Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Η ιστοσελίδα αυτή δεν αντικατοπτρίζει ακόμη το περιεχόμενο του οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2022. Ωστόσο, μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον πλήρη οδηγό για το 2022 σε μορφή PDF στη γλώσσα της επιλογής σας μέσω της εντολής «Download» (Τηλεφόρτωση) στη δεξιά πλευρά αυτής της σελίδας.

Συμπραξεις συνεργασιας

Ο πρωταρχικός στόχος των συμπράξεων συνεργασίας είναι να δοθεί στους οργανισμούς τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ποιότητα και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν το δίκτυο των εταίρων τους, να βελτιώσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν από κοινού σε διακρατικό επίπεδο, μέσω της ενίσχυσης της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους, της ανταλλαγής ή ανάπτυξης νέων πρακτικών και μεθόδων και της ανταλλαγής και αντιπαράθεσης ιδεών. Αποσκοπούν στη στήριξη της ανάπτυξης, της μεταφοράς και/ή της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών, καθώς και στην υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών που προωθούν τη συνεργασία, την αλληλοδιδαχή από ομότιμους και την ανταλλαγή εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσματα πρέπει να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να είναι μεταβιβάσιμα, κλιμακώσιμα και, εφόσον είναι δυνατόν, να διαθέτουν ισχυρή διατομεακή διάσταση. Τα επιλεγμένα σχέδια αναμένεται να διαδώσουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Οι συμπράξεις συνεργασίας στηρίζονται στις προτεραιότητες και στο πλαίσιο πολιτικής κάθε τομέα του προγράμματος Erasmus+, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και αποσκοπούν στη δημιουργία κινήτρων για διατομεακή και οριζόντια συνεργασία σε θεματικούς τομείς.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι συμπράξεις συνεργασίας αποσκοπούν:

 • στην ενίσχυση της ποιότητας της εργασίας, των δραστηριοτήτων και των πρακτικών των συμμετεχόντων οργανισμών και ιδρυμάτων, με άνοιγμα σε νέους φορείς, που κατά κανόνα δεν περιλαμβάνονται σε έναν τομέα·
 • στην οικοδόμηση ικανότητας των οργανισμών ώστε να εργάζονται σε διακρατικό και διατομεακό επίπεδο·
 • στην εκπλήρωση κοινών αναγκών και προτεραιοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού·
 • στη διευκόλυνση του μετασχηματισμού και της αλλαγής (σε επίπεδο ατόμου, οργανισμού ή τομέα) που οδηγεί σε βελτιώσεις και νέες προσεγγίσεις, κατ’ αναλογία προς το πλαίσιο κάθε τομέα.

 

ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Για να είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο του Erasmus+, οι προτάσεις σχεδίου για συμπράξεις συνεργασίας πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε συμμετέχων οργανισμός που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος. Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Τι είδους οργανισμοί είναι επιλέξιμοι για να συμμετέχουν στο σχέδιο;

Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος ή σε μία από τις Χώρες Εταίρους ανά τον κόσμο (βλ. ενότητα «Επιλέξιμες Χώρες» στο μέρος Α του παρόντος οδηγού) μπορεί να συμμετέχει σε σύμπραξη συνεργασίας[1]. Οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι σε Χώρες του Προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν είτε ως συντονιστές του προγράμματος είτε ως εταίροι. Οι οργανισμοί από Χώρες Εταίρους δεν μπορούν να συμμετέχουν ως συντονιστές του σχεδίου.

Ανεξάρτητα από τον τομέα τον οποίο έχει ως αντικείμενο το σχέδιο, οι συμπράξεις συνεργασίας είναι ανοικτές σε κάθε είδους οργανισμό που είναι ενεργός σε οποιονδήποτε τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, του αθλητισμού ή σε άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, καθώς και σε οργανισμούς που υλοποιούν διατομεακές δραστηριότητες σε διάφορους τομείς (π.χ. τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, κέντρα αναγνώρισης και επικύρωσης, εμπορικά επιμελητήρια, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κέντρα προσανατολισμού, πολιτιστικοί και αθλητικοί οργανισμοί).

Ανάλογα με την προτεραιότητα και τους στόχους του σχεδίου, οι συμπράξεις συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους πλέον κατάλληλους και διαφορετικούς εταίρους ώστε να αξιοποιούνται οι διαφορετικές εμπειρίες τους, τα προφίλ και η εξειδικευμένη εμπειρογνωσία τους και να επιτυγχάνονται συναφή και υψηλού επιπέδου αποτελέσματα του σχεδίου.

Συμμετοχή οργανισμών των συνεργαζόμενων εταίρων

Εκτός από τους οργανισμούς που συμμετέχουν επίσημα στο σχέδιο (ο συντονιστής και οι οργανισμοί εταίροι), στις συμπράξεις συνεργασίας μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι εταίροι από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι συμβάλλουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων/δραστηριοτήτων του σχεδίου ή υποστηρίζουν την προώθηση και τη βιωσιμότητά του.

Στο πλαίσιο ενός σχεδίου Erasmus+, οι εν λόγω εταίροι ονομάζονται «συνεργαζόμενοι εταίροι». Όσον αφορά τις πτυχές της επιλεξιμότητας και της συμβατικής διαχείρισης, δεν λογίζονται ως εταίροι του σχεδίου και δεν λαμβάνουν από το πρόγραμμα κανενός είδους χρηματοδότηση ως μέρος του σχεδίου. Ωστόσο, προκειμένου να γίνει κατανοητός ο ρόλος τους εντός της σύμπραξης και να δοθεί μια συνολική εικόνα της πρότασης, η συμμετοχή τους στο σχέδιο και στις διαφορετικές δραστηριότητες πρέπει να περιγράφεται σαφώς στην πρόταση σχεδίου.

Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών

Οι συμπράξεις συνεργασίας είναι διακρατικά σχέδια στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις οργανισμοί από τρεις διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος.

Δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών σε μια σύμπραξη. Ωστόσο, όσον αφορά τις προτάσεις των συμπράξεων συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, τις οποίες διαχειρίζονται σε αποκεντρωμένο επίπεδο οι Εθνικοί Οργανισμοί του Erasmus+, οι οποίες βασίζονται σε μοντέλο χρηματοδότησης μοναδιαίου κόστους, ο προϋπολογισμός για τη διαχείριση και την υλοποίηση του σχεδίου έχει ανώτατο όριο κάλυψης (και ισοδυναμεί με 10 συμμετέχοντες οργανισμούς).

Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

Κατά κανόνα, οι συμπράξεις συνεργασίας στοχεύουν στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ οργανισμών που είναι εγκατεστημένοι στις Χώρες του Προγράμματος. Ωστόσο, οργανισμοί από τις Χώρες Εταίρους μπορούν να συμμετέχουν ως εταίροι (όχι ως αιτούντες), εφόσον η συμμετοχή τους προσδίδει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο.

Στοχευόμενες προτεραιότητες

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση, οι συμπράξεις συνεργασίας πρέπει να στοχεύουν:

 • είτε σε μία τουλάχιστον οριζόντια προτεραιότητα

και/ή

 • σε μία τουλάχιστον συγκεκριμένη προτεραιότητα σχετική με τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού που επηρεάζεται περισσότερο.

Για τα σχέδια στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, τα οποία διαχειρίζονται οι Εθνικοί Οργανισμοί του Erasmus+ σε αποκεντρωμένο επίπεδο, οι Εθνικοί Οργανισμοί μπορούν, μεταξύ αυτών των προτεραιοτήτων, να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη εκείνους που έχουν ιδιαίτερη σημασία στο εθνικό τους πλαίσιο (αποκαλούμενες «ευρωπαϊκές προτεραιότητες στο εθνικό πλαίσιο»). Οι Εθνικοί Οργανισμοί οφείλουν να ενημερώνουν δεόντως τους πιθανούς αιτούντες μέσω των επίσημων ιστοτόπων τους.

Τόπος των δραστηριοτήτων

Όλες οι δραστηριότητες της σύμπραξης συνεργασίας πρέπει να πραγματοποιούνται στις χώρες των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο, είτε ως πλήρεις είτε ως συνεργαζόμενοι εταίροι.

Επιπλέον, αν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση σχετικά με τους στόχους ή την υλοποίηση του σχεδίου:

 • δραστηριότητες μπορούν, επίσης, να πραγματοποιούνται στην έδρα ενός θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης[2], ακόμα και αν στο σχέδιο δεν υπάρχουν συμμετέχοντες οργανισμοί από τη χώρα στην οποία βρίσκεται αυτό το θεσμικό όργανο·
 • δραστηριότητες που αφορούν τη διάδοση και την προώθηση αποτελεσμάτων μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται σε συναφείς θεματικές διακρατικές εκδηλώσεις/συνέδρια στις Χώρες του Προγράμματος ή στις Χώρες Εταίρους.

Διάρκεια του σχεδίου

Από 12 έως 36 μήνες.

Η διάρκεια πρέπει να επιλέγεται στο στάδιο της υποβολής αίτησης με βάση τους στόχους του σχεδίου και το είδος των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου.

Η διάρκεια μιας σύμπραξης συνεργασίας μπορεί να παραταθεί, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του δικαιούχου και με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού ή του Εκτελεστικού Οργανισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό ποσό της επιχορήγησης δεν αλλάζει.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Για συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας που υποβάλλονται από οποιονδήποτε οργανισμό ενεργό στους εν λόγω τομείς, με εξαίρεση τις ευρωπαϊκές ΜΚΟ:

 • στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Για συμπράξεις στον τομέα του αθλητισμού και για συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας που υποβάλλονται από ευρωπαϊκές ΜΚΟ[3]:

 • στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες.
  • Αθλητισμός – Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-SPORT-2021-SCP
  • Ευρωπαϊκές ΜΚΟ — Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης:
   • ERASMUS-EDU-2021-PCOOP-ENGO
   • ERASMUS-YOUTH-2021-PCOOP-ENGO

Και στις δύο περιπτώσεις, η ίδια κοινοπραξία εταίρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση και σε έναν μόνο Εθνικό Οργανισμό ανά προθεσμία[4].

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Για συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας που υποβάλλονται από οποιονδήποτε οργανισμό ενεργό στους εν λόγω τομείς, με εξαίρεση τις ευρωπαϊκές ΜΚΟ:

 • Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση ως τις 20 Μαΐου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου του ίδιου έτους και της 28ης Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Για συμπράξεις στον τομέα της νεολαία που υποβάλλονται από οποιονδήποτε οργανισμό ενεργό στον εν λόγω τομέα, με εξαίρεση τις ευρωπαϊκές ΜΚΟ:

 • Πιθανή πρόσθετη προθεσμία:

Οι Εθνικοί Οργανισμοί δύνανται να οργανώνουν δεύτερο γύρο αιτήσεων στους οποίους ισχύουν επίσης οι κανόνες που ορίζονται στον παρόντα οδηγό. Οι Εθνικοί Οργανισμοί ανακοινώνουν αυτή τη δυνατότητα μέσω του ιστοτόπου τους.

Σε περίπτωση διοργάνωσης δεύτερου γύρου, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις 3 Νοεμβρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών), για σχέδια που ξεκινούν μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 31ης Μαΐου του επόμενου έτους

Για συμπράξεις στον τομέα του αθλητισμού και για συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας που υποβάλλονται από ευρωπαϊκές ΜΚΟ:

 • Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις 25 Μαΐου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Επιλέξιμες δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης

Οι συμπράξεις δύνανται να οργανώνουν δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης για προσωπικό, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, εκπαιδευόμενους και νέους με σκοπό τη στήριξη της υλοποίησης των σχεδίων και την επίτευξη των στόχων του σχεδίου.

Οι δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης μπορούν να λαμβάνουν κάθε μορφή συναφή με το σχέδιο και μπορεί να περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα είδος συμμετεχόντων, είτε ατομικά είτε ως ομάδα. Η μορφή, ο σκοπός, το είδος και ο αριθμός των συμμετεχόντων στις προτεινόμενες δραστηριότητες περιγράφονται και αιτιολογούνται ως μέρος της αίτησης σχεδίου.

Στις επιλέξιμες δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης περιλαμβάνονται:

 • διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό[5], όπως καθηγητές, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές και άλλο προσωπικό που εργάζεται στους συμμετέχοντες οργανισμούς·
 • εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας·
 • επισκέπτες εκπαιδευτικοί και εμπειρογνώμονες από μη συμμετέχοντες οργανισμούς·
 • μαθητευόμενοι, εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ, φοιτητές ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης[6], εκπαιδευόμενοι ενήλικες και μαθητές σχολείου από συμμετέχοντες οργανισμούς·
 • νέοι από τις χώρες των συμμετεχόντων οργανισμών·
 • μέλη του αθλητικού προσωπικού όπως προπονητές, αθλητικοί μάνατζερ ή εκπαιδευτές· αθλητές· διαιτητές.

Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Τα σχέδια συμπράξεων συνεργασίας περιλαμβάνουν τέσσερα στάδια, τα οποία μάλιστα ξεκινούν πριν από την επιλογή της πρότασης σχεδίου για χρηματοδότηση: τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί και οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες θα πρέπει να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια, βελτιώνοντας, έτσι, τη μαθησιακή εμπειρία τους.

 • Σχεδιασμός (καθορισμός των αναγκών, των στόχων, των αποτελεσμάτων του σχεδίου και των μαθησιακών αποτελεσμάτων, των μορφών των δραστηριοτήτων, του χρονοδιαγράμματος κ.λπ.).
 • Προετοιμασία (προσδιορισμός των δραστηριοτήτων, κατάρτιση του προγράμματος εργασίας, πρακτικές ρυθμίσεις, επιβεβαίωση της ομάδας ή των ομάδων στόχος των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων, κατάρτιση συμφωνιών με τους εταίρους κ.λπ.).
 • Υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
 • Παρακολούθηση (αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και του αντικτύπου τους σε διάφορα επίπεδα, ανταλλαγή και χρήση των αποτελεσμάτων του σχεδίου).

Οριζόντιες πτυχές που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τον σχεδιασμό του σχεδίου σας:

Πέραν από τη συμμόρφωση με τα τυπικά κριτήρια και τη θέσπιση ενός βιώσιμου καθεστώτος συνεργασίας με όλους τους εταίρους του σχεδίου, τα παρακάτω στοιχεία μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση του αντικτύπου και της ποιότητας της υλοποίησης των συνεργειών συνεργασίας σε καθεμία από τις φάσεις του σχεδίου. Οι αιτούντες ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τις εν λόγω ευκαιρίες και διαστάσεις κατά τον σχεδιασμό σχεδίων συμπράξεων συνεργασίας.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Τα σχέδια θα πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και θα πρέπει να ενσωματώνουν πράσινες πρακτικές σε όλες τις πτυχές τους. Οι οργανισμοί και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθούν μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό του σχεδίου, γεγονός που θα ενθαρρύνει όλους τους συμμετέχοντες στο σχέδιο να συζητούν, να μαθαίνουν για περιβαλλοντικά ζητήματα και να προβληματίζονται σχετικά με το τι μπορεί να γίνει σε κάθε επίπεδο, και θα βοηθήσει οργανισμούς και συμμετέχοντες να βρουν εναλλακτικούς, πιο οικολογικούς τρόπους υλοποίησης των δραστηριοτήτων τους.

Ένταξη και πολυμορφία

Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ως στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της πρόσβασης, της ένταξης και της δικαιοσύνης σε όλες τις δράσεις του. Για την υλοποίηση των ανωτέρω αρχών, έχει θεσπιστεί μια στρατηγική ένταξης και πολυμορφίας με στόχο τη στήριξη μιας καλύτερης προσέγγισης συμμετεχόντων από διαφορετικά υπόβαθρα, ιδίως αυτών που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες και συναντούν εμπόδια στη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά σχέδια. Οι οργανισμοί θα πρέπει να σχεδιάζουν δραστηριότητες προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες και εντάσσοντάς τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ψηφιακή διάσταση

Η εικονική συνεργασία και ο πειραματισμός με εικονικές και μικτές ευκαιρίες μάθησης αποτελούν βασικούς παράγοντες μιας επιτυχημένης σύμπραξης συνεργασίας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο σχεδίων στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, ενθαρρύνεται θερμά η χρήση των πλατφορμών ηλεκτρονικής αδελφοποίησης (eTwinning), της Πύλης Σχολικής Εκπαίδευσης (SEG) και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE) για τη συνεργασία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις δραστηριότητες του σχεδίου. Στο πλαίσιο σχεδίων στον τομέα της νεολαίας, ενθαρρύνεται θερμά η χρήση της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας για τη συνεργασία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις δραστηριότητες του σχεδίου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Συνάφεια του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο:

 • η πρόταση παρουσιάζει συνάφεια προς τους στόχους και τις προτεραιότητες της δράσης. Επιπλέον, μία πρόταση κρίνεται ιδιαιτέρως συναφής εφόσον:
  • εξετάζει την προτεραιότητα «ένταξη και πολυμορφία»·
  • στην περίπτωση σχεδίων που τελούν υπό τη διαχείριση των Εθνικοί Οργανισμών του Erasmus+ σε αποκεντρωμένο επίπεδο: ανταποκρίνεται σε μία ή περισσότερες «ευρωπαϊκές προτεραιότητες στο εθνικό πλαίσιο», όπως ανακοινώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό·
 • το προφίλ, η πείρα, οι δραστηριότητες των αιτούντων οργανισμών είναι συναφή με το αντικείμενο της αίτησης·
 • η πρόταση βασίζεται σε ουσιαστική και επαρκή ανάλυση των αναγκών·
 • η πρόταση είναι κατάλληλη για τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ διαφορετικών τομέων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού ή ενδεχομένως επιφέρει ιδιαίτερα έντονο αντίκτυπο σε έναν ή περισσότερους από αυτούς τους τομείς·
 • η πρόταση είναι καινοτόμος·
 • η πρόταση είναι καινοτόμος και/ή συμπληρωματική προς άλλες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί από τους συμμετέχοντες οργανισμούς·
 • η πρόταση επιφέρει προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ μέσω των αποτελεσμάτων της, τα οποία δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν στο πλαίσιο δράσεων που υλοποιούνται από μία μόνον χώρα.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο:

 • οι στόχοι του σχεδίου είναι σαφώς καθορισμένοι, ρεαλιστικοί και ανταποκρίνονται σε ανάγκες και στόχους των συμμετεχόντων οργανισμών, καθώς και σε ανάγκες των ομάδων-στόχων τους·
 • η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι σαφής, κατάλληλη και εφικτή:
 • το πρόγραμμα εργασίας του σχεδίου είναι σαφές, πλήρες και αποτελεσματικό, και περιλαμβάνει κατάλληλες φάσεις προετοιμασίας, υλοποίησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου·
 • το σχέδιο είναι αποδοτικό από πλευράς κόστους και διαθέτει επαρκείς πόρους σε κάθε δραστηριότητα·
 • το σχέδιο προτείνει κατάλληλα μέτρα ποιοτικού ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης, ώστε να διασφαλίζεται η ποιοτική, έγκαιρη και εντός προϋπολογισμού υλοποίηση του σχεδίου·
 • οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς και είναι ανοικτές σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες·
 • το σχέδιο ενσωματώνει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων μάθησης για τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία και για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών εταίρων.
  • Εάν οι διαδικτυακές πλατφόρμες του Erasmus+ είναι διαθέσιμες στον/στους τομέα/-είς των συμμετεχόντων οργανισμών: ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο αξιοποιεί τις διαδικτυακές πλατφόρμες του Erasmus+ (eTwinning, EPALE, Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, Πλατφόρμα Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία) ως εργαλεία για την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του σχεδίου.
 • Τα σχέδια σχεδιάζονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ενσωματώνουν πράσινες πρακτικές στις διάφορες φάσεις του σχεδίου.

Αν το σχέδιο προβλέπει δραστηριότητες κατάρτισης, διδασκαλίας ή μάθησης:

 • ο βαθμός στον οποίο οι συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι κατάλληλες για τους στόχους του σχεδίου και περιλαμβάνουν το κατάλληλο προφίλ και τον κατάλληλο αριθμό συμμετεχόντων·
 • η ποιότητα των πρακτικών ρυθμίσεων, της διαχείρισης και των μέσων υποστήριξης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης·
 • η ποιότητα των ρυθμίσεων αναγνώρισης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά εργαλεία και τις αρχές για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 

Ο βαθμός στον οποίο:

 • το σχέδιο περιλαμβάνει κατάλληλο συνδυασμό συμμετεχόντων οργανισμών ως προς το προφίλ, την εμπειρία που έχουν αποκομίσει στο παρελθόν στο πρόγραμμα και την εμπειρογνωσία τους για την επιτυχή εκπλήρωση όλων των στόχων του σχεδίου·
 • το σχέδιο περιλαμβάνει νεοεισερχόμενους και λιγότερο έμπειρους οργανισμούς στη δράση·
 • η προτεινόμενη κατανομή καθηκόντων επιδεικνύει τη δέσμευση και την ενεργό συμβολή όλων των συμμετεχόντων οργανισμών·
 • η πρόταση περιλαμβάνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, καθώς και μεταξύ αυτών των οργανισμών και άλλων ενδιαφερομένων·
 • κατά περίπτωση, ο βαθμός στον οποίο η συμμετοχή ενός συμμετέχοντος οργανισμού από Χώρα Εταίρο προσδίδει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο (σε περίπτωση που δεν πληρούται η εν λόγω προϋπόθεση, δεν θα αξιολογείται η επιλεξιμότητα του σχεδίου).

Αντίκτυπος

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο:

 • η πρόταση σχεδίου περιλαμβάνει συγκεκριμένα και λογικά βήματα για την ένταξη των αποτελεσμάτων του σχεδίου στις συνήθεις εργασίες των συμμετεχόντων οργανισμών·
 • το σχέδιο έχει τη δυνατότητα να επιφέρει θετικό αντίκτυπο στους συμμετέχοντές του και στους συμμετέχοντες οργανισμούς, καθώς και στις ευρύτερες κοινότητές τους·
 • τα αναμενόμενα αποτελέσματα του σχεδίου έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν, πριν και μετά τον κύκλο ζωής του σχεδίου, εκτός των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο·
 • η πρόταση σχεδίου περιλαμβάνει συγκεκριμένα και αποτελεσματικά βήματα για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου εντός των συμμετεχόντων οργανισμών, τη διάδοση των αποτελεσμάτων σε άλλους οργανισμούς και στο κοινό, και τη δημόσια αναγνώριση της χρηματοδότησης του σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση·
  • κατά περίπτωση, ο βαθμός στον οποίο η πρόταση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον το υλικό, τα έγγραφα και τα μέσα επικοινωνίας που παράγονται, διατίθενται δωρεάν και προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών, χωρίς δυσανάλογους περιορισμούς·
 • η πρόταση σχεδίου περιλαμβάνει συγκεκριμένα και αποτελεσματικά βήματα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του σχεδίου, της ικανότητάς του να συνεχίζει να έχει αντίκτυπο και να παράγει αποτελέσματα και μετά την πλήρη απορρόφηση της επιχορήγησης της ΕΕ.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το ήμισυ της μέγιστης βαθμολογίας σε καθεμία από τις κατηγορίες των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παραπάνω (δηλαδή τουλάχιστον 15 βαθμούς στις κατηγορίες «Συνάφεια του σχεδίου» και «Αντίκτυπος»· 10 βαθμοί στις κατηγορίες «ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου» και «ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας»).

Όσον αφορά τις συμπράξεις συνεργασίας τις οποίες διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός, σε περιπτώσεις ex aequo, θα δοθεί προτεραιότητα στην υψηλότερη βαθμολογία στις κατηγορίες «Συνάφεια του σχεδίου» και, κατόπιν, στην κατηγορία «Αντίκτυπος».

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ;

Ανάλογα με το είδος της σύμπραξης συνεργασίας και τον τόπο υποβολής της αίτησης (Εθνικοί Οργανισμοί του Erasmus+ στις Χώρες του Προγράμματος ή Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) που εδρεύει στις Βρυξέλλες), οι προτάσεις θα ακολουθούν διαφορετικό μοντέλο προϋπολογισμού. Τα μοντέλα αυτά επεξηγούνται παρακάτω:

 1. Για προτάσεις συμπράξεων συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας[7], τις οποίες διαχειρίζονται οι Εθνικοί Οργανισμοί του Erasmus+:

Το προτεινόμενο μοντέλο χρηματοδότησης συνίσταται σε έναν κατάλογο κατηγοριών δαπανών από τον οποίο θα επιλέγουν οι αιτούντες, ανάλογα με τις δραστηριότητες που σχεδιάζουν να αναλάβουν και τα αποτελέσματα που επιθυμούν να επιτύχουν. Η πρώτη κατηγορία, «διαχείριση και υλοποίηση σχεδίου» είναι μια κατηγορία δαπανών για την οποία όλα τα είδη συμπράξεων συνεργασίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση, καθώς στόχος τους είναι να συνεισφέρουν στις δαπάνες υλοποίησης κάθε σχεδίου. Επιπλέον, οι συμπράξεις συνεργασίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ειδική χρηματοδότηση προκειμένου να διοργανώσουν «διακρατικές συναντήσεις για το σχέδιο». Οι λοιπές κατηγορίες δαπανών μπορούν να επιλεγούν μόνο για σχέδια τα οποία επιδιώκουν πιο ουσιαστικούς στόχους όσον αφορά τα αποτελέσματα του σχεδίου, τη διάδοση ή την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων διδασκαλίας, κατάρτισης και μάθησης. Επιπλέον, αν δικαιολογούνται από τις δραστηριότητες/τα αποτελέσματα του σχεδίου, μπορούν να καλυφθούν έκτακτες δαπάνες και δαπάνες για τη συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.

Η συνολική επιχορήγηση του σχεδίου είναι μεταβλητό ποσό, με ελάχιστο ποσό 100 000 EUR και μέγιστο ποσό 400 000 EUR για σχέδια ελάχιστης διάρκειας 12 μηνών και μέγιστης διάρκειας 36 μηνών.

Οι λεπτομερείς πίνακες των κανόνων χρηματοδότησης με τα ισχύοντα ποσοστά και τις θέσεις του προϋπολογισμού που συνθέτουν τον προϋπολογισμό αυτού του είδους σχεδίων παρατίθενται παρακάτω, στην ενότητα «Εφαρμοστέοι κανόνες χρηματοδότησης για προτάσεις συμπράξεων συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας[8], τις οποίες διαχειρίζονται αποκεντρωμένα οι Εθνικοί Οργανισμοί του Erasmus+».

 1. Για προτάσεις συμπράξεων συνεργασίας στον τομέα:
 • του αθλητισμού ή
 • της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας στον τομέα της εκπαίδευσης που υποβάλλεται από ευρωπαϊκή ΜΚΟ,

την οποία διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες:

Το προτεινόμενο μοντέλο επιχορήγησης συνίσταται σε έναν κατάλογο τριών ενιαίων κατ’ αποκοπήν ποσών που αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό της επιχορήγησης για το σχέδιο: 120 000 EUR, 250 000 EUR και 400 000 EUR. Οι αιτούντες θα επιλέξουν μεταξύ των τριών προκαθορισμένων ποσών αναλόγως των δραστηριοτήτων που επιθυμούν να αναλάβουν και των αποτελεσμάτων που επιθυμούν να επιτύχουν.

Κατά τον σχεδιασμό των σχεδίων τους, οι αιτούντες οργανισμοί —μαζί με τους εταίρους του σχεδίου— θα πρέπει να επιλέξουν το ενιαίο κατ’ αποκοπήν ποσό που θα είναι καταλληλότερο για την κάλυψη των δαπανών των σχεδίων τους με βάση τις ανάγκες και τους στόχους τους. Εάν το σχέδιο επιλεγεί για χρηματοδότηση, το αιτούμενο κατ’ αποκοπήν ποσό μετατρέπεται στο συνολικό ποσό της επιχορήγησης.

Οι προτάσεις πρέπει να περιγράφουν τις δραστηριότητες που δεσμεύονται να υλοποιήσουν οι αιτούντες με το κατ’ αποκοπήν ποσό που ζητείται και πρέπει να πληρούν τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Απαιτήσεις ανάλογα με το κατ’ αποκοπήν ποσό

 1. Για ποσά επιχορηγήσεων ύψους 120 000 ή 250 000 EUR:

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν ανάλυση αναγκών και αναφέρουν την κατανομή των καθηκόντων και του προϋπολογισμού μεταξύ των εταίρων του σχεδίου. Αναφέρονται επίσης το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε δέσμης εργασιών και δραστηριοτήτων του σχεδίου, καθώς και η προθεσμία για την παραγωγή των παραδοτέων του σχεδίου.

Η περιγραφή του σχεδίου κάνει διάκριση μεταξύ της διαχείρισης του σχεδίου και της δέσμης εργασιών για την υλοποίηση. Οι αιτούντες πρέπει να χωρίσουν τις δραστηριότητες του σχεδίου σε «δέσμες εργασιών». Κάθε δέσμη εργασιών συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους, ορόσημα και παραδοτέα. Συνιστάται στους αιτούντες να χωρίζουν τα σχέδιά τους σε 5 δέσμες εργασιών κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένης της δέσμης για τη διαχείριση του σχεδίου.

 1. Για ποσά επιχορήγησης ύψους 400 000 EUR:

Η περιγραφή του σχεδίου περιλαμβάνει λεπτομερή μεθοδολογία του σχεδίου με σαφή κατανομή καθηκόντων και χρηματοδοτικές ρυθμίσεις μεταξύ των εταίρων, λεπτομερές χρονοδιάγραμμα με ορόσημα και κύρια παραδοτέα, το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και τα εργαλεία που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τη διασφάλιση της έγκαιρης υλοποίησης των δραστηριοτήτων του σχεδίου.

Οι αιτούντες πρέπει να χωρίσουν τις δραστηριότητες του σχεδίου σε «δέσμες εργασιών». Κάθε δέσμη εργασιών συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους, ορόσημα και παραδοτέα. Συνιστάται στους αιτούντες να χωρίζουν τα σχέδιά τους σε 5 δέσμες εργασιών κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένης της δέσμης για τη διαχείριση του σχεδίου.

Οι προτάσεις καταρτίζουν μηχανισμούς διασφάλισης και παρακολούθησης της ποιότητας, καθώς και στρατηγική αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αξιολόγησης, οι αιτούντες πρέπει να προσδιορίσουν ένα σύνολο ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών που θα επιτρέπουν την αξιολόγηση του επιπέδου επίτευξης των εν λόγω στόχων.

Καταβολή της επιχορήγησης

Η τελική πληρωμή θα αντιστοιχεί στον αριθμό των οργανωμένων δραστηριοτήτων και των ολοκληρωμένων δεσμών εργασιών, με το όριο που καθορίζεται στο μέγιστο ποσό επιχορήγησης που ορίζεται στη συμφωνία επιχορήγησης και με την επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων που αφορούν ειδικά τους όρους πληρωμής και τη μείωση της επιχορήγησης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ[9] ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ERASMUS+:

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ):

Μέγιστη παρεχόμενη επιχορήγηση:

μεταβλητό ποσό έως 400 000 EUR

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν τη συνολική επιχορήγηση της ΕΕ για το σχέδιο με τον πλέον ευέλικτο τρόπο, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δραστηριοτήτων που προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας.

Κατηγορία προϋπολογισμού

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Ποσό

Διαχείριση και υλοποίηση σχεδίου

Διαχείριση σχεδίου (π.χ. σχεδιασμός, οικονομικά ζητήματα, συντονισμός και επικοινωνία μεταξύ των εταίρων κ.λπ.)· μικρής κλίμακας υλικό, εργαλεία και προσεγγίσεις μάθησης/διδασκαλίας/κατάρτισης κ.λπ., εικονική συνεργασία και τοπικές δραστηριότητες του σχεδίου (π.χ. εργασία με τους εκπαιδευόμενους στην τάξη, δραστηριότητες που αφορούν την εργασία στον τομέα της νεολαίας, οργάνωση και καθοδήγηση των ενσωματωμένων δραστηριοτήτων μάθησης/κατάρτισης κλπ.)· ενημέρωση, προώθηση και διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου(π.χ. φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, διαδικτυακές πληροφορίες κ.λπ.).

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: με βάση τη διάρκεια της σύμπραξης συνεργασίας και τον αριθμό των συμμετεχόντων οργανισμών.

Συνεισφορά στις δραστηριότητες του συντονιστικού οργανισμού:

500 EUR ανά μήνα

Ανώτατο ποσό 2 750 ΕUR ανά μήνα

Συνεισφορά στις δραστηριότητες των λοιπών συμμετεχόντων οργανισμών:

250 EUR ανά οργανισμό μηνιαίως

Διακρατικές συναντήσεις για το σχέδιο

Συμμετοχή σε συναντήσεις των εταίρων του σχεδίου που αποσκοπούν στην υλοποίηση και τον συντονισμό του σχεδίου. Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: βάσει της απόστασης και του αριθμού των ατόμων

Το αίτημα πρέπει να αιτιολογείται από τον αιτούντα και να έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό. Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου της δραστηριότητας[10] χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή[11].

Για αποστάσεις μεταξύ 100 και 1 999 χλμ.:

575 EUR ανά συμμετέχοντα για κάθε συνάντηση

Για αποστάσεις 2 000 χλμ. και άνω:

760 EUR ανά συμμετέχοντα για κάθε συνάντηση

Αποτελέσματα του σχεδίου

Αποτελέσματα / απτά αποτελέσματα του σχεδίου (όπως προγράμματα σπουδών, παιδαγωγικό υλικό και υλικό σχετικό με την εργασία στον τομέα της νεολαίας, ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι, εργαλεία ΤΠ, αναλύσεις, μελέτες, μέθοδοι μάθησης από ομοτίμους, κ.λπ.).

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: οι δαπάνες προσωπικού όσον αφορά τους διαχειριστές και το διοικητικό προσωπικό αναμένεται να καλυφθούν από την κατηγορία «Διαχείριση και υλοποίηση σχεδίου». Για να μην υπάρξει αλληλοεπικάλυψη με την εν λόγω κατηγορία, οι αιτούντες πρέπει να δικαιολογούν το είδος και το ύψος των σχετικών δαπανών προσωπικού για κάθε προτεινόμενο αποτέλεσμα.

Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι ποιοτικά και ποσοτικά επαρκή προκειμένου να είναι επιλέξιμα για αυτού του είδους την επιχορήγηση. Τα αποτελέσματα πρέπει να αποδεικνύουν το δυναμικό τους αφενός όσον αφορά την ευρύτερη χρήση και αξιοποίησή τους και αφετέρου όσον αφορά τον αντίκτυπό τους.

Πίνακας B1.1 ανά διαχειριστή ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

Πίνακας B1.2 ανά ερευνητή / εκπαιδευτικό / εκπαιδευτή / εργαζόμενο στον τομέα της νεολαίας ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

Πίνακας B1.3 ανά τεχνικό ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

Πίνακας B1.4 ανά μέλος του διοικητικού προσωπικού ανά ημέρα εργασίας στο σχέδιο

Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις

Συνεισφορά στις δαπάνες που συνδέονται με εθνικά και διακρατικά συνέδρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις (με φυσική παρουσία ή εικονική μορφή) με στόχο την ανταλλαγή και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου (εξαιρουμένων των δαπανών μετακίνησης και διαβίωσης των αντιπροσώπων των συμμετεχόντων οργανισμών του σχεδίου).

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: η στήριξη για τις πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις παρέχεται μόνο εφόσον αυτές αφορούν άμεσα τα αποτελέσματα του σχεδίου. Ένα σχέδιο που δεν λαμβάνει επιχορήγηση για αποτελέσματα του σχεδίου δεν μπορεί να λάβει στήριξη για τη διοργάνωση πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων.

100 EUR ανά τοπικό συμμετέχοντα

(ήτοι συμμετέχοντες από τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η εκδήλωση)

Ανώτατο ποσό 30 000 EUR ανά σχέδιο, από τα οποία 5 000 EUR κατ’ ανώτατο όριο για εικονικές εκδηλώσεις ανά σχέδιο

200 EUR ανά διεθνή συμμετέχοντα (ήτοι συμμετέχοντες από άλλες χώρες)

15 EUR ανά συμμετέχοντα σε εικονικές εκδηλώσεις

Στήριξη για την ένταξη

Δαπάνες που αφορούν τη συμμετοχή συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες.

100 EUR ανά συμμετέχοντα

Πρόσθετες δαπάνες άμεσα συνδεόμενες με συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες και τους συνοδούς τους (περιλαμβανομένων αιτιολογημένων δαπανών μετακίνησης και διαβίωσης, εφόσον δεν έχει ζητηθεί επιχορήγηση για τους εν λόγω συμμετέχοντες από τις κατηγορίες προϋπολογισμού «Δαπάνες μετακίνησης» και «επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών»).

Μηχανισμός χρηματοδότησης: πραγματικές δαπάνες.

Κανόνας κατανομής: το αίτημα πρέπει να αιτιολογείται από τον αιτούντα και να έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό.

100 % των επιλέξιμων δαπανών

Έκτακτες δαπάνες

Συνεισφορά σε πραγματικές δαπάνες που συνδέονται με δραστηριότητες υπεργολαβίας ή αγοράς αγαθών και υπηρεσιών.

Δαπάνες για την παροχή οικονομικής εγγύησης, εφόσον τη ζητήσει ο Εθνικός Οργανισμός.

υψηλές δαπάνες μετακίνησης συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης καθαρότερων μέσων μεταφοράς με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: πραγματικές δαπάνες.

Κανόνας κατανομής: το αίτημα πρέπει να αιτιολογείται από τον αιτούντα και να έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό. Η υπεργολαβία πρέπει να αφορά υπηρεσίες που δεν μπορούν να παρέχονται άμεσα από τους συμμετέχοντες οργανισμούς για λόγους που αιτιολογούνται δεόντως. Ο εξοπλισμός δεν μπορεί να αφορά συνήθη εξοπλισμό γραφείου ή εξοπλισμό που κατά κανόνα χρησιμοποιείται από τους συμμετέχοντες οργανισμούς.

80 % των επιλέξιμων δαπανών

Ανώτατο ποσό 50 000 EUR ανά σχέδιο (εξαιρουμένων των δαπανών για την παροχή χρηματικής εγγύησης)

Πρόσθετη χρηματοδότηση για δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης

Κατηγορία προϋπολογισμού

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Ποσό

Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών, από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο της δραστηριότητας μετ’ επιστροφής.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: βάσει της απόστασης και του αριθμού των ατόμων

Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου της δραστηριότητας[12] χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή[13].

Απόσταση ταξιδιού

Συνήθης μετακίνηση

Πράσινη μετακίνηση

0 – 99 χλμ.

23 EUR

 

100 – 499 χλμ.

180 EUR

210 EUR

500 – 1 999 χλμ.

275 EUR

320 EUR

2 000 – 2 999 χλμ.

360 EUR

410 EUR

3 000 – 3 999 χλμ.

530 EUR

610 EUR

4 000 – 7 999 χλμ.

820 EUR

 

8 000 χλμ. και άνω:

1 500 EUR

 

Επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών δαπανών

Δαπάνες που συνδέονται με τη διαβίωση κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: βάσει της διάρκειας της διαμονής ανά συμμετέχοντα, περιλαμβανομένων των συνοδών (εφόσον απαιτείται), περιλαμβανομένων επίσης μίας ημέρας μετακίνησης πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα.

Οι ατομικές δαπάνες μπορούν να καλυφθούν για δραστηριότητα διάρκειας έως 365 ημερών. Το αίτημα για τις εν λόγω δαπάνες πρέπει να αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης.

Ποσό βάσης για προσωπικό και εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας: 106 EUR

Ποσό βάσης για εκπαιδευομένους και νέους: 58 EUR

Το ποσό βάσης καταβάλλεται έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας. Το καταβαλλόμενο ποσό ανέρχεται στο 70 % του ποσού βάσης από την 15η ημέρα της δραστηριότητας και στο 50 % του ποσού βάσης από την 60ή ημέρα της δραστηριότητας. Τα καταβαλλόμενα ποσά στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο ποσό σε ευρώ.

Γλωσσική υποστήριξη

Δαπάνες που συνδέονται με την υποστήριξη που παρέχεται στους συμμετέχοντες προκειμένου να βελτιωθούν οι γνώσεις τους στη γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων μόνο για δραστηριότητες που διαρκούν από 2 ως 12 μήνες.

Το αίτημα για τις εν λόγω δαπάνες πρέπει να αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης.

150 EUR ανά συμμετέχοντα που χρειάζεται γλωσσική υποστήριξη

Πίνακας Α – Αποτελέσματα σχεδίου (ποσά σε EUR ανά ημέρα)

Η εν λόγω χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις δαπάνες προσωπικού των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο για την παραγωγή αποτελεσμάτων του σχεδίου[14]. Τα εν λόγω ποσά εξαρτώνται από: α) το προφίλ του προσωπικού που συμμετέχει στο σχέδιο και β) τη χώρα του συμμετέχοντος οργανισμού το προσωπικό του οποίου συμμετέχει στο σχέδιο.

 

Διαχειριστής

Εκπαιδευτικός/ Εκπαιδευτής/ Ερευνητής/

Εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας

Τεχνικός

Διοικητικό προσωπικό/εθελοντής

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Δανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Σουηδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

294

241

190

157

Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Φινλανδία, Ισλανδία

280

214

162

131

Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία

164

137

102

78

Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία

88

74

55

47

Πίνακας Β – Αποτελέσματα σχεδίου (ποσά σε EUR ανά ημέρα)

Η εν λόγω χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις δαπάνες προσωπικού των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο για την παραγωγή αποτελεσμάτων του σχεδίου[15]. Τα εν λόγω ποσά εξαρτώνται από: α) το προφίλ του προσωπικού που συμμετέχει στο σχέδιο και β) τη χώρα του συμμετέχοντος οργανισμού το προσωπικό του οποίου συμμετέχει στο σχέδιο.

 

Διαχειριστής

Εκπαιδευτικός/ Εκπαιδευτής/

Ερευνητής/

Εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας

Τεχνικός

Διοικητικό προσωπικό

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Αυστραλία, Καναδάς, Κουβέιτ, Μακάο, Μονακό, Κατάρ, Άγιος Μαρίνος, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

294

241

190

157

Ανδόρα, Μπρουνέι, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Σινγκαπούρη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κράτος της Πόλης του Βατικανού, Ηνωμένο Βασίλειο

280

214

162

131

Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Χονγκ Κονγκ, Ισραήλ, Κορέα (Δημοκρατία της Κορέας), Ομάν, Σαουδική Αραβία, Ταϊβάν

164

137

102

78

Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Αϊτή, Αλβανία, Αλγερία, Ανγκόλα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αργεντινή, Αρμενία, Αφγανιστάν, Βανουάτου, Βενεζουέλα, Βιετνάμ, Βολιβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Γεωργία, Γκάμπια, Γκαμπόν, Γκάνα, Γουατεμάλα, Γουιάνα, Γουινέα, Γουινέα Μπισάου, Γρενάδα, Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού, Δομινικανή Δημοκρατία, Εκουαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, Ερυθραία, Εσουατίνι, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας, Ινδία, Ινδονησία, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Ισημερινή Γουινέα, Καζακστάν, Καμερούν, Καμπότζη, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Κένυα, Κίνα, Κιργιζία, Κιριμπάτι, Κολομβία, Κομόρες, Κονγκό, Κόσοβο, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Λαϊκή Δημοκρατία του Ανατολικού Τιμόρ, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, Λάος, Λεσότο, Λευκορωσία, Λίβανος, Λιβερία, Λιβύη, Μαδαγασκάρη, Μαλαισία, Μαλάουι, Μαλδίβες, Μάλι, Μαρόκο, Μαυρίκιος, Μαυριτανία, Μαυροβούνιο, Μεξικό, Μιανμάρ/Βιρμανία, Μογγολία, Μοζαμβίκη, Μολδαβία, Μπανγκλαντές, Μπαρμπέιντος, Μπελίζε, Μπενίν, Μποτσουάνα, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Μπουτάν, Ναμίμπια, Ναουρού, Νεπάλ, Νήσοι Κουκ, Νήσοι Μάρσαλ, Νήσοι Σολομώντος, Νίγηρας, Νιγηρία, Νικαράγουα, Νιούε, Νότια Αφρική, Νότιο Σουδάν, Ντομίνικα, Ονδούρα, Ουγκάντα, Ουζμπεκιστάν, έδαφος της Ουκρανίας όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο, Ουρουγουάη, Πακιστάν, Παλαιστίνη, Παλάου, Παναμάς, Παπουασία-Νέα Γουινέα, Παραγουάη, Περού, Πράσινο Ακρωτήριο, Ρουάντα, έδαφος της Ρωσίας όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο, Σαμόα, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σενεγάλη, Σεϋχέλες, Σιέρα Λεόνε, Σομαλία, Σουδάν, Σουρινάμ, Σρι Λάνκα, Συρία, Ταϊλάνδη, Τανζανία, Τατζικιστάν, Τζαμάικα, Τζιμπουτί, Τόγκο, Τόνγκα, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Τσαντ, Τουβαλού, Τουρκμενιστάν, Τυνησία, Υεμένη, Φιλιππίνες, Φίτζι, Χιλή

88

74

55

39

 1. Κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο σε Χώρα του Προγράμματος και επιθυμεί να συμμετάσχει σε σύμπραξη συνεργασίας πρέπει να διαθέτει έγκυρο Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE). Τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε Χώρες Εταίρους δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά οφείλουν να ενστερνίζονται τις αρχές του. –

  Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης, οι άτυπες ομάδες νέων δεν λογίζονται ως οργανισμοί και επομένως δεν είναι επιλέξιμες για συμμετοχή (ούτε ως αιτούντες ούτε ως εταίροι).

 2. Έδρες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι Βρυξέλλες, η Φρανκφούρτη, το Λουξεμβούργο, το Στρασβούργο και η Χάγη.

 3. Όσον αφορά τον ορισμό του τι θεωρείται ευρωπαϊκές ΜΚΟ για τον σκοπό του προγράμματος Erasmus+, ανατρέξτε στο «Μέρος Δ – Γλωσσάριο» του παρόντος οδηγού.

 4. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τους Εθνικούς Οργανισμούς Erasmus+ όσο και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) που εδρεύει τις Βρυξέλλες.

 5. Στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό προσωπικό που παρεμβαίνει εντός του σχολείου, όπως σχολικοί επιθεωρητές, σχολικοί σύμβουλοι, παιδαγωγικοί σύμβουλοι, ψυχολόγοι κ.λπ.

 6. Οι φοιτητές ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε συμμετέχον ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και να πραγματοποιούν σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου ή άλλου αναγνωρισμένου τίτλου ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέχρι και διδακτορικού επιπέδου.

 7. Εκτός από προτάσεις για τις οποίες ο αιτών είναι ευρωπαϊκή ΜΚΟ σε οποιονδήποτε από αυτούς τους τομείς. Οι εν λόγω αιτούντες πρέπει να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση σε κεντρικό επίπεδο, στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες. Για τον ορισμό του τι θεωρείται ευρωπαϊκή ΜΚΟ για τους σκοπούς του προγράμματος Erasmus+, βλ. «Μέρος Δ – Γλωσσάριο» του παρόντος οδηγού.

 8. Εκτός από προτάσεις για τις οποίες ο αιτών είναι ευρωπαϊκή ΜΚΟ σε οποιονδήποτε από αυτούς τους τομείς. Οι εν λόγω αιτούντες πρέπει να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση σε κεντρικό επίπεδο, στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες. Για τον ορισμό του τι θεωρείται ευρωπαϊκή ΜΚΟ για τους σκοπούς του προγράμματος Erasmus+, βλ. «Μέρος Δ – Γλωσσάριο» του παρόντος οδηγού.

 9. Εκτός από προτάσεις για τις οποίες ο αιτών είναι ευρωπαϊκή ΜΚΟ σε οποιονδήποτε από αυτούς τους τομείς. Οι εν λόγω αιτούντες πρέπει να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση σε κεντρικό επίπεδο, στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες. Για τον ορισμό του τι θεωρείται ευρωπαϊκή ΜΚΟ για τους σκοπούς του προγράμματος Erasmus+, βλ. «Μέρος Δ – Γλωσσάριο» του παρόντος οδηγού.

 10. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1 365,28 χλμ.) και στη συνέχεια θα επιλέξει την ισχύουσα ζώνη απόστασης ταξιδιού (δηλ. μεταξύ 500 και 1 999 χλμ.).    

 11. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el

 12. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1 365,28 χλμ.) και στη συνέχεια θα επιλέξει την ισχύουσα ζώνη απόστασης ταξιδιού (δηλ. μεταξύ 500 και 1 999 χλμ.).    

 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el

 14. Στην περίπτωση της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι δαπάνες για το προσωπικό που απασχολείται σε σχολές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι διαπιστευμένοι δικαιούχοι από τον ECHE είναι επιλέξιμες στην κατηγορία δαπανών «Αποτελέσματα σχεδίου».

 15. Στην περίπτωση της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι δαπάνες για το προσωπικό που απασχολείται σε σχολές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οι οποίες είναι διαπιστευμένοι δικαιούχοι από τον ECHE είναι επιλέξιμες στην κατηγορία δαπανών «Αποτελέσματα σχεδίου».