Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Veebipõhine keeletugi

Veebipõhine keeletugi (Online Linguistic Support – OLS) on loodud selleks, et aidata programmis Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuses osalejatel parandada selle keele oskust, mida nad hakkavad kasutama välismaal õppides, töötades või vabatahtlikus tegevuses osaledes, et nad saaksid sellest kogemusest võimalikult palju kasu.

Kuna vähene keeleoskus on endiselt üks peamisi tõkkeid, mis takistab ELi pakutavate haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna liikuvusvõimaluste kasutamist, tehakse OLSi kaudu keeletugi kättesaadavaks paindlikult ja lihtsalt. Samuti aitab see saavutada programmi Erasmus+ erieesmärki edendada keeleõpet ja keelelist mitmekesisust.

Igal aastal testib veebipõhise keeletoe vahendusel oma keeleoskust üle 350 000 programmis Erasmus+ osaleja. Nad saavad keeleoskust parandada OLSi keelekursuste abil. Need, kes võtavad kursusest aktiivselt osa, parandavad oma keeleoskust keskmiselt vähemalt ühe Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud taseme võrra.

Juurdepääs OLSi veebisaidile

Tutvustus

Kes saavad seda kasutada?

OLS on praegu kättesaadav:

Veebipõhine keeletugi on kättesaadav kõigi Euroopa Liidu ametlike keelte jaoks: bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari.

Kuidas see toimib?

Tänu OLSi keeleoskuse hindamisele saavad programmis Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuses osalejad enne välisriiki siirdumist hinnata selle keele oskust, mida nad õppides, töötades või vabatahtlikus tegevuses osaledes kasutama hakkavad. Üliõpilastele on keeleoskuse hindamine enne välisülikooli minekut kohustuslik, veendumaks, et nende keeleoskus vastab vastuvõtva organisatsiooni soovitatud tasemele. Erandid tehakse seda keelt emakeelena rääkivatele üliõpilastele ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel. Keeleoskuse hindamise tulemused ei takista Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmides osalemist.

Osalejail, kes soovivad oma keeleoskust parandada, on võimalus läbida veebipõhine keelekursus enne välismaale minekut ning välismaal viibimise ajal. Keelekursusel osalemine sisaldab erinevat liiki interaktiivset juhendamist, mille hulka kuuluvad individuaalõppe tunnid ja laialt avatud e-õpe (MOOC). Osalejad võivad valida ka asjaomase riigi keeles toimuva keelekursuse, kui see keel on OLSis kättesaadav.

Kui veebipõhine keeletugi ei ole põhikeele jaoks kättesaadav, siis pakuvad saatev või vastuvõttev organisatsioon keeletuge mõnel muul viisil. Liikuvusperioodi lõpus läbivad osalejad lõpphindamise, et teha kindlaks välismaal viibimise ajal tehtud edusammud.

Kuidas osaleda?

Kui teid on juba Erasmus+ või Euroopa solidaarsuskorpuse programmide raames välismaale minekuks välja valitud ning te vastate eespool nimetatud kriteeriumidele, saadab teie asutus või organisatsioon teile kasutajanime ja salasõna juurdepääsuks OLSi keeleoskuse hindamisele ja keelekursustele.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust teid saatva asutuse, koordineeriva organisatsiooni või riikliku bürooga või lugege korduvaid küsimusi OLSi veebisaidil.

Erasmus+ veebipõhine keeletugi pagulastele

Rändekriisi tõttu avas Euroopa Komisjon veebipõhise keeletoe kolmeks aastaks ka 100 000 pagulasele. Neile mõeldud keeletugi oli vabatahtlik ja tasuta ning selle eelarve oli 4 miljonit eurot. Selle eesmärk oli toetada ELi liikmesriike pagulaste integreerimisel Euroopa haridus- ja koolitussüsteemidesse ning arendada nende oskusi. Pärast selle algatuse käivitamist anti osalevates riikides pagulastele juurdepääs keelekursustele rohkem kui 10 000 korral.