Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2022 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä. Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2022 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Liikkuvuushankkeet nuorisoa varten – ”nuorisovaihdot”

Tässä toimessa[1] organisaatiot ja epäviralliset nuorten ryhmät voivat saada tukea toteuttaakseen hankkeita, joilla tuodaan yhteen nuoria eri maista kokemusten vaihtoa ja virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolista oppimista varten.

Ohjelmatoimen tavoitteet

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan nuorisovaihtojen muodossa tapahtuvaa nuorten epäviralliseen oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, jonka ohjeena on osallistaa ja voimaannuttaa nuoria aktiivisiksi kansalaisiksi, liittää heidät Euroopan yhdentymishankkeeseen sekä auttaa heitä hankkimaan ja kehittämään osaamista elämää ja ammatillista tulevaisuuttaan varten.

Konkreettisemmin ilmaistuna nuorisovaihdoilla pyritään

 • edistämään kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja oppimista sekä tunnetta eurooppalaisuudesta
 • kehittämään nuorten taitoja ja asenteita
 • vahvistamaan eurooppalaisia arvoja ja murtamaan ennakkoluuloja ja stereotyyppejä
 • lisäämään tietoisuutta yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista ja edistää siten aktiivista osallistumista yhteiskunnan toimintaan.

Toimi on avoin kaikille nuorille, mutta siinä keskitytään muita vähemmän mahdollisuuksia omaaviin nuoriin.

Poliittinen tausta

Euroopan unionin nuorisostrategiassa 2019–2027 vahvistetaan puitteet eurooppalaiselle yhteistyölle nuorisoalalla komission 22. toukokuuta 2018 antaman tiedonannon ”EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet” perusteella. Strategialla edistetään nuorten osallistumista demokraattiseen toimintaan, tuetaan sosiaalista ja yhteiskunnallista sitoutumista ja pyritään varmistamaan, että kaikilla nuorilla on tarvittavat resurssit yhteiskuntaan osallistumiseen. EU:n nuorisostrategiaan sisältyy myös nuorisodialogiprosessi, ja sen yhteydessä vuonna 2018 laadittiin 11 eurooppalaista nuorisotavoitetta. Nuorisotavoitteissa yksilöitiin nuorten elämään vaikuttavia monialaisia aloja ja tuotiin esiin haasteita. EU:n nuorisostrategian pitäisi osaltaan edistää tämän nuorten vision toteuttamista. EU:n nuorisostrategian keskeisellä osa-alueella ”Yhdistäminen” edistetään ja helpotetaan nuorten välisiä yhteyksiä, suhteita ja kokemustenvaihtoa EU:n tulevan kehityksen keskeisenä voimavarana. Näitä yhteyksiä edistetään parhaiten liikkuvuuden eri muodoilla, joista yksi on nuorisovaihdot.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Nuorisoalan teemakohtaiset strategiat

Erasmus+ -ohjelmalla pyritään edistämään nuorten osallistumista, vahvistamaan epävirallisen ja arkioppimisen laatua ja kehittämään laadukasta nuorisotyötä. Lisätukea näillä aloilla on saatavilla erityisten teemakohtaisten strategioiden, kuten nuorten osallistumisstrategian, Youthpassin ja eurooppalaisen koulutusstrategian kautta[2].

Toimintojen kuvaus

Nuorisovaihdot

Nuorisovaihdot ovat tapaamisia, joissa vähintään kahdesta eri maasta tulevien nuorten ryhmät viettävät lyhyen ajan yhdessä ja suorittavat epävirallisen oppimisen ohjelman (joka sisältää muun muassa työpajoja, harjoitteita, keskusteluja, roolileikkejä, simulaatioita ja ulkoilua) heitä kiinnostavasta aiheesta, joka pohjautuu eurooppalaisiin nuorisotavoitteisiin[3]. Oppimisjaksoon sisältyy edeltävä valmisteluvaihe sekä arviointi ja jatkotoimet vaihdon jälkeen.

Seuraavat toiminnot eivät ole avustuskelpoisia nuorisovaihtojen puitteissa: akateemiset opintomatkat, vaihtotoiminnot, joilla tavoitellaan taloudellista voittoa tai joita voidaan pitää matkailuna, festivaalit, lomamatkailu, esiintymiskiertueet, sääntömääräiset kokoukset ja aikuisten nuorille pitämät kurssit.

Nuorisovaihtojen lisäksi hankkeisiin voi kuulua myös valmistelevia vierailuja.

Valmistelevat vierailut

Valmistelevien vierailujen tarkoituksena on varmistaa toimintojen laadukkuus helpottamalla ja valmistelemalla hallinnollisia järjestelyjä, kehittämällä luottamusta ja yhteisymmärrystä ja luomalla vankka kumppanuus hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden ja ihmisten välille. Kun kyse on nuorisovaihtotoiminnoista, joihin osallistuu muita vähemmän mahdollisuuksia omaavia nuoria, valmistelevan vierailun avulla olisi varmistettava, että osallistujien erityistarpeet voidaan ottaa huomioon. Valmistelevia vierailuja tehdään yhden vastaanottavan organisaation sijaintimaahan ennen nuorisovaihtotoiminnan alkamista.

Hankkeen perustaminen

Hankkeen toteuttaa vähintään kaksi organisaatiota. Hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden olisi hyödyttävä osallistumisestaan; tästä syystä hankkeen olisi oltava niiden tavoitteiden mukainen ja vastattava niiden tarpeita. Osallistuvat organisaatiot toimivat osallistujia ”lähettävinä” ja/tai ”vastaanottavina” eli toimintoa isännöivinä organisaatioina. Yksi organisaatioista toimii myös koordinaattorina ja hakee koko hanketta kumppanuuden puolesta.

Hanke koostuu neljästä vaiheesta: suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ja jatkotoimista. Osallistujaorganisaatioilla ja toimintoihin osallistuvilla nuorilla olisi oltava aktiivinen rooli kaikissa näissä vaiheissa, sillä tämä tehostaa heidän oppimiskokemustaan:

 • suunnittelu (muun muassa tarpeiden, tavoitteiden, oppimistulosten ja toimintojen muotojen määrittely, työohjelman ja toimintojen aikataulun laatiminen)
 • valmistelu (muun muassa käytännön järjestelyt, sopimusjärjestelyt kumppaneiden kanssa sekä osallistujien kielellinen, kulttuurinen ja oppimis- ja tehtäväkohtainen lähtövalmennus)
 • toimintojen toteuttaminen
 • jatkotoimet (toimintojen arviointi, osallistujien oppimistulosten tunnistaminen ja dokumentointi sekä hankkeen tulosten levittäminen ja hyödyntäminen).

Laadukkaan nuorisovaihdon tunnusmerkkejä ovat seuraavat:

 • Se perustuu nuorten ja osallistujaorganisaatioiden aktiiviseen osallistumiseen. Näillä olisi oltava aktiivinen rooli hankkeen kaikissa vaiheissa, koska tämä tehostaa oppimis- ja kehittymiskokemusta.
 • Siihen osallistuu erilaisia osallistujaryhmiä ja siinä hyödynnetään tätä monimuotoisuutta.
 • Se perustuu nuorten osallistujien selvästi määriteltyihin tarpeisiin.
 • Siinä varmistetaan, että osallistujien epävirallisen ja arkioppimisen tulokset tunnistetaan ja dokumentoidaan asianmukaisesti.
 • Siinä kannustetaan osallistujia pohtimaan Eurooppaa koskevia aiheita ja eurooppalaisia arvoja.

Oppimisprosessi

Nuorisovaihdon asettaminen epävirallisen oppimisen kontekstiin edellyttää, että ainakin osa halutuista oppimistuloksista on suunniteltu etukäteen, jotta voidaan varmistaa tarvittavat mahdollisuudet. Toimintoon osallistuvien nuorten olisi oltava mukana määriteltäessä heidän tarpeitaan ja oppimistuloksia, joita he haluavat saada tai kehittää nuorisovaihdon avulla.

Osallistujien olisi myös osallistuttava mahdollisimman paljon toiminnon suunnitteluun ja laatimiseen (ohjelman laadinta, työskentelymenetelmät ja tehtävien jako) ja pohdittava, miten he voivat valmistautua, jotta heidän oppimisensa ja henkilökohtainen kehittymisensä vaihdon aikana olisi mahdollisimman tehokasta.

Kun itse toiminto on päättynyt, osallistujia olisi kehotettava antamaan palautetta toiminnosta ja pohtimaan, mitä he ovat oppineet ja miten he voivat hyödyntää näitä oppimistuloksia. Lisäksi osallistujien olisi pohdittava toiminnon mahdollisia jatkotoimia. Tämä voi tapahtua yksittäin tai, jos mahdollista, ryhmissä.

Organisaatioiden olisi tuettava oppimisprosessia sekä oppimistulosten tunnistamista ja dokumentointia erityisesti Youthpass-todistuksen avulla.

Osallisuus ja moninaisuus

Erasmus+ ‑ohjelman kaikissa toimissa pyritään edistämään yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumismahdollisuuksia, osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Organisaatioiden olisi suunniteltava helposti saavutettavia ja osallistavia hanketoimintoja ottaen huomioon muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien osallistujien näkemykset ja ottamalla heidät mukaan päätöksentekoon. 

Nuorisovaihdot soveltuvat erityisen hyvin muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien nuorten osallistamiseen:

 • Ryhmäliikkuvuus mahdollistaa kansainvälisen liikkuvuuskokemuksen ryhmän tarjoamassa turvassa.
 • Muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien nuorten osallistuminen on mahdollista nuorisovaihtojen lyhyen keston ansiosta.
 • Paikallisten osallistujien mukana olo helpottaa ensimmäistä osallistumista EU:n hankkeisiin.

Nuorisovaihdot soveltuvat myös osallisuuden ja moninaisuuden käsittelyyn hankkeen aiheena esimerkiksi stereotypioiden torjunnan tukemiseksi ja ymmärryksen, suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi. 

Osallistujien suojelu ja turvallisuus

Nuorisovaihtoihin osallistuu ryhmänvetäjiä. Ryhmänvetäjät seuraavat ja tukevat osallistujia, jotta varmistetaan laadukas oppimisprosessi ydintoiminnon aikana. Samalla he huolehtivat turvallisesta, kunnioittavasta ja syrjimättömästä toimintaympäristöstä ja osallistujien suojelusta. Nuorisovaihdon suunnittelun ja valmistelun aikana olisi käsiteltävä kysymystä osallistujien suojelusta ja turvallisuudesta ja kaikki tarvittavat toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi/pienentämiseksi olisi toteutettava.

Ympäristökestävyys

Nuorisovaihdon olisi edistettävä ekologisesti kestävää ja vastuullista toimintaa osallistujien keskuudessa ja lisättävä tietoisuutta liikkuvuustoimien ympäristöjalanjälkeä pienentävien tai korvaavien toimien merkityksestä. Nuorisovaihto olisi suunniteltava ja toteutettava ympäristötietoisesti esimerkiksi sisällyttämällä siihen kestäviä käytäntöjä, kuten uudelleenkäytettävien tai ympäristöä säästävien materiaalien käyttö, jätteen syntymisen vähentäminen ja kierrätys sekä kestävien liikennevälineiden käyttö.

Digitaalinen siirtymä

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan digitaalisten välineiden ja oppimismenetelmien käyttöönottoa kaikissa osallistujaorganisaatioissa, jotta niillä voidaan täydentää fyysisiä toimintoja, parantaa yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden välillä sekä parantaa toimintojen laatua.

Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardit

Kaikkien tästä toimesta tuettavien hankkeiden toteutuksessa on noudatettava laadukkaiden oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimintojen järjestämistä koskevia Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardeja. Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardit kattavat toimen perusperiaatteet sekä hanketehtävien konkreettisen täytäntöönpanon, kuten osallistujien valinnan ja valmentamisen, oppimistulosten määrittelyn, arvioinnin ja tunnustamisen ja hanketulosten jakamisen. Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardit ovat saatavissa osoitteessa https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_fi.

 

Hankkeiden arviointiperusteet

Kelpoisuusperusteet

Yleiset kelpoisuusperusteet

Seuraavia yleisiä perusteita sovelletaan yksittäisiin nuorisovaihtohankkeisiin. Akkreditointien osalta ks. tämän oppaan asianomainen luku.

Tukikelpoiset osallistujaorganisaatiot

Osallistujaorganisaatio voi olla

 • voittoa tavoittelematon organisaatio, yhdistys tai kansalaisjärjestö, eurooppalainen nuorisoalan kansalaisjärjestö, paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen julkisyhteisö, yhteiskunnallinen yritys, yritysten yhteiskuntavastuun alalla toimiva voittoa tavoitteleva elin
 • epävirallinen nuorten ryhmä[4]

joka sijaitsee ohjelmamaassa tai EU:n naapurialueen kumppanimaassa (alueet 1–4, ks. ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa).

Kuka voi hakea?

Hakijana voi olla mikä tahansa jossakin ohjelmamaassa sijaitseva tukikelpoinen osallistujaorganisaatio tai ‑ryhmä. Se jättää hakemuksen kaikkien hankkeessa mukana olevien osallistujaorganisaatioiden nimissä[5].

Osallistujaorganisaatioiden määrä

Mukana on oltava vähintään kaksi organisaatiota eri maista (vähintään yksi lähettävä ja yksi vastaanottava organisaatio).

Hankkeen kesto

3–24 kuukautta.

Mihin hakemus jätetään?

Hakemus jätetään hakijaorganisaation kansalliseen toimistoon.

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa seuraaviin ajankohtiin mennessä:

Elokuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana alkavia hankkeita koskevat hankehakemukset on jätettävä viimeistään saman vuoden 11. toukokuuta klo 12.00 (Brysselin aikaa).

Tammikuun 1. päivän ja toukokuun 31. päivän välisenä aikana alkavia hankkeita koskevat hankehakemukset on jätettävä viimeistään edellisen vuoden 5. lokakuuta klo 12.00 (Brysselin aikaa).

Miten haetaan?

Oppaan C-osa sisältää yksityiskohtaiset hakuohjeet.

Liitteet

Hakulomakkeeseen on liitettävä oikeudellisen edustajan kunnian ja omantunnon kautta antama vakuutus.

Hakulomakkeeseen on liitettävä jokaisen hankkeeseen suunnitellun nuorisovaihdon ja valmistelevan vierailun aikataulu.

Nuorisovaihdon erityiset kelpoisuusperusteet

Toiminnon kesto

5–21 päivää, matkapäivät pois lukien.

Toiminnon tapahtumapaikka tai -paikat

Toiminnon on tapahduttava jonkin siihen osallistuvan organisaation (tai organisaatioiden, jos kyse on liikkuvasta toiminnosta) sijaintimaassa.

Osallistujaorganisaatioiden määrä

Mukana on oltava vähintään kaksi organisaatiota eri maista (vähintään yksi lähettävä ja yksi vastaanottava organisaatio).

Ohjelmamaiden väliset toiminnot: kaikkien osallistujaorganisaatioiden täytyy olla jostakin ohjelmamaasta.

Toiminnot EU:n naapurialueen kumppanimaiden kanssa: toiminnossa täytyy olla mukana vähintään yksi osallistujaorganisaatio jostakin ohjelmamaasta ja yksi osallistujaorganisaatio jostakin EU:n naapurialueen kumppanimaasta.

Tukikelpoiset osallistujat

13–30-vuotiaat nuoret[6], joiden asuinpaikka on jonkin lähettävän tai vastaanottavan organisaation sijaintimaassa.

Ryhmänvetäjien[7] ja yhteyshenkilöiden on oltava vähintään 18-vuotiaita.

Osallistujamäärä ja kansallisten ryhmien koostumus

Vähintään 16 ja enintään 60 osallistujaa toimintoa kohden (ryhmänvetäjät, yhteyshenkilöt ja avustajat pois lukien). Nuorisovaihdoissa, joihin osallistuu vain yksi muita vähemmän mahdollisuuksia omaava nuori, osallistujien vähimmäismäärä on kymmenen.

Vähintään kaksi nuorten ryhmää kahdesta eri maasta.

Jokaisella ryhmällä on oltava ainakin yksi ryhmänvetäjä.

Enintään yksi yhteyshenkilö toimintoa kohden.

Muut perusteet

 • Jokaisessa toiminnossa vähintään yhden lähettävistä tai vastaanottavista organisaatioista on oltava hakemuksen vastaanottavan kansallisen toimiston sijaintimaasta.

Valmistelevien vierailujen erityiset kelpoisuusperusteet

Toiminnon tapahtumapaikka tai -paikat

Toiminnon on tapahduttava jonkin vastaanottavan organisaation sijaintimaassa.

Tukikelpoiset osallistujat

Osallistujaorganisaatioiden edustajat, yhteyshenkilöt, ryhmänvetäjät ja päätoimintoon osallistuvat nuoret.

Arviointikriteerit

Hankkeet arvioidaan seuraavin perustein: Hakemuksen on saatava vähintään 60 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Lisäksi sen on saatava vähintään puolet enimmäispistemäärästä jokaisessa jäljempänä mainituista arviointikriteerien luokista.

Relevanssi, perustelut ja vaikutus

(enintään 30 pistettä)

 • Hankkeen relevanssi seuraavien asioiden kannalta:
 • toimen tavoitteet
 • osallistujaorganisaatioiden ja osallistujien tarpeet.
 • missä määrin hankkeella on mahdollista saada aikaan osallistujien kannalta laadukkaita oppimistuloksia.
 • Hankkeen mahdolliset vaikutukset
 • osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen
 • paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai EU:n tai kansainvälisellä tasolla, kun ei oteta huomioon hankkeeseen suoraan osallistuvia organisaatioita ja henkilöitä.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista edistää osallisuutta ja moninaisuutta ja ohjelman vihreää, digitaalista ja osallistavaa ulottuvuutta.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista saada uusia toimijoita ja vähemmän kokeneita organisaatiota mukaan toimeen.

Hankesuunnitelman laatu

(enintään 40 pistettä)

 • Tunnistettujen tarpeiden, hankkeen tavoitteiden, osallistujaprofiilien ja ehdotettujen toimintojen keskinäinen johdonmukaisuus.
 • Selkeys, kattavuus ja laatu hankkeen kaikissa vaiheissa: valmistelussa (osallistujien valmentaminen mukaan lukien), toimintojen toteutuksessa ja jatkotoimissa.
 • Missä määrin nuoret ovat aktiivisesti mukana toimintojen kaikissa vaiheissa.
 • Missä määrin toiminnot on suunniteltu helposti saavutettaviksi ja osallistaviksi ja ne ovat avoimia erilaisista lähtökohdista tuleville ja erilaisia kykyjä omaaville osallistujille. 
 • Ehdotettujen osallistavien opetusmenetelmien asianmukaisuus, mahdolliset virtuaaliset komponentit mukaan lukien.
 • Pohdintaprosessia ja osallistujien oppimistulosten tunnistamista ja dokumentointia koskevien järjestelyjen ja tuen laatu sekä avoimuutta ja tunnustamista lisäävien eurooppalaisten välineiden, erityisesti Youthpass-todistuksen, johdonmukainen hyödyntäminen.
 • Osallistujien tasapuolinen jakauma maiden ja sukupuolen suhteen.
 • Osallistujien turvallisuuden ja suojelun varmistamiseksi toteutettavien toimenpiteiden riittävyys ja tehokkuus.
 • Missä määrin toimintoihin sisältyy kestäviä ja ympäristöä säästäviä käytäntöjä.

Hankkeen hallinnoinnin laatu

(enintään 30 pistettä)

 • Käytännön järjestelyjen, hallinnoinnin ja tukimenettelyjen laatu.
 • Osallistujaorganisaatioiden keskinäisen sekä niiden ja muiden keskeisten sidosryhmien välisen yhteistyön ja viestinnän laatu.
 • Hankkeen eri vaiheiden ja hanketulosten arviointitoimenpiteiden laatu.
 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa hankkeen tuloksista osallistujaorganisaatioissa ja niiden ulkopuolella.

Rahoitussäännöt

Kululuokka

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Määrä

Organisointituki

Liikkuvuustoimintojen toteuttamiseen suoraan liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Kohdentamiskäytäntö: Perusteena osallistujamäärä, ryhmänvetäjät, avustajat ja tukihenkilöt pois luettuina.

100 euroa nuorisovaihdon osallistujaa kohden

Matkatuki

Osallistujien ja heidän avustajiensa ja tukihenkilöidensä edestakaiset matkakustannukset asuinpaikkakunnalta tapahtumapaikalle.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Kohdentamiskäytäntö: Perusteena matkan pituus ja henkilöiden määrä.

Hakijan on ilmoitettava lähtöpaikan ja tapahtumapaikan välinen etäisyys[8] käyttämällä Euroopan komission verkkosivuilla olevaa välimatkalaskuria[9].

Kun kyse on liikkuvasta toiminnosta, hakijan on laskettava yhteen yksittäisten tapahtumapaikkojen väliset etäisyydet ja valittava kokonaismatkaa vastaava välimatkakategoria.[10]

Matkan pituus

Tavanomainen matkustaminen

Vihreä matkustaminen

0–99 km

23 euroa

 

100–499 km

180 euroa

210 euroa

500–1 999 km

275 euroa

320 euroa

2 000–2 999 km

360 euroa

410 euroa

3 000–3 999 km

530 euroa

610 euroa

4 000–7 999 km

820 euroa

 

vähintään 8 000 km

1 500 euroa

 

Yksilötuki

Oleskelukustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Kohdentamiskäytäntö: Perusteena osallistujakohtainen oleskelun kesto, ryhmänvetäjät, avustajat ja yhteyshenkilöt mukaan lukien (tarvittaessa), mukaan lukien yksi matkustuspäivä ennen toimintoa ja yksi matkustuspäivä sen jälkeen sekä enintään neljä lisäpäivää osallistujille, jotka saavat vihreää matka-avustusta.

Taulukko A2.1 osallistujaa kohden päivässä

Osallisuustuki

Muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien osallistujien liikkuvuustoimintojen järjestämiseen liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Kohdentamiskäytäntö: Perusteena muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien osallistujien määrä, ryhmänvetäjät, avustajat ja tukihenkilöt pois luettuina.

100 euroa nuorisovaihdon osallistujaa kohden

Muita vähemmän mahdollisuuksia omaaviin osallistujiin ja heidän avustajiinsa, ryhmänvetäjät ja tukihenkilöt mukaan luettuina, suoraan liittyvät lisäkustannukset (mukaan lukien perustellut matka- ja oleskelukustannukset, jos tällaisia osallistujia varten ei haeta avustusta matkatukea ja yksilötukea koskevista kululuokista).

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Kohdentamiskäytäntö: Hakijan on perusteltava hakemus, ja kansallisen toimiston on hyväksyttävä se.

100 % tukikelpoisista kustannuksista

Valmistelevien vierailujen tuki

Valmistelevan vierailun toteuttamiseen liittyvät kustannukset, matka- ja oleskelukustannukset mukaan lukien.

Rahoitustapa: Yksikkökustannukset.

Kohdentamiskäytäntö: Vastaanottavan organisaation osallistujat pois lukien. Kussakin toiminnossa rahoitusta voi saada enintään yksi osallistuja osallistujaorganisaatiota kohden. Päätoimintoon osallistuvien yhteyshenkilöiden määrää ei ole rajoitettu. Ehdollinen: Valmistelevan vierailun tarve, tavoitteet ja osallistujat on perusteltava hakulomakkeessa, ja kansallisen toimiston on hyväksyttävä ne.

575 euroa osallistujaa ja valmistelevaa vierailua kohden.

Poikkeukselliset kulut

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset, jos kansallinen toimisto vaatii vakuuden.

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset ja lääkärintodistukset. Osallistujien, myös ryhmänvetäjien, avustajien ja tukihenkilöiden korkeat matkakulut, mukaan lukien puhtaampien, vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien kuljetusvälineiden käyttö.

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Kohdentamiskäytäntö: Hakijan on perusteltava hakemus, ja kansallisen toimiston on hyväksyttävä se.

Vakuus: 80 % tukikelpoisista kustannuksista

Korkeat matkakulut: 80 % tukikelpoisista kustannuksista

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset ja lääkärintodistukset: 100 % tukikelpoisista kustannuksista

Taulukko A2.1 Yksilötuki nuorisovaihtoihin

 

 

Yksilötuki (euroa päivässä)

 

Itävalta

45 €

Belgia

42 €

Bulgaria

32 €

Kroatia

35 €

Kypros

32 €

Tšekki

32 €

Tanska

45 €

Viro

33 €

Suomi

45 €

Pohjois-Makedonian tasavalta

28 €

Ranska

38 €

Saksa

41 €

Kreikka

38 €

Unkari

33 €

Islanti

45 €

Irlanti

49 €

Italia

39 €

Latvia

34 €

Liechtenstein

45 €

Liettua

34 €

Luxemburg

45 €

Malta

39 €

Alankomaat

45 €

Norja

50 €

Puola

34 €

Portugali

37 €

Romania

32 €

Serbia

29 €

Slovakia

35 €

Slovenia

34 €

Espanja

34 €

Ruotsi

45 €

Turkki

32 €

Naapurialueiden kumppanimaat

29 €

 1. Tämän toimen määrärahoista suurin osa osoitetaan sellaisten kansainvälisten toimintojen tukemiseen, joissa on mukana organisaatioita ja osallistujia ohjelmamaista. Noin 25 prosentilla toimeen varatuista määrärahoista voidaan kuitenkin rahoittaa kansainvälisiä liikkuvuustoimintoja, jotka toteutetaan ohjelmamaiden ja EU:n naapurialueen kumppanimaiden välillä (alueet 1–4, ks. ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa).

 2. Strategiat ovat saatavilla seuraavassa osoitteessa: https://www.salto-youth.net/

 3. Eurooppalaiset nuorisotavoitteet laadittiin EU:n nuorisostrategian puitteissa. Näissä tavoitteissa yksilöidään monialaisia aloja, jotka vaikuttavat nuorten elämään, ja tuodaan esiin haasteita. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

 4. Vähintään neljän 13–30-vuotiaan nuoren muodostama ryhmä. Joku ryhmän vähintään 18-vuotiaista jäsenistä toimii ryhmän edustajana ja vastuuhenkilönä. Epävirallisen nuorten ryhmän määritelmä esitetään sanastossa. Tämän toimen ja siihen liittyvien määräysten yhteydessä ”epävirallinen nuorten ryhmä” sisältyy ”osallistujaorganisaation” määritelmään. Viitattaessa ”osallistujaorganisaatioihin” viittauksen katsotaan kattavan myös ”epäviralliset nuorten ryhmät”.

 5. Osallistujaorganisaatioiden on allekirjoitettava valtakirja hakijaorganisaatiolle. Valtakirjat olisi annettava hakuvaiheessa ja viimeistään allekirjoitettaessa avustussopimusta. Lisätietoja on tämän oppaan C-osassa.

 6. Huomaa seuraava: 

  Alaikärajat – osallistujien on ylitettävä vähimmäisikä viimeistään toiminnon alkamispäivänä.

  Yläikärajat – osallistujat eivät saa hakemusten viimeisenä jättöpäivänä ylittää asetettua enimmäisikää.

 7. Ryhmänvetäjä on nuorisovaihtoon osallistuvien nuorten mukana matkustava aikuinen, joka huolehtii heidän oppimisestaan, suojelustaan ja turvallisuudestaan.

 8. Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva henkilö osallistuu Roomassa (Italia) toteutettavaan toimintoon, hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja valitsee tämän etäisyyden mukaisen välimatkakategorian (ts. 500–1 999 km).    

 9. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fi

 10. Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva osallistuja osallistuu liikkuvaan toimintoon, joka toteutetaan ensin Roomassa (Italia) ja sitten Ljubljanassa (Slovenia), hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja sitten Rooman ja Ljubljanan välisen etäisyyden (489,75 km) ja laskee nämä etäisyydet yhteen (1 855,03 km). Tämän jälkeen hän valitsee tämän etäisyyden välimatkakategorian (eli 500–1 999 km) ja laskee EU:n avustuksen osallistujan edestakaisesta matkasta Madridista Ljubljanaan (Rooman kautta) aiheutuviin matkakuluihin (275 euroa).

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: