Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tacaíocht Teanga Ar Líne

Forbraíodh an Tacaíocht Teanga Ar Líne (TTAL) chun cuidiú le rannpháirtithe Erasmus+ agus rannpháirtithe an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh feabhas a chur ar an eolas atá acu ar an teanga ina mbeidh siad ag obair, ag staidéar nó ag déanamh obair dheonach i dtír eile chun go mbeidh siad in ann an tairbhe is mó is féidir a bhaint as an taithí.

I ngeall go bhfuil easpa scileanna teanga fós ar cheann de na príomh-bhacainní le rannpháirtíocht in oideachas, oiliúint agus deiseanna soghluaisteachta don óige san Eoraip, cuirtear tacaíocht teanga inrochtana ar fáil ar bhealach solúbtha éasca a bhuí le TTAL. Rannchuidíonn sé freisin le cuspóir sonrach de chuid an chláir Erasmus+, is é sin foghlaim teanga agus éagsúlacht teanga a chur chun cinn.

Úsáideann breis agus 350,000 rannpháirtí Erasmus+ TTAL gach bliain chun a scileanna teanga a thástáil agus tugtar an deis dóibh an leibhéal teanga atá acu a fheabhsú trí chúrsaí teanga TTAL. Ar an meán, na rannpháirtithe sin a théann i gceann cúrsaí teanga go dícheallach, éiríonn leo aon leibhéal CEFR (Comhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha) amháin ar a laghad a bhaint amach de bhreis ar a leibhéal inniúlachta sa teanga roimhe sin.

Faigh rochtain ar shuíomh gréasáin TTAL

Eolas

Cé atá in ann leas a bhaint as?

Tá TTAL ar fáil faoi láthair le haghaidh:

Tá TTAL ar fáil i ngach teanga oifigiúil den Aontas: Béarla, Bulgáiris, Cróitis, Danmhairgis, Eastóinis, Fionlainnis, Fraincis, Gaeilge, Gearmáinis, Gréigis, Iodáilis, Laitvis, Liotuáinis, Máltais, Ollainnis, Polainnis, Portaingéilis, Rómáinis, Seicis, Slóvaicis, Slóivéinis, Spáinnis, Sualainnis agus Ungáiris.

Conas a oibríonn sé

Ach dul faoi mheasúnú teanga TTAL sula dté siad thar lear, beidh rannpháirtithe Erasmus+ agus rannpháirtithe an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh in ann a dhéanamh amach cén cumas atá acu sa teanga a úsáidfidh siad le linn a dtréimhse oibre, staidéir nó oibre deonaí. Is réamhriachtanas é do mhic léinn ardoideachais an measúnú sin a dhéanamh sula n-imí siad thar lear, lena chinntiú go mbeidh an leibhéal atá molta ag a n-eagraíocht is faighteoir á gcomhlíonadh acu (déanfar eisceacht de chainteoirí dúchais nó i gcásanna eile a bhfuil údar cuí leo). Ní chuirfidh torthaí an mheasúnaithe teanga cosc ar rannpháirtithe páirt a ghlacadh i gcláir Erasmus+ ná cláir an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh.

Beidh deis ag rannpháirtithe ar mian leo a n-inniúlacht teanga a fheabhsú cúrsa teanga ar líne a dhéanamh sula dté siad thar lear agus le linn dóibh a bheith ansin. Tá raidhse mhór slite ann chun cúrsa ar líne a dhéanamh, ar a n-áirítear gníomhaíochtaí oiliúna beo amhail seisiúin teagaisc, mar shampla, agus MOOCanna idirghníomhacha. Is féidir le rannpháirtithe cúrsa teanga a dhéanamh i dteanga na tíre freisin, ar choinníoll go bhfuil an teanga sin ar fáil mar chuid de TTAL.

I gcás nach mbeidh oiliúint sa phríomh-theanga le fáil faoi TTAL, cuirfidh an eagraíocht sallchuir nó an eagraíocht is faighteoir tacaíocht teanga ar fáil ar bhealaí eile. Ar fhilleadh ar an eagraíocht sallchuir dóibh, déanfar measúnú deireanach ar na rannpháirtithe leis an dul chun cinn a rinne siad le linn na tréimhse ar an gcoigríoch a thomhas.

Cén chaoi a nglacfaidh mé páirt ann?

Má roghnaíodh tú cheana féin le dhul go tír eile le clár Erasmus+ nó clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus na critéir thuas comhlíonta agat, seolfaidh d’institiúid nó d’eagraíocht ainm úsáideora agus pasfhocal chugat chun rochtain a fháil ar mheasúnú agus cúrsa teanga TTAL, más gá sin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh i dteagmháil le d’eagraíocht sallchuir nó eagraíocht chomhordaithe, an Ghníomhaireacht Náisiúnta nó féach ar na ceisteanna coitianta ar shuíomh gréasáin TTAL.

Tacaíocht Teanga Ar Líne Erasmus+ do Theifigh

I ngeall ar ghéarchéim na himirce tá TTAL curtha ar fáil ag an gCoimisiún Eorpach do 100,000 teifeach go ceann trí bliana. Tá rochtain acu ar an tseirbhís ar bhonn deonach saor in aisce agus tá buiséad €4 mhilliún curtha ar fáil lena haghaidh. Is é an aidhm a bhí ann tacú le hiarrachtaí na mBallstát teifigh a lánpháirtiú i gcórais oideachais agus oiliúna na hEorpa agus a chinntiú go n-éireodh leo feabhas a chur ar a gcuid scileanna. Ó seoladh an tionscnamh seo, cuireadh breis agus 10,000 cúrsa teanga ar fáil do theifigh sna tíortha atá rannpháirteach sa scéim.