktivnosti Erasmus Mundus. Ako je primjenjivo:
  • kako je unaprijeđen postojeći konzorcij za Erasmus Mundus
  • kako je organizirana suradnja s dionicima izvan odgojno-obrazovnog sustava i u koju svrhu.
 • Definirane uloge i zadaće svakog partnera i razina uključenosti u projektne aktivnosti

Upravljanje konzorcijem i donošenje odluka

 • Sporazumi o suradnji, upravljačka tijela i alati za upravljanje, osobito administrativno i financijsko
 • Angažiranost partnerskih institucija u provedbi EMJM-a
 • Primjerenost nacrta sporazuma o partnerstvu za učinkovito upravljanje EMJM-om

Učinak (najviše 20 bodova)

Učinak i ambicija 

 • Učinak na razini sustava (unutar i izvan akademske zajednice, uključujući širu javnost i društvo), na institucijskoj razini (partnerske organizacije) i na individualnoj razini (posebno s obzirom na zapošljivost)
 • Predviđanja broja upisanih studenata u vremenskom okviru projekta Mjere za osiguravanje ravnomjerne zastupljenosti zemalja pri upisivanju studenata

Komunikacija, diseminacija i vidljivost

 • Strategija promocije kako bi se privukli izvrsni studenti širom svijeta: ciljne skupine, zadaće partnera i način na koji će se studente poticati da daju doprinos Erasmus+ identitetu/zajednici
 • Strategija diseminacije, iskorištavanja i vidljivosti

Održivost i kontinuitet

 • Srednjoročna/dugoročna strategija razvoja i održivosti nakon razdoblja financiranja sredstvima EU-a, uključujući mobilizaciju drugih izvora financiranja
 • Sinergije/komplementarnost s drugim aktivnostima (koje se financiraju sredstvima EU-a i drugim sredstvima) koje se mogu nadovezati na rezultate projekta

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje 22 boda za kriterij za dodjelu „relevantnost projekta”. U slučaju jednako rangiranih prijedloga prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za „relevantnost projekta”, a zatim za „učinak”.

Koja su pravila financiranja?

Bespovratna sredstva za združene diplomske studije Erasmus Mundus izračunavaju se na temelju sljedeće tri komponente:

 • doprinosa institucijskim troškovima za provedbu programa
 • maksimalnog broja studentskih stipendija koje se dodjeljuju tijekom trajanja ugovora,
 • dodatnih sredstava namijenjenih pokrivanju individualnih potreba studenata s invaliditetom.

Taj doprinos služi za financiranje najmanje četiriju izvedbi diplomskog programa u trajanju od 1 do 2 akademske godine (60, 90 ili 120 ECTS bodova).

Doprinos institucijskim troškovima združenih diplomskih studija Erasmus Mundus

Dodjeljuje se u obliku jediničnog troška po upisanom studentu i namijenjen je pokrivanju dijela troškova povezanih s provedbom programa združenih diplomskih studija Erasmus Mundus.

Jedinični troškovi obuhvaćaju troškove osoblja (nastave, putovanja), troškove pozvanih gostujućih predavača, promocije, diseminacije, organizacijski troškovi (uključujući potpuno osiguranje za upisane studente, financijsku potporu upisanim studentima s individualnim potrebama ako nisu pokrivene dodatnim sredstvima (vidjeti u nastavku), pomoć oko smještaja i ostale studentske usluge), administrativne troškove i sve ostale troškove potrebne za provedbu uspješnog diplomskog programa.

U odabranim projektima ne mogu se naplaćivati naknade za prijavu studenata. Ne mogu se naplaćivati ni školarine ni drugi obvezni troškovi povezani sa sudjelovanjem studenata kao stipendista programa Erasmus Mundus.

Maksimalni doprinos institucionalnim troškovima iznosi: 750 EUR/mjesec x DR x NRES

pri čemu je:

 • DR = maks. trajanje diplomskog programa u mjesecima (npr. 12, 18, 24 mjeseca)
 • NRES = broj upisanih studenata (stipendista i onih bez stipendije) predviđen za cijelo vrijeme trajanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Napominjemo da će za izračun iznosa bespovratnih sredstava NRES biti ograničen na 100 (ne uključujući dodatne stipendije za ciljane regije svijeta, ako je primjenjivo).

Studentske stipendije

Stipendija će biti doprinos troškovima studenata korisnika i pokrivat će putne troškove, troškove vize, troškove smještaja i životne troškove. Izračunava se na temelju mjesečnog jediničnog troška za cijelo razdoblje koje je upisanom stipendistu potrebno za završetak studijskog programa (razmjerno stvarnom broju dana). To razdoblje obuhvaća studiranje, istraživanje, stručnu praksu, pripremu i obranu završnog rada u skladu sa zahtjevom združenog diplomskog studija. U tom se razdoblju stipendija može dodijeliti samo u cijelosti i redovitim studentima.

Stipendija se dodjeljuje za upis na redovni studij i obuhvaća cjelokupno trajanje diplomskog studija (tj. 12, 18, 24 mjeseca). Skraćeno trajanje stipendije primjenjivo je u slučaju priznavanja prethodnog učenja (s najkraćim trajanjem stipendije od jedne akademske godine).

Studenti koji su prethodno dobili stipendiju za EMJM ne mogu se prijaviti za dodatnu stipendiju u okviru EMJM-a.

Stipendije za EMJM mogu se ponuditi studentima iz cijelog svijeta. Međutim, konzorciji trebaju osigurati geografsku ravnotežu, tj. kandidatima istog državljanstva može se dodijeliti najviše 10 % ukupnog broja dodijeljenih stipendija za vrijeme provedbe projekta (to se pravilo ne odnosi na dodatne stipendije za ciljane regije svijeta, ako je primjenjivo).

Izračun maksimalne stipendije po studentu:

Stipendija se izračunava na sljedeći način: 1400 EUR/mjesec x DS

pri čemu je DS = trajanje diplomskog programa.

Izračun maksimalnog iznosa stipendije za združene diplomske studije Erasmus Mundus za vrijeme trajanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:

Maksimalni iznos stipendije izračunava se na sljedeći način: 1400 EUR/mjesec x DR x NRS

pri čemu je:

 • DR = maks. trajanje diplomskog programa u mjesecima (npr. 12, 18, 24 mjeseca)
 • NRS = broj stipendija predviđenih za cijelo trajanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (najviše 60, ne uključujući dodatne stipendije za ciljane regije svijeta, ako je primjenjivo).

Doprinos individualnim potrebama studenata s invaliditetom

Doprinosi za individualne potrebe prihvatljivi su ako ispunjavaju opće uvjete prihvatljivosti utvrđene u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Koristit će se za troškove upisane studente (sa stipendijom ili bez nje) s invaliditetom (npr. dugotrajna fizička, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja), kao što su oni povezani s nabavom posebnih predmeta ili usluga (npr. pomoć trećih osoba, prilagodba radnog okruženja, dodatni putni troškovi/troškovi prijevoza).

Potpora za pokrivanje takvih individualnih potreba upisanih studenata bit će u obliku sljedećih jediničnih troškova za posebne potrebe:

(a) 3000 EUR

(b) 4500 EUR

(c) 6000 EUR

(d) 9500 EUR

(e) 13 000 EUR

(f) 18 500 EUR

(g) 27 500 EUR

(h) 35 500 EUR

(i) 47 500 EUR

(j) 60 000 EUR

Izračun doprinosa za jedinični trošak po studentu:

upisani studenti prijavit će vrstu potrebnih predmeta/usluga i njihov trošak. Primjenjivi jedinični trošak utvrdit će se kao stopa koja odgovara procijenjenim troškovima ili je prva na popisu koja je niža od njih. Taj jedinični trošak doprinos je i nije namijenjen za potpuno pokrivanje stvarnih troškova.

Napomena: troškovi koji su manji od najnižeg iznosa (tj. manji od 3000 EUR) neće biti prihvatljivi za dodatnu potporu i morat će se pokriti u okviru doprinosa institucijskim troškovima EMJM-a ili iz drugih izvora financiranja ustanova korisnika.

Izračun maksimalnog doprinosa koji se dodjeljuje za združene diplomske studije Erasmus Mundus za vrijeme trajanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:

U fazi prijave će na temelju njihove procjene prijavitelji zatražiti maksimalno dva jedinična troška, što odgovara najvišim dostupnim jediničnim troškovima, tj. najviše 2 x 60 000 EUR. Taj će se iznos iskoristiti za dodjelu jediničnih troškova dotičnim studentima.

U fazi provedbe jedinični troškovi bit će u obliku mjesečnog jediničnog doprinosa koji se izračunava na sljedeći način:

{jedinica za posebne potrebe x (1/broj mjeseci)}.

Broj mjeseci u toj formuli odgovara broju mjeseci u kojima su se predmeti ili usluge za posebne potrebe koristili ili su proizvedeni za provedbu aktivnosti, ovisno o prirodi predmeta ili usluga. Za jednokratne troškove broj mjeseci odgovara broju 1.

Dodatna sredstva za studente iz ciljanih regija svijeta

Prijavitelji se mogu prijaviti za dodatna sredstva za studente iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu iz sljedećih regija: regije 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11, koje se financiraju iz instrumenata EU-a za vanjsko djelovanje.

EMJM-ovi predloženi za financiranje mogu za cjelokupno trajanje diplomskog studija primati do 31 dodatnu stipendiju (uključujući odgovarajuće institucionalne troškove) koje se financiraju iz Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa (NDICI) te do četiri dodatne stipendije (uključujući odgovarajuće institucionalne troškove) koje se financiraju iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III). Te dodatne stipendije nude se zbog zadanih prioriteta vanjskog djelovanja EU-a povezanih s visokim obrazovanjem i uzimaju u obzir različite razine gospodarskog i socijalnog razvoja u relevantnim trećim zemljama koje nisu pridružene programu. Te će se stipendije dodjeljivati EMJM-ima odabranima za financiranje silaznim redoslijedom i uzimajući u obzir raspoloživi proračun.

Dodatne informacije o raspoloživim iznosima u okviru svake proračunske omotnice objavit će se na portalu Funding & tender opportunities. Sredstva će se morati koristiti na geografski uravnotežen način, a ustanove se potiču da uključuju studente iz najsiromašnijih i najmanje razvijenih trećih zemalja koje nisu pridružene programu.

Za ovu aktivnost utvrđeni su sljedeći geografski ciljevi i okvirni udio u proračunu:

 • Regija 1 (zapadni Balkan): posebna pozornost posvetit će se stipendijama u području klimatskih promjena, okoliša i energetike, digitalnih tehnologija, inženjerstva, održivog rasta i radnih mjesta.
 • Regija 3 (južno susjedstvo): 8 % proračuna dostupnog iz NDICI-ja.
 • Regija 5 (Azija): 23 % proračuna dostupnog iz NDICI-ja. Prednost će se dati najmanje razvijenim zemljama.
 • Regija 6 (središnja Azija): 9 % proračuna dostupnog iz NDICI-ja. Prednost će se dati najmanje razvijenim zemljama.
 • Regija 7 (Bliski istok) 3 % proračuna dostupnog iz NDICI-ja. Prednost će se dati najmanje razvijenim zemljama.
 • Regija 8 (Pacifik): 1 % proračuna dostupnog iz NDICI-ja. Prednost će se dati najmanje razvijenim zemljama.
 • Regija 9 (supsaharska Afrika): 31 % proračuna dostupnog iz NDICI-ja. Prednost će se dati najmanje razvijenim zemljama, a posebna pozornost posvetit će se i prioritetnim zemljama s obzirom na migracije. Nijedna zemlja neće moći dobiti više od 8 % sredstava predviđenih za njezinu regiju.
 • Regija 10 (Latinska Amerika): 24 % proračuna dostupnog iz NDICI-ja. Brazilu i Meksiku zajedno može se dodijeliti najviše 30 % sredstava.
 • Regija 11 (Karibi): 1 % proračuna dostupnog iz NDICI-ja.

Regionalni ciljani proračuni i prioriteti primjenjuju se okvirno na razini projekta i pratit će se u fazi provedbe.

Izračun konačnog iznosa bespovratnih sredstava

Konačni iznos bespovratnih sredstava izračunat će se u fazi podnošenja završnog izvješća na temelju broja dodijeljenih stipendija, broja upisanih studenata i stvarnog broja jediničnih troškova dodijeljenih za individualne potrebe, pod uvjetom da ukupan iznos ne prelazi najveći iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava. Projekti će imati fleksibilnost za prijenos sredstava između stipendija (ne uključujući dodatne stipendije za ciljane regije svijeta, ako je primjenjivo) i individualnih potreba ovisno o stvarnim potrebama i u skladu s ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.Prijenosi između proračunskih naslova i između instrumenata financiranja nisu dopušteni.

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

2. Lot: mjere za pripremu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus

Mjere za pripremu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus trebale bi povećati kapacitete sveučilišta za modernizaciju i internacionalizaciju kurikuluma i nastavne prakse, udružiti sredstva, a sustavima visokog obrazovanja pomoći da razviju zajedničke mehanizme povezane s osiguravanjem kvalitete, akreditacijom i priznavanjem diploma i bodova. Potpora je namijenjena i istraživanju i iskorištavanju mogućnosti koje nudi europski pristup osiguravanju kvalitete združenih studija. Zbog visokog stupnja zajedništva/integracije među ustanovama sudionicama takvi integrirani transnacionalni programi trebali bi pridonijeti integraciji i internacionalizaciji europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA).

Cilj mjera za pripremu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus

Glavni je cilj mjera za pripremu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus potaknuti razvoj novih, inovativnih, visoko integriranih transnacionalnih diplomskih programa na diplomskoj razini. Te mjere za pripremu trebale bi uključivati sljedeće kategorije za koje se utvrdi da su nedovoljno zastupljene u programu Erasmus Mundus: a) države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu i/ili b) ustanove iz tih zemalja i/ili c) tematska područja (vidjeti Katalog programa Erasmus Mundus) 5 .

Koji su kriteriji za prijavu za mjere za pripremu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus?

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava, projektni prijedlozi za mjere za pripremu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus moraju ispuniti sljedeće kriterije.

Tko se može prijaviti?

Prijavitelji moraju biti pravni subjekti:

 • visoka učilišta                                                                               
 • s poslovnim nastanom u državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili prihvatljivoj trećoj zemlji koja nije pridružena programu.               

Iznimka: organizacije iz Bjelarusa (Regija 2) i Ruske Federacije (Regija 4) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Visoka učilišta s poslovnim nastanom u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu moraju imati valjanu Erasmus povelju u visokom obrazovanju (ECHE).

Visoka učilišta koja sudjeluju u programu iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu ne moraju imati Erasmus povelju u visokom obrazovanju, ali morat će se obvezati poštovati njezina načela.

Mjesto provedbe aktivnosti

Aktivnosti se mogu provoditi u bilo kojoj prihvatljivoj zemlji.   

Trajanje projekta

Projekti bi u pravilu trebali trajati 15 mjeseci (produljenja su moguća u opravdanim slučajevima i ako se uvedu izmjenom ugovora).

Gdje se treba prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu.

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-EDU-2023-EMJM-DESIGN

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 16. veljače u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Uspostava projekta

EMDM podupire pripremu studijskih programa na diplomskoj razini 6 koje zajednički pružaju međunarodni konzorcij visokih učilišta iz različitih zemalja svijeta i, prema potrebi, drugi partneri iz i/ili izvan odgojno-obrazovnog sustava s posebnim stručnim znanjem i interesom u predmetnim studijskim područjima / stručnim domenama.

EMDM su projekti s jednim korisnikom. Korisnici će uspostavljati kontakte i inicirati aktivnosti suradnje s ciljem uspostavljanja diplomskog programa u skladu s definicijom „integriranog diplomskog programa” (vidjeti odjeljak o EMJM-u „Uspostava projekta”). U fazi prijave korisnik bi trebao utvrditi organizacije sudionice. Međutim, one neće sudjelovati u postupku potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Planirane aktivnosti bit će opisane u dijelu B prijavnog obrasca i u jedinstvenom radnom paketu.

Do kraja razdoblja financiranja zajednički pripremljen diplomski studij trebao bi:

 • ponuditi potpuno integrirani kurikulum koji izvodi konzorcij visokih učilišta (koji čine najmanje tri visoka učilišta iz triju zemalja, od kojih najmanje dvije moraju biti države članice EU-a ili treće zemlje pridružene programu)
 • nastojati privući izvrsne studente iz cijelog svijeta
 • uključivati obveznu fizičku mobilnost za sve upisane studente
 • završiti dodjelom združenog akademskog ili stručnog naziva (tj. jedinstvene diplome koju dodjeljuju najmanje dva visoka učilišta iz različitih zemalja, od kojih najmanje jedna mora biti država članica EU-a ili treća zemlja pridružena programu) ili višestrukog akademskog ili stručnog naziva (tj. najmanje dvije diplome koje dodjeljuju dva visoka učilišta iz različitih zemalja, od kojih najmanje jedna mora biti država članica EU-a ili treća zemlja pridružena programu) ili kombinacija navedenog.

Nadalje, očekuje se da se u okviru projekta osmisle sljedeći zajednički mehanizmi:

 • zajednički zahtjevi za upis studenata te pravila/postupci za prijavu, odabir, praćenje, ispitivanje/evaluacija rezultata
 • zajednički plan programa i integrirane aktivnosti poučavanja/osposobljavanja
 • usuglašene usluge koje se nude studentima (npr. tečajevi jezika, potpora za vize)
 • zajednička strategija za promicanje i informiranje
 • zajedničko administrativno i financijsko upravljanje konzorcija
 • politika o združenim akademskim nazivima
 • nacrt zajedničkog sporazuma o partnerstvu koji uključuje najmanje tri visoka učilišta iz tri zemlje, od kojih najmanje dvije moraju biti države članice EU-a ili treće zemlje pridružene programu. Taj bi sporazum trebao obuhvatiti sve akademske, operativne, administrativne i financijske aspekte povezane s provedbom diplomskog programa.
 • zajednički nacrt ugovora o studiranju.

Očekuje se da će diplomski program u razvoju biti u skladu sa standardima za osiguravanje kvalitete združenih studija u europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA)[7].

Partnerske institucije potiče se da barem pokrenu neki od postupaka akreditacije/evaluacije prije kraja projekta i istraže mogućnosti koje nudi europski pristup osiguravanju kvalitete združenih studija (ako je to dopušteno nacionalnim zakonodavstvom).

Očekivani učinak

 • mogućnosti za europska i neeuropska visoka učilišta da razviju nova partnerstva
 • poboljšanje kvalitete i poticanje inovacija u programima na diplomskoj razini i razvoj mehanizama za praćenje
 • povećanje internacionalizacije i konkurentnosti organizacija sudionica
 • povećanje privlačnosti organizacija sudionica za nadarene studente
 • doprinos internacionalizacijskim politikama sveučilišta jačanjem međunarodne svijesti putem kurikuluma i izradom sveobuhvatnih strategija internacionalizacije (institucijska suradnja i prekogranična mobilnost ljudi).

Kriteriji za dodjelu

Relevantnost (najviše 40 bodova)

Kontekst i opći ciljevi

 • Opći ciljevi projekta u odnosu na aktivnost mjera za pripremu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus

Analiza potreba i posebni ciljevi

 • Obrazloženje projekta visoko integriranog diplomskog programa
 • Doprinos razvoju novih partnerstava i potencijal za uključivanje (a) država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu, (b) ustanova iz tih zemalja i/ili (c) tematskih područja koji nisu dovoljno zastupljeni u programu Erasmus Mundus.

Komplementarnost s drugim mjerama i inovacijama

 • Ambicioznost projekta u usporedbi s ponudom postojećih diplomskih programa i doprinos privlačnosti europskog prostora visokog obrazovanja.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 20 bodova)

Koncept i metodologija 

 • Primjerenost i izvedivost planiranih aktivnosti za ostvarenje ciljeva i očekivanih ishoda.

Upravljanje projektom, strategija za osiguranje kvalitete, praćenje i evaluaciju

 • Predviđene su mjere kako bi provedba projekta bila kvalitetna i dovršena na vrijeme
 • Planirani koraci za pokretanje postupka akreditacije/evaluacije za predloženi diplomski studij, ako je moguće putem prilika koje nudi europski pristup osiguravanju kvalitete združenih studija

Projektni tim, osoblje i stručnjaci  

 • Predviđeni operativni resursi (uključujući organizacije sudionice) povezani s planiranim aktivnostima i ishodima
 • Definiranje uloga i raspodjela zadataka u projektnom timu

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 20 bodova)

Struktura konzorcija       

 • Očekivana uloga organizacija sudionica Njihov doprinos provedbi projekta i izradi diplomskog programa
 • Obrazloženje njihova sudjelovanja, dodana vrijednost i komplementarnost.

Učinak (najviše 20 bodova)

Učinak i ambicija 

 • Očekivani učinak i ambicija novog projekta EMDM-a

Komunikacija, diseminacija i vidljivost

 • Predviđene aktivnosti promicanja i diseminacije novog diplomskog programa i ishoda projekta

Održivost i kontinuitet

 • Predviđeni koraci za uspješno pokretanje/provedbu novog diplomskog programa (uključujući podršku ustanova) i predviđene mjere za osiguravanje njegove održivosti (uključujući utvrđivanje mogućih izvora financiranja).

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova. U slučaju jednako rangiranih prijedloga prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za „relevantnost projekta”, a zatim za „učinak”.

Koja su pravila financiranja?

Potpora ima oblik jednokratnog financijskog doprinosa za troškove izravno povezane s aktivnostima potrebnima za uspostavu novog diplomskog programa, kao što su sastanci i konferencije, studije/ankete, postupak akreditacije/evaluacije itd. Taj doprinos može se iskoristiti i za pokrivanje troškova osoblja, putnih troškova i troškova smještaja, administrativnih troškova i podugovorenih aktivnosti, u mjeri u kojoj je to relevantno za provedbu mjera za pripremu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus.

Jednokratni iznos bit će 55 000 EUR po projektu.

Parametri bespovratnih sredstava bit će utvrđeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Za završnu isplatu bespovratnih sredstava korisnici će morati dostaviti dokaz da su aktivnosti predviđene u njihovoj prijavi provedene u cijelosti i na zadovoljavajući način.

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

Tagged in:  Erasmus Mundus