Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Korkeakoulujen väliset sopimukset

Korkeakoulujen välisen sopimuksen osapuolina voi olla kaksi tai useampia korkeakouluja. Korkeakoulujen välisessä sopimuksessa oppilaitokset sopivat opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuutta edistävästä yhteistyöstä Erasmus+ -ohjelman puitteissa.

Samalla ne sitoutuvat noudattamaan korkea-asteen koulutuksen Erasmus-peruskirjan laatuvaatimuksia kaikessa liikkuvuustoimien organisointiin ja hallinnointiin liittyvissä asioissa. Korkeakoulut sopivat myös määrällisistä liikkuvuustavoitteista, yhteistyön ehdoista ja laadullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan liikkuvuushankkeiden laadukkuus ja tuloksellisuus.

Liikkuvuushankkeen voi käynnistää vasta, kun korkeakoulujen välinen sopimus on allekirjoitettu.

Quick explainer for the terms below

Euroopan sisäisen liikkuvuuden vaatimukset

 

Euroopan sisäinen liikkuvuus tarkoittaa liikkuvuutta EU-maissa tai Erasmus+ -ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa sijaitsevien korkeakoulujen välillä.

Kaikilla osallistuvilla oppilaitoksilla on lisäksi oltava korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja.

Kansainvälinen liikkuvuus (maailmanlaajuinen)

Kansainvälinen liikkuvuus tarkoittaa liikkuvuutta EU-maissa tai Erasmus+ -ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa sijaitsevien korkeakoulujen ja muiden kolmansien maiden korkeakoulujen välillä.

  • EU:n jäsenmaiden ja Erasmus+ -ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja.
  • Muiden eli Erasmus+ -ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden korkeakoulujen on hyväksyttävä perusoikeuskirjassa vahvistetut periaatteet.

Sopimusten digitalisointi

Korkeakoulujen välisissä sopimuksissa siirrytään käyttämään digitaalisia sopimuksia paperisten sijaan eurooppalaista opiskelijakorttia koskevan aloitteen mukaisesti ja koska Erasmus+ -ohjelma pyrkii yleisesti tekemään käytännöistään yksinkertaisempia ja ympäristöystävällisempiä. Digitaaliset sopimukset otetaan käyttöön vaiheittain, ja ensimmäisenä ovat vuorossa Euroopan sisäistä kahdenvälistä liikkuvuutta koskevat kansainväliset sopimukset. Saatavilla on kattava korkeakoulujen välisiä digitaalisia sopimuksia koskeva opas.

Jos digitaalisia sopimuksia ei ole vielä saatavilla, alla on muokattavia sopimuspohjia sopimusten laatimiseen.

Apua sopimusten laatimiseen

Jos opiskelija haluaa lisätietoa korkeakoulunsa sopimuksista, hänen tulee ottaa yhteyttä oman oppilaitoksensa kansainvälisistä asioista vastaavaan tahoon.

Jos oppilaitosten edustajat haluavat lisätietoa korkeakoulujen välisiin sopimuksiin liittyvistä menettelyistä, he voivat ottaa yhteyttä oman maansa kansalliseen Erasmus+ -toimistoon.

Templates