Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Η ιστοσελίδα αυτή δεν αντικατοπτρίζει ακόμη το περιεχόμενο του οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2022. Ωστόσο, μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον πλήρη οδηγό για το 2022 σε μορφή PDF στη γλώσσα της επιλογής σας μέσω της εντολής «Download» (Τηλεφόρτωση) στη δεξιά πλευρά αυτής της σελίδας.

Σχεδια κινητικοτητας για νεους - «Ανταλλαγες Νεων»

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης[1], οργανισμοί και άτυπες ομάδες νέων μπορούν να λαμβάνουν στήριξη για την υλοποίηση σχεδίων που φέρνουν σε επαφή νέους ανθρώπους από διαφορετικές χώρες με σκοπό την ανταλλαγή και τη μάθηση εκτός του οικείου τους συστήματος τυπικής εκπαίδευσης.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει την κινητικότητα των νέων στον τομέα της μη τυπικής μάθησης με τη μορφή ανταλλαγών, με σκοπό τη συμμετοχή και την ενδυνάμωσή τους ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες, τη σύνδεσή τους με το ευρωπαϊκό σχέδιο καθώς και την παροχή βοήθειας για την απόκτηση και ανάπτυξη ικανοτήτων για τη ζωή τους και το επαγγελματικό μέλλον τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι ανταλλαγές νέων αποσκοπούν στα ακόλουθα:

 • στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου, της μάθησης, και της ευρωπαϊκής ταυτότητας·
 • στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών των νέων·
 • στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών και στην καταπολέμηση προκαταλήψεων και στερεοτύπων·
 • στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με σημαντικά κοινωνικά θέματα και, κατ’ επέκταση, στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία και στα κοινά.

Η δράση είναι ανοικτή σε όλους τους νέους, με έμφαση σε αυτούς που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία 2019-2027 καθορίζει ένα πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2018, με τίτλο «Ενεργοποίηση, σύνδεση και ενίσχυση των νέων». Η στρατηγική επιδιώκει να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο, υποστηρίζει τη συμμετοχή τους στα κοινά και στην κοινωνία και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας. Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία περιλαμβάνει επίσης μια διαδικασία διαλόγου για τη νεολαία και, σε αυτό το πλαίσιο, το 2018 θεσπίστηκαν 11 ευρωπαϊκοί στόχοι για τη νεολαία. Οι εν λόγω στόχοι προσδιορίζουν διατομεακά ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή των νέων και επισημαίνουν τις προκλήσεις. Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία θα πρέπει να συμβάλλει στην εκπλήρωση αυτού του οράματος των νέων. Υπό τη βασική παράμετρο «Σύνδεση», η Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία προάγει και διευκολύνει τη σύνδεση, τις σχέσεις και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των νέων ως καίριο στοιχείο της μελλοντικής ανάπτυξης της ΕΕ. Η εν λόγω σύνδεση ενισχύεται καλύτερα μέσω διαφορετικών μορφών κινητικότητας, μία εκ των οποίων είναι οι ανταλλαγές νέων.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Θεματικές στρατηγικές στον τομέα της νεολαίας

Το πρόγραμμα Erasmus+ επιδιώκει να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων, την ενίσχυση της ποιότητας των διαδικασιών άτυπης και μη τυπικής μάθησης και την ανάπτυξη ποιοτικής εργασίας στον τομέα της νεολαίας. Περαιτέρω στήριξη στους τομείς αυτούς παρέχεται μέσω ειδικών θεματικών στρατηγικών, όπως η στρατηγική για τη συμμετοχή των νέων, το Youthpass και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κατάρτισης (ETS)[2].

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ανταλλαγές νέων

Οι ανταλλαγές νέων είναι συναντήσεις ομάδων νέων από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες που συγκεντρώνονται για μικρό χρονικό διάστημα προκειμένου να υλοποιήσουν από κοινού ένα πρόγραμμα μη τυπικής μάθησης (μίγμα εργαστηρίων, ασκήσεων, συζητήσεων, παιχνιδιών ρόλων, προσομοιώσεων, δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους κ.λπ.) σε ένα θέμα ενδιαφέροντός τους, αντλώντας έμπνευση από τους ευρωπαϊκούς στόχους για τη νεολαία[3]. Η περίοδος μάθησης περιλαμβάνει μία φάση προετοιμασίας πριν από την ανταλλαγή, καθώς και αξιολόγηση και παρακολούθηση μετά την ανταλλαγή.

Οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο των ανταλλαγών νέων: ταξίδια για ακαδημαϊκές σπουδές· δραστηριότητες ανταλλαγών που αποσκοπούν σε οικονομικό κέρδος· δραστηριότητες ανταλλαγών που μπορούν να θεωρηθούν τουρισμός· φεστιβάλ· ταξίδια αναψυχής· καλλιτεχνικές περιοδείες, καταστατικές συνελεύσεις, σεμινάρια κατάρτισης από ενηλίκους σε νέους.

Εκτός από τις ανταλλαγές νέων, τα σχέδια θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν προπαρασκευαστικές επισκέψεις.

Προπαρασκευαστικές επισκέψεις

Σκοπός των προπαρασκευαστικών επισκέψεων είναι να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των δραστηριοτήτων με τη διευκόλυνση και προετοιμασία των διοικητικών ρυθμίσεων, την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και κατανόησης και τη δημιουργία σταθερής σύμπραξης μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών και ατόμων. Όταν στις δραστηριότητες ανταλλαγής νέων συμμετέχουν νέοι με λιγότερες ευκαιρίες, η προπαρασκευαστική επίσκεψη θα πρέπει να διασφαλίζει ότι πληρούνται οι συγκεκριμένες ανάγκες των συμμετεχόντων. Οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις πραγματοποιούνται στη χώρα ενός εκ των οργανισμών υποδοχής, πριν από την έναρξη της δραστηριότητας ανταλλαγής νέων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ένα σχέδιο υλοποιείται από τουλάχιστον δύο οργανισμούς. Οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε ένα σχέδιο θα πρέπει να ωφελούνται από τη συμμετοχή τους. Επομένως, το σχέδιο θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους τους και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί αναλαμβάνουν τον ρόλο «αποστολής» και/ή «υποδοχής» συμμετεχόντων, ήτοι φιλοξενίας της δραστηριότητας. Ένας εκ των οργανισμών αναλαμβάνει επίσης τον ρόλο του συντονιστή και υποβάλλει αίτηση για ολόκληρο το σχέδιο εκ μέρους της σύμπραξης.

Κάθε σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί και οι νέοι που συμμετέχουν στις δραστηριότητες θα πρέπει να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια, βελτιώνοντας, έτσι, τη μαθησιακή εμπειρία τους.

 • Σχεδιασμός (προσδιορισμός των αναγκών, των στόχων, των μαθησιακών αποτελεσμάτων, της μορφής των δραστηριοτήτων, ανάπτυξη του προγράμματος εργασίας, χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων κ.λπ.)
 • Προετοιμασία (πρακτικές ρυθμίσεις, κατάρτιση συμφωνιών με εταίρους, γλωσσική/διαπολιτισμική/μαθησιακή και επιχειρησιακή προετοιμασία των συμμετεχόντων πριν από την αναχώρησή τους κ.λπ.)
 • Υλοποίηση των δραστηριοτήτων
 • Παρακολούθηση (αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, προσδιορισμός και τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, καθώς και διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων του σχεδίου).

Μια ποιοτική ανταλλαγή νέων:

 • Εδράζεται στην ενεργό συμμετοχή των νέων και των συμμετεχόντων οργανισμών, οι οποίοι θα πρέπει να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε όλα τα στάδια του σχεδίου, βελτιώνοντας, με τον τρόπο αυτόν, τη μαθησιακή και αναπτυξιακή εμπειρία τους·
 • περιλαμβάνει διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων και αξιοποιεί την εν λόγω πολυμορφία·
 • βασίζεται σε σαφώς προσδιορισμένες ανάγκες των συμμετεχόντων νέων·
 • διασφαλίζει ότι τα μη τυπικά και άτυπα μαθησιακά αποτελέσματα των συμμετεχόντων προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται δεόντως·
 • ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να προβληματίζονται σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα και αξίες.

Μαθησιακή διαδικασία

Η οργάνωση μιας ανταλλαγής νέων στο πλαίσιο μη τυπικής μάθησης απαιτεί ότι τουλάχιστον ένα μέρος των επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων έχει σχεδιαστεί εκ των προτέρων, προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες ευκαιρίες. Οι νέοι που συμμετέχουν στη δραστηριότητα θα πρέπει να συμβάλουν στον προσδιορισμό των αναγκών τους και της μάθησης που επιθυμούν να λάβουν ή να εξελίξουν μέσω της ανταλλαγής νέων.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της δραστηριότητας (οργάνωση του προγράμματος, μέθοδοι εργασίας και καθορισμός του καταμερισμού των καθηκόντων) και να εξετάζουν τους τρόπους προετοιμασίας τους ώστε να μεγιστοποιούν τη μαθησιακή και προσωπική ανάπτυξη που προκύπτει από την ανταλλαγή.

Μετά την ολοκλήρωση της βασικής δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καλούνται να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τη δραστηριότητα, να προβληματίζονται σχετικά με όσα έμαθαν και σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εξετάζουν πιθανούς τρόπους παρακολούθησης της δραστηριότητας. Αυτό μπορεί να γίνεται σε ατομική βάση και, εφόσον είναι δυνατόν, σε ομαδική βάση.

Οι οργανισμοί θα πρέπει να στηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ιδίως μέσω του Youthpass.

Ένταξη και πολυμορφία

Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ως στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της πρόσβασης, της ένταξης και της δικαιοσύνης σε όλες τις δράσεις του. Οι οργανισμοί θα πρέπει να σχεδιάζουν στο πλαίσιο του σχεδίου δραστηριότητες προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες και εντάσσοντάς τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Οι ανταλλαγές νέων είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για τη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες:

 • η ομαδική κινητικότητα προσφέρει διεθνή εμπειρία κινητικότητας εντός της ασφάλειας μιας ομάδας·
 • η μικρή διάρκεια των ανταλλαγών νέων τις καθιστά κατάλληλες για συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες·
 • η συμμετοχή τοπικών συμμετεχόντων διευκολύνει την πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά σχέδια.

Οι ανταλλαγές νέων είναι επίσης κατάλληλες για την επιδίωξη της ένταξης και της πολυμορφίας ως στόχων του σχεδίου, όπως είναι, για παράδειγμα, η στήριξη της καταπολέμησης των στερεοτύπων, η ενίσχυση της κατανόησης, η ανοχή και η απαγόρευση διακρίσεων. 

Προστασία και ασφάλεια των συμμετεχόντων

Στις ανταλλαγές νέων προβλέπονται επικεφαλής ομάδων. Οι επικεφαλής ομάδων παρακολουθούν και παρέχουν στήριξη στους συμμετέχοντες με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας της μαθησιακής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της βασικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, φροντίζουν για την ύπαρξη ενός περιβάλλοντος ασφάλειας, σεβασμού και χωρίς διακρίσεις, καθώς και για την προστασία των συμμετεχόντων. Κατά τον σχεδιασμό και την προετοιμασία των ανταλλαγών νέων, θα πρέπει να εξετάζεται το ζήτημα της προστασίας και ασφάλειας των συμμετεχόντων και θα πρέπει να προβλέπονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη/μείωση των κινδύνων.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Η ανταλλαγή νέων θα πρέπει να προάγει περιβαλλοντικά βιώσιμη και υπεύθυνη συμπεριφορά μεταξύ των συμμετεχόντων μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της δράσης για τη μείωση ή την αντιστάθμιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Οι ανταλλαγές νέων θα πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με περιβαλλοντική συνείδηση λ.χ. μέσω της ενσωμάτωσης βιώσιμων πρακτικών όπως η επιλογή επαναχρησιμοποιούμενων ή φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, η μείωση αποβλήτων και η ανακύκλωση, καθώς και τα βιώσιμα μέσα μεταφοράς.

Ψηφιακή μετάβαση

Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει όλους τους συμμετέχοντες οργανισμούς προκειμένου να ενσωματώσουν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων μάθησης με σκοπό τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία, τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών εταίρων, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων τους.

Πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus στον τομέα της νεολαίας

Η υλοποίηση όλων των σχεδίων που στηρίζονται από την εν λόγω δράση πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα ποιότητας Erasmus στον τομέα της νεολαίας όσον αφορά την οργάνωση δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας υψηλής ποιότητας. Τα πρότυπα ποιότητας Erasmus στον τομέα της νεολαίας καλύπτουν τις βασικές αρχές της δράσης, καθώς και συγκεκριμένες πρακτικές υλοποίησης των καθηκόντων στο πλαίσιο του σχεδίου, όπως η επιλογή και προετοιμασία των συμμετεχόντων, ο προσδιορισμός, η αξιολόγηση και η αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου κ.λπ. Τα πρότυπα ποιότητας Erasmus στον τομέα της νεολαίας διατίθενται εδώ: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_el

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας

Τα κατωτέρω γενικά κριτήρια ισχύουν για τα συνήθη σχέδια ανταλλαγών νέων. Για τις διαπιστεύσεις, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα του παρόντος οδηγού.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι:

 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ· Ευρωπαϊκή ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας· δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο· κοινωνική επιχείρηση· κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·
 • άτυπη ομάδα νέων[4].

που εδρεύει σε Χώρα του Προγράμματος ή σε Χώρα Εταίρο που γειτνιάζει με την ΕΕ (περιφέρειες 1 έως 4· βλ. ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο μέρος Α του παρόντος οδηγού).

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε επιλέξιμος συμμετέχων οργανισμός ή ομάδα που εδρεύει σε Χώρα του Προγράμματος. Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο[5].

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών

Πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο οργανισμοί (τουλάχιστον ένας οργανισμός αποστολής και ένας οργανισμός υποδοχής) από διαφορετικές χώρες.

Διάρκεια του σχεδίου

Από 3 έως 24 μήνες.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις ακόλουθες ημερομηνίες:

11 Μαΐου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Αυγούστου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους

5 Οκτωβρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαΐου του επόμενου έτους

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Παραρτήματα

Στο έντυπο της αίτησης πρέπει να επισυνάπτεται επίσης υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.

Ένα χρονοδιάγραμμα για κάθε ανταλλαγή νέων και προπαρασκευαστική επίσκεψη που προβλέπεται στο σχέδιο πρέπει να επισυνάπτεται στο έντυπο της αίτησης.

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις ανταλλαγές νέων

Διάρκεια της δραστηριότητας

Από 5 έως 21 ημέρες, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες του ταξιδιού.

Τόπος/-οι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιείται στη χώρα ενός (ή περισσότερων, στην περίπτωση κινητών δραστηριοτήτων) εκ των οργανισμών που συμμετέχουν στη δραστηριότητα.

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών

Πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο οργανισμοί (τουλάχιστον ένας οργανισμός αποστολής και ένας οργανισμός υποδοχής) από διαφορετικές χώρες.

Δραστηριότητες σε Χώρες του Προγράμματος: όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να προέρχονται από Χώρα του Προγράμματος.

Δραστηριότητες με Χώρες Εταίρους που γειτνιάζουν με την ΕΕ: στη δραστηριότητα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας οργανισμός από Χώρα του Προγράμματος και ένας οργανισμός από Χώρα Εταίρο που γειτνιάζει με την ΕΕ.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Νέοι ηλικίας μεταξύ 13 και 30 ετών[6] που διαμένουν στη χώρα των οργανισμών αποστολής και υποδοχής τους.

Οι επικεφαλής ομάδων[7] και οι συντονιστές που συμμετέχουν πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Αριθμός συμμετεχόντων και σύνθεση εθνικών ομάδων

Από 16 έως και 60 συμμετέχοντες ανά δραστηριότητα (δεν λαμβάνονται υπόψη οι επικεφαλής ομάδων, οι συντονιστές και οι συνοδοί). Σε περιπτώσεις ανταλλαγών νέων που συμμετέχουν μόνον νέοι με λιγότερες ευκαιρίες, ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 10.

Τουλάχιστον δύο ομάδες νέων από δύο διαφορετικές χώρες.

Κάθε ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν επικεφαλής ομάδας.

Το πολύ ένας συντονιστής ανά δραστηριότητα.

Λοιπά κριτήρια

 • Τουλάχιστον ένας από τους οργανισμούς αποστολής ή υποδοχής στο πλαίσιο της δραστηριότητας πρέπει να προέρχεται από τη χώρα του Εθνικού Οργανισμού στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας για προπαρασκευαστικές επισκέψεις

Τόπος/-οι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιείται στη χώρα ενός από τους οργανισμούς υποδοχής.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Αντιπρόσωποι των συμμετεχόντων οργανισμών, συντονιστές, επικεφαλής ομάδων και νέοι που συμμετέχουν στη βασική δραστηριότητα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια. Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπροσθέτως, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το ήμισυ της μέγιστης βαθμολογίας σε καθεμία από τις κατηγορίες των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παρακάτω.

Συνάφεια, σκεπτικό και αντίκτυπος

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Η συνάφεια του σχεδίου με:
 • τους στόχους της δράσης·
 • τις ανάγκες των συμμετεχόντων οργανισμών και ατόμων·
 • τον βαθμό στον οποίο το σχέδιο είναι κατάλληλο για την παραγωγή μαθησιακών αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας για τους συμμετέχοντες.
 • Ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
 • στα άτομα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο σχέδιο, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του σχεδίου·
 • στους οργανισμούς και τα άτομα πέραν εκείνων που συμμετέχουν άμεσα στο σχέδιο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο.
 • Ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο είναι κατάλληλο να συμβάλει στην ένταξη και την πολυμορφία, στις πράσινες, ψηφιακές και συμμετοχικές διαστάσεις του προγράμματος.
 • Ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο εισάγει νεοεισερχόμενους και λιγότερο έμπειρους οργανισμούς στη συγκεκριμένη δράση.

Ποιότητα σχεδιασμού του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 40 βαθμοί)

 • Συνοχή μεταξύ των προσδιορισμένων αναγκών, των στόχων του σχεδίου, του προφίλ των συμμετεχόντων και των προτεινόμενων δραστηριοτήτων·
 • Σαφήνεια, πληρότητα και ποιότητα όλων των φάσεων του σχεδίου: προετοιμασία (περιλαμβανομένης της προετοιμασίας που παρέχεται στους συμμετέχοντες), υλοποίηση των δραστηριοτήτων και παρακολούθηση·
 • Ο βαθμός συμμετοχής των νέων σε όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων·
 • Ο βαθμός στον οποίον οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί με τρόπο προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς και είναι ανοικτές σε συμμετέχοντες διαφόρων υποβάθρων και ικανοτήτων· 
 • Καταλληλότητα των προτεινόμενων συμμετοχικών μεθόδων μάθησης, περιλαμβανομένων τυχόν εικονικών συνιστωσών·
 • Ποιότητα των ρυθμίσεων και στήριξη της διαδικασίας προβληματισμού, προσδιορισμός και τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων και συνεπής χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων για τη διαφάνεια και την αναγνώριση, ιδιαίτερα του Youthpass·
 • Ισορροπημένη εκπροσώπηση των συμμετεχόντων όσον αφορά τη χώρα και το φύλο·
 • Επάρκεια και η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται για τη διασφάλιση της ασφάλειας και προστασίας των συμμετεχόντων·
 • Ο βαθμός στον οποίον οι δραστηριότητες ενσωματώνουν βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Ποιότητα της διαχείρισης του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Ποιότητα των πρακτικών ρυθμίσεων, της διαχείρισης και των μέσων υποστήριξης·
 • Ποιότητα της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, καθώς και με άλλους ενδιαφερόμενους·
 • Ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των διαφόρων φάσεων και των αποτελεσμάτων του σχεδίου·
 • Καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων που αποβλέπουν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου εντός και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατηγορία προϋπολογισμού

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Ποσό

Επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: βάσει του αριθμού συμμετεχόντων, εξαιρουμένων των επικεφαλής ομάδων, των συνοδών και των συντονιστών.

100 EUR ανά συμμετέχοντα σε μια ανταλλαγή νέων

Δαπάνες μετακίνησης

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων, περιλαμβανομένων των συνοδών και των συντονιστών, από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο της δραστηριότητας μετ’ επιστροφής.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: βάσει της απόστασης και του αριθμού των ατόμων.

Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου της δραστηριότητας[8] χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή[9].

Για τις κινητές δραστηριότητες, ο αιτών θα πρέπει να αθροίσει τις αποστάσεις μεταξύ των επιμέρους τόπων και να επιλέξει τη ζώνη απόστασης που αντιστοιχεί στο σύνολο[10].

Απόσταση ταξιδιού

Συνήθης μετακίνηση

Πράσινη μετακίνηση

0 – 99 χλμ.

23 EUR

 

100 – 499 χλμ.

180 EUR

210 EUR

500 – 1 999 χλμ.

275 EUR

320 EUR

2 000 – 2 999 χλμ.

360 EUR

410 EUR

3 000 – 3 999 χλμ.

530 EUR

610 EUR

4 000 – 7 999 χλμ.

820 EUR

 

8 000 χλμ. και άνω

1 500 EUR

 

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Δαπάνες που συνδέονται με τη διαβίωση.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: με βάση τη διάρκεια της διαμονής ανά συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής ομάδων, των συνοδών και των συντονιστών (εφόσον απαιτείται), συμπεριλαμβανομένης επίσης μίας ημέρας ταξιδιού πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας ταξιδιού μετά τη δραστηριότητα, και έως τεσσάρων επιπλέον ημερών για τους συμμετέχοντες που λαμβάνουν επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών πράσινης μετακίνησης.

Πίνακας A2.1 ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα

Στήριξη για την ένταξη

Δαπάνες που αφορούν τη διοργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: βάσει του αριθμού συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες, εξαιρουμένων των επικεφαλής ομάδων, των συνοδών και των συντονιστών.

100 EUR ανά συμμετέχοντα σε μια ανταλλαγή νέων

Πρόσθετες δαπάνες άμεσα συνδεόμενες με συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες και τους συνοδούς τους, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής ομάδων και των συντονιστών (περιλαμβανομένων αιτιολογημένων δαπανών μετακίνησης και διαβίωσης, εφόσον δεν έχει ζητηθεί επιχορήγηση για τους εν λόγω συμμετέχοντες από τις κατηγορίες προϋπολογισμού «Δαπάνες μετακίνησης» και «Επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών δαπανών»).

Μηχανισμός χρηματοδότησης: πραγματικές δαπάνες.

Κανόνας κατανομής: το αίτημα πρέπει να αιτιολογείται από τον αιτούντα και να έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό.

100 % των επιλέξιμων δαπανών

Στήριξη για την προπαρασκευαστική επίσκεψη

Δαπάνες που συνδέονται με την υλοποίηση της προπαρασκευαστικής επίσκεψης, περιλαμβανομένων των μετακινήσεων και της διαβίωσης.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: εξαιρούνται οι συμμετέχοντες από τον οργανισμό υποδοχής. Ανά δραστηριότητα μπορούν να χρηματοδοτηθούν κατ’ ανώτατο όριο 1 συμμετέχων ανά συμμετέχοντα οργανισμό. Δεν υπάρχει όριο για τους συντονιστές που συμμετέχουν στην κύρια δραστηριότητα. Προϋπόθεση: η ανάγκη της προπαρασκευαστικής επίσκεψης, οι στόχοι και οι συμμετέχοντες πρέπει να αιτιολογούνται από τον αιτούντα και να εγκρίνονται από τον Εθνικό Οργανισμό.

575 EUR ανά συμμετέχοντα ανά προπαρασκευαστική επίσκεψη

Έκτακτες δαπάνες

Δαπάνες για την παροχή οικονομικής εγγύησης, εφόσον τη ζητήσει ο Εθνικός Οργανισμός.

Θεώρηση και σχετικές δαπάνες, άδειες παραμονής, εμβολιασμοί, ιατρικές βεβαιώσεις. Υψηλές δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής ομάδων, των συνοδών και των συντονιστών· συμπεριλαμβανομένης της χρήσης καθαρότερων μέσων μεταφοράς με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: πραγματικές δαπάνες.

Κανόνας κατανομής: το αίτημα πρέπει να αιτιολογείται από τον αιτούντα και να έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό.

Οικονομική εγγύηση: 80 % των επιλέξιμων δαπανών

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: 80 % των επιλέξιμων δαπανών

Θεώρηση και σχετικές δαπάνες, άδειες παραμονής, εμβολιασμοί, ιατρικές βεβαιώσεις: 100 % των επιλέξιμων δαπανών

Πίνακας Α2.1 Επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών δαπανών όσον αφορά την ανταλλαγή νέων

 

 

Επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών δαπανών (EUR ανά ημέρα)

 

Αυστρία

45 EUR

Βέλγιο

42 EUR

Βουλγαρία

32 EUR

Κροατία

35 EUR

Κύπρος

32 EUR

Τσεχική Δημοκρατία

32 EUR

Δανία

45 EUR

Εσθονία

33 EUR

Φινλανδία

45 EUR

Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

28 EUR

Γαλλία

38 EUR

Γερμανία

41 EUR

Ελλάδα

38 EUR

Ουγγαρία

33 EUR

Ισλανδία

45 EUR

Ιρλανδία

49 EUR

Ιταλία

39 EUR

Λετονία

34 EUR

Λιχτενστάιν

45 EUR

Λιθουανία

34 EUR

Λουξεμβούργο

45 EUR

Μάλτα

39 EUR

Κάτω Χώρες

45 EUR

Νορβηγία

50 EUR

Πολωνία

34 EUR

Πορτογαλία

37 EUR

Ρουμανία

32 EUR

Σερβία

29 EUR

Σλοβακία

35 EUR

Σλοβενία

34 EUR

Ισπανία

34 EUR

Σουηδία

45 EUR

Τουρκία

32 EUR

Γειτονικές Χώρες Εταίροι

29 EUR

 1. Ο βασικός προϋπολογισμός της δράσης διατίθεται για τη στήριξη διακρατικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν οργανισμοί και συμμετέχοντες από Χώρες του Προγράμματος Ωστόσο, περίπου το 25 % του διαθέσιμου προϋπολογισμού για αυτή τη δράση μπορεί να χρηματοδοτήσει δραστηριότητες διεθνούς κινητικότητας στις οποίες συμμετέχουν οργανισμοί και συμμετέχοντες από Χώρες του Προγράμματος και Χώρες Εταίρους που γειτνιάζουν με την ΕΕ (περιφέρειες 1 ως 4· βλ. ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο μέρος Α του παρόντος οδηγού).

 2. Οι στρατηγικές διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.salto-youth.net/

 3. Οι ευρωπαϊκοί στόχοι για τη νεολαία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία. Οι εν λόγω στόχοι προσδιορίζουν διατομεακά ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή των νέων και επισημαίνουν τις προκλήσεις. Https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

 4. Ομάδα τουλάχιστον τεσσάρων νέων μεταξύ 13 και 30 ετών. Ένα από τα μέλη της ομάδας που είναι τουλάχιστον 18 ετών αναλαμβάνει τον ρόλο εκπροσώπου, καθώς και την ευθύνη εξ ονόματος της ομάδας. Για τον ορισμό της άτυπης ομάδας, ανατρέξτε στο γλωσσάριο. Για τον σκοπό της παρούσας δράσης, καθώς και για κάθε διάταξη συναφή με αυτήν, η «άτυπη ομάδα νέων» εντάσσεται στην έννοια «συμμετέχων οργανισμός». Οποιαδήποτε αναφορά στον «συμμετέχοντα οργανισμό» θεωρείται ότι καλύπτει επίσης την «άτυπη ομάδα νέων».

 5. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να υπογράφουν εντολή στον αιτούντα οργανισμό. Οι εντολές θα πρέπει να παρέχονται κατά το στάδιο της αίτησης και το αργότερο έως την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας επιχορήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

 6. Πρέπει να γνωρίζετε τα εξής: 

  κατώτατα όρια ηλικίας — οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας κατά την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας·

  ανώτατα όρια ηλικίας — οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο ανώτατο όριο ηλικίας κατά την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας.

 7. Επικεφαλής ομάδας είναι ένας ενήλικας ο οποίος συνοδεύει τους νέους που συμμετέχουν σε ανταλλαγές νέων και μεριμνά για την αποτελεσματική εκπαίδευση, την προστασία και την ασφάλειά τους.

 8. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1 365,28 χλμ.) και στη συνέχεια θα επιλέξει την ισχύουσα ζώνη απόστασης ταξιδιού (δηλ. μεταξύ 500 και 1 999 χλμ.).    

 9. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el

 10. Για παράδειγμα, εάν ένας συμμετέχων από τη Μαδρίτη (Ισπανία) συμμετέχει σε κινητές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα πρώτα στη Ρώμη (Ιταλία) και ύστερα στη Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), ο αιτών θα υπολογίσει πρώτα την απόσταση μεταξύ Μαδρίτης και Ρώμης (1 365,28 χλμ.), στη συνέχεια μεταξύ Ρώμης και Λιουμπλιάνα (489,75 χλμ.) και θα προσθέσει και τις δύο αποστάσεις (1 855,03 χλμ.) β) θα επιλέξει την ισχύουσα ζώνη απόστασης μετακίνησης (δηλαδή μεταξύ 500 και 1 999 χλμ.) και γ) θα υπολογίσει την επιχορήγηση από την ΕΕ για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης από τη Μαδρίτη στη Λιουμπλιάνα (μέσω Ρώμης) και επιστροφή (275 EUR).

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: