Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

This webpage does not reflect yet the content of the Erasmus+ Programme Guide 2023.

However, you can download the full guide for 2023 in your chosen language in PDF via “Download” on the righthand side of this page.

Cuid C – Faisnéis d’iarratasóirí

Iarrtar ar na hiarratasóirí ionchasacha uile a bhfuil sé i gceist acu togra tionscadail a chur isteach chun tacaíocht airgeadais a fháil ón Aontas faoin gclár Erasmus+ an roinn seo a léamh go cúramach a dréachtaíodh i gcomhréir leis na forálacha is infheidhme de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh1 (dá ngairtear ‘Rialachán Airgeadais an Aontais’ anseo feasta).

Maidir leis na forálacha conarthacha agus airgeadais uile a bhfuil feidhm leo maidir leis na deontais a dhámhtar, cuirtear i láthair sna comhaontuithe deontais samplacha iad, a chuirtear ar fáil le haghaidh tionscadal arna gcur chun feidhme ag EACEA sa Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana2 . agus le haghaidh tionscadal arna gcur chun feidhme ag na Gníomhaireachtaí Náisiúnta ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta Náisiúnta Erasmus+ ábhartha. I gcás neamhréireachtaí leis an eolas a chuirtear i láthair sa Treoir seo, tá tosaíocht ag forálacha na gcomhaontuithe deontais agus na gComhaontuithe Deontais Samplacha (dá dtagraítear ina dhiaidh seo mar chomhaontú deontais samplach nó MGA) orthu sin i gCuid C.