Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Erasmus+ Algatus „Teacher academy“ (õpetajate akadeemiad)

Nõukogu 2019. aasta resolutsioonis Euroopa haridusruumi edasise arendamise kohta1  kutsutakse komisjoni üles „töötama välja uued vahendid pädevate, motiveeritud ja kõrgelt kvalifitseeritud õpetajate, koolitajate, haridustöötajate ja koolijuhtide koolitamiseks ja toetamiseks ning edendama nende pidevat erialast enesetäiendamist ja kvaliteetset teaduspõhist õpetajakoolitust“2 ,3 .

Nõukogu 2020. aasta mais avaldatud järeldustes tuleviku Euroopa õpetajate ja koolitajate kohta4  kinnitatakse samuti, et õpetajad on Euroopa haridusruumi nurgakiviks, ning rõhutatakse vajadust edaspidi veelgi enam toetada õpetajate karjääriarengut ja täiendõpet ning õpetajate heaolu kogu karjääri jooksul. Järeldustes tõstetakse esile õpetajate õpirändest tõusvat kasu ja vajadust lõimida õpirännet nii õpetajate põhikoolitusse kui ka täiendusõppesse. Samuti kutsutakse järeldustes komisjoni üles toetama tihedamat õpetajahariduse pakkujate koostööd õpetajate pideva kutsealase arengu raames.

Komisjoni 2020. aasta teatises Euroopa haridusruumi saavutamise kohta aastaks 20255  tunnustatakse õpetajate ja koolitajate olulist rolli ning nähakse ette visioon, milles haridustöötajad on väga pädevad ja motiveeritud ning saavad kogu oma karjääri jooksul kasutada mitmesuguseid toetuse ja ametialase arengu võimalusi. Teatises pakutakse välja meetmed õpetajakutse esindajate ees seisvate probleemide lahendamiseks, sealhulgas kava käivitada programmi „Erasmus+“ raames nn õpetajate akadeemiad (algatus „Teacher Academy“).

Komisjoni digiõppe tegevuskavas (2021–2027)6  rõhutatakse vajadust tagada, et kõigil õpetajatel ja koolitajatel oleks kindlustunne ja pädevus kasutada tehnoloogiat tõhusalt ja loovalt õppijate kaasamiseks ja motiveerimiseks, ning samuti vajadust tagada, et kõik õppijad saaksid arendada oma digipädevust ning seeläbi õppida, elada ja töötada maailmas, kus digipööre on vältimatu.

Nõukogu resolutsioonis, mis käsitleb strateegilist raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal, et liikuda Euroopa haridusruumi loomise suunas ja kaugemale (2021–2030), on tunnistatud, et programmi „Erasmus+“ õpetajate akadeemia projektide abil on võimalik hõlbustada võrgustikutööd, teadmiste jagamist ja liikuvust ning pakkuda õpetajatele ja koolitajatele õppimisvõimalusi kõikides õpetajate ja koolitajate karjääri etappides.

Selle elukutse atraktiivsust tuleb suurendada: OECD uuringus TALIS osalevates ELi liikmesriikides tundis keskmiselt alla 20 % põhikooliõpetajatest, et nende elukutse on ühiskonnas väärtustatud. Muret teeb õpetajaskonna vananemine, kuna lähiajal on suurenemas pensionile jäävate õpetajate arv, mis võib mõnes riigis tuua kaasa õpetajate puuduse. Ka 2019. aasta hariduse ja koolituse valdkonna ülevaatest7  selgus, et mitu Euroopa riiki seisavad silmitsi tõsise õpetajate puudusega kas kõigis ainetes või mõnes konkreetses aines (nt reaalainetes) või on puudus teatavate erioskustega õpetajatest, nt hariduslike erivajadustega õpilaste õpetajatest.

OECD uuringust TALIS ilmnes ka see, et ehkki õpetajatele pakutakse laialdaselt täienduskoolitust, tunnevad õpetajad ise siiski, et täienduskoolituse võimalusi ei ole piisavalt. Õpirände kasuteguritest hoolimata ei ole seda ikka veel tõhusalt õpetajaharidusse lõimitud – seda paljude praktiliste takistuste tõttu, mis tuleks kõrvaldada järjepidevama poliitika abil.

Programmi „Erasmus+“ algatusega „Teacher Academy“ (õpetajate akadeemia projektid) aidatakse neid kitsaskohti kõrvaldada, täiendatakse Euroopa haridusruumi loomiseks tehtavat muud tööd ning aidatakse kaasa sellele, et tulemusi võetaks arvesse poliitikakujundamises riigi ja piirkondlikul tasandil ning lõppkokkuvõttes ka õpetajahariduses ja koolide toetamisel. Nendes projektides tuginetakse riikide õpetajahariduse uuenduslikele ja tõhusatele tavadele ja Euroopa koostööle ning arendatakse neid edasi. Erilist tähelepanu pööratakse tõhusate tavade levitamisele nii piiriüleselt kui ka õpetajahariduse pakkujate vahel, heade tavade kasutuselevõtule ning tagasiside andmisele ja mõju saavutamisele ka poliitilisel tasandil.

Meetme eesmärgid

Meetme üldeesmärk on luua õpetajaharidust ja -koolitust pakkuvaid asutusi koondavad Euroopa partnerlused, et moodustada programmi „Erasmus+“ nn õpetajate akadeemiad, mille raames arendatakse Euroopa ja rahvusvahelist mõõdet õpetajate hariduses, edendatakse mitmekeelsust, keeleteadlikkust ja kultuurilist mitmekesisust, arendatakse õpetajaharidust kooskõlas ELi hariduspoliitikas kindlaksmääratud prioriteetidega ning aidatakse kaasa Euroopa haridusruumi eesmärkide saavutamisele.

Programmi „Erasmus+“ õpetajate akadeemia projektid aitavad saavutada järgmisi eesmärke.

 • Nendega aidatakse arendada õpetajahariduse poliitikat ja tavasid Euroopas, luues õpetajahariduse võrgustikke ja praktikakogukondi, mis koondavad õpetajate põhikoolitust (tulevaste õpetajate ettevalmistus enne tööleasumist) ja (töötavatele õpetajatele) täienduskoolitust pakkuvaid asutusi ning muid asjaomaseid organisatsioone, nagu õpetajate ühendused, ministeeriumid ja muud sidusrühmad, et töötada välja ja katsetada strateegiaid ja programme, mis toetaksid tõhusat, juurdepääsetavat ja teistesse kontekstidesse ülekantavat õpetajaharidust.
 • Nendega tugevdatakse õpetajahariduse Euroopa mõõdet ja rahvusvahelistumist uuendusliku ja praktilise koostöö kaudu teiste Euroopa riikide õpetajakoolitajate ja õpetajatega ning kogemuste jagamise kaudu, et toetada Euroopa õpetajahariduse edasist arendamist. Sellise koostöö käigus käsitletakse Euroopa Liidu peamisi prioriteete, nagu õppimine digitaalses maailmas, kestlikkus, võrdsete võimaluste tagamine ja kaasamine, pakkudes õpetajatele nendel teemadel ühtlasi kursusi, moodulõppe- ja muid õpivõimalusi.
 • Nende raames töötatakse välja ja katsetatakse ühiselt mitmesuguseid õpirände mudeleid (virtuaalne, füüsiline ja põimitud õpiränne) nii õpetajate põhikoolituses kui ka täienduskoolituse osana, et parandada õpirände kvaliteeti ja suurendada õpirändes osalejate arvu ning muuta õpiränne Euroopa õpetajahariduse lahutamatuks osaks.
 • Nendega arendatakse jätkusuutlikku koostööd õpetajahariduse pakkujate vahel, et parandada Euroopa õpetajahariduse kvaliteeti ning rääkida kaasa õpetajahariduse poliitikas Euroopa ja riikide tasandil.

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid

Programmist „Erasmus+“ toetuse saamiseks peavad õpetajate akadeemia projektide ettepanekud vastama järgmistele kriteeriumidele.

Kes võib esitada taotluse?

Taotluse võib esitada iga ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis asutatud riiklikult tunnustatud organisatsioon (mis vastab osaleva organisatsiooni allpool esitatud määratlusele). See organisatsioon esitab taotluse kõigi projekti kaasatud osalevate organisatsioonide nimel.

Mis liiki organisatsioonid saavad projektis osaleda?

Täis- või liitunud partnerina võivad osaleda järgmised ELi liikmesriikides ja programmiga liitunud kolmandates riikides asutatud organisatsioonid (vt käesoleva juhendi A osa jaotis „Rahastamiskõlblikud riigid“):

 • õpetajaharidust andvad asutused (õpetajate põhikoolitust ja/või täienduskoolitust pakkuvad kolledžid, instituudid, ülikoolid), kus koolitatakse õpetajaid ISCEDi 1.–3. astmel, sh kutsehariduse ja -õppe õpetajaid;
 • ministeeriumid või muud sarnased avaliku sektori asutused, kes vastutavad üldhariduspoliitika eest;
 • (kohaliku, piirkondliku või riigi tasandi) avaliku sektori asutused ja erasektori organisatsioonid, kes vastutavad õpetajahariduse poliitika ja pakkumise väljatöötamise ning õpetajate kvalifikatsiooninõuete kindlaksmääramise eest;
 • õpetajate ühendused või muud õpetajahariduse ja õpetajate täienduskoolituse pakkujana riiklikult tunnustatud asutused;
 • õpetajahariduse ja -koolituse ning õpetajate pideva kutsealase arengu ja kvalifikatsiooninõuete täitmise järelevalve eest vastutavad asutused;
 • koolid, mis pakuvad koostöös õpetajahariduse pakkujatega praktikat õpetajahariduse osana;
 • muud projekti seisukohast olulised koolid (alates algkoolidest kuni esmakutseõppeasutusteni) või organisatsioonid (nt vabaühendused, õpetajate ühendused).

Osalevate organisatsioonide arv ja profiil

Programmi „Erasmus+“ õpetajate akadeemia projektis peab osalema vähemalt kolm täispartnerit vähemalt kolmest ELi liikmesriigist ja programmiga liitunud kolmandast riigist (sh vähemalt kaks ELi liikmesriiki):

 • vähemalt kaks riiklikult tunnustatud õpetajate põhikoolituse pakkujat kahest ELi liikmesriigist ja programmiga liitunud kolmandast riigist ning
 • vähemalt üks riiklikult tunnustatud õpetajate täienduskoolituse (täiendusõppe) pakkuja.

Peale selle peab partnerlustes kas täis- või liitunud partnerina osalema vähemalt üks praktikavõimalusi pakkuv kool.

Partnerluses võivad täis- või liitunud partnerina osaleda ka muud õpetajahariduse jaoks vajalikku oskusteavet omavad organisatsioonid ja/või asutused, kes määravad kindlaks õpetajahariduse standardid ning kvalifikatsiooninõuded või kvaliteedi tagamise nõuded.

Tegevuse elluviimise koht

Kõik programmi „Erasmus+“ õpetajate akadeemia projektide tegevused peavad toimuma ELi liikmesriikides ja programmiga liitunud kolmandates riikides.

Projekti kestus

3 aastat.

Kellele esitada taotlus?

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametile (EACEA).

Konkursikutse tunnus: ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA

Millal esitada taotlus?

Taotlejad peavad oma toetustaotluse esitama hiljemalt 7. septembril kell 17.00.00 (Brüsseli aja järgi).

Taotlevaid organisatsioone hinnatakse asjaomaste menetlusest kõrvalejätmise ja valikukriteeriumide põhjal. Lisateabe saamiseks tutvuge käesoleva juhendi C osaga.

Projekti kavandamine

Programmi „Erasmus+“ õpetajate akadeemia projektid peavad sisaldama ühtset ja laiaulatuslikku tegevuste valikut, mis hõlmab näiteks järgmisi tegevusi.

 • Koostöö ning võrgustike ja praktikakogukondade loomine õpetajahariduse pakkujate, õpetajate ühenduste, õpetajaharidusega seotud avaliku sektori asutuste ja muude asjaomaste organisatsioonide vahel, et töötada õpetajate ja koolide jaoks välja uuenduslikke põhi- ja täienduskoolituse strateegiaid ja programme.
 • Ühiste uuenduslike ja tulemuslike õpetajahariduse õpimoodulite väljatöötamine ja rakendamine, et arendada õpetajate pädevust seoses ühist huvi pakkuvate keeruliste ja/või uute pedagoogiliste küsimustega. Sellised moodulid peavad vastama (alles põhikoolituses osalevate) tulevaste õpetajate ja juba töötavate õpetajate (täienduskoolitus) erinevatele vajadustele.
 • Ühise koolituspakkumise väljatöötamine, millel oleks tugev Euroopa mõõde ja mis hõlmaks igat liiki õpirännet, sh näiteks suvekoole, õppijate ja õpetajate õpikäike ning muud liiki füüsilistel ja virtuaalsetel tegevustel põhinevat õppeasutustevahelist koostööd.
 • Tõhusate meetodite väljaselgitamine õpirännet takistavate asjaolude kõrvaldamiseks ja selliste tingimuste – sh praktilised korraldused ja õpiväljundite tunnustamise kord – kindlakstegemine, mis aitaksid parandada õpirände kvaliteeti ja suurendada selles osalejate arvu ning muuta õpiränne õpetajate põhi- ja täienduskoolituse pakkumise lahutamatuks osaks.
 • Koolide ja eelkõige harjutuskoolide kaasamine uuenduslike õpetamisviiside (sh kaug- ja põimõppe meetodite) katsetamisse ja jagamisse.
 • Teadusuuringute läbiviimine, uurimisprojektide korraldamine või tõhusate tavade kogumine kooskõlas projektikonkursi eesmärkidega, et avaldada nende põhjal kokkuvõtteid, aruteludokumente, soovitusi jne, mis soodustaksid arutelu ja annaksid sisendandmeid õpetajahariduse poliitika kujundamiseks.
 • Programmi „Erasmus+“ olemasolevate töövahendite, näiteks platvormide eTwinning ja School Education Gateway edendamine ja eelistamine virtuaalse õpirände jaoks, virtuaalkoostööks, katsetamise eesmärgil toimuvaks teabevahetuseks ja tulemuste jagamiseks.

Oodatav mõju

Programmi „Erasmus+“ õpetajate akadeemia projektidega loodetakse suurendada õpetajakutse atraktiivsust ning tagada õpetajate, haridustöötajate ja koolijuhtide kvaliteetne põhi- ja täienduskoolitus.

Õpetajate akadeemia projektidest oodatakse, et need tugevdaksid õpetajahariduse Euroopa mõõdet ja suuremat rahvusvahelistumist õpetajahariduse ja -koolituse pakkujate Euroopa partnerluste loomisega. Tihe ja Euroopa piire ületav koostöö asjaomaste organisatsioonide vahel toetab uuenduslikku Euroopa koostööd ja aitab oluliselt edasi arendada õpetajahariduse poliitikat ja tavasid, lähtudes innovatsioonist ja headest tavadest riikide õpetajahariduse süsteemides ning osalevatele õpetajatele pakutavatest ühistest õpivõimalustest. Sellise lähenemisviisiga soovitakse aidata kaasa sellele, et õpirändest saaks Euroopa õpetajahariduse lahutamatu osa, kõrvaldades õpirännet takistavad tegelikud tõkked ning tehes kindlaks õpirändestrateegiate ja -programmide õnnestumist soodustavad tingimused.

Nii riigi kui ka Euroopa tasandil elluviidavad programmi „Erasmus+“ õpetajate akadeemia projektid aitavad luua tugevaid ja jätkusuutlikke partnerlusi õpetajate põhi- ja täienduskoolituse pakkujate vahel. Need projektid aitavad tihendada koostööd õpetajahariduse pakkujate vahel, luues võimalused õppeasutuste vaheliste struktuursete partnerluste loomiseks ja ühisprogrammide väljatöötamiseks. Seega tagatakse programmi „Erasmus+“ õpetajate akadeemia projektidega kvaliteetne ja tulemuslik õpetajate põhi- ja täienduskoolitus ning saavutatakse tulemusi, milleni oleks raske jõuda ilma teadmiste jagamise ja tõhusa koostööta.

Mitmesuguste levitamiskanalite kasutamisega riikidevahelisel, riigi ja/või piirkondlikul tasandil ning pikaajalise tegevuskava rakendamisega projektitulemuste järkjärguliseks kasutuselevõtuks tuleks projektidesse kaasata olulisi sidusrühmi nii osalevatest organisatsioonidest kui ka mujalt ja tagada jätkuv mõju ka pärast projekti lõppu.

Hindamiskriteeriumid

Projekti asjakohasus (maksimaalne punktisumma: 35)

 • Seos poliitikaga: mil määral hõlmab projektiettepanek õpetajahariduse ja -koolituse pakkujate Euroopa partnerluste loomist ja arendamist, et luua programmi „Erasmus+“ õpetajate akadeemiad õpetajatele uuenduslike õpivõimaluste pakkumiseks.
 • Kokkusobivus: mil määral põhineb projektiettepanek sisukal ja piisaval vajaduste analüüsil; selgelt määratletud ja realistlikud eesmärgid ning osalevate organisatsioonide ja meetme jaoks oluliste küsimuste käsitlemine.
 • Innovatiivne lähenemisviis: projektiettepanekus on arvesse võetud uusimaid meetodeid ja tehnikaid ning see aitab jõuda uuenduslike tulemuste ja lahendusteni vastavas valdkonnas üldiselt või geograafilises piirkonnas, kus projekti ellu viiakse (pidades silmas nt projekti sisu, loodavaid väljundeid, kasutatavaid töömeetodeid, projekti kaasatud või selle sihtrühmaks olevaid organisatsioone ja isikuid).
 • Koostöö ja partnerlused: mil määral sobib taotlus õpetajate põhikoolituse (tulevaste õpetajate ettevalmistus enne tööleasumist) ja tegutsevate õpetajate täienduskoolituse pakkujate vahel tugevate ja püsivate, vastastikustel kontaktidel põhinevate ja vastastikku kasulike suhete loomiseks nii kohalikul, riigi kui ka riikidevahelisel tasandil.
 • Euroopa lisaväärtus: projektiettepanekust nähtub selge lisaväärtus üksikisiku (õppijad ja/või töötajad), asutuse ja süsteemi tasandil selliste tulemuste kaudu, mida partneritel oleks ilma Euroopa koostööta raske saavutada; projektiettepanekus nähakse ette olemasolevate ELi tasandi töövahendite, näiteks platvormide eTwinning ja School Education Gateway kasutamine ja edendamine koostöö tegemiseks, teabevahetuseks, katsetamiseks ja tulemuste jagamiseks.
 • Rahvusvahelistumine: projektiettepanekus kirjeldatakse toetust õpetajahariduse rahvusvahelisele mõõtmele, sealhulgas ühiste (virtuaalse, füüsilise ja lõimitud) õpirände mudelite väljatöötamine ja muude õpivõimaluste pakkumine õpetajate põhi- ja täienduskoolituses.
 • Digioskused: mil määral on projektiettepanekuga ette nähtud digioskuste arendamisega seotud tegevused (nt uuenduslike õppekavade ja õpetamismeetodite, tulemusliku õppimise moodulite väljatöötamine).
 • Roheoskused: mil määral on projektiettepanekuga ette nähtud tegevused, mis on seotud Euroopa prioriteetidega seoses keskkonnasäästlikkusega ja üleminekuga ring- ja keskkonnasäästlikumale majandusele (nt uuenduslikud õppekavad ja õpetamismeetodid, tulemusliku õppimise moodulid jne).
 • Sotsiaalne mõõde: projektiettepanekus kirjeldatud eri meetmetel on horisontaalne mõõde, mis võimaldab arvestada mitmekesisusega ning edendada ühiseid väärtusi, võrdõiguslikkust, diskrimineerimisest hoidumist ja sotsiaalset kaasatust, sh erivajadustega / vähemate võimalustega ning mitmekultuurilises ja mitmekeelses keskkonnas töötavate inimeste kaasamist.
 • Sootundlikkus: mil määral pööratakse projektiettepanekus tähelepanu soolisele võrdõiguslikkusele ning aidatakse leida lahendusi, et tõhusalt edendada sootundlikku õpetamist koolides.

Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 25)

 • Sidusus: projekt tervikuna on kavandatud nii, et tagatud on projekti eesmärkide, tegevuste ja kavandatud eelarve kooskõla. Projektiettepanek sisaldab ühtset ja laiaulatuslikku valikut sobivatest tegevustest ja teenustest, mis võimaldavad täita kindlaksmääratud vajadusi ja saavutada oodatavaid tulemusi.
 • Metoodika: kavandatav metoodika on kvaliteetne ja teostatav ning soovitud tulemuste saavutamiseks sobiv.
 • Ülesehitus: tööprogramm on selge, täielik ja kvaliteetne ning sisaldab vajalikke etappe projekti ettevalmistamiseks, elluviimiseks, seireks, tulemuste kasutamiseks, hindamiseks ja tulemuste levitamiseks.
 • Juhtimine: projektiettepanekus on ette nähtud põhjalik juhtimiskord; tähtajad, korraldus, ülesanded ja vastutus on selgelt kindlaks määratud ning realistlikud; projektiettepanekus on iga tegevuse jaoks ette nähtud piisavad ressursid.
 • Eelarve: eelarves on ette nähtud edu tagamiseks vajalikud eelarvevahendid, mis ei ole ei liiga suured ega liiga väikesed.
 • Riskijuhtimine: projektiettepanekus on selgelt esitatud projektiga seotud probleemid/riskid ja selles on asjakohaselt käsitletud leevendusmeetmeid.
 • Kvaliteedi tagamine: kehtestatud on piisavad kontrollimeetmed (pidev kvaliteedi hindamine, vastastikune eksperdihinnang, võrdlusanalüüsid jne).
 • Seirevahendid: kindlaks on määratud näitajad, mis aitavad tagada, et projekti viiakse ellu kvaliteetselt ja kulutõhusalt.

Partnerluse ja koostöökorralduse kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 20)

 • Koosseis: projekti on kaasatud sobiv kooslus üksteist täiendavatest osalevatest organisatsioonidest, kelle profiil, pädevused, kogemused ja oskusteave võimaldavad edukalt saavutada projekti kõik eesmärgid.
 • Ülespoole suunatud lähenemine: mil määral luuakse partnerlusega võrgustikke ja praktikakogukondi õpetajahariduse pakkujate, õpetajaharidusega seotud avaliku sektori asutuste ja muude asjaomaste organisatsioonide vahel ning toetatakse nende partnerite vahel tulemuslikku oskusteabe ja teadmiste vahetust.
 • Geograafiline mõõde: mil määral on partnerlusse kaasatud olulised partnerid erinevatest geograafilistest piirkondadest ning mil määral on taotleja põhjendanud partnerluse geograafilist koosseisu ja tõendanud selle asjakohasust programmi „Erasmus+“ õpetajate akadeemia projekti eesmärkide saavutamiseks; mil määral on partnerlusse kaasatud laialdane ja sobiv hulk osalejaid kohalikul ja piirkondlikul tasandil.
 • Virtuaalkoostöö ja virtuaalne õpiränne: mil määral kasutatakse koostööks programmi „Erasmus+“ olemasolevaid töövahendeid, nagu platvormid eTwinning ja School Education Gateway.
 • Pühendumus: vastutuse ja ülesannete jagunemine on selge ja asjakohane ning väljendab kõikide osalevate organisatsioonide pühendumist ja aktiivset osalemist oma eripädevuse ja suutlikkuse piires.
 • Ülesanded: koordinaatoril on kvaliteetsed juhtimisoskused ning suutlikkus koordineerida riikidevahelisi võrgustikke ja olla keerulise ülesehitusega keskkonnas tegevuse eestvedajaks; konkreetsete ülesannete jagamisel on aluseks võetud iga partneri spetsiifiline oskusteave. 
 • Koostöö: projektiettepanekus on kavandatud tõhus mehhanism, et tagada osalevate organisatsioonide, osalejate ja muude asjakohaste sidusrühmade sujuv koordineerimine, otsustusprotsess ja teabevahetus.

Mõju (maksimaalne punktisumma: 20)

 • Tulemuste kasutamine: projektiettepanekus on kirjeldatud, kuidas partnerid ja muud sidusrühmad projekti tulemusi kasutavad. Ette on nähtud vahendid tulemuste kasutamise määra mõõtmiseks projekti kestel ja pärast projekti lõppu.
 • Tulemuste levitamine: projektiettepanekuga on ette nähtud selge tegevuskava tulemuste levitamiseks nii projekti kestel kui ka pärast projekti lõppu ning see hõlmab sobivaid sihttasemeid, tegevusi, ajakava, töövahendeid ja kanaleid selleks, et projekti tulemused ja projektist saadav kasu jõuaks nii projekti kestel kui ka pärast projekti lõppu tõhusalt sidusrühmadeni, poliitikakujundajateni, õpetajahariduse pakkujateni, avaliku sektori asutusteni jne; samuti on projektiettepanekus kindlaks määratud, kes partneritest vastutab tulemuste levitamise eest, ja tõendatud nende kogemusi levitustegevuse alal; projektiettepanekus kirjeldatakse tulemuste levitamiseks kasutatavaid vahendeid, eelistatavalt peaksid need olema programmi „Erasmus+“ töövahendid, nt eTwinning ja School Education Gateway.
 • Mõju: projektiettepanekus on kirjeldatud projekti potentsiaalset mõju:
  • osalejatele ja osalevatele organisatsioonidele projekti ajal ning pärast projekti lõppu;
  • muudele kui projektis otseselt osalevatele organisatsioonidele ja üksikisikutele kohalikul, piirkondlikul, riigi ja/või Euroopa tasandil.
 • Taotlus hõlmab meetmeid, sihttasemeid ja näitajaid, mis aitavad jälgida projekti edenemist ja hinnata (nii pika- kui ka lühiajalist) oodatavat mõju.
 • Kestlikkus ja jätkuvus: projektiettepanekus selgitatakse, kuidas programmi „Erasmus+“ õpetajate akadeemia käivitatakse ja seda arendatakse. Ette on nähtud pikaajalise tegevuskava väljatöötamine projektitulemuste järkjärguliseks kasutuselevõtuks pärast projekti lõppu. Tegevuskava põhineb õpetajate põhikoolituse (tulevaste õpetajate ettevalmistus enne tööleasumist) ja tegutsevate õpetajate täienduskoolituse pakkujate püsivatel partnerlussuhetel. Selles tuleks kindlaks määrata sobivad juhtimisstruktuurid ning selgitada, kuidas kavatsetakse projekti laiendada ja tagada rahaline jätkusuutlikkus, sealhulgas tuleks osutada (Euroopa, riiklikele ja erasektori) rahalistele ressurssidele, millega tagatakse, et saavutatud tulemused ja projektist saadav kasu on pikaajalised.

Rahastamist kaalutakse üksnes selliste projektiettepanekute puhul, mis koguvad vähemalt 60 punkti (100 maksimumpunktist) ning saavutavad kõigi nelja hindamiskriteeriumi puhul vajaliku miinimumtaseme: vähemalt 18 punkti kategoorias „Projekti asjakohasus“, 13 punkti kategoorias „Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet“ ning 11 punkti kategooriates „Partnerluse ja koostöökorralduse kvaliteet“ ja „Mõju“. Kui projektiettepanekud saavutavad võrdse punktisumma, eelistatakse ettepanekuid, millel on kõrgeim punktisumma esmalt kriteeriumi „Projekti asjakohasus“ ja seejärel kriteeriumi „Mõju“ puhul.

Millised on rahastamiseeskirjad?

ELi toetusega rahastatakse projekti käigus tegelikult tekkinud kulusid (tegelike kulude rahastamise mudel). Hüvitatakse üksnes sellised rahastamiskõlblikud kulud, mille toetusesaaja on projekti elluviimisel tegelikult kandnud (mitte eelarvelised kulud).

ELi toetuse maksimumsumma projekti kohta on 1,5 miljonit eurot.

Lisaks sellele kohaldatakse järgmisi nõudeid.

 • Toetuse üksikasjalikud parameetrid määratakse kindlaks toetuslepingus.
 • ELi rahaline toetus ei tohi ületada 80 % rahastamiskõlblikest kogukuludest. .
 • Antav toetus võib olla taotletud summast väiksem.

Täpsem teave on esitatud rahastus- ja hankeportaalis avaldatud toetuslepingu näidises.

Tagged in:  Üldhariduse valdkonna töötajad