Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Gníomhaíochtaí Jean Monnet: an teagasc agus an taighde ar an Aontas Eorpach a spreagadh

Jean Monnet Actions run under Erasmus+ to support teaching, learning, research and debates on various aspects of the European Union.

Reáchtáiltear gníomhaíochtaí Jean Monnet faoi Erasmus+ chun tacú leis an teagasc, an fhoghlaim, an taighde agus díospóireachtaí maidir le gnéithe éagsúla den Aontas Eorpach.

Ó mhí an Mhárta 2021, faoin gclár Erasmus+ le haghaidh 2021-2027, tá deiseanna nua maoinithe á gcur ar fáil ag Gníomhaíochtaí Jean Monnet le haghaidh:

 • scoileanna
 • institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna
 • eagraíochtaí oiliúna múinteoirí
 • díospóireachtaí agus malartuithe maidir le hábhair a bhaineann leis an Aontas a chur chun cinn in institiúidí meánoideachais

Cuireann an tairiscint mhéadaithe seo le rath na ngníomhaíochtaí atá dírithe ar institiúidí ardoideachais ó bhí 1989 ann. Ciallaíonn sé go bhfuil Gníomhaíochtaí Jean Monnet ag leanúint den obair ionas go mbeidh éifeachtaí dearfacha fadtéarmacha ar na daltaí agus na mic léinn, na múinteoirí agus na hollúna, agus na hinstitiúidí oideachais agus na heagraíochtaí a chuireann é chun cinn, mar aon leis na córais bheartais ina bhfuil siad leabaithe. 

Buaicphointí Jean Monnet ó bhí 1989 ann

Ó bunaíodh iad in 1989, dhírigh na gníomhaíochtaí sin ar institiúidí ardoideachais. Tá tacaíocht airgeadais faighte ag thart ar 9,000 múinteoir ollscoile agus os cionn 1,000 ollscoil i dtuairim agus 100 tír, rud a chuireann ar a gcumas dóibh ábhair nua a chur ar fáil sa léann Eorpach mar chuid dá gcuraclaim. Tríd an lucht acadúil, taighdeoirí agus lucht ceaptha beartas a nascadh le chéile, spreag Gníomhaíochtaí Jean Monnet idirphlé idirnáisiúnta agus thacaigh sé le lucht ceaptha beartas ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais.

Féach na tionscadail a bhí ann roimhe seo a fuair tacaíocht ó Ghníomhaíochtaí Jean Monnet

Cé na Gníomhaíochtaí a dtacaítear leo?

Jean Monnet le haghaidh Institiúidí Ardoideachais

(Féach freisin: deiseanna atá ar fáil do leibhéil eile oideachais agus oiliúna)

Gníomhaíochtaí teagaisc agus taighde in institiúidí ardoideachais: 

Modúil

Is éard is Modúil Jean Monnet ann cláir teagaisc ghearra nó cúrsaí faoi léann an Aontais Eorpaigh in Institiúidí Ardoideachais. Is taighdeoir/ollamh amháin a eagraíonn iad agus d’fhéadfadh go mbeadh gá le comhghleacaithe agus saineolaithe páirt a ghlacadh iontu. D'fhéadfaidís a bheith ina modúil tosaigh ar an Aontas Eorpach, ina gcúrsaí lena ndírítear ar shainghné nó ar dhisciplín laistigh de Léann an Aontais Eorpaigh, nó cur chuige atá níos ildisciplíní a chleachtadh.

Fad an mhaoinithe: 3 bliana.

Tuilleadh eolais faoi Mhodúil Jean Monnet

Torthaí tionscadal Erasmus+ – Jean Monnet

Ollúnachtaí

Is poist teagaisc le haghaidh ollúna ollscoile i léann an Aontais Eorpaigh iad Ollúnachtaí Jean Monnet.

Fad an mhaoinithe: 3 bliana.

Tuilleadh eolais faoi Ollúnachtaí Jean Monnet

Ionaid Barr Feabhais

Is éard is Ionaid Barr Feabhais ann lárionaid inniúlachta agus eolais i dtaobh ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach. Sa bhreis ar a ngníomhaíochtaí taighde, tá ról mór ag na hionaid i dtaca le teagmháil a dhéanamh le mic léinn ó dhámha nach bpléann le réimse an Aontais Eorpaigh de ghnáth, mar aon le lucht ceaptha beartas, le státseirbhísigh, leis an tsochaí shibhialta eagraithe agus leis an bpobal i gcoitinne.

Fad an mhaoinithe: 3 bliana.

Tuilleadh eolais faoi Ionaid Barr Feabhais Jean Monnet

Jean Monnet le haghaidh leibhéil eile oideachais agus oiliúna

Gníomhaíochtaí oiliúna múinteoirí

Leis an ngníomhaíocht seo, cuirtear eolas ar an Aontas Eorpach chun cinn i scoileanna agus in institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna sna tíortha atá rannpháirteach sa chlár. Is é is aidhm di deiseanna a chur ar fáil dóibh siúd a leanas:

 • soláthraithe oideachais chun ábhair a fhorbairt agus a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí
 • soláthraithe oiliúna múinteoirí chun tacú le múinteoirí trí mhodheolaíochtaí agus eolas nuashonraithe ar shaincheisteanna a bhaineann leis an Aontas Eorpach
 • díospóireachtaí agus malartuithe a chur chun cinn idir ionadaithe scoile agus ionadaithe gairmoideachais agus gairmoiliúna, chomh maith le páirtithe leasmhara maidir le foghlaim faoi ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach

Tuilleadh eolais faoi Oiliúint Múinteoirí Jean Monnet

Líonraí

Cothaíonn líonraí cruthú agus forbairt cuibhreannais gníomhaithe (scoileanna, institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna, páirtithe leasmhara, etc.) i léann an Aontais Eorpaigh. Bailíonn na líonraí eolas, malartaíonn siad cleachtais agus forbraíonn siad eolas.

Fad an mhaoinithe: 3 bliana.

Tuilleadh eolais faoi líonraí le haghaidh leibhéil eile oideachais agus oiliúna

Deiseanna eile atá ar na bacáin

Jean Monnet le haghaidh Institiúidí Ardoideachais

(Féach freisin: deiseanna atá ar na bacáin le haghaidh leibhéil eile oideachais agus oiliúna)

Tionscadail

Is é is aidhm do Thionscadail Jean Monnet tacú leis an nuálaíocht (e.g. modheolaíochtaí nua a fhiosrú chun ábhair maidir leis an Aontas Eorpach a theagasc), cros-toirchiú (plé agus machnamh ar shaincheisteanna a bhaineann leis an Aontas Eorpach a chur chun cinn) agus ábhar an Aontais Eorpaigh a scaipeadh trí ghníomhaíochtaí scaipthe eolais.

Fad an mhaoinithe: Aon bhliain amháin nó dhá bhliain.

Tuilleadh eolais faoi thacaíocht do thionscadail

Líonraí

Is é is aidhm do na líonraí cruthú agus forbairt cuibhreannais gníomhaithe idirnáisiúnta (Institiúidí Ardoideachais, Ionaid Barr Feabhais, Dámha agus Ranna, Lárionaid Taighde atá ann cheana, etc.) a chothú i dtosaíocht shonrach de chuid an Aontais Eorpaigh mar a shainmhínítear sa ghlao bliantúil. Bailíonn na líonraí eolas, malartaíonn siad cleachtais, forbraíonn siad eolas agus cuireann siad fianaise ar fáil maidir leis an ábhar lena gcothaítear an díospóireacht bheartais agus lena dtuairiscítear na torthaí is fearr don Choimisiún Eorpach.

Fad an mhaoinithe: 3 bliana.

Jean Monnet le haghaidh leibhéil eile oideachais agus oiliúna

Líonraí

Gníomhaíochtaí foghlama i ndáil le tionscnaimh an Aontais lena dtugtar eispéiris ar shaincheisteanna a bhaineann leis an Aontas Eorpach d’fhoghlaimeoirí ag institiúid oideachais ghinearálta nó institiúid gairmoideachais nó gairmoiliúna. Ní mór 40 uair teagaisc ar a laghad in aghaidh na bliana a bheith i gceist le tionscnamh agus d’fhéadfadh gurb é atá i gceist leis tionscnamh curaclaim, i ndisciplín ar leith nó i gceann ildisciplíneach, sin nó ceann seach-churaclaim. Cuidíonn tionscnaimh chun cur chuige na hinstitiúide a chruthú i leith na foghlama faoi ábhar a bhaineann leis an Aontas Eorpach.

Fad an mhaoinithe: 3 bliana.

An próiseas chun iarratas a dhéanamh

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin bpróiseas iarratais, tabhair cuairt ar

Cúlra

Chuir an Coimisiún Eorpach tús le Gníomhaíochtaí Jean Monnet in 1989 chun barr feabhais sa teagasc agus sa taighde a chur chun cinn i léann an Aontais Eorpaigh ar fud an domhain. Ainmníodh Gníomhaíochtaí Jean Monnet i ndiaidh Jean Monnet (1888-1979), an chéad Uachtarán ar Ard-Údarás an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach, arb é anois an tAontas Eorpach, agus is cuid de Chlár Erasmus+ anois é. In 2019, bhí sé ar an bhfód le tríocha bliain.

Sa bhreis ar Ghníomhaíochtaí Jean Monnet ar cuireadh síos orthu thuas, cuireadh deontais oibriúcháin ar fáil do líon áirithe institiúidí ardoideachais san Eoraip chun barr feabhais i léann an Aontais Eorpaigh agus sa taighde a leanúint:

 • An Institiúid Ollscoile Eorpach i bhFlórans
 • Coláiste na hEorpa in Bruges
 • Coláiste na hEorpa in Natolin
 • Acadamh an Dlí Eorpaigh in Trier
 • Centre International de Formation Européenne in Nice
 • An Institiúid Eorpach um Riarachán Poiblí in Maastricht
 • An Ghníomhaireacht Eorpach um Riachtanais Speisialta Oideachais agus um Oideachas Ionchuimsitheach in Odense

Foilseacháin

Féach na foilseacháin a bhaineann le Gníomhaíochtaí Jean Monnet (Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh)

Foghlaim faoin Aontas Eorpach: Ábhair Eorpacha agus curaclaim scoile ar fud Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (Staidéar)

Teaching tools

Links to tools and resources for teachers can be found at the bottom of this page.

To find out more about the background of the Jean Monnet Actions for schools, read the publication "Learning EU at school".

 Higher education institutions actions

These support teaching and research in the field of European Union studies worldwide, covering the study of Europe in its entirety, with particular emphasis on the EU dimension, from an internal but also from a global perspective. The scope of EU studies can be varied as long as the EU angle is explored.

EU studies should promote active European citizenship and values and deal with the role of the EU in a globalised world, enhancing awareness of the Union and facilitating future engagement as well as people-to-people dialogue.

Teaching and research activities at higher education institutions: 

Jean Monnet Modules

Short teaching programmes or courses in the field of European Union studies.

Learn more about Modules and see how to apply

Jean Monnet Chairs

Teaching posts with a specialisation in European Union studies practiced by university professors.

Learn more about Jean Monnet Chairs

Jean Monnet Centres of Excellence

Pooling knowledge and competence on European Union subjects. They also play a key role in reaching out to students from faculties not normally dealing with EU studies.

Learn about the Centres and the opportunity

Jean Monnet Networks in Higher Education

Support to large thematic networks to bolster the policy debate.

See who can apply for Networks and what qualifies

Background

The European Commission started the Jean Monnet Actions in 1989 to promote excellence in teaching and research in the field of European Union studies worldwide.

Since their creation, these actions have focused on higher education institutions. Around 9,000 university teachers and more than 1,000 universities in around 100 countries have received financial support, enabling them to offer new content on European studies as part of their curricula. By connecting academics, researchers and policy-makers, the Jean Monnet Actions have stimulated international dialogue and supported policymakers at both national and international levels.