Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2022. Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Mobilitet for lærende og personale på voksenuddannelser

Denne aktion støtter udbydere af voksenuddannelse og andre organisationer inden for voksenuddannelse, der ønsker at tilrettelægge mobilitetsaktiviteter for lærende og personale på voksenuddannelser.

Der ydes støtte til en lang række aktiviteter, herunder job shadowing og faglige efteruddannelseskurser for personale, individuel mobilitet og gruppemobilitet for voksne lærende med færre muligheder (navnlig lavtuddannede voksne lærende), indbudte eksperter og andre aktiviteter som beskrevet nedenfor.

De deltagende organisationer bør aktivt fremme inklusion og mangfoldighed, miljømæssig bæredygtighed og digital uddannelse gennem deres aktiviteter. Det bør de gøre ved at udnytte programmets specifikke finansieringsmuligheder til disse formål, ved at øge deltagernes bevidsthed, ved at dele bedste praksis og ved at vælge en passende udformning til deres aktiviteter.

AKTIONENS MÅL

Formålet med mobilitetsaktiviteter, som finansieres af Erasmus+, er at give enkeltpersoner læringsmuligheder og støtte internationaliseringen og den institutionelle udvikling af udbydere af voksenuddannelse og andre organisationer inden for voksenuddannelse. Aktionen vil bidrage til gennemførelsen af den europæiske dagsorden for færdigheder og til oprettelsen af det europæiske uddannelsesområde. Denne aktion har specifikt til formål at:

 • styrke den europæiske dimension af undervisning og læring
 • fremme værdierne inklusion og mangfoldighed, tolerance og demokratisk deltagelse
 • fremme viden om fælles europæisk kulturarv og mangfoldighed
 • støtte udviklingen af faglige netværk i hele Europa.
 • højne kvaliteten af formel, uformel og ikkeformel voksenuddannelse med henblik på nøglekompetencer som defineret i EU-rammen (2018), herunder grundlæggende færdigheder (læse- og skrivefærdigheder, talfærdigheder, digitale færdigheder) og andre livsfærdigheder
 • udvide og diversificere udbuddet af voksenuddannelse gennem professionalisering af undervisere og opbygning af kapacitet hos udbydere uddannelsesudbydere
 • forenkle gennemførelsen og tilgængeligheden af undervisnings- og læringsprogrammer af høj kvalitet inden for alle former for voksenuddannelse og gøre dem relevante for samfundet som helhed
 • opbygge kapaciteten inden for voksenuddannelse, således at de kan gennemføre mobilitetsprojekter af høj kvalitet
 • øge deltagelsen i voksenuddannelse blandt voksne i alle aldre og fra alle socioøkonomiske baggrunde, navnlig ved at fremme deltagelsen blandt organisationer, der arbejder med dårligt stillede lærende, mindre udbydere af voksenuddannelse, førstegangsdeltagere i programmet, mindre erfarne organisationer og lokale græsrodsorganisationer.

HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL MOBILITETSMULIGHEDER UNDER ERASMUS+?

Udbydere af voksenuddannelse og andre organisationer inden for voksenuddannelse kan ansøge om finansiering på to måder:

 • Kortvarige mobilitetsprojekter for lærende og personale giver ansøgerorganisationerne mulighed for at tilrettelægge forskellige mobilitetsaktiviteter med en varighed på 6-18 måneder. Kortvarige projekter er det bedste valg for organisationer, der deltager i Erasmus for første gang, eller organisationer, der kun ønsker at tilrettelægge et begrænset antal aktiviteter.
 • Akkrediterede mobilitetsprojekter for lærende og personale er åbne for organisationer med en Erasmus-akkreditering inden for voksenuddannelse. Denne særlige finansieringsmulighed giver akkrediterede organisationer mulighed for regelmæssigt at modtage støtte til mobilitetsaktiviteter, som bidrager til den løbende gennemførelse af deres Erasmus-plan.

Erasmus-akkrediteringer er åbne for alle organisationer, der ønsker regelmæssigt at tilrettelægge mobilitetsaktiviteter. Der kræves ikke tidligere erfaring med programmet for at ansøge. Se guidens kapitel om Erasmus-akkreditering inden for voksenuddannelse, erhvervsuddannelse og skoleuddannelse for flere oplysninger om denne mulighed.

Organisationer kan desuden tilslutte sig programmet uden at indgive en ansøgning ved at:

 • tilslutte sig et eksisterende Erasmus+-mobilitetskonsortium, der ledes af en akkrediteret koordinator af et mobilitetskonsortium i deres land, som optager nye medlemmer i deres konsortium
 • Modtagelse af deltagere fra et andet land: En organisation kan modtage — være vært for — deltagere fra en partnerorganisation i udlandet. En organisation, der er værtsorganisation, har gode muligheder for at få erfaringer med programmet og etablere partnerskaber, inden den selv ansøger.

Igangsætning af et projekt

Ansøgerorganisationen er den vigtigste aktør i et projekt under nøgleaktion 1. Ansøgeren udarbejder og indsender ansøgningen, underskriver tilskudsaftalen, gennemfører mobilitetsaktiviteterne og rapporterer til det nationale agentur. Ansøgningsproceduren for både kortvarige projekter og Erasmus-akkrediteringen fokuserer på ansøgerorganisationens behov og planer.

De fleste typer tilgængelige aktiviteter er udgående mobilitetsaktiviteter. Dette betyder, at ansøgerorganisationen optræder som en sendeorganisation: Den udvælger deltagerne og sender dem til en værtsorganisation i udlandet. Der er desuden særlige typer aktiviteter, der giver ansøgerorganisationer mulighed for at invitere eksperter, lærere og undervisere under uddannelse til deres organisation. Formålet med indgående aktiviteter er ikke at skabe tovejsudvekslinger, men at hente personer til ansøgerorganisationen, der kan hjælpe med at udvikle og internationalisere den. For at gøre det nemmere at finde partnere understøtter Erasmus+ værktøjer til at finde partnere i udlandet: EPALE

Gennemførelsen af alle de aktiviteter, der støttes under denne aktion, skal ske i overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne. Erasmus-kvalitetsstandarderne dækker konkret gennemførelsespraksis for projektopgaver som f.eks. udvælgelse og forberedelse af deltagere, definition, evaluering og anerkendelse af læringsresultater, deling af projektresultater osv. Erasmus-kvalitetsstandarderne findes i deres helhed på Europa-webstedet via følgende link: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en.

Nedenstående afsnit indeholder oplysninger om, hvordan mobilitetsformater og -indhold hænger sammen med henblik på at sikre mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet.

Inklusion og mangfoldighed

I overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne skal organisationer, der modtager støtte fra programmet, sikre, at de tilbyder mobilitetsmuligheder på en inkluderende og retfærdig måde til deltagere fra enhver baggrund. Udvælgelsen af lærende til at deltage i projektaktiviteterne bør ske på baggrund af centrale faktorer som f.eks. deltagernes motivation, kvalifikationer samt personlige udviklings- og læringsbehov. Udvælgelsen af personaledeltagere bør ligeledes sikre, at fordelene ved deres faglige udvikling bliver tilgængelige for alle lærende i organisationen.

Under forberedelsen, gennemførelsen og opfølgningen af mobilitetsaktiviteter bør sende- og værtsorganisationerne inddrage deltagerne i vigtige beslutninger for at sikre for at sikre, at hver deltager får det maksimale udbytte af aktiviteterne.

Deltagende organisationer, der udbyder uddannelse, opfordres til aktivt at skabe og fremme mobilitetsmuligheder i deres akademiske kalender og fastlægge standardtiltag for tilbagevendende deltagere.

Miljømæssigt bæredygtig og ansvarlig praksis

I overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne skal organisationer, der modtager støtte fra programmet, fremme en miljømæssigt bæredygtig og ansvarlig adfærd blandt deres deltagere med henblik på at øge bevidstheden om vigtigheden af at reducere eller kompensere for mobilitetsaktiviteternes miljøaftryk. Disse principper bør afspejles i forberedelsen og gennemførelsen af alle programaktiviteter, især ved at bruge specifik støtte fra programmet til fremme af bæredygtige transportformer. Organisation, der tilbyder uddannelse, bør integrere disse principper i deres daglige arbejde og bør aktivt fremme en holdnings- og adfærdsændring blandt deres lærende og personale.

Digital omstilling inden for uddannelse

I overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne støtter programmet alle deltagende organisationer i deres indsats for at indarbejde brugen af digitale værktøjer og læringsmetoder som supplement til deres fysiske aktiviteter, for at forbedre samarbejdet mellem partnerorganisationer og for at forbedre kvaliteten af deres læring og undervisning. Undervisere og administrativt personale kan endvidere også deltage i uddannelsesprogrammer vedrørende digitale færdigheder for at tilegne sig de digitale færdigheder, der er nødvendige for at kunne udnytte digitale teknologier i undervisningen og med henblik på digitaliseringen til administrationen.

Deltagelse i det demokratiske liv

Programmet har til formål at hjælpe deltagerne med at opdage fordelene ved aktivt medborgerskab og deltagelse i det demokratiske liv. De lærings- og uddannelsesmuligheder, der modtager tilskud, bør styrke deltagelsesfærdigheder inden for forskellige dele af civilsamfundet. Programmet vil derfor fremme udviklingen af sociale og interkulturelle kompetencer, kritisk tænkning og mediekendskab. Projekterne bør give borgerne mulighed for at deltage i det demokratiske liv støtte socialt og samfundsmæssigt engagement gennem formelle eller ikkeformelle læringsaktiviteter. Sådanne projekter bør udvikle eller øge bevidstheden om og forståelsen af EU-konteksten, navnlig for så vidt angår EU's fælles værdier, respekt for demokratiske principper, den menneskelige værdighed og principperne om enhed og mangfoldighed, tværkulturel dialog samt den europæiske sociale, kulturelle og historiske arv.

Udvikling af nøglekompetencer

Programmet støtter livslang udvikling og styrkelse af nøglekompetencer[1], der er nødvendige for personlig udvikling og udfoldelse, beskæftigelsesegnethed, aktivt medborgerskab og social inklusion. De deltagende organisationer bør tilbyde uddannelses- og læringsaktiviteter, der er tilpasset de lærendes specifikke behov, og som hjælper med dem med at opnå økonomisk uafhængighed og nedbryde de barrierer, de står over for i uddannelsesmæssige og sociale sammenhænge.

Aktiviteter

I dette afsnit præsenteres de typer aktiviteter, der kan støttes med Erasmus+-midler, i forbindelse med både kortvarige projekter og akkrediterede projekter.

I forbindelse med alle aktiviteter kan der ydes yderligere støtte til personer, der ledsager deltagere med færre muligheder. Ledsagere kan få støtte til hele eller en del af aktivitetens varighed.

Mobilitet for personale

Tilgængelige formater

 • Job shadowing (2-60 dage)
 • Undervisnings- eller kursusopgaver (2-365 dage)
 • Kurser og uddannelse (2-30 dage)

For kurser og uddannelse er de tilskudsberettigede kursusgebyrer begrænset til i alt ti dage pr. deltager. Ansøgerne er ansvarlige for valget af kurser og uddannelse. Følgende kvalitetsstandarder er udformet med henblik på at vejlede ansøgerne, når de skal vælge kursusudbydere: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en.

Ud over fysisk mobilitet kan alle mobilitetsaktiviteter for personale være blandet med virtuelle aktiviteter. De minimums- og maksimumsvarigheder, der er anført ovenfor, gælder for den fysiske mobilitetskomponent.

Tilskudsberettigede deltagere

Tilskudsberettigede deltagere omfatter lærere, undervisere og alle ikke-undervisende eksperter og medarbejdere inden for voksenuddannelse.

Tilskudsberettiget ikke-undervisende personale omfatter personale inden for voksenuddannelse (f.eks. administrativt personale) eller i andre organisationer, som er aktive inden for voksenuddannelse (f.eks. frivillige, vejledere, politikkoordinatorer med ansvar for voksenuddannelse osv.).

Deltagerne skal arbejde i sendeorganisationen eller skal regelmæssigt arbejde sammen med sendeorganisationen og medvirke til at gennemføre organisationens kerneaktiviteter (f.eks. eksterne undervisere, eksperter eller frivillige).

I alle tilfælde skal de opgaver, der knytter deltageren til sendeorganisationen, være dokumenteret på en måde, der gør det muligt for det nationale kontor at kontrollere denne tilknytning (f.eks. med en arbejds- eller voluntøraftale, en opgavebeskrivelse eller et tilsvarende dokument). De nationale agenturer skal en gennemsigtig og konsekvent praksis for, hvad der udgør acceptable samarbejdsforhold og acceptabel dokumentation i deres nationale kontekst.

Godkendte aktivitetssteder

Aktiviteterne skal finde sted i udlandet i programlande.

Mobilitet for lærende

Tilgængelige formater

 • Gruppemobilitet for voksne lærende (2-30 dage, mindst to lærende pr. gruppe)
 • Individuel læringsmobilitet for voksne lærende (2-30 dage)

Ud over fysisk mobilitet kan alle mobilitetsaktiviteter for lærende være blandet med virtuelle aktiviteter. De minimums- og maksimumsvarigheder, der er anført ovenfor, gælder for den fysiske mobilitetskomponent.

Gruppemobilitet for voksne lærende: En gruppe voksne lærende fra sendeorganisationen kan opholde sig i et andet land og drage nytte af innovativ læring organiseret af en værtsorganisation. Aktiviteterne kan omfatte en kombination af forskellige formelle, uformelle og ikkeformelle læringsmetoder, f.eks. peerlæring, arbejdsbaseret læring, frivilligt arbejde og andre innovative tilgange. Kvalificerede undervisere fra sendeorganisationen skal ledsage de lærende i hele aktivitetens varighed. Indholdet af gruppemobilitetsaktiviteterne bør fokusere på voksne lærendes nøglekompetencer eller programmets inklusions- og mangfoldighedsdimensioner samt dets grønne, digitale og deltagerorienterede dimensioner.

Individuel læringsmobilitet for voksne lærende: Voksne lærende kan tilbringe en periode i udlandet hos en værtsorganisation for at forbedre deres viden og færdigheder. Der skal fastlægges et individuelt læringsprogram for hver deltager. Læringsprogrammet kan omfatte en kombination af forskellige formelle, uformelle og ikkeformelle læringsmetoder, f.eks. klasseundervisning, arbejdsbaseret læring, job-shadowing, observation og andre innovative tilgange.

Tilskudsberettigede deltagere

Tilskudsberettigede deltagere er voksne lærende med færre muligheder, navnlig lavtuddannede voksne lærende. De deltagende lærende skal være indskrevet i et uddannelsesprogram for voksne ved sendeorganisationen[2].

Godkendte aktivitetssteder

Aktiviteterne skal finde sted i udlandet i et programland.

Andre støttede aktiviteter

Tilgængelige formater

 • Indbudte eksperter (2-60 dage)
 • Modtagelse af lærere og undervisere under uddannelse (10-365 dage)
 • Forberedende besøg

Indbudte eksperter: Organisationer kan invitere undervisere, lærere, politiske eksperter eller andre kvalificerede fagfolk fra udlandet, som kan hjælpe med at forbedre undervisningen og læringen i modtageorganisationen. Indbudte eksperter kan f.eks. tilbyde videreuddannelse af modtageorganisationens personale, demonstrere nye undervisningsmetoder eller hjælpe med at overføre god praksis for organisation og forvaltning.

Modtagelse af lærere og undervisere under uddannelse: Ansøgerorganisationer kan modtage undervisere under uddannelse, der ønsker at gennemføre en praktikperiode i udlandet. Modtageorganisationen (værtsorganisationen) vil modtage støtte til at etablere aktiviteten, men rejsetilskud og individuel støtte til deltageren ydes af den udsendende institution (som kan ansøge om støtte fra Erasmus+ til dette formål).

Forberedende besøg: Organisationerne kan foretage et forberedende besøg hos deres værtspartner, inden mobiliteten finder sted. Forberedende besøg er ikke en selvstændig aktivitet, men en aktivitet, der understøtter personales eller lærendes mobilitet. Der skal være en klar begrundelse for hvert forberedende besøg, som skal medvirke til at forbedre omfanget og kvaliteten af mobilitetsaktiviteterne. Forberedende besøg kan f.eks. tilrettelægges for at indlede samarbejdet med en ny partnerorganisation eller for at forberede længerevarende mobilitetsaktiviteter. Forberedende besøg må ikke tilrettelægges for at forberede en kursus- eller en uddannelsesaktivitet for personale.

Tilskudsberettigede deltagere

Indbudte eksperter kan være enhver person fra et andet programland med relevant ekspertise.

Modtagelse af lærere og undervisere under uddannelse tilbydes deltagere, som er indskrevet i eller for nylig har afsluttet[3] en læreruddannelse (eller et lignende uddannelsesprogram for undervisere) i et andet programland.

Forberedende besøg kan gennemføres af alle personer, der er direkte involveret i tilrettelæggelsen af projektaktiviteter, som har en arbejdsmæssig forbindelse til sendeorganisationen eller koordinatoren af et mobilitetskonsortium. Undtagelsesvis kan potentielle deltagere med færre muligheder kan undtagelsesvis deltage i forberedende besøg i forbindelse med deres aktiviteter.

Godkendte aktivitetssteder

Forberedende besøg kan finde sted i programlande.

Aktivitetsstedet for indbudte eksperter og lærere/undervisere under uddannelse er altid den tilskudsmodtagende organisation (herunder konsortiemedlemmer).

Kortvarige mobilitetsprojekter for lærende og personale inden for voksenuddannelse

Kortvarige mobilitetsprojekter for lærende og personale er en ukompliceret og enkel mulighed for at drage fordel af Erasmus+-programmet. De har til formål at sætte organisationer i stand til at tilrettelægge få aktiviteter på en nem måde og opnå erfaring med programmet.

For at kortvarige projekter skal forblive simple, er der fastsat en grænse for antallet af deltagere og projektvarigheden. Formatet kan kun benyttet af individuelle organisationer og ikke af koordinatorer af konsortier. Akkrediterede organisationer kan ikke ansøge om kortvarige projekter, da de allerede har permanent adgang til Erasmus+-finansiering.

Ansøgningen om kortvarige projekter indeholder en liste over og en beskrivelse af de aktiviteter, som ansøgerorganisationen planlægger at tilrettelægge.

Kriterier for tilskudsberettigelse

Tilskudsberettigede organisationer: Hvem kan ansøge?

Følgende organisationer kan ansøge[4]:

 1. Organisationer, der tilbyder formel, uformel og ikkeformel voksenuddannelse[5]
 2. Lokale og regionale offentlige myndigheder, koordinerende organer og andre organisationer, som varetager en rolle på området for voksenuddannelse.

Organisationer med en Erasmus-akkreditering inden for voksenuddannelse kan dog ikke ansøge om kortvarige projekter.

Tilskudsberettigede lande

Deltagende organisationer skal være etableret i et programland.

Hvor sendes ansøgningen til?

Ansøgninger skal indsendes til det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Ansøgningsfrister

Runde 1 for alle nationale agenturer: 11. maj kl. 12 (Bruxellestid)

Runde 2 for nationale agenturer, der beslutter at indlede en ny frist: 5. oktober kl. 12.00 (Bruxellestid)

De nationale agenturer underretter ansøgerne om indledningen af en ny frist via deres websted.

Projektets startdatoer

Projekter kan vælge mellem følgende startdatoer:

 • Runde 1: mellem den 1. september og den 31. december samme år
 • Runde 2: mellem den 1. januar og den 31. maj i det følgende år

Projektets varighed

Mellem 6 og 18 måneder

Antal ansøgninger

For hver udvælgelsesrunde kan en organisation kun ansøge om et kortvarigt projekt inden for voksenuddannelse.

Organisationer, der modtager tilskud til et kortvarigt projekt i den første ansøgningsrunde, kan ikke ansøge om anden runde af den samme indkaldelse af forslag.

Inden for en periode på fem på hinanden følgende indkaldelsesår kan organisationer højst modtage tre tilskud til kortvarige projekter inden for voksenuddannelse. Tilskud modtaget i perioden 2014-2020 medregnes ikke.

Tilgængelige aktiviteter

Alle typer aktiviteter inden for voksenuddannelse. Se afsnittet "Aktiviteter" for en detaljeret liste og regler.

Projektets omfang

En ansøgning om et kortvarigt projekt kan højst have 30 deltagere i mobilitetsaktiviteter.

Forberedende besøg og deltagende ledsagere medregnes ikke i dette antal.

Tildelingskriterier

De indgivne ansøgninger vurderes ved at tildele point ud af et maksimalt antal på 100 baseret på nedenstående kriterier og vægtninger. For at komme betragtning til en sådan tildeling skal ansøgerne opfylde følgende tærskelværdier:

 • mindst 60 ud af de maksimale 100 point og
 • mindst halvdelen af det maksimale antal point i hver af de tre kategorier af tildelingskriterier.

Relevans

(højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • ansøgerens profil, erfaring, aktiviteter og målgruppe af lærende har relevans for det pågældende voksenuddannelsesområde
 • projektforslaget er relevant for aktionens mål
 • projektforslaget er relevant for følgende specifikke prioriteter:
  • støtte til førstegangsdeltagere og mindre erfarne organisationer
  • støtte til deltagere med færre muligheder

Kvaliteten af projekts udformning

(højst 40 point)

I hvor høj grad:

 • målene for det foreslåede projekt imødekommer behovene hos ansøgerorganisationen, dens personale og lærende på en tydelig og konkret måde
 • de foreslåede aktiviteter og deres indhold er hensigtsmæssige med henblik på at nå projektmålene
 • der er en klar arbejdsplan for hver af de foreslåede aktiviteter
 • projektet omfatter miljømæssigt bæredygtig og ansvarlig praksis
 • projektet anvender digitale værktøjer og læringsmetoder for at supplere de fysiske mobilitetsaktiviteter og for at forbedre samarbejdet med partnerorganisationer.

Kvaliteten af opfølgende tiltag

(højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • ansøgeren har foreslået konkrete og logiske skridt til at integrere resultaterne af deres mobilitetsaktiviteter i organisationens almindelige arbejde
 • ansøgeren har foreslået en passende metode til evaluering af projektresultaterne
 • ansøgeren har foreslået konkrete og effektive foranstaltninger til at formidle projektresultaterne internt i ansøgerorganisationen, dele resultaterne med andre organisationer og offentligheden og anerkende Den Europæiske Unions finansiering offentligt.

Akkrediterede mobilitetsprojekter for lærende og personale inden for skoleuddannelse

Organisationer med en Erasmus-akkreditering inden for voksenuddannelse kan ansøge om finansiering under en særlig finansieringsmulighed, som kun er åben for dem. Ansøgningerne baseres på den tidligere godkendte Erasmus-plan, så der kræves ikke en detaljeret liste over og beskrivelse af de planlagte aktiviteter. I stedet fokuserer ansøgningerne på at anslå det budget, der kræves til den næste serie af aktiviteter.

Kriterier for tilskudsberettigelse

Tilskudsberettigede organisationer: Hvem kan ansøge?

Organisationer med en gyldig Erasmus-akkreditering inden for voksenuddannelse kan ansøge.

Mobilitetskonsortium

Organisationer med en Erasmus-akkreditering for koordinatorer af mobilitetskonsortier skal ansøge efter formatet for mobilitetskonsortiet.

Listen over medlemmer af mobilitetskonsortiet skal indgives sammen med ansøgningen og skal omfatte mindst én medlemsorganisation ud over koordinatoren.

Enhver organisation, der opfylder kriterierne for et akkrediteret mobilitetsprojekt, kan blive medlem af et mobilitetskonsortium. Konsortiemedlemmer skal ikke have en Erasmus-akkreditering.

Organisationer, der deltager i et mobilitetskonsortium, kan modtage støtte fra højst to tilskudsaftaler under nøgleaktion 1 på området for voksenuddannelse under den samme indkaldelse af forslag. Voksenuddannelsesorganisationer, der modtager tilskud til et kortvarigt projekt eller et akkrediteret projekt, kan derfor også deltage i ét mobilitetskonsortium for voksenuddannelsesorganisationer som medlemsorganisationer. Andre organisationer kan deltage i op til to mobilitetskonsortier.

Hvor sendes ansøgningen til?

Ansøgninger skal indsendes til det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Ansøgningsfrist

11. maj kl. 12 (Bruxellestid)

Projektets startdato

1. september samme år

Projektets varighed

Alle akkrediterede projekter vil i første omgang have en varighed på 15 måneder. Efter 12 måneder vil alle tilskudsmodtagere få mulighed for at forlænge deres projekt til en samlet varighed på 24 måneder.

Antal ansøgninger

Akkrediterede organisationer kan kun ansøge én gang pr. udvælgelsesrunde.

Tilgængelige aktiviteter

Alle typer aktiviteter inden for voksenuddannelse. Se afsnittet "Aktiviteter" for en detaljeret liste og regler.

Projektets omfang

Det antal deltagere, der kan deltage i akkrediterede projekter, er ikke begrænset, bortset fra eventuelle begrænsninger fastsat ved budgettildelingen.

Budgettildeling

Kvaliteten af ansøgerens Erasmus-plan er blevet vurderet i forbindelse med ansøgningen om akkreditering, og foretages derfor ikke en kvalitativ vurdering ved budgettildelingen. Alle berettigede tilskudsansøgninger vil modtage støtte.

Det tildelte tilskudsbeløb afhænger af en række faktorer:

 • det samlede budget, der er tilgængeligt for akkrediterede ansøgere
 • de ønskede aktiviteter
 • basis- og maksimumstilskuddet
 • følgende tildelingskriterier: finansielle resultater, kvalitative resultater, politiske prioriteter og geografisk balance (hvis anvendt af det nationale agentur).

Detaljerede regler om basis- og maksimumstilskud, point for tildelingskriterier, vægtning af hvert kriterium, tildelingsmetoden og det budget, der er til rådighed for akkrediterede projekter, offentliggøres af det nationale agentur inden ansøgningsfristen.

Finansieringsregler

Følgende finansieringsregler gælder for kortvarige projekter og akkrediterede projekter.

Budgetpost

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Beløb

Organisatorisk tilskud

Omkostninger, som er direkte forbundet med gennemførelsen af mobilitetsaktiviteter, som ikke er dækket af andre omkostningskategorier.

Som eksempler kan nævnes: forberedelse (pædagogisk, interkulturel osv.), mentorstøtte, overvågning og støtte til deltagere under mobilitet, tjenester, værktøjer og udstyr, der skal bruges til de virtuelle komponenter af blandede aktiviteter, anerkendelse af læringsresultater, deling af resultater og synliggørelse af EU-finansieringen for offentligheden.

Organisatorisk støtte omfatter omkostningerne for både sende- og værtsorganisationerne (dog ikke for mobilitet for personale med henblik på undervisning og uddannelse). Fordelingen af det modtagne tilskud aftales mellem de to organisationer.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere.

100 EUR

 • pr. lærende i gruppemobilitet
 • pr. deltager i mobilitet for personale med henblik på undervisning og uddannelse
 • pr. indbudt ekspert
 • pr. modtaget lærer eller underviser under uddannelse

350 EUR 200 EUR efter deltager nr. 100 i samme aktivitetstype

 • pr. deltager i individuel læringsmobilitet for voksne lærende:
 • pr. deltager i mobilitet for personale med henblik på job shadowing og undervisning eller uddannelse

Rejse

Bidrag til deltageres og ledsageres returrejseomkostninger fra oprindelseslandet til stedet for aktiviteten.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på rejseafstand og antallet af personer.

Ansøgeren skal angive afstanden mellem oprindelseslandet og stedet for aktiviteten[6] ifølge Kommissionens afstandsberegner[7].

Rejseafstand

Almindelig rejse

Grøn rejse

0-99 km

23 EUR

 

100-499 km

180 EUR

210 EUR

500-1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000-2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000-3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000-7 999 km

820 EUR

 

8 000 km og derover

1 500 EUR

 

Individuel støtte

Opholdsudgifter for deltagere og ledsagere[8] under aktiviteten.

Om nødvendigt: ydes der støtte til opholdsudgifter i forbindelse med rejsetid før og efter aktiviteten med højst to rejsedage for deltagere, der modtager det almindelige rejsetilskud, og højst fire yderligere dage for deltagere, der modtager et grønt rejsetilskud.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af personer, opholdets varighed og modtagerland[9].

Deltagerkategori

Landegruppe 1

Landegruppe 2

Landegruppe 3

Personale

90-180 EUR

80-160 EUR

70-140 EUR

Studerende

35-120 EUR

30-104 EUR

25-88 EUR

Ovenstående er basissatser pr. aktivitetsdag. Hvert nationalt agentur fastlægger de præcise basissatser inden for de tilladte intervaller.

Basissatsen betales indtil den 14. aktivitetsdag. Fra den 15. aktivitetsdag betales en sats på 70 % af basissatsen. Satserne afrundes til nærmeste hele euro.

Støtte til inklusion

Omkostninger vedrørende tilrettelæggelse af mobilitetsaktiviteter for deltagere med færre muligheder.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere med færre muligheder.

100 EUR pr. deltager

Yderligere omkostninger, som er direkte forbundet med deltagere med færre muligheder og deres ledsagere (herunder begrundede rejse- og opholdsomkostninger, hvis der ikke er ansøgt om tilskud til disse deltagere under budgetposterne "Rejse" og "Individuel støtte").

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

100 % af de tilskudsberettigede omkostninger.

Forberedende besøg

Rejse- og opholdsomkostninger til deltagelse i et forberedende besøg.

Finansieringsordning: enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere.

575 EUR pr. deltager med højst tre deltagere pr. besøg

Kursusafgifter

Omkostninger, der dækker betaling for deltagelse i kurser og uddannelse.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på aktivitetens varighed.

80 EUR pr. deltager pr. dag en individuel medarbejder kan modtage højst 800 EUR til kursusafgifter under én tilskudsaftale.

Sproglig bistand

Omkostninger forbundet med udlevering af materiale til sprogundervisning til deltagere, deres kendskab til det sprog, de skal bruge, når de studerer eller modtager undervisning under aktiviteten.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere.

150 EUR pr. deltager, der er berettiget til Online Language Support, som ikke kan udnytte det, fordi det relevante sprog eller niveau ikke er tilgængeligt (gælder dog ikke personalemobilitet på under 31 dage). Der ydes ikke individuel sprogstøtte til voksne lærende, der deltager i gruppemobilitet.

Ekstraordinære omkostninger

Omkostninger til at stille en finansiel garanti, hvis det nationale agentur anmoder herom.

Dyre rejseomkostninger for deltagere og deres ledsagere, som ikke dækkes af det almindelige rejsetilskud på grund af geografisk afstand eller andre barrierer.

Finansieringsordning: faktiske omkostninger

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

Omkostninger til finansiel garanti: 80 % af de tilskudsberettigede omkostninger.

Dyre rejseomkostninger: 80 % af de tilskudsberettigede omkostninger.

 

 1. Nøglekompetencer — https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_en.

 2. Definitionen af tilskudsberettigede voksenuddannelsesprogrammer og lavtuddannede voksne lærende i hvert programland fastlægges af den kompetente nationale myndighed og offentliggøres på det relevante nationale agenturs websted. I princippet anses personer, som ikke har gennemført mindst en ungdomsuddannelse, for lavtuddannede voksne lærende.

 3. Nyuddannede kan deltage op til 12 måneder efter endt uddannelse. Hvis deltagerne har aftjent deres værnepligt efter endt uddannelse, forlænges denne periode med den pågældende tjenestes varighed.

 4. De tilskudsberettigede organisationer i hvert programland fastlægges af den kompetente nationale myndighed og offentliggøres på det relevante nationale agenturs websted med relevante eksempler.

 5. Uden at dette berører de definitioner, der er fastlagt af den kompetente nationale myndighed, bør det bemærkes, at organisationer, der tilbyder erhvervsuddannelse til voksne lærende, typisk betragtes som udbydere af erhvervsuddannelse og ikke som udbydere af voksenuddannelse. Yderligere oplysninger findes under de gældende definitioner på det nationale agenturs websted.

 6. Hvis en person fra f.eks. Madrid (Spanien) skal deltage i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), skal personen beregne afstanden fra Madrid til Rom (1 365,28 km) og derefter vælge det relevante afstandsinterval (dvs. 500-1 999 km).    

 7. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

 8. Satserne for personale gælder for ledsagere. I særlige tilfælde, hvor en ledsager skal opholde sig i udlandet i mere end 60 dage, støttes ekstra opholdsudgifter ud over dag 60 under budgetposten "Støtte til inklusion".

 9. Grupper af modtagerlande:

  Landegruppe 1: Norge, Danmark, Luxembourg, Island, Sverige, Irland, Finland og Liechtenstein

  Landegruppe 2: Nederlandene, Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Cypern, Grækenland, Malta, Portugal

  Landegruppe 3: Slovenien, Estland, Letland, Kroatien, Slovakiet, Tjekkiet, Litauen, Tyrkiet, Ungarn, Polen, Rumænien, Bulgarien, Nordmakedonien og Serbien.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}