Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tionscnaimh foghlama Jean Monnet an Aontais le haghaidh scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna

Próifíl an iarratasóra

Scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1 – 4) i ngach tír atá rannpháirteach sa chlár Erasmus+. Ní féidir le daoine aonair cur isteach air.

Fad tréimhse: 3 bliana

Ní mór tionscnamh foghlama Jean Monnet de chuid an Aontais a chur i bhfeidhm ar feadh 40 uair an chloig ar a laghad in aghaidh na scoilbhliana ar feadh 3 bliana as a chéile.

Uasmhéid an deontais: €30,000 (méid arb ionann agus uasmhéid 80% de na costais iomlána)

Cén cineál tionscnaimh foghlama atá incháilithe mar thionscnamh foghlama Jean Monnet de chuid an Aontais?

Ba cheart do scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna cleachtais mhúinteoireachta a fhorbairt sa seomra ranga atá bunaithe ar ábhar/ábhair ar leith maidir leis an Aontas Eorpach (luachanna, stair, an chaoi a bhfeidhmíonn an tAontas, an éagsúlacht chultúrtha, i measc ábhair eile). Ní mór na gníomhaíochtaí a theagasc le linn na scoilbhliana agus d’fhéadfadh seachtainí tionscadal, cuairteanna staidéir agus gníomhaíochtaí tumoideachais eile a bheith mar chuid díobh.

Féadfaidh soláthraithe taithí foghlama a chruthú as a stuaim féin nó le tacaíocht ó institiúidí ardoideachais nó eagraíochtaí ábhartha eile (eagraíochtaí neamhrialtasacha, comhlachais, etc.).

Na torthaí ionchasacha

A bhuí le tionscnamh, ba cheart go mbeadh scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna in ann an méid seo a leanas a bhaint amach:

  • múinteoirí a chumasú le teagasc faoin Aontas trí úsáid a bhaint as modhanna spreagúla agus chun fíricí agus eolas maidir leis an Aontas Eorpach a chur i láthair na bhfoghlaimeoirí

  • torthaí foghlama a fheabhsú i dtaca le gnóthaí an Aontais

  • litearthacht a neartú san Aontas

  • suim a chothú san Aontas Eorpach agus an bhunchloch a leagan síos chun rannpháirtíocht daltaí agus mac léinn a fheabhsú sa phróiseas daonlathach, sin agus iad a chumasú ar bhealach níos fearr le bheith ina saoránaigh ghníomhacha

An próiseas chun iarratas a dhéanamh

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin bpróiseas iarratais, tabhair cuairt orthu seo

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Closed
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Closed
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet - Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).