Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2022 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä. Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2022 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat

Ohjelmatoimen tavoitteet

Tämän toimen tavoitteena on tukea sellaisten urheilutapahtumien järjestämistä, joilla on eurooppalainen ulottuvuus seuraavilla aloilla:

 • vapaaehtoistoiminta urheilussa
 • urheilun avulla toteutettava osallistaminen
 • liikunnassa ja urheilussa tapahtuvan syrjinnän torjuminen, sukupuolten tasa-arvo mukaan luettuna
 • liikuntaan ja urheiluun osallistumisen kannustaminen, mukaan lukien a) terveyttä edistävää liikuntaa koskevan neuvoston suosituksen, liikuntaa koskevien EU:n suuntaviivojen ja terveellisiä elämäntapoja koskevan Tarton etenemissuunnitelman täytäntöönpano b) Euroopan urheiluviikkojen täytäntöönpano c) urheilun ja liikunnan edistäminen terveyden välineenä d) kaikenlaisten urheilun ja liikunnan harrastamiseen kannustavien toimintojen edistäminen, perinteiset urheilulajit ja pelit sekä sukupolvien välinen urheilu mukaan luettuina.

Hankkeessa on keskityttävä yhteen näistä tavoitteista. Siinä voidaan keskittyä myös muihin tavoitteisiin, mutta päätavoitteen on oltava selvästi tunnistettavissa ja hallitsevassa asemassa hanke-ehdotuksessa.

Siinä annetaan taloudellista tukea yhden Euroopan laajuisen urheilutapahtuman järjestämiseen yhdessä ohjelmamaassa tai eurooppalaisten paikallisten tapahtumien järjestämiseen useissa ohjelmamaissa.

Mitkä perusteet on täytettävä, jotta voi hakea voittoa tavoittelematonta eurooppalaista urheilutapahtumaa?

Kelpoisuusperusteet

Saadakseen EU:n avustusta voittoa tavoittelemattomia eurooppalaisia urheilutapahtumia koskevien hanke-ehdotusten on täytettävä seuraavat perusteet:

Kuka voi hakea?

Hakemuksen voi jättää mikä tahansa jossain ohjelmamaassa sijaitseva, urheilualalla toimiva julkisyhteisö tai organisaatio. Esimerkkejä tällaisista organisaatioista (luettelo ei ole tyhjentävä):

 • urheilusta vastaava paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen julkisyhteisö
 • paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen, EU:n tason tai globaali urheiluorganisaatio
 • kansallinen olympiakomitea tai kansallinen urheiluliitto
 • ”Liikuntaa kaikille” (Sport for All) ‑liikettä edustava organisaatio
 • liikuntaharrastusta edistävä organisaatio
 • vapaa-ajan liikuntasektoria edustava organisaatio
 • koulutus- tai nuorisoalalla toimiva organisaatio.

Minkä tyyppiset organisaatiot voivat osallistua hankkeisiin?

Hakemuksen voi jättää mikä tahansa jossain ohjelmamaassa sijaitseva, urheilualalla toimiva julkisyhteisö tai organisaatio.

Osallistujaorganisaatioiden määrä ja profiili

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat ovat ohjelmamaiden välisiä ja kattavat seuraavat tapahtumat:

Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (tyyppi I): vähintään kolme organisaatiota kolmesta eri ohjelmamaasta ja enintään viisi organisaatiota viidestä eri ohjelmamaasta.

Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (tyyppi II): vähintään kuusi organisaatiota kuudesta eri ohjelmamaasta.

Euroopan laajuinen tapahtuma: vähintään kymmenen organisaatiota kymmenestä eri ohjelmamaasta. Hakijan on yksilöitävä hakulomakkeessa hankkeen koordinaattorin lisäksi vähintään yhdeksän organisaatiota, joita pidetään assosioituneina kumppaneina. Sopimuksen hallinnointiin liittyvissä asioissa näitä assosioituneita kumppaneita ei pidetä hankekumppaneina, eivätkä ne saa rahoitusta ohjelmasta osana hanketta.

 

Tapahtumapaikka

Eurooppalaisten paikallisten tapahtumien (tyypit I ja II) toiminnot on toteutettava kussakin voittoa tavoittelemattomaan eurooppalaiseen urheilutapahtumaan osallistuvassa ohjelmamaassa.

Euroopan laajuisen tapahtuman toiminnot on toteutettava eurooppalaiseen voittoa tavoittelemattomaan urheilutapahtumaan osallistuvan hakijaorganisaation kotimaassa, jonka on oltava ohjelmamaa.

Hankkeen kesto

Kesto (12 tai 18 kuukautta) on valittava hakuvaiheessa hankkeen tavoitteen ja niiden toimintojen tyypin perusteella, joita hankkeessa on sen elinkaaren aikana tarkoitus toteuttaa.

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Pyynnön tunniste: ERASMUS-SPORT-2021-SNCESE

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 20. toukokuuta klo 17.00 (Brysselin aikaa).

Hakijaorganisaatioiden arvioinnissa otetaan huomioon sovellettavat poissulkemis- ja valintaperusteet. Lisätietoja on oppaan C-osassa.

HANKKEEN PERUSTAMINEN

EU:n avustusta myönnetään urheilutapahtumien valmistelusta, järjestämisestä ja seurannasta vastaaville organisaatioille.

Toimella tuetaan seuraavia vakiotoimintoja (luettelo ei ole tyhjentävä):

 • tapahtuman valmistelu ja järjestäminen
 • urheilijoille, valmentajille, järjestäjille ja vapaaehtoisille tarkoitettujen koulutustoimintojen järjestäminen ennen tapahtumaa
 • urheilutapahtuman oheistoimintojen järjestäminen (esimerkiksi konferenssi tai seminaari)
 • vapaaehtoisten kouluttaminen
 • seurantatoimintojen toteuttaminen (esimerkiksi arvioinnit tai tulevia tapahtumia koskevat suunnitelmat)
 • tapahtuman teemaan liittyvät tiedotustoiminnot.

Tästä toimesta ei tueta seuraavia urheilutapahtumia:

 • Urheilukilpailut, joita kansalliset, eurooppalaiset tai kansainväliset urheiluliitot, -järjestöt tai -liigat järjestävät säännöllisesti (kansalliset mestaruuskilpailut, Euroopan mestaruuskilpailut ja maailmanmestaruuskilpailut), paitsi jos rahoitustukea haetaan laajemmalle väestölle tarkoitettuihin oheistoimintoihin.

Odotettu vaikutus

Tämän toimen odotetaan

 • lisäävän tietoisuutta liikunnan ja urheilun merkityksestä sosiaalisen osallisuuden, yhtäläisten mahdollisuuksien ja terveyttä edistävän liikunnan edistäjänä
 • lisäävän osallistumista urheilu-, liikunta- ja vapaaehtoistoimintaan.

Arviointikriteerit

Hankkeen relevanssi

(enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Ehdotus on merkityksellinen toimen tavoitteiden ja painopisteiden kannalta.
 • Se perustuu aitoon ja riittävään tarveanalyysiin.
 • Ehdotus on innovatiivinen.
 • Ehdotus täydentää osallistujaorganisaatioiden aiemmin toteuttamia muita hankkeita.
 • Se tuottaa eurooppalaista lisäarvoa tuloksilla, joihin ei päästäisi vain yhden maan toteuttamilla toiminnoilla.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu

(enintään 20 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hankkeen työohjelma on selkeä, täydellinen ja tehokas ja se sisältää asianmukaiset vaiheet valmistelua, toteutusta, seurantaa, arviointia ja hankkeen tulosten jakamista varten.
 • Hanke on kustannustehokas, ja kullekin toiminnolle on osoitettu asianmukaiset resurssit.
 • Ehdotettu menetelmä on selkeä, asianmukainen ja toteuttamiskelpoinen.
 • Hankkeessa ehdotetaan soveltuvia laadunvalvontatoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hanke toteutetaan laadukkaasti aikataulua ja budjettia noudattaen.
 • Hankkeeseen sisältyy digitaalisia välineitä ja oppimismenetelmiä, joilla täydennetään fyysisiä toimintoja ja parannetaan yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden välillä.

Kumppanuuden ja yhteistyöjärjestelyjen laatu

(enintään 20 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hankkeessa on mukana sopiva osallistujaorganisaatioiden yhdistelmä, joiden profiili ja asiantuntemus mahdollistaa kaikkien hankkeen tavoitteiden saavuttamisen.
 • Ehdotettu tehtävänjako osoittaa, että kaikki osallistujaorganisaatiot ovat sitoutuneita hankkeeseen ja osallistuvat sen toteuttamiseen aktiivisesti.
 • Ehdotukseen sisältyy tehokkaita järjestelyjä osallistujaorganisaatioiden keskinäistä sekä niiden ja muiden sidosryhmien välistä koordinaatiota ja viestintää varten.
 • Tarvittaessa se, missä määrin hankkeeseen mahdollisesti osallistuva kumppanimaan organisaatio tuo siihen lisäarvoa.

Vaikuttavuus

(enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hanke-ehdotus sisältää konkreettisia ja loogisia toimia, joilla hanketulokset sisällytetään osallistujaorganisaation tavanomaiseen työhön.
 • Hankkeella voi olla myönteisiä vaikutuksia sen osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin sekä laajempaan yhteisöön.
 • Odotettavissa olevia hanketuloksia on mahdollista käyttää hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden ulkopuolella hankkeen elinkaaren aikana ja sen jälkeen sekä paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella tai Euroopan tasolla.
 • Hanke-ehdotus sisältää asianmukaisia suunnitelmia ja menetelmiä hanketuotosten arvioimiseksi.
 • Hanke-ehdotus sisältää konkreettisia ja tehokkaita toimia, joilla hanketulokset tehdään tunnetuiksi osallistujaorganisaatioissa, jaetaan tulokset muiden organisaatioiden ja suuren yleisön kanssa ja ilmoitetaan Euroopan unionin rahoituksesta.
 • Hanke-ehdotus sisältää konkreettisia ja tehokkaita toimia, joilla varmistetaan hankkeen jatkuvuus sekä sen edellytykset jatkaa vaikuttamista ja tulosten tuottamista EU:n avustuksen päättymisen jälkeen.

Ehdotuksen on saatava vähintään 60 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Tässä otetaan huomioon kunkin neljän arviointikriteerin vaadittavat vähimmäispisteet: vähintään 15 pistettä arviointikriteereistä ”hankkeen relevanssi” ja ”vaikuttavuus” sekä 10 pistettä kriteereistä ”hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu” ja ”kumppanuuden ja yhteistyöjärjestelyjen laatu”. Mikäli useampi hanke saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hankkeet, jotka saavat korkeimman pistemäärän ”hankkeen relevanssista” ja toissijaisesti ”vaikuttavuudesta”.

Rahoitussäännöt

Voittoa tavoittelemattomille eurooppalaisille urheilutapahtumille myönnettävä tuki maksetaan kertakorvauksina. Kertakorvauksen määrä riippuu tapahtumien ja hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden määrästä.

Hakijat valitsevat kolmen ennalta määritetyn määrän välillä tapahtumien ja hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden lukumäärän mukaan.

 

Urheilutapahtumien luokka

Kertakorvaus

Eurooppalaiset paikalliset tapahtumat: Vähintään yksi tapahtuma maata kohden vähintään kolmessa eri ohjelmamaassa

Tyyppi I: vähintään kolme organisaatiota kolmesta eri ohjelmamaasta ja enintään viisi organisaatiota viidestä eri ohjelmamaasta.

200 000 euroa

Tyyppi II: vähintään kuusi organisaatiota kuudesta eri ohjelmamaasta.

300 000 euroa

Euroopan laajuiset tapahtumat: yksi tapahtuma, jossa on mukana vähintään kymmenen osallistujaorganisaatiota vähintään kymmenestä ohjelmamaasta (mukaan lukien hakijaorganisaatio)

450 000 euroa

 1. Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (tyyppi I): 200 000 euroa

Ehdotukset koskevat usean edunsaajan hankkeita, joissa hakija- ja kumppaniorganisaatioiden on katettava kaikki kustannukset. Yksilöidyt osallistujaorganisaatiot (joiden määrä on 3–5) katsotaan yhteisesti edunsaajiksi, ja tapahtumat ja oheistoiminnot järjestetään kussakin osallistujamaassa.

Ehdotuksiin on sisällyttävä erityinen kohta, jossa esitetään tehtävien ja EU:n avustusten jakautuminen hankekumppaneiden kesken. Myös hankkeen kunkin toiminnon toteuttamisaikataulu sekä hankkeen tuotosten tuottamisen määräaika on ilmoitettava.

Hakijoiden on jaettava hankkeen toiminnot ”työpaketteihin”. Kukin työpaketti on yhdistettävä tiettyihin tavoitteisiin, ja hakijoiden on yksilöitävä joukko määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita, joiden avulla voidaan arvioida näiden tavoitteiden saavuttamista.

 1. Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (tyyppi II): 300 000 euroa

Ehdotukset koskevat usean edunsaajan hankkeita, joissa hakija- ja kumppaniorganisaatioiden on katettava kaikki kustannukset. Yksilöidyt osallistujaorganisaatiot (joiden määrä vähintään 6) katsotaan yhteisesti edunsaajiksi, ja tapahtumat ja oheistoiminnot järjestetään kussakin osallistujamaassa.

Ehdotuksiin on sisällyttävä erityinen kohta, jossa esitetään tehtävien ja EU:n avustuksen jakautuminen hankekumppaneiden kesken. Myös hankkeen kunkin toiminnon toteuttamisaikataulu sekä hankkeen tuotosten tuottamisen määräaika on ilmoitettava.

Hakijoiden on jaettava hankkeen toiminnot ”työpaketteihin”. Kukin työpaketti on yhdistettävä tiettyihin tavoitteisiin, ja hakijoiden on yksilöitävä joukko määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita, joiden avulla voidaan arvioida näiden tavoitteiden saavuttamista.

 1. Euroopan laajuinen tapahtuma: 450 000 euroa

Ehdotukset koskevat yhden edunsaajan hankkeita, joten hakijaorganisaation on katettava kaikki kustannukset. Yksilöidyt kymmenen osallistujaorganisaatiota katsotaan assosioituneiksi kumppaneiksi ja tapahtuma ja sen oheistoiminnot järjestetään hakijaorganisaation kotimaassa, jonka on oltava ohjelmamaa.

Hankkeen kunkin toiminnon toteuttamisaikataulu sekä hankkeen tuotosten tuottamisen määräaika on ilmoitettava.

Hakijoiden on jaettava hankkeen toiminnot ”työpaketteihin”. Kukin työpaketti on yhdistettävä tiettyihin tavoitteisiin, ja hakijoiden on yksilöitävä joukko määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita, joiden avulla voidaan arvioida näiden tavoitteiden saavuttamista.

Avustuksen maksaminen

Koko avustuksen maksamisen ehtona on, että kaikki työpaketit on saatettu päätökseen hakemuksessa kuvattujen laatuvaatimusten mukaisesti. Jos yhtä tai useampaa työpakettia ei ole saatettu päätökseen, se on saatettu päätökseen osittain tai se on arvioitu laadunarvioinnissa epätyydyttäväksi, avustuksen määrää voidaan alentaa asianmukaisessa suhteessa avustussopimuksen mukaisesti.

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

Tagged in: