Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Η ιστοσελίδα αυτή δεν αντικατοπτρίζει ακόμη το περιεχόμενο του οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2022. Ωστόσο, μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον πλήρη οδηγό για το 2022 σε μορφή PDF στη γλώσσα της επιλογής σας μέσω της εντολής «Download» (Τηλεφόρτωση) στη δεξιά πλευρά αυτής της σελίδας.

Κεντρα επαγγελματικης αριστειας

Η πρωτοβουλία για τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας (ΚΕΑ) καθορίζει μια «από τη βάση προς την κορυφή» προσέγγιση της αριστείας, βάσει της οποίας τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) θα είναι σε θέση να διασφαλίζουν τάχιστα την παροχή δεξιοτήτων ανάλογα με τις αναδυόμενες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες. Στόχος της είναι η προώθηση διακρατικών συνεργατικών πλατφορμών τις οποίες δύσκολα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μεμονωμένα κράτη μέλη χωρίς ενωσιακά κίνητρα, τεχνική υποστήριξη και αμοιβαίες ευκαιρίες μάθησης.

Η προτεινόμενη έννοια της επαγγελματικής αριστείας χαρακτηρίζεται από μια ολιστική προσέγγιση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο στην οποία η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση:

 • αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των οικοσυστημάτων δεξιοτήτων συμβάλλοντας στις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης, καινοτομίας, ένταξης και έξυπνης εξειδίκευσης·
 • αποτελεί μέρος του τριγώνου της γνώσης, σε στενή συνεργασία με άλλους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, την επιστημονική κοινότητα και τις επιχειρήσεις·
 • δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν επαγγελματικές και βασικές ικανότητες μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης που ενισχύεται με τη διασφάλιση της ποιότητας, δημιουργεί καινοτόμες μορφές συμπράξεων με τον κόσμο της εργασίας και υποστηρίζεται από τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, τις καινοτόμες και χωρίς αποκλεισμούς παιδαγωγικές μεθόδους, τις στρατηγικές κινητικότητας και διεθνοποίησης.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η εν λόγω δράση στηρίζει τη σταδιακή θέσπιση και ανάπτυξη ευρωπαϊκών πλατφορμών για τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας συμβάλλοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης, καινοτομίας και έξυπνης εξειδίκευσης, καθώς και στις διεθνείς συνεργατικές πλατφόρμες.

Τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας θα λειτουργούν σε δύο επίπεδα:

 1. σε εθνικό επίπεδο εντός συγκεκριμένου τοπικού πλαισίου με την προσεκτική ενσωμάτωση των κέντρων επαγγελματικής αριστείας στα τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας και με τη σύνδεση των κέντρων αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 2. σε διακρατικό επίπεδο μέσω των πλατφορμών των κέντρων επαγγελματικής αριστείας με σκοπό τον καθορισμό παγκοσμίου κύρους σημείων αναφοράς για την επαγγελματική κατάρτιση μέσω της δημιουργίας επαφών μεταξύ των κέντρων επαγγελματικής αριστείας που έχουν:
 • κοινό ενδιαφέρον σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. αεροναυπηγική, ηλεκτροκίνηση, πράσινες τεχνολογίες και τεχνολογίες κυκλικής οικονομίας, ΤΠΕ, υγειονομική περίθαλψη κ.λπ.) ή
 • καινοτόμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων (π.χ. κλιματική αλλαγή, εξάντληση πόρων και λειψυδρία, ψηφιοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη, Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, ένταξη μεταναστών, αναβάθμιση δεξιοτήτων ατόμων με χαμηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων κ.λπ.).

Στόχος των πλατφορμών είναι η «ανοδική σύγκλιση» της αριστείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Θα είναι ανοικτές στη συμμετοχή χωρών με καλά ανεπτυγμένα συστήματα επαγγελματικής αριστείας, καθώς και σε χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης παρόμοιων προσεγγίσεων, με στόχο τη διερεύνηση της πλήρους δυνατότητας των ιδρυμάτων ΕΕΚ να διαδραματίσουν προορατικό ρόλο για τη στήριξη της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας προορίζονται για οργανισμούς που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε οποιοδήποτε από τα επίπεδα ΕΠΕΠ 3 έως 8, συμπεριλαμβανομένου του ανώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου, του μεταδευτεροβάθμιου μη τριτοβάθμιου επιπέδου, καθώς και του τριτοβάθμιου επιπέδου (π.χ. πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, Πολυτεχνικές σχολές κ.λπ.).

Ωστόσο, οι αιτήσεις δεν μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο δραστηριότητες που στοχεύουν εκπαιδευόμενους στο επίπεδο της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· οι αιτήσεις που εστιάζουν στην ΕΕΚ σε τριτοβάθμιο επίπεδο (επίπεδα ΕΠΕΠ 6 έως 8) πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον άλλο ένα επίπεδο προσόντων ΕΕΚ μεταξύ των επιπέδων ΕΠΕΠ 3 έως 5, καθώς και ισχυρά στοιχεία μάθησης στον χώρο εργασίας[1].

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Για να είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο του Erasmus+, οι προτάσεις σχεδίου για τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε συμμετέχων οργανισμός που είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος. Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Τι είδους οργανισμοί είναι επιλέξιμοι για να συμμετέχουν στο σχέδιο;

Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή στον κόσμο της εργασίας και είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος ή σε οποιαδήποτε Χώρα Εταίρο (βλ. ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο μέρος Α του παρόντος οδηγού) μπορεί να συμμετέχει ως πλήρης εταίρος, συνδεόμενη οντότητα ή συνεργαζόμενος εταίρος.

Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι (μεταξύ άλλων):

 • πάροχοι ΕΕΚ,
 • εταιρείες, οργανισμοί-εκπρόσωποι του κλάδου ή του τομέα,
 • εθνικές/περιφερειακές αρχές επαγγελματικών προσόντων,
 • ερευνητικά ιδρύματα,
 • οργανισμοί καινοτομίας,
 • αρχές περιφερειακής ανάπτυξης.

Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών

Η σύμπραξη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 πλήρεις εταίρους από τουλάχιστον 4 Χώρες του Προγράμματος Erasmus+ (συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 2 κρατών μελών της ΕΕ) με τη συμμετοχή:

α) τουλάχιστον 1 επιχείρησης, οργανισμού–εκπροσώπου του κλάδου ή του τομέα και

β) τουλάχιστον 1 παρόχου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (σε δευτεροβάθμιο και/ή τριτοβάθμιο επίπεδο).

Η περαιτέρω σύνθεση της σύμπραξης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον ειδικό χαρακτήρα της πρότασης.

Διάρκεια του σχεδίου

4 έτη.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις 7 Σεπτεμβρίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Οι αιτούντες οργανισμοί αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Χαρακτηριστικό των κέντρων επαγγελματικής αριστείας είναι η υιοθέτηση συστημικής προσέγγισης. Αναμένεται να προσφέρουν πολύ περισσότερα από την απλή παροχή επαγγελματικών προσόντων ποιότητας. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις πλατφόρμες διακρατικής συνεργασίας περιλαμβάνουν μια δέσμη διαφόρων δραστηριοτήτων που έχουν ομαδοποιηθεί στις τρεις ομάδες που αναφέρονται παρακάτω:

 1. Διδασκαλία και μάθηση: περιλαμβάνει την παροχή δεξιοτήτων συναφών με την αγορά εργασίας στους συμμετέχοντες μέσω της συνεχούς προσέγγισης διά βίου μάθησης· την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών διδασκαλίας και μάθησης με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο, συμπεριλαμβανομένων των πόρων μάθησης εξ αποστάσεως, την ανάπτυξη της παροχής διακρατικής μάθησης ΕΕΚ δομημένης κατά ενότητες και με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο (προγράμματα σπουδών και/ή επαγγελματικά προσόντα) διευκολύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την κινητικότητα (συμπεριλαμβανομένης της εικονικής κινητικότητας) των εκπαιδευομένων και του προσωπικού, καθώς και την αναγνώριση σε περιφερειακό και/ή εθνικό επίπεδο.
 2. Συνεργασία και συμπράξεις: περιλαμβάνει τη συμβολή στη δημιουργία και τη διάδοση νέας γνώσης σε συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και τη θέσπιση συμπράξεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και της εκπαιδευτικής κοινότητας για μαθητείες, πρακτικές, κοινή χρήση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των πόρων μάθησης εξ αποστάσεως, των ανταλλαγών προσωπικού και εκπαιδευτικών μεταξύ εταιρειών και κέντρων ΕΕΚ κ.λπ.
 3. Διακυβέρνηση και χρηματοδότηση: περιλαμβάνει τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα που συμμετέχουν τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και την πλήρη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων και κονδυλίων της ΕΕ.

Στο έντυπο αίτησης, παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος των δραστηριοτήτων που αντιστοιχούν σε κάθε ομάδα.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες στις αιτήσεις σχεδίων θα πρέπει να προσδίδουν προστιθέμενη αξία και θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του σχεδίου.

Το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τα σχετικά επιδιωκόμενα αποτελέσματα που συνδέονται με:

 • τουλάχιστον 3 από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο έντυπο αίτησης και εμπίπτουν στην ομάδα 1 – διδασκαλία και μάθηση,
 • τουλάχιστον 3 από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο έντυπο αίτησης και εμπίπτουν στην ομάδα 2 – συνεργασία και συμπράξεις και
 • τουλάχιστον 2 από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο έντυπο αίτησης και εμπίπτουν στην ομάδα 3 – διακυβέρνηση και χρηματοδότηση.

Ο αιτών μπορεί να περιλαμβάνει δραστηριότητες που δεν αναφέρονται στις τρεις παραπάνω ομάδες. Πρέπει, ωστόσο, να αποδεικνύεται ότι οι δραστηριότητες αυτές είναι οι δέουσες για την επίτευξη των στόχων της πρόσκλησης και για την κάλυψη των προσδιορισθεισών αναγκών, πρέπει δε να λογίζονται και να παρουσιάζονται ως τμήμα μιας συνεκτικής δέσμης δραστηριοτήτων.

Τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας δεν προορίζονται για τη δημιουργία νέων ιδρυμάτων και υποδομών ΕΕΚ από μηδενική βάση (μολονότι έχουν αυτήν τη δυνατότητα). Ο στόχος τους είναι να φέρουν σε επαφή ένα σύνολο τοπικών/περιφερειακών εταίρων όπως παρόχους αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών και πολυτεχνικές σχολές, ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες, επιμελητήρια, κοινωνικούς εταίρους, εθνικές και περιφερειακές αρχές και οργανισμούς ανάπτυξης, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης κ.λπ.

Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα σχέδια οφείλουν να εφαρμόζουν μέσα και εργαλεία σε επίπεδο ΕΕ[2].

Τα σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης με στόχο τη σταδιακή υλοποίηση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του σχεδίου μετά το πέρας αυτού. Αυτό το σχέδιο δράσης βασίζεται σε βιώσιμες συμπράξεις μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και βασικών παραγόντων του κλάδου στο κατάλληλο επίπεδο. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των κατάλληλων δομών διακυβέρνησης, αλλά και μέτρα αναβάθμισης και οικονομικής βιωσιμότητας. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζει την κατάλληλη προβολή και ευρεία διάδοση των εργασιών των πλατφορμών, μεταξύ άλλων σε επίπεδο ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών και να περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησής του σε ευρωπαϊκό, εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο σε συνεργασία με τους σχετικούς εταίρους. Το σχέδιο δράσης καθορίζει, επιπλέον, τον τρόπο με τον οποίο τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ [π.χ. Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, Erasmus+, πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME), τομεακά προγράμματα], καθώς και τα εθνικά και περιφερειακά χρηματοδοτικά μέσα (αλλά και ιδιωτικά χρηματοδοτικά μέσα) μπορούν να στηρίζουν την υλοποίηση του σχεδίου. Είναι σκόπιμο να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Η σταδιακή δημιουργία και ανάπτυξη ευρωπαϊκών πλατφορμών για τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας αναμένεται να αυξήσουν την ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και να διασφαλίσουν ότι αυτή πρωτοστατεί στην παροχή λύσεων όσον αφορά τις προκλήσεις που τίθενται από τις ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες σε δεξιότητες.

Καθότι συνιστούν ουσιώδες τμήμα του «τριγώνου της γνώσης» —στενή συνεργασία μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου, της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας— και διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην παροχή δεξιοτήτων για τη στήριξη της καινοτομίας και της έξυπνης εξειδίκευσης, τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας αναμένεται να διασφαλίζουν δεξιότητες και ικανότητες υψηλής ποιότητας που οδηγούν σε ποιοτική απασχόληση και μακροπρόθεσμες επαγγελματικές ευκαιρίες που καλύπτουν τις ανάγκες μιας καινοτόμου και βιώσιμης οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς. Η εν λόγω προσέγγιση αναμένεται να προετοιμάσει το έδαφος προκειμένου η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση να ενεργήσει βάσει μιας πιο ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς εννοιολογικής διατύπωσης σχετικά με την παροχή δεξιοτήτων καλύπτοντας ανάγκες που αφορούν την καινοτομία, την παιδαγωγική, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη διά βίου μάθηση, τις εγκάρσιες δεξιότητες, την οργανωτική και συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση, καθώς και ανάγκες σχετικές με την κοινότητα.

Καθώς παγιώνονται σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο, τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας θα δημιουργήσουν ισχυρές και ανθεκτικές συμπράξεις μεταξύ της κοινότητας ΕΕΚ και του κόσμου της εργασίας σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτόν, θα διασφαλίσουν τη συνεχή συνάφεια στην παροχή δεξιοτήτων και θα επιτύχουν αποτελέσματα που θα ήταν δύσκολο να ληφθούν χωρίς την ανταλλαγή γνώσεων και τη διαρκή συνεργασία.

Μέσω της ευρείας διάδοσης των αποτελεσμάτων των σχεδίων σε διακρατικό, εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο και μέσω της ανάπτυξης ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για τη σταδιακή υλοποίηση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του σχεδίου, με συνεκτίμηση των εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, αναμένεται από τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, εντός και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών, να συμμετάσχουν σε μεμονωμένα σχέδια, ώστε να διασφαλίζεται ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος μετά τη λήξη του σχεδίου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια χορήγησης:

Συνάφεια του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 35 βαθμοί)

 • Σύνδεση με πολιτική: η πρόταση θεσπίζει και αναπτύσσει πλατφόρμα διακρατικής συνεργασίας για τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας με στόχο την προώθηση της αριστείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων των προτεραιοτήτων πολιτικής που καλύπτονται από τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ΕΕΚ για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα[3], καθώς και από τη δήλωση του Osnabrück[4].
 • Συνοχή: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση βασίζεται σε επαρκή ανάλυση των αναγκών· οι στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι, ρεαλιστικοί και αφορούν θέματα που σχετίζονται με τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τη δράση.
 • Καινοτομία: η πρόταση εξετάζει σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές και οδηγεί σε καινοτόμα αποτελέσματα και λύσεις σχετικά με το πεδίο της γενικά ή για το γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο υλοποιείται το σχέδιο (π.χ. το περιεχόμενο, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, οι μέθοδοι εργασίας που εφαρμόστηκαν, οι οργανισμοί και τα πρόσωπα που συμμετείχαν ή στοχοθετήθηκαν).
 • Περιφερειακή διάσταση: η πρόταση καταδεικνύει την ενσωμάτωση και τη συμβολή της στις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης, καινοτομιών και έξυπνης εξειδίκευσης βάσει του προσδιορισμού των τοπικών/περιφερειακών αναγκών και προκλήσεων.
 • Συνεργασία και συμπράξεις: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση είναι κατάλληλη για την υλοποίηση μιας ισχυρής και εύρωστης σχέσης σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο μεταξύ της κοινότητας ΕΕΚ και του επιχειρηματικού κόσμου (ο οποίος μπορεί να εκπροσωπηθεί μέσω επιμελητηρίων και ενώσεων), στην οποία οι αλληλεπιδράσεις είναι ισορροπημένες και αμοιβαία επωφελείς.
 • Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία: η πρόταση αποδεικνύει σαφώς την προστιθέμενη αξία σε ατομικό (εκπαιδευόμενος και/ή προσωπικό), θεσμικό και συστημικό επίπεδο, η οποία προκύπτει μέσω αποτελεσμάτων που θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν από εταίρους που δρουν χωρίς την ευρωπαϊκή συνεργασία.
 • Διεθνοποίηση: η πρόταση καταδεικνύει τη συμβολή της στη διεθνή διάσταση της αριστείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης στρατηγικών για την προώθηση της διακρατικής κινητικότητας στην ΕΕΚ και των βιώσιμων συμπράξεων.
 • Ψηφιακές δεξιότητες: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση προβλέπει δραστηριότητες (π.χ. πρόβλεψη δεξιοτήτων, καινοτόμα προγράμματα σπουδών και μεθοδολογίες διδασκαλίας, καθοδήγηση κ.λπ.) που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων.
 • Πράσινες δεξιότητες: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση προβλέπει δραστηριότητες (π.χ. πρόβλεψη δεξιοτήτων, καινοτόμα προγράμματα σπουδών και μεθοδολογίες διδασκαλίας, καθοδήγηση κ.λπ.) που συνδέονται με τη μετάβαση σε μια κυκλική και πιο πράσινη οικονομία.
 • Κοινωνική διάσταση: η πρόταση περιλαμβάνει μια οριζόντια διάσταση σε όλες τις διάφορες δράσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων πολυμορφίας και την προώθηση των κοινών αξιών, της ισότητας, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, και της μη διακριτικής μεταχείρισης και της κοινωνικής ένταξης, μεταξύ άλλων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες / λιγότερες ευκαιρίες.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Συνοχή: ο γενικότερος σχεδιασμός του σχεδίου διασφαλίζει συνοχή μεταξύ των στόχων, των δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου προϋπολογισμού του σχεδίου. Η πρόταση παρουσιάζει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη δέσμη κατάλληλων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών οι οποίες καλύπτουν τις διαπιστωμένες ανάγκες και αποφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Υπάρχουν τα κατάλληλα στάδια της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης, της αξιοποίησης, της αξιολόγησης και της διάδοσης.
 • Μεθοδολογία: η ποιότητα και η σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας και η καταλληλότητά της για την παραγωγή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.
 • Διαχείριση: προβλέπονται ρυθμίσεις αποτελεσματικής διαχείρισης. Τα χρονοδιαγράμματα, η οργάνωση, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθορίζονται αναλυτικά και χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό. Η πρόταση κατανέμει τους κατάλληλους πόρους σε κάθε δραστηριότητα. Καθορίζεται ένα σαφές σύνολο βασικών δεικτών επιδόσεων και ένα χρονοδιάγραμμα για την αξιολόγηση και την επίτευξή τους.
 • Προϋπολογισμός: ο προϋπολογισμός προβλέπει τους κατάλληλους πόρους που απαιτούνται για την επιτυχία του σχεδίου. Δεν είναι ούτε υπερτιμημένος ούτε υποτιμημένος.
 • Πρόγραμμα εργασίας: ποιότητα και αποτελεσματικότητα του προγράμματος εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού στον οποίο οι πόροι που έχουν διατεθεί στις δέσμες εργασιών συμφωνούν με τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους.
 • Οικονομικός έλεγχος και έλεγχος ποιότητας: τα μέτρα ελέγχου (συνεχής αξιολόγηση της ποιότητας, αξιολογήσεις από ομοτίμους, δραστηριότητες συγκριτικής αξιολόγησης, κ.λπ.) και οι δείκτες ποιότητας διασφαλίζουν ότι η υλοποίηση του σχεδίου είναι υψηλού επιπέδου και οικονομικά αποδοτική. Οι προκλήσεις/κίνδυνοι του σχεδίου προσδιορίζονται με σαφήνεια και λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Στο πλαίσιο του σχεδίου προγραμματίζονται διαδικασίες επανεξέτασης από εμπειρογνώμονες. Οι εν λόγω διαδικασίες περιλαμβάνουν ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας στα μέσα της περιόδου υλοποίησης και κατά τη λήξη του σχεδίου.
 • Αν το σχέδιο περιλαμβάνει δραστηριότητες κινητικότητας (για εκπαιδευόμενους και/ή προσωπικό):
 • η ποιότητα των πρακτικών ρυθμίσεων, της διαχείρισης και των μέσων υποστήριξης·
 • ο βαθμός στον οποίο οι συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι κατάλληλες για τους στόχους του σχεδίου και περιλαμβάνουν τον κατάλληλο αριθμό συμμετεχόντων·
 • η ποιότητα των ρυθμίσεων αναγνώρισης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά εργαλεία και τις αρχές για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Διάρθρωση: το σχέδιο περιλαμβάνει κατάλληλο συνδυασμό συμπληρωματικών συμμετεχόντων οργανισμών οι οποίοι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες, την πείρα και την εξειδίκευση που απαιτούνται ώστε να υλοποιήσουν με επιτυχία όλες τις πτυχές του σχεδίου.
 • Ανοδική σύγκλιση: ο βαθμός στον οποίο η σύμπραξη φέρνει σε επαφή οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή στον κόσμο της εργασίας και βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης προσεγγίσεων επαγγελματικής αριστείας, και δίνει τη δυνατότητα για ομαλή και αποτελεσματική ανταλλαγή εμπειρογνωσίας και γνώσεων μεταξύ των εν λόγω εταίρων.
 • Γεωγραφική διάσταση: ο βαθμός στον οποίο η σύμπραξη περιλαμβάνει σχετικούς εταίρους από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, καθώς και ο βαθμός στον οποίο ο αιτών έχει αιτιολογήσει τη γεωγραφική σύνθεση της σύμπραξης και κατέδειξε τη συνάφειά της με την επίτευξη των στόχων των κέντρων επαγγελματικής αριστείας· καθώς και ο βαθμός στον οποίο η σύμπραξη περιλαμβάνει ένα ευρύ και κατάλληλο φάσμα σχετικών φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Συμμετοχή των Χωρών Εταίρων: κατά περίπτωση, η συμμετοχή οργανισμών από Χώρες Εταίρους προσδίδει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο.
 • Δέσμευση: ο συντονιστής διαθέτει ικανότητες υψηλού επιπέδου σε θέματα διαχείρισης και συντονισμού διακρατικών δικτύων, καθώς και ηγετικές ικανότητες σε σύνθετο περιβάλλον· η κατανομή των ευθυνών και των καθηκόντων πραγματοποιείται με σαφή και κατάλληλο τρόπο και καταδεικνύει τη δέσμευση και την ενεργό συμβολή όλων των συμμετεχόντων οργανισμών ανάλογα με την ειδική εμπειρογνωσία και τις ικανότητές τους.
 • Συνεργασία: προτείνεται αποτελεσματικός μηχανισμός για τη διασφάλιση του ορθού συντονισμού, της αποτελεσματικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της απρόσκοπτης επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, των λοιπών συμμετεχόντων, καθώς και άλλων σχετικών ενδιαφερομένων.

Αντίκτυπος

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Αξιοποίηση: η πρόταση παρουσιάζει με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα του σχεδίου από τους εταίρους και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Παρέχει μέσα μέτρησης της αξιοποίησής τους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου.
 • Διάδοση: η πρόταση προβλέπει ένα σαφές σχέδιο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τους κατάλληλους στόχους, τις δραστηριότητες, το σχετικό χρονοδιάγραμμα, τα εργαλεία και τους διαύλους προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διάδοση των αποτελεσμάτων και των οφελών στα ενδιαφερόμενα μέρη, τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, τις επιχειρήσεις και τους νεαρούς εκπαιδευόμενους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου· η πρόταση αναφέρει επίσης ποιοι εταίροι θα είναι υπεύθυνοι για τη διάδοση.
 • Αντίκτυπος: η πρόταση καταδεικνύει τον δυνητικό αντίκτυπο του σχεδίου:
 • στα άτομα και στους οργανισμούς που συμμετέχουν, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου·
 • στους οργανισμούς και τα άτομα πέραν όσων συμμετέχουν άμεσα στο σχέδιο, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πρόταση περιλαμβάνει μέτρα, καθώς και στόχους και δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση του αναμενόμενου αντικτύπου (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα).

 • Βιωσιμότητα: η πρόταση επεξηγεί τον τρόπο υλοποίησης και της περαιτέρω ανάπτυξης του κέντρου επαγγελματικής αριστείας. Η πρόταση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης με στόχο τη σταδιακή υλοποίηση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του σχεδίου μετά το πέρας αυτού. Αυτό το σχέδιο δράσης βασίζεται σε βιώσιμες συμπράξεις μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και βασικών παραγόντων του κλάδου στο κατάλληλο επίπεδο. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των κατάλληλων δομών διακυβέρνησης, αλλά και μέτρα αναβάθμισης και οικονομικής βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών πόρων (ευρωπαϊκών, εθνικών και ιδιωτικών) προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων και των οφελών που επιτυγχάνονται.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι αιτήσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 70 βαθμούς (σε σύνολο 100 βαθμών), λαμβανομένης επίσης υπόψη της απαραίτητης ελάχιστης βαθμολογίας για καθένα από τα τέσσερα κριτήρια χορήγησης: τουλάχιστον 18 βαθμούς για την κατηγορία «συνάφεια του σχεδίου»· τουλάχιστον 13 βαθμούς για την «ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου», 11 βαθμούς για την «ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας» και 11 βαθμούς για τον «αντίκτυπο». Σε περιπτώσεις ex aequo, θα δοθεί προτεραιότητα στην υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία «Συνάφεια του σχεδίου» και, κατόπιν, στην κατηγορία «Αντίκτυπος».

Κατά γενικό κανόνα και εντός των ορίων των υπαρχουσών εθνικών και ευρωπαϊκών νομικών πλαισίων, τα αποτελέσματα θα πρέπει να διατίθενται ως ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και να δημοσιεύονται στις πλατφόρμες ενημέρωσης των αντίστοιχων επαγγελματικών οργανώσεων, τομέων ή αρμόδιων αρχών. Η πρόταση θα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον τα δεδομένα, το υλικό, τα έγγραφα, η δραστηριότητα σε οπτικοακουστικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παράγονται θα διατίθενται ελεύθερα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών χωρίς να προβλέπει δυσανάλογους περιορισμούς.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ;

Για τη δράση αυτή ακολουθείται ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσό. Το ποσό της συνεισφοράς ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού θα καθορίζεται για κάθε επιχορήγηση με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της δράσης που προτείνει ο αιτών. Η χορηγούσα αρχή θα καθορίζει το κατ’ αποκοπήν ποσό κάθε επιχορήγησης με βάση την πρόταση, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, τα ποσοστά χρηματοδότησης και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που καθορίζεται στην πρόσκληση.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης της ΕΕ ανά σχέδιο είναι τα 4 εκατ. EUR

Πώς καθορίζεται το κατ’ αποκοπήν ποσό του σχεδίου;

Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν έναν αναλυτικό πίνακα προϋπολογισμού σύμφωνα με το έντυπο αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία:

 1. ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αναλύεται, ανάλογα με την περίπτωση, ανά δικαιούχο/-ους και να οργανώνεται σε συνεκτικές δέσμες εργασιών (να χωρίζεται, για παράδειγμα, στις κατηγορίες «διαχείριση σχεδίου», «κατάρτιση», «διοργάνωση εκδηλώσεων», «προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας», «επικοινωνία και διάδοση», «διασφάλιση ποιότητας» κ.λπ.)·
 2. η πρόταση πρέπει να περιγράφει τις δραστηριότητες που καλύπτει κάθε δέσμη εργασιών·
 3. οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν στην πρότασή τους μια ανάλυση των εκτιμώμενων δαπανών στην οποία θα παρουσιάζεται το ποσοστό ανά δέσμη εργασιών (και, εντός κάθε δέσμης εργασιών, το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο και συνδεόμενη οντότητα)·
 4. οι περιγραφόμενες δαπάνες μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (όπως διάδοση των πληροφοριών, δημοσίευση ή μετάφραση).

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησης με τη συνδρομή εσωτερικών και/ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογούν την ποιότητα των προτάσεων με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση και τον αναμενόμενο αντίκτυπο, την ποιότητα και την αποδοτικότητα της δράσης.

Μετά την αξιολόγηση της πρότασης, ο διατάκτης θα καθορίσει το ύψος του κατ’ αποκοπήν ποσού, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της διενεργηθείσας αξιολόγησης. Η αξία του κατ’ αποκοπήν ποσού θα περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 80 % του εκτιμώμενου προϋπολογισμού που καθορίζεται μετά την αξιολόγηση.

Οι παράμετροι της επιχορήγησης (ανώτατο ποσό επιχορήγησης, ποσοστό χρηματοδότησης, συνολικές επιλέξιμες δαπάνες κ.λπ.) θα καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Τα επιτεύγματα του σχεδίου θα αξιολογούνται με βάση τα ολοκληρωθέντα αποτελέσματα. Το σύστημα χρηματοδότησης θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στις εισροές, δίνοντας έτσι έμφαση στην ποιότητα και το επίπεδο επίτευξης των μετρήσιμων στόχων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

 1. Σύμφωνα με το Cedefop, η μάθηση στον χώρο εργασίας αναφέρεται σε γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται μέσω της εκτέλεσης καθηκόντων σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο —αλλά και τον δημιουργικό προβληματισμό σχετικά με τα καθήκοντα αυτά—, είτε στον χώρο εργασίας [...] είτε σε ίδρυμα ΕΕΚ. Για την ΑΕΕΚ, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής του 2013 (Μάθηση στον χώρο εργασίας στην Ευρώπη: πρακτικές και δείκτες πολιτικής), υπάρχουν τρεις μορφές μάθησης στον χώρο εργασίας: 1) εναλλασσόμενα προγράμματα ή μαθητείες που είναι συνήθως γνωστά ως «διττό σύστημα», 2) μάθηση στον χώρο εργασίας ως ΕΕΚ βασιζόμενη στο σχολείο, η οποία περιλαμβάνει περιόδους πρακτικής άσκησης σε εταιρείες και 3) μάθηση στον χώρο εργασίας ενσωματωμένη σε πρόγραμμα βασιζόμενη στο σχολείο, μέσω επιτόπιων εργαστηρίων, κουζίνας, εστιατορίων, νέων εταιρειών ή επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης, προσομοιώσεων ή εργασίας σε πραγματικό σχέδιο του επιχειρηματικού/βιομηχανικού τομέα.

  Για όλη την ορολογία ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης στον χώρο εργασίας, χρησιμοποιήστε την επίσημη έκδοση του Cedefop:

  https://www.cedefop.europa.eu/el/publications-and-resources/publications/4117.

 2. Όπως τα ΕΠΕΠ, EQAVET, η σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας, η σύσταση του Συμβουλίου για τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση κ.λπ.

 3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&from=EL.

 4. https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}