Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2022. Međutim, cijeli vodič za 2022. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Suradnička partnerstva

Primarni je cilj suradničkih partnerstava omogućiti organizacijama da povećaju kvalitetu i relevantnost svojih aktivnosti, razviju i učvrste svoje mreže partnera i time povećaju svoju sposobnost zajedničkog djelovanja na transnacionalnoj i međunarodnoj razini, ojačaju internacionalizaciju svojih aktivnosti, razmjenjuju novu praksu i metode te dijele i uspoređuju ideje. Njihov je cilj poticati razvoj, prenošenje i/ili provedbu inovativne prakse te provedbu zajedničkih inicijativa kojima se promiče suradnja, suradničko učenje i razmjena iskustva na europskoj razini. Rezultati bi se trebali moći ponovno koristiti, prenositi, dorađivati i, ako je moguće, imati izraženu transdisciplinarnu dimenziju. Očekuje se da se rezultati odabranih projekata podijele na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

Suradnička partnerstva povezana su s prioritetima i okvirima politika svakog sektora programa Erasmus+ na europskoj i nacionalnoj razini, a istodobno su usmjerena na stvaranje poticaja za međusektorsku i horizontalnu suradnju u tematskim područjima.

CILJEVI AKTIVNOSTI

Ciljevi su suradničkih partnerstava:

 • povećavanje kvalitete rada, aktivnosti i prakse uključenih organizacija i ustanova te otvaranje prema novim akterima koji inače nisu uključeni u okviru jednog sektora
 • izgradnja kapaciteta organizacija za transnacionalno i međusektorsko djelovanje
 • usmjeravanje na zajedničke potrebe i prioritete u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta
 • omogućivanje transformacije i promjene (na individualnoj, organizacijskoj ili sektorskoj razini), koje dovode do poboljšanja i novih pristupa proporcionalno kontekstu svake organizacije.

 

KOJI SU KRITERIJI ZA PRIJAVU ZA SURADNIČKO PARTNERSTVO?

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus+, projektni prijedlozi za suradnička partnerstva moraju ispuniti sljedeće kriterije.

KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI

Tko se može prijaviti?

Svaka organizacija sudionica s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa može biti prijavitelj. Ta se organizacija prijavljuje u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu.

Koje su vrste organizacija prihvatljive za sudjelovanje u projektu?

Svaka javna ili privatna organizacija s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa ili partnerskoj zemlji u svijetu (vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča) može sudjelovati u suradničkom partnerstvu[1]. Organizacije s poslovnim nastanom u zemljama sudionicama programa mogu sudjelovati kao koordinator projekta ili kao partnerska organizacija. Organizacije iz partnerskih zemalja ne mogu sudjelovati kao koordinatori projekata.

Neovisno o području na koje određeni projekt utječe, suradnička partnerstva otvorena su svim vrstama organizacija aktivnima u bilo kojem području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta ili drugim socioekonomskim sektorima te organizacijama koje provode interdisciplinarne aktivnosti u različitim područjima (npr. lokalna, regionalna i nacionalna tijela, centri za priznavanje i vrednovanje, gospodarske komore, trgovinske organizacije, centri za usmjeravanje, kulturne i sportske organizacije).

Ovisno o prioritetu i ciljevima projekta u suradnička partnerstva trebalo bi uključiti najprikladnije i najraznolikije partnere kako bi se iskoristila njihova različita iskustva, profili i posebno stručno znanje za proizvodnju relevantnih i visokokvalitetnih rezultata projekta.

Sudjelovanje pridruženih partnerskih organizacija

Uz organizacije koje formalno sudjeluju u projektu (organizacije koordinatori i partnerske organizacije) u suradnička partnerstva mogu biti uključeni i drugi partneri iz javnog ili privatnog sektora koji pridonose provedbi pojedinih zadaća/aktivnosti projekta ili podupiru promicanje i održivost projekta.

U okviru projekta programa Erasmus+ ti će se partneri zvati „pridruženi partneri”. Iz aspekta prihvatljivosti i ugovornog upravljanja oni se ne smatraju projektnim partnerima i ne dobivaju sredstva iz programa u okviru projekta. Međutim, kako bi se razumjela njihova uloga u partnerstvu i stvorila globalna slika o prijedlogu, njihovo sudjelovanje u projektu i različitim aktivnostima mora biti jasno opisano u projektnom prijedlogu.

Broj i profil organizacija sudionica

Suradničko partnerstvo transnacionalni je projekt i uključuje najmanje tri organizacije iz tri različite zemlje sudionice programa.

Ne postoji najveći dopušteni broj organizacija koje sudjeluju u jednom partnerstvu. Međutim, za prijedloge za suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih kojima na decentraliziranoj razini upravljaju nacionalne agencije za program Erasmus+, a koji se temelje na modelu financiranja po jediničnom trošku, ograničen je proračun za upravljanje projektom i njegovu provedbu (na 10 organizacija sudionica).

Sve organizacije sudionice moraju biti utvrđene u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratna sredstva.

Suradnička partnerstva općenito su usmjerena na suradnju organizacija s poslovnim nastanom u zemljama sudionicama programa. Međutim, organizacije iz partnerskih zemalja mogu sudjelovati kao partneri (ne kao prijavitelji) ako time projekt dobiva znatnu dodanu vrijednost.

Usmjerenost na prioritete

Kako bi ih se moglo uzeti u obzir za financiranje, suradnička partnerstva moraju biti usmjerena na:

 • barem jedan horizontalni prioritet

i/ili

 • barem jedan posebni prioritet relevantan za područje obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta na koji se najviše utječe.

Za projekte u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih kojima upravljaju nacionalne agencije za program Erasmus+ na decentraliziranoj razini nacionalne agencije mogu među tim prioritetima više uzeti u obzir one koji su posebno relevantni u njihovu nacionalnom kontekstu (tzv. „europski prioriteti u nacionalnom kontekstu”). Nacionalne agencije o tome moraju propisno obavijestiti moguće prijavitelje na svojim službenim stranicama.

Mjesto provedbe aktivnosti

Sve aktivnosti suradničkog partnerstva moraju se provoditi u zemljama organizacija koje sudjeluju u projektu, bilo kao punopravni ili pridruženi partneri.

Osim toga, ako je opravdano s obzirom na ciljeve ili provedbu projekta:

 • aktivnosti se mogu provoditi i u sjedištu institucije Europske unije[2], čak i ako u projektu ne sudjeluju organizacije iz zemlje u kojoj je sjedište te institucije
 • aktivnosti koje uključuju dijeljenje i promicanje rezultata mogu se odvijati i na relevantnim tematskim transnacionalnim događanjima/konferencijama u zemljama sudionicama programa ili partnerskim zemljama.

Trajanje projekta

Od 12 do 36 mjeseci.

Trajanje je potrebno odrediti u fazi prijave, na temelju ciljeva projekta i vrste aktivnosti koje se planiraju.

Trajanje suradničkog partnerstva može se produljiti na opravdani zahtjev korisnika i uz suglasnost nacionalne ili Izvršne agencije uz uvjet da ukupno ne traje dulje od 36 mjeseci. U tom se slučaju ukupan iznos bespovratnih sredstava neće promijeniti.

Gdje se treba prijaviti?

Za partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih za koja se prijavljuje bilo koja organizacija iz tih područja, osim europskih nevladinih organizacija:

 • nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima poslovni nastan.

Za partnerstva u području sporta i za partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije[3]:

 • Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu, sa sjedištem u Bruxellesu.
  • Sport – Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-SPORT-2021-SCP
  • Europske nevladine organizacije – Identifikacijska oznaka poziva:
   • ERASMUS-EDU-2021-PCOOP-ENGO
   • ERASMUS-YOUTH-2021-PCOOP-ENGO

U oba slučaja isti konzorcij partnera može predati samo jednu prijavu samo jednoj agenciji po roku[4].

Kad se treba prijaviti?

Za partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih za koja se prijavljuje bilo koja organizacija iz tih područja, osim europskih nevladinih organizacija:

 • prijavitelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 20. svibnja u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. studenoga iste godine i 28. veljače sljedeće godine.

Za partnerstva u području mladih za koja se prijavljuje bilo koja organizacija iz tog područja, osim europskih nevladinih organizacija:

 • mogući dodatni rok:

nacionalne agencije mogu organizirati drugi krug prijava, a i na njega će se primjenjivati pravila utvrđena ovim Vodičem. Nacionalne agencije takvu će mogućnost oglasiti na svojim stranicama.

U slučaju organiziranja drugog kruga prijavitelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 3. studenoga u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. ožujka i 31. svibnja sljedeće godine.

Za partnerstva u području sporta i za partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije:

 • Prijavitelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 20. svibnja u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Prihvatljive aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja

Partnerstvo može organizirati aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja za osoblje, osobe koje rade s mladima, polaznike i mlade kako bi podržalo provedbu projekta i ostvarenje ciljeva projekta.

Aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja mogu se provoditi u bilo kojem obliku relevantnom za projekt i mogu uključivati​ više vrsta sudionika, pojedinačno ili kao skupinu. Oblik, svrha te vrsta i broj sudionika u predloženim aktivnostima opisuju se i opravdavaju u projektnoj prijavi.

Prihvatljivi sudionici u aktivnostima učenja, poučavanja i osposobljavanja uključuju:

 • nastavno i nenastavno osoblje[5], kao što su profesori, učitelji nastavnici, predavači i drugo osoblje koje radi u organizacijama sudionicama
 • osobe koje rade s mladima
 • pozvane nastavnike i stručnjake iz organizacija koje nisu sudionice
 • naučnike, učenike u SOO-u, studente[6], polaznike obrazovanja odraslih i učenike osnovnih škola iz organizacija sudionica
 • mlade iz zemalja organizacija sudionica
 • članove sportskih organizacija kao što su treneri, menadžeri ili instruktori, sportaši, suci.

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

USPOSTAVA PROJEKTA

Projekt suradničkog partnerstva sastoji se od četiri faze, koje počinju i prije nego što se projektni prijedlog odabere za financiranje: planiranje, priprema, provedba i prateće mjere. Organizacije sudionice i sudionici uključeni u aktivnosti trebali bi aktivno sudjelovati u svim tim fazama i na taj način poboljšati svoje iskustvo učenja:

 • planiranje (definiranje potreba, ciljeva, rezultata projekta i ishoda učenja, oblika i rasporeda aktivnosti itd.)
 • priprema (planiranje aktivnosti, izrada programa rada, praktična rješenja, potvrđivanje ciljnih skupina predviđenih aktivnosti, potpisivanje sporazuma s partnerima itd.)
 • provedba aktivnosti
 • prateće mjere (evaluacija aktivnosti i njihova učinka na različitim razinama, dijeljenje i korištenje rezultata projekta).

Horizontalni aspekti koje treba uzeti u obzir pri osmišljavanju projekta

Uz poštovanje formalnih kriterija i sklapanje sporazuma o održivoj suradnji sa svim projektnim partnerima, sljedeći elementi mogu pridonijeti povećanju učinka i kvalitetnoj provedbi suradničkih partnerstava kroz različite faze projekta. Prijavitelje se potiče da uzmu u obzir te mogućnosti i dimenzije pri osmišljavanju projekata suradničkog partnerstva.

Okolišna održivost

Projekti bi trebali biti prihvatljivi za okoliš i uključivati zelenu praksu u svim aspektima. Pri osmišljavanju projekta organizacije i sudionici trebaju voditi računa o okolišu, što će sve koji sudjeluju u projektu potaknuti da raspravljaju i uče o zaštiti okoliša i da razmišljaju o tome kako joj mogu doprinijeti te će im pomoći da osmisle alternativne, zelenije načine provedbe projektnih aktivnosti.

Uključivost i raznolikost

U svim aktivnostima programa Erasmus+ promiču se jednake mogućnosti i pristup, uključivost i pravednost. Radi primjene tih načela osmišljena je strategija za uključivost i raznolikost kako bi se lakše uspostavio kontakt sa sudionicima iz različitih sredina, posebno onima s manje mogućnosti koji se suočavaju s preprekama za sudjelovanje u europskim projektima. Organizacije bi trebale osmisliti pristupačne i uključive projektne aktivnosti uzimajući u obzir stavove sudionika s manje mogućnosti te ih uključiti u donošenje odluka tijekom cijelog procesa.

Digitalna dimenzija

Virtualna suradnja i eksperimentiranje s virtualnim i kombiniranim mogućnostima za učenje ključni su za uspješna suradnička partnerstva. Osobito se potiče da se u okviru projekata u području odgoja i općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih koriste platforme eTwinning, School Education Gateway i EPALE za suradnju prije, tijekom i nakon projektnih aktivnosti. Svakako se preporučuje da se u okviru projekata u području mladih koristi Europski portal za mlade i platforma Europske strategije za mlade za suradnju prije, tijekom i nakon projektnih aktivnosti.

KRITERIJI ZA DODJELU

Relevantnost projekta

(najviše 30 bodova)

Mjera u kojoj:

 • prijedlog odgovara ciljevima i prioritetima aktivnosti; osim toga, prijedlog će se smatrati izuzetno relevantnim:
  • ako se bavi prioritetom „uključivost i raznolikost”
  • u slučaju projekata kojima upravljaju nacionalne agencije za program Erasmus+ na decentraliziranoj razini: ako je usmjeren na jedan ili više „europskih prioriteta u nacionalnom kontekstu”, kako je najavila nacionalna agencija
 • profil, iskustvo i aktivnosti organizacija sudionica odgovaraju području prijave
 • prijedlog počiva na stvarnoj i primjerenoj analizi potreba
 • prijedlog omogućuje stvaranje sinergija između različitih područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta ili potencijalno ima velik učinak na jedno ili više tih područja
 • prijedlog je inovativan
 • prijedlog nadopunjuje druge inicijative koje organizacije sudionice već provode
 • prijedlog ostvaruje dodanu vrijednost na razini EU-a rezultatima koji se ne bi mogli postići provođenjem aktivnosti u jednoj zemlji.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe

(najviše 20 bodova)

Mjera u kojoj:

 • ciljevi projekta jasno su definirani, realistični i odnose se na potrebe i ciljeve organizacija sudionica te na potrebe njihovih ciljnih skupina
 • predložena metodologija jasna je, primjerena i izvediva:
 • plan rada projekta jasan je, cjelovit i djelotvoran, uključujući odgovarajuće faze za pripremu, provedbu, i dijeljenje rezultata projekta
 • projekt je isplativ te su svakoj aktivnosti dodijeljena odgovarajuća sredstva
 • u okviru projekta predložene su odgovarajuće mjere za kontrolu kvalitete, praćenje i evaluaciju kako bi provedba projekta bila kvalitetna, dovršena na vrijeme i u okviru proračuna
 • aktivnosti su pristupačne, uključive i otvorene za osobe s manje mogućnosti
 • projekt uključuje korištenje digitalnih alata i metoda učenja kao nadopunu aktivnostima uz fizičku prisutnost i za poboljšanje suradnje partnerskih organizacija
  • ako su za područje organizacija sudionica dostupne internetske platforme programa Erasmus+: u kojoj se mjeri u okviru projekta koriste te platforme (eTwinning, EPALE, School Education Gateway, Europski portal za mlade, platforma Strategije EU-a za mlade) kao alati za pripremu, provedbu i praćenje projektnih aktivnosti
 • projekt je osmišljen na ekološki prihvatljiv način i uključuje​zelenu praksu u različitim fazama projekta.

Ako su u projektu predviđene aktivnosti osposobljavanja, poučavanja ili učenja:

 • mjera u kojoj su te aktivnosti prikladne za ciljeve projekta i uključuju odgovarajući profil i broj sudionika
 • kvaliteta praktičnih rješenja, načina upravljanja i potpore u aktivnostima učenja, poučavanja i osposobljavanja
 • kvaliteta rješenja za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja sudionika, u skladu s europskim alatima i načelima za transparentnost i priznavanje.

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji

(najviše 20 bodova)

 

Mjera u kojoj:

 • projekt uključuje odgovarajuću kombinaciju organizacija sudionica u smislu profila, dosadašnjeg iskustva u programu i stručnosti za uspješno ostvarenje svih ciljeva projekta
 • projekt u aktivnost uključuje nove sudionike i organizacije s manje iskustva
 • predložena raspodjela zadaća pokazuje angažiranost i aktivan doprinos svih organizacija sudionica
 • projekt uključuje učinkovite mehanizme za koordinaciju i komunikaciju među organizacijama sudionicama te s drugim relevantnim dionicima.

Ako je primjenjivo, mjera u kojoj uključenost organizacije sudionice iz partnerske zemlje donosi znatnu dodanu vrijednost projektu (ako taj uvjet nije ispunjen, organizacija sudionica iz partnerske zemlje bit će isključena iz projektnog prijedloga projekta u fazi ocjenjivanja).

Učinak

(najviše 30 bodova)

Mjera u kojoj:

 • projektni prijedlog uključuje konkretne i logične korake za uključivanje rezultata projekta u svakodnevni rad organizacija sudionica
 • projekt ima potencijala za pozitivan učinak na sudionike i organizacije sudionice te na širu zajednicu
 • očekivani rezultati projekta mogu se koristiti izvan organizacija sudionica tijekom i nakon završetka projekta, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini
 • projekt uključuje konkretne i učinkovite korake za objavljivanje rezultata projekta unutar organizacija prijaviteljica, dijeljenje rezultata s drugim organizacijama i javnošću i za informiranje javnosti o tome da je projekt financiran sredstvima Europske unije
  • ako je relevantno, mjera u kojoj se u prijedlogu opisuje kako će se proizvedeni materijali, dokumenti i mediji stavljati na raspolaganje i promovirati s otvorenim licencijama, bez nerazmjernih ograničenja
 • projektni prijedlog uključuje konkretne i djelotvorne korake kako bi se osigurala održivost projekta, njegova sposobnost da i dalje ima učinak i ostvaruje rezultate nakon što se iskoriste bespovratna sredstva EU-a.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od prethodno navedenih kategorija kriterija za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „učinak”; 10 bodova za kategorije „kvaliteta projektnog plana i provedbe” i „kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji”).

U slučaju jednako rangiranih prijedloga za suradnička partnerstva kojima upravlja Izvršna agencija, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za „relevantnost projekta”, a zatim za „učinak”.

KOJA SU PRAVILA FINANCIRANJA?

Ovisno o vrsti suradničkog partnerstva i mjestu podnošenja prijave (nacionalne agencije za program Erasmus+ u zemljama sudionicama programa ili Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) sa sjedištem u Bruxellesu), prijedlozi će slijediti drukčiji proračunski model. Ti su modeli objašnjeni u nastavku:

 1. Za prijedloge za suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih[7] kojima upravljaju nacionalne agencije za program Erasmus+:

Predloženi model financiranja nudi izbor stavki troškova koje prijavitelji odabiru u skladu s aktivnostima koje žele provesti i rezultatima koje žele postići. Prva stavka, „upravljanje projektom i njegova provedba”, stavka je troškova koju sva suradnička partnerstva mogu prijaviti jer je to dio ukupnih troškova svakog projekta. Suradnička partnerstva mogu se prijaviti i za posebna financijska sredstva za organiziranje „transnacionalnih projektnih sastanaka”. Ostale stavke troškova mogu se odabrati samo za projekte koji su usmjereni na opsežnije ciljeve u smislu rezultata projekata, diseminacije ili uključenih aktivnosti poučavanja, osposobljavanja i učenja. Osim toga, ako je to opravdano projektnim aktivnostima/rezultatima, mogu se pokriti izvanredni troškovi i troškovi sudjelovanja osoba s manje mogućnosti.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava projekta promjenjiv je i iznosi najmanje 100 000 EUR, a najviše 400 000 EUR za projekte koji traju najmanje 12, a najviše 36 mjeseci.

Detaljne tablice pravila financiranja s primjenjivim stopama i stavkama koje čine proračun za tu vrstu projekata mogu se pronaći u nastavku, u odjeljku „Primjenjiva pravila financiranja za prijedloge za suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih[8] kojima upravljaju nacionalne agencije za program Erasmus+”.

 1. Za prijedloge suradničkih partnerstava u području:
 • sporta ili
 • obrazovanja, osposobljavanja i mladih koje je podnijela europska nevladina organizacija

kojima upravlja Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) u Bruxellesu:

Predloženi model financiranja nudi izbor između tri jednokratna iznosa koji odgovaraju ukupnom iznosu bespovratnih sredstava za projekt: 120 000 EUR, 250 000 EUR i 400 000 EUR. Prijavitelji biraju jedan od tri unaprijed određena iznosa u skladu s aktivnostima koje žele provesti i rezultatima koje žele postići.

Pri planiranju projekata organizacije prijaviteljice će, zajedno sa svojim projektnim partnerima, morati odabrati jednokratni iznos koji je prikladniji za pokrivanje troškova njihovih projekata, i to na temelju svojih potreba i ciljeva. Ako je projekt odabran za financiranje, zatraženi jednokratni iznos postaje ukupni iznos bespovratnih sredstava.

U prijedlozima se moraju opisati aktivnosti za koje se prijavitelji obvezuju da će ih provesti s traženim jednokratnim iznosom i moraju biti u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Zahtjevi koji ovise o jednokratnom iznosu

 1. Za bespovratna sredstva u iznosu od 120 000 EUR ili 250 000 EUR:

Prijedlozi moraju uključivati analizu potreba i raspodjelu zadaća i proračuna među projektnim partnerima. Moraju se navesti i rokovi za provedbu svakog projektnog radnog paketa i aktivnosti te rok za izradu rezultata projekta.

U opisu projekta treba razlikovati upravljanje projektima i radne pakete za provedbu. Prijavitelji moraju projektne aktivnosti podijeliti u radne pakete. Svaki radni paket treba biti povezan s posebnim ciljevima, postignućima i rezultatima. Prijaviteljima se preporučuje da svoje projekte podijele u najviše 5 radnih paketa, uključujući onaj o upravljanju projektima.

 1. Za bespovratna sredstva u iznosu od 400 000 EUR:

Opis projekta mora uključivati detaljnu metodologiju projekta s jasnom raspodjelom zadaća i financijskim dogovorima među partnerima, detaljan vremenski raspored s postignućima i glavnim rezultatima, sustav praćenja i kontrole te alate uspostavljene radi pravodobne provedbe projektnih aktivnosti.

Prijavitelji moraju projektne aktivnosti podijeliti u radne pakete. Svaki radni paket treba biti povezan s posebnim ciljevima, postignućima i rezultatima. Prijaviteljima se preporučuje da svoje projekte podijele u najviše 5 radnih paketa, uključujući onaj o upravljanju projektima.

U prijedlozima treba razraditi mehanizme za osiguravanje kvalitete i praćenje te strategiju za evaluaciju. U okviru strategije za evaluaciju prijavitelji moraju utvrditi skup kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja koji omogućuju procjenu razine ostvarenja tih ciljeva.

Isplata bespovratnih sredstava

Završno plaćanje odgovara broju organiziranih aktivnosti i dovršenih radnih paketa, uz ograničenje utvrđeno maksimalnim iznosom bespovratnih sredstava u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, ne dovodeći u pitanje primjenu članaka koji se posebno odnose na uvjete plaćanja i smanjenje bespovratnih sredstava.

PRIMJENJIVA PRAVILA FINANCIRANJA ZA PRIJEDLOGE ZA SURADNIČKA PARTNERSTVA U PODRUČJU OBRAZOVANJA, OSPOSOBLJAVANJA I MLADIH[9] KOJIMA UPRAVLJAJU NACIONALNE AGENCIJE ZA PROGRAM ERASMUS+:

Proračun projekta mora se izraditi prema sljedećim pravilima financiranja (u eurima):

Najviši iznos bespovratnih sredstava:

promjenjiv iznos, do 400 000 EUR

Korisnici mogu ukupni iznos bespovratnih sredstava EU-a primljen za projekt iskoristiti vrlo fleksibilno, tijekom cijelog njegova trajanja i u skladu s načinom na koji se aktivnosti moraju kronološki provoditi u planu rada.

Proračunska kategorija

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Iznos

Upravljanje projektom i njegova provedba

Upravljanje projektom (npr. planiranje, financije, koordinacija i komunikacija među partnerima); materijali, alati, pristupi itd. malog opsega za učenje/poučavanje/osposobljavanje. Virtualna suradnja i lokalne projektne aktivnosti (npr. rad na projektu s učenicima na nastavi, aktivnosti rada s mladima, organizacija i mentorstvo u integriranim aktivnostima učenja/osposobljavanja); informiranje, promicanje i dijeljenje rezultata projekta (npr. brošure, letci, informacije na internetu).

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju trajanja suradničkog partnerstva i broja uključenih organizacija sudionica.

Doprinos za aktivnosti organizacije koordinatorice:

500 EUR mjesečno

Najviše 2750 EUR mjesečno

Doprinos za aktivnosti drugih organizacija sudionica:

250 EUR po organizaciji mjesečno

Transnacionalni projektni sastanci

Sudjelovanje na sastancima projektnih partnera za potrebe provedbe i koordinacije. Doprinos putnim i životnim troškovima.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju udaljenosti i broja osoba.

Prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev. Prijavitelj mora navesti udaljenost od svojeg mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost[10] uz pomoć kalkulatora udaljenosti koji podupire Europska komisija[11].

Za udaljenosti od 100 do 1999 km:

575 EUR po sudioniku po sastanku

Za udaljenosti od najmanje 2000 km:

760 EUR po sudioniku po sastanku

Rezultati projekta

Rezultati / opipljivi rezultati projekta (kao što su kurikulumi, pedagoški materijali i materijali za rad s mladima, otvoreni obrazovni sadržaji (OER), informatički alati, analize, studije, metode uzajamnog učenja itd.).

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: očekuje se da su troškovi voditelja i administrativnog osoblja već obuhvaćeni stavkom „upravljanje projektom i njegova provedba”. Da bi se spriječilo moguće preklapanje s tom stavkom, prijavitelji će trebati opravdati vrstu i opseg troškova osoblja za koje podnose zahtjev u vezi sa svakim predloženim rezultatom.

Rezultati bi trebali biti kvalitetni i brojni kako bi bili prihvatljivi za dodjelu te vrste bespovratnih sredstava. Trebalo bi dokazati da imaju potencijala za širu primjenu i korištenje te za učinak.

Tablica B1.1 po voditelju po danu rada na projektu

Tablica B1.2 po istraživaču/učitelju/ nastavniku/predavaču / osobi koja radi s mladima po danu rada na projektu

Tablica B1.3 po tehničaru po danu rada na projektu

Tablica B1.4 po članu administrativnog osoblja po danu rada na projektu

Događanja s multiplicirajućim učinkom

Doprinos troškovima povezanima s nacionalnim i transnacionalnim konferencijama, seminarima, događanjima (u fizičkom i virtualnom okruženju) na kojima se razmjenjuju i diseminiraju rezultati projekata (ne uključujući putne i životne troškove predstavnika organizacija sudionica uključenih u projekt).

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: potpora za događanja s multiplicirajućim učinkom pruža se samo ako su izravno povezana s rezultatima projekta. Projekt kojemu nisu odobrena bespovratna sredstva za rezultate projekta ne može primati potporu za organiziranje događanja s multiplicirajućim učinkom.

100 EUR po lokalnom sudioniku

(tj. sudioniku iz zemlje u kojoj se odvija događanje)

Najviše 30 000 EUR po projektu, od čega najviše 5000 EUR za virtualna događanja po projektu

200 EUR po međunarodnom sudioniku (tj. sudioniku iz drugih zemalja)

15 EUR po sudioniku u virtualnim događanjima

Potpora za uključivost

Troškovi povezani sa sudjelovanjem sudionika s manje mogućnosti.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika s manje mogućnosti.

100 EUR po sudioniku

Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s manje mogućnosti i osobe u njihovoj pratnji (uključujući opravdane putne i životne troškove ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „pojedinačna potpora”).

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

100 % prihvatljivih troškova

Izvanredni troškovi

Doprinos stvarnim troškovima koji se odnose na podugovaranje ili kupnju proizvoda i usluga.

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija.

Visoki putni troškovi sudionika, uključujući putovanje čišćim prijevoznim sredstvima s nižim emisijama ugljika.

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev. Podugovaranje mora biti povezano s uslugama koje organizacije sudionice ne mogu izravno pružati iz opravdanih razloga. Oprema se ne može odnositi na uobičajenu uredsku opremu ili onu koju organizacije sudionice obično koriste.

80 % prihvatljivih troškova

Najviše 50 000 EUR po projektu (ne uključujući troškove pružanja financijskog jamstva)

Dodatna financijska sredstva za aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja

Proračunska kategorija

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Iznos

Potpora za putovanje

Doprinos za putne troškove sudionika, uključujući osobe u pratnji, od mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju udaljenosti i broja osoba.

Prijavitelj mora navesti udaljenost od svojeg mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost[12] uz pomoć kalkulatora udaljenosti koji podupire Europska komisija[13].

Udaljenost

Standardno putovanje

Zeleno putovanje

0 – 99 km

23 EUR

 

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1999 km

275 EUR

320 EUR

2000 – 2999 km

360 EUR

410 EUR

3000 – 3999 km

530 EUR

610 EUR

4000 – 7999 km

820 EUR

 

8000 km ili više

1500 EUR

 

Pojedinačna potpora

Životni troškovi tijekom aktivnosti.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju trajanja boravka po sudioniku, uključujući osobe u pratnji (ako je potrebno), te uključujući jedan dan putovanja prije aktivnosti i jedan dan putovanja nakon aktivnosti.

Pojedinačna potpora može se dodijeliti za najviše 365 dana trajanja aktivnosti. Zahtjev za pokrivanje tih troškova mora se obrazložiti u prijavnom obrascu.

Osnovni iznos za osoblje i osobe koje rade s mladima: 106 EUR

Osnovni iznos za polaznike i mlade: 58 EUR

Osnovni iznos može se isplatiti do 14. dana aktivnosti. Iznos koji se isplaćuje od 15. dana aktivnosti iznosit će 70 % osnovnog iznosa, a od 60. dana aktivnosti 50 % osnovnog iznosa. Iznosi koji se isplaćuju zaokružuju se na najbliži cijeli broj u eurima.

Jezična potpora

Troškovi povezani s potporom koja se nudi sudionicima radi poboljšanja znanja jezika na kojem se odvija nastava ili rad.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika i samo za aktivnosti koje traju od 2 do 12 mjeseci.

Zahtjev za pokrivanje tih troškova mora se obrazložiti u prijavnom obrascu.

150 EUR po sudioniku kojem je potrebna jezična potpora

Tablica A – Rezultati projekta (iznosi u eurima po danu)

Ova se sredstva mogu koristiti samo za troškove zaposlenika organizacija koje sudjeluju u projektu za izradu rezultata projekta[14]. Iznosi ovise o: a) profilu osoblja koje sudjeluje u projektu i b) zemlji organizacije sudionice čije osoblje sudjeluje u provedbi.

 

Voditelj

Nastavnik/ predavač/ istraživač / osoba koja radi s mladima

Tehničar

Administrativno osoblje / volonter

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Danska, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Švedska, Lihtenštajn, Norveška

294

241

190

157

Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Finska, Island

280

214

162

131

Češka, Grčka, Španjolska, Cipar, Malta, Portugal, Slovenija

164

137

102

78

Bugarska, Estonija, Hrvatska, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Republika Sjeverna Makedonija, Turska

88

74

55

47

Tablica B – Rezultati projekta (iznosi u eurima po danu)

Ova se sredstva mogu koristiti samo za troškove zaposlenika organizacija koje sudjeluju u projektu za izradu rezultata projekta[15]. Iznosi ovise o: a) profilu osoblja koje sudjeluje u projektu i b) zemlji organizacije sudionice čije osoblje sudjeluje u provedbi.

 

Voditelj

Nastavnik/ predavač/

istraživač/

osoba koja radi s mladima

Tehničar

Administrativno osoblje

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Australija, Kanada, Katar, Kuvajt, Makao, Monako, San Marino, Sjedinjene Američke Države, Švicarska

294

241

190

157

Andora, Brunej, Japan, Novi Zeland, Singapur, Ujedinjeni Arapski Emirati, Država Vatikanskoga Grada, Ujedinjena Kraljevina

280

214

162

131

Bahami, Bahrein, Hong Kong, Izrael, Koreja (Republika) Oman, Saudijska Arabija, Tajvan

164

137

102

78

Afganistan, Albanija, Alžir, Angola, Antigva i Barbuda, Argentina, Armenija, Azerbajdžan, Bangladeš, Barbados, Belize, Benin, Bjelarus, Bocvana, Bolivija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Burkina Faso, Burundi, Butan, Cookovi otoci, Côte d’Ivoire, Crna Gora, Čad, Čile, Demokratska Republika Kongo, Demokratska Republika Timor-Leste, Dominika, Dominikanska Republika, državno područje Rusije priznato međunarodnim pravom, državno područje Ukrajine priznato međunarodnim pravom, Džibuti, Egipat, Ekvador, Ekvatorska Gvineja, El Salvador, Eritreja, Esvatini, Etiopija, Fidži, Filipini, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Gruzija, Gvajana, Gvatemala, Gvineja, Gvineja Bisau, Haiti, Honduras, Indija, Indonezija, Iran, Irak, Jamajka, Jemen, Jordan, Južna Afrika, Južni Sudan, Cabo Verde, Kamerun, Kambodža, Kazahstan, Kenija, Kiribati, Kina, Kirgistan, Kolumbija, Kongo, Komori, Koreja (DNR), Kosovo, Kostarika, Kuba, Laos, Lesoto, Libanon, Liberija, Libija, Madagaskar, Malavi, Maldivi, Malezija, Mali, Maroko, Maršalovi Otoci, Mauricijus, Mauritanija, Meksiko, Mikronezija – Federativne države, Mjanmar, Moldova, Mongolija, Mozambik, Namibija, Nauru, Nepal, Niger, Nigerija, Nikaragva, Niue, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Peru, Ruanda, Salomonovi Otoci, Samoa, Sejšeli, Senegal, Sijera Leone, Sirija, Somalija, Srednjoafrička Republika, Sudan, Surinam, Sveta Lucija, Sveti Kristofor i Nevis, Sveti Toma i Prinsipe, Sveti Vincent i Grenadini, Šri Lanka, Tadžikistan, Tajland, Tanzanija, Tonga, Togo, Trinidad i Tobago, Tunis, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Urugvaj, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vijetnam, Zambija, Zimbabve

88

74

55

39

 1. Visoka učilišta s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa koja žele sudjelovati u suradničkom partnerstvu moraju imati valjanu Erasmus povelju u visokom obrazovanju (ECHE). Visoka učilišta iz partnerskih zemalja koja sudjeluju u programu ne moraju imati Erasmus povelju u visokom obrazovanju, ali morat će izraziti slaganje s njezinim načelima. Za potrebe ove aktivnosti neformalne skupine mladih ne smatraju se organizacijom i stoga ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje (ni kao prijavitelji ni kao partneri).

 2. Institucije Europske unije imaju sjedišta u Bruxellesu, Frankfurtu, Luxembourgu, Strasbourgu i Haagu.

 3. Definiciju europske nevladine organizacije za potrebe programa Erasmus+ potražite u Pojmovniku, dio D ovog Vodiča.

 4. To uključuje nacionalne agencije za program Erasmus+ i Izvršnu agenciju za obrazovanje i kulturu (EACEA) sa sjedištem u Bruxellesu.

 5. U području odgoja i općeg obrazovanja to uključuje odgojno-obrazovne djelatnike koji interveniraju u školama, kao što su školski inspektori, školski savjetnici, pedagoški savjetnici, psiholozi itd.

 6. U području visokog obrazovanja studenti moraju biti registrirani na visokom učilištu koje sudjeluje i upisani na studij na kraju kojeg će steći priznatu diplomu ili neku drugu priznatu kvalifikaciju na tercijarnoj razini (do razine doktorata).

 7. Osim prijedloga u kojima je prijavitelj europska nevladina organizacija u bilo kojem od tih područja. Ti prijavitelji moraju se prijaviti za financiranje na centralnoj razini, Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA) u Bruxellesu. Definiciju europske nevladine organizacije za potrebe programa Erasmus+ potražite u Pojmovniku, dio D ovog Vodiča.

 8. Osim prijedloga u kojima je prijavitelj europska nevladina organizacija u bilo kojem od tih područja. Ti prijavitelji moraju se prijaviti za financiranje na centralnoj razini, Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA) u Bruxellesu. Definiciju europske nevladine organizacije za potrebe programa Erasmus+ potražite u Pojmovniku, dio D ovog Vodiča.

 9. Osim prijedloga u kojima je prijavitelj europska nevladina organizacija u bilo kojem od tih područja. Ti prijavitelji moraju se prijaviti za financiranje na centralnoj razini, Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA) u Bruxellesu. Definiciju europske nevladine organizacije za potrebe programa Erasmus+ potražite u Pojmovniku, dio D ovog Vodiča.

 10. Na primjer, ako osoba iz Madrida sudjeluje u aktivnosti koja se provodi u Rimu, prijavitelj će izračunati udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), a zatim odabrati odgovarajući raspon udaljenosti (tj. od 500 do 1999 km).    

 11. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hr

 12. Na primjer, ako osoba iz Madrida sudjeluje u aktivnosti koja se provodi u Rimu, prijavitelj će izračunati udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), a zatim odabrati odgovarajući raspon udaljenosti (tj. od 500 do 1999 km).    

 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hr

 14. U slučaju visokog obrazovanja troškovi osoblja zaposlenog na fakultetima u sklopu sveučilišta korisnika koja imaju Erasmus povelju u visokom obrazovanju prihvatljivi su u okviru kategorije troškova „rezultati projekta”.

 15. U slučaju visokog obrazovanja troškovi osoblja zaposlenog na fakultetima u sklopu sveučilišta korisnika koja imaju Erasmus povelju u visokom obrazovanju prihvatljivi su u okviru proračunske kategorije „rezultati projekta”.