Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Erasmus+-lærerakademier

I Rådets resolution om videreudvikling af det europæiske uddannelsesområde1  fra 2019 opfordres Kommissionen til at "udvikle nye midler til at uddanne og støtte kompetente, motiverede og højtkvalificerede lærere, undervisere, pædagoger og skoleledere og fremme deres løbende faglige udvikling og en forskningsbaseret læreruddannelse af høj kvalitet"2  3 .

I Rådets konklusioner om fremtidens europæiske lærere og undervisere fra maj 20204  anerkendes det, at lærere og undervisere er hjørnestenen i det europæiske uddannelsesområde, og der opfordres til yderligere støtte til lærernes karriere- og kompetenceudvikling samt trivsel i alle faser af deres karriere. I konklusionerne understreges fordelene ved læreres mobilitet og behovet for at integrere mobilitet i lærernes grund- og videreuddannelse. I konklusionerne opfordres Kommissionen desuden til at støtte et tættere samarbejde mellem læreruddannelsesinstitutionerne inden for rammerne af læreres løbende faglige udvikling.

I Kommissionens meddelelse fra 2020 om etablering af det europæiske uddannelsesområde inden 20255  anerkendes lærernes og undervisernes centrale rolle, og der opstilles en vision om at have yderst kompetente og motiverede undervisere, der har forskellige muligheder for støtte og faglig udvikling igennem deres forskellige karriereforløb. Der foreslås en række tiltag til at imødegå de udfordringer, som lærerfaget står over for i dag, herunder planen om at lancere Erasmus+-lærerakademier.

I Kommissionens handlingsplan for digital uddannelse (2021-2027)6  understreges behovet for at sikre, at alle lærere og undervisere har selvtilliden og færdighederne til at bruge teknologi på en effektiv og kreativ måde for at inddrage og motivere de lærende og sikre, at alle lærende udvikler de digitale kompetencer, de skal bruge for at lære, leve og arbejde i en stadig mere digitaliseret verden.

I Rådets resolution om en strategiramme for det europæiske uddannelsessamarbejde på og uden for det europæiske uddannelsesområde (2021-2030) henvises der til Erasmus+-lærerakademiernes muligheder med hensyn til at fremme netværkssamarbejde, vidensdeling og mobilitet blandt institutioner og tilbyde lærere læringsmuligheder i alle faser af deres karriere.

Der er behov for at gøre dette erhverv mere attraktivt: I de EU-lande, der deltog i OECD's TALIS-undersøgelse, oplevede under 20 % af lærerne på det nedre trin af sekundærskolen i gennemsnit, at deres erhverv er værdsat af samfundet. Lærernes aldring er et problem, da de kommende bølger af pensioneringer kan føre til lærermangel i nogle lande. I rapporten om uddannelsesovervågning fra 20197  angives det også, at en række europæiske lande står over for en alvorlig mangel på lærere enten generelt eller i visse fag, f.eks. naturfag, eller med specifikke profiler, f.eks. undervisning af elever med særlige behov.

På trods af et bredt udbud af muligheder for løbende faglig udvikling mener lærerne stadig, at de mangler muligheder for faglig udvikling, ifølge OECD's TALIS-undersøgelse. På trods af fordelene ved mobilitet er det stadig ikke en integreret del af læreruddannelsen på grund af en lang række praktiske hindringer, der kunne fjernes ved hjælp af mere sammenhængende politikker.

Erasmus+-lærerakademierne kan afhjælpe disse problemer, supplere det øvrige arbejde, der er udført for at etablere det europæiske uddannelsesområde og hjælpe med at overføre resultaterne til nationale og regionale politikbeslutninger og i sidste ende til læreruddannelse og støtte til skolerne. De baseres på de nye tiltag og effektive praksisser, der findes i de nationale læreruddannelser og det europæiske samarbejde, og videreudvikle dem. Der lægges særlig vægt på formidling og udnyttelse af effektiv praksis på tværs af lande og læreruddannelsesinstitutioner og på at sikre feedback og virkning, også på politisk plan.

Tiltagets mål

Det overordnede mål med dette tiltag er at etablere europæiske partnerskaber mellem læreruddannelsesinstitutioner med det formål at oprette Erasmus+-lærerakademier, som kan udvikle et europæisk og internationalt perspektiv på læreruddannelse. Disse akademier vil omfatte flersprogethed, sproglig bevidsthed og kulturel mangfoldighed, udvikle læreruddannelsen i overensstemmelse med EU's uddannelsespolitiske prioriteter og bidrage til opnåelsen af målene for det europæiske uddannelsesområde.

Erasmus+-lærerakademierne skal opfylde følgende mål:

 • Bidrage til forbedringen af politikker og praksis for læreruddannelse i Europa ved at oprette netværk og praksisfællesskaber inden for læreruddannelse, som samler udbydere af lærergrunduddannelse (af kommende lærere), udbydere af løbende faglig udvikling (efter- og videreuddannelse) og andre relevante aktører, f.eks. lærerforeninger, ministerier og interessenter, i arbejdet med at udvikle og teste strategier og programmer for faglig læring, der er effektive og tilgængelige, og som kan overføres til andre sammenhænge.
 • Forbedre den europæiske dimension og internationaliseringen af læreruddannelsen gennem innovativt og praktisk samarbejde med lærerundervisere i andre europæiske lande og ved at udveksle erfaringer med henblik på videreudviklingen af læreruddannelsen i Europa. Dette samarbejde skal omhandle EU's centrale prioriteter som f.eks. digital læring, bæredygtighed, lighed og inklusion ved også at tilbyde lærerne kurser, moduler og andre læringsmuligheder i disse emner.
 • Udvikle og i fællesskab afprøve forskellige modeller for mobilitet (virtuelle, fysiske og blandede) under lærergrunduddannelsen og som led i læreres løbende faglige udvikling for at forbedre kvaliteten og antallet af mobilitetsophold og for at gøre mobilitet til en integreret del af læreruddannelser i Europa.
 • Udvikle et bæredygtigt samarbejde mellem læreruddannelsesinstitutionerne med henblik på at forbedre kvaliteten af læreruddannelsen i Europa og tilvejebringe et beslutningsgrundlag til læreruddannelsespolitikker på europæisk og nationalt plan.

Kriterier for tilskudsberettigelse

For at komme i betragtning til Erasmus+-tilskud skal projektforslag vedrørende Erasmus+-lærerakademier opfylde følgende kriterier:

Hvem kan ansøge?

Enhver nationalt anerkendt organisation (med de elementer af en deltagende organisation, der er nævnt nedenfor), der er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, kan være ansøgeren. Den pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende organisationer, der er involveret i projektet.

Hvilke typer organisationer kan deltage i projektet?

Følgende organisationer, der er etableret i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet (se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i denne guides i del A), kan deltage som fuldgyldige partnere eller associerede partnere:

 • læreruddannelsesinstitutioner (seminarier, institutter og universiteter, der udbyder lærergrunduddannelse og/eller løbende faglig udvikling) for lærere på ISCED-niveau 1-3, herunder erhvervsuddannelsesundervisere
 • ministerier eller lignende offentlige organer med ansvar for skoleuddannelsespolitikker
 • offentlige (lokale, regionale eller nationale) og private organer med ansvar for udvikling af politikker og muligheder for læreruddannelse samt fastlæggelse af standarder for læreres kvalifikationer
 • lærerforeninger eller andre nationalt anerkendte udbydere af læreruddannelse og løbende faglig udvikling
 • myndigheder med ansvar for uddannelse af lærere og tilsyn med deres løbende faglige udvikling og kvalifikationer
 • uddannelsesinstitutioner, der samarbejder med læreruddannelser om praktikmuligheder under læreruddannelsen
 • andre uddannelsesinstitutioner (fra førskoleniveauet til grundlæggende erhvervsuddannelse) eller andre organisationer (f.eks. NGO'er og lærerforeninger), der er relevante for projektet.

Antal deltagende organisationer og deres profil

Et Erasmus+-lærerakademi skal omfatte mindst tre fuldgyldige partnere fra mindst tre EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet (herunder mindst to EU-medlemsstater), som inddrager:

 • mindst to nationale anerkendte læreruddannelsesinstitutioner fra to forskellige EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, og
 • mindst én nationalt anerkendt udbyder af løbende faglig udvikling (efter- og videreuddannelse) for lærere.

Partnerskaberne skal desuden også omfatte mindst én praktikskole som fuldgyldig eller associeret partner.

Partnerskabet kan som fuldgyldige partnere eller associerede partnere også omfatte andre organisationer med relevant ekspertise inden for læreruddannelse og/eller organer, der fastlægger standarder, kvalifikationer eller kvalitetssikring for læreruddannelse.

Sted for aktiviteterne

Alle aktiviteterne på Erasmus+-lærerakademier skal finde sted i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet.

Projektets varighed:

3 år

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA).

Indkaldelsens ID: ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 7. september kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes denne guides del C.

Planlægning af et projekt

Hvert Erasmus+-lærerakademi skal gennemføre en række sammenhængende og omfattende aktiviteter som f.eks.:

 • Samarbejde og etablere netværk og praksisfællesskaber med læreruddannelsesinstitutioner, lærerforeninger, offentlige organisationer, der er involveret i læreruddannelse, og andre relevante aktører med henblik på at skabe innovative strategier og programmer for læreres og skolers grundlæggende og løbende faglige udvikling.
 • Udvikle og levere fælles, innovative og effektive undervisningsmoduler om læreruddannelse og underviserkompetencer, der omhandler udfordrende og/eller nye pædagogiske emner af fælles interesse. De skal omhandle de særlige behov hos lærerstuderende (som led i deres grunduddannelse) og fungerende lærere (som led i deres løbende faglige udvikling).
 • Udvikle fælles læringstilbud med en stærk europæisk dimension, som omfatter enhver form for mobilitetsaktiviteter, f.eks. sommerskoler og studiebesøg for studerende og lærere, samt andre former for samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutionerne, både fysiske og virtuelle.
 • Identificere effektive metoder til at fjerne hindringer for mobilitet og fastlægge forudsætningerne, herunder praktiske ordninger og anerkendelse af læring, for at øge antallet og kvaliteten af mobilitetsophold og for at medtage mobilitet som en integreret del af den grundlæggende og løbende uddannelse af lærere.
 • Involvere skoler og navnlig praktikskoler for at afprøve og dele innovative nye undervisningsmetoder (herunder fjernundervisning og blandede tilgange til undervisning og læring).
 • Gennemføre undersøgelser og forskning eller indsamling af eksempler på effektiv praksis med henblik på at udarbejde resuméer, debatoplæg, anbefalinger osv. for at stimulere debatten og præge politikkerne for læreruddannelse i overensstemmelse med målene for denne indkaldelse.
 • Fremme og prioritere de eksisterende Erasmus+-værktøjer som f.eks. eTwinning og School Education Gateway, til virtuel mobilitet, samarbejde og kommunikation med henblik på at teste og dele resultater.

Forventet virkning

Udviklingen af Erasmus+-lærerakademier forventes at gøre lærererhvervet mere attraktivt og sikre grunduddannelse og løbende faglig udvikling af høj kvalitet til lærere, undervisere og skoleledere.

Erasmus+-lærerakademier forventes at styrke den europæiske dimension og internationaliseringen af læreruddannelsen ved at skabe europæiske partnerskaber mellem læreruddannelsesinstitutioner. Det tætte samarbejde mellem relevante aktører på tværs af de europæiske grænser forudsætter innovativt europæisk samarbejde og en betydelig udvikling af politikkerne og praksisserne for læreruddannelse med udgangspunkt i de eksisterende innovationer og effektive praksisser inden for de nationale læreruddannelsessystemer og i det fælles læringstilbud til de deltagende lærere. Denne tilgang forventes at bane vejen for at gøre mobilitet til en integreret del af læreruddannelsen i Europa ved at fjerne de nuværende hindringer for mobilitet og ved at definere forudsætningerne for vellykkede mobilitetsstrategier og -programmer.

Erasmus+-lærerakademier vil på nationalt og europæisk plan etablere stærke og holdbare partnerskaber mellem udbydere af lærergrunduddannelse og udbydere af løbende faglig udvikling. De vil etablere tættere samarbejde mellem læreruddannelsesinstitutionerne, som kan bane vejen hen imod strukturelle partnerskaber og fælles programmer mellem institutionerne. Erasmus+-lærerakademierne vil derved sikre høj kvalitet, effektiv grunduddannelse og løbende faglig udvikling og nå resultater, der ville være vanskelige at nå uden videndeling og effektivt samarbejde.

Ved at bruge forskellige formidlingskanaler på tværnationalt, nationalt og/eller regionalt plan og ved at anvende en langsigtet handlingsplan for den progressive udrulning af projektleverancer forventes projekterne at engagere relevante interessenter i og uden for de deltagende organisationer og at sikre en varig virkning — også efter projektets levetid.

Tildelingskriterier

Projektets relevans (højst 35 point)

 • Forbindelse til politikker: Det omfang, hvori forslaget opretter og udvikler et europæisk partnerskab mellem læreruddannelsesinstitutioner med henblik på at etablere Erasmus+-lærerakademier med innovative læringstilbud til lærerne.
 • Sammenhæng: Det omfang, hvori forslaget er baseret på en passende behovsanalyse, og klart definerede og realistiske mål, der relaterer sig til spørgsmål, der er relevante for de deltagende organisationer og for tiltaget.
 • Innovativ tilgang: Forslaget benytter de nyeste metoder og teknikker og fører til innovative resultater og løsninger for dets område generelt eller for den geografiske sammenhæng, hvori projektet gennemføres (f.eks. indhold, opnået output, anvendte arbejdsmetoder, involverede organisationer og personer eller målgrupper).
 • Samarbejde og partnerskaber: Det omfang, hvori forslaget er egnet til at etablere et stærkt og varigt forhold mellem udbydere af lærergrunduddannelse (af kommende lærere) og udbydere af løbende faglig udvikling (efter- og videreuddannelse) på både lokalt, nationalt og tværnationalt plan, hvor interaktionerne er gensidige og fordelagtige for begge parter.
 • Europæisk merværdi: Forslaget dokumenterer klart den merværdi, der vil blive skabt på individuelt plan (den lærende og/eller personalet) og på institutionelt og systemisk plan gennem resultater, der ikke kan opnås af partnerne uden at deltage i europæisk samarbejde. Forslaget anvender og fremmer de eksisterende værktøjer på EU-plan, f.eks. eTwinning og School Education Gateway, til samarbejde og kommunikation og med henblik på at teste og dele resultater.
 • Internationalisering: Forslaget viser dets bidrag til den internationale dimension af læreruddannelsen, herunder udviklingen af fælles modeller for mobilitet (virtuelle, fysiske og blandede) og andre læringstilbud under lærergrunduddannelsen og som led i læreres løbende faglige udvikling.
 • Digitale færdigheder: Det omfang, hvori forslaget omfatter aktiviteter vedrørende udviklingen af digitale færdigheder (f.eks. udformning af innovative undervisningsplaner og -metoder, effektive læringsmoduler osv.).
 • Grønne færdigheder: Det omfang, hvori forslaget omfatter aktiviteter (f.eks. innovative undervisningsplaner og -metoder, effektive læringsmoduler osv.), der er kædet sammen med de europæiske prioriteter for miljømæssig bæredygtighed og overgangen til en cirkulær og grønnere økonomi.
 • Social dimension: Forslaget omfatter et horisontalt element, der går på tværs af de forskellige tiltag, vedrørende mangfoldighed og fremme af fælles værdier, lighed, ikkeforskelsbehandling og social inklusion, herunder for personer med særlige behov/færre muligheder og personer, der arbejder i flersproglige sammenhænge.
 • Kønsaspektet: Det omfang, hvori forslaget omhandler ligestilling mellem kønnene og hjælper med at finde løsninger, der effektivt fremmer undervisning, der tager hensyn til kønsaspektet, i skolerne.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 25 point)

 • Sammenhæng: Den overordnede projektudformning sikrer overensstemmelse mellem projektmålene, aktiviteterne og det foreslåede budget. Forslaget præsenterer et sammenhængende og omfattende sæt af passende aktiviteter og tjenester, som skal opfylde de identificerede behov og skabe de forventede resultater.
 • Metode: Kvaliteten og gennemførligheden af den foreslåede metode og denne metodes hensigtsmæssighed med hensyn til at frembringe de forventede resultater
 • Struktur: Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i arbejdsprogrammet, herunder tilstrækkelige forberedelses-, gennemførelses-, overvågnings-, udnyttelses-, evaluerings- og formidlingsfaser
 • Forvaltning: Der er planlagt velfungerende forvaltningsordninger. Tidsplanerne, tilrettelæggelsen, opgaverne og ansvarsområderne er velafgrænsede og realistiske. Forslaget angiver tildeling af passende midler til de enkelte aktiviteter.
 • Budget: Der er afsat tilstrækkelige ressourcer i budgettet til en vellykket gennemførelse af projektet, og budgettet er hverken for højt eller for lavt sat.
 • Risikostyring: Udfordringer/risici i forbindelse med projektet er klart identificeret, og der er truffet passende foranstaltninger til at afhjælpe dem.
 • Kvalitetssikring: Der er indført hensigtsmæssige kontrolforanstaltninger (løbende kvalitetsvurdering, peer reviews, benchmarking osv.).
 • Overvågningsværktøjer: Der er fastsat indikatorer for at sikre, at projektgennemførelsen er af høj kvalitet og omkostningseffektiv.

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne (højst 20 point)

 • Konfiguration: Projektet omfatter en passende sammensætning af supplerende deltagende organisationer med den profil, erfaring og ekspertise, der er nødvendig for vellykket levering af alle aspekter af projektet.
 • Opadgående konvergens: Det omfang, hvori partnerskabet etablerer netværk og praksisfællesskaber med læreruddannelsesinstitutioner, offentlige organisationer, der er involveret i læreruddannelse, og andre relevante aktører, og muliggør en effektiv udveksling af ekspertise og viden blandt disse partnere.
 • Geografisk dimension: Det omfang, hvori partnerskabet omfatter relevante partnere fra forskellige geografiske områder, det omfang, hvori ansøgeren har begrundet partnerskabets geografiske sammensætning og dokumenteret sammensætningens relevans for opnåelsen af målene for Erasmus+-lærerakademier, samt det omfang, hvori partnerskabet omfatter en bred vifte af relevante aktører på lokalt og regionalt niveau.
 • Virtuelt samarbejde og mobilitet: Det omfang, hvori samarbejdet er knyttet til eksisterende Erasmus+-redskaber som f.eks. eTwinning og School Education Gateway.
 • Engagement: Fordelingen af ansvarsområder og opgaver er klar og hensigtsmæssig og viser alle de deltagende organisationers engagement og aktive bidrag i forhold til deres specifikke ekspertise og kapacitet.
 • Opgaver: Koordinatoren udviser ledelse og koordination af høj kvalitet, kapacitet til at koordinere tværnationale netværk og lederskab i et komplekst miljø. Individuelle opgaver fordeles ud fra de enkelte partneres specifikke knowhow.
 • Samarbejde: Der foreslås en effektiv mekanisme til at sikre god koordinering, beslutningstagning og kommunikation mellem de deltagende organisationer, deltagerne eller andre interessenter.

Virkning (højst 20 point)

 • Udnyttelse: Forslaget dokumenterer, hvordan projektets resultater vil blive brugt af partnerne og af andre interessenter. Det indeholder metoder til måling af udnyttelsen i projektets levetid og efterfølgende
 • Formidling: Forslaget indeholder en klar plan for formidling af resultater i projektets levetid og efter dets afslutning samt passende mål, aktiviteter, tidsplaner, værktøjer og kanaler til at sikre, at resultaterne og fordelene formidles effektivt til interessenter, politikere, vejledere, virksomheder, unge lærende osv. under og efter projektets levetid. Forslaget indeholder oplysninger om, hvilken partner der vil være ansvarlig for formidlingen, og dokumenterer, at den pågældende har relevant erfaring med formidlingsaktiviteter. Forslaget fastsætter de midler, der vil blive anvendt til formidling, fortrinsvis Erasmus+-redskaber som f.eks. eTwinning og School Education Gateway.
 • Virkning: Forslaget påviser den potentielle virkning af projektet:
  • på deltagere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid
  • på andre end de organisationer og personer, der deltager direkte i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk niveau.
 • Forslaget indeholder foranstaltninger samt mål og indikatorer til måling af fremskridtene og vurdering af den forventede effekt (på kort og lang sigt).
 • Bæredygtighed og fortsættelse: Forslaget forklarer, hvordan Erasmus+-lærerakademier vil blive etableret og videreudviklet. I forslaget angives det, hvordan en langsigtet handlingsplan for den gradvise udrulning af projektleverancer efter projektets afslutning vil blive udformet. Denne plan baseres på holdbare partnerskaber mellem udbydere af lærergrunduddannelse (af kommende lærere) og udbydere af løbende faglig udvikling (efter- og videreuddannelse). Den skal bl.a. kortlægge de hensigtsmæssige forvaltningsstrukturer og planer for skalerbarhed og finansiel bæredygtighed, herunder information om de finansielle ressourcer (europæiske, nationale og private), med henblik på at sikre, at de opnåede resultater og fordele vil være bæredygtige på lang sigt.

For at komme i betragtning til finansiering skal ansøgningerne opnå mindst 60 point (ud af i alt 100 point), idet der også tages hensyn til det nødvendige antal point for hvert af de fire tildelingskriterier: mindst 18 point for kategorien "projektets relevans", mindst 13 point for kategorien "kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse" og mindst 11 point for kategorierne "kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne" og "virkning". I tilfælde af lighed prioriteres projekter, der opnår den højeste score under kriteriet "projektets relevans" og derefter "virkning".

Hvilke finansieringsregler gælder?

EU-tilskuddet ydes som et bidrag til de faktiske omkostninger i forbindelse med projektet (finansieringsmodel baseret på faktiske omkostninger). Kun tilskudsberettigede omkostninger og de omkostninger, som tilskudsmodtageren faktisk har afholdt i forbindelse med gennemførelsen af projektet (ikke de budgetterede omkostninger).

Det maksimale EU-tilskud pr. projekt er 1,5 mio. EUR.

Derudover gælder følgende:

 • De detaljerede tilskudsparametre fastsættes i tilskudsaftalen.
 • Støtten fra EU kan ikke overstige 80 % af de samlede tilskudsberettigede omkostninger. .
 • Det tilskud, der ydes, kan være lavere end det anmodede beløb.

Flere oplysninger kan findes i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP).

Tagged in:  Skolepersonale