Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Isikuandmete kaitse põhimõtted – „Koroonaviiruse olukord ning programmis Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuses osalejad“

Need isikuandmete kaitse põhimõtted sisaldavad täiendavat ja konkreetset teavet Teie isikuandmete kaitse ja töötlemise kohta veebiplatvormi Mobility Tool+ raames COVID-19 perioodil.

 1. Sissejuhatus
 2. Miks ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse?
 3. Milline on Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus?
 4. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?
 5. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?
 6. Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?
 7. Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele ja kellele need avaldatakse?
 8. Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?
 9. Kontaktandmed
 10. Kust leida lisateavet?

1. Sissejuhatus

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) kaitseb isikuandmeid ja austab eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

Käesolevates isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse, miks isikuandmeid töödeldakse, kuidas neid kogutakse, kuidas kõiki esitatud isikuandmeid käideldakse ja kaitstakse, kuidas seda teavet kasutatakse ning millised õigused on Teil seoses oma isikuandmetega. Isikuandmete kaitse põhimõtted sisaldavad ka selle vastutava töötleja kontaktandmeid, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, samuti andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmeid.

Allpool on esitatud teave, mis käsitleb hariduse ja kultuuri peadirektoraadi üksuse B.4 tehtavat töötlemistoimingut „COVID-19 olukord ning programmis Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuses osalejad“.

2. Miks ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse?

Töötlemistoimingu eesmärk:

Hariduse ja kultuuri peadirektoraat kasutab Mobility Tool+ kaudu kogutavaid isikuandmeid selleks, et teha kindlaks need programmis Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuses osalejad, kes on hetkel liikuvusprojekti raames väljaspool oma päritoluriiki, eesmärgiga edastada asjaomane teave riiklikele büroodele, et need saaksid aktiveerida vajalikud teabevahetus- ja abikanalid. See võib hõlmata osalejate kontaktandmete esitamist riiklikele ametiasutustele ja muudele valitsusasutustele.

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

3. Milline on Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Teie isikuandmete, mida kogutakse veebiplatvormi Mobility Tool+ andmekaitset käsitleva dokumendi kohaselt, täiendav töötlemine põhineb artikli 5 lõike 1 punktil e, kuna see on „vajalik andmesubjekti (Teie) või teise isiku eluliste huvide kaitsmiseks“.

Töödeldavad isikuandmed ei kuulu määruse (EL) 2018/1725 artikli 25 („Piirangud“) ja artikli 40 („Eelnev konsulteerimine“) sätete kohaldamisalasse.

4. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Töötlemise huvides kogub hariduse ja kultuuri peadirektoraat järgmisi isikuandmeid.

Liikuvusprojektis või Euroopa solidaarsuskorpuse projektis osaleva isiku andmed:

 • Liikuvusprojekti tunnusnumber
 • Osaleja eesnimi
 • Osaleja perekonnanimi
 • Osaleja e-posti aadress
 • Juriidiline aadress
 • Saatva organisatsiooni kontaktisiku e-posti aadress
 • Saatva organisatsiooni kontaktisiku telefoninumber

Isikuandmete esitamine on kohustuslik, et osalejatega oleks võimalik abi andmiseks ühendust võtta.

5. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

Hariduse ja kultuuripeadirektoraat säilitab Teie isikuandmeid vaid nii kaua, kui see on vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks või nende edasiseks töötlemiseks. Isikuandmed kustutatakse kaks aastat pärast seda, kui osalejate andmed on riiklikele büroodele kättesaadavaks tehtud.

6. Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?

Kõiki elektroonilises vormis olevaid isikuandmeid hoitakse Euroopa Komisjoni serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Teie isikuandmete kaitseks on komisjon võtnud mitu tehnilist ja korralduslikku meedet. Tehniliste meetmetega tagatakse võrguturvalisuse kaitse, välditakse andmete kaotsimineku ohtu ning andmete muutmist või loata juurdepääsu andmetele jms, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate andmete laadist tulenevat riski. Korralduslike meetmetega antakse juurdepääs isikuandmetele ainult volitatud isikutele, kellel on seaduslik vajadus neid teada kõnealuse andmetöötlustoimingu elluviimiseks.

Andmete saajatele edastatavaid andmeid saab alla laadida ka Exceli failidena.

7. Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele ja kellele need avaldatakse?

Teie isikuandmetele pääsevad ligi komisjoni töötajad, kes vastutavad selle andmetöötlustoimingu eest, ja volitatud töötajad üksnes teadmisvajaduse põhimõtte kohaselt. Asjaomased töötajad peavad kinni seadusjärgsetest ja vajaduse korral ka täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest.

Lisaks ELi organisatsioonidele pääsevad Teie isikuandmetele juurde:

 • riiklike büroode töötajad;
 • riiklike ametiasutuste töötajad, kes vastutavad COVID-19 puhangu haldamise eest.

Kõikidest riikidest pärit liikuvuses osalejate isikuandmeid võidakse jagada vastuvõtva riigi riikliku büroo ja riikliku ametiasutusega. Nende liikuvuses osalejate isikuandmeid, kelle liikuvusperioodi korraldab mõne muu riigi (mitte isiku päritoluriigi) riiklik büroo, jagatakse nende päritoluriigi riikliku büroo ja riikliku ametiasutusega, kui osaleja: läheb liikuvusperioodiks oma päritoluriiki või vastupidi – lahkub sealt.

Vastutav töötleja edastab Teie isikuandmed järgmistele isikutele kolmandas riigis või rahvusvahelistele organisatsioonidele vastavalt määrusele (EL) 2018/1725.

Isikuandmed edastatakse igas ELi liikmesriigis asutatud riiklikele büroodele ning programmis Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuses osalevate muude riikide riiklikele ametitele (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osaliseks olevad Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigid; ühinevad riigid, kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid, mille suhtes kohaldatakse ühinemiseelset strateegiat; Šveitsi Konföderatsioon; Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud riigid, mis on sõlminud liiduga liidu programmides osalemist võimaldavad lepingud), nagu on osutatud määruse (EL) nr 1288/2013 artiklis 24 („Riikide osalus“) ja määruse (EL) 2018/1475 artiklis 11 („Osalevad riigid“).

Selline isikuandmete edastamine võib vastata järgmistele õiguslikele alustele:

 • komisjoni kaitse piisavuse otsus seoses konkreetse riigiga (määruse (EL) 2018/1725 artikkel 47);
 • asjakohased kaitsemeetmed (määruse (EL) 2018/1725 artikkel 48);
 • erandid konkreetsetes olukordades (määruse (EL) 2018/1725 artikli 50 lõige 1).

Me ei edasta kogutud andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega nõutud ulatuses ja eesmärgil.

8. Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) alusel on Teil „andmesubjektina“ konkreetsed õigused, eelkõige õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada ja õigus piirata nende töötlemist.

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes ning juhul, kui Teie vastuväide võetakse vastu, Teie isikuandmed kustutatakse.

Oma õigusi saate kasutada, kui võtate ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral Euroopa Komisjoni andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Tema kontaktandmed leiate punktist 9.

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu raames, esitage taotluses nende kirjeldus (st viitenumber/-numbrid vastavalt punktis 10 osutatule).

9. Kontaktandmed

Vastutav töötleja

Kui soovite kasutada oma õigusi määruse (EL) 2018/1725 kohaselt või esitada märkusi, tõstatada küsimusi või probleeme või esitada kaebuse seoses Teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke palun ühendust vastutava töötlejaga:

Lisaks sellele saate ühendust võtta:

 • vastutava töötlejaga: EAC-NA-COORDINATION@ec.europa.eu
 • hariduse ja kultuuri peadirektoraadi andmekaitse eest vastutava töötlejaga: eac-data-protection@ec.europa.eu

Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik

Te võite võtta ühendust andmekaitseametnikuga (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu), kui Teil on küsimusi seoses Teie isikuandmete määruse (EL) 2018/1725 kohase töötlemisega.

Euroopa Andmekaitseinspektor

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile, kui leiate, et vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

10. Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest komisjoni toimingutest, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, mis on dokumenteeritud ja millest on talle teatatud. Registriga saate tutvuda järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/dpo-register.

See konkreetne töötlemistoiming on kantud komisjoni andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise viitenumbri all: DPR-EC-01229.1.