Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2022 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä. Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2022 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Aikuiskoulutuksen oppijoiden ja henkilöstön liikkuvuus

Tällä toimella tuetaan aikuiskoulutuksen järjestäjiä ja muita aikuiskoulutuksen alalla toimivia organisaatioita, jotka haluavat järjestää oppimiseen liittyviä liikkuvuustoimintoja aikuiskoulutuksen oppijoille ja henkilöstölle.

Toimella tuetaan monia erilaisia toimintoja, kuten työssäoppimista ja henkilöstön ammatillista täydennyskoulutusta, muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien aikuisopiskelijoiden (erityisesti heikosti koulutettujen aikuisopiskelijoiden) yksilöllisiä ja ryhmässä toteutettavia liikkuvuustoimintoja, asiantuntijoiden kutsumista ja muita jäljempänä esitettäviä toimintoja.

Osallistujaorganisaatioiden olisi toiminnoissaan edistettävä aktiivisesti osallisuutta ja moninaisuutta, ympäristökestävyyttä ja digitaalista koulutusta hyödyntämällä ohjelman näihin tarkoituksiin tarjoamia erityisiä rahoitusmahdollisuuksia, lisäämällä osallistujiensa tietoisuutta, jakamalla parhaita käytäntöjä ja suunnittelemalla toimintonsa asianmukaisesti.

Ohjelmatoimen tavoitteet

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettavien liikkuvuustoimintojen tarkoituksena on tarjota yksilöille oppimismahdollisuuksia ja tukea aikuiskoulutuksen järjestäjien ja muiden aikuiskoulutuksen alalla toimivien organisaatioiden kansainvälistymistä ja institutionaalista kehitystä. Toimella edistetään osaamisohjelman täytäntöönpanoa ja eurooppalaisen koulutusalueen luomista. Tämän toimen nimenomaiset tavoitteet ovat seuraavat:

 • Vahvistetaan opettamisen ja oppimisen eurooppalaista ulottuvuutta.
 • Edistetään osallisuuden ja moninaisuuden, suvaitsevaisuuden ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisen arvoja.
 • Edistetään tietämystä yhteisestä eurooppalaisesta perinnöstä ja monimuotoisuudesta.
 • Tuetaan ammatillisten verkostojen kehittämistä kaikkialla Euroopassa.
 • Parannetaan virallisen, epävirallisen ja ei-tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen laatua EU:n kehyksessä (2018) määriteltyjen avaintaitojen osalta, perustaidot (luku- ja kirjoitustaito, laskutaito sekä digitaaliset taidot) ja muut elämänhallintataidot mukaan lukien.
 • Laajennetaan ja monipuolistetaan aikuiskoulutuksen tarjontaa ammatillistamalla kouluttajia ja kehittämällä aikuiskoulutuksen järjestäjien valmiuksia.
 • Yksinkertaistetaan laadukkaiden opettamis- ja oppimisohjelmien toteutusta ja saavutettavuutta kaikentyyppisessä aikuiskoulutuksessa ja tehdään niistä sellaisia, että ne vastaavat yksilöiden ja koko yhteiskunnan tarpeita.
 • Kehitetään aikuiskoulutuksen järjestäjien valmiuksien toteuttaa korkealaatuisia liikkuvuushankkeita.
 • Lisätään kaikenikäisten ja kaikista sosioekonomisista taustoista tulevien aikuisten osallistumista aikuiskoulutukseen edistämällä erityisesti muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien oppijoiden parissa työskentelevien organisaatioiden, pienten aikuiskoulutuksen järjestäjien, ohjelman uusien toimijoiden ja vähemmän kokeneiden organisaatioiden sekä yhteisöperustaisten ruohonjuuritason organisaatioiden osallistumista.

Miten erasmus+ -liikkuvuusmahdollisuuksia voi käyttää?

Aikuiskoulutuksen järjestäjät ja muut aikuiskoulutuksen alalla toimivat organisaatiot voivat hakea rahoitusta kahdella tavalla:

 • Oppijoiden ja henkilöstön lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet tarjoavat hakijaorganisaatioille mahdollisuuden järjestää erilaisia liikkuvuustoimintoja, joiden kesto vaihtelee kuudesta kahdeksaantoista kuukauteen. Lyhytkestoiset hankkeet ovat paras vaihtoehto organisaatioille, jotka kokeilevat Erasmus+ ‑ohjelmaa ensi kertaa tai haluavat järjestää vain rajallisen määrän toimintoja.
 • Oppijoiden ja henkilöstön akkreditoidut liikkuvuushankkeet ovat avoimia vain organisaatioille, joilla on Erasmus-akkreditointi aikuiskoulutuksen alalla. Tämän erityisen rahoitusosion avulla akkreditoidut organisaatiot voivat saada säännöllisesti rahoitusta liikkuvuustoimintoihin, joilla edistetään niiden Erasmus-suunnitelman asteittaista täytäntöönpanoa.

Erasmus-akkreditointeja voivat saada kaikki sellaiset organisaatiot, jotka pyrkivät järjestämään liikkuvuustoimintoja säännöllisesti. Akkreditoinnin haku ei edellytä aiempaa kokemusta ohjelmasta. Lisätietoja tästä mahdollisuudesta on tämän oppaan luvussa, jossa käsitellään Erasmus-akkreditointia aikuiskoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja yleissivistävän koulutuksen aloilla.

Lisäksi organisaatiot voivat liittyä ohjelmaan ilman hakemusta

 • liittymällä maassaan olemassa olevaan Erasmus-liikkuvuuskonsortioon, jota johtaa akkreditoitu konsortion koordinaattori ja joka hyväksyy uusia jäseniä
 • toimimalla isäntänä toisesta valtiosta saapuville osallistujille: mikä tahansa organisaatio voi ryhtyä isännäksi ulkomaisesta kumppaniorganisaatiosta saapuville osallistujille. Isäntäorganisaationa toimiminen antaa arvokasta kokemusta ja on hyvä tapa luoda kumppanuuksia ja tutustua ohjelmaan paremmin ennen oman hakemuksen jättämistä.

Hankkeen perustaminen

Hakijaorganisaatio on keskeinen toimija avaintoimen 1 hankkeissa. Hakija laatii ja jättää hakemuksen, allekirjoittaa avustussopimuksen, toteuttaa liikkuvuustoiminnot ja raportoi kansalliselle toimistolleen. Sekä lyhytkestoisten hankkeiden että Erasmus-akkreditoinnin hakuprosessissa keskitytään hakijaorganisaation tarpeisiin ja suunnitelmiin.

Useimmat saatavilla olevat toiminnot ovat tyypiltään lähteviä liikkuvuustoimintoja. Tämä tarkoittaa, että hakijaorganisaatio toimii lähettävänä organisaationa: se valitsee osallistujat ja lähettää heidät ulkomailla olevaan isännöivään organisaatioon. Lisäksi on erityisiä toimintotyyppejä, joiden avulla hakijaorganisaatiot voivat kutsua asiantuntijoita sekä opettaja- ja kouluttajaopiskelijoita organisaatioonsa. Saapuvien toimintojen tarkoituksena ei ole luoda kaksisuuntaisia vaihtoja, vaan tuoda hakijaorganisaatioon henkilöitä, jotka voivat auttaa kehittämään ja kansainvälistämään sitä. Kumppanien löytämisen helpottamiseksi Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan välineitä, joiden avulla voidaan hakea kumppaneita ulkomailta: EPALE.

Kaikkien tällä toimella tuettavien toimintojen toteuttamisessa on noudatettava Erasmus-laatustandardeja. Erasmus-laatustandardit kattavat hanketehtävien konkreettisen toteutuksen, kuten osallistujien valinnan ja valmistautumisen, oppimistulosten määrittelyn, arvioinnin ja tunnustamisen ja hanketulosten jakamisen. Erasmus-laatustandardit ovat kokonaisuudessaan saatavilla Europa-verkkosivustolla osoitteessa https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_fi.

Seuraavassa jaksossa annetaan tietoa siitä, miten liikkuvuuden muodot ja sisältö liittyvät toisiinsa, jotta varmistetaan laadukkaat liikkuvuustoiminnot.

Osallisuus ja moninaisuus

Erasmus-laatustandardien mukaisesti ohjelmasta tukea saavien organisaatioiden on varmistettava, että ne tarjoavat liikkuvuusmahdollisuuksia osallistavalla ja tasa-arvoisella tavalla kaikista lähtökohdista tuleville osallistujille. Hanketoimintoihin osallistuvien oppijoiden valinnassa olisi otettava huomioon keskeiset tekijät, kuten motivaatio, opintosuoritukset sekä osallistujien henkilökohtainen kehitys ja oppimistarpeet. Vastaavasti osallistuvan henkilöstön valinnassa olisi varmistettava, että heidän ammatillisen kehittymisensä tuomat hyödyt ovat kaikkien oppijoiden saatavilla organisaatiossa.

Liikkuvuustoimintojen valmistelun, toteutuksen ja jatkotoimien kaikissa vaiheissa lähettävien ja isännöivien organisaatioiden olisi osallistettava osallistujat keskeisiin päätöksiin, jotta varmistetaan mahdollisimman suuri hyöty ja vaikuttavuus kunkin osallistujan osalta.

Koulutusta tarjoavia osallistujaorganisaatioita kehotetaan luomaan ja helpottamaan aktiivisesti liikkuvuusmahdollisuuksia esimerkiksi perustamalla liikkuvuusikkunoita akateemiseen aikatauluunsa ja määrittelemällä vakiomuotoisia uudelleenintegrointitoimia palaaville osallistujille.

Ekologisesti kestävät ja vastuulliset käytännöt

Erasmus-laatustandardien mukaisesti ohjelmasta tukea saavien organisaatioiden on edistettävä ekologisesti kestävää ja vastuullista toimintaa osallistujiensa keskuudessa ja lisättävä tietoisuutta liikkuvuustoimien ympäristöjalanjälkeä pienentävien tai korvaavien toimien merkityksestä. Nämä periaatteet olisi otettava huomioon kaikkien hanketoimintojen valmistelussa ja toteutuksessa etenkin käyttämällä ohjelmasta tarjottavaa erityistä tukea kestävien matkustustapojen edistämiseksi. Koulutusta tarjoavien organisaatioiden olisi sisällytettävä nämä periaatteet osaksi päivittäistä työtään, ja niiden olisi aktiivisesti edistettävä ajattelutavan ja käyttäytymisen muutosta oppijoidensa ja henkilöstönsä keskuudessa.

Digitaalinen siirtymä koulutusalalla

Erasmus-laatustandardien mukaisesti ohjelmalla tuetaan digitaalisten välineiden ja oppimismenetelmien käyttöönottoa kaikissa osallistujaorganisaatioissa, jotta niillä voidaan täydentää fyysisiä toimintoja, parantaa yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden välillä sekä parantaa oppimisen ja opetuksen laatua. Lisäksi opetus- ja hallintohenkilöstö voivat myös hyötyä digitaalisten taitojen koulutusohjelmista ja hyödyntää digitaaliteknologiaa kursseilla ja hallinnon digitalisoinnissa.

Osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan

Ohjelman tavoitteena on auttaa osallistujia tunnistamaan aktiivisen kansalaisuuden ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisen edut. Tuettavilla oppimis- ja koulutusmahdollisuuksilla on tarkoitus vahvistaa osallistumistaitoja kansalaisyhteiskunnan eri osa-alueilla. Tästä syystä ohjelmalla edistetään sosiaalisten ja kulttuurienvälisten taitojen, kriittisen ajattelun ja medialukutaidon kehittämistä. Hankeilla olisi tarjottava mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen, sosiaaliseen sitoutumiseen ja kansalaistoimintaan virallisen tai epävirallisen oppimisen kautta. Tällaisilla hankkeilla olisi luotava tai parannettava Euroopan unionin tilannetta koskevaa tietoisuutta ja ymmärrystä etenkin EU:n yhteisten arvojen, demokratian periaatteiden, ihmisarvon sekä yhtenäisyyden ja moninaisuuden periaatteiden kunnioittamisen sekä Euroopan sosiaalisen, kulttuurisen ja historiallisen perinnön suhteen.

Avaintaitojen kehittäminen

Ohjelmalla tuetaan elinikäistä kehitystä ja vahvistetaan avaintaitoja[1], joita tarvitaan itsensä kehittämiseen ja toteuttamiseen, työllistymiseen, aktiiviseen kansalaisuuteen ja sosiaaliseen osallisuuteen. Osallistujaorganisaatioiden olisi tarjottava koulutus- ja oppimistoimintoja, jotka on mukautettu oppijoiden erityistarpeisiin ja jotka auttavat heitä saavuttamaan taloudellisen riippumattomuuden ja purkamaan esteitä, joita he kohtaavat koulutuksessa ja sosiaalisissa yhteyksissä.

Toiminnot

Tässä jaksossa esitetään, minkä tyyppisiä toimintoja Erasmus+ -varoilla voidaan tukea sekä lyhytkestoisten hankkeiden että akkreditoitujen hankkeiden osana.

Kaikissa toiminnoissa voidaan myöntää lisätukea muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien osallistujien avustajille. Avustajia voidaan tukea toiminnon koko keston tai sen tietyn osan ajalta.

Henkilöstön liikkuvuus

Saatavilla olevat toimintomuodot

 • Työssäoppiminen (2–60 päivää)
 • Opetusjaksot (2–365 päivää)
 • Kurssit ja koulutus (2–30 päivää)

Kurssien ja koulutuksen tukikelpoiset kurssimaksut rajoitetaan yhteensä 10 päivään osallistujaa kohden. Kurssien ja koulutuksen valinnasta vastaavat hakijat. Seuraavien laatustandardien tarkoituksena on ohjata hakijoita kurssien järjestäjien valinnassa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

Kaikkiin henkilöstön liikkuvuustoimintoihin voidaan yhdistää fyysisen liikkuvuuden lisäksi virtuaalisia toimintoja. Edellä esitetyt vähimmäis- ja enimmäiskestot koskevat fyysisen liikkuvuuden komponenttia.

Tukikelpoiset osallistujat

Tukikelpoisia osallistujia ovat muun muassa opettajat, kouluttajat ja kaikki muut aikuiskoulutuksen alalla muissa kuin opetustehtävissä toimivat asiantuntijat ja henkilöstön jäsenet.

Tukikelpoiseen muuhun kuin opetushenkilöstöön kuuluvat aikuiskoulutuksen alalla työskentelevät työntekijät joko aikuisoppilaitoksissa (esimerkiksi hallintohenkilöstö) tai muissa aikuiskoulutuksen alalla toimivissa organisaatioissa (esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijät, opinto-ohjaajat ja aikuiskoulutuksesta vastaavat poliittiset koordinaattorit).

Osallistujien on työskenneltävä lähettävässä organisaatiossa tai säännöllisesti lähettävän organisaation kanssa sen ydintehtävien toteuttamiseksi (esimerkiksi ulkoisina kouluttajina, asiantuntijoina tai vapaaehtoistyöntekijöinä).

Tehtävät, jotka liittävät osallistujan lähettävään organisaatioon, on kaikissa tapauksissa dokumentoitava siten, että kansallinen toimisto voi tarkistaa tämän yhteyden (esimerkiksi työ- tai vapaaehtoissopimuksen, tehtävänkuvauksen tai vastaavan asiakirjan avulla). Kansallisten toimistojen on laadittava avoin ja johdonmukainen käytäntö siitä, mitkä katsotaan hyväksyttäviksi työsuhteiksi ja todisteasiakirjoiksi niiden kansallisissa toimintaympäristöissä.

Tukikelpoiset tapahtumapaikat

Toiminnot on toteutettava ulkomailla jossain ohjelmamaassa.

Oppijoiden liikkuvuus

Saatavilla olevat toimintomuodot

 • Aikuisopiskelijoiden ryhmäliikkuvuus (2–30 päivää, vähintään kaksi oppilasta ryhmää kohden)
 • Aikuisopiskelijoiden oppimiseen liittyvä yksilöliikkuvuus (2–30 päivää)

Kaikkiin oppijoiden liikkuvuustoimintoihin voidaan yhdistää fyysisen liikkuvuuden lisäksi virtuaalisia toimintoja. Edellä esitetyt vähimmäis- ja enimmäiskestot koskevat fyysisen liikkuvuuden komponenttia.

Aikuisopiskelijoiden ryhmäliikkuvuus: Ryhmä lähettävän organisaation aikuisopiskelijoita voi viettää aikaa toisessa maassa, jotta he voivat hyötyä vastaanottavan organisaation järjestämästä innovatiivisesta oppimisesta. Toimintoihin voi sisältyä erilaisia virallisen ja epävirallisen oppimisen sekä arkioppimisen menetelmiä, kuten vertaisoppimista, työssäoppimisjaksoja, vapaaehtoistoimintaa ja muita innovatiivisia lähestymistapoja. Oppijoiden mukana on oltava lähettävän organisaation päteviä kouluttajia koko toiminnon ajan. Ryhmäliikkuvuustoimintojen sisällössä olisi keskityttävä aikuisopiskelijoiden avaintaitoihin tai osallisuuteen ja moninaisuuteen, digitaalisiin taitoihin, ympäristökestävyyteen ja ohjelman osallistaviin ulottuvuuksiin.

Aikuisopiskelijoiden oppimiseen liittyvä yksilöliikkuvuus: Aikuisopiskelijat voivat viettää aikaa ulkomailla vastaanottavassa organisaatiossa parantaakseen tietojaan ja taitojaan. Jokaiselle osallistujalle on laadittava yksilöllinen opinto-ohjelma. Opinto-ohjelmaan voi sisältyä erilaisia virallisen ja epävirallisen oppimisen sekä arkioppimisen menetelmiä, kuten luokassa tapahtuvaa oppimista, työssäoppimisjaksoja, työelämävarjostusta, tarkkailua ja muita innovatiivisia lähestymistapoja.

Tukikelpoiset osallistujat

Tukikelpoisia osallistujia ovat aikuisopiskelijat, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, erityisesti heikosti koulutetut aikuisopiskelijat. Osallistuvien oppijoiden on oltava kirjoittautuneita johonkin lähettävän organisaation aikuiskoulutuksen opinto-ohjelmaan[2].

Tukikelpoiset tapahtumapaikat

Toiminnot on toteutettava ulkomailla jossain ohjelmamaassa.

Muut tuetut toiminnot

Saatavilla olevat toimintomuodot

 • Kutsutut asiantuntijat (2–60 päivää)
 • Opettaja- ja kouluttajaopiskelijoiden isännöinti (10–365 päivää)
 • Valmistelevat vierailut

Kutsutut asiantuntijat: Organisaatiot voivat kutsua ulkomailta kouluttajia, opettajia, poliittisia asiantuntijoita tai muita päteviä ammattilaisia, jotka voivat auttaa parantamaan opetusta, koulutusta ja oppimista vastaanottavassa organisaatiossa. Kutsutut asiantuntijat voivat esimerkiksi kouluttaa vastaanottavan organisaation henkilöstöä, demonstroida uusia opetusmenetelmiä tai auttaa siirtämään organisaatiota ja johtamista koskevia hyviä käytäntöjä.

Opettaja- ja kouluttajaopiskelijoiden isännöinti: Hakijaorganisaatiot voivat isännöidä opettajaopiskelijoita, jotka haluavat suorittaa harjoittelujakson ulkomailla. Isännöivä organisaatio saa tukea toiminnon järjestämiseen, mutta lähettävä korkeakoulu myöntää matka- ja yksilötuen osallistujalle (ja voi hakea Erasmus+ -rahoitusta tähän tarkoitukseen).

Valmistelevat vierailut: Organisaatiot voivat järjestää valmistelevan vierailun isännöivän kumppaninsa luokse ennen liikkuvuustoiminnon toteuttamista. Valmistelevat vierailut eivät ole erillisiä toimintoja, vaan henkilöstön tai oppijoiden liikkuvuutta tukeva järjestely. Jokaisella valmistelevalla vierailulla on oltava selkeät perusteet ja sen täytyy palvella liikkuvuustoimintojen laajuuden ja laadun parantamista. Valmistelevia vierailuja voidaan järjestää esimerkiksi, jotta voidaan aloittaa yhteistyö uuden kumppaniorganisaation kanssa tai valmistella pidempiä liikkuvuustoimintoja. Valmistelevia vierailuja ei voida järjestää henkilöstölle tarkoitetun kurssin tai koulutustoiminnon valmistelemiseksi.

Tukikelpoiset osallistujat

Kutsutut asiantuntijat voivat olla keitä tahansa toisesta ohjelmamaasta saapuvia henkilöitä, joilla on relevanttia asiantuntemusta.

Opettaja- ja kouluttajaopiskelijoiden isännöintiä koskevaan toimintoon voivat osallistua opettajankoulutusohjelmaan kirjoittautuneiden tai tällaisesta ohjelmasta (tai vastaavasta kouluttajien koulutusohjelmasta) toisessa ohjelmamaassa hiljattain valmistuneet[3] osallistujat.

Valmistelevia vierailuja voivat tehdä hanketoimintojen järjestämiseen suorasti osallistuvat henkilöstön jäsenet, jotka ovat työsuhteessa lähettävään organisaatioon tai liikkuvuuskonsortion koordinaattoriin. Poikkeustapauksissa muita vähemmän mahdollisuuksia omaavat osallistujat voivat osallistua heitä koskevia toimintoja valmisteleviin vierailuihin.

Tukikelpoiset tapahtumapaikat

Valmistelevia vierailuja voidaan tehdä ohjelmamaihin.

Kutsuttujen asiantuntijoiden ja opettajaopiskelijoiden toiminnon tapahtumapaikka on aina edunsaajaorganisaatio (konsortion jäsenet mukaan lukien).

AIKUISKOULUTUKSEN OPISKELIJOIDEN JA HENKILÖSTÖN LYHYTKESTOISET LIIKKUVUUSHANKKEET

Oppijoiden ja henkilöstön lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet ovat selkeä ja yksinkertainen tapa hyötyä Erasmus+ ‑ohjelmasta. Niiden tarkoituksena on tarjota organisaatioille mahdollisuus järjestää helposti muutamia toimintoja ja saada kokemusta ohjelmasta.

Jotta lyhytkestoiset hankkeet pysyisivät yksinkertaisina, niiden osallistujamäärää ja kestoa on rajoitettu. Tätä hankemuotoa voivat käyttää vain yksittäiset organisaatiot, eivät konsortion koordinaattorit. Akkreditoidut organisaatiot eivät voi hakea lyhytkestoisia hankkeita, koska niillä on jo pysyvä mahdollisuus saada Erasmus+ ‑rahoitusta.

Lyhytkestoisia hankkeita koskevaan hakemukseen sisältyy luettelo ja kuvaus toiminnoista, joita hakijaorganisaatio suunnittelee järjestävänsä.

Kelpoisuusperusteet

Tukikelpoiset organisaatiot: kuka voi hakea?

Hakemuksia voivat jättää seuraavat organisaatiot[4]:

 1. virallista ja epävirallista aikuiskoulutusta sekä aikuisille suunnattua arkioppimista tarjoavat organisaatiot[5]
 2. paikallis- ja alueviranomaiset, koordinointielimet ja muut aikuiskoulutuksen alalla toimivat organisaatiot.

Organisaatiot, joilla on Erasmus-akkreditointi aikuiskoulutuksen alalla, eivät kuitenkaan voi hakea lyhytkestoisia hankkeita.

Tukikelpoiset maat

Hakijaorganisaatioiden täytyy sijaita jossakin ohjelmamaassa.

Minne hakemus jätetään?

Hakemus toimitetaan sen maan kansalliselle toimistolle, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.

Hakemusten viimeiset jättöpäivät

Kierros 1 kaikkien kansallisten toimistojen osalta: 11. toukokuuta klo 12.00 (Brysselin aikaa).

Kierros 2 sellaisten kansallisten toimistojen osalta, jotka päättävät asettaa toisen määräpäivän: 5. lokakuuta klo 12.00 (Brysselin aikaa).

Kansalliset toimistot tiedottavat hakijoille toisen määräpäivän asettamisesta verkkosivustoillaan.

Hankkeiden aloituspäivät

Hankkeissa voidaan valita seuraavat aloituspäivät:

 • kierros 1: saman vuoden 1. syyskuuta ja 31. joulukuuta välisenä aikana
 • kierros 2: seuraavan vuoden 1. tammikuuta ja 31. toukokuuta välisenä aikana.

Hankkeen kesto

6–18 kuukautta.

Hakemusten määrä

Organisaatio voi hakea samalla valintakierroksella vain yhtä aikuiskoulutuksen alan lyhytkestoista hanketta.

Organisaatiot, jotka saavat avustusta lyhytkestoiseen hankkeeseen ensimmäisellä hakukierroksella, eivät voi jättää hakemusta saman ehdotuspyynnön toisella hakukierroksella.

Viiden peräkkäisen ehdotuspyyntövuoden aikana organisaatiot voivat saada enintään kolme kertaa avustusta aikuiskoulutuksen alan lyhytkestoisiin hankkeisiin. Vuosina 2014–2020 saatuja avustuksia ei lasketa mukaan näihin avustuksiin.

Saatavilla olevat toiminnot

Kaiken tyyppiset aikuiskoulutuksen alan toiminnot. Tarkka luettelo ja säännöt ovat luvussa ”Toiminnot”.

Hankkeen laajuus

Lyhytkestoista hanketta koskeva hakemus saa sisältää enintään 30 liikkuvuustoimintojen osallistujaa.

Tähän enimmäismäärään ei lasketa mukaan valmistelevia vierailuja ja avustajien osallistumista.

Arviointikriteerit

Toimitetut hakemukset arvioidaan antamalla pisteitä nollasta sataan jäljempänä esitettyjen kriteerien ja painotusten perusteella. Huomioon otetaan ainoastaan hakemukset, jotka ylittävät seuraavat kynnysarvot:

 • vähintään 60 pistettä yhteensä 100 pisteestä
 • vähintään puolet kunkin kolmen arviointikriteeriluokan enimmäispisteistä.

Relevanssi

(enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hakijan profiili, kokemus, toiminta ja oppijoiden kohderyhmä ovat aikuiskoulutuksen alan kannalta merkityksellisiä.
 • Ehdotettu hanke on merkityksellinen toimen tavoitteiden kannalta.
 • Ehdotettu hanke on merkityksellinen seuraavien erityisten painopisteiden kannalta:
  • uusien toimijoiden ja vähemmän kokeneiden organisaatioiden tukeminen
  • muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien osallistujien tukeminen.

Hankesuunnitelman laatu

(enintään 40 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Ehdotetun hankkeen tavoitteissa otetaan selkeästi ja konkreettisesti huomioon hakijaorganisaation, sen henkilöstön ja oppijoiden tarpeet.
 • Ehdotetut toiminnot ja niiden sisällöt ovat asianmukaiset hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Jokaiselle ehdotetulle toiminnolle on selkeä työohjelma.
 • Hankkeeseen sisältyy ekologisesti kestäviä ja vastuullisia käytäntöjä.
 • Hankkeeseen sisältyy digitaalisia välineitä ja oppimismenetelmiä, joilla täydennetään fyysisiä liikkuvuustoimintoja ja parannetaan yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden kanssa.

Jatkotoimien laatu

(enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hakija on ehdottanut konkreettisia ja johdonmukaisia toimia liikkuvuustoimintojensa tulosten huomioon ottamiseksi organisaation tavanomaisessa työssä.
 • Hakija on ehdottanut asianmukaista hanketulosten arviointitapaa.
 • Hakija on ehdottanut konkreettisia ja tehokkaita toimia, joilla hanketulokset tehdään tunnetuiksi hakijaorganisaatiossa, jaetaan tulokset muiden organisaatioiden ja suuren yleisön kanssa ja ilmoitetaan Euroopan unionin rahoituksesta.

AIKUISKOULUTUKSEN OPISKELIJOIDEN JA HENKILÖSTÖN AKKREDITOIDUT LIIKKUVUUSHANKKEET

Organisaatiot, joilla on Erasmus-akkreditointi aikuiskoulutuksen alalla, voivat hakea rahoitusta vain niille avoimesta erityisestä rahoitusosiosta. Hakemukset perustuvat aiemmin hyväksyttyyn Erasmus-suunnitelmaan, joten suunniteltujen toimintojen tarkkaa luetteloa ja kuvausta ei vaadita. Sen sijaan hakemuksissa keskitytään arvioimaan seuraaviin toimintoihin tarvittavat määrärahat.

Kelpoisuusperusteet

Tukikelpoiset organisaatiot: kuka voi hakea?

Hakemuksen voivat jättää organisaatiot, joilla on voimassa oleva Erasmus-akkreditointi aikuiskoulutuksen alalla.

Liikkuvuuskonsortio

Organisaatioiden, joilla on liikkuvuuskonsortion koordinaattoreiden Erasmus-akkreditointi, on haettava liikkuvuuskonsortioiden tukimuotoa.

Osana hakemusta on toimitettava luettelo liikkuvuuskonsortion jäsenistä, ja siihen on kuuluttava koordinaattorin lisäksi vähintään yksi jäsenorganisaatio.

Kaikki akkreditoidun liikkuvuushankkeen kelpoisuusperusteet täyttävät organisaatiot voivat liittyä liikkuvuuskonsortion jäseniksi. Konsortion jäsenillä ei tarvitse olla Erasmus-akkreditointia.

Liikkuvuuskonsortioon osallistuvat organisaatiot voivat saada rahoitusta enintään kahdesta avaintoimen 1 avustussopimuksesta aikuiskoulutuksen alalla saman ehdotuspyynnön perusteella. Tästä syystä aikuiskoulutuksen alan organisaatiot, jotka saavat avustusta lyhytkestoiseen hankkeeseen tai akkreditoituun hankkeeseen, voivat lisäksi osallistua vain yhteen aikuiskoulutuksen alan liikkuvuuskonsortioon jäsenorganisaatioina. Muut organisaatiot voivat osallistua enintään kahteen liikkuvuuskonsortioon.

Minne hakemus jätetään?

Hakemus toimitetaan sen maan kansalliselle toimistolle, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.

Hakemuksen viimeinen jättöpäivä

11. toukokuuta klo 12.00 (Brysselin aikaa).

Hankkeen aloituspäivä

1. syyskuuta samana vuonna.

Hankkeen kesto

Kaikkien akkreditoitujen hankkeiden kesto on aluksi 15 kuukautta. Kaikilla edunsaajilla on 12 kuukauden jälkeen mahdollisuus jatkaa hankettaan niin, että sen kokonaiskesto on 24 kuukautta.

Hakemusten määrä

Akkreditoidut organisaatiot voivat jättää vain yhden hakemuksen kullakin valintakierroksella.

Saatavilla olevat toiminnot

Kaiken tyyppiset aikuiskoulutuksen alan toiminnot. Tarkka luettelo ja säännöt ovat luvussa ”Toiminnot”.

Hankkeen laajuus

Akkreditoitujen hankkeiden osallistujamäärää ei ole rajoitettu lukuun ottamatta mahdollisia määrärahojen myöntämisvaiheessa määriteltyjä rajoituksia.

Määrärahat

Hakijan Erasmus-suunnitelman laatu on arvioitu akkreditoinnin hakuvaiheessa, joten määrärahoja myönnettäessä ei tehdä laadullista arviointia. Kaikki tukikelpoiset avustushakemukset saavat rahoitusta.

Myönnettävän avustuksen määrään vaikuttavat useat tekijät:

 • akkreditoituja hakijoita varten käytettävissä olevien määrärahojen kokonaismäärä
 • haetut toiminnot
 • avustuksen perus- ja enimmäismäärä
 • seuraavat jakoperusteet: taloudellinen tulos, laadullinen tulos, poliittiset painopisteet ja maantieteellinen tasapaino (jos kansallinen toimisto soveltaa sitä).

Kansallinen toimisto julkaisee avustuksen perus- ja enimmäismäärää, jakoperusteiden pisteytystä, kunkin perusteen painotusta, jakomenetelmää ja akkreditoituja hankkeita varten käytettävissä olevia määrärahoja koskevat yksityiskohtaiset säännöt ennen ehdotuspyynnön määräaikaa.

Rahoitussäännöt

Seuraavat rahoitussäännöt koskevat lyhytkestoisia hankkeita ja akkreditoituja hankkeita.

Kululuokka

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Määrä

Organisointituki

Liikkuvuustoimintojen toteuttamiseen suoraan liittyvät kustannukset, joita ei kateta muista kululuokista.

Esimerkkejä toiminnoista: osallistujien lähtövalmennus (ammatillinen, kulttuuri- ja kielivalmennus), mentorointi, seuranta ja tukeminen toiminnon aikana, monimuotoisten toimintojen virtuaalisiin komponentteihin tarvittavat palvelut, välineet ja laitteet, oppimistulosten tunnustaminen, tulosten levittämistoimet ja Euroopan unionin rahoituksen tekeminen näkyväksi suurelle yleisölle.

Organisointituki kattaa sekä lähettävälle että isännöivälle organisaatiolle aiheutuvat kustannukset (henkilöstön kursseja ja kouluttautumisjaksoja lukuun ottamatta). Organisaatiot sopivat saadun avustuksen jakamisesta.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Kohdentamiskäytäntö: Perusteena osallistujamäärä.

100 euroa

 • ryhmäliikkuvuustoiminnon osallistujaa kohden
 • henkilöstön kurssien ja kouluttautumisjaksojen osallistujaa kohden
 • kutsuttua asiantuntijaa kohden
 • isännöitävää opettaja- tai kouluttajaopiskelijaa kohden

350 euroa; 200 euroa sadannen osallistujan jälkeen saman tyyppisessä toiminnossa

 • aikuisopiskelijoiden oppimiseen liittyvän yksilöliikkuvuustoiminnon osallistujaa kohden
 • henkilöstön työssäoppimis- ja opetusjaksojen osallistujaa kohden

Matkatuki

Osallistujien ja heidän avustajiensa edestakaiset matkakustannukset asuinpaikkakunnalta tapahtumapaikalle.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Kohdentamiskäytäntö: Perusteena matkan pituus ja henkilöiden määrä.

Hakijan on ilmoitettava lähtöpaikan ja tapahtumapaikan välinen etäisyys ilmateitse[6] käyttämällä Euroopan komission verkkosivuilla olevaa välimatkalaskuria[7].

Matkan pituus

Tavanomainen matkustaminen

Vihreä matkustaminen

0–99 km

23 euroa

 

100–499 km

180 euroa

210 euroa

500–1 999 km

275 euroa

320 euroa

2 000–2 999 km

360 euroa

410 euroa

3 000–3 999 km

530 euroa

610 euroa

4 000–7 999 km

820 euroa

 

vähintään 8 000 km

1 500 euroa

 

Yksilötuki

Osallistujien ja avustajien[8] oleskelukustannukset toiminnon aikana.

Tarvittaessa: Oleskelukustannuksiin voidaan myöntää tukea matkapäiviltä ennen toimintoa ja sen jälkeen. Tavanomaista matka-avustusta saavien osallistujien osalta sitä voidaan myöntää enintään kahdelta matkapäivältä ja vihreää matka-avustusta saavien osallistujien osalta enintään neljältä matkapäivältä.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Kohdentamiskäytäntö: Perusteena henkilöiden määrä, oleskelun kesto ja vastaanottava maa[9].

Osallistujaluokka

Maaryhmä 1

Maaryhmä 2

Maaryhmä 3

Henkilöstö

90–180 euroa

80–160 euroa

70–140 euroa

Opiskelijat

35–120 euroa

30–104 euroa

25–88 euroa

Edellä esitetyt määrät ovat perusmääriä toiminnon päivää kohden. Kukin kansallinen toimisto päättää tarkat perusmäärät sallittujen vaihteluvälien rajoissa.

Perusmäärää maksetaan toiminnon 14. päivään asti. Toiminnon 15. päivästä lähtien maksettava määrä on 70 prosenttia perusmäärästä. Maksettavat määrät pyöristetään lähimpään kokonaiseen euroon.

Osallisuustuki

Muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien osallistujien liikkuvuustoimintojen järjestämiseen liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Kohdentamiskäytäntö: Perusteena muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien osallistujien määrä.

100 euroa osallistujalta

Muita vähemmän mahdollisuuksia omaaviin osallistujiin ja heidän avustajiinsa suoraan liittyvät lisäkustannukset (mukaan lukien perustellut matka- ja oleskelukustannukset, jos tällaisia osallistujia varten ei haeta avustusta matkatukea ja yksilötukea koskevista kululuokista).

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Kohdentamiskäytäntö: Hakijan on perusteltava hakemus, ja kansallisen toimiston on hyväksyttävä se.

100 % tukikelpoisista kustannuksista

Valmistelevat vierailut

Valmistelevaan vierailuun osallistumisen matka- ja oleskelukustannukset.

Rahoitustapa: Yksikkökustannukset.

Kohdentamiskäytäntö: Perusteena osallistujamäärä.

575 euroa osallistujaa kohden, enintään kolme osallistujaa vierailua kohden

Kurssimaksut

Kurssien ja koulutustapahtumien osallistumismaksuista aiheutuvat kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Kohdentamiskäytäntö: Perusteena toiminnon kesto.

80 euroa osallistujaa kohden päivässä; yksittäinen henkilöstön jäsen voi saada enintään 800 euroa kurssimaksuihin yhden avustussopimuksen puitteissa.

Kielivalmennustuki

Kustannukset, jotka aiheutuvat kieltenopetusmateriaalin ja koulutuksen järjestämisestä osallistujille, joiden on parannettava toiminnon aikana käyttämänsä opiskelu- tai harjoittelukielen taitoa.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Kohdentamiskäytäntö: Perusteena osallistujamäärä.

150 euroa sellaista osallistujaa kohden, joka on oikeutettu kielivalmennukseen verkossa, mutta ei voi saada sitä, koska tarvittavaa kieltä tai opetustasoa ei ole saatavilla. Tämä ei koske alle 31 päivää kestäviin liikkuvuustoimintoihin osallistuvaa henkilöstöä. Yksilöllistä kielivalmennusta ei myönnetä ryhmäliikkuvuuteen osallistuville aikuisopiskelijoille.

Poikkeukselliset kulut

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset, jos kansallinen toimisto vaatii vakuuden.

Osallistujien ja heidän avustajiensa korkeat matkakulut, joita ei voida tukea tavanomaisesta matkakulujen tukiluokasta maantieteellisen etäisyyden tai muiden esteiden vuoksi.

Rahoitustapa: todelliset kustannukset.

Kohdentamiskäytäntö: Hakijan on perusteltava hakemus, ja kansallisen toimiston on hyväksyttävä se.

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset: 80 % tukikelpoisista kustannuksista

Korkeat matkakulut: 80 % tukikelpoisista matkakuluista

 

 1. Avaintaidot – https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_fi

 2. Toimivaltainen kansallinen viranomainen määrittää kunkin ohjelmamaan aikuiskoulutuksen opinto-ohjelmat sekä heikosti koulutetut aikuisopiskelijat, ja määritelmät julkaistaan kyseisen maan kansallisen toimiston verkkosivuilla. Lähtökohtaisesti heikosti koulutettuja aikuisopiskelijoita ovat henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet vähintään toisen asteen koulutusohjelmaa.

 3. Vastavalmistuneet voivat osallistua enintään 12 kuukauden ajan valmistumisensa jälkeen. Jos osallistujat ovat suorittaneet pakollisen ase- tai siviilipalveluksen, kelpoisuusaikaa pidennetään palvelusajan pituudella.

 4. Toimivaltainen kansallinen viranomainen määrittää kunkin ohjelmamaan tukikelpoiset organisaatiot, ja ne sekä asiaa koskevat esimerkit julkaistaan kyseisen maan kansallisen toimiston verkkosivuilla.

 5. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen vahvistamien määritelmien soveltamista rajoittamatta on syytä panna merkille, että aikuisoppijoille ammatillista koulutusta tarjoavia organisaatioita pidetään tavallisesti ammatillisen koulutuksen eikä aikuiskoulutuksen järjestäjinä. Lisätietoja sovellettavista määritelmistä on kansallisen toimiston verkkosivustolla.

 6. Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva henkilö osallistuu Roomassa (Italia) toteutettavaan toimintoon, hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja valitsee tämän etäisyyden mukaisen välimatkakategorian (ts. 500–1 999 km).    

 7. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fi

 8. Avustajiin sovelletaan henkilöstöä koskevia tukimääriä. Poikkeustapauksissa, joissa avustajan on oleskeltava ulkomailla yli 60 päivää, 60. päivän jälkeisiin ylimääräisiin oleskelukustannuksiin myönnetään tukea kululuokasta ”Osallisuustuki”.

 9. Vastaanottavien maiden ryhmät:

  Maaryhmä 1: Norja, Tanska, Luxemburg, Islanti, Ruotsi, Irlanti, Suomi, Liechtenstein

  Maaryhmä 2: Alankomaat, Itävalta, Belgia, Ranska Saksa, Italia, Espanja, Kypros, Kreikka, Malta, Portugali

  Maaryhmä 3: Slovenia, Viro, Latvia, Kroatia, Slovakia, Tšekki, Liettua, Turkki, Unkari, Puola, Romania, Bulgaria, Pohjois-Makedonian tasavalta, Serbia

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}