Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2022. Međutim, cijeli vodič za 2022. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Aktivnosti Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja

Učenje o ciljevima i funkcioniranju Europske unije važan je dio promicanja aktivnog građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, tolerancije i nediskriminacije. Općenito je premalo ljudi dobro informirano o Europskoj uniji, a ima i mnogo dezinformacija, što povećava razočaranost u njezine politike.

Učitelji, nastavnici i predavači žele sudjelovati u mogućnostima za vlastiti profesionalni razvoj; znatan broj učitelja i nastavnika smatra da trebaju razvijati svoje kompetencije za izgradnju uključivog okruženja u učionici uz pomoć informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) i poučavanje u višejezičnim i multikulturnim razredima. Potrebne su im i prilike za profesionalni razvoj da bi u nastavu mogli uključiti europsku dimenziju i poučavati o Europskoj uniji na zanimljive načine.

Opći je cilj i u općem obrazovanju i strukovnom osposobljavanju (ISCED 1 – 4) promicati bolje razumijevanje Europske unije i načina na koji funkcioniraju njezine institucije.

Osposobljavanje učitelja i nastavnika u okviru programa Jean Monnet

Visoka učilišta ili ustanove/agencije za obrazovanje učitelja i nastavnika organizirat će aktivnosti u okviru ove ključne aktivnosti kako bi se nastavnom osoblju škola i pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja omogućilo da razviju nove vještine, poučavaju i angažiraju se u pitanjima povezanima s Europskom unijom kako bi proširili svoje znanje o njoj i načinu na koji funkcionira.

Tijela za obrazovanje nastavnog osoblja (i za inicijalno obrazovanje i za trajno stručno usavršavanje) povećat će svoja znanja i vještine u poučavanju o pitanjima povezanima s EU-om i tako učiteljima i nastavnicima olakšati uvođenje sadržaja o EU-u u svoje aktivnosti.

Aktivnosti osposobljavanja učitelja i nastavnika pružit će potporu odgojno-obrazovnim djelatnicima škola i pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (ISCED 1 – 4).

CILJEVI AKTIVNOSTI

Cilj je osposobljavanja učitelja i nastavnika u okviru programa Jean Monnet pružiti potporu školama i pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u planiranju, organiziranju i prenošenju sadržaja o EU-u u njihovim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Glavni su ciljevi sljedeći:

 • omogućiti školama i pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja da među svojim nastavnim osobljem razvijaju znanje o EU-u
 • ponuditi strukturirane prijedloge za stručno usavršavanje o temama povezanima s EU-om za škole i pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, pružiti sadržaj i metodologije za učitelje i nastavnike koji predaju na različitim razinama, iz različitih sredina i s različitim iskustvima
 • osigurati posebne individualne ili grupne tečajeve (modularni, rezidencijalni, kombinirani ili virtualni) za učitelje zainteresirane za EU i spremne uključiti teme povezane s EU-om u svoj svakodnevni rad
 • poticati samopouzdanje učitelja za uključivanje perspektive EU-a u njihov svakodnevni rad.

KOJI SU KRITERIJI ZA PRIJAVU ZA „OSPOSOBLJAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA” U OKVIRU PROGRAMA JEAN MONNET?

KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI

Tko se može prijaviti?

Jedno visoko učilište ili jedan institut/agencija za obrazovanje i osposobljavanje učitelja i nastavnika koji pruža inicijalno i/ili kontinuirano obrazovanje učiteljima i nastavnicima škola i/ili ustanova za SOO

Prijavitelj bi trebao imati poslovni nastan u zemlji sudionici programa Erasmus+.

Visoka učilišta moraju imati valjanu Erasmus povelju u visokom obrazovanju.

Pojedinci se ne mogu izravno prijaviti za bespovratna sredstva.

Trajanje projekta

3 godine.

Gdje se treba prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-JMO-2021-SCHOOLS-TT

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 2. lipnja u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

USPOSTAVA PROJEKTA

Nastavno osoblje opremljeno novim i inovativnim metodologijama za iznošenje sadržaja o Europskoj uniji učenicima pomoći će u uvođenju činjenica i znanja o Europskoj uniji u nastavne i izvannastavne aktivnosti.

Aktivnosti „osposobljavanje učitelja i nastavnika” u okviru programa Jean Monnet trebale bi uključivati pripremu i provedbu aktivnosti osposobljavanja nastavnog osoblja. Mogu biti u obliku ciljanih tečajeva ili modula, uključujući nastavu na daljinu (MOOC i/ ili kombinirane aktivnosti). Programi usavršavanja trebaju biti formalni i završiti dodjelom potvrde o pohađanju.

Predložene aktivnosti trebale bi uključivati i potporu sudionicima (npr. doprinos za putne i životne troškove, nabava priručnika i drugih posebnih materijala, oslobođenje od plaćanja naknada).

„Osposobljavanje učitelja i nastavnika” u okviru programa Jean Monnet mora se provoditi u jednom od sljedećih oblika:

 • usavršavanje u nastavnim metodologijama radi obuhvaćanja pitanja povezanih s Europskom unijom
 • usavršavanje u pitanjima povezanima s Europskom unijom
 • iskustva učenja o temama u području Europske unije koja nadopunjavaju već postojeće programe (suradničko učenje među razredima, zajedničko poučavanje)
 • seminari, ljetni i intenzivni tečajevi, druge vrste iskustava učenja o EU-u koja uključuju druge dionike.

To se može provesti:

 • pružanjem ad hoc smjernica za odabir programa usavršavanja
 • osposobljavanjem uz fizičku prisutnost, putem interneta i/ili kombinirano.

OČEKIVANI UČINAK

Kvantitativni

 • broj korisnika po zemlji/regiji sudionici programa
 • broj korisnika osposobljavanja učitelja i nastavnika po zemlji/regiji.

Kvalitativni

Očekuje se da „osposobljavanje učitelja i nastavnika” u okviru programa Jean Monnet ima pozitivne i dugotrajne učinke i za organizacije koje pružaju inicijalno i/ili cjeloživotno kontinuirano obrazovanje učitelja i nastavnika i za sudionike njihovih aktivnosti.

U okviru osposobljavanja učitelja i nastavnika povećat će se mogućnosti za profesionalni razvoj i razvoj karijere nastavnog osoblja.

Aktivnostima koje se podupiru u okviru osposobljavanja učitelja i nastavnika programa Jean Monnet nastoje se ostvariti sljedeći ishodi:

 • bolja opremljenost nastavnog osoblja usvajanjem metodologija za poučavanje o pitanjima povezanima s Europskom unijom
 • povećani kapaciteti za poučavanje tema povezanih s EU-om
 • više znanja o temama povezanima s EU-om
 • proširena ponuda posebnog osposobljavanja nastavnog osoblja u organizacijama koje im pružaju inicijalno osposobljavanje i/ili osposobljavanje uz rad.

KRITERIJI ZA DODJELU

Projekti se ocjenjuju na temelju kriterija navedenih u nastavku.

Relevantnost projekta

(najviše 25 bodova)

 • Mjera u kojoj se prijedlogom ostvaruju ciljevi aktivnosti Jean Monnet:
  • usmjerenost na studije o EU-u (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
  • omogućavanje nastavnom osoblju škola da razviju nove vještine
  • bolje razumijevanje EU-a i njegova funkcioniranja
  • omogućavanje nastavnom osoblju da u svoje aktivnosti uvede sadržaj povezan s EU-om.
 • Mjera u kojoj prijedlog doseže prioritetne ciljne skupine:
  • škole i pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (ISCED 1 – 4)
  • učitelje i nastavnike.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe

(najviše 25 bodova)

 • Metodologija: kvaliteta, inovativnost i izvedivost samog prijedloga te održivost njegove metodologije.
 • Mjera:
  • u kojoj je program rada iznesen jasno, potpuno i dosljedno, a faze pripreme, provedbe, evaluacije, praćenja i diseminacije pažljivo planirane
  • u kojoj se iz programa rada vidi usklađenost s ciljevima i aktivnostima projekta
  • u kojoj program uključuje potporu sudionicima (npr. doprinos za putne i životne troškove, nabava priručnika i drugih posebnih materijala, oslobođenje od plaćanja naknada).
 • Mjera u kojoj su sredstva dodijeljena za radne pakete u skladu s njihovim ciljevima i rezultatima.
 • Strategija za praćenje i evaluaciju

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji

(najviše 25 bodova)

 • Razina stručnosti i dodana vrijednost tima:
  • mjerodavnost i komplementarnost profila i stručnosti glavnih članova osoblja uključenih u predložene aktivnosti (prema potrebi i iz akademskih i neakademskih područja):
   • za studije o Europskoj uniji (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
   • za konkretnu temu kojom se prijedlog bavi.

Učinak

(najviše 25 bodova)

 • Očekivani dugoročni učinak osposobljavanja učitelja i nastavnika:
 • na škole i pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja:
  • povećani kapaciteti za poučavanje tema povezanih s EU-om
  • poboljšan ili inovativan sadržaj, razvoj novih pristupa za uključivanje tema povezanih s EU-om u kurikulume
 • na ustanovu koja organizira aktivnosti:
  • pojačana suradnja i kapacitet za povezivanje s partnerima
  • broj i razina predloženih programa usavršavanja i potencijalni broj korisnika
  • više financijskih sredstava za više ciljanih aktivnosti usavršavanja unutar ustanove
 • na korisnike aktivnosti Jean Monnet:
  • jačanje vještina nastavnog osoblja za uključivanje sadržaja povezanog s EU-om u njihove aktivnosti.
 • Diseminacija i komunikacija:
  • primjerenost i kvaliteta mjera za diseminaciju ishoda aktivnosti unutar i izvan visokog učilišta koje je domaćin aktivnosti Jean Monnet
  • informiranje o projektima i rezultatima, čime se poboljšava vidljivost sudionika i organizacija
  • dopiranje do skupina izvan izravno ciljane skupine
  • mjera u kojoj će predviđeni alati za diseminaciju doći do ciljane publike
  • održivost i kontinuitet: prijedlog uključuje odgovarajuće mjere i resurse kako bi se rezultati i koristi projekta održali i nakon životnog ciklusa projekta.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova ukupno i najmanje 15 bodova za svaki kriterij za dodjelu. Među jednako rangiranim prijedlozima unutar iste teme prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost”, a zatim za „učinak”.

KOJA SU PRAVILA FINANCIRANJA?

Za ovu aktivnost koristi se model financiranja jednokratnim iznosom. Iznos jednokratnog doprinosa određivat će se za sva bespovratna sredstva na temelju procijenjenog proračuna aktivnosti koju prijavitelj predlaže. Tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva odredit će jednokratni iznos za sva bespovratna sredstva na temelju prijedloga, rezultata ocjenjivanja, stopa financiranja i najvećeg iznosa bespovratnih sredstava utvrđenog u pozivu na podnošenje prijedloga.

Maksimalni doprinos EU-a po projektu iznosi 300 000 EUR.

Kako se određuje jednokratni iznos za projekt?

Prijavitelji moraju ispuniti detaljnu proračunsku tablicu u skladu s prijavnim obrascem, uzimajući u obzir sljedeće točke:

 1. korisnik/korisnici trebali bi prema potrebi navesti detalje proračuna i organizirati ga u koherentnim radnim paketima (npr. podijeliti ga na „upravljanje projektima”, „osposobljavanje”, „organizaciju događanja”, „pripremu i provedbu mobilnosti”, „komunikaciju i diseminaciju”, „osiguravanje kvalitete” itd.)
 2. u prijedlogu se moraju opisati aktivnosti obuhvaćene svakim radnim paketom
 3. prijavitelji u svojem prijedlogu moraju navesti raščlambu procijenjenih troškova iz koje se vidi udio po radnom paketu (i, u okviru svakog radnog paketa, udio dodijeljen svakom korisniku i povezanom subjektu)
 4. troškovi mogu pokriti troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranje te druge troškove (kao što je diseminacija, objavljivanje ili prijevod).

Prijedlozi će se ocjenjivati prema standardnim postupcima uz pomoć unutarnjih i/ili vanjskih stručnjaka. Stručnjaci će ocijeniti kvalitetu prijedloga u odnosu na zahtjeve utvrđene u pozivu te očekivani učinak, kvalitetu i učinkovitost aktivnosti.

Nakon ocjenjivanja prijedloga dužnosnik za ovjeravanje utvrdit će jednokratni iznos uzimajući u obzir rezultate provedene procjene. Vrijednost jednokratnog iznosa ograničit će se na najviše 80 % procijenjenog proračuna utvrđenog nakon ocjenjivanja.

Parametri bespovratnih sredstava (maksimalni iznos bespovratnih sredstava, stopa financiranja, ukupni prihvatljivi troškovi itd.) bit će utvrđeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Postignuća projekta ocijenit će se na temelju ostvarenih ishoda. Taj model financiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitetu i postignute mjerljive ciljeve.

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}