Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2022 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä. Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2022 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Jean Monnet -toiminnot muilla koulutussektoreilla

Tiedon saanti Euroopan unionin tavoitteista ja toiminnasta on tärkeä osa aktiivisen kansalaisuuden ja vapauden, suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden yhtisten arvojen edistämistä. Euroopan unionin tuntemus on laajalti puutteellista ja siitä liikkuu paljon disinformaatiota, ja tämä puolestaan lisää kansalaisten tyytymättömyyttä unioniin ja sen toimintapolitiikkoihin.

Opettajat ja kouluttajat käyttävät innokkaasti ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia. Varsin monet opettajat ovat tuoneet esiin tarpeen laajentaa osaamistaan, jotta he voisivat luoda osallistavan ilmapiirin luokkaan tieto- ja viestintätekniikan avulla ja opettaa monikielisiä ja monikulttuurisia luokkia. He tarvitsevat myös mahdollisuuksia laajentaa ammattitaitoaan kouluopetuksen eurooppalaisen ulottuvuuden osalta ja erityisesti Euroopan unioniin liittyvien aiheiden innostavien opetustapojen osalta.

Yleisenä tavoitteena on edistää ymmärrystä Euroopan unionista ja sen toimielinten toiminnasta sekä yleissivistävässä että ammatillisessa koulutuksessa (ISCED-tasot 1–4).

Jean Monnet ”Opettajien koulutukset”

Korkeakoulut tai opettajankoulutuslaitokset järjestävät tämän toimen puitteissa toimia, joiden avulla koulujen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien opettajat voivat kehittää uusia taitoja, opettaa EU:ta koskevia aiheita ja osallistua niihin ja saavat siten mahdollisuuden ymmärtää paremmin EU:ta ja sen toimintaa.

Opettajankoulutuksesta (sekä perus- että täydennyskoulutuksesta) vastaavat elimet vahvistavat sisäistä tietämystään ja osaamistaan EU:ta koskevista kysymyksistä, ja tämän myötä opettajilla on paremmat valmiudet heidän sisällyttäessään EU:hun liittyvää sisältöä toimintaansa.

Opettajien koulutuksilla tuetaan koulujen ja ammattioppilaitosten opetushenkilöstöä (ISCED-tasot 1–4).

Ohjelmatoimen tavoitteet

Jean Monnet ”Opettajien koulutuksilla” tuetaan kouluja ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä niiden suunnitellessa, järjestäessä ja toteuttaessa EU:ta koskevaa sisältöä opetussuunnitelmiin sisältyvissä ja niiden ulkopuolisissa toiminnoissaan. Päätavoitteena on

 • tarjota kouluille ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille mahdollisuudet luoda tietämystä EU:ta koskevista kysymyksistä opetushenkilöstönsä keskuudessa
 • tarjota EU-oppiaineita koskevia jäsenneltyjä koulutusehdotuksia kouluille ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille sekä tarjota sisältöä ja menetelmiä eri asteilla opettaville, erilaisista lähtökohdista tuleville ja kokemukseltaan vaihteleville opettajille
 • toteuttaa erityisiä yksilöllisen opetuksen tai ryhmäkursseja (modulaarisia kursseja, koulutuskeskuksessa toteutettavia kursseja, sulautuvan oppimisen kursseja tai verkkokursseja) EU:sta kiinnostuneille opettajille, jotka haluavat sisällyttää EU-oppiaineet päivittäiseen työhönsä
 • lisätä opettajien varmuutta EU-näkökulman sisällyttämissä heidän päivittäiseen työhönsä.

MITKÄ PERUSTEET ON TÄYTETTÄVÄ, JOTTA VOI HAKEA JEAN MONNET ”OPETTAJIEN KOULUTUKSIA”?

KELPOISUUSPERUSTEET

Kuka voi hakea?

Yksi korkeakoulu tai yksi opettajankoulutuslaitos, joka tarjoaa perus- ja/tai täydennyskoulutusta koulujen ja/tai ammatillisten oppilaitosten opettajille.

Hakijan olisi sijaittava Erasmus+ -ohjelmamaassa.

Korkeakouluilla on oltava voimassa oleva Erasmus-peruskirja.

Yksityiset henkilöt eivät voi hakea avustusta suoraan.

Hankkeen kesto

3 vuotta.

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Pyynnön tunniste: ERASMUS-JMO-2021-SCHOOLS-TT

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 2. kesäkuuta klo 17.00 (Brysselin aikaa).

Hakijaorganisaatioiden arvioinnissa otetaan huomioon sovellettavat poissulkemis- ja valintaperusteet. Lisätietoja on oppaan C-osassa.

Hankkeen perustaminen

Opettajat, jotka ovat hankkineet uusia ja innovatiivisia menetelmiä ehdottaa Euroopan unionia käsittelevää sisältöä oppijoille, auttavat tutustumaan Euroopan unionia koskeviin tietoihin ja tietämykseen opetussuunnitelmiin sisältyvässä ja niiden ulkopuolisessa toiminnassa.

Jean Monnet ”Opettajien koulutuksiin” olisi sisällyttävä opettajankoulutuksen valmistelu ja toteutus. Ne voidaan toteuttaa kohdennettuina kursseina tai moduuleina, kuten etäoppimisena (MOOC-kurssit ja/tai monimuototoiminnot). Koulutuksen olisi oltava virallista, ja sen suorittamisesta olisi myönnettävä todistus.

Ehdotettuihin toimintoihin olisi sisällyttävä myös osallistujien tukeminen (esimerkiksi tuki matka- ja oleskelukustannuksiin, oppikirjojen ja muiden erityisvälineiden tarjoaminen, vapautus maksuista).

Jean Monnet ”Opettajien koulutusten” on täytettävä jokin seuraavista edellytyksistä:

 • opetusmenetelmiä koskeva koulutus Euroopan unionia koskevien aiheiden käsittelemiseksi
 • Euroopan unionia koskeva koulutus
 • olemassa olevia kursseja täydentävät oppimiskokemukset Euroopan unioniin liittyvistä aiheista (yhteistoiminnallinen opetus luokkien välillä, yhteisopetus)
 • seminaarit, kesä- ja intensiivikurssit, muun tyyppiset EU-kokemukset, joihin osallistuu muita sidosryhmiä.

Edellä mainitut seikat voidaan toteuttaa seuraavasti:

 • Annetaan tapauskohtaista ohjausta koulutuksen valitsemiseksi.
 • Tarjotaan fyysistä, verkossa annettavaa ja/tai monimuotokoulutusta.

Odotettu vaikutus

Määrälliset vaikutukset

 • Edunsaajien määrä ohjelmamaata/aluetta kohden
 • opettajien koulutukseen myönnettävän tuen saajien määrä maata/aluetta kohden.

Laadulliset vaikutukset

Jean Monnet ”opettajien koulutusten” odotetaan tuottavan osallistujille myönteisiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia sekä opettajien perus- ja koulutusta järjestäville organisaatioille että niiden toimintoihin osallistuville.

”Opettajien koulutuksilla” lisätään opetushenkilöstön mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja urakehitykseen.

Jean Monnet ”opettajien koulutuksista” tuetuilla toiminnoilla pyritään tuottamaan seuraavia tuloksia:

 • Opettajien valmiudet paranevat, kun he hankkivat menetelmiä Euroopan unionia koskevien aiheiden opettamiseksi.
 • EU-oppiaineiden opettamisvalmiudet lisääntyvät.
 • Tietämys EU-oppiaineista lisääntyy.
 • Opettajien perus- ja täydennyskoulutusta järjestävien organisaatioiden erityiskoulutustarjonta laajenee.

Arviointikriteerit

Hankkeet arvioidaan seuraavin perustein:

Hankkeen relevanssi

(enintään 25 pistettä)

 • Missä määrin ehdotus vastaa Jean Monnet -toiminnon tavoitteita:
  • Se koskee (johdantokappaleessa kuvattuja) Eurooppa-opintoja.
  • Se antaa koulujen opettajille mahdollisuuden kehittää uusia taitoja.
  • Se parantaa ymmärrystä EU:sta ja sen toiminnasta.
  • Se antaa opettajille mahdollisuuden sisällyttää EU:ta koskevaa sisältöä työhönsä.
 • Missä määrin ehdotus saavuttaa ensisijaiset kohderyhmät:
  • koulut ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät (ISCED-tasot 1–4)
  • opettajat.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu

(enintään 25 pistettä)

 • Menetelmä: itse ehdotuksen laatu, uutuus ja käyttökelpoisuus sekä ehdotetun menetelmän toteutettavuus.
 • Missä määrin
  • työohjelma on selkeä, kattava ja johdonmukainen ja siinä esitetään asianmukaisesti tarvittavat valmistelu-, toteutus-, arviointi-, seuranta- ja tulostenlevitysvaiheet
  • työohjelmasta käy ilmi johdonmukaisuus ehdotuksen tavoitteiden ja toimintojen kanssa
  • työohjelmaan sisältyy osallistujien tukeminen (esimerkiksi tuki matka- ja oleskelukustannuksiin, oppikirjojen ja muiden erityisvälineiden tarjoaminen, vapautus maksuista).
 • Missä määrin työpaketteihin osoitetut resurssit vastaavat niiden tavoitteita ja tuotoksia.
 • Seuranta- ja arviointistrategia.

Kumppanuuden ja yhteistyöjärjestelyjen laatu

(enintään 25 pistettä)

 • Ryhmän pätevyys ja sen tuoma lisäarvo:
  • Ehdotettuihin toimintoihin osallistuvalla keskeisellä henkilöstöllä – oli kyseessä akateeminen tai ei-akateeminen toiminta-alue – on tarkoituksenmukainen ja toisiaan täydentävä profiili ja asiantuntemus
   • (johdantokappaleessa kuvailtujen) Eurooppa-opintojen sekä
   • ehdotuksessa käsiteltävän erityisen aiheen osalta.

Vaikuttavuus

(enintään 25 pistettä)

 • Opettajankoulutuksen odotetut vaikutukset ja pitkäkestoiset vaikutukset

kouluihin ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiin:

  • paremmat valmiudet opettaa EU-oppiaineita
  • parempi tai innovatiivinen sisältö, uusien näkökulmien kehittäminen EU-oppiaineiden sisällyttämiseksi opetussuunnitelmiin
  • toiminnot järjestävään laitokseen
  • tiiviimpi yhteistyö kumppanien kanssa ja kyky luoda yhteyksiä niihin
  • ehdotetun koulutuksen määrä ja taso sekä edunsaajien mahdollinen lukumäärä
  • enemmän taloudellisia resursseja kohdennetumpien koulutustoimintojen lisäämiseen laitoksen sisällä

Jean Monnet -toiminnon edunsaajiin:

  • opettajien paremmat taidot sisällyttää EU:ta koskevaa sisältöä työhönsä.
 • Tulosten levittäminen ja viestintä:
  • niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa toiminnan tuloksista Jean Monnet ‑toiminnon toteuttavassa laitoksessa ja sen ulkopuolella
  • tietoisuuden lisääminen hankkeista ja tuloksista, osallistujien ja organisaatioiden näkyvyyden parantaminen
  • välittömän kohderyhmän ulkopuolisten ryhmien tavoittaminen
  • missä määrin suunnitellut tulostenlevitystyökalut saavuttavat kohderyhmän.
  • Kestävyys ja jatkuvuus: Hakemukseen sisältyy toimenpiteitä ja resursseja, joilla varmistetaan, että hankkeen tulokset ja hyödyt kestävät hanketta kauemmin.

Hakemuksen on saatava kaikkiaan vähintään 70 pistettä ja kunkin arviointikriteerin osalta vähintään 15 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Mikäli useampi samaa aihetta koskeva ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan ehdotukset, jotka saavat korkeimman pistemäärän ”hankkeen relevanssista” ja toissijaisesti ”vaikuttavuudesta”.

Rahoitussäännöt

Tässä toimessa noudatetaan kertakorvaukseen perustuvaa rahoitusmallia. Kertakorvauksen määrä määritetään kunkin avustuksen osalta hakijan ehdottaman toimen arvioidun budjetin perusteella. Myöntävä viranomainen vahvistaa kunkin avustuksen kertakorvauksen määrän ehdotusten, arviointitulosten, rahoitusosuuksien ja ehdotuspyynnössä asetetun avustuksen enimmäismäärän perusteella.

EU:n avustus on enintään 300 000 euroa hanketta kohden.

Miten hankkeen kertakorvaus määritetään?

Hakijoiden on täytettävä yksityiskohtainen budjettitaulukko hakulomakkeen mukaisesti ottaen huomioon seuraavat seikat:

 1. Edunsaajan tai -saajien olisi eriteltävä talousarvio tarpeen mukaan ja jaoteltava se johdonmukaisiin työpaketteihin (esimerkiksi ”hankkeen hallinta”, ”koulutus”, ”tapahtumien järjestäminen”, ”liikkuvuuden valmistelu ja toteutus”, ”viestintä ja tulosten levittäminen” ja ”laadunvarmistus”).
 2. Ehdotuksessa on kuvattava kunkin työpaketin kattamat toiminnot.
 3. Hakijoiden on esitettävä ehdotuksessaan arvioitujen kustannusten eritelmä, josta käy ilmi kunkin työpaketin osuus (ja kussakin työpaketissa kullekin edunsaajalle ja sidosyhteisölle osoitettu osuus).
 4. Kustannukset voivat olla henkilöstö-, matka- ja oleskelukustannuksia, laite- ja alihankintakustannuksia sekä muita kustannuksia (tiedonlevitys-, julkaisu- ja käännöskustannukset).

Ehdotukset arvioidaan tavanomaisten arviointimenettelyjen mukaisesti sisäisten ja/tai ulkoisten asiantuntijoiden avulla. Asiantuntijat arvioivat ehdotusten laadun ehdotuspyynnössä määriteltyjen vaatimusten ja toimen odotettujen vaikutusten, laadun ja tehokkuuden perusteella.

Ehdotuksen arvioinnin jälkeen tulojen ja menojen hyväksyjä vahvistaa kertakorvauksen ottaen huomioon suoritetun arvioinnin tulokset. Kertakorvaus on enintään 80 prosenttia arvioinnin jälkeen määritellystä alustavasta budjetista.

Avustusperusteet (kuten avustuksen enimmäismäärä, rahoitusaste ja tukikelpoiset kokonaiskustannukset) vahvistetaan avustussopimuksessa.

Hankkeen saavutukset arvioidaan aikaan saatujen tuotosten perusteella. Rahoitusjärjestelmän avulla on mahdollista keskittyä panosten sijasta tuotoksiin ja painottaa tällä tavoin laatua ja mitattavissa olevien tavoitteiden saavuttamisastetta.

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).