Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kuidas programmi hallatakse?

Erasmus+ programmi haldavad Euroopa Komisjon (ELi täitevorgan) ja Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA), programmiriikides asuvad riiklikud bürood ja partnerriikides asuvad riiklikud ametid.

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon haldab programmi üldiselt. Näiteks:

 • haldab eelarvet,
 • kehtestab prioriteedid,
 • määrab kindlaks eesmärgid ja kriteeriumid,
 • teeb järelevalvet ja koostab suuniseid,
 • teeb järelkontrolli ja hindamist.

Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA) täidab tsentraalseid ülesandeid. Näiteks:

 • reklaamib programmi ja võimalusi,
 • avaldab konkursikutseid,
 • vaatab läbi toetustaotlusi,
 • sõlmib lepinguid ja kontrollib rakendamist,
 • edastab teavet tulemuste kohta.

EACEA ja komisjon korraldavad ka uuringuid ja teadustööd ning teiste Erasmus+ raames toetatavate asutuste ja võrgustike haldamist ja finantseerimist.

Üksikasjaliku teabe Erasmus+ haldamise kohta leiate iga-aastastest tööprogrammidest, mida avaldab Euroopa Komisjon.

Riiklikud bürood

ELi riikides usaldab komisjon suurema osa programmi haldamisega seotud ülesannetest riiklikele büroodele. Väljaspool ELi, eelkõige kõrghariduse valdkonnas, täidavad neid ülesandeid riiklikud ametid.

Komisjon annab riiklikele büroodele rahalist toetust. Bürood kasutavad seda programmi detsentraliseeritud tegevuse juhtimiseks. Nii on büroodel võimalik programmi kohandada vastavalt kohalikele haridus-, koolitus- ja noorsootöö vajadustele.

Riiklike büroode ülesanne on:

 • edastada programmi kohta teavet,
 • vaadata läbi oma riigis esitatud taotlused,
 • jälgida ja hinnata oma riigis programmi elluviimist,
 • toetada programmis osalevaid inimesi ja organisatsioone,
 • reklaamida programmi ja selle tegevust kohalikul ja riiklikul tasandil.

Bürood pakuvad abi ka toetuse saajatele alates taotluse esitamisest kuni projekti lõpetamiseni ning teevad koostööd toetuse saajate ja teiste organisatsioonidega, et aidata ellu viia ELi poliitikastrateegiad programmist toetust saavates valdkondades.

Riiklikud ametid

Väljaspool ELi teevad Erasmus+ kõrgharidusprojektides osalevates riikides riiklike büroodega sarnast tööd riiklikud ametid. Need ametid on kõikide programmist Erasmus+ huvitatute kontaktpunkt ning nende ülesanne on:

 • edastada teavet programmi ja selles osalemise kohta,
 • nõustada ja aidata võimalikke taotlejaid,
 • teha järelevalvet programmi Erasmus+ projektide üle,
 • aidata kaasa poliitilise dialoogi pidamisele, uuringute tegemisele ja ürituste korraldamisele,
 • hoida ühendust ekspertide ja kohalike ametiasutustega,
 • jälgida poliitilisi muutusi.

Muud organisatsioonid

Programmi Erasmus+ toetavad mitmesugused organisatsioonid.