Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2022. Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Almennyttige europæiske idrætsarrangementer

Aktionens mål

Denne aktion har til formål at støtte afholdelsen af idrætsarrangementer med en europæisk dimension inden for følgende områder:

 • frivillige i idræt
 • social inklusion gennem idræt
 • bekæmpelse af forskelsbehandling inden for idræt, herunder ligestilling mellem kønnene
 • tilskyndelse til deltagelse i idræt og fysisk aktivitet, herunder a) gennemførelsen af Rådets henstilling om sundhedsfremmende fysisk aktivitet, EU's retningslinjer for fysisk aktivitet og Tartu-opfordringen til en sund livsstil, b) støtte til gennemførelsen af den europæiske idrætsuge, c) fremme af idræt og fysisk aktivitet som et sundhedsfremmende instrument, d) fremme af alle aktiviteter, der tilskynder til udøvelse af sport og fysisk aktivitet, herunder traditionelle idræts- og sportsgrene og sport på tværs af generationerne.

Projektet skal fokusere på et af disse mål. Det kan også fokusere på de øvrige mål, men hovedmålet skal klart fremgå af forslaget.

Der ydes finansiel støtte til afholdelse af et europæisk idrætsarrangement i et programland eller til afholdelse af europæiske lokale arrangementer i flere programlande.

Hvilke kriterier skal opfyldes for at ansøge om almennyttige europæiske idrætsarrangementer?

Kriterier for tilskudsberettigelse

For at komme i betragtning EU+-tilskud skal projektforslag vedrørende almennyttige europæiske idrætsarrangementer opfylde følgende kriterier:

Hvem kan ansøge?

Enhver offentlig instans eller organisation med tilknyttede enheder, som er aktive på idrætsområdet, og er etableret i et programland. Der kan f.eks. være tale om (ikke-udtømmende liste):

 • en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau med ansvar for idrætsområdet
 • en idrætsorganisation på lokalt, regionalt, nationalt, europæisk eller internationalt niveau
 • en national olympisk komité eller et nationalt idrætsforbund
 • en organisation, der repræsenterer "idræt for alle"-bevægelsen
 • en organisation, der fremmer fysisk aktivitet
 • en organisation, der repræsenterer den aktive fritidssektor
 • en organisation, der er aktiv på uddannelses- eller ungdomsområdet.

Hvilke typer organisationer kan deltage i projektet?

Enhver offentlig instans eller organisation med tilknyttede enheder, som er aktive på idrætsområdet, og er etableret i et programland.

Antal deltagende organisationer og deres profil

Et almennyttigt europæisk idrætsarrangement er tværnationalt og omfatter:

For europæiske lokale arrangementer (type I): mellem mindst tre organisationer fra tre forskellige programlande og højst fem organisationer fra fem forskellige programlande

For europæiske lokale arrangementer (type II): mindst seks organisationer fra seks forskellige programlande

For europæiske arrangementer: mindst ti organisationer fra ti forskellige programlande. Ud over projektkoordinatoren skal ansøgeren i ansøgningsskemaet angive mindst ni organisationer, der deltager som associerede partnere. I kontraktlig henseende anses disse associerede partnere ikke for at være projektpartnere, og de modtager ingen finansiering fra programmet som en del af projektet.

 

Sted for aktiviteterne

For de europæiske lokale arrangementer (type I og II) skal aktiviteterne finde sted i hvert programland, som er involveret i det almennyttige europæiske idrætsarrangement.

For de europæiske arrangementer skal aktiviteterne finde sted i programlandet for den ansøgende organisation, der deltager i det almennyttige europæiske idrætsarrangement.

Projektets varighed

Ansøgeren skal vælge varigheden i ansøgningsfasen (12 eller 18 måneder) baseret på projektets mål og den planlagte type aktiviteter.

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA).

Indkaldelsens ID: ERASMUS-SPORT-2021-SNCESE

Hvornår ansøger man?

Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 20. maj kl. 17 (Bruxellestid).

Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes denne guides i del C.

IGANGSÆTNING AF ET PROJEKT

EU-tilskuddet ydes til organisationer med ansvar for at forberede, organisere og følge op på idrætsarrangementer.

Følgende standardaktiviteter støttes (ikke-udtømmende liste):

 • forberedelse og tilrettelæggelse af arrangementet
 • tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter for idrætsudøvere, trænere, arrangører og frivillige op til arrangementet
 • tilrettelæggelse af aktiviteter i tilknytning til idrætsarrangementet (konferencer og seminarer)
 • uddannelse af frivillige
 • gennemførelse af efterfølgende aktiviteter (evalueringer og udarbejdelse af fremtidige planer)
 • kommunikationsaktiviteter vedrørende temaet for arrangementet.

Følgende idrætsarrangementer kan ikke støttes under denne aktion:

 • idrætskonkurrencer, der løbende afholdes af nationale, europæiske eller internationale idrætsforbund, -sammenslutninger eller -ligaer (nationale, europæiske eller internationale mesterskaber), medmindre der anmodes om finansiel støtte til tilrettelæggelse af biaktiviteter rettet mod den brede offentlighed.

Forventet virkning

Aktionens forventede virkning er:

 • øget bevidsthed om idrættens rolle i at fremme social integration, lige muligheder og sundhedsfremmende fysisk aktivitet
 • øget deltagelse i idræt, fysisk aktivitet og frivilligt arbejde.

TILDELINGSKRITERIER

Projektets relevans

(højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • forslaget er relevant for målsætningerne for aktionen
 • forslaget er baseret på en reel og hensigtsmæssig behovsanalyse
 • forslaget er innovativt
 • forslaget supplerer andre initiativer, der allerede er gennemført af de deltagende organisationer
 • forslaget tilfører EU-merværdi gennem resultater, der ikke ville kunne opnås ved aktiviteter gennemført i de enkelte lande.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse

(højst 20 point)

I hvor høj grad:

 • projektarbejdsplanen er klar, fuldstændig og effektiv og indeholder tilstrækkelige forberedelses-, gennemførelses-, overvågnings-, evaluerings- og formidlingsfaser
 • projektet er omkostningseffektivt og tildeler passende midler til de enkelte aktiviteter
 • den foreslåede metode er klar, tilstrækkelig og gennemførlig
 • projektet foreslår relevante foranstaltninger til kvalitetskontrol, som kan sikre, at projektet gennemføres med høj kvalitet, rettidigt og inden for budgettet
 • projektet anvender digitale værktøjer og læringsmetoder for at supplere de fysiske aktiviteter og for at forbedre samarbejdet med partnerorganisationer.

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne

(højst 20 point)

I hvor høj grad:

 • projektet omfatter en passende sammensætning af deltagende organisationer med den profil og ekspertise, der er nødvendig for at nå alle projektets mål
 • den foreslåede fordeling af opgaver viser alle deltagende organisationers engagement og aktive bidrag
 • forslaget omfatter effektive mekanismer til koordinering og kommunikation mellem de deltagende organisationer og med andre relevante interessenter
 • inddragelsen af en deltagende organisation fra et partnerland tilfører merværdi til projektet, hvis det er relevant.

Virkning

(højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • projektforslaget omfatter konkrete og logiske skridt til at integrere projektresultaterne i den deltagende organisations almindelige arbejde
 • projektet har potentiale til at påvirke deltagerne og de deltagende organisationer samt samfundet som helhed positivt
 • de forventede projektresultater kan udnyttes uden for de organisationer, der deltager i projektet, under og efter projektets levetid og på lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk plan
 • projektforslaget omfatter hensigtsmæssige planer og metoder til evaluering af projektresultaterne
 • projektforslaget indeholder konkrete og effektive foranstaltninger til at formidle projektresultaterne internt i de deltagende organisationer, dele resultaterne med andre organisationer og offentligheden og anerkende Den Europæiske Unions finansiering offentligt
 • projektforslaget indeholder konkrete og effektive foranstaltninger til at sikre projektets bæredygtighed, dets kapacitet til at have en virkning og skabe resultater, når EU-tilskuddet er opbrugt.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslagene opnå mindst 60 point, idet der også tages hensyn til det nødvendige antal point for hvert af de fire tildelingskriterier: mindst 15 point for kategorierne "projektets relevans" og "virkning" og mindst 10 point for kategorierne "kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse" og "kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne". I tilfælde af lighed prioriteres projekter, der opnår den højeste score under kriteriet "projektets relevans" og derefter "virkning".

Hvilke finansieringsregler gælder?

Bidragene til almennyttige europæiske idrætsarrangementer ydes i form af faste beløb. Størrelsen af det faste beløb afhænger af antallet af arrangementer og det antal organisationer, der er involveret i projektet.

Ansøgerne vælger mellem tre beløb, der er fastsat på forhånd ud fra antallet af arrangementer og det antal organisationer, der er involveret i projektet.

 

Kategori af idrætsarrangementer

Fast beløb

Europæiske lokale arrangementer: mindst ét arrangement pr. land i mindst tre forskellige programlande

Type I: mellem mindst tre organisationer fra tre forskellige programlande og højst fem organisationer fra fem forskellige programlande

200 000 EUR

Type II: mindst seks organisationer fra seks forskellige programlande

300 000 EUR

Europæiske arrangementer: et arrangement med mindst ti deltagende organisationer fra mindst ti programlande (inkl. ansøgerorganisationen)

450 000 EUR

 1. For europæiske lokale arrangementer (type I): 200 000 EUR

Forslagene vedrører projekter med flere modtagere, hvor alle udgifter skal dækkes af ansøger- og partnerorganisationerne. De anførte deltagende organisationer (fra 3-5) anses for medmodtagere, og de tilrettelagte arrangementer og biaktiviteter vil finde sted i hvert af de involverede programlande.

Forslagene skal et specifikt afsnit om fordelingen af opgaver og EU-tilskuddet mellem partnerne. Tidsplanen for gennemførelsen af hver projektaktivitet og fristen for udarbejdelse af projektleverancer skal også angives.

Ansøgerne skal opdele projektaktiviteterne i "arbejdspakker". Hver arbejdspakke skal kædes sammen med specifikke mål, og ansøgerne skal identificere et sæt kvantitative og kvalitative indikatorer, som gør det muligt at vurdere omfanget af opfyldelsen af disse mål.

 1. For europæiske lokale arrangementer (type II): 300 000 EUR

Forslagene vedrører projekter med flere modtagere, hvor alle udgifter skal dækkes af ansøger- og partnerorganisationerne. De anførte deltagende organisationer (mindst 6) anses for medmodtagere, og de tilrettelagte arrangementer og biaktiviteter vil finde sted i hvert af de involverede programlande.

Forslagene skal et specifikt afsnit om fordelingen af opgaver og EU-tilskuddet mellem partnerne. Tidsplanen for gennemførelsen af hver projektaktivitet og fristen for udarbejdelse af projektleverancer skal også angives.

Ansøgerne skal opdele projektaktiviteterne i "arbejdspakker". Hver arbejdspakke skal kædes sammen med specifikke mål, og ansøgerne skal identificere et sæt kvantitative og kvalitative indikatorer, som gør det muligt at vurdere omfanget af opfyldelsen af disse mål.

 1. For europæiske arrangementer: 450 000 EUR

Forslagene vedrører projekter med én modtager, hvor alle udgifter skal dækkes af ansøgerorganisationen. De anførte ti deltagende organisationer anses for associerede partnere, og det tilrettelagte arrangement og dets biaktiviteter vil finde sted i ansøgerorganisationens programland.

Tidsplanen for gennemførelsen af hver projektaktivitet og fristen for udarbejdelse af projektleverancer skal angives.

Ansøgerne skal opdele projektaktiviteterne i "arbejdspakker". Hver arbejdspakke skal kædes sammen med specifikke mål, og ansøgerne skal identificere et sæt kvantitative og kvalitative indikatorer, som gør det muligt at vurdere omfanget af opfyldelsen af disse mål.

Betaling af tilskuddet

Det fulde tilskudsbeløb udbetales, når arbejdspakkerne er afsluttet i overensstemmelse med de kvalitetskriterier, der er beskrevet i ansøgningen. Hvis en arbejdspakke ikke gennemføres, kun gennemføres delvist eller vurderes at være utilfredsstillende, kan der foretages forholdsmæssige reduktioner af tilskudsbeløbet som beskrevet i tilskudsaftalen.

Flere oplysninger kan findes i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding & Tender Opportunities-portal (FTOP).

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}
Tagged in: