Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Scoláireachtaí Chomhchéimeanna Máistreachta Erasmus Mundus

Próifíl an iarratasóra

  • Is féidir le mic léinn ag leibhéal Máistreachta as gach cearn den domhan iarratas a dhéanamh.
  • Ní mór duit bunchéim ardoideachais a bheith agat, é sin nó leibhéal coibhéiseach foghlama – i gcomhréir le reachtaíocht agus cleachtais na dtíortha sin a bhronnfaidh na céimeanna máistreachta – a bheith bainte amach agat. Más sa bhliain dheireanach den bhunchéim atá tú agus má bhainfidh tú céim amach sula dtosóidh an clár máistreachta, is féidir leat iarratas a dhéanamh freisin.

Eolas faoi Chomhchéim Mháistreachta Erasmus Mundus

Is cláir staidéir ardleibhéil chomhtháite ag leibhéal máistreachta iad Comhchéimeanna Máistreachta Erasmus Mundus. Tá na cláir deartha ag comhpháirtíocht idirnáisiúnta institiúidí ardoideachais ó thíortha éagsúla ar fud an domhain agus iadsan a dhéanann iad a theagasc.

Cuireann Erasmus+ maoiniú ar fáil le haghaidh scoláireachtaí do mhic léinn chun páirt a ghlacadh sna cláir sin. Is iad na cláir mháistreachta féin a chuireann na scoláireachtaí sin ar fáil do na hiarratasóirí is airde rangú as gach cearn den domhan sna babhtaí iarratais bliantúla.

Clúdaíonn na scoláireachtaí ón Aontas costais na mac léinn chun páirt a ghlacadh sa chlár, costais taistil chomh maith le liúntas costais maireachtála.

Gníomhaíochtaí agus torthaí

  • Le cláir Chomhchéimeanna Máistreachta Erasmus Mundus tugtar 60, 90 nó 120 creidiúint ECTS. Ciallaíonn sin go maireann sé idir 12 mhí ar a laghad agus 24 mhí ar a mhéad. Maireann an chuid is mó de chláir 24 mhí.
  • Ní mór 2 thréimhse staidéir i 2 thír (tír nach do thír chónaithe í) ar a laghad a dhéanamh mar chuid den chlár. Cuireann na cláir conairí staidéir éagsúla ar fáil chun an coinníoll sin a shásamh.
  • Tar éis do mhac léinn an clár staidéir a chríochnú, agus má éiríonn leis, bronnfar céim chomhpháirteach air (i.e. aon teastas céime amháin a eisítear thar ceann dhá institiúid ardoideachais ar a laghad atá sa chuibhreannas MCEM), é sin nó bronnfar níos mó ná céim amháin air (i.e. dhá theastas céime ar a laghad a eisíonn dhá institiúid ardoideachais atá sa chuibhreannas).

Iarratais agus tuilleadh eolais

Is é an chéad rud is ceart duit a dhéanamh féachaint ar Chatalóg Chláir Mháistreachta Erasmus Mundus ar líne. Ar shuíomh gréasáin gach ceann de na cláir, tá an t-eolas go léir atá uait maidir le hábhar an chláir, na riachtanais iontrála agus na hollscoileanna chun go mbeidh tú in ann a chinneadh an n-oirfeadh an cúrsa sin duit.

Ar shuíomh gréasáin an chláir freisin, leagtar amach na céimeanna go léir a bhaineann leis an bpróiseas iarratais ar líne.

Cuirtear baisc nua de Chláir Mháistreachta Erasmus Mundus leis an liosta gach samhradh. I gcás formhór na gcuibhreannas, beidh ort iarratas a dhéanamh idir mí Dheireadh Fómhair agus mí Eanáir ar chúrsaí a bheidh ag tosú an bhliain acadúil ina dhiaidh sin.

Bí cinnte go bhfuil eolas ar do chearta agat agus tú i mbun staidéir i dtír eile.

Is é Comhlachas Erasmus Mundus (EMA) comhlachas alumni sonrach na gcomhchéimeanna máistreachta. Tá comhairle agus inspioráid le fáil ar a shuíomh gréasáin.

Comhghuaillíocht Mac Léinn agus Alumni Erasmus+ (ESSA), is iontach an fóram í sin ag mic léinn agus alumni Erasmus+ i dtaca leis an líonrú, an fhorbairt ghairmiúil agus an malartú idirchultúrtha.

Is féidir le hiarrthóirí Dochtúireachta maoiniú de chuid an Aontais Eorpaigh a fháil ó Ghníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie chun tréimhsí taighde a chaitheamh i dtír eile.